You are on page 1of 2
NR TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE INDICATORI DE GESTIUNE POZIŢIA ÎN CO NT UL DE PR OFI T ŞI PIE RD ERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) Marja Comercială Producţia vândută (ct. 701-706+708) Variaţia stocurilor (ct 711) Producţia imobilizată (ct 721+722) Producţia exerciţiului Consumuri intermediare inclusiv cheltuieli provenite de la terţi (gr. 60, exclusiv 607, gr. 61, gr.62) Valoarea adăugată Venituri din subvenţii de exploatare (7411) Cheltuieli cu impozitele şi taxele (gr. 63) Cheltuieli cu personalul (gr. 64) Excedentul brut din exploatare Alte venituri din exploatare şi venituri din provizioane (ct.758+7417+7813+754+7814+7812) Alte cheltuieli din exploatare 654+6814++658+666 Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele (6811+6813+6812) Rezultatul din exploatare Venituri financiare (7611+7613)+763+766+(762+764+765+767+768) Cheltuieli financiare Rezultatul curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar Rezultatul brut al exerciţiului 03 14 (1-2) 02 06/07 08 (4+5+6) 11+12+13+25 (3+7-8) 05 26 15 (9+10-11-12) 09+20+23+31 22+27+28 19+30 (13+14-15-16) 42 49 (43+46+48) 17+18-19 54 55 21-22 20+23 25 26 Impozitul pe profit Rezultatul net al exerciţiului 62+63 (24-25) CAF- METODA DEDUCTIVĂ EBE + Alte venituri din exploatare (cu excepţia venituri din cesiunea/vânzarea elem.de activ-ct.7583, Venituri din subvenţii pt.investiţiict.7584) - Alte chelt.din exploatare (cu excepţia ct.6583-VNCEAC-valoarea net contabilă a elementele de activ cedate) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare (cu excepţia ajustărilor de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante) ± Rezultatul extraordinar - Impozit pe profit = CAF a exerciţiului CAF – METODA ADITIVĂ RN + Amortizări, ajustări şi provizioane (exploatare, financiare, extraordinare) + VNCEAC – ct.6583 - Reluări asupra provizioanelor (inclusiv ajustările pe cele 3 domenii de activitate-expl,fin,extr.) - Venituri din cesiunea elementelor de activ – ct.7583 - venituri din subvenţii pt.investiţii – ct.7584 = CAF a exerciţiului