You are on page 1of 42

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI STANDARD OCUPAŢIONAL FUNCŢIONAR DOCUMENTARE Sectorul: Administraţie şi servicii publice

Versiunea: 0.0 Data aprobării: 24/02/2012 Data propusă pentru revizuire: 01/10/2014 Iniţiator proiect: INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII - INIMM Bucureşti în parteneriat cu S.C. ŞTEFADINA COMSERV S.R.L. Bucureşti

Echipa de redactare: Coordonator echipă: prof. univ. dr. Lungu Cornel-Mihail, Consultant, S.C. Ştefadina Comserv S.R.L., Bucureşti Dr. Piţurescu Ioan, Preşedinte, INIMM Bucureşti Constantin Rotaru, Consultant Manager, INIMM Bucureşti Nicolae Mihai, Director general, S.C. Ştefadina Comserv S.R.L., Bucureşti Buzăianu Florin, Director, S.C. ArhivBN 63 S.R.L, Bucureşti Ropotan Ofelia, Referent marketing, S.C. Ştefadina Comserv S.R.L., Bucureşti

Verificator sectorial: Chiriac Ana Florica, profesor

Comisia de validare: Voivozeanu Ion, Director, Patronatul Serviciilor de Securitate Năstase Ion, Expert, Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Chifu Gabriel, Vicepreşedinte, Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Denumirea documentului electronic: SO_Funcţionar Documentare_00 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi servicii publice 1

Descriere: Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională funcţionar documentare cod COR 441502. Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: Funcţionar administrativ cod COR 419001; Arhivar cod COR 414101; Bibliotecar (studii medii) cod COR 414103; Codificator cod COR 414301; Documentarist (Nivelul de instruire: 3, studii medii sau postliceale) cod COR 347117. Prezentul standard descrie munca funcţionarului documentare, angajat al unei societăţi private, creatoare sau deţinătoare de documente de arhivă, ori al unei instituţii publice (inclusiv biblioteci, muzee), creatoare sau deţinătoare de documente de interes public. Funcţionarul documentare îşi desfăşoară activitatea în diferite compartimente (servicii): serviciul de arhivă, serviciul administrare depozite de arhivă, serviciul relaţii cu clienţii, serviciul de logistică, compartimentul de arhivare electronică, serviciul administrare bunuri bibliofile, serviciul de utilizare şi administrare a pieselor de muzeu, etc. Prin arhivă se înţelege totalitatea documentelor şi actelor create de o instituţie, persoană, organism socio-politic-cultural, constituite în fonduri şi colecţii arhivistice sau se pot afla în curs de prelucrare arhivistică, fapt care necesită supunerea lor operaţiunilor de: fondare, ordonare, inventariere, selecţionare, asigurare prin conservare şi păstrare precum şi folosire în scopuri ştiinţifice şi practice. Funcţionarul documentare, prin competenţele dobândite, asigură întregul proces de prelucrare a documentelor, de la crearea până la includerea în patrimoniul arhivistic şi de folosirea lor în scopuri ştiinţifice şi practice. Atribuţiile sale includ preluarea, prelucrarea, inventarierea, manipularea şi folosirea documentelor constituite în dosare sau unităţi arhivistice, care pot fi transpuse şi pe suporţi electronici, microfilme, video, CD, fişe, microfişe etc., asigurând modul de regăsire a informaţiilor şi punerea lor la dispoziţia solicitanţilor. În cea mai mare parte, funcţionarul documentare îşi desfăşoară activitatea într-un mediu fizic închis şi protejat, caracterizat prin existenţa unui fond de carte, documente - acte originale sau copii, organizate, clasificate şi depozitate sau transpuse într-o formă evoluată de păstrare (microfilm, suport magnetic, electronic, etc.), în condiţii climatice, de siguranţă fizică şi informaţională stricte, prevăzute printr-o legislaţie adecvată, specifică. Există situaţii însă, în care anumite operaţii (de ex. prelucrarea fondului arhivistic) se desfăşoară în spaţiul pus la dispoziţie de creator sau beneficiar.

2

Funcţionarul documentare lucrează independent, îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor şi îşi adaptează comportamentul la circumstanţe pe parcursul rezolvării problemelor. El poate lucra singur sau în echipă, alături de referenţi de specialitate, arhivari, arhivişti, referenţi superiori, curatori, bibliotecari, etc. Există activităţi în care îşi organizează activitatea proprie şi supraveghează munca de rutină a celorlalţi (de ex. operaţiile de prelucrare a documentelor sau arhivare electronică). Funcţionarul documentare are unele responsabilităţi asemănătoare altor ocupaţii precum bibliotecar, arhivar sau documentarist şi unele diferite de acestea, precum arhivarea electronică a documentelor prin scanare şi indexare, care permite regăsirea unui document într-o bază de date. În contextul serviciului oferit societăţii în acest domeniu, rolul funcţionarului documentare este situat între serviciile şi competenţele persoanei ce realizează strict arhivarea documentelor şi cea care asigură exploatarea acestora, pentru realizarea activităţii de cercetare sau documentare şi prezentare a rezultatelor către client. Responsabilităţile principale ale funcţionarului documentare sunt: preluarea şi prelucrarea fondului arhivistic sau de publicaţii, formularea propunerilor pentru completarea sau refacerea Nomenclatorului arhivistic; formularea propunerilor de selecţionare a documentelor; arhivarea electronică a documentelor; gestionarea datelor în scopul regăsirii şi utilizării informaţiei; perfecţionarea sistematizării fondurilor şi colecţiilor; monitorizarea condiţiilor de protecţie specială, păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor; reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice; folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente; asigurarea folosirii documentelor arhivistice şi a bunurilor bibliofile în activităţi culturale şi de cercetare, ş.a. Pentru a deveni un funcţionar documentare sunt necesare următoarele studii: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, experienţă minimă în domeniu de 1-2 ani, cunoştinţe operare PC, cunoştinţe de bază privind legislaţia în domeniul arhivistic şi de bibliotecă. Competenţele specifice se pot dobândi şi în urma absolvirii cursurilor de pregătire profesională sau specializare, de funcţionar documentare, cu parcurgerea numărului orice material arhivistic, prin publicaţie se înţelege carte şi periodice (ziare, reviste, Monitorul Oficial), iar prin bunuri bibliofile se înţeleg cărţi, manuscrise, ziare, reviste, etc.

3

Lista unităţilor de competenţă Titluri şi categorii de unităţi de competenţă Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 4 EQF/ 3 CNC 3 EQF/ 2 CNC 4 EQF/ 3 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC

Unităţi de competenţă cheie Unitatea 1: Comunicare în limba oficială; Unitatea 2: Comunicare în limbi străine; Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie; Unitatea 4: Competenţe informatice; Unitatea 5: Competenţa de a învăţa; Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice; Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale; Unitatea 8: Compentenţe de exprimare culturală. Unităţi de competenţă generale Unitatea 1: Aplicarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului; Unitatea 3: Organizarea activităţii proprii. Unităţi de competenţă specifice Unitatea 1: Formularea propunerilor pentru completarea sau refacerea Nomenclatorului arhivistic; Unitatea 2: Prelucrarea documentelor sau publicaţiilor; Unitatea 3: Formularea propunerilor de selecţionare a documentelor; Unitatea 4: Arhivarea electronică a documentelor sau publicaţiilor; Unitatea 5: Gestionarea datelor în scopul regăsirii şi utilizării informaţiei; Unitatea 6: Unitatea 7: Unitatea 8 Unitatea 9: Unitatea 10: Perfecţionarea sistematizării fondurilor şi colecţiilor; Monitorizarea condiţiilor de protecţie specială, păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor; Reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice; Folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente; Asigurarea folosirii documentelor arhivistice şi a bunurilor bibliofile în activităţi culturale şi de cercetare.

4

Procedurile de urgenţă şi evacua-re sunt aplicate în funcţie de condi-ţiile specifice locului de muncă. spirit de acţionare în caz de incendiilor sunt aplicate având în vedere orientare şi promptitudine.1. incendiilor se face cu incendiilor şi de 2. Normele de prevenire şi stingere a incendiilor sunt aplicate evitând apariţia unor eventuale neconformităţi. muncă se face cu 1.5. Procedurile de urgenţă şi evacu-are Aplicarea procedurilor de proceduri-le de sunt aplicate ţinând cont de cerinţele urgenţă şi evacuare se face cu urgenţă şi de legale. 2.Nivelul de responsabilitate şi autonomie (unitate de competenţă generală) 3 EQF/2 CNC Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului Criterii de realizare asociate competenţă activităţii descrise de elementul de modului de îndeplinire a competenţă activităţii descrise de elementul de competenţă 1. Normele de prevenire şi stingere a incendiilor sunt aplicate prin instructaje periodice şi prin aplicaţii practice. Normele de prevenire şi stingere a responsabilitate.2.3. anticipare şi identificaţi ţinând cont de analiza de risc spirit de observaţie. Aplică normele 1. Aplică 4.4. 3.3. prezenţă de spirit.3. contactaţi de angajator. Aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncǎ.2. rigurozitate şi evacuare specifice. 1. urgenţă planurile de măsuri elaborate de angajator. particularităţile obiectivului. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicate cu ajutorul experţilor consultanţi externi. Identifică situa. Normele de securitate şi sănătate în Aplicarea normelor referitoare de securitate şi muncă sunt aplicate ţinând cont de la securitate şi sănătate în sănătate în muncă cerinţele legale. 1. Normele de prevenire şi stingere a Aplicarea normelor de de prevenirea şi incendiilor sunt aplicate în corelare cu prevenire şi stingere a stingere a procedurile de urgenţă şi evacuare. regulamente.1. 4. profesionalism muncă sunt aplicate în corelaţie cu şi operativitate. 4. Normele de securitate şi sănătate în responsabilitate. efectuată de angajator. Situaţiile şi factorii de risc sunt Identificarea situaţiilor sau a ţiile şi factorii de identificaţi în timp util.3. Procedurile de urgenţă şi evacua-re se aplică prin instruiri periodice şi aplicaţii practice.2. 4. prevenirea şi stingerea incendiilor 5 . factorilor de risc se face cu risc 3. Aplică normele 2.2.1.4. proce-duri interne operativitate. 1. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicate ţinând cont de analiza de risc elaborată de angajator. Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicate prin instructaje periodice şi prin aplicaţii practice. Situaţiile şi factorii de risc sunt profesionalism. 2. 2.1. 1.

tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere. degajarea locului de obiecte şi materiale ce pot întreţine incendiul. alunecare. îndepărtarea generatoarelor de focare de incendii...mijloace de avertizare si semnificaţia simbolurilor utilizate. . . . . acustice. Gama de variabile: . 6 . . cazmale şi găleţi.norme de securitate şi sănătate specifice locului de muncă.planul de evacuare în caz de incendiu. cutremure. cădere de obiecte în timpul manevrării. .. mască de protecţie..măsuri de prim ajutor. comunicare verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase. evaluarea riscurilor. degajarea frontului pentru eliberarea accidentaţilor. salopetă.materiale specifice pentru transport documente sau publicaţii.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birouri sau depozite la prestatorul de servicii sau beneficiar (în cazul lucrărilor din afara unităţii). identificare persoane expuse. substanţe specifice de stingere a incendiilor în depozite de arhive şi de publicaţii. tăiere. arsuri.modalităţile de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă. bluză. . infecţii. panouri (indicatoare. împiedicare. etc. extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică etc.riscuri specifice activităţii: poziţia de muncă în picioare. halat.riscuri SSM şi PSI : pericol de lovire pe căi de circulaţie. .riscuri privind securitatea muncii: cădere. pompieri. plăci). identificare risc.situaţii de urgenţă: incendii. stingătoare. . pantaloni.dosar evaluare risc întocmit de o firmă specializată: plan evaluare risc. înregistrarea rezultatelor evaluării.dotarea cu mijloace de semnalizare a focarelor de incendii utilizate permanent: instalaţie semnalizare incendii. pompieri. . . lovire. lovire.Contexte: . electrocutare.substanţe dezinfectante ecologice.servicii abilitate: servicii de ambulanţă. compresiune. securitate civilă.echipamente de protecţie: mănuşi. anunţarea operativă a persoanelor abilitate. administraţie publică şi patrimoniu. . control periodic. simbol de culoare pe fond) sau utilizate ocazional: semnale luminoase. culori de securitate. aşezat pe scaun etc. . .recomandări tehnice privind recuperarea şi salvarea arhivei în situaţii de urgenţă..legislaţia în vigoare privind NSSM.persoane abilitate: şef ierarhic.echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: hidranţi. tăieturi superficiale. . . . inundaţii. . coliziune. chemari sau apeluri adresate persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. . etc. şapcă. .unitatea se aplică tuturor ocupaţiilor din domeniile arhivistic. . medici..reformulare cu prescurtări.norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi acţionare în situaţii de urgenţă. dermatoze. degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor. lăzi cu nisip. alergii la praf şi la porii de mucegai. risc de alunecare. alunecare. etc. anunţarea operativă a persoanelor abilitate. . . stingerea incendiilor şi pentru situaţii de urgenţă. coordonatori SSM şi responsabili situaţii de urgenţă şi de mediu.proceduri interne de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor specifice locului de muncă. stabilire priorităţi de acţiune. Cunoştinţe: . .modalităţi de intervenţie: îndepărtarea persoanelor din zona periculoasă.gradul de dotare cu echipamente şi mijloace de lucru şi de intervenţie.proceduri interne specifice locului de muncă privind SSM şi PSI. etichete (pictograme. oprirea surselor de alimentare electrică şi gaze.

2. 1. 1. 2. 2.1. Normele de protecţie a mediului sunt aplicate în funcţie de specificul spaţiul de desfăşurare a activităţii şi al operaţiunilor efectuate. Sursele de poluare sunt identi-ficate ţinând cont de normele de pro-tecţie a mediului.1. specifice locului de muncă. Identifică sursele 2. Normele de protecţie a mediului sunt aplicate în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. promptitudine şi răspundere. Normele de protecţie a mediului sunt aplicate în conformitate cu regulamentele sau procedurile interne stabilite.2. Diminuarea riscurilor de poluare a mediului se face cu implicare directă. 3. Riscurile de poluare a mediului sunt diminuate prin acţiuni preventive. Normele de protecţie a mediului sunt aplicate prin instructaje efec-tuate periodic.4. 3. 2. ce decurg din circuitul deşeurilor. Identificarea surselor de poluare se face cu atenţie şi operativitate. 7 .3. Riscurile de poluare a mediului sunt diminuate prin implementarea sistemului de management al mediului.4. 2.4. Sursele de poluare sunt identificate de poluare în funcţie de factorii de mediu. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Aplicarea normelor de protecţie a mediului se face cu responsabilitate.2. Riscurile de poluare a mediului sunt diminuate evitând apariţia unor eventuale neconformităţi. Aplică normele de protecţie a mediului Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. Riscurile de poluare a mediului sunt pentru diminuarea diminuate prin respectarea în riscului de poluare permanenţă a normelor şi procedu-rilor a mediului interne specifice locului de muncă.3. Sursele de poluare sunt identifi-cate evitând apariţia unor eventuale neconformităţi sesizate de sistemul managerial al mediului. 3.1. 1. Acţionează 3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate de competenţă generală) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/2 CNC Elemente de competenţă 1.2. 3. Sursele de poluare sunt identifi-cate în corelaţie cu factorii de risc asociaţi postului sau funcţiei.3. rigurozitate şi profesionalism.

acţiuni preventive pentru evitarea unor eventuale neconformităţi privind circuitul deşeurilor: separarea corespunzătoare pe tipuri de deşeuri (hârtie.circuitul deşeurilor şi rezidurilor în spaţiul prestatorului de servicii sau al beneficiarului. administraţie publică şi patrimoniu.unitatea se aplică tuturor ocupaţiilor din domeniile arhivistic.Norme de protecţie a mediului: specifice locului de muncă. praf).proceduri de urgenţă. etc. cu grad de degradare fizică (prezintă umiditate.riscuri de poluare a mediului: aer. etc.locul de desfăşurare a activităţilor: în spaţiul prestatorului de servicii sau al beneficiarului (în cazul lucrărilor din afara unităţii). metal. . sol.Noţiuni generale despre legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.). 8 . .condiţii de mediu în raport de spaţiul de desfăşurare a activităţii. asigurarea condiţiilor de depozitare temporară. . . procese de colectare. lemn. Gama de variabile: .deşeuri de hârtie sau carton. depozitare şi evacuare a deşeurilor. apă. menajer. . Cunoştinţe: . . mucegai. ambalarea corespunzătoare la aprovizionare.Contexte: . .

echipamentele utilizate includ de regulă PC.noţiuni de normare a timpului pentru operaţii specifice activităţii. normative. instrucţiuni. 1. reţea şi materiale de birotică.2. Planificarea etapelor activităţilor proprii se face cu rigurozitate.3.noţiuni de planificare şi organizare a activităţii proprii. regulamente interne ale prestatorului de servicii.proceduri de lucru. 2. Obiectivele şi sarcinile sunt stabilite în ordinea priorităţilor. . Organizarea activităţii proprii (unitate de competenţă generală) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/2 CNC Elemente de competenţă 1. Obiectivele şi sarcinile sunt stabilite în funcţie de specificul activităţii angajatorului. . Etapele activităţilor sunt planificate conform procedurilor sau regulamentelor interne ale prestatorului de servicii. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Stabilirea obiectivelor şi a sarcinilor se face cu spirit analitic. Etapele activităţilor proprii sunt planificate ţinând cont de specificul operaţiunilor desfăşurate. Cunoştinţe: .numărul şi importanţa activităţilor. Etapele activităţilor proprii sunt planificate conform planului de activitate. previziune şi responsabilitate. .2. imprimantă. 2. corelarea dintre cerinţe şi resurse. Stabileşte obiectivele şi sarcinile Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. 9 . plan general de activitate. perspectivă şi anticipare. 2.1. 2.3. Gama de variabile: .mediul de lucru este în general cel de la birou. Planifică etapele activităţilor proprii Contexte: . în spaţii închise.1.

1. 1. Formularea propunerilor pentru completarea sau refacerea Nomenclatorului arhivistic (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/2 CNC Elemente de competenţă 1.norme tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice. Termenele de păstrare a docu-mentelor Propunerea privind termenele de păstrare pentru sunt propuse conform pre-vederilor legale. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Întocmirea listei genurilor şi categoriilor de documente necuprinse în proiectul de Nomenclator se face cu atenţie. birotică. arhivistic 2. imprimantă. . .acte normative în vigoare care stabilesc categorii de documente şi termenele de păstrare pentru anumite domenii de activitate.schimbarea structurii organizatorice a creatorului de documente. 2. . Contexte: .volumul fondului supus prelucrării. Nomenclatorul documente în care au fost încadrate.1. Termenele de păstrare a docu-mentelor face cu răspundere. Gama de variabile: . . 10 .legislaţia arhivistică .3. Lista genurilor şi categoriilor de documente necuprinse în proiectul de Nomenclator arhivistic este întocmită ţinând cont de fiecare document şi caracteristicile lui funcţie de care se va încadra într-un anumit gen. Întocmeşte lista genurilor şi categoriilor de documente necuprinse în proiectul de Nomenclator arhivistic Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. putere incluse în sunt propuse conform genu-rilor de analitică şi profesionalism. Lista genurilor şi categoriilor de documente necuprinse în proiectul de Nomenclator arhivistic este întocmită ţinând cont de prevederile legislaţiei arhivistice.termenele de păstrare: temporare sau permanente. rigoare şi abilitate.3.1.2. Termenele de păstrare a docu-mentelor sunt propuse ţinând cont de importanţa practică şi de cea ştiinţi-fică a informaţiilor pe care le conţin documentele. Lista genurilor şi categoriilor de documente necuprinse în proiectul de Nomenclator arhivistic este întocmită în conformitate cu metodologia de lucru privind întocmirea Nomencla-torului arhivistic.valoarea istorică. ştiinţifică sau practică a documentelor. Cunoştinţe: . . .echipamente: computer. de păstrare a documentelor se documentele 2. Propune termene 2.2. 1.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou sau depozit de arhivă.

2. aplicabilitate practică şi rigurozitate. Fondul arhivistic sau de publi-caţii este organizat ţinând cont de normele tehnice de lucru privind prelucrarea documentelor sau publi-caţiilor. 4. 2. 11 . 4. 5. Unitatea arhivistică este consti-tuită conform modalităţii stabilite prin planul metodic de lucru. Unitatea arhivistică este consti-tuită ţinând cont de Nomenclatorul arhivistic sau schema de organizare a instituţiei. responsabilitate şi răspundere. Operaţiile de prelucrare sunt planificate cu respectarea sarcinilor şi a termenelor de execuţie. viziune şi realism. Fondul arhivistic sau de publica-ţii este preluat prin respectarea cerin-ţelor procedurale interne şi a preciză-rilor beneficiarului. Operaţiile de prelucrare sunt planificate prin planul metodic de lucru. 1. 3.2. Organizează fon-dul arhivistic sau de publicaţii Organizarea fondului arhivistic sau de publicaţii se face cu atenţie. Documentele sau publicaţiile sunt ordonate ţinând cont de criteriile de ordonare stabilite .2.2.1. Operaţiile de prelucrare sunt planificate ţinând cont de istoricul creatorului şi al fondului. Unitatea arhivistică este consti-tuită ţinând cont de criteriile de ordo-nare a documentelor. spirit organizatoric şi relaţionare. Prelucrarea documentelor sau publicaţiilor ( unitate de competenţă specifică ) Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.1. migală şi atenţie distributivă. 2. 2. Constituie unităţi arhivistice 5. Fondul arhivistic sau de publica-ţii este preluat prin confruntarea existentului cu instrumentele de evidenţă ale beneficiarului.1.3. pentru fiecare operaţiune în parte.4. 5. Preia fondul arhi-vistic sau de publi-caţii în scopul prelucrării Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4 EQF/ 3 CNC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Preluarea fondului arhivistic sau de publicaţii se face cu responsabilitate. 4.1. Planifică operaţiile de prelucrare Planificarea operaţiilor de prelucrare se face cu responsabilitate.3. 3.2.2. 4. 1. Fondul arhivistic sau de publica-ţii este preluat prin întocmirea proce-suluiverbal de predare –primire. Fondul arhivistic sau de publi-caţii este organizat aplicând princi-piile Elemente de competenţă 1. Ordonează docu-mentele sau publica-ţiile Ordonarea documentelor sau publicaţiilor se face cu atenţie. Operaţiile de prelucrare sunt planificate în urma verificării cu exis-tentul a documentelor sau publica-ţiilor.3.1. 2. 2. 3. Documentele sau publicaţiile sunt ordonate corespunzător genului documentelor sau publicaţiilor. Constituirea unităţii arhivistice se face cu dexteritate.

norme tehnice privind prelucrarea documentelor. . Inventarierea documentelor sau publicaţiilor se face cu concizie.volumul documentelor sau publicaţiilor preluate. Gama de variabile: . mască. paleografie.noţiuni elementare din domeniul ştiinţelor speciale ale istoriei. etc.metodologia elaborării unui plan metodic de lucru.4. Fondul arhivistic sau de publi-caţii este organizat ţinând cont de criteriile de ordonare pentru docu-mente sau publicaţii. containere. Inventariază documentele sau publi-caţiile stabilite prin normele tehnice.unitatea se aplică la toate etapele procesului de prelucrare (operaţiile 1÷6).spaţiul de desfăşurare a activităţii de prelucrare: birouri sau depozite de arhivă sau publicaţii ale prestatorului sau ale beneficiarului. . menţionate în procesul verbal de predareprimire. . Fondul arhivistic sau de publi-caţii este organizat ţinând cont de structura organizatorică specifică a creatorului.criteriile de ordonare pot fi structural-cronologic. pe formate.echipamente de protecţie pe durata prelucrării arhivei sau publicaţiilor: halat. 12 . noţiuni de biblioteconomie. . cronologie. cutii. împărţire. Cunoştinţe: . Inventarul este realizat prin completarea rubricilor formularelor de inventar pentru documente sau publicaţii. biblioteconomie. 6. . imprimantă.2. Contexte: . .1. . din biblioteci. cronologic pe probleme..norme şi reguli de echipare a personalului.norme privind evidenţa documentelor sau publicaţiilor din patrimoniu. . tuturor ocupaţiilor specifice din domeniile arhivistic.echipamente: computer. mănuşi.cunoştinţe elementare de matematică . unităţi de masură cu multipli şi submultipli pentru evaluarea cantitativă a arhivei. . heraldică. . salopetă. 5. Inventarul este realizat conform criteriilor de inventariere.norme tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice.reguli de transport al fondului arhivistic şi de publicaţii.evoluţia instituţiei creatoare şi a sistemului său de organizare. administraţie publică şi patrimoniu.mijlocul de transport şi ustensile: saci.spaţiul de desfăşurare a activităţii de preluare a fondului arhivistic: depozitul (depozit de arhivă sau publicaţii) clientului sau sediul sau punctul de lucru al prestatorului. 6. scădere.6.datele despre fond oferite de creatorul şi deţinătorul documentelor sau publicaţiilor.adunare. . care includ: sigilografie. birotică.mijloace de legatură: telefon mobil. acurateţe în exprimare şi confidenţialitate. pe corespondenţi. 5. . . .starea documentelor sau publicaţiilor preluate.principiile care stau la baza sistematizării documentelor sau publicaţiilor în cadrul depozitelor. . înmulţire. . alfabetic.legislaţia arhivistică în vigoare.3. . . .

2. Documentele sunt analizate apli-când criteriile privind selecţionarea documentelor.valoarea istorică. discernământ şi asumarea răspunderii. 2. Gama de variabile: . 2. Documentele sunt analizate din punctul de vedere al conţinutului şi al perioadei în care au fost create.2. Documentele sunt analizate din punct de vedere al importanţei pentru cercetarea ştiinţifică. . .norme tehnice de lucru privind activitatea în arhive. Formularea propunerilor de selecţionare a documentelor (unitate de competenţă specifică) Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului competenţă activităţii descrise de elementul de competenţă 1. .2. coerenţă în exprimare şi responsabilitate.echipamente: computer. .volumul fondului arhivistic din depozit.3. . . 3. 1. 3.1.specificul şi caracteristicile documentelor supuse selecţionării. 2. Documentele propuse pentru a fi selecţionate sunt centralizate respec-tând metodologia întocmirii unei lucrări de selecţionare. 3.3. 2. Referatul este întocmit cu res-pectarea principiilor şi a criteriilor de selecţionare a documentelor cu ter-men de păstrare expirat. Referatul este întocmit în scopul argumentării menţinerii sau elimi-nării documentelor. Referatul este întocmit cu res-pectarea criteriilor şi a cerinţelor din regulamentul de funcţionare a comi-siilor de selecţionare.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou sau depozit de arhivă.1. Documentele propuse pentru a fi selecţionate sunt centralizate având în vedere termenele de păstrare din Nomenclatorul arhivistic.3. imprimantă. software specializat. Documentele propuse pentru a fi selecţionate sunt centralizate respec-tând regulamentul de funcţionare a comisiilor de selecţionare. Întocmeşte refera-tul Întocmirea referatului se face cu rigoare. ştiinţifică sau practică a documentelor. 1. bază de date.3.regulamentul de funcţionare a comisiilor de selecţionare. Cunoştinţe: . 1.4.1. Documentele sunt analizate din punct de vedere al importanţei pentru creatorul de documente.metodologia întocmirii unei lucrări de selecţionare. 13 . Centralizează do-cumentele propuse a fi selecţionate Centralizarea documentelor propuse pentru a fi selecţionate se face cu atenţie şi rigurozitate. 3.criterii şi principii care stau la baza selecţionării documentelor. Contexte: . Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Analizarea documentelor cu termen de păstrare expirat se face cu putere analitică. Analizează docu-mentele cu termen de păstrare expirat 1.

Arhiva fizică este analizată ţinând cont de cerinţele specifice de lucru cu arhiva electronică şi de regăsire a informaţiilor din documente. 2. 4.1.2. 14 . 3. Informaţiile stocate sunt arhivate incluzând toate documentele sau publicaţiile solicitate de creator. Informaţiile stocate sunt arhivate permiţând accesul on-line sau off-line conform înţelegerii cu clientul. regulile de indexare.4. machetele şi cuvintele cheie. răspundere şi pricepere. atenţie distributivă şi rigurozitate. 3. 1.2. Arhivează informaţiile stocate Arhivarea informaţiilor stocate în baza de date se face cu acurateţe. 2. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Analizarea arhivei fizice se face cu atenţie. Efectuează captura documentelor sau publicaţiilor Efectuarea capturii documentului sau publicaţiei se face cu grijă.2.1. Captura documentelor sau publicaţiilor se efectueaza cu respectarea parametrilor predefiniţi pentru fie-care format de captură. Informaţiile scanate sau preluate electronic sunt indexate cu completarea corectă a câmpurilor.1.2. profesionalism şi operativitate.1. Informaţiile stocate sunt arhivate cu elemente de protecţie contra eventualelor incidente sau acces neper-mis. 4. Arhiva fizică este analizată pentru a se defini clar regulile pentru scanarea documentelor. Informaţiile stocate sunt arhivate în baza de date.3. 3. 4. cu condiţia ca imaginea captată să fie clară şi scrisul lizibil.3. Informaţiile scanate sau preluate electronic sunt indexate ţinând cont de machetele de indexare stabilite.4. 4. Informaţiile scanate sau preluate electronic sunt indexate cu respectarea cuvintelor cheie. Analizează arhiva fizică Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. respectând cerinţele de căutare şi regăsire a documentelor sau publicaţiilor specificate de crea-tor sau deţinător. dexteritate şi operativitate. Indexează informaţia scanată sau preluată electronic Indexarea informaţiilor scanate sau preluate electronic se face cu exactitate. 4. Captura documentelor sau publicaţiilor se efectueaza prin scanare. 3. Arhivarea electronică a documentelor sau publicaţiilor (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4 EQF/ 3 CNC Elemente de competenţă 1. 2.

.echipamente: computer.Contexte: . . . 15 .noţiuni de operare cu formate grafice.structura de arhivare electronică.proceduri de utilizare a programelor de arhivare electronică.noţiuni de indexare a informaţiilor din documentele sau publicaţiile scanate. .. Gama de variabile: . . .volumul bazei de date.indexarea variază în funcţie de machete.regulile de definire pentru scanarea documentelor fizice sau publicaţiilor şi de indexare includ machete de indexare şi cuvinte cheie. . .noţiunile de informatică aplicată pentru utilizare includ programele de arhivare electronică. software specializat. . scanner. . s. Cunoştinţe: . . reţea. .noţiuni de operare a dispozitivelor de scanare. . baze de date relaţionale.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou.proceduri interne specifice de lucru.documentele scanate provin din unităţile arhivistice sau fondul de carte sau bunuri bibliofile.noţiuni de analiză economică de nivel mediu.număr de criterii de căutare şi regăsire a informaţiilor. cuvinte cheie sau după conţinut.valoarea istorică sau ştiinţifică a documentelor sau publicaţiilor.noţiunile de informatică aplicată pentru administrare includ sisteme de operare tip server.a. imprimantă. .

norme de lucru privind evidenţa documentelor sau publicaţiilor. imprimantă. rigoare şi profesionalism.volumul bazei de date.. . biblioteconomie. Gestionează datele centralizate în baza de date privind fondul de documente sau publicaţii Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. .modul de utilizare a bazelor de date.echipamente: computer. Gestionarea datelor în scopul regăsirii şi utilizării informaţiei (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Elemente de competenţă 1.instrumentele de evidenţă sunt: inventare. noţiuni de biblioteconomie.legislaţie arhivistică.noţiuni din domeniul ştiinţelor speciale ale istoriei: sigilografie. paleografie. registre.1. . Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Gestionarea datelelor centralizate se face cu răspundere.1.baza de date include inventare. Cunoştinţe: . 2.2. 1. heraldică.norme tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice. . . biroul de lucru. Repertoarul şi ghidurile sunt elaborate prin sintetizarea informaţiilor despre fondul documentar sau de publicaţii. . software specializat. cataloage. Datele sunt centralizate în baza de date cu respectarea cerinţelor specifice fiecărui instrument de eviden-ţă. Datele sunt gestionate în mod curent cu respectarea parametrilor tehnici specifici şi a cerinţelor de calitate privind rezultatul afişat în urma căutării în baza de date.3. Elaborează un repertoar şi ghiduri ale instrumentelor de evidenţă Elaborarea repertoarului şi a ghidurilor se face cu pricepere şi exactitate.spaţiul de desfăşurare a activităţii: depozit de arhivă sau fond de carte.5. 2. Gama de variabile : . . cronologie.număr de criterii de căutare şi regăsire a informaţiilor. 1. din gestiune. . situaţii despre fondul de documente sau publicaţii.conţinutul şi instrumentele de evidenţă a fondurilor şi colecţiilor arhivistice din gestiune. . Contexte: . reţea. evidenţa documentelor sau publicaţii intrate/ ieşite sau întocmite pentru uz intern. din gestiune. etc.2. 2. Datele sunt centralizate în baza de date reflectând sinteza fondului documentar sau de publicaţii. Repertoarul şi ghidurile sunt elaborate ţinând cont de normele tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice. 16 .

norme tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice sau bibliotecă. Instrumentele de evidenţă la niActualizarea instrumentelor de velul depozitului sunt actualizate pe evidenţă la nivelul depozitului se baza normelor tehnice de lucru priface cu atenţie.echipamente: computer. 2. Comasează fragmentele de fonduri dispersate 2. Fondul este sistematizat conform dului se face cu profesionalism. 2.volumul fondului de sistematizat. Cunoştinţe: . . Contexte : . registrul topografic. ghiduri de raft.termenele de păstrare a documentelor stabilite conform Nomenclatorului arhivistic. .spaţiul de desfăşurare a activităţii: depozit de arhivă sau fond de carte.istoricul şi evoluţia organizatorică a creatorului. Gama de variabile: .noţiuni privind organizarea depozitelor de arhivă sau bunuri bibliofile. Perfecţionarea sistematizării fondurilor şi colecţiilor (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Elemente de competenţă 1. criteriilor de ordonare a documen-telor exigenţă şi rigurozitate. Fondul este sistematizat conform Comasarea fragmentelor de principiilor integrităţii fondurilor.gradul de dispersare a fondului de sistematizat. . Instrumentele de evidenţă la nivelul depozitului sunt actualizate prin completarea informaţiilor despre fondul din depozit pentru regăsirea operativă a documentelor sau publicaţiilor. registrul de depozit.instrumente de evidenţă: ghid topografic. vistice sau de bibliotecă. registru inventar.2. exactitate şi vind desfăşurarea activităţilor arhioperativitate. imprimantă.2. . . . sau publicaţiilor. Instrumentele de evidenţă la nivelul depozitului sunt actualizate cu încadrarea în termenele de execu-ţie stabilite.1. Actualizează instrumentele de evidenţă la nivelul depozitului Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă 1. fonduri sau sistematizarea fon1. 2.6. fişa de control. 17 . reţea.3. registrul de evidenţă curentă.1. catalog de bibliotecă.

rigoare şi responsabilitate. 3. 4.2. 2. Monitorizarea funcţionării mijloacelor tehnice de asigurare a climatului se face cu pricepere şi vigilenţă.4. 18 . 4.1. Respectarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor este asigurată ţinând cont de planul general al instituţiei şi de planurile de măsuri elaborate pentru întreţinerea depozitelor. Integritatea mijloacelor speciale de protecţie este verificată ca să corespundă scopului funcţional. responsabilitate şi precizie. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Monitorizarea şi verificarea condiţiilor de conservare a documentelor sau publicaţiilor se face cu perseverenţă. Monitorizarea condiţiilor de protecţie specială. Funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit este monitorizată şi constatată în funcţie de condiţiile şi dotările specifice ale depozitului. 2. răspundere şi spirit de observaţie. Verificarea integrităţii mijloa-celor speciale de protecţie se face cu atenţie. Asigurarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor se face cu grijă.1. Funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit este monitorizată şi constatată cu setarea parametrilor optimi. 3. Funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit este monitorizată şi constatată în urma verificărilor periodice şi com-parării cu parametrii normali stabiliţi pentru mijloacele tehnice.1. păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor ( unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Elemente de competenţă 1. 3. 2. Funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit este monitorizată şi constatată având în vedere evitarea neconformităţilor. Integritatea mijloacelor speciale de protecţie este verificată cu respectarea instrucţiunilor specifice mijloacelor de protecţie a documentelor sau publicaţiilor. Monitorizează condiţiile optime de conservare a documentelor sau publicaţiilor. Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.2. Verifică integritatea mijloacelor speciale de protecţie a documentelor sau publicaţiilor. 2. Monitorizează funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit.3. 2.1. acolo unde este posibil. Condiţiile optime de conservare a documentelor sau publicaţiilor sunt monitorizate şi verificate din punctul de vedere al încadrării în parametrii şi indicii optimi prevăzuţi.7. Asigură respectarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor de arhivă sau publicaţii.

19 . 4. cămăşi. dezinfecţie. reţea. ştiinţifică sau practică a documentelor sau publicaţiilor.planurile de măsuri se referă la măsurile de igienizare şi întreţinere a depozitului.volumul fondului arhivistic sau de carte din depozit.mijloacele speciale de protecţie a documentelor sau publicaţiilor se referă la cutii. dezinsecţie periodică. bază de date.neconformităţi: defectarea echipamentelor de asigurare şi monitorizare a climatului.echipamente: computer.valoarea istorică. . Gama de variabile: . . . etc. stabilite prin "Normativul privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhive”. Contexte: . . . plicuri.planul general al instituţiei se referă la amplasarea depozitelor şi localizarea echipamentelor de monitorizare a condiţiilor de păstrare a documentelor.normele tehnice de păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor şi bunurilor bibliofile.noţiuni elementare privind funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor.indicii valorilor curente măsurate de echipamentele de monitorizare a condiţiilor de păstrare a documentelor. Respectarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor este asigurată aplicând substanţe sau soluţii eficiente şi pe cât posibil ecologice. mape.2. casete.spaţiul de desfăşurare a activităţii: depozitul de arhivă sau fond de carte. emis de Arhivele Nationale.. Cunoştinţe: . tuburi.parametrii optimi reprezentaţi de gamele de temperatură şi umiditate. aparatură de înregistrare şi redare a temperaturii şi umidităţii. . Respectarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor este asigurată în scopul menţinerii condiţiilor optime de păstrare şi conservare a fondurilor arhivistice sau de publicaţii. software specializat. . precum desprăfuire.4. .3. . .constatările cu privire la modificarea climatului sunt înregistrate în caietul de evidenţă în cadrul depozitelor. imprimantă.

cu specificarea tuturor solicitărilor clientului. în relaţie cu solicitanţii. cu specificarea tuturor observaţiilor tehnice. despre fondul arhivistic sau de carte al instituţiei cu care se intră în contact. Reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/2 CNC Elemente de competenţă 1. 2.3. 1.5. Instituţia este reprezentată.1. Instituţia este reprezentată din punct de vedere tehnic. Menţine schimbul de informaţii profesionale cu instituţii de profil Menţinerea schimbului de informaţii profesionale se face cu promptitudine. 1.4. 2.4.2. din punct de vedere tehnic Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.8. evaluând cu competenţă datele tehnice schimbate cu clienţii potenţiali. 2. 2. 2. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut selectând cu profesionalism sursele sau instituţiile de profil. în relaţie cu solicitanţii. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut verificând dacă informaţiile primite corespund din punct de vedere tematic nevoilor instituţiei. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut prin materiale corespunzătoare din punct de vedere tematic. Instituţia este reprezentată în relaţie cu solicitanţii. prin înscrierea corectă a datelor de contact schimbate cu clienţii potenţiali. în chestionar.2.3. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut prin interme-diul materialelor adaptate la cerin-ţele instituţiilor de profil. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Reprezentarea instituţiei în relaţie cu solicitanţii se face cu atenţie. respect şi principialitate. în relaţie cu solicitanţii. Reprezintă instituţia în relaţie cu solicitanţii. 1. din punct de vedere tehnic. profesionalism şi amabilitate. 2. 20 . Instituţia este reprezentată din punct de vedere tehnic. din punct de vedere tehnic.1. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut ţinând cont că informaţiile interne trebuie să fie de interes general.

fax. . .procedură internă de colectare date .intervalul de transmitere a informaţiilor. coordonate de contact ale altor instituţii. .norme interne de conduită. telefon. Schimbul de informaţii profesionale este menţinut în intervalul de timp stabilit de părţi. cu modificările şi completările ulterioare. . Contexte : .Constituţia României. Serviciile instituţiei sunt promovate prin materiale informative.volumul de informaţii care constituie obiectul schimbului.3. convingere şi profesionalitate.Legea nr. . .relaţii de referinţă: comunicare directă sau prin corespondenţă. software specializat. Cunoştinţe: .echipamente: computer.cunoaşterea temeinică şi în detaliu a terminologiei specifice şi a serviciilor tehnice oferite de instituţie. materiale informative de prezentare a serviciilor. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. . bază de date.tipul de cereri din partea clienţilor sau petenţilor. . copiator.modul de transmitere a informaţiilor. .informaţii de interes public.formule de adresare în corespondenţă. 3. imprimantă.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou. 3. .6.cunoaşterea legislaţiei privind domeniul arhivistic şi bunurile de patrimoniu. . .Regulamentul de organizare internă şi funcţionare. . ştiinţifică sau practică a fondului arhivistic sau de carte deţinut.completare chestionar. .Legea nr. Serviciile instituţiei sunt promovate prin materiale informative prezentate. . Promovează serviciile instituţiei 2. . birotică. reţea. . . 188/1999 privind statutul funcţionarului public.limbaj adecvat.valoarea istorică. având informaţii actualizate.tipul instituţiilor cu care se face schimbul de informaţii. Gama de variabile: .2. cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare a acesteia. 21 . care oferă informaţii corelate cu cerinţele legale în vigoare.codul de conduită al funcţionarilor publici.solicitanţii sau petenţii pot fi atât persoane fizice cât şi juridice. . Promovarea serviciilor instituţiei se face cu abilitate.1.

volumul fondului arhivistic sau de carte.1. Întocmeşte refera-te 4. 2. stare civilă. copiator. Context : .1.9.2.valoarea istorică-ştiinţifică a documentelor sau publicaţiilor. 1. Cererile înregistrate sunt analizate pe baza datelor menţionate.2.1.2. Întocmirea referatelor se face cu obiectivitate. Cererile sunt înregistrate în ordinea primirii. Analizează cere-rile înregistrate Analizarea cererilor înregistrate se face cu discernământ. 3.1.complexitatea cererii petentului. Folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente ( unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. din depozit. Cererile sunt analizate în ordinea înregistrării. operativitate şi răspundere. . Cererile sunt înregistrate cu menţionarea clară a elementelor solicitate. birotică. telefon. . . Cererile sunt înregistrate după verificarea corectitudinii datelor completate în cerere. Cererile sunt soluţionate aplicând prevederile metodologice privind soluţionarea cererilor. 1. bază de date. .2. 3. . 3. Referatele sunt întocmite respec-tând normele tehnice de lucru şi a terminologiei specifice fiecărui tip de referat. Referatele sunt întocmite ţinând cont de solicitările petentului. Cererile sunt soluţionate în ter-menul stabilit prin lege sau prin normele interne.3. Gama de variabile: . 3.3.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou. 4. 4. Soluţionează cere-rile în termenul legal Soluţionarea se efectuează cu obiectivitate. copii. 22 .soluţionarea: procesul de la primirea şi înregistrarea cererii şi până la eliberarea răspunsului. şcolarizare. Cererile sunt înregistrate ţinând cont de normele şi principiile de conduită în relaţiile cu cetăţenii şi cu instituţia publică. necesare depistării informaţiilor. receptivitate şi conştiinciozitate. Referatele sunt întocmite pe baza documentelor ce răspund solicită-rilor. atenţie şi profesionalism. software specializat. reţea.3.relaţii de referinţă: comunicare direct cu petentul.tipuri de răspuns la cereri: eliberare de certificate.categorii de cereri: drepturi patrimoniale. 1. . acurateţe şi responsabilitate. fax. imprimantă. . Cererile sunt soluţionate cu men-ţionarea aspectelor ce ţin de legali-zare şi veridicitate.4. 2. depozit de arhivă sau fond de carte. 1. 2. Înregistrează cererile Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Înregistrarea cererilor se face cu atenţie.echipamente: computer. expunere la stres. extrase. 4.

norme tehnice de lucru privind activitatea în arhive.evaluarea nevoilor clienţilor.tipuri de referate specifice. .regulamentul de organizare internă şi funcţionare.formulare tipizate. . 23 . .codul de conduită al funcţionarilor publici. .utilizare echipamente prelucrare a datelor şi birotică.tehnoredactare texte pe calculator. . . . . .cunoaşterea terminologiei specifice. .cerinţe de completare formulare tipizate.legislaţia privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor – Legea 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002. .proceduri administrative.instrucţiuni privind metodologia rezolvării cererilor persoanelor fizice şi juridice. .Cunoştinţe: .

Normele sunt aplicate ţinând cont de caracteristicile materialului bibliofil şi documentar.spaţiul de desfăşurare a activităţii: birou. Normele sunt aplicate în funcţie de activitatea de cercetare. Solicitările sunt înregistrate cu precizarea tematicii de cercetare.1.3. Asigurarea circuitului documentelor sau bunurilor bibliofile se face cu vigilenţă şi operativitate. Înregistrează solicitările de documente sau publicaţii pentru cercetare Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. simpozioane.2. profesionalism şi spirit de observaţie.10. Documentele şi bunurile bibliofile sunt identificate ţinând cont de solicitările cu caracter ştiinţific din partea beneficiarilor. în incinta căruia petenţii studiază documentele solicitate. 4. Depistarea informaţiilor se face cu rigurozitate. stricteţe şi promptitudine. Documentele şi bunurile bibliofile sunt introduse în circuit ţinând cont de tematica precizată de solicitatori. . Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrise de elementul de competenţă Înregistrarea solicitărilor se face cu receptivitate. 2.3. mese rotunde. lansări de carte destinate unui public larg. Documentele şi bunurile bibliofile sunt introduse în circuit con-form criteriilor specificate în norme. Solicitările sunt înregistrate în ordinea primirii. 4.2. Aplică în practică normele specifice domeniilor biblioteconomiei şi arhivisticii 3. Context : . Normele sunt aplicate având în vedere cadrul legal. 24 .activitatea culturală se referă la evenimente organizate de tipul expoziţiilor. Depistează informaţiile de interes public 4.1. 3.1. 2.1. .3. Asigură circuitul documentelor sau bunurilor bibliofile între depozit şi sala de studiu Aplicarea normelor se face cu exigenţă. vizite de informare. depozit arhivă sau fond de publicaţii. 1. sală de studiu. 2.sala de studiu: spaţiul special amenajat de către orice instituţie deţinătoare de fonduri arhivistice sau de carte sau de publicaţii. 1. 2. Documentele şi bunurile bibliofile sunt introduse în circuit în termenul stabilit de instituţie. 4. Asigurarea folosirii documentelor arhivistice şi a bunurilor bibliofile în activităţi culturale şi de cercetare (unitate de competenţă specifică) Nivelul de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC Elemente de competenţă 1. Solicitările sunt înregistrate după verificarea corectitudinii datelor completate în formularul specific.2. atitudine cooperantă şi conştiinciozitate.

instrumente de evidenţă: inventarele documentelor.documentele şi publicaţiile trebuie să respecte cerinţa de a fi prelucrate. Gama de variabile: . fişă de control şi fişiere. . . imprimantă. tematic sau pe alte criterii. . . .criterii de ordonare: fişierele din sala de lectură sunt constituite alfabetic. fişa cititorului.complexitatea cererii clientului. - 25 . Cunoştinţe: . echipamente: computer. registru de depozit.conţinutul fondului arhivistic sau de carte din depozit. software specializat. . birotică. bază de date. registru topografic.Regulamentul intern al sălilor de studiu.instrumentele de evidenţă ale documentelor sau publicaţiilor. a materialului documentar-arhivistic.instrucţiuni privind metodologia rezolvării solicitărilor de cercetare. manipulare şi folosire a bunurilor bibliofile.legea privind liberul acces la informaţiile de interes public şi normele de aplicare a acesteia. . patrimoniu.activitatea de cercetare se referă la studiul individual în scopuri personale sau culturale. ghidurile de depozit. reţea.valoarea istorică-ştiinţifică a publicaţiilor.volumul fondului de publicaţii din depozit.norme de gestionare. inventariate şi certificate înainte de a fi introduse în circuit. registru inventar. . .

R. S. Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Chifu Gabriel. dr. Referent marketing. Patronatul Serviciilor de Securitate Năstase Ion. Consultant. Ştefadina Comserv S. Consultant Manager. Bucureşti Ropotan Ofelia.C.R. Director. Ştefadina Comserv S. S.C.. profesor Comisia de validare: Voivozeanu Ion. Expert.C. Ştefadina Comserv S. Piţurescu Ioan.L. Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice Denumirea documentului electronic: Q_funcţionar documentare_00 Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificări profesionale revine Comitetului Sectorial Administraţie şi servicii publice 26 . INIMM Bucureşti Nicolae Mihai.R. Lungu Cornel-Mihail.C. S. Bucureşti Buzăianu Florin. Bucureşti Dr.L..AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI CALIFICAREA PROFESIONALĂ FUNCŢIONAR DOCUMENTARE Cod RNC: Nivel: 4 EQF/ 3 CNC Sector: Administraţie şi servicii publice Versiunea: 00 Data aprobării: 24/02/2012 Data propusă pentru revizuire: 01/10/2014 Echipa de redactare: Coordonator echipă: prof.R. Vicepreşedinte.. Preşedinte. univ. ArhivBN 63 S.L. INIMM Bucureşti Constantin Rotaru. S. Bucureşti Verificator sectorial: Chiriac Ana Florica.L. Director. Director general.

Condiţii de acces Atribuţiile funcţionarului documentare nu fac obiectul unor reglementari uniforme.Descriere” au fost exemplificate compartimentele sau serviciile în cadrul cărora se pot regăsi funcţionarii documentare. Cererea de calificare vine atât din sectorul public şi privat.. Funcţionarul documentare lucrează independent. Cerinţele pentru ocupaţia de funcţionar documentare sunt stabilite de fiecare agent economic. Prin calificarea obţinută funcţionarul documentare îşi desfăşoară activitatea în diferite compartimente (servicii): serviciul relaţii cu clienţii. cunoştinţe operare PC. Rute de progres Prin frecventarea unor cursuri de perfecţionare şi însuşire a unor competenţe funcţionarul documentare poate obţine calificarea în următoarele ocupaţii (având nivel de studii medii): Documentarist Bibliotecar Arhivar 27 . serviciul administrare depozite de arhivă etc. Calificarea este destinată tuturor persoanelor care activează în aceste domenii sau îşi dezvoltă abilităţi în acest sens. la care se adaugă cel informatic CD-DVD. biblioteci. cu experienţă minimă în domeniu de 1 -2 ani. Nivelul de studii minim necesar Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat. conform domeniului propriu de activitate. în cazul în care aceste categorii există în organigrama instituţiei. referenţi superiori. arhivişti. având în vedere atribuţiile generale ale postului. menţionată mai sus. cu parcurgerea numărului necesar de ore de practică. suportul informaţiilor îl reprezintă preponderent hârtia (sursa clasică de arhivă).Titlul calificării profesionale Funcţionar documentare Descriere Calificarea funcţionar documentare este proiectată pentru cei care lucrează atât în cadrul unei instituţii private. El poate lucra şi în echipă. având în vedere faptul că activităţile administrative sunt complementare ocupaţiilor de bază din economia de piaţă şi că în România. operaţiile de prelucrare a documentelor sau arhivare electronică). cât şi din partea persoanelor fizice interesate în domeniul administraţiei şi serviciilor publice. prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul specific de activitate al angajatorului. serviciul de logistică. Sunt operaţiuni în care îşi organizează activitatea proprie şi supraveghează munca de rutină a celorlalţi (de ex. având însă un cadru comun stabilit prin apartenenţa la grupa de bază din codul COR. arhivari. fiecare angajator având libertatea de a stabili atribuţii şi responsabilităţi specifice. cu pondere variabilă dar importanţă crescută. îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor şi îşi adaptează comportamentul la circumstanţe pe parcursul rezolvării problemelor. compartimentul arhivare electronică. Motivaţie Calificarea de funcţionar documentare este foarte solicitată pe piaţa muncii. serviciul de administrare bunuri bibliofile. Pentru a deveni un funcţionar documentare sunt necesare următoarele condiţii: persoana să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat. alături de referenţi de specialitate. cunoştinţe de bază privind legislaţia în domeniul arhivistic şi al bibliotecilor. curatori. bibliotecari. precum arhive. cât şi al instituţiilor publice. companiile şi instituţiile având obligaţia legală de a prelucra arhiva şi asigura condiţiile de păstrare şi conservare a documentelor. serviciul de arhivă. La capitolul . muzee etc. Calificarea este necesară în vederea încadrării personalului pe post conform legislaţiei in vigoare. Competenţele specifice se pot dobândi şi în urma absolvirii cursurilor de instruire/calificare de funcţionar documentare.

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. cu completările şi modificările ulterioare. În domeniul bibliotecilor baza legală este asigurată de Legea 334/31. Legea nr. etc. prin îndrumare şi coaching din partea angajatorului sau prin cursuri de formare profesională.2004. lucrătorului i se pot încredinţa noi atribuţii şi responsabilităţi. 28 . privind statutul funcţionarilor publici. Cerinţe legislative specifice Ocupaţia funcţionar documentare a fost introdusă în codul COR cu codul 441502.05. Legislaţia generală care guvernează relaţiile de muncă ale funcţionarilor include: Codul Muncii. 7 din 2004. Legea nr. Codul deontologic. un funcţionar documentare debutant trebuie să urmeze o specializare la locul de muncă.ISAD(G): Standardul general internaţional pentru descriere arhivistică. Temeiul legal al organizării activităţii de relaţii cu publicul este stabilit prin HG nr. corespunzătoare unui nivel de calificare superior. putând promova pe o funcţie superioară şi avansa în gradul de salarizare. Codul de bune maniere. Legea nr.Operator procesare texte. actualizată. După însuşirea cunoştinţelor şi dobândirea experienţei profesionale necesare. În domeniul arhivistic baza legală este asigurată prin intermediul Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. După încadrarea pe post. Legislaţie europeană în domeniul arhivistic . imagini Operator introducere. 188/1999 republicată. validare şi prelucrare date.12.2002. modificată şi completată cu Legea 593/15. privind protecţia informaţiilor clasificate.27 din 2002 care reglementează rezolvarea petiţiilor. . Relaţia cu cetăţenii este guvernată de Codul de conduită al funcţionarilor publici conform Legii nr.Rezoluţia Consiliului UE din 6 mai 2003 asupra Arhivelor în Statele Membre (2003/C 113/02). 182/2002.

Asigurarea folosirii documentelor arhivistice şi a bunurilor bibliofile în activităţi culturale şi de cercetare Nivel de responsabilitate şi autonomie 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 2 EQF/ 1 CNC 2 EQF/ 1 CNC 3 EQF/ 2 CNC Credite 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 4 EQF/ 3 CNC 3 EQF/ 2 CNC 4 EQF/ 3 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 3 EQF/ 2 CNC 29 . Monitorizarea condiţiilor de protecţie specială. Formularea propunerilor de selecţionare a documentelor S4. Competenţe de bază în matematică. Formularea propunerilor pentru completarea sau refacerea Nomenclatorului arhivistic S2. Prelucrarea documentelor sau publicaţiilor S3. păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor S8. Reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice S9.Titlul calificării profesionale: Funcţionar documentare Cod RNC: Nivel: 4 EQF /3 CNC Lista competenţelor profesionale Cod Denumirea competenţei profesionale C1. Folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente S10. prevenirea şi stingerea incendiilor G2. Comunicare în limbi străine C3. Gestionarea datelor în scopul regăsirii şi utilizării informaţiei S6. Aplicarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă. ştiinţă şi tehnologie C4. Aplicarea normelor de protecţie a mediului G3. Competenţe sociale şi civice C7. Competenţe de exprimare culturală G1. Organizarea activităţii proprii S1. Arhivarea electronică a documentelor sau publicaţiilor S5. Competenţe informatice C5. Comunicare în limba oficială C2. Perfecţionarea sistematizării fondurilor şi colecţiilor S7. Competenţa de a învăţa C6. Competenţe antreprenoriale C8.

Aplică procedurile de urgenţă şi de evacuare.mijloace de avertizare şi semnificaţia simboresponsabilitate. anticipare şi spirit de observaţie. . contac. ţinând cont de cerinţele legale. cu operativitate. ţinând cont de analiza de risc efectuată de angajator. 4. regulamente. cu . venire a incendiilor specifice locului de 2. salvarea arhivei în situaţii de urgenţă.proceduri interne de protecţie a muncii şi pretaţi de angajator. operativitate. prevenirea şi stingerea incendiilor Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în corelare cu procedurile de . în .norme de securitate si sănătate specifice corelaţie cu particularităţile obiectivului şi cu locului de muncă. incendiilor şi de acţionare în caz de urgenţă cu .norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi instructaje periodice şi aplicaţii practice. condiţiile locului de muncă şi prin instruiri periodice şi aplicaţii practice. profesionalism. instructaje periodice şi aplicaţii practice. analiza de risc elaborată de angajator. prin . profesionalism şi incendiilor şi pentru situaţii de urgenţă.planul de evacuare în caz de incendiu.legislaţia în vigoare privind NSSM. Identifică situaţiile şi factorii de risc. de măsuri elaborate de angajator. stingerea muncă cu responsabilitate. 30 . Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea modului de îndeplinire a test scris.recomandări tehnice privind recuperarea şi evitând apariţia unor eventuale neconformităţi. având în vedere planurile stingerea incendiilor.noţiuni privind acordarea primului ajutor. spirit de orientare şi lurilor utilizate. cu acţionare în situaţii de urgenţă. ţinând cont de cerinţele legale. rigurozitate şi prezenţă de spirit. prin . Aplică normele de securitate şi sănătate în .Competenţa profesională: Aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncǎ. Aplică normele de prevenire şi stingere a muncă. simulare. ajutorul experţilor consultanţi externi. cerinţelor la locul de activitate. 3.amplasarea punctelor pentru prevenirea şi urgenţă şi evacuare. promptitudine. în timp util. proceduri interne specifice.

simulare. în conformitate cu legislaţia şi reglementările . în vigoare. 31 . promptitudine şi răspundere. rigurozitate şi profesionalism. prin respectarea în permanenţă a normelor şi procedurilor interne specifice locului de muncă.legislaţia în vigoare privind protecţia mediului. în funcţie de specificul locaţiei şi al operaţiunilor efectuate. ce decurg din circuitul deşeurilor sau din implementarea sistemului de management al mediului şi prin acţiuni preventive. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea modului de îndeplinire a test scris. 2. regulamentele sau procedurile interne stabilite şi prin instructaje periodice. în corelaţie cu factorii de risc asociaţi postului sau funcţiei. Aplică normele de protecţie a mediului cu . evitând apariţia unor eventuale neconformitaţi. Identifică sursele de poluare cu atenţie şi operativitate. cerinţelor la locul de activitate. ţinând cont de normele de protecţie a mediului specifice locului de muncă.Competenţa profesională: Aplicarea normelor şi regulilor de protecţie a mediului Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. 3. evitând apariţia unor eventuale neconformităţi sesizate de sistemul managerial al mediului. Acţionează pentru diminuarea riscului de poluare a mediului cu implicare directă.norme de protecţie a mediului specifice locului responsabilitate. de muncă. în funcţie de factorii de mediu.

instrucţiuni şi procedurile de lucru pentru ordinea priorităţilor. Stabileşte obiectivele şi sarcinile cu spirit .noţiuni de planificare şi organizare a activităţii analitic. Planifică etapele activităţilor proprii cu specifice activităţii. un flux normal de activităţi. . funcţie de specificul activităţii angajatorului. conform planului de activitate. previziune şi responsabilitate. procedurilor sau regulamentelor interne ale prestatorului de servicii.noţiuni de normare a timpului pentru operaţii 2. simulare 32 . ţinând cont de specificul operaţiunilor desfăşurate. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea modului de îndeplinire a test scris. în proprii.Competenţa profesională: Organizarea activităţii proprii Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în . perspectivă şi anticipare. rigurozitate. astfel încât să se asigure activităţile specifice. cerinţelor de la locul de activitate.

Competenţa profesională: Formularea propunerilor pentru completarea sau refacerea Nomenclatorului arhivistic Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1.acte normative în vigoare care stabilesc catelegislaţiei arhivistice. putere analitică şi profesionalism. a genurilor de documente în care au fost încadrate. cerinţele la locul de activitate. Propune termene de păstrare pentru documentele incluse în Nomenclatorul arhivistic cu răspundere. aplicabilitate practică. Întocmeşte lista genurilor şi categoriilor de . Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris. ţinând cont de fiecare pentru anumite domenii de activitate.legislaţia arhivistică. 33 . conform prevederilor legale. corelat cu importanţa practică şi cea ştiinţifică a informaţiilor pe care le conţin documentele. în conformitate cu goriile de documente şi termenele de păstrare metodologia de lucru.norme tehnice de lucru privind desfăşurarea clator arhivistic cu atenţie. document şi caracteristicile lui funcţie de care se va încadra într-un anumit gen de documente. 2. rigoare şi activităţilor arhivistice. documente necuprinse în proiectul de Nomen. respecând prevederile . simulare.

4. 5.metodologia elaborării unui plan 3. metodic de lucru. noţiuni de 2. . de criteriile de ordonare a documentelor în cadrul dosarelor. cerinţele de la locul de activitate. de evidenţă ale beneficiarului. pe genul documentelor sau pe formatul publicaţiilor în cadrul depozitelor. procedu-rale interne şi a precizărilor beneficiarului.principiile care stau la baza criteriile de ordonare stabilite. ţinând cont de Nomenclatorul arhivistic sau schema de organizare a instituţiei. Inventariază documentele sau publicaţiile cu concizie. . conform nomenclatorului sistematizării documentelor sau arhivistic. 34 . responsabilitate şi răspundere. migală şi atenţie distributivă. respectând normele tehnice de lucru privind prelucrarea documentelor sau publicaţiilor.Preia fondul arhivistic sau de publicaţii în scopul . conform obiectivelor stabilite prin planul metodic de lucru.legislaţia arhivistică. simulare. conform criteriilor de inventariere a documentelor sau publicaţiilor. Planifică operaţiile de prelucrare cu respon-sabilitate. 6. aplicabilitate practică şi rigurozitate. după verificarea cu existentul a . acurateţe în exprimare şi confidenţialitate. Constituie unităţi arhivistice cu dexteritate. publicaţiilor. pentru fiecare operaţiune în parte. respectarea cerinţelor biblioteconomie. întocmeşte procesul verbal de predare –primire. ţinând cont de . prin confruntarea existentului cu instrumentele includ: sigilografie.norme tehnice privind prelucrarea ţinând cont de istoricul creatorului şi al fondului necesar în documentelor sau publicaţiilor. cu responsabilitate. paleografie. termenele de execuţie.noţiuni elementare din domeniul prelucrării. spirit organizatoric şi ştiinţelor speciale ale istoriei. Organizează fondul arhivistic şi de publicaţii cu atenţie.norme tehnice de lucru privind documentelor sau publicaţiilor. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris. . procesul prelucrării. sarcinile şi arhivistice. viziune şi realism. precum şi de structura organizatorică specifică a creatorului de documente.Competenţa profesională: Prelucrarea documentelor sau publicaţiilor Cod: Nivel: 4 EQF/ 3 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. biblioteconomie. şi cronologie. ţinând cont de criteriile de ordonare pentru documente sau publicaţii. Ordonează documentele sau publicaţiile cu atenţie. prin completarea rubricilor formularelor de inventar pentru documente şi publicaţii. respectând metodologia de desfăşurarea activităţilor elaborare a unui plan metodic de lucru. aplicând principiile ce stau la baza efectuării operatiilor arhivistice. heraldică. care relaţionare.

al importanţei pentru . aplicând criteriile privind . 35 .regulamentul de funcţionare a comisiilor de punctul de vedere al conţinutului şi al perioadei selecţionare. arhive. discernământ şi asumarea răspunderii. coerenţă în exprimare şi responsabilitate. în care au fost create. simulare. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris. 2. 3.norme tehnice de lucru privind activitatea în păstrare expirat cu putere analitică. cerinţele la locul de activitate. Centralizează documentele propuse pentru a fi selecţionate cu atenţie şi rigurozitate. în scopul argumentării menţinerii sau eliminării documentelor. Analizează documentele cu termen de .criterii şi principii care stau la baza selecţionarea documentelor. respectând criteriile şi cerinţele din regulamentul de funcţionare a comisiilor de selecţionare. din . principiile şi criteriile de selecţionare a documentelor cu termen de păstrare expirat.metodologia întocmirii unei lucrări de creatorul de documente şi pentru cercetarea selecţionare. selecţionării documentelor. ştiinţifică.Competenţa profesională: Formularea propunerilor de selecţionare a documentelor Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. având în vedere termenele de păstrare din nomenclatorul arhivistic. cu respectarea regulamentului de funcţionare a comisiilor de selecţionare şi a metodologiei întocmirii unei lucrări de selecţionare. Întocmeşte referatul privind propunerile de selecţionare cu rigoare.

a. electronică. .proceduri interne specifice de lucru. respectând cerinţele de căutare şi regăsire a documentelor sau publicaţiilor specificate de creator sau deţinător. cu condiţia ca . electronic cu exactitate. cerinţele la locul de activitate. pentru a defini . baze de date relaţionale. cu includerea tuturor documentelor solicitate de creator. fiecare format în parte. ţinând cont de cerinţele . răspundere şi pricepere. . s. cuvintele cheie. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris.noţiunile de informatică aplicată pentru clar regulile pentru scanarea documentelor sau administrare includ sisteme de operare tip publicaţiilor. 4. 36 .proceduri de utilizare a programelor de 3. permiţând accesul on-line sau off-line conform înţelegerii cu clientul. regulile de indexare. prin scanare. simulare.Competenţa profesională: Arhivarea electronică a documentelor sau publicaţiilor Cod: Nivel: 4 EQF/ 3 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1.noţiuni de operare a dispozitivelor de scanare. Arhivează informaţiile stocate în baza de date cu acurateţe. dexteritate şi . demonstraţii practice de folosire a softului specializat. Indexează informaţia scanată sau preluată arhivare electronică. Analizează arhiva fizică cu atenţie. ţinând cont de machetele stabilite.noţiuni de operare cu formate grafice.noţiuni de analiză economică de nivel mediu. publicaţiilor cu grijă. . 2.noţiunile de informatică aplicată pentru utilispecifice de lucru cu arhiva electronică şi de zare includ programele de arhivare regăsire a informaţiilor din documente. cu asigurarea elementelor de protecţie contra eventualelor incidente sau acces nepermis. Efectuează captura documentelor sau . atenţie distributivă şi rigurozitate. operativitate. imaginea captată sa fie clară şi scrisul lizibil. cu completarea corectă a câmpurilor şi respectarea cuvintelor cheie. machetele şi server. profesionalism şi operativitate..noţiuni de indexare a informaţiilor din cu respectarea parametrilor predefiniţi pentru documentele/publicaţiile scanate.

37 . baza de date. pricepere şi exactitate. cronologie. demonstraţii practice de folosire a softului specializat. cu respectarea cerinţelor specifice documentelor.Competenţa profesională: Gestionarea datelor în scopul regăsirii şi utilizării informaţiei Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. privire la rezultatul afişat în urma căutării în .norme tehnice de lucru privind desfăşurarea tehnici specifici şi a cerinţelor de calitate cu activităţilor arhivistice. a parametrilor . heraldică. sinteza fondului documentar sau de publicaţii . Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris.legislaţie arhivistică.norme de lucru privind evidenţa din gestiune. rigoare şi profe. simulare. Elaborează repertoarul şi ghidurile cu istoriei: sigilografie.modul de utilizare a bazelor de date.Gestionează cu răspundere. noţiuni de sionalism datele centralizate. paleografie. informaţiilor despre fondul documentar sau de publicaţii din gestiune şi în concordanţă cu normele tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice.noţiuni din domeniul ştiinţelor speciale ale 2. care reflectă biblioteconomie. cerinţele la locul de activitate. fiecărui instrument de evidenţă. prin sintetizarea biblioteconomie. .

încadrându-se în termenele stabilite. fondurilor şi criteriilor de ordonare a documentelor sau publicaţiilor.Competenţa profesională: Perfecţionarea sistematizării fondurilor şi colecţiilor Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. prin actualizarea informaţiilor despre fondul din depozit pentru regăsirea operativă a documentelor sau publicaţiilor.noţiuni privind organizarea depozitelor de conformitate cu principiile integrităţii arhivă sau publicaţii. cerinţele la locul de activitate. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris. 2. exactitate şi operativitate. Comasează (unifică) fragmentele de fonduri . în . 38 . pe baza normelor tehnice de lucru privind desfăşurarea activităţilor arhivistice sau de bibliotecă. simulare. Actualizează instrumentele de evidenţă la nivelul depozitului cu atenţie. profesionalism.norme tehnice de lucru privind desfăşurarea dispersate şi sistematizează fondul cu activităţilor arhivistice sau de bibliotecă. exigenţă şi rigurozitate.

Verifică integritatea mijloacelor speciale de protecţie a documentelor sau publicaţiilor se face cu atenţie. cerinţele la locul de activitate. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris.noţiuni elementare privind funcţionarea şi înîncadrării în parametrii şi indicii optimi treţinerea echipamentelor. ţinând cont de planul general al instituţiei şi de planurile de măsuri elaborate pentru depozite. bibliofile. facând constatări în urma verificărilor periodice şi a comparării cu parametrii normali stabiliţi pentru mijloacele tehnice. având în vedere evitarea neconformităţilor. cu pricepere şi vigilenţă. Monitorizează condiţiile optime de .Competenţa profesională: Monitorizarea condiţiilor de protecţie specială. păstrare şi conservare a documentelor sau publicaţiilor Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. rigoare şi responsabilitate. setând parametrii optimi acolo unde este posibil. 3. în funcţie de condiţiile şi dotările specifice ale depozitului. 2. ca să corespundă scopului funcţional. în scopul menţinerii condiţiilor de păstrare şi conservare a fondurilor arhivistice sau de publicaţii. Asigură condiţiile optime de întreţinere a depozitelor de arhivă sau de publicaţii. responsabilitate şi precizie. Monitorizează funcţionarea mijloacelor tehnice de asigurare a climatului în depozit. respectând instrucţiunile specifice mijloacelor de protecţie a documentelor sau publicaţiilor. aplicând substanţe sau soluţii eficiente şi pe cât posibil ecologice. 4.normele tehnice de păstrare şi conservare a conservare a documentelor sau publicaţiilor cu documentelor sau publicaţiilor şi bunurilor perseveenţă. răspundere şi spirit de observaţie. verificândule din punctul de vedere al . prevăzuţi. cu grijă. 39 . simulare.

tehnic.legislaţia privind domeniul arhivistic şi bunuclienţii potenţiali.formule de adresare în corespondenţă. limbaj adecvat. solicitărilor clientului. cu modificările ţinând cont că informaţiile interne trebuie să şi completările ulterioare şi normele de fie de interes general. prin intermediul materialelor .norme interne de conduită. cu instituţii de profil.descrierea serviciilor tehnice oferite de instiprofesionalism şi amabilitate. prin înscrierea tuţie. în chestionar.terminologia specifică. cerinţele la locul de activitate. codul de conduită observaţiilor tehnice despre fondul arhivistic al funcţionarilor publici. Menţine schimbul de informaţii profesionale ulterioare. corectă a datelor de contact schimbate cu . . sau de carte al instituţiei cu care se intră în . Promoveză serviciile instituţiei cu abilitate. prin evaluarea rile de patrimoniu. verificând dacă . narului public. corelate cu cerinţele legale în vigoare. şi principialitate.Legea nr. informaţiile primite corespund din punct de vedere tematic nevoilor instituţiei.procedură internă de colectare date sau comclienţii potenţiali. prin materiale aplicare a acesteia.Constituţia României. cu specificarea tuturor . rapoarte de calitate întocmite de către superiorii ierarhici asupra procedurilor aplicate de candidaţi pentru reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice. cu specificarea tuturor pletare chestionar. corespunzătoare din punct de vedere tematic şi . 544/2001 privind liberul acces la adaptate la cerinţele instituţiilor de profil. convingere şi profesionalitate. cu atenţie. cu promptitudine. 3.regulamentul intern de organizare şi funcţioselectând cu profesionalism sursele sau nare (ROI/ROF). respect .Competenţa profesională: Reprezentarea instituţiei în relaţia cu persoane juridice şi fizice Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. încadrânduse în intervalul de timp stabilit de părţi. 188/1999 privind statutul funcţiocontact. Reprezintă instituţia din punct de vedere . informaţiile de interes public. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris.Legea nr. cu modificările şi completările 2. 40 . prin prezentarea materialelor informative cu informaţii actualizate. instituţiile de profil. cu competenţă a datelor tehnice schimbate cu . în relaţie cu solicitanţii.

cu respectarea arhive. . receptivitate. acurateţe şi responsabilitate. cererilor. prevederile metodologice privind soluţionarea .noţiuni de tehnoredactare text pe calculator. cerinţele la locul de activitate. Întocmeşte referatele cu obiectivitate. cererilor persoanelor fizice şi juridice. datele . . discernamânt şi conştiinciozitate. specifice fiecărui tip de referat.instrucţiuni privind metodologia rezolvării 2. respectând funcţionare.noţiuni de utilizare echipamente prelucrare a prin lege sau prin normele interne. Primeşte şi analizează cererile cu atenţie.Competenţa profesională: Folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. aplicând datelor şi birotică. cetăţenii şi cu instituţia publică. .proceduri administrative. menţionate elementele solicitate. normele şi principiile de conduită în relaţiile cu . .regulamentul intern de organizare şi necesare depistării informaţiilor. menţionând aspectele ce ţin de legalizare şi veridicitate.terminologia specifică.legislaţia privind reglementarea activităţii de în ordinea primirii acestora. rapoarte de calitate întocmite de către superiorii ierarhici asupra procedurilor aplicate de candidaţi pentru folosirea documentelor de arhivă pentru activităţi curente şi practice. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris.modul de completare a formularelor tipizate. 41 . operativitate şi răspundere. în concordanţă cu . având clar soluţionare a petiţiilor. normelor tehnice de lucru şi a terminologiei .norme tehnice de lucru privind activitatea în datele primare din documente.codul de conduită al funcţionarilor publici. în termenul stabilit . 3. Soluţionează cererile cu obiectivitate. .tipuri de referate specifice.

Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe observarea candidaţilor îndeplinind test scris. ţinând cont de caracterul ştiinţific al solicitărilor beneficiarilor. simulare. înregistrândule în ordinea interes public şi normele de aplicare a primirii. Primeşte şi analizează solicitările de docu.legea privind liberul acces la informaţiile de conştiinciozitate. precizând tematica de cercetare. patrimoniu.conţinutul fondului arhivistic sau de carte stricteţe şi promptitudine.regulamentul intern al sălilor de studiu.instrumentele de evidenţă ale documentelor materialului bibliofil şi documentar. manipulare şi folosire a formularul specific. atitudine cooperantă şi . . introducândule în circuit conform criterilor specificate în norme. având în vedere deţi-nut. Depistează informaţiile de interes public cu rigurozitate. cu acesteia. . bunurilor bibliofile. 3. cerinţele la locul de activitate. din documentele şi bunurile bibliofile. ţinând cont de caracteristicile . receptivitate. de activitatea de cercetare solicitată. 42 . profesionalism şi spirit de observaţie. Asigură circuitul documentelor sau bunurilor bibliofile cu vigilenţă şi operativitate. verificarea corectitudinii datelor completate în .Competenţa profesională: Asigurarea folosirii documentelor arhivistice şi a bunurilor bibliofile în activităţi culturale şi de cercetare Cod: Nivel: 3 EQF/ 2 CNC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. în funcţie sau publicaţiilor.norme de gestionare.instrucţiuni privind metodologia rezolvării mente sau publicaţii pentru cercetare cu solicitărilor de cercetare. ţinând cont de tematica precizată de cercetători sau petenţi şi cu respectarea termenelor legale stabilite. a materialului 2. 4. cu exigenţă. oteconomiei şi arhivisticii. Aplică normele specifice domeniilor biblidocumentar-arhivistic. cadrul legal.