Weöres Sándor: Gilgames

2013.02.25. 23:36

Weöres Sándor

GILGAMES
Els! tábla Aki mindent látott, a népek ura, aki biztosat ismert, aki teljeset értett, átlátott az eredet szövevényén, a tudás tiltott forrás-helyein, aki az állandót látta, aki a burkot kinyitotta, hírt hozott a vihar és vízár idejér!l, nagy útra kelt, vesz!dött és megrogyott, medd! kínját k!táblára iratta... aki építette a körülvédett Uruk falait és a szent Eannát, tiszta-zárt helyet, alapot ágyazott, szilárdat, mint az érc, védfalat rakott, hol támaszt leljen a férfi-er!: Gilgames !, az embernyi ember, kétharmada isten, harmada állat, testének képe fájdalmas öröm, alakja mint a vaskos bikáé, nincs hozzá-ill! a szépek között, nincs hozzá méltó az er!sek között — " a körülvédett város pásztora, ! a pásztora és az ostora... Karját rettegte Uruk sokasága, Anu, a menny királya elé jajveszékelt Uruk sokasága, szólalt, szólalt nagy fennszóval: „Nem engedi a fiút az apához, nem engedi a sz#zet a legényhez, nem engedi a lányt a katonához, nem engedi az asszonyt az urához —” Anu, a menny királya hallotta a jajt, hallotta a dalt, nagy kebl# Arurut hívta és szólt: „Te megalkottad a vaskos bikát, nosza alkoss hozzája méltót, hadd egyék egymást nappal és éjjel, hadd legyen a népségnek nyugodalma.” Nagykebl# Aruru hallotta a szót, szerelmes vágya fölindult, szerelme álmot érlelt a szívében,
http://web.zone.ee/aurin/vers/wsgilgames.html Page 1 of 13

mit magam vetettem. Meglátta a csuda-sarj.. édes-vizek párája a lelke. bakot ugrik a réti sereggel. az isteni sarjat. cselt állított ár ellenében. de meg is rohanja: idegen lesz neki a vadak sokadalma. így lássa meg az az ember! Hogyha látja. nagy sanyarú siralomra tátja a száját: „Jaj apám.” Felel néki apja: „Menj el fiam. ereje egy ország.Weöres Sándor: Gilgames 2013. nevezte csókkal. csaknem hasra-esett. földre dobta: ifjan. szépen. táncol. Megmosta kezét.. semmit sem hagy tennem. sz#z erejében teljes hosszában elnyúlt a réten — haja mint a n!é. agyagot fogott.zone. fölkel este a tet!n. ország erejér!l.02. http://web. nép kínjáról. nem tud a végr!l. két vállára omló. Enkidut alkotta. remegett a térde. menj el Uruk városába. testének bozontja mint gabona sarjad. szerelem szent szolgáló leányát.” Ment a vadász Gilgames királyhoz. Csapdás ember. b! pompáját virágozza szépen. jött a fényes kék tet!r!l egy igen-nagy ember.ee/aurin/vers/wsgilgames. kérj egy papn!t Istar templomából. megy italt keresni a szelid tehénnel. épp hogy el nem érte. Vezeti a házba kis üsz!jét. egy nap. mit magam ástam. beborult a kedve kékje. jaj-jaj. paskol a folyóban a halak sokaságával. vadfogó állt az itatónál. lába az itatón a réti sereggel.html Page 2 of 13 . A vadásznak több se kellett — futott. meg is közelíti. méltót a menny lándzsás seregéhez. ordít. széjjelszedte csapdámat. Mez!re vetette. két nap. harmadik nap állt az itatónál.. megy füvet legelni a víg gazellával. nem tud a világról.. Vidd fiam az itatóhoz.25. 23:36 Anu képmását álmodta szívébe. Ott a szent lány vetk!zzék le szépen. formálta kedvvel. menj be mindjárt Gilgames királyhoz. széjjelrúgta vermemet.

nem tudtál a végr!l. látta !t a szent lány.25. Közelgett a horda a sík vadja közelített.Weöres Sándor: Gilgames 2013. két szeme lásson. A hetedik nappalon szétnézett a virradatban. boldog voltál. Látja a szent lány — melléje guggol.zone. dúdol neki éneket: „Enkidu. szép vagy! mint egy isten.” Két eml!jét kibontotta. a szabadság népe nem ismeri többé. „" az. Megn!ttél általam! ismered a titkot! Mért kívánsz rohanni a rétek barma után? Azt. mért kívánsz rohanni a rétek barma után? mért kívánsz rohanni? Enkidu. szemérmét is kitakarta. megrokkan a szíve és teljes hosszában elnyúlik a réten és zokog. szarvak és szügyek erdeje közelgett. két nap mentek.. bakot ugrik a réti sereggel. futottál. meg is közelítsen. mint nagy vizek mozdulását. a menny-fia megrohanta. hej. ráfeszült a lány hátára. harmadik nap partra kuporodtak. aki voltál: úgyse éred el soha. arcát barmára emelte: íme a gazella elijed el!le. fényes füvön aludtál. olyan vagy! Dulakodtál. kivetettségében barátot remél. Enkidu hallja. mellét hátadra feszítse.. ringatja csíp!jét. betelt a kéj kövérével. http://web. ráfeszült a lány hátára. feje nagy-magasban. legyen neki idegen a vadak sokadalma. táncol. ordít. szíve boldog és vidám. kedves. hat nap és hét éjjel. hej.. magzata a mennynek. táncol.02. rikogat. lába az itatón a réti sereggel. takard ki szemérmed. bontsd ki két eml!det. hej. verd föl a vágyát. a mezei hordát táncba sodorja. vízben paskol a szabad sereggel — Látta a a papn! a hatalmas kerget!z!t. Enkidu. Megtorpan Enkidu: kivetett a teste — megroggyan a térde. ! is. bomolj ki és viríts..” Így dúdol. homokot rúgva a hoda.html Page 3 of 13 . Egy nap. hat nap és hét éjjel szüretelte a szerelmet..ee/aurin/vers/wsgilgames. jött a vadász a papn!vel amaz itatóhoz. 23:36 Ment a vadász Gilgames királyhoz. hangja édességgé válik. szép lassan a szent lány lába elé ül. dobogva. magzatát a mennynek. hogyha meglát..

hé! mutasd arcodat — Mindent. Anu. nappal és éjjel ünnepet ültek. vaskos bika.” Ment a papn! Enkiduval Uruk városába. mint vaskos bika terped a népen. a körülvédett Urukba vezetlek. megbontom a végzetet magam erejéb!l. teste hatalmas. Míg a n! beszél — az ! füle érti: „Jöjj. Enkidu.zone.ee/aurin/vers/wsgilgames.. fölemeltem volna. papn!. látták a szolgák. nagy az erejében! ki a mez!r!l jött. látták a menny fiát. ereje teltebb. intézd az ! végzetét! — Miel!tt te jöttél a ragyogó kék tet!r!l. vigadozva ünnepet ültek. jót jelent az álmod. er!vel teljes egész alakja. mindjárt mellém állítottad.. ki#zték a nagyokat a szent nyoszolyákból. vígy a tiszta házba. árnyban loholtam. nagy mez!n szaladtam. vígy engem. fa-dobokkal ünnepet ültek. világítson el!tted az élet! — Elvezetlek Gilgameshez. ami vár rám: értek el!re. magam akarom a nagyot legy!zni. hatalmas az erejében! város ura. emelni se bírtam. hol Gilgames él.02. ki#zték a heréket a hálóterem!b!l — „Enkidu. félelmetes álmot láttam. a páratlan ember. jelent néked egy h# társat. majd meglátod. homályban futottam. mozdulni se tudtam. nézz a szemébe. j!jj velem a tiszta házba Anu és Istar hajlékába. Risat-Ninlil urasszonynak: — Anyám. Anu és Istar hajlékába. rám-esett egy csillag.” Enkidu érti — szólal nagy hangon: „Vígy a körülvédett Urukba engem. szépsége ujjongás. biztos hír tudója. mint a tiéd. Gilgames álmában látott téged. Samas örömmel hallgatja szavát. a mezei embert. lármával. Eredj. zeneszóval. Mint egy n!re. éjemben azt álmodtam... hadd kiáltsam Urukban: Enkidu eljött — Enkidu eljött! ki a mez!r!l jött. — http://web. ellöktem volna. lábadhoz vetettem és te megáldottad. !rköd! barátot. Gilgames szólt anyjának.Weöres Sándor: Gilgames 2013. látták a népek és remélve bizakodtak. — Risat-Ninlil. 23:36 kivetettségében barátot remél. magam akarom megtörni a sorsot.html Page 4 of 13 . az éjjel álmodtam.25. ráfeszültem. Enlil és Ea nagyra növelte. felelte fiának: — Méhem eggye. álmot láttam. terheiket levetették.

ráfeszültem. látták Istar szolgálói. megrázkódott az italtól. istenek kenyerével. a papn! meg csitítgatta. dallal követte. Nosza öld meg hát. Mint egy n!re. látta !t a sokaság. Félt Enkidu az ételt!l. dédelgette szépen. — Gilgames szólt angyának. fegyvere zörgött. b!rét kente tiszta olajjal. testét fényes ünnepl!be. nosza öld meg hát. lábadhoz vetettem és te megáldottad. intézd az ! végzetét!” Ment a menny fia nagy ruhában.” Második tábla Ment a leány a menny fiával. vörös oszlopok során. csak ne félne. fa-dobokkal. 23:36 jelent néked egy h# társat. megtárult a szent-hely el!tte — szárnyas szellemek között. a földön er!s. ment szép ragyogó ünnepl!ben. ne rázkódna. póznán szárítsd a belét! Mi vagyunk sz!l!t!. Enkidu. erd!n hadakoztam. dallal követte: „Er!s a királyunk. vasa villogott. gondoskodott róla szépen. Megetette étellel. de az istenek !t kegyelik.25. zokogott a szép ünnepl!ben.Weöres Sándor: Gilgames 2013. a papn! meg kérlelgette. jót jelent az álmod. lábát b!rszíjas cip!be öltöztette szépen. s a kézm#ves munkája övé — miénk csak a kórság. fölemeltem volna. nosza öld meg!” http://web.html Page 5 of 13 . emelni se bírtam. Nosza öld meg hát. mozdulni se tudtam. becézgette.02. megitatta itallal. éjemben azt álmodtam. haját kente drága kenettel. ne zokogna. fejét fehér keszken!be. mint egy aprót. jelent néked egy h# társat. Sírt Enkidu a ruhában. Kézenfogta és vezette a zománcos nagy terembe. rám-esett egy csatabárd. a szent fémkerék elébe. nosza öld meg! Csonját !rölje a molnár. csak ne sírna... lármával. az éjjel álmodtam. !rköd! barátot. cirógatta. — Risat-Ninlil. mez!nk gabonája. a verejték. nosza öld meg! Hálónk zsákmánya. hold-fiakkal huzakodtam. mint egy gyöngét.zone. felelte fiának: — Méhem eggye. Risat-Ninlil urasszonynak: — Anyám. kerek fémtükör elébe ment a leány a menny fiával. másik álmot láttam. majd meglátod. de a nagyok szüretelnek. vészes álmot láttam. !rköd! barátot. gally-gubanc közt tusakodtam. királyok borával.ee/aurin/vers/wsgilgames. ellöktem volna. csókolgatta szépen. hej a sz!l!t!. hajuk a földet érintette: „Eredj. mindjárt mellém állítottad. biztos hír tudója.

Weöres Sándor: Gilgames 2013. fal tövébe bújtak. ment a körülvédett Uruk piacára. meg anyja? Mez!r!l jött és nem ismeri senki. Másodszor is összecsaptak. másik elbukott a földön. Félre. mezei ember. újra elhanyatlott. Indult az ! anyjához. ujjongtak a népek a sikátorokban — Gilgames ébredt templomi nyugágyon. kardok csorbultak. deszkák repedtek. kövek kopogtak. mint Anu hatalmas. mint két madár tépázkodtak. szólni se mertek: „A mi urunk.zone. Harmadszor is ölre-mentek. arca kékült. kiöltött nyelvér!l csorgott a vére. Risat-Ninlil urasszonyhoz. Gilgames királyt nagy szóval hítta. csupasz mellel akarom megtörni a sorsot. víz ura. kutya-módra meglapultak. Ment a király a Családiház kapujába. örvényként föltolult és ráfeszült a menny fiára. Risat-Ninlil kiáltott a palota erkélyér!l: „Enkidu! Enkidu! http://web. szeme-világa elsötétült. az utamba állni? Falhoz verlek. oldala ernyedt. hullott keserü könnye — Kérdezték: ki volna apja. hollónak doblak. vessük el a fegyvert. te!” Váll nyomult a vállnak. száradó várt!l feketült a szája. mint két bika tülekedtek. Gilgames.html Page 6 of 13 . nyöszörögve vánszorgott. „Mért akarsz. egyik falhoz vágódott. haja szétbomlott a pirosló sárban. Enkidu csuklott-hördült. fejszék zuhogtak. a királyi fegyveresek ellene szegültek. mint egy irtózatos isten. körülfogták !t a király katonái.ee/aurin/vers/wsgilgames. Ölre. odahullt a királyasszony erkélye elébe. ott útját állta a mezei ember. te!” „Város !re. gyönge gyermekként porba borultak. Ujjongtak a népek a sikátorokban. hullott. csontjai ropogtak.” Enkidu mozdult. látták a népek. Gilgames felordított. házban kuksoltak. vérük a város piacára egybefolyva omlott. nosza öld meg!” Ment Enkidu fényes arccal. 23:36 Nosza öld meg hát. Látták a népek. összetörlek. mint két kapocs összefogóztak. inai remegtek. két térdével szorongatta. Enkidu a népek urát földre teperte. két markával fojtogatta.25.02.

majdan sírni küldöm végetted a népet. az én sorsom er!sebb az isteneknél. folyó vizére.. elmegyek. kerget!zni szeretek.. ne kívánd többé megtörni a sorsot. Puha fekhelyen feküdj mellettem. állandóság hajlékába. http://web. a ti házatok fogság nekem. barátom. Harmadik tábla Elfeküdt a két fivér templomi nyugágyon.ee/aurin/vers/wsgilgames. arcára árny hullt. bánatod a bánatom. én hazamegyek rét füvére. kínod a kínom. kelj föl és többé ne busíts engem.02. j!jj.. magam durva oroszlánb!rt öltök s a pusztán bolyongok. elmegyek. rendelem. a Családiházba. szeretlek. én már úgy látom. Enkidu fejét bánat terhe vonta.. engedj. a hatalom hajlékába. engedj. azemélyem balján mutatkozz mellettem.. illatos hever!n. a ti kenyeretek szikla nekem. futni kivánok. dobogó szarvasokkal soká élni akarok. puha sz!nyeg-ágyon.” Gilgames hallgatta Enkidu beszédét... emelkedj föl a porból! Fiammá fogadlak! ma szültelek téged! a felséges Gilgames legyen a fivéred! Emelkedj föl a porból!” Szólt Gilgames: „Enkidu.html Page 7 of 13 . a ti ágyatok betegség nekem. könny# gazellákkal. messzi fejedelmek csókolják a térded.. hogy jajjal gyászoljanak érted. Szólt Enkidu Gilgamesnek: „Barátom.” Vonultak a téglaházba.25. a ti borotok láng nekem. fölemellek. szemére felh! szállt. a tájak urai rettegjék a lépted. hárfák és fuvolák zsongtak a tet!r!l. hat nap és hét éjjel tartott az ünnep.. én hazamegyek. ládd.zone. Gilgames arca fordult nagy-magasba..Weöres Sándor: Gilgames 2013. veled nem soká leszek. Téged az istenek ellenem teremtettek. add a kezedet. 23:36 „Enkidu! Enkidu! emeld föl fejedet a földr!l.

elhagyott engem! kinn !döng a réten. utcák szöglete legyen lakásod.. „Enkidu! mért átkozod el a papn!t. aki tudja: érdeméb!l haszna nincs? De ki h!s.25.. kifosztottak rugdaljanak meg. bárd az oldalamon. Néptelen és kiégett tájék. 23:36 szemére felh! szállt. szomorú az ember. mez! közepére. más nap !rizte szigorusággal. üzekedj a csatorna szélén. patkány egye holt magzatodat.. Gilgames sírt — keser#en kiáltott: „Országom vénei. emészt! vággyal szivében.html Page 8 of 13 . kiszabom neked: száradjon el teljességed háza. a szent lányt? mért árnyékos a bens!d? nem kell az emberi sors? Ó. az anyaság kéjét ne ismerd: mert te tilosba híttál engem.” Szavát hallotta az isteni Nap és megállt az ! kegyelmében. fal árnyéka vigadó helyed.. lándzsa a kezemben — mindez mit ér nekem? ! elhagyott engem. kifosztottál engem örökre. szépségem. ! maga pokolra száll. hallgassatok engem! édes Enkidumért bánt engem a bánat. csupa jajszó. forróságtól repedez a puszta. nyoma sincs a mezei vadnak. aki tudja: tette hiábavaló? http://web.zone. papn!. mert tudja: minden lépte veszend!. ha nem az ember. Hatalmam. istenek osztoznak érdemén.Weöres Sándor: Gilgames 2013. ha nem veszend!.. csupaszt mutasson feléd az asszony.” Enkidu. nedv-öl! Nap bandukol az égen. elátkozta a papn!t. emészt! vággyal szivében. mert tudja: honnan jön. a szent lányt. hova tart.. arcára árny hullt. messzire csaltál. „Sorsodat. harmadik nap nyomát se lelte. Enkidu.02. szablya az övemen. ment a pusztára.ee/aurin/vers/wsgilgames. egy nap !rizte aggodalommal. harci öltözetem. fivérét !rizte nappal és éjjel. De ki nagy.

Weöres Sándor: Gilgames 2013. Gilgames kérte. az egész város vigadjon!” A király ment Eanna házába. elrontja az átkot. http://web. legyen kincsed annyi. Enkidu feküdt naptalan házban. aki üt téged. egyedül vagy hozzá-méltó — hova futsz panaszoddal? örülj!” Enkidu nem felelt.” Gilgames ölelgette. maga testét üsse. legyen érted kilökött a hét gyerek anyja —” Addig-addig bíztatgatta. békítette: „Szent lány. árok szélére kivánta a testem. nem megyek. hidd el! irígylik az örök istenek. legyen érted elhagyott az ifjúkori feleség. kivetettek körében megtalálta. maga haját tépje. Áldozók körében nem találta. mért jöttél vissza rétre? mért jöttél vissza? Gilgames a te barátod.zone. templomi csoda vagy. Enkidu megjött! nosza öless le harminc ökröt. hogy apraját magad öntsd ki. adok neked arany láncot. szép vagy. könnye a combjára hullott.02. vissza-indult. kucorgott a lépcs! sarkán. simogatta. aki tép téged. bajt kivánt nekem. összebújnak medd! dühükben. A papn! sírt — mint a vércse sikított: „Eressz el. dúdolna neki. nem. Enkidu. király. j!jj most az én fivéremhez.ee/aurin/vers/wsgilgames. anyám. elátkozott engem. oldják meg néked övüket a fejedelmek. végre útnak indította. ! nem szível engem. 23:36 aki tudja: tette hiábavaló? Kincs a múlandóság. szégyent kivánt nekem. vacognak szent ügyeik közt. Gilgames kiáltott: „Anyám. a szent lányt. megáld téged.25. öröm feszítse a házat. meglátod. szeret!k körében nem találta. Enkiduhoz jönne. nyájaskodna véle. nem bánt téged. nem. kereste a papn!t. dúdolj neki szépet.html Page 9 of 13 . nosza öless le százhúsz bárányt.

kockás lepelben. a kapu csukódjék mögötted. csak ugy szállj. nyílj ki piros ajtó.Weöres Sándor: Gilgames 2013.html Page 10 of 13 . hogy testvérét újra lássa. ajtó. csak ugy szállj ne is menj. ha nyugtot nem talál soha? mért adtál szívet énnekem. dúdolt neki éneket: „Ajtó. csak ugy szállj. ne is menj.ee/aurin/vers/wsgilgames. 23:36 Enkidu feküdt naptalan házban. a király testvérét megölted. ne is szaladj. aki ott pihen. lélek indulj. ha mindig csak fájhat? mért áldottál fiúval. piros ajtó. nyirkos fal mellett.25. ha csak kínozni tud engem? http://web. indulj. gondolt az égre. nyíljon szárnyad. aki ott pihen. fürtös fejénél szurokfáklya égett. olvadt ércet öntsenek szemedre. kockás lepelben. ne is menj. ne is szaladj.02. szent királyn!. szent lány. az isteni Nap elé emelte szavát: „Mért adtál szívet az én fiamnak. Aki ott pihen. körülveszi vörös folyosó. csak ugy szállj —” Enkidu feküdt naptalan házban.zone. Risat-Ninlil.. füstöl!t gyújtott a forróságnak. Mellé-ült a papn!. fölment a tet!re. messze útra indult egyedül. ég! karót szúrjanak öledbe!” Utolsó tábla Gilgames.. h#s vízzel gondolt a h#s talajra. piros száj. csak ugy szállj. melle barlangjában bujkált a lehellet. vezéreljen a négy állat. melle barlangjából elszállt a lehellet. messze járj. fürtös fejénél szurokfáklya égett. n!jjön pelyhed. „Szent lány. az emberek anyja. messze járj. lélek. takaratlan melle mint a márvány. nyirkos fal mellett.

html Page 11 of 13 . az én fiam elhagy engem! fogadott fivére után. kit szeretsz.. Halld. kényszerítlek. Asszonyodat.25. nem ütheted. kormánypálcáját kézbefogta. messze útra indult egyedül. öreg vagyok —” Gilgames. tiszta inget ne végy magadra. ha le akarsz szállni a földbe. lábára sarút vett kiáltást küldött a föld felé: „Enlil atya! Enlil atya! nyiss egy rést! nyiss egy rést! vezesd hozzám Enkidu árnyát! Vész nem fogta át. alkonyatkor nem vethetem ágyát. Nyiladat ne tedd a földre: a nyíltól elesettek körülvennének. nem ütheted: a mélység gyomra átfogna téged. 23:36 mért áldottál fiúval. jó olajjal kenekedett alabástrom-edényb!l. kit gy#lölsz. kit gy#lölsz.. léptét sötétség rejti. ha csak kínozni tud engem? de mi az én kínom teneked? kínom. kit szeretsz.. mintha szül!hazádba mennél. gyermekedet. nyomorúságom! rámnézel s tovagördülsz veszedelmes csillagaid közt. aki ott pihen. aki meghalt. Lábadra sarut ne végy. az emberek anyja.zone. útnak indul — hova: nem tudja senki. kiáltást ne küldj a föld fölé. gyermekedet..Weöres Sándor: Gilgames 2013. http://web. Gilgames tiszta inget húzott.” Aki ott pihen. asszonyodat. betegség nem fogta át. Száját nem érinthetem. szem nem látja soha. „Gilgames. mit tehetek? ahogy óvod !t. aki ott pihen. a föld fogta át. Könyörgöm. el nem kísérhetem. arcomat feléje nem fordíthatom. nem csókohatod. takaratlan melle mint a márvány. nyilát földre tette. ládd. testére tisztát nem adhatok. hogy testvérét újra lássa. Mintha oda-való volnál. jó olajjal ne kenekedj alabástrom edényb!l: az árnyak feléd sereglenének. úgy legyen jó asszonyod! én nem !rizhetem. Kormánypálcát ne fogj kezedbe: a holtak eléd térdelnének. nem csókolhatod.ee/aurin/vers/wsgilgames.02. körülveszi vörös folyosó.

25. mint öreg ruha. mondd.zone. a föld fogta át. láttál-e olyat?” „Apja és anyja tartja fejét. a kíméletlen. láttál-e olyat?” „Faháncsot eszik ólom-edényb!l. kinek a te szíved örül.e. n!je föléje hajol. 23:36 Vész nem fogta át. én láttam! én láttam!” „Ki vas halálát halta. a gyors halál.” „Ládd. nyiss rést a földben. ha az évek lépcs!in visszasétálnánk hozzá. http://web. a kíméletlen. a föld fogta át. láttál-e olyat?” „Eszi az útra-dobottat. a föld fogta át!” Enlil atya elsötétült. a föld fogta át!” Ea atya emelte fejét. barátom mondd.Weöres Sándor: Gilgames 2013. a föld fogta át. Legrégibb megmaradt töredékei sumérnyelv"ek. Kr. férfi-harcban nem esett el. betegség nem fogta át.02. mondd meg!” „Nem mondom meg. „Barátom. a föld titkát. vidd bátyjához Enkidu árnyát!” Mozdult a göröngy. a föld fogta át. ránézett és hallgatott.” „Éjjel-nappal sírni akarok.ee/aurin/vers/wsgilgames. 3000 tájáról valók. Enkidu. Enkidu. amit láttál. én láttam! én láttam!” „Kinek testét a mez!re dobák. kinek a te szíved örül. nem akarom megmondani. ! fogta át. „Ea atya! Ea atya! nyiss egy rést! nyiss egy rést! vezesd hozzám Enkidu árnyát! Vész nem fogta át. így jött Gilgameshez Enkidu árnya. én láttam! én láttam!” Jegyzet A Gilgames-eposz az emberiség egyik leg!sibb szépirodalmi kincse. férfi-harcban nem esett el. mert sírnál éjjel-nappal szakadatlan. ! fogta át. terjedelmesebbek az óbabylon és hettita töredékek. tele földdel! A porba merült! A porba merült!” „Ki betegségben meghalt. tele féreggel! Ládd. Homérosz körülbelül a fele utat jelentené.html Page 12 of 13 . mint ha vakond túr. a gyors halál. betegség nem fogta át. Nergalhoz intézte a szót: „Rejtett arcú. mint korhadt gyökér. a fazékban visszamaradtat. s legterjedelmesebb (az eposz harmadrészét tartalmazza) az asszírnyelv" tizenkét cseréptábla törmeléke.

http://web. 23:36 legterjedelmesebb (az eposz harmadrészét tartalmazza) az asszírnyelv" tizenkét cseréptábla törmeléke. Bp. és Kr. Versek. Dhorme francia szó szerinti fordítása. Egyetemi Nyomda. október 30.25. A tartalmi h"tlenséget szinte indokolttá teszi az a körülmény. s az eredetileg tizenkét énekes eposz négy énekre rövidült. 650 táján keletkezett. A szöveg elektronikus átirata az alábbi kiadás alapján készült: Weöres Sándor: Gilgames.) Gilgames . még csak nem is rekonstrukció-kísérlet.html Page 13 of 13 .. továbbá a Dhorme által latin bet"s átírásban közölt eredeti szöveg. 1947. hanem teljesen szabad feldolgozás. melyet Asszurbanipál király ninivei könyvtárának romjai közt találtak. hanem magyarul is létrehozni akartam. 1996-2005. szépirodalmilag aligha élvezhet!. ahogy írva vannak: tehát Gilgames. de igyekeztem h" maradni az eposz lelkületéhez.e. 298-315.02.Weöres Sándor: Gilgames 2013. csörtet! és folyton változó ütemeihez. (A sumér-babylon nevek úgy ejtend!k. e-mail. A Gilgames-eposznak csak roncsa jutott ránk: h"séges fordítása csak tudományos igény" lehet. Aurin fantázia-irodalmi és -m"vészeti honlap Utolsó változtatás: 2005. Magvet!. in: Egybegy!jtött írások I.Els! megjelenése: A fogak tornáca.zone. Az én szövegem nem fordítás. és nem Gilgamesz. 1970. hiszen húsz-harminc soros ép részek után töredék-sorok vagy hézagok következnek. Bp. o.. hogy a különböz! korokból és különféle népekt!l maradt variánsok szövege mindig más és más. A Gilgames-eposzt nem magyarra fordítani. Munkám alapjául szolgált A. Ungnad német és P. A tartalmi h"ség nem érdekelt.. Istar és nem Isztar.ee/aurin/vers/wsgilgames.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful