You are on page 1of 11

พระธรรมเทศนา ชยกถา*

พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺธสฺส ฯ
โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุ เส ชิเน
เอกญฺจ ชยมตฺตานํ สเง สงฺคามชุตฺตโมติ.
ณ วโรกาสบuน จ:lulสuงพร:ธรรมเทuนา¡นชยกuา พรรณนาuงคุณธรรมอ น
เu นเคร องยงบุ คคñ¡หuร:สบชยชน: เพ อเu นการเสริมธรรมlñ:เสริมuQQา uรารภ
¡นวโรกาสท ร_บาñ 1 งม ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักLณ ชนวัตร นายกร_มนตรเu น
uร:ธาน luมอบหมาย¡หกองบQชาการทหารสงสุu 1 งม พu.u.ชัยJทธ

ชนวัตร
nบQชาการทหารสงสุu เu นuร:ธาน เu นหนวยงานหñก¡นการจuงานบําเพQกุu
บทกLิณานุ uทานกิจนอมอุทิuuวายเu นพร:ราชกุuñเน อง¡นวนคñายวนสวรรคตครบ
«cc u Jมเด%พระนเรศวรม¡าราช วร:มหากLตริย nทรงพร:uรชาสามารuกอบก
เอกราชIองชาติlทย จนพร:เกยรติยu พร:เกยรติคุณ พร:เกยรติ uกuิ

พร:เกยรติ
uพท เñ องñอร:บอlกñluท วทิuานุ ทิulตอuตตราบเทาuจจุบน งานสําคQคร งน เกิu
I นluเพรา:อาu ยความเสยสñ: ความสามคค ความกตQญกตเวท lñ:ความจงรก
ภกu โuยlท
สมเuจพร:นเรuวรมหาราช พร:องคน น เสuจสมภพท เมองพิLณุ โñก เม อu เuา:
พ.u.|ccd ทรงเu นราชโอรส¡นสมเuจพร:มหาธรรมราชาธิราชพร:เจาlnนuินกรุง
สุโIทยพร:องคlรก ท ทรงกรุงuรอยุ ธยา lñ:พร:วิสุทธิกLตร ราชธิuาองคสมเuจ
พร:มหาจกรพรรuิ อ นเกิuuวยพร:สุริโยทย เu นพร:ชนน ทรงมพร:พ นางพร:องค
c ทรงพร:นามวา ¨พระJพรรณกัuยาณี ¨ มพร:น องยาพร:องค c ทรงพร:นามวา
¨Jมเด%พระเuกาทศรถ¨
สมเuจพร:นเรuวรมหาราช ทรงมพร:เกยรติ ยuuราก_lกñlñ:ยิ ง¡หQlพuาñ
ภายหñงluทรงพร:นามวา ¨สมเuจพร:บรมบาทบงกชñกLณอครuุริโสตuม บรม
หนอนรา เจา¡ านเรuเชL_าธิบu¨ 1 งสมเuจพร:เอกาทuรu พร:อนุ ชา ทรงต งเม อu
ม:เสง จ.u.ccc ตรงกบ พ.u.|cmo
สมเuจพร:นเรuวรมหาราช เสuจI นเสวยราชย เม อวนอาทิตยท |c กรก_าคม
พ.u.|cmm Iณ:พร:ชนมายุ lu mc พรรLา สวรรคตเม อวนจนทรI น d คํา
เuอน o u ม:เสง จ.u.con ตรงกบ พ.u.|c«d รวมเวñาท เสวยราชย co u
พร:เกยรติยulñ:พร:เกยรติคุณอนยิ ง¡หQIองพร:องคน น พñนuราก_โuยñําuบ
มา lตท สําคQพิเuLสุu กค อการยุทธหตuกบพร:มหาอุuราชาlหงหงสาวu โuยทรง
ชางพร:ยาlชยานุ ภาพ 1 งเu นชางชน:งา ทรงluรบช ยชน:เหน อพร:มหาอุuราชา lต
ชน:คร ง¡u_ lมสําคQเหมอนชน:ยุทธหตuคร งน เพรา:¡นชมพทวuuอกนเu นคติมา
lตuกuําบรรพ วาการชนชางเu นยอuความสามารuIองน กรบ uวยเu นการตอสกนตว
ตอตว lพชน:กนlตuวยความคñองlคñว lกñวกñา กบชํานิ ชํานาQการบงคบชาง
ชนมิluอาuยกําñงร พñ หรอกñอุบายอยางหน งอยาง¡u เพรา:0:น น uากLตริย
พร:องค ¡u ทํายุทธหตuมชยชน: กน บuอวามพร:เกยรติยuอยางสงสุuuงnlพกluรบ
ยกย องเu นนกรบlท พร:เกยรติ ยu พร:เกยรติ คุณ Iองสมเuจพร:นเรuวรมหาราช
จงuงท เu นวรกLตริยอยางสมบรณ เม อมชยชน:คร งน lมเคร องทรงเม อกร:ทํา
ยุทธหตu ค อ พร:มาñา กluนามวา ¨พระมาuาเLีย1¨ พร:lสงท ¡นพร:มหาอุu
ราชากluนามวา ¨พระuJ1÷u1าวเ%าพระยาuJนพuพาย¨ ชางพร:ท น งท ชนชน:เu น
มงคñหตu กuราก_นามวา ¨พระยาLราL¡1Jาวดี¨
สมเuจพร:นเรuวรมหาราช เม อเสรจuกคร งน น เสuจกñบuงพร:นคร ยงทรง
โทมน สท lมสามารuจ:ตกองทพIาuก¡หlตกยบluluหมuเหมอนคร งกอน เพรา:เหตุท
กองทพหนุ นตามเสuจlมทน จงรบส ง¡หñกIุนพิจารณาพิพากLาโทLlมทพนายกอง
ตามอ ยการuก บางมโทLuร:หารบางมโทLจองจํา lตเม อวนlรม c« คํ า เuอนย
กอนวนพร: Jมเด%พระพนรัตน์ วuu าlกว มหาสง1นายก กบพร:ราชาคณ:รวม
|c รu เIาluเn าuามIาวการท เสuจสงครามตามuร:เพณ สมเuจพร:นเรuวรตรส
เñาเหตุการณท งuวง ต งlตตนจนluทํายุทธหตu มชยชน:เหน อพร:มหาอุ uราชา¡ห
พร:ราชาคณ:ท งuวง¡ง สมเuจพร:พนรตนuวายพร:พรuามวา สมเuจมหาบพิตร
พร:ราชสมภารเจามชยชน:lกIาuก ทําlม? Iาราชการlñ:lมทพนายกองจงตอง
ราชทณ1uวยเñา? สมเuจพร:นเรuวรตรสตอบวา ¨lมทพนายกองเหñาน กñวIาuก
มากกวากñวโยม ñ:¡หlตโยมสองคนพ นองn าเIาlu¡นทามกñางIาuก จนluทํา
ยุทธหตu ตอมชยชน:กñบมาจงluเหนหนา น หากวาโยมยงlมuงท ตาย หาlมln น
uินกจ:เu นIองชาวหงสาวuเสยlñว เพรา:เหตุน โยมจง¡หñงโทLตามอาชQาuก¨
สมเuจพร:พนรตน จงuวายพร:พรวา ¨อาตมภาพพิเครา:หu Iาราชการเหñาน
ท จ:lมกñวพร:ราชสมภารเจาน นหามิlu เหตุท งน เหนจ:เnอิQเu นเพ อจ:¡หพร:
เกยรติยu พร:ราชสมภารเจา เu นมหuจรรย เหมอนสมเuจพร:สรรเพชรพุทธเจา
เม อวนจ:ตรสรพร:อนุ ตตรสมมาสมโพธิQาณพร:องคเสuจเหน อuราชิตบññงก ¡ตควง
lมมหาโพธิ

ณ เพñาสายณหคร งน น เทพยเจามาเn าท งหม นจกรวาñ พร:ยาวสวu


มารยกพñเสนามาnจQ uาพร:พุทธองค luเทพยเจาเu นบริวารมชยlกพยามาร กจ:
หาสเu นอuจรรยlม น เnอิQ¡หหมอมรินอินทรพรหมท งuวงuñาสนาการหน luสิ น ยง
lตพร:องคเuยว อาจสามารunจQมาราธิราชกบพñเสนามาร¡หuราชยพายlพlu
สมเuจพร:บรมจอมlตรโñกนาuเจา จงluพร:นามวา ¨พระพชตมารโมuีศรี Jรรเพชร¨
เu นมหามหuจรรยบนuาñluท วอน นตโñกธาตุ พิเครา:หu เหมอนพร:ราชสมภารเจา
uาเสuจพรอมuวยเสนางuนิ กรโยธาทวยหาQมาก lñ:มชยlกพร:มหาอุuราชา กจ:
หาสเu นมหuจรรยlกพร:เกยรติ ยu ¡หuราก_lกñlu¡นนานาuร:เทuนอย¡หQlม
พร:ราชสมภารเจา อยาทรงuริวิตกนอยพร:ทยเñย อนเหตุท เu นท งน เพ อเทพยเจา
ท งuวงอนรกLาพร:องค จกสําluงพร:เกยรติยu uุจอาตมภาพuวายพร:พรเu นlท¨
สมเuจพร:นเรuวร luทรงสuบสมเuจพร:พนรตน uวายวิสชนาออกพร:นาม
สมเuจพร:บรมอครโมñโñกคร งน น ทรงร:ñกuงพร:คุณนามอนยิ ง กทรงพร:u ติ
โสมน ส ต นเตมพร:กมñหµทยuราโมทย ทรงยกพร:มารuร:นมเหน อพร:อุตตมางคสิ
โรตน นมสการ lยมพร:โอL_วา ¨Jาธ Jาธ พระnเL นเ%าวานี nวรนัก¡นา¨
Iอน ช ¡หเหนวา สuาบน ชาติ พร:พุทธuาสนา พร:มหากLตริย lñ:กองทพ
มความเก ยวเน องเก อหนุ นกนมาโuยตñอu ชวย¡หชาติพนภยlñ:ชาวlทยอยรอu เu น
เอกราชจนuจจุบน
อน ง สมเuจพร:นเรuวรมหาราช พร:องคน น ทรงมพร:เกยรติ คุณเกริกlกร
เพรา:ทรงมชา1nพระทัย ÷นพunพระทัย uาวธnพระทัย จงทรงuร:สบชยชน: อ น
อาวุธสําคQIองน กรบ lñ:น กบริหาร ท สําคQคอ Lัqqาวธ อาวุธค อความร lñ:ธร
รมาวธ อาวุธคอความu เรยกวา ความร คคุณธรรม ความIอน สมเuจพร:ชินสหบรม
uาสuา ตรสuงอาวุธIองน กบริหารน กuกครองวา ต องuร:กอบuวย คุณธรรมสําคQ
c uร:การ ค อ...
c. พยตฺโต - ร จกจuการอยางชาQ0ñาu
|. วJารโท - มความองอาจหาQกñา - กñาคิu กñาพu กñาทํา ฯ
æ. พ¡JฺJโต - หม นuกLาหาความร อยเสมอ เพรา:นกlมมIน คนlมมความร
I นสท สงlมluฯ
c. ธมฺมธโร - uํารงชวิตอยuวยธรรม ความuกตอง uงาม 1 อสตย สุจริต
ทําอ:lร¡ห ¨คñน-lñ:เคñยร¨ uากlมอวuร หlมเบา ชนิ u¡ครเu ากuñิว
c. uนธมฺม%ารี - lมuร:พµติñวงñํ า Iนบธรรมเน ยม วuนธรรม uร:เพณ ม
สติ¡นทุกกาñสมย
นอกจากน การuร:กอบกุuñกรรมทุกอยาง บางคร งอาจมอุuสคชวน¡หทอlท
ทอuอย ¡หuอคติวา ¨มารlมมบารม lมเกิu มารlมมบารมlมlกกñาฯ ชวิตlมสิ นuิ น
ตอlu มชวิตlñวlมuิ น รอlตว นสิ น¡จฯ¨ อุuสคบางอยางเกิuจากงาน บางuร:การ
เกิuจาคน lต ¡หคิuเสมอวาuQหามlว¡หlก มิชมlว¡หกñุม ฯ
อน ง การuร:กอบกิจทุกuร:การ จ:¡หuก¡จIองทุกคนกพนวิสยuวยนานาจิตฺตง
ตางจิตตาง¡จ คนรกกคาuหวง คนIงกคาuโทL คนชอบกช นชม คนนิ ยมกยกยอง
คนlมชอบกlมช นชม คนlมนิ ยมกlมยกยอง ตองuวยวñท วา....
เกิuเu นคนตองทน¡หคนu า
จ:ทําuทําบาuกuาหมu
ทํา1 อ1 อuกuาวาlมคu
ทําเñ ยวñuuกuาวาlมตรง
Iอน พร:nมพรภาคตรสเตอน¡จlววา
u¡ นาโn ว J1ฺnาเม %าLาโต Lตต Jร
uตวากย ตตกฺ÷JฺJ ทJฺJีโu ¡ พ¡ชฺชโน
luñความวา ¡หอuทนอuกñ นตอuอยคําอนñวงเกิน uุจพร:ยาชางอuทนต อñกuร
1 งตกluจากlñง¡นสงคราม 0:น น เพรา:ชนเu นอนมาเu นnทุ uñ lñ:ตรสuงบุคคñ
nจ:เu นยอuIุนพñ ยอuน กรบวา
โย J¡JฺJ J¡JฺเJน J1ฺnาเม มานเJ ชเน
เuกuฺ% ชยฺยมตฺตาน J เว J1nามชตฺตโม
luñความวา n ¡uรบชน:I าuกเu นจํานวนพนคณพน ค อเu นñาน ¡นสงคาม ก
ยงหาluช อวาเu นยอuนกรบlม สวนn¡uสามารuเอาชน:ตนจากบาuอกุuñlu lม คร ง
เuยว nน นช อวา เu นยอuน กรบ รวมความวา ชน:ตนน นlหñ:u ตองuวยบาñวา
uตฺตา ¡ เว ชต เJยฺโย การชน:ตนน นlหñ:uร:เสริ_ท สุu เพรา:
การชน:คนอ นหม นlสนหน
เuยวกñบตนเu นlพlมlนหนอ
ชน:ตนจากช วเทาน นพอ
ย อมเกิuกอสุIlทlกตนเอย
uจจุบน lมสงครามรบพุงจ:lมม lตกหน lมพนสงครามชวิ ต สงครามเuรL_กิจ
nเu นน กรบจงตองอาuย uQQาวุธ lñ:ธมมาวุธ ความเu นnอuทน อuกñ น ม น¡น
ความสุจริต พิชิตความโñภ โกรธ หñง uวยn กตน¡หมวิน ย n ก¡จ¡หมธรรม: ม
วค1นทางจิตค อหิริโอตตuu: ความñ:อายช วกñวบาu lñวจ:uร:สบชยชน:¡นกาñ
ทุกเม อ luช อวา มอนุ สาวรยlหงชวิต ค อ เกยรติคุณจกuราก_ เกยรติยuจกñอชา
เพรา:ความuท ทํามา ออกบQชา¡หเu นluฯ
เทยนน นlสงuท lส พนธุlมช วuท nñ
คุณคาlหงความเu นคน สงตนuวยnñnñิตงาน
อิมินา กตทกฺIิณานุ uทาเนน IออํานาจกุuñบุQราu ท ร _บาñม ฯพณฯ
พ.ต.ท.ทกLิณ ชินวตร นายกร_มนตร เu นuร:ธาน พรอมuวย เหñาทหาร มกอง
บQชาการทหารสงสุu 1 งม พñ.อ.ชยสิทธิ

ชินวตร n บQชาการทหารสงสุuเu น
uร:ธาน luบําเพQ¡หเu นlu lñวต งกñยาณจิตอุทิuuวาย uวยรําñก¡นพร:
มหากรุณาธิคุณ lñ:พหุคุณ uการอนlพuาñท ทรงมlตuร:เทuชาติ Iออํานาจกุuñnñ
บุQท งuวงน จงสําเรจเu นอิ__วิบñมนุ Qnñ ¡หuวงพร:วิQQาณIองพร:องค สมเuจ
พร:นเรuวรมหาราชวร:มหากLตริยพร:องคน น จงเสวยทิพยสุI ทิพยสมบติ ¡น
สมuรายภพสมuร:สงคIองร_บาñlñ:เหñาทหาร จงทุกuร:การ
รบuร:ทานวิสชนาพร:ธรรมเทuนา ¡นชยกuา กสมสมยluเวñา Iอยุติñงคงlว
lตเพยงเทาน เอวง กมuงuร:การ0:น