Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata.

Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam bukuPengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83,morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalambuku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunyaTatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

Noor. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. dan e. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunyaLanguage yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. kosa kata sepertiperkataan.Misalnya matematik menggantikan ilmu hisab. imbuhan d. istilah. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. .2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. dan peribahasa asing. struktur ayat. a. Tiada perkataan dalam bahasa Melayu dan keperluan memebrikan nama am atau khsusu kepada benda.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu Peminjaman usur-unsur bahasa (terutamanya perkataan) bahasa asing merupakan kelaziman.Menurut Raminah Hj. Perkataan asing sesuai dan kelihatan lebih bergaya berbanding bahasa Melayu sedia ada yang mungkin sudah lapuk. c. atau kerana sikap mengaggungkan bahasa asing . d. Terdapat unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu. Perkataan Bahasa Melayu belum ada yang dapat menepati maksud semantik bahasa asing. perkara (fenomena) b. huruf atau sistem tulisan b. Peminjaman unsur asing oleh bahasa Melayu dapat dilihat dari segi peminjaman: a.1985 :152.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . bunyi-bunyi c. Kegemaran menggunakan bahasa asing.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.

hadis (disebut sebagai `s') qari. tarikh ghairah. peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang). swasta. haid (bunyi ini dilambangkan dengna huruf d) zalim. fitrah. isyak khabar. bonus) b. terdapat bunyi-bunyi seperti dalam jadual di bawah.Arab . peminjaman kacukan (kasut but) c. bakhil. syamsiah. mualaf darab. peminjaman berpindah (vokal/vowel) Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut: Sanskrit . wazir sabit. khas. maghrib fakir. ghalib. swalayan dan swasenyawa. kita dapati bunyi seperti /sy/ perkataan syurga. kapal terbang. dan /sw/ seperti dalam Daripada bahasa Arab dan Parsi terpahat pula. selasa. e. ghazal. peminjaman tulen (matematik. darurat. isnin. Inggeris dan Sanskrit. tafsir. qadim. fardu. peluru meriam) d.Jenis-jenis peminjaman a. zaman. tafahus. Daripada bahasa Sanskrit. kadi. khadam. Bunyi /sy/ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit diperteguh dengan meminjamnya daripada bahasa Arab dan Parsi pula. peminjaman pemerian (kapal selam. misal. syarak. peminjaman kuno (purnama) f. memang terdapat pinjaman daripada bahasa-bahasa Arab. swadaya. isyarat.Inggeris Bunyi-bunyi Asing Daripada bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. furqan . Bunyi /sy/ /kh/ /gh/ /f/ /dh/ /z/ /th/ /q/ Contoh Perkataan syarikat.Indonesia .

iaitu bahasa Sanskrit. akhiri duniawi ilmiah hadirin ustazah hadirat akhiran Awalan Arab-Parsi Akhiran . prauniversiti tatacara. bimormal abadai. staf vaksin. Lihat jadual di bawah. kusyen zip. pancalogam. televisyen. kafe. sofa lif. novel. swadaya. Sumber Jenis Imbuhan Imbuhan mahapratataawalan Sanskrit swaekadwipanca-man -wan -nita -wati bi-i -wi -iah -in -ah -at Contoh Perkataan maharaja. mahasiswa prakata. hartawan biduanita seniwati.. insani.Daripada bahasa Inggeris (atau bahasa-bahasa Eropah lain) bahasa Melayu telah meminjam bunyi-bunyi seperti berikut (lihat jadual): Bunyi /f/ /v/ /sy/ /z/ Contoh Perkataan fasa. dozen. budiman karyawan. gazet Imbuhan Asing Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa. swalayan ekabahasa. biadab. televisyen syampu. Arab-Parsi. angkasawati binomial. ekanada dwibahasa pancaindera. seniman. vakum. syif. tatarakyat. dan Inggeris-Eropah. tatasusila swasta. fokus. mahaguru. zon. Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. ekafungsi. prasangka.

suprakelas klinikal. notis. nasionalisme Pengaruh Bahasa Inggeris Aspek Pinjaman Kosa kata: lokap. sains. lesen. autograf subgolongan. komputer. nepotisme. anti-Yahudi prokerajaan. reformasi. bulan madu (honey moon). subbidang supranasional. tenis. di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way). motokar. demokrasi. . komen. kritikal. opera. polis. hitam putih (black and white). teknologi. bas. sarjan. elaun. praktikal idealisme. Pinjaman Nahu Kata pemeri: Ialah dan adalah (is) Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load). radio. saman.antiproAwalan Inggeris-Eropah poliautosubsupra-al Akhiran -isme antibiotik. aiskrim. kelas. warden. doktor. proAmerika poliklinik autonomi. ulat buku (book worm). lori.