You are on page 1of 18

กฐิ นเทศนา*

พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)


นโม ตสฺส ภควโต uร¡โต สมฺมาสมฺพทฺธสฺส ¬
เตน สมเยน พทฺโธ ภควา สาวตฺuิย วิ¡รติ เชตวเน uนาuLิ uฺ ฑิกสฺส uา
ราเม ¬เL¬ สาวตฺuิย วสฺสLนายิก สมฺภาเวตนฺติ ¬
ณ บัดนี ้ จะแสดงพระธรรมเทศนาใน ¨กฐิ นทานกuา¨ พรรณนาถึงบุญพิเศษใน
ทางพระพุทธศาสนา คื อnารถ1าunาn_ิน ทั ้งส1นที เu นuระ1ัuิค1ามเu นมา ทั ้งส1น
ที เu นuระเพณี แñะเu นอานิสงส เu นเครื องเสริมสงคุณธรรมเพิ มพนuัญญา อั uมาท
ธรรม สัมมาu_ิบัuิ แnสาธุ1น พุทธบริษัท nสนใจใn ศึnษา uามสมค1รแnเ1ñา
ดาเนิ นค1าม1า เตน สมเยน สมัuนั ้น สมเดจพระnมีพระnาคเจาuระทับอu ณ
พระเ1u1ันม¡า1ิ¡าร Iองอนาถบิณ1ิnคµ¡บดี ใnñnรุงสา1ัuถี' ครั ้งนั ้น มีnิnษุ
1า1เมืองuา_า ¡รือuา1า mc รu ñ1นทรงธุดงคคุณ สมบรณด1uสีñาจาร1ัuร
เครงครัดในพระธรรม1ินั u มีอัธuาศั u1อบu uา ทานเ¡ñานั ้นมีค1ามuระสงคจะเดินทาง
luเn าสมเดจพระบรมศาสดา ครั ้นnระ1ั ้นพรรษา มาlมถึงuามnา¡นด จึงแ1ะเIาจา
พรรษา ณ เมืองสาเnu ครั ้นออnพรรษาu1ารณาเสรจ uังlมพนเIu1สันuµด
nมิnาคอาnñluด1uÏคñนuม lมเu นสมัuที จะสัญจร มีสบงจี1รอัน1ุม1ื ้นluด1u น ้า
แñะÏคñน พระnมีพระnาคเจาทรงพิจารณาเ¡นค1ามñาบาnIองสา1nเ¡ñานั ้น จึงทรง
อนุ ญาun_ินั uถาร1ินั unรรม1า
uนชานามิ ภิกฺ÷เว วสฺส วตฺuาน ภิกฺ÷ น กฐิ น uตฺuริ ต
uตฺuตกฐิ นาน โว ภิกฺ÷เว Luฺ% uานิ สสา กLฺLิ สฺสนฺติ
ดnรnิnษุทั ้ง¡ñาu เราuถาคuอนุ ญาuใ¡nิnษุทั ้ง¡ñาu n อuจาพรรษาแñ1nราน
n_ินlด nิnษุทั ้ง¡ñาu ทานทั ้ง¡ñาuที nรานn_ินแñ1 จัnสาเรจอานิสงส c uระnาร
ในสมัuพุทธnาñ uราn_ในuานาน1า นาง1ิสาIาม¡าอุบาสิnาเu นnlดรับพระบรม
พุทธานุ ญาuทอดn_ินเu นคนแรn แnพระnิnษุ1า1เมืองuา_า ¡รือuา1า mc ร uนั ้น
uั ้งแuนั ้นมา nารทอดn_ินจึงเu นuระเพณีนิ uมที พุทธศาสนิ n1นทั ้ง¡ñาuu_ิบัuิสืบมา
จนถึงuัจจุบัน
nารทาบุญทอดn_ินจัดเu นnาñทาน แñะเu นทานพิเศษn1าทานอื น_ เ1น nาร
ทอดnาu า 1ึ งnมี ศรัทธาจะnระทาlดในทุnÏอnาสlมจาnัดเ1ñาแñะจาน1นnิnษุ แม
ที สุดสามเณรnรับlด แunารทอดn_ินนี ้เu นluuามพระ1ินั u คื อ nิnษุnรับuองมี
จาน1นuั ้งแu c ร uIึ ้นlu nิnษุที รับuองอuจาพรรษาuñอดluรมาสในอา1าสนั ้น
ทานจาnัดเ1ñาl1อีn1า นั บuั ้งแu uรม c ค าเu uน cc เL นตนÌL %นu1วัน÷ น
cc ค าเพqเuuน c| เL นเวuา c เu uน พนจาnนั ้น¡าเu นn_ินlม นอnจาnนี ้uี
¡นึ ง1ัด¡นึ ง_ จะทอดn_ินlดเพีuงครั ้งเดีu1 ทั ้งพระสง1ใน1ัดนั ้นnรับn_ินlดเพีuง
ครั ้งเดีu1เทานั ้น
ในส1นnทอดn_ิน ทานมิ lดnñา1จาnัดl1 0ะนั ้นnทอดn_ินจะเu นบรรพ1ิunดี
เu นคµ¡ัสถ1าu ¡รือ¡ญิงnlด ทอดคนเดีu1¡รือเu นคณะnlด nารทอดn_ินnอใ¡
เnิดnñานิสงสทั ้งแnพระสง1nรับแñะทาunทาuิnาnทอดในส1นแ¡งพระสง1lดรับ
อานิ สงสเu น c u ระnารคือ...
c. uนามนฺต%าโร - เที u1luในuระnñlดlมuองบอnñา uามunuิจะluในที อื น
จาnที นิ มนuนั ้น ในเ1ñาnอน¡รื อnñับuองบอnñาnิnษุที มีอuใน1ัดnอนจึงlulด
|. uสมาทาน%าโร - เที u1luÏดulมuองเอาluรจี1รluด1unlดuามunuิ1ิสัu
nิnษุจะluแรมคืน ณ ที ใด uองเอาluรจี1รluด1u
æ. คuโภชน - 0ันคณÏn1นะlดlมเu นอาบัuิ uามunuิnิnษุถnอาราธนาแñะ
ออn1ื อÏn1นะทั ้ง c อu างใดอuาง¡นึ ง ถารับIองนั ้นมา¡รือ0ันIองนั ้นพรอมnัน
uั ้งแu « ร uIึ ้นlu u องuาจิuuีu lดnรานn_ินแñ1คุมอาบัuินี ้lด '
c. ยาวทตฺu%ีวร - มีจี1รlดuามu องnาร คื อเnบอuิเรnจี1รl1lด lมเu นอาบัuิ
c. โย % ตตฺu %ีวรLฺLาโท โส เนส ภวิสฺสติ - จี1รñาnใดที เnิดแnสง1ใน
อา1าสนั ้น จี1รñาnที เnิดIึ ้นนั ้น จัnเu นIอง_ nิnษุทั ้ง¡ñาunlดnรานn_ินแñ1
ในส1นทานิ สสราธิบดี nเu นใ¡ญในทาน lดมีศรัทธาuสาทะ สñะ ทรัพuบาเพญ
ม¡าnุศñอันบุ คคñnระทาlดuาn 1ื อ1าlดnñานิ สงสอันuิ งใ¡ญมีnñทั ้งแnuน สังคม
uระเทศ1าuิแñะพระศาสนา คื อ...
c. lดเu นศาสนทาuาท สืบทอดอาuุพระพุทธศาสนา
|. lดรัnษา1ัuนธรรมuระเพณี ที ดีงามl1มิใ¡เสื อมสญ
m. เu นnารเพิ มพนทานบารมี
«. เu นnารสรางค1ามสามัคคีใน¡มพุทธบริษัท
c. เu นnารnาจัดมัจ0ริuะ (ค1ามuระ¡นี )
o. เu นnารถ1าunาñังแnพระสง1nดารงพระศาสนา
n. เu นnารบ1าพุทธÏอ1าท Iองพระบรมศาสดา
d. เu นnารแuรทรัพuแñะทา1ี1ิuใ¡เu นสาระ
c. เu นnารสั งสมทุนคือบุญnุศñl1ในnาunาค¡น า
ทานเจาnาพnทอดจัnlดเnิดuี uิuราÏมทu เพราะlดบริจาคม¡าทานlดบริ1าร
ญาuิมิuรเ¡นnñทันuา คื อมีพุทธศาสนิ nเมธี1น ทั ้งคµ¡ัสถแñะบรรพ1ิu แ11 อง
อนุ Ïมทนาสาธุnาร มีค1ามเบิnบานn องใสทั ้งnาuแñะใจ
ในนิ ราศเดื อน ทานnñา1ถึงuระเพณีuระจา1ี1ิuIอง1า1พุทธl1uอน¡นึ ง1า
เดือนสิบเอดเสรจธุระพระพรรษา
1า1พาราเ1งแ1แ¡n_ิน
ñงเรือเพีuบพาuunเ¡มือนนnบิน
nระแสสินธุสาดuราunระจาu¡อง
สนุ nสนานIานuา10า1สนั น
บางแIงIันuอสเu นคสอง
แพ1นะuะuาพดจาñอง
uามทานองเñนn_ินสิ ้นทุnuี
เรื องn_ินจัดเu นบุญที แuñnn1าบุญอuางอื น เ1น 1ื อnแuñn nริuาnแuñn
เ1ñาถ1าunแuñn อานิ สงสnแuñn
ช uuLuก..... 1ื อ1า ¨กฐิ น¨ คñาunับuนlม¡รื อnัn1นิ ด¡นึ ง ที uอดรับuระทาน
lด nัnnทานlด ใบnใ1ทาอา¡ารสัu1 ส1นuนใ1uระÏu1นlดสารพัด
กริ ยาuLuก...คื อlมใ1คา1า ¨uวาย¨ เ¡มือนบุญอuางอื น แu ใ1คา1า ¨ทuu¨
คñาunับnารทอดอา¡าร ¡รือIนม เ1น ทอดlI ทอดnñ1u เu นuน
÷u1uLuก... คื อIองที เu นแnนเu นuระธานจริง_ lดแn n าluรจี1ร ส1นที นอน
¡มอนมุง ร1มถึงuัจจัu ñ1นเu นส1นแ¡งบริ1ารทั ้งสิ ้น
เวuาuLuก... คื อ บุญอuางอื น เ1น ทอดnาu า¡รือสัง1ทาน ñ1นทอดแñะ
ทาlดuñอดทั ้งuี lมมีnา¡น¡รือจาnัดเ1ñา แun_ินจัดเu น ¨nาñทาน¨ คื อ nา¡นด
เ1ñาl1เพีuง c เดือนเทานั ้น (uั ้งแuแรม c คา เดือน cc สุดเIuIึ ้น cc คา
เดือน c|)
uานิ ส1ส์uLuก... ทานอuางอื นlด อานิ สงสเ0พาะทาun-ทาuิnาnถ1าu u_ิ คา¡n
nรับ¡าlดอานิ สงสด1ulม แun_ินlด อานิ สงสทั ้งnใ¡แñะnรับ เรี un1า บุญnาñังสอง
ทานuยา1u น... ทาun-ทาuิnา เu นnทñIอใ¡พระnมีพระnาคเจาทรงอนุ ญาu แu
n_ินพระพุทธเจาทรงอนุ ญาuด1uพระองคเอง นั บ1าเu นพุทธuระสงคÏดuแท
อนึ ง คา1า ¨กฐิ น¨ 1ึ งเu น1ื อบุญ1นิ ดพิเศษนี ้ เu นnาษาบาñี แuนามาเรีun
แñะใ1จนnñาuเu นnาษาlทuluÏดuuริ uาu พอพดถึงคา1า n_ิน nเu นอันเIาใจnัน
n_ิน ¡รือn_ินะ คานี ้เu น1ื อlม1นิ ด¡นึ ง 1ึ งเu นอุunรณสา¡รับIึงnา มีñัnษณะเu น
สี เ¡ñี uมสา¡รับIึงnาใ¡uึง เพื อเuบทาเu นจี1รทานเรี unlม1นิ ดนี ้1า ¨Ìมสะu1¨
1าถึง1นิ ด¡รือuระเnทIองn_ิน ที u_ิบัuิnันอuทั 1luในสมัuuัจจุบัน คื อ...
c. กฐิ น¡uว1 - lดแn n_ินที พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1' สมเดจพระนาง
เจา' พระบรมรา1ินี นาถ ¡รือพระบรม1งศานุ 1งศ เสดจทอด ณ พระอาราม¡ñ1งที
nา¡นดl1เu นพิเศษ co 1ัด เ1น 1ัดพระเ1uุพน' 1ัดสุทัศน ' 1ัดบ1ร' แñะ1ัด
อรุณ' เu นอาทิ
|. กฐิ นตน - lดแn n_ินที พระม¡าnษัuริuทรงมีพระรา1ศรัทธาสñะพระรา1
ทรัพu เสดจ' ทอด ณ 1ัดใด1ัด¡นึ ง uามพระรา1อั ธuาศัu Ïดuมิ lดจา1ัด1า
1ัด¡ñ1ง¡รือ1ัดราษ_ร
æ. กฐิ นพระราชทาน - lดแn n_ินที พระม¡าnษัuริu พระรา1ทานใ¡ส1น
รา1nาร เ1น nระทร1ง ทบ1ง nรม ¡รือ¡น1uงานเอn1น บริษัท ¡างราน
ค¡บดี พ อคา uระ1า1น nมีศรัทธานาluทอดถ1าuuังพระอาราม¡ñ1งแ¡งใดแ¡ง
¡นึ ง ทั 1พระรา1อาณาจัnร อาทิ 1ัดuระuุ ร1งศา1าส1ร1ิ¡าร 1ัดพิ1uญาuิnาราม
แñะ1ัดnัñuาณมิuร' แทนพระองค
c. กฐิ นราLgร์ - lดแn n_ินที ราษ_รnมีศรัทธาจัดIึ ้นเu นnารส1นuั1 แñ1นา
luทอด ณ 1ัดใด1ัด¡นึ ง1ึ งเu น1ัดราษ_ร คื อ1ัดที ราษ_รสรางIึ ้น
c. กฐิ นสามัคคี - lดแn n_ินที คณะบุคคñnมี ศรัทธาร1มแรงร1มใจnันสñะ
ทรัพuจัดIึ ้น แñ1นาluทอดuัง1ัดที uนมุง¡มาu มิlดจัดเu นuัจเจn1น แuจัดเu น
คณะบุ คคñ
อีnuระnาร¡นึ ง ค1ามพิเศษIองบุญn_ินนี ้ คื อ มีI อแมแñะจาnัด¡ñาuuระnาร
อาทิuu c. %ากัuLระเภททาน - uองเu นสัง1ทานอuางเดีu1 จะเ0พาะเจาะจงnใด
n¡นึ งlมlด
|. %ากัuเวuา - มีเ1ñาสา¡รับnารทอดnาuในระuะเพีuง c เดือน แñะพระที
รับn_ินu องครองเสรจnาuใน1ันนั ้น
æ. %ากัuÌทยธรรม - Iองถ1าuuองเu นnาสา¡รับuัดเuบเu นจี1รสัง1า_ิ แñะ
สบง เทานั ้น นอnนั ้นจัดเu นบริ1าร
c. %ากัunรั L - พระที รั บuองจาพรรษาในอา1าสนั ้น ÏดuพรรษาlมIาดuñอด
luรมาส แñะมีจาน1น c รuIึ ้นlu
c. %ากัuคราว - uี ¡นึ งมีครั ้งเดีu1 แñะ1ัด¡นึ ง_ จะรับn_ิน1 ้า1 อนnันlมlด
บุญn_ิน จัดเu นบุญพิเศษ เรี un1าบุญ « ส. คื อ....
c. บุญสñะ - สñะเ1ñา น ้าพัnน ้าแรง แñะน ้าเงิน เพื อบาเพญnุศñ
|. บุญสามัคคี - พร อมใจuระnอบใ¡มี Iึ ้น ด1uน ้าใจอันงาม
m. บุญศัnดิ

ศรี - uระnาศค1ามเu นพุทธศาสนิ n1นคนมีศาสนา


«. บุญศัnดิสิทธิ

- เพราะบุญเu นที พึ ง เu นnัñuาณมิuร เu นเงาเn าuามuิด


เu นทุน¡นุ น1ี1ิu
เพราะn_ินเu นบุญพิเศษ มี ค1ามแuñnแunuางจาnบุญอuางอื นแñะมีอานิ สงสมาn
เ1นนี ้ เมื อถึงµดnาñทอดn_ินจึงมีnนิ uมทอดn_ินnันมาn เพราะ1า1lทuเราuราn_
uามuระ1ัuิ1าlดนิ uมทอดn_ินnันมา1านาน uั ้งแuสมัuสุÏIทัuเu นรา1ธานี 1ึ งเu นuุ ค
ที พระพุทธศาสนาñังnา1งศเIามาuระดิษ_านในuระเทศlทu คื อ รา1 พ.ศ.cd|c รั1
สมัuพอIุนรามคาแ¡งม¡ารา1 ค1ามIอนี ้uราn_¡ñัn_านในuระ1ุมศิñาจารึn
uระเทศlทu nาค c 1า
¨พอIุ นรามคาแ¡งเจาเมืองสุÏIทัuนี ้ ทั ้ง1า1แม1า1เจาท1uนาง ñnเจาñnIุนสิ ้น
ทั ้ง¡ñาu ทั ้งn1าuทั ้งn¡ญิง nงท1uมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีñเมื อพรรษาทุn
คน เมื อออnพรรษา nรานn_ินเดื อน¡นึ ง จึงแñ1nรานn_ินมีพนม¡มาn มีพนม
ดอnlม มี¡มอนนั ง¡มอนนอนบริพารn_ินดังนี ้'¨
แมในสมัunรุงศรี อuุธuา nรุงธนบุรี แñะnรุงรัuนÏnสินทรนี ้ 1า1lทulดเ1ิด1nาร
ทอดn_ิน1าเu นพิธีบุญอันสาคัญuระจาuี uñอดมา พระบาทสมเดจพระเจาอu¡ั1lดทรง
เu นเจาnาพพระรา1ทานnาพระn_ินแñะเสดจบาเพญพระรา1nุศñเu นพระรา1จริuา1ัuร
ทุn _ พระองค แñะทุn_ uี lมมีเ1นÏดulดเสดจพระรา1ดาเนิ นluพระรา1ทานnาพระ
n_ินด1uพระองคเองบาง พระรา1ทานใ¡nระทร1ง ทบ1ง nรมuาง_ นาluทอด
แทนบาง
คณะบุ คคñที lดรับnาพระn_ินพระรา1ทานแñ1 nlดบริจาคทรัพuสมทบÏดuเสดจ
พระรา1nุศñuามศรัทธา n_ินuระเnทนี ้จึงเรีun1า ¨กฐิ น¡uว1¨ ¡รือn_ิน
พระรา1ทาน นอnจาnนี ้uังมีเอn1น สมาคม ¡างราน บริษัท แñะคณะสามัคคี
เu นเจาnาพทอดn_ินuาม1ัดuาง_ ทั 1พระรา1อาณาจัnร แñะคณะสามัคคี เu นเจา
nาพทอดn_ินuาม1ัดuาง_ ทั 1พระรา1อาณาจัnร n_ินuระเnทนี ้จัดเu น ¨กฐิ น
ราLgร์¨ คื อlม ใ1n_ิน¡ñ1ง แuเ1ñาเรีun เรีunn_ินเ0u _ เu นอันรnัน
nารทอดn_ินจะเu นส1นบุคคñ ¡รือจะเu นคณะที เรีun1า สามัคคีnuาม ñ1น
เu นnาร พัuนา1าuิ สืบพระศาสนา รัnษาสังคม 1ื น1มทานบารมี อี nทั ้งเu นnาร
เพิ มพนบุญnุศñแñะค1ามสุIใ¡แn1ี1ิu สมดังพุทธnาษิuที 1า ส โ÷ Luฺqสฺส u%ฺ%โย
nารสั งสมบุญ นามา1ึ งค1ามสุI ดังนี ้
1ัuถุuระสงค¡รือค1ามมุง¡มาuในnารทอดn_ิน Ïดuสรุunคือ.....
c. เพื ออนุ เคราะ¡พระnิnษุสง1uามพระ1ินั u นิ uมบรมพุทธานุ ญาu
|. เพื อรัnษาuระเพณี ที เคuมีมาแunาñnอน
m. เพื อเu นnารบาเพญม¡าnุศñ ทา1ี1ิuIองuนใ¡เu นแnนสาร
«. เพื อร1บร1ม1ัuถุจuุuัจจัu เพื อใ1ในnารพัuนาบรณะพระอาราม เu นuน
1าถึงคุณสมบัuิIองnที จะทอดn_ินนั ้น ในnาñทานสุuuคาถา ทานแสดงl11า
กาเu ททนฺติ สLuฺqา วทuฺq วีตม%ฺ0รา แuñค1าม1า ทาun-ทาuิnา nมี
ศรัทธาจะuองuระnอบด1u
c. สLuฺqา - เu นnมีuัญญา
|. วทuฺu - เu นnรจัn1ัn11น
æ. วีตม%ฺ0รา - เu นnuราศจาnค1ามuระ¡นี
c. กาเuน ทินฺน uริ เยส u ช ภเตส ตาทิส วิLฺLสนฺนมนา ¬
ค1ามเu นnมีค1ามเñื อมใส จิuใจมั นคงในnิจIองพระอริ uเจา
ทั ้ง « uระnารนี ้ เu นnิจอันบุคคñnศรัทธาuรารถนาจะบาเพญบุญ1นิ ดพิเศษ
พึงสรางใ¡เnิดมีIึ ้นในuน '
อนึ ง ทานพรรณนาถึงค1ามสาคัญIองทานl11า ทานเu นม¡าเสน¡ ทานเu น
คุณธรรมIองนั nบริ¡าร ทานเu นสะพาน¡รือบันlดlu luส1รรค ในทานเ¡ñานั ้น
สัง1ทานนั บ1าuระเสริ_เñิศn1าuา_ิuุคคñิnทาน เพราะใ¡แnnเดีu1n1ื อ1า lดด1unัน
ทั ้ง¡มด ส1นเจuนาIองn ใ¡ nเu นเจuนาอันดี มิlดมีมุง¡มาuu อu_ิnารuอบแทน
ในเnณิ uคาถา ทานแสดงl11า
uคฺ คิ¡ตฺต ม÷า ยuฺqา - uัญทั ้ง¡ñาuมีnารบ1าl¡เu น¡ั1¡นา
สาวิตฺติ 0นฺทโส ม÷ - ในบรรดา0ันททั ้ง¡ñาu สา1ิuuิ0ันท เu น¡ั1¡นาIอง
0ันทศาสuร
ราชา ม÷ มนสฺสาน - พระรา1าเu น¡ั1¡นาIองมนุ ษuทั ้ง¡ñาu
นทีน สาคโร ม÷ - ม¡าสมุทรเu น¡ั1¡นาIองแมน ้าทั ้ง¡ñาu
นกฺ÷ตฺตาน ม÷ %นฺโท - พระจันทรเu น¡ั1¡นาIองดา1นั nIษัuริuทั ้ง¡ñาu
uาทิ%ฺโ% ตLต ม÷ พระอาทิuuเu น¡ั1¡นาIองสิ งที มีแสงส1างแñะค1ามรอนทั ้ง
¡ñาu 0ันใด
Luฺqมาก1ฺ÷มานาน ส1ฺโ1 เว ยชต ม÷ - สง1แñเu น¡ั1¡นาIองทาunทั ้ง
¡ñาun¡1ังบุญบาเพญทาน 0ะนั ้น'
อนึ ง ทานที จะuระณี u¡รือlมuระณี uนั ้น บัณ1ิuทานlมuระสงคพัสดุแuuระสงค
สnาพจิu¡รือเจuนาIองnบริจาค ¡าnlมมีค1ามเดือดรอน ด1uค1ามuระ¡นี เสีuดาu
1ื อ1าจิuuระณี u พระnมีพระnาคuรัสเจuนาl1เu น m uระnาร คื อ....
Lพฺเพว ทานา สมโน - nอนใ¡nใจดี เรี un1า บุพพเจuนา
ทท %ิตฺต Lสาทเย - Iณะใ¡nเñื อมใส เรีun1า มุญจนเจuนา
ทตฺวา uตฺตมโน โ¡ติ - ครั ้นใ¡แñ1 nlมอาñัuเสีuดาu เรีun1า อuราuร
เจuนา
ทานพรรณนาอานิ สงสIองnบาเพญทานl1 o uระnาร 1า...
c. พ¡โน ชนสฺส Lิ โย โ¡ติ มนาโL - nใ¡ทาน u อมเu นที รัn ที พอใจ
Iอง1นเu นอันมาn
|. สนฺ โต สLฺLริ สา ภชนฺติ - สัuบุรุษnสงบระงับทั ้ง¡ñาu u อมคบ¡าสมาคม
æ. กuฺยาโu กิตฺติสทฺโท uพฺภคฺ ค%ฺ0ติ - nิuuิศัพทอั นดีงามuอม¡ ุงIจรlu
c. คิ ¡ิธมฺมา uนLคโต โ¡ติ - เu นnlม luuราศจาnคุณธรรมIองคµ¡ัสถ
c. วิสารโท u Lส1ฺกมติ uม1ฺกภโต - เu นnแnñ1nñาlมเnอเIิน ในสมัuเIา
สมาคมนั ้น_
b. กายสฺส เภทา Lรมฺมรuา ส คต สคฺ ค โuก u LฺLชฺชติ เบื ้อง¡นาแu
รางnาuแunสñาuuาulu u อมเIาถึงสุคuิÏñnส1รรค ดังนี ้
แñะuระม1ñl11า เย ตตฺu uนโมทนฺติ เวยฺยาว%ฺ% กโรนฺติ วา ส1นทานทั ้ง
¡ñาuเ¡ñาใด lมใ1เจาIองทาน แuพñอu1ื น1มอนุ Ïมทนาด1u¡รือ11unันnระทา
ค1ามI1นI1าu เ1uuา1ัจจnรรม ใ¡ทานบริจาคนั ้นสาเรจÏดuส1ัสดี น เตน ทกฺ÷ิuา
โuนา ทัnIิณาทานIองเจาIองเดิมnlมบnพรองluเพราะเ¡uุนั ้น เตLิ Luฺqสฺส
ภาคิ โน แม1นทั ้ง¡ñาu ที lดอนุ Ïมทนา11uทาค1ามI1นI1าu nเu นnมีส1นแ¡งบุญที
ทานlดnระทาแñ1นั ้น เพราะเ¡uุนี ้ ทานจึงจัด1าnารอนุ Ïมทนาส1นบุญIองnอื นเu น
บุญuระnาร¡นึ ง เรีunuัuuานุ Ïมทนา '
nารอนุ Ïมทนาuอคุณสมบั uิIองnอื น มีทานเu นuน เu นสาธุnิจIองสัuuุริส1น
สมเดจพระบรมทศพñnทรงu_ิบัuิในIอนี ้ แñะทรงอนุ ญาunิจอนุ Ïมทนา1ิธีแnnิnษุพุทธ
บริษัทuาง_ มี uถา สพพี เu นuน'
uัuuานุ Ïมทนานี ้ เu นnารnระทาค1ามuี uิuินดี ใ¡เnิดแnnที uระnอบในnิจอัน1อบ
นั ้น ทาใ¡เnิดค1ามuั ้งใจในอันที จะuระพµuิดีuระพµuิ1อบใ¡uิ ง_ Iึ ้นlu ' ส1นn
อนุ Ïมทนา เมื อมาอนุ Ïมทนาค1ามuินดีIองnอื น nเu นเ¡uุที จะuราบถัมnะริษuาแñะ
ค1ามuระ¡นี ใ¡uราศจาnlu nารทอดn_ินมีnñานิ สงสแnพระnิnษุแñะทานบดีเจาIอง
ทาน แñะnมีส1นร1มด1u11uI1นI1าuอนุ Ïมทนา ดัง1ิสั1นามา0ะนี ้ '
uิเม¡ิ Luฺqกมฺเม¡ิ โสตฺuี โ¡นฺต นิ รนฺตร
กuฺยาuมิ%ฺ0ิต ย ย ต ต ÷ิLฺ L สมิชฺmต
ด1unารnระทาบุญทั ้ง¡ñาuเ¡ñานี ้ Iอค1ามสิริส1ัสดิพิพัuนมงคñ1นมาuุ 1รรณะ
สุIะ พñะ สถาพร จงสÏมสรสาเรจเu นนิ จนิ รันดร แnทานทาunทาuิnาทั ้ง¡ñาu
uñอดถึงทานn11uI1นI1าuแñะอนุ Ïมทนา สิ งใด_ อันดีงามที uรารถนาแñ1 Iอสิ ง
นั ้น_ จงพñันสาเรจสมuระสงคจงทุnuระnาร
รับuระทาน1ิสั1นาพระธรรมเทศนาในn_ินทานnถา nสมสมัulดเ1ñาIอuุuิñงคงl1
แuเพีuงเทานี ้ เอ1ัง nมีด1uuระnาร0ะนี ้ '