Referat la disciplina INTEGRARE FINANCIAR-MONETARĂ EUROPEANĂ

-2007-

Introducere

2

pag. oficii. 1 Banca Europenă de Investiţii În afara de un număr limitat de modificări pentru care Consiliul Guvernatorilor a fost investit cu autoritate3 Statutul poate fi modificat doar în conformitate cu procedura prevăzută pentru modificarea Tratatelor prevazută în Articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Articolul 266 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene astfel cum a fost modificat de Tratatul semnat la Nisa în 26 februarie 2001. Statutul BEI a fost insă revizuit cu ocazia fiecărei extinderi a UE. modificarea definiţiei unităţii de cont ( al doilea paragraf al articolului 4. Germania de Vest. 4 Banca Europeană de Investiţii are sediul în Luxemburg în conformitate cu Protocolul Nr.Ulterior. prin finanţarea anumitor tipuri de proiecte de investiţii. astfel incât astăzi sunt membri ai băncii toate statele UE. Editura Junimea. 38 În cazul majorărilor de capital (articolul4. 10) anexat la Europene. moment se vorbeste şi de BEI are personalitate juridică şi unei dezvoltări echilibrate a coeziunea economică. alineatul (3)). formează parte prevăzut în Articolul 311 din Fig nr. a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma 1. Iniţial. Integrare financiar-monetară europeană. în completare. agenţii şi servicii ale Comunităţilor Europene. Curs Jean Monnet. din acest Grupul Banca Europeană de Investiţii. menită să sprijine procesul de integrare europeană. socială şi ca şi Protocol (nr. numele complet al tratatului era Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene. din anul 1994. în conformitate cu normele constituţionale ale fiecăruia. Statutul BEI este redactat Tratatul de instituire a Comunităţii integrantă din Tratat (aşa cum este acesta) şi are aceeaşi valoare legală. a devenit acţionar majoritar al acestuia. Italia. ca o instituţie non-profit. instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE).. 3 . 8 privind stabilirea sediilor instituţiilor şi anumitor organe. iar prin promovarea întregului spaţiu comunitar contribuie la teritorială a UE.O. rating-ul excelent dat de încrederea publicului în acţionarii săi. alineatul (1)). Acesta stipulează că intrarea în vigoare a oricăror modificări necesită ratificare prealabila de către toate statele membre.2 autonomie financiară. odată cu crearea Fondului European de Investiţii. Belgia şi Luxemburg la 25 martie 1957. Sediul Bancii este stabilit de comun acord de către guvernele statelor membre4. alineatul (1) sau o modificare a numărului membrilor Comitetului de directie (al doilea paragraf din Articolul 13. 2007. Resursele BEI pentru activitatea de creditare provin într-o mică măsură din contribuţia ţărilor membre la capitalul social şi. din emisiuni de titluri pe piaţa financiară internaţională.Banca Europeană de Investiţii (BEI). 2 3 Stoica. 1 Tratatul de la Roma se referă la tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC) şi a fost semnat de Franţa.

Aceştia iau decizii cu privire la creditele. numeşte membrii Consiliului Director. aprobă bilanţul şi raportul anual. câte trei din Germania. ai Comitetului de Administraţie şi ai Comitetului de Audit. câte doi din Spania şi unul în cazul celorlate ţări. 5 Înainte de anul 2004. este compus din 28 de administratori. permiţandu-i să se împrumute la un cost al capitalului redus. Comitetul de Management. inaccesibil clienţilor săi. Contribuţia fiecărui stat membru la capitalul băncii este calculată în funcţie de PIB. Comitetul de Administraţie este format din 9 membri şi este principalul organism de execuţie al băncii. prezidat de preşedintele BEI. in absenţa sa. conduce sedinţele Comitetului de Management. De asemenea.. Principalul organism de conducere al băncii este Consiliul Guvernatorilor. Pentru fiecare întâlnire a Consiliului (în mod normal zece pe an) aceştia primesc o remuneraţie de 600 EUR. Preşedintele Băncii sau. câte unul din fiecare stat membru5 şi un reprezentant al Comisiei şi 18 membri supleanţi. împrumuturile şi garanţiile pe care le acordă banca. controlează toate operaţiunile curente. dar pentru cateva decizii importante este cerută unanimitate de voturi. Consiliul stabileşte politicile de creditare. Consiliul Directorilor. format din miniştrii desemnaţi de fiecare dintre statele membre (27 membri). face recomandări Directorilor cu privire la hotărarile pe care urmează să le adopte si răspunde de aplicarea acestora. Statele membre desemnează 27 de directori si 15 membri supleanţi iar Comisia Europeană este reprezentată printr-un director si un membru supleant. 4 . Membrii nu primesc o remuneraţie din partea băncii. autorizează operaţiunile de finanţare în afara Uniunii şi ia decizii cu privire la majorările de capital. numiţi pentru 5 ani de către Consiliul Guvernatorilor. Franţa . Italia şi Marea Britanie. Organizarea şi funcţionarea BEI Acţionarii băncii sunt statele membre ale Uniunii Europene. unul dintre Vice-Preşedinţi. organ executiv colegial.statele UE. de regulă miniştrii de finanţe. cu posibilitatea reînnoirii mandatului şi 6 experţi( trei directori şi trei supleanţi) fără drept de vot. Deciziile Consiliului Guvernatorilor sunt adoptate cu o majoritate de voturi reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris.

art.O. pregătind deciziile Consiliului Directorilor şi formulând avize in cazul acordării creditelor şi garanţiilor sau al proiectelor de împrumuturi. Tabel nr.Rolul său este de a asigura administrarea ordinară (zilnică) a băncii. Curs Jean Monnet. numiţi de Consiliul Guvernatorilor pentru şase ani (cu posibilitatea reînnoirii mandatului). confirmând bilanţul şi contul de profit şi pierderi. Integrare financiar-monetară europeană. la propunerea Consiliului Directorilor. Pe lângă aceste organe de conducere. 14 din Statutul BEI face referire la un comitet de audit.Comitetul de Direcţie este format dintr-un preşedinte şi opt vicepreşedinţi. conducerea revine Consiliului Guvernatorilor. 5 . care verifică anual regularitatea operaţiunilor şi registrelor băncii. numiţi de Consiliul Guvernatorilor pe o perioadă de trei ani.. Consiliului Directorilor şi Comitetului de Direcţie. Conform protocolului asupra Statutului BEI. Editura Junimea. format din trei membri şi trei observatori.1 Participarea la capitalul BEI la data de 1 ianuarie 2007 (EUR) Ţara Germania Franţa Italia Marea Britanie Spania Belgia Olanda Suedia Danemarca Austria Polonia Finlanda Grecia Portugalia Cehia Ungaria Irlanda România Slovacia Slovenia Bulgaria Lituania Luxemburg Cipru Letonia Estonia Malta Total Capital subscris 26 649 532 500 26 649 532 500 26 649 532 500 26 649 532 500 15 987 719 500 7 387 065 000 7 387 065 000 4 900 585 000 3 740 283 000 3 666 973 500 3 411 263500 2 106 816 000 2 003 725 500 1 291 287 000 1 258 785 500 1 190 868 500 935 070 000 863 514 500 428 490 500 397 815 000 290 917 500 249 617 500 187 015 500 183 382 000 152 335 000 117 640 000 69 804 000 164 808 169 000 Sursa: Stoica.

aprobă şi finanţează proiectele  Se preocupă cu procurarea resurselor de pe pieţele de capital şi administrează disponibilul de lichidităţi  Administrează riscurile asociate operaţiunilor efectuate de banca  Evidenţiază particularităţile studiilor mediilor economice şi financiare Structura organizaţională a BEI este compusă din următoarele departamente şi consilii de administraţie6: Secretariat General.eib.2007. Departamentele Băncii:  Evaluează.org/about/structure/organisation/index.europeana. 39 Începand cu 1 mai 2004.ro/comunitar/organe/banca%20europeana%20de%20investitii%20organizare.htm 7 6 . pag. deciziile au fost luate cu o majoritate compusă din cel putin o treime a membrilor cu drept de vot si reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris. Afaceri Legale si Resure Umane Centrul Corporativ şi de Direcţie Consiliul de Administraţie al operaţiunilor din UE şi din ţările candidate Consiliul de Administraţie al operaţiunilor din afara UE şi din ţările candidate Direcţia financiară Consiliul de Administraţie al proiectelor Direcţia de management al riscurilor Inspectoratul General Biroul conciliant al Grupului BEI Reprezentanţii consiliului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Ca organe de evaluare şi control au fost create următoarele7: • • • • • • Comitetul de audit Auditul extern Auditul intern Controlul financiar Riscul creditului Evaluarea operatiunilor 6 http://www.htm http://www.

În afara UE. BEI acordă credite din împrumuturile contractate.eesc.doc 7 . spre finanţarea de proiecte importante. Printre obiectivele primordiale8 pe care şi le-au stabilit BEI şi FEI se numără întărirea performanţelor economice şi a inovării în Europa. in condiţii avantajoase. dar. dezvoltarea echilibrată si coeziunea economică si socială a statelor membre. de asemenea. conform obiectivelor Uniunii Europene În afara Uniunii Europene. care împreună cu fondurile proprii (capital şi rezerve). atât în ceea ce priveşte împrumuturile de pe pieţele de capital. volume substanţiale de fonduri pe care le orientează. BEI urmăreşte şi îşi adaptează continuu activitatea la evoluţiile recente ale politicilor comunitare. Pentru realizarea acestui obiectiv. care constituie o contribuţie la Strategia Lisabona şi la Acţiunea Europeană pentru Dezvoltare. din resursele bugetare ale statelor membre. operaţiunile de finanţare ale BEI sunt realizate în principal din resursele proprii ale băncii. constituie resursele proprii. Rolul Băncii Europene de Investiţii este de a contribui la integrarea.Misiunea si rolul său Banca contribuie la realizarea obiectivelor UE prin acordarea de finanţări pe termen lung pentru proiecte specifice respectând reglementările prudenţiale bancare. vor fi mobilizate şi dezvoltate numeroase mecanisme corespunzătoare. ea colectează de pe pieţele financiare. Grupul Banca Europeană de Investiţii asociază instrumentele Băncii Europene de Investiţii cu cele ale Fondului European de Investiţii (FEI). prin mandat. BEI îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu comunitatea bancară. Iniţiativa Inovare 2010 constituie principala contribuţie a BEI la procesul care urmăreşte să facă Europa mai inovatoare şi mai competitivă. Pentru acest scop. cu obiectivul de a împrumuta 50 miliarde EUR în cursul acestui deceniu pentru susţinerea proiectelor de investiţii în toată Europa în domeniile educaţiei şi formării.aspx?doc=%5C%5Cesppub1%5Cesp_public%5Cces %5Cccmi%5Cccmi038%5Cro%5Cces996-2007_ac_ro. cât şi finanţarea proiectelor de capital. tehnologiilor informaţiei şi 8 http://eescregistry.europa.eu/viewdoc. cercetării. BEI implementează componentele financiare ale acordurilor incheiate in cadrul politicilor de dezvoltare si cooperare ale UE. dezvoltării şi inovării (CDI).

Susţinerea inovării. în scopul promovării investiţiilor europene în cercetare. la sfârşitul anului 2006. care va fi lansată din 2007. un nivel de 46 miliarde EUR9. stabilind garanţii corespunzătoare pentru împrumuturi care acoperă proiecte europene mai riscante în domeniul inovării. În plus. presupune dezvoltarea unor produse şi a unor modalităţi de finanţare noi şi corespunzătoare profilului de risc al operaţiunilor. În plus. Facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR) Facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR) este o iniţiativă nouă şi inovatoare elaborată de Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiţii.jsp?lid=1&cid=190&id=4751 8 . Acest nou mecanism ar 9 http://www. procedeele şi sistemele de vârf şi inovatoare.ro/jsp/page. Astfel de iniţiative comune nu se limitează la facilitatea de finanţare prin împărţirea riscurilor (FFIR). pentru a răspunde nevoilor specifice ale IMM-urilor. sunt puse în aplicare noi iniţiative comune ale Grupului BEI şi Comisiei. Pentru a finanţa activităţile de investiţii dezvoltate de către IMM-uri. prin intermediul capitalului de risc şi a garanţiilor. BEI şi-a mărit capacitatea de finanţare utilizabilă pentru investiţii prin intermediul mecanismului de finanţare structurată (MFS). în vederea sporirii valorii adăugate şi a sinergiilor între diferitele instrumente de finanţare ale Comunităţii. BEI se concentrează în mod special asupra întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri). în măsura în care proiectele nu au valoare de investiţie. ceea ce indică faptul că obiectivul de a ajunge la 50 miliarde EUR în 2010 va fi probabil depăşit. precum al 7-lea program-cadru (FP7) şi Programul pentru competitivitate şi inovare (PCI). în special mecanisme de împărţire a riscurilor şi/sau combinaţii de instrumente de sprijin naţionale şi regionale cu produse BEI. însă aceste exemple reprezintă foarte bune ilustrări ale acestora. dezvoltare tehnologică şi proiecte demonstrative. Se estimează că valoarea angajamentelor asumate pentru susţinerea proiectelor începând din 2000 a atins. acordată de către Grupul BEI.infoeuropa. nici la noile iniţiative ale FEI în cadrul PCI. a cărui utilizare nu se limitează la obiectivele de cercetare-dezvoltare.comunicaţiilor (TIC) avansate (inclusiv serviciile media audiovizuale şi conţinuturile lor) şi serviciilor on-line. în special în sectorul privat. În paralel. prin crearea de parteneriate cu programe finanţate din bugetul european. Este vorba de susţinerea proiectelor şi promotorilor cu risc de credit mare. Acţiunea FEI este complementară sprijinului acordat IMM-urilor de către BEI. precum şi în inovare. se dezvoltă tranzacţii inovatoare. BEI deschide linii de credit împreună cu intermediari financiari corespunzători. pentru dirijarea resurselor financiare către produsele.

capital de risc. care urmăreşte să consolideze competitivitatea europeană. în vederea sprijinirii inovării şi finanţării IMM-urilor. în special pentru IMM-uri. cât şi pentru comunitatea cercetătorilor. La sfârşitul anului 2006. întreprinderilor de dimensiune intermediară (mid-caps). constituie unul dintre principalele motoare ale activităţilor FEI (acesta fiind singurul instrument al UE pentru finanţarea IMM-urilor). dezvoltării şi inovării. Finanţarea pe care BEI o furnizează în cadrul FFIR va fi accesibilă comunităţii cercetătorilor europeni în mod complementar fondurilor FP7. Cu 3. în conformitate cu obiectivele Comunităţii. IMM-urilor. şi completând astfel gama de instrumente existente pentru finanţarea CDI. din care 11.1 miliarde EUR consacrate garanţiilor şi 3. Comisia Europeană) sau de către terţi (la nivelul statelor membre). garanţii sau împrumuturi. exercitând un efect de pârghie prin finanţări de circa 20 miliarde EUR în favoarea IMM-urilor şi a noilor întreprinderi cu creştere puternică (dintre care câteva cu reuşite la nivel mondial. Prin intermediul acordurilor de împărţire a riscurilor cu sectorul bancar.trebui să faciliteze accesul la finanţarea prin împrumut pentru activităţile cu un profil de risc peste medie. în special întreprinderilor mari. universităţilor. Iniţiativa JEREMIE a fost concepută pentru a optimiza finanţările FEDER prin atragerea unor resurse complementare. FFIR va contribui la îmbunătăţirea capacităţii globale a actorilor financiari de a susţine activităţile de CDI. organizaţiilor de cercetare. structurilor de colaborare. FFIR oferă BEI capacitatea de a elabora produse financiare care atenuează slăbiciunile pieţei şi care răspund cerinţelor specifice fiecărui sector şi fiecărui iniţiator de proiect. În 2007. În cadrul iniţiativei „JEREMIE” autorităţile publice naţionale şi regionale pot alege să utilizeze resursele provenind din FEDER sub formă de instrumente financiare adaptate şi care răspund logicii pieţei. Strategia Lisabona. FEI a contribuit la reducerea decalajului existent în materie de inovare.7 miliarde EUR operaţiunilor de capital de risc. conform 9 . întreprinderilor comune sau structurilor ad hoc (Special Purpose Vehicles).7 miliarde EUR investite în 244 de fonduri de capital de risc. Bazându-se pe ideea unei împărţiri a riscurilor între Comunitate. precum fonduri proprii. FFIR va fi accesibilă persoanelor juridice de orice dimensiune şi statut. pe baza unei împărţiri a riscurilor între Comunitatea Europeană. deschizând astfel o gamă largă de posibilităţi atât pentru sectorul privat. BEI şi beneficiari. Ajutorul FEI pentru inovare FEI pune în aplicare mandatele care-i sunt încredinţate de către acţionarii săi (BEI. mărirea capitalului FEI ar trebui să completeze resursele PCI şi JEREMIE. BEI şi iniţiatorii proiectelor de CDI. precum Skype. beneficiind totodată de o aplicare facilitată de un cadru de reglementare mai flexibil. Bluetooth / Cambridge Silicon Radio sau Kelkoo). lărgind astfel gama beneficiarilor potenţiali ai finanţărilor. totalitatea tranzacţiilor FEI a atins 15 miliarde EUR. FFIR reprezintă un instrument suplimentar pentru finanţarea cercetării.

BEI operează şi în afara Uniunii Europene sub incidenţa unor protocoale financiare încheiate cu 12 ţări din regiunea Mediteranei.estimărilor. În prezent. a Iniţiativei Inovare 2010 de creare şi promovare a unei economii bazate pe cunoaştere. de mediu şi telecomunicaţii au absorbit aproape 15% fiecare. Activitatea BEI BEI finanţează proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE şi implementarea Agendei Lisabona. Acţiunile băncii în exteriorul Uniunii Europene s/au ridicat la 5 miliarde Euro în 2005. servicii şi industrie. Sectoarele prioritare finanţate au fost10:  Coeziunea economică şi socială în cadrul UE (34 miliarde Euro). În perioada de pre-aderarea a celor opt state din Europa Centrală şi de Est la UE. în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic. În anul 2005. În 2006. Aproape jumătate din sumele împrumutate au fost orientate către proiecte în domeniul transporturilor. totalizând 47. banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est.org/projects/loans/index. 10 http://www. dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor. 30 ţări din Asia şi America Latină şi cu 70 de state din cadrul Convenţiei de la Lome (Africa. care au constat în special în îmbinarea liniilor de credit ale BEI cu garanţiile FEI pentru IMM-urile inovatoare. BEI şi FEI au convenit operaţiuni comune.  Programul „Inovare-2010” (11 miliarde Euro. până în 2013. mediu. respectiv o creştere cu peste 50% faţă de anul anterior). Caraibe şi Pacific). peste un milion de IMM-uri vor fi beneficiat de instrumentele financiare ale FEI. BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finanţării proiectelor de infrastructură. BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanţare internaţională a proiectelor din noile state membre ale UE. ceea ce reprezintă o creştere cu peste 10% faţă de anul 2004.4 miliarde Euro. s-a înregistrat o evoluţia pozitivă a operaţiunilor de împrumut ale băncii. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect şi cofinanţează investiţiile împreună cu alte bănci (BERD). educaţie. Proiectele din sectorul industrial. Începând din anul 1990.eib. sănătate şi IMM-uri.htm 10 . sănătate şi educaţie.

D. Beck. Editura C. C. BEI are următoarele priorităţi11:  Coeziunea socială si economică a Uniunii Europene lărgite  Implementarea Iniţiativei de înnoire 2010  Dezvoltarea reţelelor de acces si transport trans-europene 11 . În cadrul iniţiativei “Inovaţia 2000” banca promovează spiritul antreprenorial şi inventiv şi dezvoltarea resurselor umane cu credite pe termen mediu acordate IMM-urilor. De asemenea. În ceea ce priveşte activitatea băncii în viitor. în cadrul Uniunii. angajarea în proiecte inovative (cercetare-dezvoltare.7 miliarde Euro .împrumuturi individuale).  Întreprinderile mici şi mijlocii (4 miliarde Euro . În urma apelului lansat de Consiliul European la Lisabona pentru sprijinirea mai puternică a IMM-urilor s-a înfiinţat Grupul bancar EIB. au fost lansate două noi iniţiative menite să conducă la intensificarea cooperării pe linia creşterii eficienţei utilizării fondurilor structurale: JASPERS (parteneriat între BEI.25 de miliarde Euro şi a capitalului Fondului European de Investiţii de la 2 la 3 miliarde Euro. dar şi cu instituţiile financiare internaţionale. BEI urmăreşte continuarea dialogului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte acţiunea sa externă. Prioritară va fi finanţarea de proiecte în zona învecinată Uniunii. H. cu scopul creşterii competitivităţii economiei europene.2007 11 . Bucureşti. BEI urmăreşte.Mecanisme”. la care se adăuga 550 milioane Euro proiecte destinate României).  Protecţia mediului şi calitatea vieţii (11 miliarde Euro . alcătuit din EIB şi Fondul European de Investiţii (FEI).împrumuturi globale). BERD şi Comisia Europeană pentru sprijinirea autorităţilor regionale şi naţionale în vederea pregătirii proiectelor finanţate din bugetul UE) şi JEREMIE (schema gestionată prin Fondul European de Investiţii care permite statelor membre şi regiunilor să transforme o parte din fondurile structurale alocate în instrumente financiare dedicate întreprinderilor mici si mijlocii). energie). “Uniunea Europeană. reţelele transeuropene..Instituţii. propunând creşterea capitalului alocat Facilităţii de Finanţare Structurată (Structured Finance Facility) de la 750 de milioane la 1.noi împrumuturi acordate în UE.. Dacian. În 2005. garanţii bancare şi disponibilizarea capitalului de risc. Reţele trans-europene „TEN” (7.

Sectoare beneficiare 12 Brezeanu. inclusiv problema tratării schimbării climaterice si a sprijinirii energiei ecologice Proiecte finanţate 1.. ED.. BEI si-a grupat într-o zonă operaţională – Direcţia Europa Centrală – operaţiunile sale în ţările candidate pe atunci în Europa Centrală.. Economică. BEI joacă un rol important în aceste proces şi îl va îndeplini şi în continuare în toate statele membre (în cele actuale şi în cele viitoare). I. Banca încurajează adoptarea practicilor şi standardelor de reglementare în vigoare în UE. la fel ţi activitatea sa în statele membre: Germania. Statele candidate trebuie să adopte aceste prevederi şi standarde înainte de a deveni membre ale UE. 2005. Sprijin pentru extindere şi integrare europeană BEI a imprimat activităţii sale de finanţare în statele candidate o nouă dimensiune. În baza mai multor mandate de finanţare şi a fondurilor de preaderare. în prezent. Şimon. Împrumuturile BEI în statele candidate se acordă atât în baza mandatului general de finanţare al UE susţinut de un mecanism de garanţie. Instituţii financiare internaţionale. Banca a acordat între 1990 şi 1999 circa 11 miliarde de euro împrumuturi pentru proiecte în ţările candidate. Italia şi Grecia. cât şi în cadrul mecanismului propriu de preaderare pentru care nu se acordă o asemenea garanţie. propunându-şi să promoveze proiectele convenite de UE şi de ţările candidate ca fiind prioritare. Volumul împrumuturilor acordate de Bancă ţărilor candidate urmând să crească în viitor. Sprijinirea dezvoltării Uniunii Europene si a politicilor de cooperare in ţările partenere  Protecţia si îmbunătăţirea mediului. Bucureşti. Austria. pag. Noi structuri de finanţare în sprijinul extinderii În acest context..12 2. P.E. în Malta şi Cipru.L. media ultimelor trei ani (1997-1999) a fost de două miliarde de euro. 334. Novac. 12 . Bazându-se pe experienţa dobândită prin extinderile precedente ale Uniunii Europene. Integrarea cu succes a noilor state membre în UE ameliorează perspectivele de prosperitate şi pace în Europa.

Particularităţile proiectelor BEI Tipuri de proiecte Proiectele de mari dimensiuni. 3. energie. Statul. pe lângă împrumuturile băncii. autorităţile publice centrale sau regionale. băncile şi alte instituţii financiare publice sau private. turism şi mai recent. telecomunicaţii şi transporturi (TEN).Împrumuturile acordate de BEI sunt orientate către proiect şi servesc finanţării activelor fixe ale unei investiţii. cu un volum de investiţii de 25 milioane euro. prin împrumuturi acordate promotorilor proiectelor respective. trebuie să fie disponibile şi fondurile proprii ale promotorului proiectului şi fondurile de finanţare pe termen lung. Contribuţia BEI la un proiect BEI este o sursă de finanţare complementară care poate acoperi maxim 50% din costurile proiectului pe baza unui plan de finanţare adecvat. cu o investiţie de peste 25 milioane de euro. În concluzie. În practică. proiectele finanţate în industria join-ventures cu partenerii din UE sau investiţii ale unor societăţi din spaţiul UE. colaborează cu BEI în vederea elaborării unui pachet complet de finanţare a unui anumit proiect. Proiectele medii şi mici. sunt finanţate din împrumuturi globale acordate unor bănci partenere selecţionate din statele candidate. educaţie şi sănătate. Adeseori. pot fi finanţate fie direct. 13 . Aceste bănci alocă fondurile BEI în primul rând unor IMM-uri şi autorităţilor locale. Sprijină statele candidate în introducerea standardelor UE de protecţie a mediului şi promovează dezvoltarea Reţelelor transeuropene de energie. autorităţile locale şi societăţile cu capital public sau privat ( cu sau fără participarea investitorilor străini ) au acces la mijloacele de finanţare ale BEI în condiţii de egalitate. Banca finanţează proiecte fiabile din sectorul public ţi private în transporturi. telecomunicaţii. industrie. prin intermediul unei autorităţi publice sau al unei bănci. fie indirect.

iar Comisia Europeana pentru acordarea de ajutor nerambursabile. Urmărirea proiectelor a) Vărsăminte Pot interveni imediat după semnătură. În cadrul strategiei de preaderare. există o diviziune a sarcinilor. Odată cu aprobarea raportului. conform căreia BEI este responsabilă pentru acordarea de împrumuturi. 14 . -SAPARD-pentru promovarea reformelor agrare şi a dezvoltării rurale. financiare. având în vedere nevoile de finanţare privitoare la stadiul de avansare a proiectului. sub rezerva condiţiilor prevăzute în contractul de finanţare. economice. acesta este transmis pentru decizie Consiliului de Administraţie. căutându-se apoi consimţământul promotorului.Maximizarea impactului contribuţiei BEI În cele două instituţii ale Uniunii Europene care acordă statelor candidate asistenţă financiară. b) Urmărirea proiectelor în faza de realizare Proiectul este urmărit din punct de vedere financiar. juridice şi riscul de credite.Această publicaţie intervine într-un cadru în care discuţiile cu promotorul şi lucrările de instrucţie a proiectului de către echipe ale Băncii permit a realiza o implicare financiară a BEI. Comitetul de Conducere examinează in prealabil raportul şi anexele conţinând aspectele tehnice şi cele privind mediul înconjurător. o dată sau de mai multe ori. tehnici al mediului înconjurător. programul PHARE a fost completat cu doua noi instrumente de finanţare: -ISPA-sprijină investiţii in domeniul transporturilor şi protecţiei mediului. Transparenţa şi informarea publicului cu privire la proiecte Politica de transparenţă duce la publicarea pe un site Internet a listei proiectelor pentru care se caută finanţare din partea BEI de la începutul anului 2001. Aprobarea proiectului Ansamblul analizelor de instruire este sintetizat într-un raport al Consiliului de Administraţie.

Ansamblul de direcţiunibăncii este implicat în acest proces de urmărire coordonat de Direcţia Împrumuturi. Eligibilitate. sunt susceptibilr a fi integrate într-o evaluare ex post dirijată de către Departamentul Evaluarea Operaţiunilor. 2005 15 ..Direcţia de împrumuturi are responsabilitatea de a urmări relaţiile cu clienţii şi centralizează ansamblul de date referitoare la proiect. e) Evaluările ex post Anumite proiecte odată realizate. P.. 4. Toate aceste rapoarte sunt publicate pe site-ul BEI..: modificarea structurii de garanţie sau structura celui care împrumută ). a celor care împrumută şi a serviciului de împrumut Se desfăşoară în cadrul fazei de exploatare îi a perioadei de rambursare. Editura Economică.4 mld. “Instituţii financiare internaţionale” . Regiune. Şimon. având ca obiectiv final formularea de recomandări ce vor amelioara operaţiunile în curs sau viitoare în funcţie de experienţele trecute sau de a urmări transparenţa. În cazul unei bune modificări substanţiale a caracteristicilor unui proiect finantaţ. Activitatea de împrumut Activitatea de împrumut se desfăşoară pe trei niveluri13: • • • Sector. euro s-au îndreptat către ţări din afara UE (circa 15% din totalul împrumuturilor). Evaluarea presupune analizarea operaţiunilor finanţate de către BEI. L. de euro. E.. Bucureşti. în interiorul sau în afara Uniunii Europene. în special contribuţia la realizarea politicilor în UE. amendamentele sunt decise de Consiliul de Administraţie. Se poate considera ca exemplu privind activitatea de împrumut a BEI acordarea în anul 2000a unor împrumuturi în valoare de 36 mld. c) Amendamente contractuale Acestea se efectuează de către Direcţia de Afaceri Juridice şi pot interveni pe durata fazei de realizare a proiectului ( de ex. Novac. Finanţarea proiectelor de către BEI în Europa 13 Brezeanu. I. d) Urmărirea proiectelor. Banca stabileşte un raport de terminare a lucrărilor. din care 5.

sănătate şi IMM-uri. Sectoarele prioritare finanţate au fost: • • Coeziunea economică şi socială în cadrul UE (34 miliarde Euro). BEI operează şi în afara Uniunii Europene sub incidenţa unor protocoale financiare încheiate cu 12 ţări din regiunea Mediteranei. dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor. 30 ţări din Asia şi America Latină şi cu 70 de state din cadrul Convenţiei de la Lome (Africa. în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic. Aproape jumătate din sumele împrumutate au fost orientate către proiecte în domeniul transporturilor.noi împrumuturi acordate în UE.BEI finanţează proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE şi implementarea Agendei Lisabona. Caraibe şi Pacific). În anul 2005. servicii şi industrie. În perioada de pre-aderarea a celor opt state din Europa Centrală şi de Est la UE.împrumuturi individuale). mediu. BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finanţării proiectelor de infrastructură.împrumuturi globale). Reţele trans-europene „TEN” (7. a Iniţiativei Inovare 2010 de creare şi promovare a unei economii bazate pe cunoaştere. • • • 16 . Acţiunile băncii în exteriorul Uniunii Europene s/au ridicat la 5 miliarde Euro în 2005. Începând din anul 1990. BEI a devenit cea mai importantă sursă de finanţare internaţională a proiectelor din noile state membre ale UE. În prezent. totalizând 47. Protecţia mediului şi calitatea vieţii (11 miliarde Euro . BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect şi cofinanţează investiţiile împreună cu alte bănci (BERD). Întreprinderile mici şi mijlocii (4 miliarde Euro . sănătate şi educaţie.7 miliarde Euro . educaţie. Programul „Inovare-2010” (11 miliarde Euro.4 miliarde Euro. banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est. de mediu şi telecomunicaţii au absorbit aproape 15% fiecare. ceea ce reprezintă o creştere cu peste 10% faţă de anul 2004. la care se adăuga 550 milioane Euro proiecte destinate României). s-a înregistrat o evoluţia pozitivă a operaţiunilor de împrumut ale băncii. respectiv o creştere cu peste 50% faţă de anul anterior). Proiectele din sectorul industrial.

BEI sprijină proiecte la scară mai mică. Republica Cehă şi Austria. din care 1. Această finanţare a fost asigurată pentru proiecte în principal în Regatul Unit al Marii Britanii (35%). în special. Proiectele finanţate decătre BEI servesc la apărarea şi protejarea mediului natural şi contribuie la Fig nr. într-o mai mică măsură. această finanţare făcând partedin programele regionale de cheltuieli de capital la scară largă. proiectele din sectorul de apă şi canalizare ajută la combaterea sărăciei prin extinderea surselor de apă către grupurile cu venituri scăzute.882 milioane Euro în UE25. BEI a acordat împrumuturi în valoare de13. pentru care Banca alocă între 25% şi 35% din totalul împrumuturilor anuale în ţările membre ale Uniunii. mediul înconjurător a beneficiat de 33% din împrumuturile individuale pentru proiecte majore in UE.2 miliarde Euro pentru proiectele din sectorul de apă şi canalizare în 20 din 25 de State Membre ale UE. Începând cu anii ‘80. realizate de autorităţile locale cu ajutorul împrumuturilor globale ale acesteia. De asemenea. Olanda (8%). în Ungaria. sectorul de apă şi canalizare a reprezentat o zonă prioritară pentru împrumuturile BEI. De asemenea. În 2005. 43 milioane Euro în statele aderente şi statele în curs de aderare şi 189 milioane Euroîn statele partenere.113 milioaneEuro. Împrumuturile directe ale BEI pentru investiţii de capital în sectorul apei şi canalizării s-au ridicat în 2005 la suma de 2. care sunt similare liniilor de 17 . colectareşi tratare finanţate de Bancă. SectorÎncepând cu anul 1996. În statele partenere.Protecţia mediului înconjurător şi ameliorarea bunăstării populaţiei sunt unele dintre priorităţile cheie ale Băncii. Belgia (6%). şi la reducerea riscurilor de sănătate asociate cu boli cauzate de apă. Majoritatea acestor proiecte au implicat modernizarea şi extinderea reţelelor existente de distribuţie. Portugalia (6%) şi. Germania (23%). aceste proiecte contribuie la dezvoltarea regională şi la coeziunea economică şi socială în cadrul UE şi în alte regiuni.2 bunăstarea populaţiei în cauză. Spania (7%).

finanţarea BEI poate fi combinată cu subvenţii din cadrul Fondurilor de Coeziune şi Fondurilor Structurale ale Comisiei Europene. au fost dedicate sectorului de apă şi canalizare începând cu 1996. Împrumuturile BEI joacă un rol crucial în a permite Statelor Membre alinierea la directivele de mediu ale Uniunii. 3 resurselor de apă prin gestionarea cererii. Împrumuturile globale pentru investiţii în sectorul de apă totalizează în medie 500 milioane Euro anual. 1. din 1996 până în 2005. tehnice şi financiare.au fost alocate sectorului de apă şi canalizare. definite împreună cu BEI. împrumuturile BEI pot fi mărite prin subvenţii ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) şi/sau prin finanţare BERD. gestionarea durabilă a Fig nr. unde sectorul de apă este de importanţă crucială. BEI promovează proiecte ce constituie o abordare durabilă şi integrată a gestionării resurselor la standardele stabilite în directivele UE pentru sectorul de apă şi cel de mediu în general.4 miliarde Euro.19% din împrumuturile „pentru mediu” ale Băncii . În Statele Aderente.. finanţări ale BEI ridicânduse la suma de 16 miliarde Euro . planificarea integrată a bazinelor hidrografice şi protecţia integrată împotriva inundaţiilor. În cei zece ani. adică aproximativ 75% din împrumuturile pentru mediu în regiune (1. care reprezintă forţa principală care antrenează investiţiile în acest sector. în vederea accelerării procesului de conformitate. În contextul directivei privind finanţate capital finanţarea instrumente Europene.9 miliarde Euro). prin combină Băncii a BEI UE şi proiectele programele de cheltuieli de adesea cu de Banca subvenţionare ale Comisiei promovează de asemenea . În Statele Partenere Mediteraneene. Pentru noile State Membre. Activităţile 18 cadru apa.credit stabilite pentru bănci sau intermediary financiari pentru finanţarea proiectelor selectate în conformitate cu criteriile economice.

dar şi cu instituţiile financiare internaţionale. • O subvenţie de 3% a dobânzii pentru proiectele de mediu. au fost lansate două noi iniţiative menite să conducă la intensificarea cooperării pe linia creşterii eficienţei utilizării fondurilor structurale: JASPERS (parteneriat între BEI. BEI urmăreşte. reţelele transeuropene. în vederea elaborării studiilor de fezabilitate şi proiectării şi gestionării proiectelor de mediu. Prioritară va fi finanţarea de proiecte în zona învecinată Uniunii. finanţată din bugetul Uniunii. care a fost lansată în Octombrie 2002 şi ale cărei priorităţi include sprijinul durabil pentru mediu şi calitatea vieţii. BEI deţine un număr de mecanisme în acest sens: • Facilitatea pentru Investiţii şi Parteneriate Euro-Mediteraneene (FEMIP). reţele urbane de alimentare cu apă şi colectarea şi tratarea apelor reziduale în Algeria. Maroc şi Tunisia. Multe din proiectele ce se bucură de sprijin BEI în acest domeniu au rezultat în urma unui studiu METAP. Liban. Egipt. propunând creşterea capitalului alocat Facilităţii de Finanţare Structurată (Structured Finance Facility) de la 750 de milioane la 1. În ceea ce priveşte activitatea băncii în viitor. care este co-finanţat prin Comisia Europeană şi Banca Mondială. Gaza/Ţărmul de Vest. adică ape reziduale şi drenaj. alimentarea cu apă potabilă.au vizat. • Programul de Asistenţă Tehnică de Mediu pentru Statele Mediteraneene (METAP). 4. în cadrul Uniunii. BEI urmăreşte continuarea dialogului cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte acţiunea sa externă. energie). angajarea în proiecte inovative (cercetare-dezvoltare. BERD şi Comisia Europeană pentru sprijinirea autorităţilor regionale şi naţionale în vederea pregătirii proiectelor finanţate din bugetul UE) şi JEREMIE (schema gestionată prin Fondul European de Investiţii care permite statelor membre şi regiunilor să transforme o parte din fondurile structurale alocate în instrumente financiare dedicate întreprinderilor mici si mijlocii). Activitatea privind finanţarea proiectelor de BEI în România 19 . susţinută de fondul de asistenţă tehnică. în special. În viitor.25 de miliarde Euro şi a capitalului Fondului European de Investiţii de la 2 la 3 miliarde Euro. În 2005. Iordania. În vederea încurajării pregătirii proiectelor.

energia. vor fi finanţate proiecte de infrastructură la nivel local. în special reconstrucţie în urma pagubelor produse de inundaţii (15%) Sănătate şi educaţie (7%) Pentru a accelera integrarea României în Uniunea Europeană şi a recupera decalajele • de dezvoltare în perioada post-aderare. În România. În perioada 1990 .Români este acţionar al băncii.ro/index.2005. De asemenea. instalaţia de • • epurare a apei de la Glina. portofoliul BEI cuprinde credite acordate atât sectorului public. BEI va finanţa.mae. Principalul rol al băncii este de a sprijini pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană prin acordarea de împrumuturi pentru finanţarea de proiecte în sectoare importante precum transporturile.5 milioane Euro). BEI are în vedere o creştere a activităţii sale de creditare. telecomunicaţiile. alături de ISPA. utilităţile municipale şi întreprinderile mici şi mijlocii. Acestea au vizat următoarele domenii: • • Transport (61% din totalul împrumuturilor) Mediu înconjurător. valoarea împrumuturilor acordate de BEI în România pentru proiecte legate de aderarea la Uniunea Europeană a atins nivelul de 4.3 milioane Euro. România contribuie la capitalul subscris al BEI cu 42. în special în acele domenii care vor determina creşterea competitivităţii economiei româneşti.14 14 http://www.3 miliarde dolari.php?unde=doc&id=5056 20 . Principalele proiecte de transport la care va contribui şi BEI sunt: • Reabilitarea căii ferate pe Coridorul pan – european IV (300 milioane Euro cofinanţare alături de ISPA). având un reprezentant în Consiliul Guvernatorilor şi un număr adecvat de membri în Consiliul Director. În domeniul mediului înconjurător. Construirea autostrăzii Cernavoda . Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Coridorul pan – european VI (350 milioane Euro). cât şi celui privat.Constanta (187.

dezvoltarea sectorului IT. îmbunătăţirea serviciilor educaţionale)  Să fie în avantajul regiunilor mai puţin dezvoltate  Să contribuie la atragerea altor surse de finanţare. prin acordarea de împrumuturi si garantii si fãrã a urmãrii un scop lucrativ. pe baza priorităţilor stabilite de Consiliul Guvernatorilor.ro/index. instituţie autonomă non-profit. telecomunicaţii şi energie. 15 http://www. dezvoltarea durabilă. proiectele eligibile pentru finanţarea BEI trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  Să contribuie la îndeplinirea obiectivelor (creşterea competitivităţii industriei europene. apelând la pietele de capital si la resursele sale proprii. În concluzie. cât şi în ţările candidate. activitate de creditare a băncii se va concentra asupra următoarelor 6 priorităţi:  Coeziune economică şi socială într-o Uniune extinsă  Implementarea iniţiativei Inovaţie 2010. finanţează proiecte de investiţii atât în ţările membre.mae. În această perioadă. Pentru aceasta. crearea reţelelor trans-frontaliere de transport.Banca Europeanã de investitii are misiunea sã contribuie la dezvoltarea echilibratã si neîntreruptã a pietei comune în interesul Comunitãtii.200815 Consiliul director a elaborat Planul Operaţional pentru următorii 3 ani în care sunt definite obiective strategice pe termen mediu şi priorităţile operaţionale. în ţările ACP Africa-Caraibe-pacific. Obiectivele BEI pentru 2006 . dar ca excepţie pot fi finanţate proiecte şi din alte ţări ( în ţările mediteraneene.php?unde=doc&id=5056 21 . Banca faciliteazã. în America Latină şi Asia). Concluzii Banca Europeană de Investiţii.

Bucureşti.monetară europeană. P. inclusiv schimbări climatice şi energie regenerabilă  Sprijin pentru IMM-uri. Beck. 2007 4.. “Uniunea Europeană.. Bucureşti. C.  Îmbunătăţirea protecţiei mediului. I... E. Novac... Dacian.  Sprijinul UE pentru dezvoltare şi cooperare cu ţări partenere .Voinea.. 2004 22 . Editura Sedcom Libris. “Integrare financiar.Mecanisme”. Ghe. Iaşi. Curs Jean Monnet”. 2005 2. D.Stoica.Instituţii. L. Editura Junimea. “Instituţii financiare internaţionale” . “Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale”.. Editura C.2007 3. Editura Economică. Dezvoltarea reţelelor transeuropene. Brezeanu. Şimon. O. H. Bibliografie 1.

bei.eu/viewdoc.ro/institutii/prezentari/detaliu_institutie.http://www.jsp?lid=1&cid=190&id=4751 10.ro/jsp/page.php?unde=doc&id=5056 23 .htm 9.aspx?doc=%5C %5Cesppub1%5Cesp_public%5Cces%5Cccmi%5Cccmi038%5Cro%5Cces9962007_ac_ro.http://eescregistry. http://www.org 6. http://www. www.5.infoeuropa.eesc.dreptonline.europeana.php?id_institutie=10 7.doc 8.mae.ro/index.http://www.europa.ro/comunitar/organe/banca%20europeana%20de%20investitii %20organizare.