You are on page 1of 1

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

KLASA: 602-0911 3-011000 10 URBROJ: 533-21-13-0002 Zagreb, 26. travnja 2013.

NAKLADNICIMA UD~BENIKA ZA OSNOVNU I SREDNJU SKOLU

PREDMET: Obavijest o roku za podnoienje zahtjeva za uvrgtavanje udibenika i pripadajueih dopunskih nastavnih sredstava na Popis

novi Katalog obveznih udibenika i pripadajukih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavit Ce iduCe godine za Sk. god. 2014.12015. Prema El. 11. Zakona o udibenicima za osnovnu i srednju Skolu (Narodne novine, 27110. i 5511 1.) postupak uvrStavanja na Popis udibenika i pripadajukih dopunskih nastavnih sredstava nakladnik pokreke podnogenjem zahtjeva Ministarstvu najkasnije 90 dana prije objave Popisa 1. rujna godine koja prethodi godini u kojoj se objavljuje ili mijenja Katalog. Zahtjevi za uvrStavanje udibenika i pripadajukih dopunskih nastavnih sredstava na Popis mogu se podnijeti najkasnije do ponedjeljka, 3. lipnja 2013. godine. Namjera je Ministarstva olakgati gkolske torbe pa apeliramo na Vas da pri izradi novih udBbenika i pripadajukih dopunskih nastavnih sredstava o tome posebno vodite raEuna. Takoder, s obzirom da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podriava jedinstveni pravopis koji Ce uskoro donijeti Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, oEekujemo da Ce svi novi udibenici biti i jeziCno uskladeni. ObavjeStavamo Vas da Ce Ministarstvo ovih dana uputiti u javnu raspravu nacrte prijedloga UdibeniEkog standarda i pravilnika koji proizlaze iz Zakona, a sve kako bi se ostvarili navedeni ciljevi: kvalitetniji i jeziEno uskladeni udibenici i lakSe gkolske torbe. Pozivamo Vas da svojim prijedlozima pridonesete njihovu ostvarenju.

C T A D