BTL 3023

:

UPSI05(A112PJJ)

VIGNES A/L KRISHNAN

D046196

012-4532803

:

1

.
,
,
.
குற்றியலுகரமாவது,
ற஫ாறிகரிரிறுதி஬ில்

தனிக்

குற்றமழுத்தல்யாத

லல்யின

ஆக்குற்மி஬லுக஭ம், ஈற்றமழுத்தாகி஬
றநடிற்

஫ற்றமற஬ழுத்துக்களுக்குப்

ற஫ய்கரில்

஌மி

தன்றனத்றதாடர்கின்ம

அ஬றயழுத்தின்

றமாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம்,

இ஭ண்றடழுத்து

ற஫ாறி஬ாகிம௃ம்,

உக஭஫ாகும்.
லறக஬iனானய,

ஆய்தத்றதாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம்,

உ஬ிர்த்றதாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம்,லன்றமாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம்,
இறடத்றதாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம் ஋ன

நிற்கும்

ற஫ன்றமாடர்க்குற்மி஬லுக஭ம்,

ஆறுலறகப்படும். அறலகளுள், றநடிற்றமாடர்

஫ற்றமற஬ந்து

பின்னன

றதாடரும்

மூன்றமழுத்து

஫ாத்தி஭ம்

முதயி஬

பய

றலழுத்து ற஫ாறி஬ாகிம௃ம் லரும்.

,

.
.

.

. - 94

,

,
,

,

,

,
ஆக

,

.

.

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(last
.
:.

.
.

1.

:

.
஋.
'
'

:'

,'

'

,'

'

,'

'

'

,'

'

'

, த'

'

'

உக஭

.
'

'
'அ'

+அ= ட
.

+உ=
.

2.

.
அ·

, இ·

, ஋·

, க·

, ஋·

.

.
அ·

= அ·

+

'·'

'
அ·

'இ'

.

'

3.

:

.

.
஋.

:

'ம'

, அ'஭ '

அ'ட'

,

'ம'

, அ'

, ஫'஭ '

'

, க'

'

,

'ர'

, ல'஭ '

,

.
+

=
+அ
'

'அ'

'
.

'

'

'ஆ
'

.

4.

:

.
஋.

:

,

,

,

,

,

.

= ' ' ' ' 'உ' 'ஊ ' . 5. : . : . . ' +உ= +ஆ = . : . . ஋. . . 6.+ = ' ' ' ' உக஭ ' . = . + . . : . + . . . ஋. .

3 ' .' ' ' 'உ' .

. . . . . „ „ ' „ . „ ' „ ' . . . ஋ன . .. இ஬ . . . . . ஆக „ ' „ ஋ன ' ' ' . . .

. .கசதப . . . . ஫ - -இ -ல - - - -இ - . . . . ற . . . . . ஭.110 . . ஭ற . த . . . . . . - - .

- mangkuk simpang mantap mancis - . '. . - ' „ „ - - ' . . .அ க -க -ந -அ -ப - - - . . . . . . .

. . ஍ . ஌. . . உ உல஫ .4 . . . . .` ' . இ. . . . அ. . ஓ.

. 1. ஌. ஓ.2 . . . உல஫ 8. .3 . . . . 1. : .734 . 7. . . . - . 5. . . . 6. 8 . . –.1 . 1. . 2. . . - 3. . . 4. 1.

5 .7 உல஫ .- 2007 - ( ) 2. . 1. 2007 - (7 ) 3.6 மன . 1. 1. 1. 20 .8 . .( ) - ( ) 4.1.4 . . 50 .– 2007 .- 2007 - ( ) . 1.

. . 2007 -( ) ( ) 8. .- பய . . . .5.(ஐ) 7. . 2007 ( ) - ) 11. 2007 (ஓ ) - ( ) 10. - . 2007 ( ) . - 2007 .(இ) 2007 ( .- 2007 .(ஓ) ( ) 9.(ஏ) - ( ) 6.

2012 -( ) ( ) . . ' 2007 )- 15. . .12.- 2007 (அ) . . 2012 - (உவம ) 18. .( 13. .-( ) 2012 ( ) 17. ம ) . 2012 -( ) 16. - . .- 2007 (஋ன) - 14 „ ' ( „ 8 அ . . .

. 2012 .( ) ) ( .-( 2012 ) ( ) 20. .19.

. . . . . ஋. . ஋ன .- „ ' . .- . .9 . . . . : 1. ஋ன . . . . 2.

.. . : 1. ' . „ ' ஋ன . . - . „ . 2. . . .஋ன . . ஋. .

. „ ?‟ „ ?‟ „ ?‟ . (– „ ‟ „ .„ . (Subject) (Object) – (Predicate) .10 . ‟ .„ ‟ . „ ‟ „ ‟ . . . ‟ . 2 . .

„ ‟ . . 1. . . . . ‟ . ? – : ( ) (஋ – „ . (஋- ) : . )„ ‟ „ ‟ „ „ ‟ ‟ „ ‟ ‟ . . . : (஋ – ) „ . . . .„ ?‟ „ ?‟ ஋ (஋ – ) „ ‟ „ ‟ .

( . 1. . 2. ( . ( . ( . . 1. . . ( . ( .. . ) 4. ) 2. . ? ( . ) 2.) உயக 2. . 1. . . ) 3. 2. . ) . . . ) ? ( . .

.) 11 . . . . ( .) 2. . . .) 6. . 1. 1. ( .. .) 2. . ! ( . ! ( . . . . . ) 5. . . .

. . . . ." ' ' : ' ' . . . . . . ஋ன . . . . . .. ' " ? ஋ன . . ' . ஋. ' ' . . . . .

„ ( „ ' ' . ( பய „ ' „ . 2 : பய .1 பய : .) . „ ' . 3 : . „ ' . 4 : . „ ( „ ' ' . ( „ „ . ' . ' த ' . .

. .13 6 . . . . .

" . பய+ பய= + = " . பய+ பய= பயபய + = . . . . . பல. . - " " . பய+ பய= + = .. . .

. + = . + = . . . பய+ = . (பய + பய . பய+ = பய+ . + . பய+ = . உர . ய பய+ : = . + = . பய. = . பய. . . : பய . . . . + = . . .170) . -( . பய+ = . ) . பய+ = .

. + = + . .( . + = + + ( = ) + = = + = ( ) . . . ) : . . = ) ) ( + ( + = ஋ன . மக஭ னக஭ + = = = + . . .

யக஭ + = + = .+ = + = . . ஋ன . -( . . . . . . . . . : . மக஭ . .186) : . . . கக஭ .

: 1. . ) + = ( .135) . . . ) + . .. = ( . . = = + + = + = + . -( . 2.

= + +இ = ( ) . 6. + . . + ( = + ) . ( ) ஋ன . . + லக஭ = = ( ) „ந‟க஭ . + = . ) ) = . ( . + . ( ( . ஫க஭ 7. . ) . . ) .3. = + = + (ப) ( ( 5. . ) . = . 4.

= + - 6.136) . - + 2. + ஍ 4. . . . = = + + = = . . - ( . . + - 5.. = - 3. - : + = + + = = = + - 7. 1.

. + ) : = . . -( . ( + + = = - . . .200) - . . .. -( + .204) = + = + = + = .

.„ ( ) ‟ . + + = = . . + „ = ஋ன ‟ . . . + = + = + = . . „ ஋ன . ( + = ) . . (இ) (ஈ) ‟ .

. ) . . . . ( ) ஬க஭ ) லக஭ . .ல) இக஭. : . (஬. . இ. ( . ( . ஈ ஍ ஌ .+ + = (஍) + = (ல) = .

. . . ( „ ) ‟ . . . . . + = . . . : ( . . . . ) ல஭ . . . . . ” . = . . . .. + = + 2. 1. . .

. + 4. + = + = + = 5 “ ” . + = + = + = + = 6 “ ” . + = + = . . = + = + = . . + = .3. .

+ = + = 9 “ ‟ . + = + = 8 “ ” .+ = + 7 = “ ” . . = ‟ . + = + = + = 10 „ ‟ + = + = + 11 „ .

.+ = + = + 12 “ = ” . = “ „ஆ ‟ . + = + 15 „ = ‟ . . + = . + = + = + = + = + = 13 „ ‟ + = + = + 14 .

. ‟ . + = + = + = + = 17. - . . . . . 1 „ . . + = + = ? . + = + = .+ + = = 16.

? ‟ - . 3.+ 2 „ = . = ‟ . + = + = + = + 5 „ . ஓ. . . ? 4. . + = + = + = ? ? ? ஆ . + = ? + = ? + = ஌ . + + = = .

+ = + = + = + = + = + = ( )+ = + = + = + 6 „ = ‟ . . + கசடம 8 „ பய+ = + = + = ‟ = பய கசடம . - . .கய+ கய = கயகய சட + சட = சடசட - பர+ பர = பரபர + = + = ! 7.

+ = + = . + = + . . + = + 12 “ = ” . . + = + = + = + = ! 10 „ ‟ . ‟ . . = . ‟ . + 11 „ . 13 „ . = .+ = + = 9 „ ‟ .

. . + = . . = + = 15 “ ” + = ‟ . . + = + ? = 18 „ ? ‟ + = . . . = . + = 14 “ ” + . = + 16 „ . + = + 17. .+ = .

+ = + = + + = = + = லட 20 „ ‟ + + = = . .+ = ! „ 19. ‟ . .

. . . . . . . ஋ன . ( ) . . . . . .15 ? ? .

. . ) . . . . . ) (5) ( . )- . . (2) ( . . . . . . . . (3) ( . . . (4) ( . . (1) ( . . ) . . . . . . . . . . . . . / ..

) . .. : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1) :( ) . . . (஋- ) க :- ! 2) :( ) . .

. . (஋- ) :- . .(஋- ) :- ! ! 3) – :( ) . . (஋- ) :தக 4) :( ) . 5) :( ) . . .

(஋- ) / : – ( ) ( - ) – ( ( ) ( ) !( ) ) . 7) :( ) .(஋- ) :- 6) :( ) . . .

Š¼¡† À¢ÃÍÃõ 5. ¦À¡ýÁÉ¢ Á¡Èý.«§¼¡ý ÀôÇ¢„¢í Ìåô 4. ¸¡Ä¡¿¢¨ÄÂõ §¸ ყ¸¡À¡Ä¡îº¡Ã¢Â¡†.1. «§¼¡ý ¾Á¢ú þÄ츽õ 2002. ÒÄÅ÷.Š¼¡† À¢ÃÍÃõ 6.Á½¢Å¡º¸÷ ¿¢¨ÄÂõ 2. ¦Á¡Æ¢Â¡Â¢Ú §¾Å§¿Âô À¡Å¡½÷. ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âý.ÀÆÉ¢ÂôÀ¡ À¢Ã¾†Š 3. þÄ츽 Å¢Çì¸õ : ±Øò¾¢Âø 1997 . þÄ츽 Å¢Çì¸õ : ¦º¡øÄ¢Âø 1997 . ÒÄÅ÷ §¸¡.¾Á¢ú ÅÃÄ¡Ú 2 2000 .§Å. ¸¡Ä¡¿¢¨ÄÂõ §¸ ყ¸¡À¡Ä¡îº¡Ã¢Â¡†.ŠŢøÅÀ¾¢. ¿ýëø ãÄÓõ ¯¨ÃÔõ 2003 .¾Á¢úÁñ À¾¢ôÀ¸õ . Ó¨ÉÅ÷ º. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âõ ¦¾Ç¢×¨Ã 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful