You are on page 1of 32

๙ อย่า...

พาให้สุข*
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
เจริญสุข ผู้สนใจในธรรมทุกท่าน
ในนามของทางพระศาสนา อาตมภาพขออนุ โมทนาต่ อท่าน ศาสตราจารย์ ดร.u1ร
ศกดิ

อุ1รรโu เñขาธิการuuะร_มนตร ท lดูจดกิจกรรม¡งธรรมเu นพิเศLข น uรารภ


การส่งทูายu เก่า ตู อนรuu ใ¡ม่ uดน u เก่าlดูอาñาเราท่านท ง¡ñายlulñู1 อาตมาเuย
กñ่า1อย่้เน อง_ 1่า lทูจริง1นเ1ñาน นlม่มเก่าlม่มใ¡ม่ในต1มนเอง u1ามเก่าu1าม
ใ¡ม่เกิดข นจากสมมุติuญญติของuนเรา ท งน เพ อท จะlดูuอโอกาสlñะ1นเ1ñาน นมาส
รูางสรรu์สิ งท ดงามใ¡ูเกิดข นlก่11ิต เราจงมu เก่าu ใ¡ม่ u1ามเก่าน นเราlม่ตูองส่ งมน
กlu u1ามใ¡ม่lม่ตู องluรuมนกมา เu นก_เกu1์ของธรรม1าติ lต่uูาlม่มเก่าlม่ม
ใ¡ม่ เuยเu นอย่างlรกเu นอย่้อย่างน น ต่อเม อม อะlรใ¡ม่_ มนกรู้สกสดใสข น อย่ าง
ท เขาuอก1่า เก่า_ มนเu นสนิ ม ใ¡ม่_ มนน่ าตาจุมจิม เ1่น u เก่าท ผ่านlu uาง
ท่านอาจจะน ก1่า11ิต¡นู าท การงานlม่งอกงาม u ใ¡ม่จะlดู¡าทางทาใ¡ูสดใสlพโรจน์ข น
u ท lñู1อาจจะรู้สก1่าด1งlม่ด u น จะlดูทาใ¡ูดข น uา1่าด1งน น มท งlง่u1กlñะlง่
ñu อดต ด-1-ง อกLร m ต1น มu1าม¡มาย
u - มาจากuา1่าด u อ ม u1ามรู้ด มu1ามสามารuด lñะมu1ามuระพµติด
ว - มาจากuา1่า1ิ1า 1ิน ย 1ิสย 1ิสุทธิ

1ิ1าu อu1ามรู้ 1ิน ยu อ ระเuยu


1ิสยuอ1ิสยท ศน์ lñะ1ิสุทธิ

uอu1ามuริสุทธิ

สะอาด
1 - มาจากuา1่างาน กuuา1่างาม ทาlñู1งานมนงอกงาม¡รอlม่ ผñงานมน
พuนา กูา1¡นูา¡รอlม่
uจจุuนน ด1ง มกจะu้กlผñงluในทางตรงขูาม
u - มาจากuา1่า เดกของใuร
ว - มาจากuา1่า 1ิ งเก่งl¡ม
1 - มาจากuา1่า มเงิน¡รอเuñ่า
lต่ก่อนมuา1่า u่ าของuนอย่้ท ผñของาน u่าของงานอย่้ท การกระทา u่าของการก
ระทาอย่้ท ทาด lต่เดย1น uอก1่า u่ าของuนอย่้ท uนของใuร u่ าของuนอย่้ท uุuมอะlร
lñะu่าของuนอย่้ท uุuมเท่าl¡ร่? จะเ¡นlดู1่าในl11ด1งรา1การก¡าท uิตท สุดuอhรี ฑา
lñะจะuิตมากใน1่1งเดอนสิง¡า-กนยา' มการ1ิ งการlข่งขนเพ อlย่งกนเขูาuู าย¡รอ
เสูน1ย น นกเพราะเราluตu1าม¡มายuา1่าด1งน นเu นluในทางñu
การท ด1งเราจะด¡รอlม่ด พระพุทธเจูาตรส1่า อย่้ท กรรม u อการกระทา uนเรา
เu นluตามอานาจของกรรม ดงuาท 1่า...
กรรมñิขิต11ิตของuน จะยากดมจนกสุดlต่1ิu
ก_l¡่งกรรมทาดกlดูด uูาทา1 1lñู1กมlต่เñ1ทราม'
uนเราจะดจะ1 1อย่้ท กรรม ทาดเร ยก1่าhุnuhรรม ทาlม่ดเรยก1่า อhุ nuhรรม
¡รอท ภาLา1า1uูานเร ยก1่าuุญกuuาuน นเอง
ท่านท ง¡ñาย ทุกuนเกิดมา ยอดuรารuนาของ11ิตuอu1ามสุข u1ามสาเรจ ทา
อะlรกตูองการu1ามสาเรจ การกระทาทุกอย่างตูองการผñเu นu1ามสุข สุขท uรารuนา
lม่มอะlรมากluก1่าสุขกายlñะสุขใจ uูาlม่มสุข | อย่ างน lñู111ิตกlม่มu1าม¡มาย
อะlร สุขhายiพราะÌร้ โรnnัยiLี ยuiLียน สุขใ%iพราะÌร้hiuสiLียuiLียน สุขกาย
เพราะมอนาม ยทางกาย สุขใจเพราะมอนาม ยทางจิต ตูองดู1ยสุภาLิตท 1่า ¨hายมีnีu
สุขu า ใ%มีธรรมสุขiun u้ามีทั 1nีuทั 1ธรรม %ะมีuu่nวามu าiun¨
สุขกายน นตาม¡ñกlพทย์uอก1่า จะตูองuริ¡าร11ิตใ¡ูเu นluตาม¡ñก o อ. u อ
อา¡าร อากาศ อา1าส อารมu์ อาจม lñะอนามย
อา¡าร นูอยluโรuภยกเuยดเuยนlม่มพñง มากluกเu นส่1นเกิน เพิ มlขมนเu น
รงของโรu
อากาศ ยิ งจาเu น ทุก1นน เราตูองสิ นเuñองงuuระมาuในการ1 ออากาศ¡ายใจ
สuานท ทางานเรากตูองติดlอร์ รuกตูองติดlอร์ ทุก1นศุกร์รu1ิ งออกจากกรุงเทพ'
luยง¡1เมองต่าง_ ท งu่ าเขาlñะ1ายทะเñ กเพ อlu¡าอากาศ¡ายใจท งน น
อา1าส ท อย่้ อาศ ย u้กสุขอนามย¡ร อlม่ โuร่งโñ่ง¡รอlออด สะอาด¡ร อสกuรก
อารมu์ น สาuญ 1 งจะlดูพ้ดในuระเดนต่อlu
อาจม อนน กตูองใ¡ูเu นเ1ñา เขูาlñู1กตูองออก uงเ1ñาlม่ออกกอดอด
อนาม ย u อการออกกาñงกาย ตูองมการเuñ อนl¡1
ท่านท ง¡ñาย อย่ าñม1่า 11ิตจะมu1ามสุข..กายตูองเuñ อนl¡1 lต่ใจ...ตูองสงu
กายตูองเuñ อนl¡1uอตู องออกกาñง lต่ใจตูองสงu u อ มสมาธิ uูา¡ู ุง1่าน¡าu1าม
สาราญlม่lดู uนท ใจlม่สงuเพราะu้กกิเñสlม่1่าจะเu นu1ามโñภ u1ามโกรธ u1าม
¡ñง มนรuก1นอย่้ตñอดเ1ñา เพราะ0ะน น ใจจงเu นuระธานเu น¡1¡นูาของทุกสิ ง
ทุกอย่าง พระพุทธเจูาตรส1่า นโม Lุพฺพ1ฺnมา ธมฺมา มโน iสg

ÿา มโน มยา
luñu1าม1่า ใจเu นใ¡ญ่ ใจเu นuระธาน ใจเu น¡1¡นูา ใจเu นสิ งuระเสริ_ท สุดทุก
อย่ างสาเรจท ใจ
uนท จะมu1ามสุขlดู ในเร องจิตใจตูองมอุuาย1ิธ อาตมาจะnากอุuาย1ิธ ใ¡ูท่านท ง
¡ñายนาluu_ิuติ เพ อu1ามสุขในโอกาสu ใ¡ม่ c uระการ u อ... c. รู้จกพอ |.
รู้จกใ¡ู m รู้จกทาใจ «. รู้ จกuñ่อย1าง c. เ¡นทุกอย่างเu นธรรมดา
รู้จกพอ เริ มตูนต งlต่พอใจ พอด พอใจในสิ งท ตนม ยิ นดในสิ งท ตนlดู เรากม
u1ามสุข ท่านจงuอก1่า ¨รู้จกพอก่อสุขทุกสuาน¨
รู้จกใ¡ู uนเราเกิดมาเอาlต่กาlñู1lม่lu เอาlต่ร ulต่lม่สñะใ¡ูuน จะlม่รู้จก
u1ามสุขท lทูจริง พระพุทธเจูาตรส1่า ทท มิตตา นิ uน uติ ผู้ ใ¡ูย่ อมผ้กมิตรl1ูlดู
ททมาโน uิ โย โ¡ติ ผู้ใ¡ู ย่อมเu นท รก สงuมอย่้lดูดู1ยการใ¡ู สมเดจพระนางเจูา
พระuรมรา1ิน นาu ทรงรuส ง1่า ¨โñกน uูาlม่มการสñะใ¡ูuน1 งกนlñะกนlñู1 โñกก
จะตูองuง1 งมิuสญญ กñยุu เu นlน่lทู¨ ñองน กกนง่าย _ พ่อlม่lม่ ใ¡ูñ้ก u่ ้ย่า
ตายายlม่ใ¡ู¡ñาน uร้อาจารย์lม่ ใ¡ูศิLย์ ผู้ ใ¡ญ่lม่ใ¡ูผู้นูอย lม่1่าจะเu นใ¡ูโอกาส ใ¡ู
น าใจ ใ¡ู อภย ใ¡ูการสน uสนุ น กlม่มใuรสามารuท จะเจริญรุ่งเรองกูา1¡นูาlดู
รู้จกทาใจ ยามuระสuพuกuทุกข์อนเกิดจากµทธิ

ของโñกธรรม เสยใจอย่าuñ่อย
ใ¡ูใจเสย ส้ญเสยlต่อย่าใ¡ูเสยศ้นย์ เศรูา¡มองlต่ตูองใ¡ูมผ่ องใส น uอเร องของการ
ทาใจ
รู้จกuñ่อย1าง รู้จกสñะสñด ดงuาโuราuท 1่า lก่สñดขน uนสñดผูา อย่ าเu น
มนุ Lย์นกเขา นกเขาเu นสต1์ข ต่้ จuกิ งlมูตูนใดกเnู าlต่รูอง1่า ¨ของก้_¨ uนเราก
เ¡มอนกน lu¡ñงยด¡ñงuอกเพราะเขูาใจผิด ท่านเจูาuุuพระโพธิญาuเuระ (¡ñ1ง
พ่อ1า) 1ด¡นองu่ าพง ท่านสอนl1ูด1่า ท เรามทุกข์ เพราะเรา¡ñงเขูาluยดเขูาlu
uอ ยิ งยดกยิ งทุกข์ ยิ งuอกยิ ง¡น ก ทุกข์มเพราะยด ทุกข์ยดเพราะอยาก ทุกข์มาก
เพราะพñอย ทุกข์นู อยเพราะ¡ยุด ทุกข์¡ñุดเพราะuñ่อย เพราะ0ะน น ตู องรู้จก
uñ่อย1าง อย่าluยดuอ จะพากนทุกข์เuñ่า_
สุข¡รอทุกข์ อย่้ท ใจมิใ1่¡ร อ
uูาใจuอกเu นทุกข์lม่สุขใส
uูาใจuอกเu นทุกข์lม่สุขใจ
เราอยากlดูu1ามสุข¡ร อทุกข์นา
iหนทุhอย่า1iL นธรรมuา u อเขูาใจu1ามเu นจริงlñะu1ามเu นluของ11ิต 1่า
lทูจริงlñู1 เกิดกเพ อตาย lดูกเพ อเสย lม่ม อะlรuงอย่้ตñอดlu พระพุทธเจูาตรส
1่า ย1ฺhu% สมุทยธมฺม สพฺพนฺu น โรธธมฺม สิ งใดสิ ง¡น งมการเกิดข นเu นธรรมดา
สิ งน นย่อมมการดuluเu นธรรมดา การเ¡นทุกอย่างเu นธรรมดาlดู เร ยก1่า lดู
ด1งตาเ¡นธรรม เกิดกธรรมดา lก่กธรรมดา เจuกธรรมดา ตายกธรรมดา ท รู อง
¡่มรูองl¡ูเสยใจกน เพราะlม่เ¡น1่าสิ งน นเu นธรรมดา เ1ñาเกิดต่างดใจ lต่เ1ñาตาย
พากนโศกเศรูา เพราะñมน ก1่าเกิดมนเu นเ¡ตุ ตายมนเu นผñ เกิดข น ต งอย่้ดulu
อุuติ ในเu องตูน ดารงอย่้ในท่ามกñาง lñะlตกสñายluในท สุด ใuรเขูาuงธรรมดาlดู
จะเu นuนท ยิ มlดูเม อภยมา lม่ โศกาเม อทุกข์ม '
ร1มu1าม1่า เราจะมu1ามสุขในเu องตูน ท่านท ง¡ñายจะตูอง รัhLาhายอย่าให้
วLร u uuะรัhLา%uอย่าให้วLuาส รกLากายlม่ใ¡ู1ิuริต โรuภยกlม่เu ยดเuยน
รกLาจิตlม่ใ¡ู1ิuñาส กิเñสกlม่รuก1นน uอการlส1ง¡าu1ามสุขใ¡ูlก่11ิตในเu องตูน
เราจะมสุขอนเu นพร¡ร อเu นu1ามuระเสริ_ท ท่านท ง¡ñายuรารuนาตñอดu ใ¡ม่
จะม1ิธu_ิuติอย่างlรจงจะlดูพรน น _ อาตมาuิดส้ตรสาเรจมาnากท่านท ง¡ñาย u ท
น c uระการ เu นสญญาul¡่งu1ามสุขlñะu1ามกูา1¡นูา เร ยก1่า ๙ อย่ า พาให้
สุข u อ...
c. โกรธ - อย่า ระเuิด
|. ทรพย์สินผู้ อ น - อย่า ñะโมu
m. สามภรรยา - อย่า ระl1ง
«. uุตรธิดา - อย่า ñะทิ ง
c. ก_¡มาย - อย่า ñะเมิด
o. นอน - อย่า ñะเมอ
n. ทุกข์ - อย่า ระทม
d. สุข - อย่า ระเริง
c. ทานศñภา1นา - อย่า ñะ1าง
พุทธ1ิธในการเอา1นะทุกข์lñะสรูางสุขใ¡ูlก่11ิตน น พระพุทธเจูาlดูตรสl1ูlñู11่า
อhฺโhiธน ชiน โhธ อสาธุ สาธุนา ชiน
ชiน hทร ย ทาiนน ส%ฺi%นาuhวาทน
luñuอดu1าม1่า พง1นะโกรธดู1ยlม่ โกรธ 1นะโ¡ดดู1ยเมตตา 1นะรูายดู1ยด
1นะตระ¡น ดู1ยใ¡ู 1นะเ¡ñ1l¡ñดู1ยจริง 1นะเย่อ¡ยิ งดู1ยอ่อนโยน
uนจะดมเสน่¡์จะตูองม m อ่ อนu อ อ่ อนน้ อม อ่ อนหวาน uuะอ่ อนโยน
อ่ อนนูอมlสดงออกทางกาย อ่ อน¡1านlสดงออกทาง1าจา อ่ อนโยนlสดงออกทางจิต
ใจ'
อกl¡่ง¡น งพระพุทธเจูาตรส1่า น กuริ¡าร น กทางาน lม่ต่ างอะlรกu1ูางท กูา1ñง
ส่้สงuราม ย่ อมจะu้กñ้กศร¡รอกระสุนท มาจากทิศต่าง_ uูาlม่มu1ามอดทนอดกñ นก
ย่ อมจะพ่ายlพูlดูง่าย lมูlต่ท¡ารท ออกรu สามารuเอา1นะขูาศกlดูเu นจาน1นlสน
จาน1นñูาน กยงlม่1 อ1่าเu นยอดน กรu¡รอยอดขุนพñ ต่ อเม อใดเอา1นะตนจาก
u1าม1 1รูายlดู lมูuร งเดย1 น นl¡ñะจะเu นยอดขุนพñ ขู อน พระผู้มพระภาuตรสl1ู
1่า
โย สหสฺส สหสฺiสน ส1ฺnาiม มานุiส ชiน
iอhuฺ% ชยมuฺuาน สiว ส1ฺnามชุuฺuโม
luñ1่า uุuuñใด เอา1นะผู้อ นในสงuรามเu นจาน1นพนu้uพนuอจาน1นlสน
จาน1นñูาน ยงlม่lดู1 อ1่าเu นยอดนกรu ต่ อเม อใดuุ uuñน นสามารuเอา1นะตนจาก
u1าม1 1lดูlมูเพยงuร งเดย1 uุ uuñน น1 อ1่าเu นยอดขุ นพñ¡รอเu นยอดน กรu
สรุulดู1่า พระพุทธเจูาตรสสอนใ¡ูเราท่านท ง¡ñายรู้จกเอา1นะต1เอง ดงพุทธ
ดารส1่า อuฺuาหiว ชu iสยฺ โย 1นะตนน นl¡ñะuระเสริ_ท สุด 1นะอย่างอ นน นlม่
uระเสริ_ เพราะ1นน 1นะ1นน นอาจlพู เ1่น 1นะในดู านก¡า 1นน เราlขงlกร่ง
1นะเขา lต่1น¡นูาเราอ่อนlอ กlพูอก ¡รอเอา1นะในดูานการพน น 1นน เรา1นะ
1น¡นูากมโอกาสlพู lñะการ1นะในเร องอ น_ น น ผู้lพู ย่อมเu นทุกข์ ผู้1นะย่ อม
ก่อเ1ร uนท lพูกตูอง¡าทางเอา1นะกñuuน lต่1นะต1เองlดูเu น1ย1นะท uระเสริ_
เพราะlม่ม1นกñulพู เu น1ย1นะตñอดกาñ ตู องดู1ยuทuระพนธ์ท 1่า...
การ1นะuนอ น¡ม นlสน¡น
เดย1กñuตนเu นlพูlม่lน่¡นอ
1นะตนจาก1 1เท่าน นพอ
ย่ อมเกิดก่อสุขlทูlก่ตนเอย
ยู อนกñuluuงuระเดนท 1่า อารมu์ เu นเร องของจิตใจ uา1่าอารมu์luñ1่าสิ ง
ท มารุมจิต อารมu์ดเรยก1่า อ gÿารมu์ อารมu์lม่ดเร ยก1่า อน gÿารมu์ เ1ñา
สม¡1งก1 น1ม เ1ñาผิด¡1งกขมข น
Lระiuนuรh
โhรธอย่าระiLu ในuรรดาอา1ุธน น u นมรศมทาการlดู lกñ lต่lม่ก1ูางเ¡มอน
ระเuิด u1ามโกรธเu นl¡อย่าง¡น ง ภาLาพระเรยก1่า โทสั nn l¡u อโทสะ เu น
ระเuิดเ1ñาท มอนตรายยิ งก1่าl¡ใด _ เพราะuูาระเuิดlñู1uุมlม่ lดู มนจะกระจายจาก
ต1luส่้uนรอuขูาง ยิ งuุuuñน นเu นใ¡ญ่ อนตรายกจะยิ งมาก uรอuuร1 สงuม
uระเทศ1าติ uริ1าร ญาติมิตร มผñกระทu¡มด อะlร ? ทาใ¡ูuนเราโกรธ¡ร อเกิด
ระเuิดข น ตู อตอของuญ¡าม « uระการ u อ....
c. อรu u1ามlม่1อuใจ ใuรพ้ดกlม่u้ก¡้ ด้อะlรกlม่u้กตา เจรจากlม่
u้กใจ lดูอะlรกlม่สมอารมu์
|. อnu u1ามñาเอยง lม่เu นกñาง lม่เu นธรรม ย่ อมจะทาใ¡ูผู้นูอยม
โอกาสท จะระเuิดอารมu์เกñ่าน ข น
æ. Lg1ะ u อกระทu สิ งท lม่1อuใจมากระทuกโกรธ เกñยด เuร ยดlñะ
luูน
c. LgLัhL์ เผ1ิญ¡นูา uระจน¡นูา เu นศตร้ u่้พยาuาท
1ิธท จะlกูuญ¡า พระuาทสมเดจพระเจูาอย่้¡1 ทรงมรuส งต งlต่ u พ.ศ.
|cmc uร งเกิด ¨พqLnาทมn¨ 1่า ใ¡ู¡น¡นูาเขูามา¡ากน 1่1ยuิด 1่1ยพ้ด
1่1ยทา ใ¡ูuระสานอย่าuระจาน พระuรมราโ11าทท ทาใ¡ู uูานเมองสงuร่มเยนlม่รูา1
0าน ต งlต่1นน นจนuงuดน u อทรง1 ใ¡ูเ¡นอนตรายของu1ามlตกlยก lตกสามuu
lu่งพ1ก lu่งพรรu lu่งnก lu่งn่ าย อนตรายท งน น lu่งพ1กทาใ¡ูเสยรก
lu่งพรรuทาใ¡ูเสยสามuu lu่งท งพ1กlu่งท งพรรu เสยท งu1ามรกเสยu1ามสามuu
lม่lu่งพ1กกlม่เสยสามuu uูาร1มพ1กร1มพรรu จะlดูท งu1ามรกlดูท งu1ามสามuu
จงตรสเตอน1า1lทยใ¡ูlดู uิดอย่้เสมอ1่า ใ¡ูรู้รกสามuu uูาโกรธกนเกñยดกนlตก
สามuuกน u อต่างuนต่างlพู lย่ท งน น lñะlพูท สุดuอuระเทศ1าติ จงทรงใ¡ูรู้รก
สามuu
รู้รกสามuuพระทรงมดารส
1า1lทยท ง1าติต่างจากนlดู
อมตะธรรมu1รจาใส่ใจ
องu์พระจอมlทยพระทรงตรสเตอน '
u1ามโกรธu1ามเกñยดน น uูาจากดlม่lดูกเu นอนตรายยิ ง การ1่าอย่างอ นน นเu น
uาu lต่1่าu1ามโกรธเu นuุญ พรา¡มu์ผู้¡น งท้ñuามuญ¡ากuพระพุทธเจูา1่า 1่า
อะlรจงจะอย่้เu นสุข lñะทาอย่างlรจงจะlม่เศรูาโศก? พระพุทธเจูาตรสตอuพรา¡มu์
ผู้น น1่า โhธ 1uฺวา สุข iสu 1่าu1ามโกรธlดูจะอย่้เu นสุข โhธ 1uฺวา น
โส%u 1่าu1ามโกรธlดูจะlม่เศรูาโศก การจะlม่โกรธกนlดู ตูองเริ มตูนท มเมตตา
uรารuนาสุขต่อกนlñะกน
มอ1hันในu1่uี กจะพuu1ามดของกนlñะกน มองโñกในlง่ดกจะพuu1ามดท ม
อย่้ ในโñก มองuนในlง่รูายกจะจอlต่เร องรูาย_ ท อย่้ในuนทาใ¡ูจิตใจเศรูา¡มองlม่
ผ่องใส ท่านจงกñ่า11่า...
มองโñกดูานดมผñ เ¡นuนอ นดมu่า
uñุกใจใ¡ูเกิดศรทธา ต ง¡นูาทาดมuุu
มองโñกดูานรูายกñายกñu ใจรulต่เร องเuองขุ่น
เ¡น อย¡น่ายเñิกรูางทาuุ ญ 1พ1ุ่น1ายlทูlน่เอย
lม่มอuติ อuติ พระuาทสมเดจพระเจูาอย่้¡1ทรงluñ1่า lulม่lดู u อจะพuนา
อะlรมนกจะพuนาอะlรมนกพuนาlม่lดู u1ามสมพนธ์0นท์มิตรกlulม่lดูuูามอuติ
u อñาเอยง lม่1่าจะเอ ยงเพราะu1ามรก เอ ยงเพราะu1าม1ง เอ ยงเพราะu1ามกñ1
¡รอเอยงเพราะu1าม¡ñงผิด
lม่จูองจuผิด u ออย่้ดู1ยu1ามl1ู1างใจ lม่ระl1งกน ทุกuนใน¡น่1ยงานuอพ1ก
เราเu นuนuรอuuร1เดย1กน ในuูานในเมองของเราน มuญ¡าอย่้อย่าง¡น งท lม่ เuยม
ใuรlกูlขlดู lต่พระuาทสมเดจพระเจูาอย่้¡1ทรงlกูlดู น นuอทรงlกูuญ¡าระ¡1่าง
1า1เขากu1า1เรา ทรงทา ¨1า1เขา ใ¡ูเu น1า1เรา¨ lต่ก่อนเจูา¡นูาท ของร _ข น
u่ าข นเขาข นดอยlม่lดู uนu่ า uนดอยñงมาพ นñ่างlม่lดู lต่พระuาทสมเดจ
พระเจูาอย่้¡1ทรงทา1า1เขาใ¡ูเu น1า1เรา ทุกuนเu นuนlทยเ¡มอนกน¡มด
lม่ริLยา uนข อิจ0าริLยาเ¡นใuรดเกิน¡นูาlñู1ทนlม่lดู พระพุทธเจูาจงตรส1่า
อรติ โñกนาสิกา u1ามริLยายงโñกาใ¡ูพินาศ ตู องมมุทิตาจิต ใuรlดูดตูองยินดดู1ย
กจะเกิดu1ามรกใuร่lมตรกน
uาม1่า... uูาu1ามโกรธ¡รอu1ามรูอนเกิดข นในใจ เราจะม1ิธระงuอย่างlร
c. น u c ใ¡ูuง cc
|. น กuงu1ามดท เuยมต่อก น
m. น ก1่าเขาlม่สuาย
«. น ก1่าดก1่า
น u¡น งuงสิu ใuรมาด่ามา1่าเรา เรากพยายามน uในใจ น u¡น งuงสิulม่¡าย ก
น u¡น งuงรูอย น u¡น งuงรูอยlม่¡าย ใ¡ูน u¡น งuงพน lต่1่า1ิธน กยงรuuระกนlม่
lดู เพราะจะน u¡น งuงสิuuงรูอยlดูมนจะตูองด้u่้ต่อสู้เสยก่อน
น กuงu1ามดท เuยมต่อก น เอาu1ามดมา1 งตรอง จะ1่1ยผ่อนuñายu1ามโกรธ
เกñยดñงlดู
น ก1่าเขาlม่สuาย uิ ด1่าเขาlม่uกติ uกติเขาlม่เu นอย่ างน lต่น เขาผิดuกติ เขา
จงเuñ ยนlu อภยกจะเกิดข น
น ก1่าดก1่า u อน ก1่าดก1่ามนจะเñ1รูายluก1่าน พระภิกLุร้u¡น ง 1 อ1่าพระ
uุuuะ ท่านจะluจาพรรLาท uูานl¡่ง¡น ง1 อ1่าuูานสุuาuะรนตะuะ uูานน มlต่uน
uากรูายใจรูาย พระพุทธเจูาเกรง1่าพระuุuuะ จะทนlม่l¡1 จงทรงทดสอuอารมu์
เสยก่อน ตรสuาม1่า
พระพุทธi%้าuูานน มlต่uนuากรูาย uูาเขา1่าเธอ เธอจะทาอย่างlร ?
พระLุuuะ ขูาพระองu์uิด1่าดก1่า พระพุทธเจูาขูา
พระพุทธi%้าดก1่าอย่างlร ?
พระLุuuะ ดก1่าเขาด่า
พระพุทธi%้าuูาเขาด่าñ่ะ ?
พระLุuuะ เขาด่ากดก1่าเขาต
พระพุทธi%้าuูาเขาตñ่ะ?
พระLุuuะ กดก1่าเขา1่า
พระพุทธi%้าuูาเขา1่าเธอñ่ะ?
พระLุuuะ กดก1่าขูาพระองu์lu1่าเขา
พระพุทธi%้าสาธุ uูาอย่างน นuุuuะเธอlulดู
เรากเ¡มอนกน ใuรมาด่ามา1่าเรา เรากน กดก1่า u อ ดก1่าท เราจะlu1่าเขา
ทารูายเขา ¡รอดก1่าท มนจะเñ1รูายluก1่าน
เพราะ0ะน นใ¡ูเ¡นโทLของu1ามโกรธ เ¡นuระโย1น์ของเมตตาuนจะlม่โกรธตูอง
lผ่เมตตาเขูา¡ากน โuโh Luuมnhา iมuuา iมuuา ธรรมu าจุนโñก โñกโสภ
เพราะ1่ามเมตตา โñกโสภาเพราะเมตตาu าจุน
พระuาทสมเดจพระเจูาอย่้¡1 ทรงเตอน1า1lทย เม อlม่นานมาน ท่านท ง¡ñาย
uงจาlดู ทรงใ¡ูระ1งระเuิด ทรงใ¡ูระ1งท งระiLuอารมu์uuะระiLuอาวุธ 1 งมผñรูาย
lม่lดูนู อยluก1่ากน ระเuิดอารมu์ทาใ¡ูสงuมlตกlยก ระเuิดอา1ุธทาใ¡ูท ง11ิต
ทรพย์สินพินาศ เพราะ0ะน น ระเuิดจะlม่เกิด uูาทุกuนเมตตาuรารuนาสุขต่อกน
ทรัพย์ส นn้อ นอย่าuะโมL nาว่าuะโมL u อ โñภมากน นเอง โuโn ธมฺมาน Lร
Lนฺ โu u1ามโñภเu นอนตรายl¡่งธรรมท งu1ง อu โuโn ห LาLโh ยิ งโñภมาก
เท่าใดกเu นuน1 1รูายเท่าน น ในuรรดารากเ¡งูาของu1าม1 1รูายท ง¡ñาย โñภะเu น
¡น งในจาน1นน น u1ามโñภ u1ามโกรธ u1าม¡ñง โñภะเu นขูอlรก โñภะเกิดจาก
ใจร 1 u1ามlม่ รู้จกพอ lม่1่าจะlม่พอใจ ¡รอlม่พอด ดงuทก1ท 1่า...
u1ามlม่พอใจจนเu นuนเขญ
พอlñู1เu นเศรL_ม¡าศาñ
จนท งนอกท งในlม่lดูการ
จนuิดอ่านlกูจนเu นuนพอ
พอใจในสิ งท ม ยินด ในสิ งท ตนlดู lม่มสิ งท เรา1อu ใ¡ู¡นมา1อu ในสิ งท เราม
เรากจะมu1ามสุข
ในธรรมน ติกuาท่านสอนl1ูuท¡น ง Lรทาร ชiนuฺuีว iuฑฺฑว Lรสนฺuh อuฺ
uาว สพฺพสuฺuาน โย Lสฺสu Luฺฑ โu ผู้ใดเ¡นภริ ยาuนอ นม u่าดุจมารดาตน
เ¡นทรพย์ ผู้อ นม u่าดุจกูอนดิน เ¡น11ิตสต1์ท ง¡ñายเ¡มอน11ิตต1เอง uนน นเu น
uu1ิต อย่้ท l¡นยงโñกสงuมใ¡ูร่มเยนเu นสุข
u1ามโñภ เu นทางใ¡ูเกิดการlส1ง¡าในทางทุจริต uอรu1 น 0ูอราL_ร์uง¡ñ1ง
uนlต่ก่อนuอก1่า Y อhนÌม่หมu nuhนÌม่นาน lต่เดย1น uางuนเอาlulผñง1่า
1 อกินlม่¡มด uดกินlม่นาน lต่uูากินของรา1การ กินlดูนานlม่ม1น¡มด จงlดูเกิด
ทุจริตuอรu1 นระuาดluท 1ทุก¡1ระl¡ง uางอย่ างทุจริตuอรu1 น เกิดจากu1ามโñภ
uางท่านlulส1ง¡าในทางอuายมุ ข uา1่าอLายมุข luñ1่า Lาhทา1uห่1nวามiส อม
เส อมทรพย์สิน เส อม1 อเสยงเกยรติยศทุกอย่าง เดย1น อuายมุขกมท งท u้กก_¡มาย
lñะผิดก_¡มาย อะlรท ก_¡มายรuรองอนน นu้กตูอง อนl¡นก_¡มายlม่รuรอง อ น
น นlม่u้กตูอง เ1่น¡1ย มท งใตูดิน มท งuนดินอนl¡นท ร_uาñรuรองกu้กตูอง
ก_¡มายเร ยก1่า uอuiuอรี อ นl¡นก_¡มายlม่ร uรอง 1า1uูาน1 อขายกนเอง เร ยก
1่าหวยใu้uน!
สามภรรยาอย่าระl1ง อนน เu นuญ¡าสงuมuญ¡าuรอuuร1 uรอuuร1จะlม่
lตกlยกเพราะuุuuñท งสองn่ ายl1ู1างใจใ¡ูเกยรติ1 งกนlñะกน ม u1าม1 อตรง จงรก
lñะ¡น กlน่น 1 อตรง u อlม่uด lม่ โกง lม่¡ñอกñ1งกน จงรกuอจริงจงจริงใจต่อ
กนlñะกน ¡น กlน่นuออดทนอดกñ น ท่านจงuอก1่า 11ิตกuuuิ ตศาสตร์มนlม่
เ¡มอนกน uuิ ตศาสตร์ c +c = | lต่11ิตศาสตร์ c + c =c เอาuนสองuนมา
เu นuน_ เดย1กน เอาuนสองตระก้ñ มาเu นuนตระก้ñเดย1กน เพราะ0ะน นก่อน
lต่งท่านจง1่าเuิ ดตาใ¡ูก1ูาง เuิ ด¡้ใ¡ูก1ูาง ด้กนใ¡ูuู1นu ใ¡ูเ¡นขูอเด่นขูอดู อยของ
กนlñะกน จนกระท งสามารuใ¡ูอภยกนlดู u่้11ิตu่้ uรองมนต่างจากu่้ขา u่้ขามน1 1
uร่้1 1ยาม lต่u่้ uรองมนตูองอย่้กนนาน_ u่้ 11ิตน นมท งu่้uุญlñะu่้ uาu u่้uุญน นมอย่้
สองu่้ u อ u่้สุขu่้ทุกข์กuu่้สรูางu่้สม u่้ uาuมสองu่้ u อ u่้เ1รu่้กรรมกuu่้ñูางu่้
ผñาญ
n่สุ ข ~ n่ ทุhข์ ด้พระเ1สสนดรพระนางมทรเu นluuอย่าง สุข_ ดู1ย ทุกข์_
ดู1ย เร ยก1่ายามสมu้รu์lดู ร่1มยศ uราอuยศlม่ ขอยูาย lม่เu น0าu¡ñายยิ ง lม่
เu น¡ญิง¡ñาย1าย'
n่สร้า1 ~ n่สม ตูอง1่1ยกนสรูาง_านะจากสิ งท lม่มใ¡ูมนม lñะสมuอเ¡มาะสม
กนดู1ยuระการท งu1ง
n่iวร ~ n่ hรรม อย่้ กนดู1ยเ1รดู1ยกรรมlต่กlยกกนlมlดู เขูาตารา1่า ผ1ดุเมย
รูายต่างส่ายต่าง1ด ñงศอกตอก¡มดกนจูาñะ¡1 น ผเรอนตกใจ¡น lกñจากuูาน สาu
l1่งใ¡ูมนระยาอuรย์ ทามา¡ากินlม่ม1นเจริญ lอูพ1กเพñิดเพñินผ1ผเมยผ '
n่u้า1-n่nuาq ทาñายทุกอย่างท มlñู1ใ¡ู¡มดlu เขูาñกLuะท 1่า ผ1ทุ uเตาเมย
ทุu¡มูอ!
เพราะ0ะน น การเu นสามภรรยาท่านจงuอก1่า ตูองเอาอกเอาใจกน เขูาอกเขูาใจ
กน l1ูเน อเ1 อใจกน เu นขูาตูองรู้ใจเจูา เu นu่า1ตูองรู้ใจนาย เu นสามภรรยากตูองรู้
ใจ1 งกนlñะกน
เม อมu่้กจงรู้uรนนิ uติ
lñะ1 อสตย์สุจริตจิตนอuนูอม
อย่ าuิดรูายยูายlยกทาluñกuñอม
¡ม นนอuนูอมเสน่¡าพาสุขเอย
Lุuรธuาอย่าuะท 1 อ นน สาuญมาก uญ¡าท เกิดข นทุก1นน เราต่างโทLกนluโทL
กนมา uาโuราuท่านuอก1่า อนñ้กต11 1โ0ดเขาโทLพ่อโทLlม่ uูาศิLย์lส่1 1โ0ด
เขาโทLuร้ส งuร้สอน น ยตรงกนขูาม
uูาñ้กดเu นศรสง่า¡นูา
ญาติ1งศ์พงศากผ่องใส
lมูนญาติสนิ ทมิตรส¡ายท ใกñูlกñ
กพอใจสรรเสริญเจริญพร
uุตรธิดาอย่ าñะทิ ง ¡น งuออย่าñะสายตา ตู องสอดส่อง สองอย่าñะสายใจ น กuง
u1ามเu นluของเขา เอาใจใส่ ñ้กจะด¡รอlม่ดน น ท่านuอก1่า iร มทีพ่อ h่อทีuม่
uh้ทีuh Luhทีโร1iรี ยน นาÌLiLuียนทีวัu เuñ ยนlม่l¡1กนาluuั uhันทีuะรา1
สงuมเราn ก¡ดกนมาอย่างน lต่ ร1มu1าม1่า สuาuนท ง m ท จะuนดาñใ¡ูกุñuุตร
กุñธิดาของเราท ง¡ñายดงามlดู u อ L ว ร lดูlก่uูาน 1ด ร_ โดยเ0พาะอย่าง
ยิ งกuอโรงเรยน สรุuอกท1่า กุñuุตรธิดาจะเu นuนดมuุuภาพlดู ตู องอาศ ย พ่ออุ้ม
uม่ช nร พาiuน พระพาÌL uuะhgหมายhาhัL
uทuาทของผู้เu นพ่อเu นlม่ท จะใ¡ูñ้กเจริญงอกงาม lม่เu นขยะของสงuม ท่าน
ท ง¡ñายจะตูองใ¡ู m อ u อ...
c. อuรม
|. อuอุ่น
m. อuอ1ñ
อLรม - ดู1ยใ¡ู u1ามรู้
อLอุ่น - ดู1ยใ¡ู u1ามรก
อLอวu - ดู1ยใ¡ูการยกย่องเ1ิด1้
uูาlม่อuรม lม่ อuอุ่น lม่อuอ1ñ จะมlต่อuอูา1 เพราะ0ะน น พ่ อlม่จงเu นผู้ม
uทuาทสาuญในเu องตูน ดงท่านนิ พนธ์เอาl1ู1่า....
พ่อlม่ดกเu นศรมงuñส่ง
จาเริญ1งศ์1าสนาม¡าศาñ
เม อñ้กดกเu นศรlก่1งศ์1าน
ก่อราก_านม นuงดารงพนธ์ุ
ก_¡มายอย่าñะเมิด เu นพñเมองอย่าñะเมิดก_¡มาย เu น1า1uูานอย่ าñะเมิดศñ
c เu นขูารา1การอย่าñะเมิดระเuยu1ิน ย ขuรuตูองlม่ñะเมิดก_จราจร น กการเมอง
ตูองlม่ñะเมิดร_ธรรมน้ ญ uูา1า1uูานñะเมิดศñ c lสดง1่าñะเมิดก_กติกาอนเu น
¡ñกuระกนสงuม
อาตมาน กuงuาu n u ระการ ของท่านม¡าตมะuานธ ม¡าuุรุLน กต่อสู้ผู้ยิ งใ¡ญ่
1า1อินเดย ท่าน1่าl1ู u อ....
c. เñ่นการเมองโดยlม่ม¡ñกการ
|. ¡าu1ามสุขสาราญโดยlม่ย งuิด
m. ราร1ยเu นอกนิ _โดยlม่ตู องทางาน
«. มu1ามรู้ม¡าศาñlต่u1ามuระพµติlม่ด
c. uูาขายโดยlม่ม¡ñกศñธรรม
o. 1ิทยาศาสตร์เñิศñ าlต่lม่มธรรมl¡่งมนุ Lย์
n. u้1าส้งสุดlต่lม่มu1ามเสยสñะ
น เu นuาu n uระการท ม¡าตมะuานธท่านlสดงl1ู
สรุuอกท1่า uุ uสมuติของน กทางานนกu_ิuติธรรมน น
u1ามเพยร - เu นสมuติของน กต่อสู้
u1ามรู้ - เu นสมuติของน กuรา1ญ์
u1าม0ñาด - เu นสมuติของน กขuuิด
u1ามเu นระเuยuทุก1นิ ด - เu นสมuติของuนด
นอนอย่าuะiมอ u อlม่ñะเมอเพูอพอก lม่nนรูาย uนท นอนñะเมอ¡รอnนรู ายเกิด
จากเ¡ตุ « uระการ u อ c.uุพพนิ มิต |.จิตนิ 1รu์ m.เทพสง¡รu์ «.ธาตุกาเริu
Lุพพน มu - ตะกอนใจเร องในอดตมน¡ู ุงข นมา
%uนวรu์ - จิตใจผ้กพนอย่้กuเร องอะlร ยงñะlñะñมlม่lดู
iทพสั1หร - มเท1ดามาuอกเ¡ตุ
ธาuุhาiร L - กินมากเกินขอuเขตเu นเ¡ตุใ¡ู l¡ธาตุกาเริu
เพราะ0ะน น นอนอย่าñะเมอตูองlกูดู1ยการส1ดมนต์ กร1ดน า lผ่เมตตา
ทาใ¡ูจิตสงu ใจสuาย ¡ñuกเu นสุข ต นกเu นสุข อานิ สงส์ ของเมตตาท่าน
พรรuนาl1ู1่า...
uนท มเมตตาเu นอา1ุธ
ส¡นูาผุดผ่ องlยูมlñะlจ่มใส
¡ñuเu นสุขñุกต นก1 นใจ
lñะจะlม่nนรูายสuายด
ทุhข์อย่าระทม ท่านท ง¡ñายเม อเรา¡1เรา โñกก¡1เราดู1ย lต่เม อรูองl¡ูเราตู อง
รูองl¡ู uนเดย1 uนเราน นมโอกาสผิดพñาดดู1ยกนทุกuน u1ามผิดพñาดเu นเร องของ
uน lต่การรู้จกlกูlขเu น1ิสยของuu1ิต อย่ าผิดพñาด1 า1าก ดงท่านสอนl1ูใ¡ู lดู
uิด1่า....
ผิด¡น งพงจดl1ู ในสมอง
เร่งระ1งผิดสอง ภาย¡นูา
สามผิดเร่งuิดตรองจง¡น ก เพ อนเอย
uงส อกท¡ูา¡ก1 า อภยl0น
อย่ าñม1่า อย่าสิ น¡1งใน11ิต อย่ าสิ นuิดเม อมuญ¡า อาตมาพ้ดมานานlñู11่า
¨LัqหามีÌว้ให้uh้ Ìม่ใช่มีÌว้ให้huุ้ม¨ uางuนมuญ¡าlñู1เอาlต่กñูุมlม่¡าทางlกูlข
lu¡าทางออกในทางผิด_ ธรรม1าติมมดกมส1่าง เม อมuญ¡ากตูองมuญญาlกู
เพยงlต่1่าlกูlดู1ูา¡รอเร1 ขู อสาuญตูองรู้เท่าทนโñกธรรม ท lดูกñ่า1l1ูlñู11่าโñกม
1 น1มมขมข น uางอย่ างมาlñู1กlu lดูlñู1กเสย เราจงตูองมขนติธรรมนาสุข lñะ
รู้เท่าทน1่าเราทุกข์เพราะอะlร จะlดูlม่ระทมทุกข์เพราะโñก ตูองรู้จกuñ่อย1าง จงจะ
1่างlñะเuา
สุขอย่า1ระiร 1 อย่ าม1¡ñงพะ1งlต่โñก สุขlñู1กñuโศกมนlม่เu นlก่นสาร อย่ า
ñมต1 อย่าม1เมา อย่าuระมาท ท่านจงuอก1่า uะนองuอ พินาศ uระมาทuอตาย
เมาตนñมตาย เมากายñมlก่ เมาสามภรรยา ñมพ่อñมlม่ เ มาเ¡ñูาเมากระl1่ñม
uุกñมตะราง lñะอย่ า¡ñง เพราะ¡ñงทาใ¡ูเสย อาทิ...
หu1โun - ทาใ¡ูเสยศกดิ

หu1รัh - ทาใ¡ูเสยโสด
หu1โhรธ - ทาใ¡ูเสยสุข
หu1อLายมุข - ทาใ¡ูเสยสมuติ
น uอu1าม¡ñง lมูท่านท ง¡ñายจะมยศ อานาจ 1าสนา กอย่าระเริง อ นยศศกดิ

มิใ1่เ¡ñูาเมาlต่พอ u้กเขายอเ¡ม อนเขาเกาใ¡ูเราuน ขูอน ท่านuระพนธ์ l1ู1่า...


¡1โขนส1ม¡1uนเตูน
¡มายเu นñิงยกL์สกuร่้
uอดโขนlñู1uนเดิมด้
ใ1่ผู้ยกL์ñิงสิ งñ1ง
อย่ าน ก1่าทุกอย่างมนจะเu นอย่างน นอย่างน ตñอดlu ¨ยามมuุญ uนเขากจะ1ิ ง
เขูามาเu นขูา ใ¡ูพ งพระเด1พระกรุuาlดูใ1ูสอย เnู าuู อยอ สอพñอพñอยทุกเ1ูาuา
lต่ยามเพñ ยงพñ า uนเขากจะ1่1ยกนกระ¡นา1 า1ูอม1ก หโส น hฺขีuLuฺโuว ดง
รา1¡งส์u ก¡กตกuñก¡นอง พ1กกาlกกจะl1่1ูองเขูาสา1lสู¨ '
ทานnีunาวนาอย่า1uะวา1 สรุuง่าย_ กu อ เร องuุญกุศñอย่าluñะเñย uุญเu น
1 อของu1ามสุข u1ามด เu นท พ งของ11ิต พระพุทธเจูาตรส1่า สุ โข Lุuฺqสฺส อุ%ฺ
%โย การส งสมuุญนามา1 งu1ามสุข Lุuฺqาน Lรโuhสฺม Lugÿา โหนฺu Lาu น
uุญเu นท พ งของสต1์ท ง¡ñาย ท งในโñกน lñะในโñก¡นูา ท งuจจุuนlñะอนาuต
uุญเu นเงาเnู าตามติด uุญเu นมิตรในทุกท
uอย1่1ยเ¡ñอเอ ออาร ย์ ¡่างราuuñอดโพยภ ย
uุญพิทกL์uุญรกLา uุญนาพาพuสุขใส
lมู1พñuดuñ่1งlu uุญส่งใ¡ูส1สด
uนเราเก ย1ขูองกuuุญตñอด ยามuุญมากาlก่กñายเu น¡งส์ ยามuุญñง¡งสาเu น
กาlก่ ยามuุญมา1าสนา1่1ย ท u่ 1ยก¡ายท ¡น่ายกรก uูาuุญlม่มา1าสนาlม่1่1ย ท
u่ 1ยก¡น กท รกก¡น่าย uุญจงเก ย1ขูองกuuนเราตñอดเ1ñา ¡ñายuนจงเอาuุญluต ง
เu น1 อเu นนามสกุñ เ1่น uุญม uุญมา uุญเ1ิด uุญ1้ uุญ1อu uุญ1่1ย uุญส่ง
uุญเสริม' สารพดuุญ 0ะน น ทานศñภา1นา¡ร อuุญกุศñอย่าเñยñะ lñู1เรากจะม
u1ามสุข
สรุuอกท1่า c อย่า พาใ¡ูสุขuอ c.โกรธอย่าระเuิด |.ทรพย์สินผู้ อ นอย่า
ñะโมu m.สามภรรยาอย่าระl1ง «.uุตรธิดาอย่าñะทิ ง c.ก_¡มายอย่าñะเมิด
o.นอนอย่าñะเมอ n.ทุกข์อย่าระทม d.สุขอย่าระเริง lñะ c.ทานศñภา1นาอย่า
ñะ1าง ท ง c uระการน สรุuเพ อใ¡ูเu นพรu ใ¡ม่จะlดูสดใสตñอดศก กu อ ใ¡ู
¡ยุด c อ ย่า « uงท d
¡ยุด c u อ อย่าñะเมิดศñ c
¡ยุด « u อ รกอย่าระทม อารมu์อย่าระเuิด ศñธรรมอย่าñะเมิด ทรพย์สินอย่า
ñะโมu
uงท d u อ เขูาใจโñกธรรม1่าม1 น1ม มขมข น มlดูมเสย มสุขมทุกข์ ม
สรรเสริญมนิ นทา ม¡1เราะมรูองl¡ู เขูาใจอย่าน lดูจะ1่1ยใ¡ูม u1ามสุข
สุดทูายu ใ¡ม่ จะสดใสตอñดกาñ ทุกท่านตูอง เอารอยยิ มñูางใu¡นูา เอามธุ รส
1าจาñูางuาก เอา¡ยาดเ¡ง อจากu1ามทุกข์ยากมาñูางu1ามยากจน lñะเอากิเñสของ
uน¡ñาย_ uนมาñูางกิเñสเรา เอาuาส งสอนของพระพุทธเจูามาu_ิuติ
iอารอยย มu้า1ใLหน้า ยิ มl1ูใจสด1 น อายุ ยนlรู โรuา ร้ uร่างงามโสภา เu นเสน่¡์
lก่u1ง1น
iอามธุรสวา%าu้า1Lาh อย่าด่าใuร อย่าuริภาLใuร ตู องพ้ดใ¡ู¡1านขานใ¡ูเพราะ
iอาหยาuiห1 อ%าhnวามทุhข์ยาhมาu้า1nวามยาh%น เu นน กสู้11ิต ¡น กเอาเuาสู้
lม่¡ñu lม่เñ ยง lม่เu ยง lม่ u่าย
iอาhiuสขอ1nนหuาย_ nนมาu้า1hiuสiรา lต่ñะ1นเราเ¡นuนในสงuมlสดง
กิเñสใ¡ูเราเ¡น lม่1่าจะในดู านl¡นกตาม เราเอาสิ งน นl¡ñะมาเu นuทสอนใจ
พuนา11ิตใ¡ูดงามข น
iอาnาสั 1สอนพระพุทธi%้ามาLgLัu ในทุกสิ งทุกuระการlม่1่าจะเu นเมตตา กรุuา
ขย น อดทน ¡ิ ริโอตตuuะñะอาย1 1กñ1uาu 1 งจะเu นผñท ดงามท งน น
เม อu_ิuติlดู อย่างน กเขู าñกLuะท 1่า อะlรตาม uูา ด ใ¡ูต่อ 1 1ใ¡ูตด 1ิuติ ใ¡ู
ตูาน อย่ าuñ่อยu1าม1 1ใ¡ูñอยน1ñlñู1เราจะด1งดตñอดศก ด1งดดก1่าขอพร ทา
lต่ดจะท1พร ¡ñ1งพ่อพุทธทาสuอกl1ู1่า เราดดก1่าด1งด เพราะดน นมท เราดก1่าท
ด1ง ทาดน นเ¡ñะเรา¡น่1ง เอาดท งu1งมาทาใ¡ูด1งเรามนด lñู1เรากจะสุขตñอด
กาñ'