Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн

нэгдсэн сан, сүлжээ, шинэ орчин
Хөдөлмөрийн төв биржийн дарга
А.Зангад
2012.03.22

1-д Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл. мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх. Тус хуулийн 4 дүгээр бүлэгт хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл. мэдээ.5-д заасан Хөдөлмөрийн төв бирж хэрэгжүүлнэ. 2011. мэдээллийн тогтолцоог хуульчилсан. технологийн хувьд хариуцаж.01 өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. мэдээллийг агуулна. мэдээлэл. хадгалах.ХЭД тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдан. мэдээллийг нэгтгэх. ажилгүй иргэн. хэвийн ажиллуулах чиг үүргийг энэ хуулийн 29. ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн. ажил олоход хүндрэлтэй иргэн. байгууллагатай холбогдсон бүртгэл. хамгаалах болон хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл. арга зүй. мэдээллийн нэгдсэн сан нь ажиллах хүчний талаарх мэдээ. ажлын байрны болон ажил хайгч. 19. аж ахуйн нэгж.1-д Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл. . мэдээллийн сүлжээний үйл ажиллагааг мэргэжил.10. хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч болон уг үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэн. 17. боловсруулах.

зөвлөгөө өгөх. хөтөлбөр . мэргэжлийн чиг баримжаа олгох. хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих Ажил олгогчийг дэмжих Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах Ажил олоход хүндрэлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Хууль тогтоомжид заасан. хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийг дэмжих.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ 1. түүнчлэн Засгийн газрын болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр тодорхойлсон бусад төсөл. мэдээллээр хангах Ажилд зуучлах Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох Нэгдсэн бүртгэл. хөтөлбөрийн хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ Хөдөлмөрт бэлтгэх Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах Малчин. нөхөрлөл. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  Нийтлэг үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хэлбэр Ажил. мэдээллийн үйлчилгээнд хамруулах Бусад үйлчилгээ  ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭХөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг дараах төсөл.

онлайн сүлжээ .Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сан.

мэдээллийн үйлчилгээ Хөдөлмөр зуучлал.Төрийн болон хувийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний байгууллагууд /Employment Agencies/ Мэдээллийн нэгдсэн сан сүлжээний удирдлагын төв Internet Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ Ажил олгогчид Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх. шийдвэр гаргах. сургаж дадлагажуулах Хөдөлмөр зуучлал. зохицуулах Судалгаа шинжилгээ. даатгалын үйлчилгээ Ажиллах хүч Бүртгэл. хэтийн тооцоо төлөвлөлт хийх. үйлчилгээний төв /Employment Information and Service Center/ . даатгалын үйлчилгээний төв Бодлого боловсруулах. бодлого шийдвэрийн үндэслэл гаргах Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл.

мэдээллийн өнөөгийн байдал /Offline/ Нийслэл Мэдээллийн сан Дүүрэг Мэдээллийн сан Аймаг Мэдээллийн сан Хувийн Мэдээллийн сан 6 .Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл.

mn Хөдөлмөрийн төв бирж Job centers www. мэдээллийн онлайн шинэ орчин Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвүүд /Job centers/ www.mn www.mn 1287 Мэдээллийн нэгдсэн сан Call center 1287 7 .gov.gov.Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл.mn www.hudulmur.hudulmur.labornet.labornet.

.

특성화 서비스 Онлайн зуучлалын үйлчилгээний бүдүүвч зураг Хөдөлмөрийн төв бирж болон ХХҮХ. шалгаруулалт 3. ХЗХАлбад ажлын байрны мэдээллийг бүртгэлжүүлэн LabornetWork программд оруулан мэдээллийн нэгдсэн санд нэгтгэснээр www.mn вэб сайтад мэдээллийг байршуулна. Баримт бичгийн бүртгэл. 6. Ажлын байранд тэнцэгчийг дамжуулах 1.III. Ажлын байрны санал 2.hudulmur. Ярилцлага хийх 9 . Ажилд орох хүсэлт хүлээн авах Ажил олгогч LabornetWork ХТБ Ажил хайгч 5.labornet.mn болон www. Ажлын байрыг зарлах 4. Дараах схемийн дагуу онлайн хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ явагдана.gov.

III. ажил хайгчдад өөрийн хүсэлтэд тохирох хувийг тооцон гаргаж зуучлал хийнэ. 특성화 서비스 Хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээний схем Ажлын байрны мэдээлэл болон ажиллах хүчний мэдээлэл дээр тулгуурлан бүртгэлийн программын хайлтын тусгай аргачлалаар ажил олгогчдод ажлын байрны шаардлагыг хангасан ажиллах хүч. Ажлын байрны мэдээлэл Ажиллах хүчний мэдээлэл Labornet Work Байршил Ажлын байр санал болгох Ажлын туршлага Хүйс Ажил хайгч Тохиргоо % Мэргэжил Хайлтын систем Ажиллах хүч санал болгох Цалин Боловсрол Зуучлалын мэргэжилтэн Ажил олгогч 10 .

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сан түүний бүрдэлт .

мэргэжлийн мэдээлэл Ур чадварын мэдээлэл Мэргэжлийн боловсрол сургалтын мэдээллийн сан 1. 4.Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүтэц Ажлын байрны болон ажил мэргэжлийн мэдээллийн сан Ажиллах хүчний мэдээллийн сан 1. Ажил олгогчдын мэдээлэл Ажлын байрны мэдээлэл Ажил. Сургалтын байгууллагуудын мэдээлэл Сургалтын мэдээлэл Суралцагсад. 3. төгсөгчдийн мэдээлэл Хөдөлмөрийн зах зээлийн тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл 12 . 3. 4. 2. 3. 6. 2. 5. Ажил хайгчийн мэдээлэл Ажиллагчдын мэдээлэл Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн мэдээлэл Сургууль төгсөгчдийн мэдээлэл Гадаадад ажиллагчдын мэдээлэл Гадаадын ажиллагчдын мэдээлэл 1. 2.

МОНГОЛ УЛСЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 13 .

hudulmur.mn www.gov.labornet.Мэдээлэл цуглуулах.mn ХХҮХ-үүд /Job Centers/ ХЗХАлбад /Job Centers/ Улаанбаатар хотод 72 цэгээр түгээж байна 14 . түгээх эх үүсвэрүүд 1287 www.

Улаанбаатар хот дахь Job Center –ийн байршил 15 .

Мэдээллийн сангийн өгөгдлүүдэд хийсэн зарим анализ .

12.31ний байдлаар Зуучлагдсан 7.3% 43% Ажлын байр санал болгосон Бүртгэгдсэн 100% 11.5% 36.Хөдөлмөр зуучлалын төлөв байдал 2010 оны сүүлчийн байдлаар 2011.2% 100% .

.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful