You are on page 1of 13

เจริญสุข ผู้สนใจในธรรมทุกท่าน

ในนามของทางพระศาสนา อาตมภาพขออนุ โมทนาต่ อท่าน ศาสตราจารย์ ดร.u1ร
ศกดิ

อุ1รรโu เñขาธิการuuะร_มนตร ท lดูจดกิจกรรม¡งธรรมเu นพิเศLข น uรารภ
การส่งทูายu เก่า ตู อนรuu ใ¡ม่ uดน u เก่าlดูอาñาเราท่านท ง¡ñายlulñู1 อาตมาเuย
กñ่า1อย่้เน อง_ 1่า lทูจริง1นเ1ñาน นlม่มเก่าlม่มใ¡ม่ในต1มนเอง u1ามเก่าu1ามใ¡ม่
เกิดข นจากสมมุติuญญติของuนเรา ท งน เพ อท จะlดูuอโอกาสlñะ1นเ1ñาน นมาสรูาง
สรรu์สิ งท ดงามใ¡ูเกิดข นlก่11ิต เราจงมu เก่าu ใ¡ม่ u1ามเก่าน นเราlม่ตูองส่ งมนกlu
u1ามใ¡ม่ lม่ตูองluรuมนกมา เu นก_เกu1์ของธรรม1าติ lต่uูาlม่มเก่าlม่มใ¡ม่
เuยเu นอย่างlรกเu นอย่้ อย่างน น ต่ อเม อมอะlรใ¡ม่_ มนกรู้สกสดใสข น อย่างท เขา
uอก1่า เก่า_ มนเu นสนิ ม ใ¡ม่_ มนน่าตาจุมจิม เ1่น u เก่าท ผ่านlu uางท่าน
อาจจะน ก1่า11ิต¡นูาท การงานlม่งอกงาม u ใ¡ม่จะlดู¡าทางทาใ¡ูสดใสlพโรจน์ ข น u ท
lñู1อาจจะรู้สก1่าด1งlม่ด u น จะlดูทาใ¡ูดข น uา1่าด1งน น มท งlง่u1กlñะlง่ñu
อดต ด-1-ง อกLร m ต1น มu1าม¡มาย
ด - มาจากuา1่าด u อ ม u1ามรู้ด มu1ามสามารuด lñะมu1ามuระพµติด
ว - มาจากuา1่า1ิ1า 1ิน ย 1ิสย 1ิสุทธิ

1ิ1าu อu1ามรู้ 1ิน ยu อ ระเuยu 1ิสย
u อ1ิสยทศน์ lñะ1ิสุทธิ

uอu1ามuริสุทธิ

สะอาด
ง - มาจากuา1่างาน กuuา1่างาม ทาlñู1งานมนงอกงาม¡รอlม่ ผñงานมน
พuนา กูา1¡นูา¡รอlม่
uจจุuนน ด1ง มกจะu้กlผñงluในทางตรงขูาม
ด - มาจากuา1่า เดกของใuร
ว - มาจากuา1่า 1ิ งเก่งl¡ม
ง - มาจากuา1่า มเงิน¡รอเuñ่า
lต่ก่อนมuา1่า u่ าของuนอย่้ท ผñของาน u่าของงานอย่้ท การกระทา u่าของการก
ระทาอย่้ท ทาด lต่เดย1น uอก1่า u่ าของuนอย่้ท uนของใuร u่ าของuนอย่้ท uุuมอะlร
lñะu่าของuนอย่้ท uุuมเท่าl¡ร่? จะเ¡นlดู1่าในl11ด1งรา1การก¡าท uิตท สุดuอกรี ฑา
lñะจะuิตมากใน1่1งเดอนสิง¡า-กนยา' มการ1ิ งการlข่งขนเพ อlย่งกนเขูาuู าย¡รอ
เสูน1ย น นกเพราะเราluตu1าม¡มายuา1่าด1งน นเu นluในทางñu
การท ด1งเราจะด¡รอlม่ด พระพุทธเจูาตรส1่า อย่้ท กรรม u อการกระทา uนเรา
เu นluตามอานาจของกรรม ดงuาท 1่า...
กรรมñิขิต11ิตของuน จะยากดมจนกสุดlต่1ิu
ก_l¡่งกรรมทาดกlดูด uูาทา1 1lñู1กมlต่เñ1ทราม'
uนเราจะดจะ1 1อย่้ท กรรม ทาดเร ยก1่ากุศลกรรม ทาlม่ดเรยก1่า อกุ ศลกรรม
¡รอท ภาLา1า1uูานเร ยก1่าuุญกuuาuน นเอง
ท่านท ง¡ñาย ทุกuนเกิดมา ยอดuรารuนาของ11ิตuอu1ามสุข u1ามสาเรจ ทา
อะlรกตูองการu1ามสาเรจ การกระทาทุกอย่างตูองการผñเu นu1ามสุข สุขท uรารuนา
lม่มอะlรมากluก1่าสุขกายlñะสุขใจ uูาlม่มสุข | อย่ างน lñู111ิตกlม่มu1าม¡มาย
อะlร สุขกายเพราะไร้ โรคภัยเบี ยดเบียน สุขใจเพราะไร้กิเลสเบียดเบียน สุขกายเพราะ
มอนาม ยทางกาย สุขใจเพราะมอนาม ยทางจิต ตูองดู1ยสุภาLิตท 1่า ¨กายมีศีลสุขล า
ใจมีnรรมสุขเลิศ u้ามีnั งศีลnั งnรรม จะมีuuความล าเลิศ¨
สุขกายน นตาม¡ñกlพทย์uอก1่า จะตูองuริ¡าร11ิตใ¡ูเu นluตาม¡ñก o อ. u อ
อา¡าร อากาศ อา1าส อารมu์ อาจม lñะอนามย
อา¡าร นูอยluโรuภยกเuยดเuยนlม่มพñง มากluกเu นส่1นเกิน เพิ มlขมนเu น
รงของโรu
อากาศ ยิ งจาเu น ทุก1นน เราตูองสิ นเuñองงuuระมาuในการ1 ออากาศ¡ายใจ
สuานท ทางานเรากตูองติดlอร์ รuกตูองติดlอร์ ทุก1นศุกร์รu1ิ งออกจากกรุงเทพ'
luยง¡1เมองต่าง_ ท งu่ าเขาlñะ1ายทะเñ กเพ อlu¡าอากาศ¡ายใจท งน น
อา1าส ท อย่้ อาศ ย u้กสุขอนามย¡ร อlม่ โuร่งโñ่ง¡รอlออด สะอาด¡ร อสกuรก
อารมu์ น สาuญ 1 งจะlดูพ้ดในuระเดนต่อlu
อาจม อนน กตูองใ¡ูเu นเ1ñา เขูาlñู1กตูองออก uงเ1ñาlม่ออกกอดอด
อนาม ย u อการออกกาñงกาย ตูองมการเuñ อนl¡1
ท่านท ง¡ñาย อย่ าñม1่า 11ิตจะมu1ามสุข..กายตูองเuñ อนl¡1 lต่ใจ...ตูองสงu
กายตูองเuñ อนl¡1uอตู องออกกาñง lต่ใจตูองสงu u อ มสมาธิ uูา¡ู ุง1่าน¡าu1าม
สาราญlม่lดู uนท ใจlม่สงuเพราะu้กกิเñสlม่1่าจะเu นu1ามโñภ u1ามโกรธ u1าม¡ñง
มนรuก1นอย่้ตñอดเ1ñา เพราะ0ะน น ใจจงเu นuระธานเu น¡1¡นูาของทุกสิ งทุกอย่าง
พระพุทธเจูาตรส1่า นโม Lุพพงคมา nมมา มโน เสg

ÿา มโน มยา luñu1าม
1่า ใจเu นใ¡ญ่ ใจเu นuระธาน ใจเu น¡1¡นูา ใจเu นสิ งuระเสริ_ท สุดทุกอย่างสาเรจ
ท ใจ
uนท จะมu1ามสุขlดู ในเร องจิตใจตูองมอุuาย1ิธ อาตมาจะnากอุuาย1ิธ ใ¡ูท่านท ง
¡ñายนาluu_ิuติ เพ อu1ามสุขในโอกาสu ใ¡ม่ c uระการ u อ... c. รู้จกพอ |.
รู้จกใ¡ู m รู้จกทาใจ «. รู้ จกuñ่อย1าง c. เ¡นทุกอย่างเu นธรรมดา
รู้จกพอ เริ มตูนต งlต่พอใจ พอด พอใจในสิ งท ตนม ยิ นดในสิ งท ตนlดู เรากม
u1ามสุข ท่านจงuอก1่า ¨รู้จกพอก่อสุขทุกสuาน¨
รู้จกใ¡ู uนเราเกิดมาเอาlต่กาlñู1lม่lu เอาlต่ร ulต่lม่สñะใ¡ูuน จะlม่รู้จก
u1ามสุขท lทูจริง พระพุทธเจูาตรส1่า ทท มิตตา นิ uน uติ ผู้ ใ¡ูย่ อมผ้กมิตรl1ูlดู ท
ทมาโน uิ โย โ¡ติ ผู้ใ¡ู ย่อมเu นท รก สงuมอย่้lดูดู1ยการใ¡ู สมเดจพระนางเจูา
พระuรมรา1ิน นาu ทรงรuส ง1่า ¨โñกน uูาlม่มการสñะใ¡ูuน1 งกนlñะกนlñู1 โñกก
จะตูองuง1 งมิuสญญ กñยุu เu นlน่lทู¨ ñองน กกนง่าย _ พ่อlม่lม่ ใ¡ูñ้ก u่ ้ย่าตา
ยายlม่ใ¡ู¡ñาน uร้อาจารย์lม่ ใ¡ูศิLย์ ผู้ ใ¡ญ่lม่ใ¡ูผู้นูอย lม่1่าจะเu นใ¡ูโอกาส ใ¡ู
น าใจ ใ¡ู อภย ใ¡ูการสน uสนุ น กlม่มใuรสามารuท จะเจริญรุ่งเรองกูา1¡นูาlดู
รู้จกทาใจ ยามuระสuพuกuทุกข์อนเกิดจากµทธิ

ของโñกธรรม เสยใจอย่าuñ่อยใ¡ู
ใจเสย ส้ญเสยlต่อย่าใ¡ูเสยศ้นย์ เศรูา¡มองlต่ตูองใ¡ูมผ่ องใส น uอเร องของการ
ทาใจ
รู้จกuñ่อย1าง รู้จกสñะสñด ดงuาโuราuท 1่า lก่สñดขน uนสñดผูา อย่ าเu น
มนุ Lย์นกเขา นกเขาเu นสต1์ข ต่้ จuกิ งlมูตูนใดกเnู าlต่รูอง1่า ¨ของก้_¨ uนเราก
เ¡มอนกน lu¡ñงยด¡ñงuอกเพราะเขูาใจผิด ท่านเจูาuุuพระโพธิญาuเuระ (¡ñ1ง
พ่อ1า) 1ด¡นองu่ าพง ท่านสอนl1ูด1่า ท เรามทุกข์ เพราะเรา¡ñงเขูาluยดเขูาluuอ
ยิ งยดกยิ งทุกข์ ยิ งuอกยิ ง¡น ก ทุกข์มเพราะยด ทุกข์ยดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะ
พñอย ทุกข์นู อยเพราะ¡ยุด ทุกข์¡ñุดเพราะuñ่อย เพราะ0ะน น ตู องรู้จกuñ่อย1าง
อย่ าluยดuอ จะพากนทุกข์เuñ่า_
สุข¡รอทุกข์ อย่้ท ใจมิใ1่¡ร อ
uูาใจuอกเu นทุกข์lม่สุขใส
uูาใจuอกเu นทุกข์lม่สุขใจ
เราอยากlดูu1ามสุข¡ร อทุกข์นา
เ¡นnุกอยางเL นnรรมดา u อเขูาใจu1ามเu นจริงlñะu1ามเu นluของ11ิต 1่า
lทูจริงlñู1 เกิดกเพ อตาย lดูกเพ อเสย lม่ม อะlรuงอย่้ตñอดlu พระพุทธเจูาตรส
1่า ยงกิuจิ สมุnยnมม สพพนu นิ โรnnมม สิ งใดสิ ง¡น งมการเกิดข นเu นธรรมดา
สิ งน นย่อมมการดuluเu นธรรมดา การเ¡นทุกอย่างเu นธรรมดาlดู เร ยก1่า lดู
ด1งตาเ¡นธรรม เกิดกธรรมดา lก่กธรรมดา เจuกธรรมดา ตายกธรรมดา ท รู อง¡่ม
รูองl¡ูเสยใจกน เพราะlม่เ¡น1่าสิ งน นเu นธรรมดา เ1ñาเกิดต่างดใจ lต่เ1ñาตายพา
กนโศกเศรูา เพราะñมน ก1่าเกิดมนเu นเ¡ตุ ตายมนเu นผñ เกิดข น ต งอย่้ดulu อุ uติ
ในเu องตูน ดารงอย่้ในท่ามกñาง lñะlตกสñายluในท สุด ใuรเขูาuงธรรมดาlดู จะ
เu นuนท ยิ มlดูเม อภยมา lม่โศกาเม อทุกข์ม '
ร1มu1าม1่า เราจะมu1ามสุขในเu องตูน ท่านท ง¡ñายจะตูอง รักLากายอยาใ¡้
วิLริ u uละรักLาจิuอยาใ¡้วิLลาส รกLากายlม่ใ¡ู1ิuริต โรuภยกlม่เu ยดเuยน รกLา
จิตlม่ใ¡ู1ิuñาส กิเñสกlม่รuก1นน uอการlส1ง¡าu1ามสุขใ¡ูlก่11ิตในเu องตูน
สรุuเพ อใ¡ูเu นพรu ใ¡ม่จะlดูสดใสตñอดศก กu อ ใ¡ู ¡ยุด c อ ย่ า « uงท
d
¡ยุด c u อ อย่าñะเมิดศñ c
¡ยุด « u อ รกอย่าระทม อารมu์อย่าระเuิด ศñธรรมอย่าñะเมิด ทรพย์สินอย่า
ñะโมu
uงท d u อ เขูาใจโñกธรรม1่าม1 น1ม มขมข น มlดูมเสย มสุขมทุกข์ ม
สรรเสริญมนิ นทา ม¡1เราะมรูองl¡ู เขูาใจอย่าน lดูจะ1่1ยใ¡ูม u1ามสุข
สุดทูายu ใ¡ม่จะสดใสตอñดกาñ ทุกท่านตูอง เอารอยยิ มñูางใu¡นูา เอามธุรส
1าจาñูางuาก เอา¡ยาดเ¡ง อจากu1ามทุกข์ยากมาñูางu1ามยากจน lñะเอากิเñสของ
uน¡ñาย_ uนมาñูางกิเñสเรา เอาuาส งสอนของพระพุทธเจูามาu_ิuติ
เอารอยยิ มล้างใบ¡น้า ยิ มl1ูใจสด1 น อายุ ยนlรู โรuา ร้ uร่างงามโสภา เu นเสน่¡์
lก่u1ง1น
เอามnุรสวาจาล้างLาก อย่าด่าใuร อย่าuริภาLใuร ตู องพ้ดใ¡ู¡1านขานใ¡ูเพราะ
เอา¡ยาดเ¡ง อจากความnุกขยากมาล้างความยากจน เu นน กสู้11ิต ¡น กเอาเuาสู้
lม่¡ñu lม่เñ ยง lม่เu ยง lม่ u่าย
เอากิเลสของคน¡ลาย_ คนมาล้างกิเลสเรา lต่ñะ1นเราเ¡นuนในสงuมlสดง
กิเñสใ¡ูเราเ¡น lม่1่าจะในดู านl¡นกตาม เราเอาสิ งน นl¡ñะมาเu นuทสอนใจ พuนา
11ิตใ¡ูดงามข น
เอาคาสั งสอนพระพุnnเจ้ามาLgิบัuิ ในทุกสิ งทุกuระการlม่1่าจะเu น เมตตา
กรุuา ขย น อดทน ¡ิ ริโอตตuuะñะอาย1 1กñ1uาu 1 งจะเu นผñท ดงามท งน น
เม อu_ิuติlดู อย่างน กเขู าñกLuะท 1่า อะlรตาม uูา ด ใ¡ูต่อ 1 1ใ¡ูตด 1ิuติ ใ¡ู
ตูาน อย่ าuñ่อยu1าม1 1ใ¡ูñอยน1ñlñู1เราจะด1งดตñอดศก ด1งดดก1่าขอพร ทาlต่
ดจะท1พร ¡ñ1งพ่อพุทธทาสuอกl1ู1่า เราดดก1่าด1งด เพราะดน นมท เราดก1่าท ด1ง
ทาดน นเ¡ñะเรา¡น่1ง เอาดท งu1งมาทาใ¡ูด1งเรามนด lñู1เรากจะสุขตñอดกาñ'
อดต ด-1-ง อกLร m ต1น มu1าม¡มาย
ด - มาจากuา1่าด uอ มu1ามรู้ด มu1ามสามารuด lñะมu1ามuระพµติด
ว - มาจากuา1่า1ิ1า 1ิน ย 1ิสย 1ิสุทธิ 1ิ1าuอu1ามรู้ 1ิน ยuอ ระเuยu 1ิ สยuอ1ิสยทศน์ lñะ1ิสุทธิ uอ
u1ามuริสุทธิ สะอาด
ง - มาจากuา1่างาน กuuา1่างาม ทาlñู1งานมนงอกงาม¡รอlม่ ผñงานมนพuนา กูา1¡นูา¡รอlม่
uจจุuนน ด1ง มกจะu้กlผñงluในทางตรงขูาม
ด - มาจากuา1่า เดกของใuร
ว - มาจากuา1่า 1ิ งเก่งl¡ม
ง - มาจากuา1่า มเงิน¡รอเuñ่า
ท่านท ง¡ñาย ทุกuนเกิดมา ยอดuรารuนาของ11ิตuอu1ามสุข u1ามสาเรจ ทาอะlรกตูองการu1ามสาเรจ การกระทา
ทุกอย่างตูองการผñเu นu1ามสุข สุ ขท uรารuนาlม่มอะlรมากluก1่าสุขกายlñะสุขใจ uูาlม่มสุข | อย่างน lñู111ิตก
lม่มu1าม¡มายอะlร สุขกายเพราะไร้โรคภัยเบียดเบียน สุขใจเพราะไร้กิเลสเบียดเบียน สุขกายเพราะมอนามยทางกาย
สุขใจเพราะมอนามยทางจิต ตูองดู1ยสุภาLิตท 1่า ¨กายมีศีลสุขล า ใจมีnรรมสุขเลิศ u้ามีnั งศีลnั งnรรม จะมีuuความ
ล าเลิศ¨
สุขกายน นตาม¡ñกlพทย์uอก1่า จะตูองuริ ¡าร11ิตใ¡ูเu นluตาม¡ñก o อ. uอ อา¡าร อากาศ อา1าส
อารมu์ อาจม lñะอนามย
อา¡าร นูอยluโรuภยกเuยดเuยนlม่มพñง มากluกเu นส่1นเกิน เพิ มlขมนเu นรงของโรu
อากาศ ยิ งจาเu น ทุก1นน เราตูองสิ นเuñองงuuระมาuในการ1 ออากาศ¡ายใจ สuานท ทางานเรากตูองติดlอร์
รuกตูองติดlอร์ ทุก1นศุกร์รu1ิ งออกจากกรุงเทพ' luยง¡1เมองต่าง_ ท งu่ าเขาlñะ1ายทะเñ กเพ อlu¡าอากาศ
¡ายใจท งน น
อา1าส ท อย่้อาศย u้กสุขอนามย¡รอlม่ โuร่งโñ่ง¡รอlออด สะอาด¡รอสกuรก
อารมu์ น สาuญ 1 งจะlดูพ้ดในuระเดนต่อlu
อาจม อนน กตูองใ¡ูเu นเ1ñา เขูาlñู1กตูองออก uงเ1ñาlม่ออกกอดอด
อนามย uอการออกกาñงกาย ตูองมการเuñ อนl¡1
ท่านท ง¡ñาย อย่าñม1่า 11ิตจะมu1ามสุข..กายตูองเuñ อนl¡1 lต่ใจ...ตูองสงu กายตูองเuñ อนl¡1uอตูองออก
กาñง lต่ใจตูองสงu uอ มสมาธิ uูา¡ู ุง1่าน¡าu1ามสาราญlม่lดู uนท ใจlม่สงuเพราะu้กกิเñสlม่1่าจะเu นu1ามโñภ
u1ามโกรธ u1าม¡ñง มนรuก1นอย่้ตñอดเ1ñา เพราะ0ะน น ใจจงเu นuระธานเu น¡1¡นูาของทุกสิ งทุกอย่าง
พระพุทธเจูาตรส1่า นโม Lุ พพงคมา nมมา มโน เสg

ÿา มโน มยา luñu1าม1่า ใจเu นใ¡ญ่ ใจเu นuระธาน
ใจเu น¡1¡นูา ใจเu นสิ งuระเสริ_ทสุดทุกอย่างสาเรจทใจ
uนท จะมu1ามสุขlดูในเร องจิตใจตูองมอุuาย1ิธ อาตมาจะnากอุuาย1ิธ ใ¡ูท่านท ง¡ñายนาluu_ิuติ เพ อu1ามสุข
ในโอกาสu ใ¡ม่ c uระการ uอ... c. รู้จกพอ |. รู้จกใ¡ู m รู้จกทาใจ «. รู้จกuñ่อย1าง c. เ¡นทุกอย่างเu น
ธรรมดา
รู้จกพอ เริมตู นต งlต่พอใจ พอด พอใจในสิ งท ตนม ยินดในสิ งท ตนlดู เรากมu1ามสุข ท่านจงuอก1่า ¨รู้จก
พอก่อสุ ขทุกสuาน¨
รู้จกใ¡ู uนเราเกิดมาเอาlต่กาlñู1lม่lu เอาlต่รulต่lม่สñะใ¡ูuน จะlม่รู้จกu1ามสุขท lทูจริง พระพุ ทธเจูาตรส
1่า ทท มิตตา นิ uนuติ ผู้ใ¡ูย่อมผ้กมิตรl1ูlดู ททมาโน uิ โย โ¡ติ ผู้ใ¡ูย่ อมเu นท รก ส งuมอย่้lดูดู1ยการใ¡ู
สมเดจพระนางเจูาพระuรมรา1ิน นาu ทรงรuส ง1่า ¨โñกน uูาlม่มการสñะใ¡ูuน1 งกนlñะกนlñู1 โñกกจะตูองuง1 ง
มิuสญญ กñยุu เu นlน่lทู¨ ñองน กกนง่าย _ พ่ อlม่lม่ใ¡ูñ้ก u่ ้ย่าตายายlม่ใ¡ู¡ñาน uร้อาจารย์lม่ใ¡ูศิLย์ ผู้ใ¡ญ่
lม่ใ¡ูผู้นูอย lม่1่าจะเu นใ¡ูโอกาส ใ¡ูน าใจ ใ¡ูอภย ใ¡ูการสน uสนุน กlม่มใuรสามารuท จะเจริญรุ่งเร องกูา1¡นูาlดู
รู้จกทาใจ ยามuระสuพuกuทุกข์ อนเกิดจากµทธิ ของโñกธรรม เสยใจอย่าuñ่อยใ¡ูใจเสย ส้ญเส ยlต่อย่าใ¡ูเสย
ศ้นย์ เศรูา¡มองlต่ตูองใ¡ูมผ่องใส น uอเร องของการทาใจ
รู้จกuñ่อย1าง รู้จกสñะสñด ดงuาโuราuท 1่า lก่สñดขน uนสñดผูา อย่าเu นมนุLย์นกเขา นกเขาเu นสต1์ข ต่้
จuกิ งlมูตูนใดกเnู าlต่รูอง1่า ¨ของก้_¨ uนเรากเ¡มอนกน lu¡ñงยด¡ñงuอกเพราะเขูาใจผิด ท่านเจูาuุuพระ
โพธิญาuเuระ (¡ñ1งพ่อ1า) 1ด¡นองu่ าพง ท่านสอนl1ูด1่า ท เรามทุกข์ เพราะเรา¡ñงเขูาluยดเขูาluuอ ยิ งยดก
ยิ งทุกข์ ยิ งuอกยิ ง¡น ก ทุกข์มเพราะยด ทุกข์ยดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพñอย ทุกข์นูอยเพราะ¡ยุด ทุกข์¡ñุด
เพราะuñ่อย เพราะ0ะน น ตูองรู้จกuñ่อย1าง อย่าluยดuอ จะพากนทุกข์เuñ่า_
ร1มu1าม1่า เราจะมu1ามสุขในเu องตูน ท่านท ง¡ñายจะตูอง รั กLากายอยาใ¡้วิLริ u uละรักLาจิuอยาใ¡้วิLลาส
รกLากายlม่ใ¡ู1ิuริต โรuภยกlม่เuยดเuยน รกLาจิตlม่ใ¡ู1ิuñาส กิเñสกlม่รuก1นน uอการlส1ง¡าu1ามสุขใ¡ูlก่11ิต
ในเu องตูน
สรุuเพ อใ¡ูเu นพรu ใ¡ม่จะlดูสดใสตñอดศก กuอ ใ¡ู ¡ยุด c อ ย่า « uงท d
¡ยุด c uอ อย่าñะเมิดศñ c
¡ยุด « uอ รกอย่าระทม อารมu์อย่าระเuิด ศñธรรมอย่าñะเมิด ทรพย์สินอย่าñะโมu
uงท d uอ เขูาใจโñกธรรม1่าม1 น1ม มขมข น มlดูมเสย มสุขมทุกข์ มสรรเสริญมนิ นทา ม¡1เราะมรูองl¡ู
เขูาใจอย่าน lดูจะ1่1ยใ¡ูมu1ามสุข
สุดทูายu ใ¡ม่จะสดใสตอñดกาñ ทุกท่านตูอง เอารอยยิ มñูางใu¡นูา เอามธุรส1าจาñูางuาก เอา¡ยาดเ¡ง อจาก
u1ามทุกข์ยากมาñูางu1ามยากจน lñะเอากิเñสของuน¡ñาย_ uนมาñูางกิเñสเรา เอาuาส งสอนของพระพุทธเจูามา
u_ิuติ
เอารอยยิ มล้างใบ¡น้า ยิ มl1ูใจสด1 น อายุยนlรูโรuา ร้uร่างงามโสภา เu นเสน่¡์lก่u1ง1น
เอามnุรสวาจาล้างLาก อย่าด่าใuร อย่าuริภาLใuร ตูองพ้ดใ¡ู¡1านขานใ¡ูเพราะ
เอา¡ยาดเ¡ง อจากความnุกขยากมาล้างความยากจน เu นน กสู้11ิต ¡น กเอาเuาสู้ lม่¡ñu lม่เñ ยง lม่เu ยง lม่
u่าย
เอากิเลสของคน¡ลาย_ คนมาล้างกิเลสเรา lต่ñะ1นเราเ¡นuนในส งuมlสดงกิเñสใ¡ูเราเ¡น lม่1่าจะในดูานl¡น
กตาม เราเอาสิ งน นl¡ñะมาเu นuทสอนใจ พuนา11ิตใ¡ูดงามข น
เอาคาสั งสอนพระพุnnเจ้ามาLgิบัuิ ในทุกสิ งทุกuระการlม่1่าจะเu น เมตตา กรุuา ขยน อดทน ¡ิริโอตตuuะ
ñะอาย1 1กñ1uาu 1 งจะเu นผñท ดงามท งน น
เม อu_ิuติlดูอย่างน กเขูาñกLuะท 1่า อะlรตาม uูา ดใ¡ูต่อ 1 1ใ¡ูตด 1ิ uติใ¡ูตูาน อย่าuñ่อยu1าม1 1ใ¡ู
ñอยน1ñlñู1เราจะด1งดตñอดศก ด1งดดก1่าขอพร ทาlต่ดจะท1พร ¡ñ1งพ่อพุทธทาสuอกl1ู1่า เราดดก1่าด1งด
เพราะดน นมท เราดก1่าท ด1ง ทาดน นเ¡ñะเรา¡น่1ง เอาดท งu1งมาทาใ¡ูด1งเรามนด lñู1เรากจะสุ ขตñอดกาñ'

มาจากคำาว่า มีเงินหรือเปล่า และค่าของคนอย่้ท่ค ี ุณมีเท่าไหร่? จะเห็นไดูว่าในแววดวงราชการกีฬาที่ฮิตที่สุดคือกรีฑา .มาจากคำาว่า .มาจากคำาว่า วิ่งเก่งไหม เด็กของใคร พัฒนา กูาวหนูาหรือไม่ ์ ือความบริสุทธิส ์ ะอาด คือวิสัยทัศน์ และวิสุทธิค วิสุทธิ์ วิชาคือความรู้ วินย ั คือ ระเบียบ วิสัย ระทำาอย่้ท่ท ี ำาดี แต่เดี๋ยวนี้บอกว่า ค่าของคนอย่้ท่ค ี นของใคร ค่าของคนอย่้ท่ค ี ุณมีอะไร และจะฮิตมากในช่วงเดือนสิงหา-กันยาฯ มีการวิ่งการแข่งขันเพื่อแย่งกันเขูาปู ายหรือ เสูนชัย นั้นก็เพราะเราไปตีความหมายคำาว่าดวงนั้นเป็ นไปในทางลบ แต่ก่อนมีคำาว่า ค่าของคนอย่้ท่ผ ี ลของาน ค่าของงานอย่้ท่ก ี ารกระทำา ค่าของการก ง .ว .มาจากคำาว่างาน กับคำาว่างาม ทำาแลูวงานมันงอกงามหรือไม่ ผลงานมัน ปั จจุบันนี้ ดวง มักจะถ้กแผลงไปในทางตรงขูาม ด ว .มาจากคำาว่าวิชา วินย ั วิสัย ง .