กระดาษ

แก้ว

18.8
11.8
30.6

โลหะ

15
10.8
25.8

พลาสติก

28
8.7
4.4
41.1

97.5

ขยะรีไซเคิล
กระดำษ แก้ว โลหะ
3 เม.ย.52
116.40 41.40
2.00 60.00 51.30
8 เม.ย.52
9 เม.ย.52
30.60 25.80

วัน เดือน ปี

รวม

2.00

รำยงำนกำรซืำอขำยขยะรีไซเคิล , ถุงพลำสติก
ประจำำเดือนเมษำยน 2552
รวมนำำำหนัก จำำนวนเงิน ถุงพลำสติก จำำนวนเงิน นำำำหนักรวม จำำนวนเงิน
ทัำงสิำน
รวมทัำงสิำน
พลำสติก ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล (นน./กก.) ถุงพลำสติก
1,237.00
398.20
1,622
86.40 244.20
154
385.00
729.00
139.50
729.00
26.20 139.50
97.50
573.00
367.50 1,248.00
41.10
270
675.00

207.00 118.50 153.70

481.20

2,539.00

424.00

1,060.00

905.20

3,599.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful