Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul

major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe

Referinţe

Document Documente strategice Programul Operaţional Regional 2007-2013 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 Regulamentul Consiliului şi al Parlamentului European (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013 Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare

Sursa

http://inforegio.ro/docs/ROP%20Revised%20Official%20Proposa l_6%20iunie_07_final.doc http://inforegio.ro/docs/NSRF_var3_ian07_240107.doc http://discutii.mfinante.ro/static/10/pnd/documente/pnd/PN D_2007_2013.pdf http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_210200607 31en00010011.pdf http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_210200607 31en00250078.pdf http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official /regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_en.pdf http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:03:32002R1 605:RO:PDF http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/o sc/l_29120061021en00110032.pdf M. Of. nr.577/29 iunie 2004

Pagina 1 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:EN:HTML http://www.adrnordest.ro/index.php?page=REGIONAL_RDP_2007 http://www.adrse.ro/DocumentePDR/PDR_2007-2013.pdf http://www.adrmuntenia.ro/documente-l-documente_utile.html http://www.adroltenia.ro/newro/pagina.php?cod=5 http://www.adr5vest.ro/index.php?page=articol&aid=458 http://www.nord-vest.ro/download.aspx http://www.adrcentru.ro/Document_Files/ADPlanulRegional/0000 0021/9591f_PDR-2007-2013.pdf http://www.adrbi.ro/content.php?varPg=62

Alte regulamente ale UE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune Planurile de dezvoltare regională 2007-2013 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-Est Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Muntenia Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vest Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-Vest Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centru Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov Comitete la nivel POR

HG nr.765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia Achiziţii şi concesiuni publice OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

M. Of. nr. 547 din 10 august 2007

M.Of. nr. 418/15 mai 2006

M.Of. nr. 625/20 iulie 2006

M.Of. nr. 569/30 iunie 2006 M.Of. nr. 146/28 februarie 2007 M. Of. nr.98/8 februarie 2007

Pagina 2 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare OUG nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ANRMAP nr.113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Ordin ANRMAP nr.73/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media OMEF nr.2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.2195/2002 privind Vocabularul Comun privind Achiziţiile (CPV) Ajutor de stat Regulamentul Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea Art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul naţional regional pentru investiţii Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/01.11.2006 (versiune în limba română: http://eurM. Of. nr.978/7 decembrie 2006

M. Of. nr.572/4 iulie 2005 M. Of. nr.395/12 iunie 2007 M. Of. nr.365/26 aprilie 2006 M. Of. nr.661/1 august 2006 M. Of. nr.553/27 iunie 2006 M. Of. nr.383/20 mai 2008 M. Of. nr.329/12 aprilie 2006 M. Of. nr.55bis/24 ianuarie 2008 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L340 din 16 decembrie 2002

Pagina 3 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:05:32006R1 628:RO:PDF) HG nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013 HG nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale OUG nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul naţional regional pentru perioada 2007-2013 Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007 – 2013 Finanţe publice Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 264/2003 *Republicată privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare M.Of. nr. 597/13 august 2002 M. Of. nr.177/20 martie 2003 Republicare M. Of. nr. 109/5 februarie 2004 M. Of. nr.12/8 ianuarie 2007 M. Of. nr.1186/29 decembrie 2005 şi M. Of. nr.1186bis / 29 decembrie 2005 M. Of. nr.320/13 mai 2003 M.Of. nr. 494/7 iunie 2006 M. Of. nr. 663 din 2 august 2006 M.Of. nr. 1042/28 decembrie 2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/04.03.2006 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (varianta în limba engleză: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC10 01(01):EN:HTML M. Of. nr.249/31 martie 2008

Pagina 4 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative nr.285/2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.1169/2007 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică HG nr.683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.14 din OUG nr.64/2007 privind datoria publică Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare Eligibilitatea cheltuielilor HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul M.Of. nr. 517/1 august 2007 M.Of. nr. 86/2 februarie 2007

M. Of. nr.1100/25 noiembrie 2004

M. Of. nr.37/23 ianuarie 2003 M.Of. nr. 618/18 iul. 2006 Rectificare: M.Of. nr. 627/20 iul. 2006 M. Of. nr. 71/30 ianuarie 2007 M. Of. nr.429/27 iunie 2007 M. Of. nr.648/24 septembrie 2007 M. Of. nr.439/28 iunie 2007 M. Of. nr.870/19 decembrie 2007 M. Of. nr.542/17 iulie 2008 M. Of. nr.927/23 decembrie 2003 M. Of. nr. 112/6 februarie 2004 M. Of. nr. 513/31 iulie 2003

Pagina 5 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 OUG nr.11/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.80/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr…/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr…/2008 privind cheltuielile eligibile… Administraţie publică / asociaţii de dezvoltare intercomunitară Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 HG nr.139/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr.195/2006 Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului M.Of. nr. 204/23 aprilie 2001 Republicare: M.Of. nr. 123/20 februarie 2007 M. Of. nr.90/2 februarie 2002 M. Of. nr.86/1 februarie 2002 M. Of. nr.453/25 mai 2006 M. Of. nr.132/20 februarie 2008 M. Of. nr.254/21 martie 2006 M. Of. nr.531/6 august 2007 M. Of. nr.648/31 august 2002

M. Of. nr.591/28 august 2007

M.Of. nr. 156/5 martie 2007

M. Of. nr.99/8 februarie 2008

Pagina 6 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului justiţiei nr.954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare Transparenţă, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, nereguli şi recuperarea fondurilor Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale M. Of. nr.663/23 octombrie 2001 M. Of. nr.279/21 aprilie 2003 M. Of. nr. 70/3 februarie 2003 M. Of. nr.219/18 mai 2000 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene M. Of. nr.660/22 iulie 2004 M. Of. nr.517/15 iunie 2006 M. Of. nr.393/8 mai 2006 M. Of. nr.448/24 noiembrie 1998 M.Of. nr. 359/21 apr. 2006 M. Of. nr.627/28 august 2008 M. Of. nr.39/31 ianuarie 2000 M. Of. nr.214/16 mai 2000

M.Of.nr.641/8 septembrie 2008

Pagina 7 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Comunităţilor Europene Decizia Comisiei Europene din data de 28 aprilie 1999 privind înfiinţarea Oficiului European de Luptă Antifraudă (1999/352/EC, ECSC, Euratom) Regulamentele Parlamentului European şi Consiliului nr.(CE) 1073/1999 şi (Euratom) 1074/1999 privind investigaţiile derulate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.2185/1996 privind verificările şi inspecţiile la faţa locului derulate de către Comisia Europeană în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor nereguli OG nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător Construcţii (documentaţie tehnico-economică, autorizare), urbanism, transport local Legea nr.50/1991 *Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.38/N/1999 privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a soluţiilor de intervenţie prin demolarea totală a construcţiilor HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare M. Of. nr.933/13 octombrie 2004 (Republicare) M.Of. nr. 825 şi 825bis din 13 septembrie 2005 M. Of. nr.12/24 ianuarie 1995 M. Of. nr.286/11 decembrie 1995 M. Of. nr.289/23 iunie 1999 M. Of. nr.352/10 decembrie 1997 nr.L312 din 23 decembrie 1995 Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L136 din 31 mai 1999 http://eurlex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_136/l_1361 9990531en00010007.pdf; http://eurlex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_136/l_1361 9990531en00080014.pdf http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL EX:31996R2185:EN:HTML M. Of. nr.622/30 august 2003 M. Of. nr. 753/6 noiembrie 2007

Pagina 8 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe HG nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.726/2007 şi al ISC nr.549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al ISC nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi HG nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" Ordinul comun al ministrului economiei şi finanţelor nr.915/2008, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.415/2008 şi al ministrului transporturilor nr.465/2008 pentru aprobarea

M. Of. nr.139/4 martie 2003

M. Of. nr.536/1 septembrie 2001 M.Of. nr. 656/16 septembrie 2003

M. Of. nr.597/29 august 2007

M. Of. nr. 543 / 9 august 2007

M.Of. nr. 12/8 ianuarie 2007 M. Of. nr.193/28 iulie 1994 M. Of. nr.48/22 ianuarie 2008

M.Of.nr.524 / 11 iulie 2008

M.Of.nr.424 şi 424bis / 5 iunie 2008

Pagina 9 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.6/2003 şi ministrului administraţiei publice nr.139/2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.34/N/1995, al ministrului apărării naţionale nr.M30/1995, al ministrului de interne nr.3422/1995 şi al SRI nr.4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, Republicată Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I – Reţele de transport Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – Apa, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ANRSCUP nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ANRSCUP nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local Ordin ANRSCUP nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a M. Of. nr. 373/10 iulie 2001

M. Of. nr.122/26 februarie 2003 M. Of. nr. 856/27 noiembrie 2002 (republicare) M. Of.nr.283/7 decembrie 1995 M. Of. nr.201/3 martie 2006 (republicare) M. Of. nr.408/24 iulie 2001 M. Of. nr.806/26 septembrie 2006 M. Of.nr.325/24 noiembrie 1997 M. Of. nr.262/19 aprilie 2007 M. Of. nr.655/22 iulie 2005 M. Of. nr.756/7 noiembrie 2007

M. Of. nr.756/7 noiembrie 2007 M. Of. nr.890/27 decembrie 2007

Pagina 10 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Ordinul ministrului transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată Protecţia mediului OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare Strategia naţională de protejare a mediului M.Of. nr. 1196/30 dec. 2005 Rectificare: M.Of. nr. 88/31 ian. 2006 M. Of. nr. 824/3 decembrie 2007 M. Of. nr.807/27 noiembrie 2007 M. Of. nr.919/13 noiembrie 2006 şi 919bis/13 noiembrie 2006 M. Of. nr.732/7 octombrie 2002 (republicare)

http://www.cicnet.ro/nou/toate/Consiliul%20judetean/institutii/alteinstitutii/protectie-mediu/strategii.html Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 206/22.07.1992 M. Of. nr.152/12 aprilie 2000 M. Of. nr.726/14 noiembrie 2001 M. Of. nr.190/10 august 1993 M. Of. nr.442/29 iunie 2007 M. Of. nr.802/25 septembrie 2006

Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a III–a - Zone protejate Legea nr. 575/2001 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a V–a – Zone de risc natural Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

Pagina 11 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontalier OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului transporturilor nr.44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare Egalitatea de şanse şi nediscriminarea OG nr.137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 202/2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi HG nr.285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Legea nr.448/2006 *Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Ordinul ministrului transporturilor, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 Servicii sociale Legea nr.74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 M. Of. nr. 193/4 mai 1999 M. Of. nr.431/2 septembrie 2000 M. Of. nr.150/1 martie 2007 (republicare) M. Of. nr.659/15 decembrie 2000 M. Of. nr.236/17 martie 2004 M. Of. nr.1/3 ianuarie 2008 (republicare) M. Of. nr.287/31 mai 2001

M. Of. nr.808/27 noiembrie 2007 M. Of. nr. 52/30 ianuarie 2003

M. Of. nr.397/9 iunie 2003 M. Of. nr.1078/30 noiembrie 2005 M. Of. nr.138bis / 6 aprilie 1998 M. Of. nr.283/22 iunie 2000

Pagina 12 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi HG nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ANPDC nr.132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicată Hg nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013

M. Of. nr. 239/16 martie 2006 M. Of. nr. 619 /30 august 2003 M. Of. nr. 682/ 29 iulie 2004

M. Of. nr. 535/23 iunie 2005 M. Of. nr. 14 /6 ianuarie 2006 M. Of. nr. 709/5 august 2005 M. Of. nr. 557/23 iunie 2004 M. Of. nr. 873/24 septembrie 2004

M. Of. nr. 872/24 septembrie 2004 M. Of. nr. 872/24 septembrie 2004 M. Of. nr. 743/16 august 2005 M. Of. nr.1/3 ianuarie 2008 (republicare) M. Of. nr. 919/14 octombrie 2005

Pagina 13 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPH nr.11/2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPH nr.175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPH nr.205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPCA nr.21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPCA nr.25/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPCA nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPCA nr.89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ANPCA nr.177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială pentru persoanele vârstnice, republicată Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ANPDC nr.101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de

M. Of. nr. 29/15 ianuarie 2008

M. Of. nr.684/9 august 2006

M. Of. nr.745/16 august 2005

M. Of. nr.222/15 martie 2004 M. Of. nr.247/22 martie 2004 M. Of. 247/22 martie 2004 M. Of. nr.759/19 august 2004

M. Of. nr.52/22 ianuarie 2004

M. Of. nr.157/6 martie 2007 (republicare) M. Of.344/17 aprilie 2006 M. Of. 458/26 mai 2006

Pagina 14 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe implementare a acestor standarde Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare HG nr. 686/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr.304/2004, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.385/2004 şi al ministrului sănătăţii nr.1018/2004 privind aprobarea instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie HG nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale HG nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ANPDC nr.287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ANPDC nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului Ordinul ANPDC nr.289/6 iulie 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ANPDC nr.14/2007 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde Patrimoniul cultural M. Of. nr.367/29 mai 2003 M. Of. nr.678/28 iulie 2005 M. Of. nr.698/3 august 2004

M. Of. nr.818/6 septembrie 2004

M. Of. nr.260/15 aprilie 2003

M. Of. nr.195/1 martie 2006

M. Of. nr.648/27 iulie 2006

M. Of. nr.637/24 iulie 2006

M. Of. nr.664/2 august 2006

M. Of. nr.146/28 februarie 2007

Pagina 15 din 16

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: „Centre urbane” Ghidul Solicitantului Anexa 2 - Referinţe Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată OG nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările şi completările ulterioare HG nr.493/2004 cu privire la aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare şi înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice Institutul de Memorie Culturală UNESCO – patrimoniul cultural mondial M. Of. nr.938/20 noiembrie 2006 M. Of. nr.45/31 ianuarie 2000 M. Of. nr. 380/30 aprilie 2004 M. Of. nr.646/16 iulie 2004 M. Of. nr. 799/23 noiembrie 2007 www.cimec.ro http://whc.unesco.org/en/list

Pagina 16 din 16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful