You are on page 1of 3

Definisi Melayu dari segi Etimologi

Zuber Osman berpendapat bahawa perkataan Melayu berasal d a r i p a d a perkataan Malaya yang merupakan kependekan bagi perkataan hima alaya.P e r k a t a a n a l a y a b e r m a k s u d t e m p a t d a n h i m a a l a y a b e r m a k s u d t e m p a t bersalji. Dengan itu, pergunungan Himalaya dikatakan sebagai tempat asalo r a n g M e l a y u . P a d a B a t u B e r s u r a t B u k i t G o m b a k S a t u d i S u m a t e r a Barat, tercatatperkataan Melayapura yang bermaksud kota Melayu atau K e rajaan

Melayu. Dengan kata lain, istilah Melayu diambil daripada pe r k a t a a n Malayapura.I s t i l a h M e l a yu j u g a d i s e b u t k a n d i a m b i l d a r i p a d a p e r k a t a a n b a h a s a J a w a K u n o , m l a yu , y a n g b e r m a k s u d m e n g e m b a r a a t a u p e r g i k e m a n a - mana. Maksud perkataan ini dikatakan sesuai dengan orang Melayu yangdikatakan berpindah dari Yu nan menuju kekawasan Selatan, menyeberangiSelat Melaka dan mendarat di Pulau Sumatera.Mohd. Dahlan Mansoer pula berpendapat bahawa perkataan Melayu ituberasal daripada nama sebatang sungai iaitu Sungai Melayu yang tercatat dalam Sejarah Melayu. Sungai itu dinamakan demikian keran airnya mengalir dengan amat deras seperti berlari.Menurut Van der Tuuk pula, istilah Melayu itu bererti menyeberang, iaitu merujuk kepada orang Melayu yang menyeberang atau menukar agamadaripada agama Hindu-Buddha kepada agama Islam.H a r u n A m i n u r r a s h i d m e n y a t a k a n b a h a w a i s t i l a h M e l a y u d i a m b i l daripada perkataan bahasa Sanskrit iaitu Malaya dan bahasa Tamil iaitu Malai yang bermaksud tempat tinggi

Definisi Melayu Berasaskan Bangsa Dalam pengertian yang luas, perkataan Melayu merujuk kepada bangsabangsa Austronesia yang terdapat di kepulauan Melayu. Dalamk o n t e k s yang lebih luas, rumpun Austronesia juga meliputi kaw a s a n Austronesia yang lain iaitu kawasan di sebelah Timur yang meran g k u m i Keluarga Polinesia, Melanesia dan Mikronesia.M e l a l u i p e n g e r t i a n y a n g d i b e r i k a n o l e h U N E S C O p a d a t a h u n 1 9 7 2 , perkataan Melayu digunakan untuk merujuk kepada suku bangsa Melayu diSemenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar.Di Malaysia, pengertian Melayu menjadi lebih sempit iaitu seperti

yangt e r m a k t u b d a l a m P e r l e m b a g a a n M a l a y s i a P e r k a r a 1 5 3 . Seseorang itu ditakrifkan sebagai bangsa Melayu apabila mereka dapat menuturkan bahasaMelayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam

SalasiahBahasa

eMlayu Berdasarkan rajah salasiah bahasa, bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia yang tergolong dalam filum Austris seperti dalam rajah:

Ada di kalangan pengkaji yang membahagikan rumpun Austronesiakepada rumpun Austronesia Barat (Hesperanesia) dan ru mpun AustronesiaT i m u r ( O c e n e s i a ) . R u m p u n H e s p e r a n e s i a m e l a h i r k a n k e l u a r g a b a h a s a Indonesia. Keluarga bahasa ini dibahagikan lagi kepada bahasa subkeluargabahasa Indonesia Pusat dan Filipina-Formosa.

Ada di kalangan pengkaji yang membahagikan rumpun Austronesiakepada rumpun Austronesia Barat (Hesperanesia) dan rumpun AustronesiaT i m u r ( O c e n e s i a ) . R u m p u n H e s p e r a n e s i a m e l a h i r k a n k e l u a r g a b a h a s a Indonesia. Keluarga bahasa ini dibahagikan lagi kepada bahasa subkeluargabahasa Indonesia Pusat dan Filipina-Formosa Kelompok Indonesia Pusat terdiri daripada bahasa Melayu, bahasaB u m i p u t e r a S a r a w a k ( k e c u a l i b ahasa Bisa ya), bahasa di Kalimantan danbahasa di Kepulauan Sumatera . K e l o m p o k F i l i p i n a - F o r m o s a p u l a t e r d i r i daripada bahasa di Filaipina, bahasa Bumiputera di Sabah dan bahasa diBrunei (kecuali bahasa Melayu dan bahasa Lun Dayeh).D a r i p a d a r a j a h s a l a s i a h b a h a s a , b a h a s a M e l a yu t e r g o l o n g d a l a m k e l u a r g a b a h a s a N u s a n t a r a d a n d i b a w a h s u b k e l u a r g a I n d o n e s i a P u s a t . Da lam subkeluarga itu, bahasa Melayu termasuk dalam golongan bahasaSumatera, bahasa Batak, Aceh, Minangkabau, Nias, Lampung dan OrangLaut.Dari segi perkembangan Bahasa Melayu pula, para pengkaji biasanyam e m b a h a g i k a n n y a k e p a d a e m p a t p e r i n g k a t i a i t u b a h a s a M e l a y u P u r b a , Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Moden.Namun, anggapan ini tidak dipersetujui oleh Asmah Haji Omar. Beliaub e r p e n d a p a t b a h a w a h u b u n g a n b a h a s a M e l a y u M o d e n d e n g a n bahasa Mela yu purba sebenarn ya berdasarkan skema berikut

Bahasa Mela yu Purba diperca yai dituturkan oleh kelompok MelayuDeut ro. Mereka menggunakan bahasa ini dalam bentuk lisan. Oleh itu BahasaMela yu Purba tidak wujud dalam bentuk tulisan.Namun Bahasa Melayu Purba telah berkembang akibat pengaruh Hindu dan menjadi Bahasa Mela yu Kuno. Bahasa ini banyak meminjam kosakata daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Mela yu Kuno mengalami peralihan kebahasa Melayu Klasik kerana dipengaruhi oleh unsur Islam. Kemudian bahasaini beralih ke bahasa Melayu Moden pada abad ke-1