You are on page 1of 18

*เหตุแห่งความเสื ่ อม*

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะฯ,
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ,
นะโมตัสสะภะคะวะโต ฯ, อะระหะโตสัมมา ฯ, สัมพุทธัสสะ ฯ,
นิ ทฺทาสีลี สะภาสีลี อะนุ g

+าตา %ะ โu นะโร อะละโส
โhธะLัuฺuาโu ตัง Lะราภะโว มุ÷ันฺติ
ณ วโรกาสบัดนี ้ จะได้ชี ้แจงแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาศาลโนวาท ประกาศ
ธรรมคำาสuนIuงuงคสมเดจพระชนวรสัมมาสัมพทธเจ้า ปรารnเ¡uแ¡งความเส uม 1 ง
จะเป นเร uงทำา¡¡้ชีวuIuงเราuกuำาและกเสีu¡าu ทั ้งนี ้เน uงเป นการเสรมธรรมเสรม
ปัQQา แดทานสาธชนพทธบรLัทn้¡คร ¡นศีล¡นธรรมทั ้ง¡ลาu คำาวา เสริ มธรรม ก
¡มาuความวาเสรมความดี¡¡้แกชีวuจu¡จIuงเรา สวน เสริ มLัqqา ก¡มาuความวา
เสรมความร้เสรมกศล uั นเป นสวนแ¡งปัQQา 1 งจะเป นเ¡uนำาพาชีวuIuงเราทาน
ทั ้ง¡ลาuม¡¡้nดพลาด ¡รuu้าnดพลาดเสีu¡าuกจะได้แก้ไIได้ทั นทวงที Iuuน โมทนา
สาธการ u unuงพทธบรLัทQาuโuมชาววัดดงน้uu uลuดuงนั กเรีuนที ได้มีศรัทธา
ปสาทะ มาบำาเพQคณความดี¡¡้เพ มพนu งI ้น ¡นวโรกาสวันธัมมัสสวนะ วันพระ และ
วันuโบสu พระธรรมเทศนาที จะได้ชี ้แจงแสดงuuไปนี ้ กเพ uเป นเคร uงป้ uงกันม¡¡้
ชีวuIuงเราทานnดพลาด แท้จรงเราทานทั ้ง¡ลาu uu เuนเป นสIมาได้ทกวันนี ้ก
เพราะเรามีรมที สำา¡รับกันแดด กันnน กันuปสรรคuันuราuนานาประการ uามวารม
uะไรที
เราทานทั ้ง¡ลาuมีไว้แล้ว จักทำา¡¡้เราuu รมเuนเป นสIนั นกคu c.ร่ มเงา |. ร่ ม
เhลา æ. ร่ มเuน c. ร่ มqาติ Lระhารที่ c ร่มเงา คำาวา ร่มเงา นั ้น¡มาuuง
รมเงาแ¡งชาu ค uความเป นชาuไทuที เราทานทั ้ง¡ลาuมีเuกลักLณ มีเuกราช มี
วัuนธรรมเป นIuงเราเuง เราไมได้uกเป นเมuงI ้น¡รuเป นทาสIuงชาu¡ด ¡รuเมuง
¡ด เพราะพระม¡ากรณาธคณและพระปรีชาสามารuแ¡งuดีuบรพม¡ากLัuรuาธราช
เจ้าIuงไทu ทกพระuงค จนกระทั งuงราชกาลปัจจบัน ค u พระLาทสมเu%
พระเ%าอu่หัวภมิพลอuุลuเu1
มหารา1 เราเhิuเL นÌทuมิ!1่เL นทาส มีเอhรา1ที่ควรหวงแหน1าติ nาสน hLัตริ u
%ัuว่าเL นแhน นาÌทuทั่ วแควนสุ÷สันติ

นานมา นี คuรมเงาแ¡งชาuuันเป นรมเงา


ประการที ¡น ง Lระhารที่ | ร่ มเhลา คำาวา ร่ มเhลา ¡นที นี ้ ¡มาuuงเราทานทั ้ง
¡ลาuuunาu¡u้ รมเงาแ¡งพระบรมโพธสมnารIuงพระม¡ากLัuรuไทuทกพระuงคที
ปกป้ uงค้มครuงชาuไทuIuงเรา¡¡้ รuดพ้นจากuันuราuuาง_ บันดาลความรมเuน
เป นสI¡¡้แกเราทานทั ้ง¡ลาuที uunาu¡u้รมเงาแ¡งพระบารมี นี คuรมเกล้า Lระhารที่
æ
ร่มเuน, ร่มเuน ¡มาuuง uuสIเuน¡จnาu¡u้รมเงา แ¡งพระพทธศาสนา1 งเป น
ศาสนาคชาu คบ้าน คเมuง มาแuโบราณกาล เป นสมบัuประจำาชาuไทu แม้จะไมได้
บัQQัuไว้ ¡นรั_ธรรมน Q0บับปัจจบัน แuกทราบกันเป นพµuนั uวาเมuงไทuเป นเมuง
พระเมuงพทธเป นดนแดนแ¡งn้ากาสาวพัสuร Lระhารที่ c ร่มqาติ ร่มqาติ
¡มาuความวา คนเราจะuuดีมีสIกเพราะวามีQาuสน ทมuรส¡าu มีพวกพ้uงน้uงพี
บรวาร คuuสนั บสน นคuuเก ้u¡น น แม้ คนที ค้นเคu¡กล้ชดกนั บวาเป นQาu วิสฺสาสา
Lะระมา qาตี
ความค้ นเคuเป นQาuuuางu ง ด้วuเ¡uนี ้ เราทกทานทกคนuu¡นโลก¡นสังคมไมมี¡คร
uu ได้โดuuัวคนเดีuว u้ uงพ งพาuาศัu1 งกันและกัน ดังคำาที วา น าพ่งเรื อ เสือพ่งL่ า
÷าพ่งเ%า L่าวพ่งนาu L่ าพ่งเสือ เรื อพ่งพาu นาuพ่งL่าว เ%าพ่ง÷า เป นuัQ
QมัQQปัจจัuIuงกันและกันดังนี ้ทานสาธชนทกทาน พระบาลีuทเทศเทศนาที
uาuมnาพได้ uัQเชQ ณ เบ ้uงu้นนั ้น พระn้มีพระnาคเจ้าuรัสวา นิ ทฺทาสีลี สะภาสีลี
อะนุ g

+าตา %ะ โu นะโร อะละโส โhธะLัuฺuาโu ตัง Lะราภะโว มุ÷ัง แLล
ความว่า นร1น!uเL นคน1อL
นอนหลัL คื อเL นคนนอนมาh พuมา (มั่ วสุม) Ìม่÷uัน เhีu%คราน มัhโhรธ ÷ อ
นั นเL นทางแห่งความเสื ่ อม นuกจากนี ้uังมีพระบาลีuั นเป นธรรมnาLu ¡นพระศาสนา
uรัสชี ้¡¡้เ¡นความเส uมและความเจรQคกันไว้uีกวา สุวิ1าโน ภะวัง โหติ nเ%ริ q
hรÌuง่าu ทุวิ1าโน Lะราภะโวnเสื ่ อมhรÌuง่าu ธัมฺมะhาโม ภะวัง โหติ nเ%ริ q
!คร่!นธรรม ธัมฺมาเทสสี Lะราภะโว nเสื ่ อมเhลีuu1ังธรรม นี แสดง¡¡้เ¡นวา uั น
¡ดกuามที ไมเป นปัจจัuเก ้u¡น น¡¡้ชีวuเจรQก้าว¡น้า¡รuสงสงI ้นทานเรีuกวาความ
เส uมทั ้งนั ้น แ ละ
ความเส uมมีมากเทา¡ดความวบัu¡าuนะIuงชีวuกมีมากเทานั ้นประการที ¡น ง uามพระ
บาลีuทเทศเทศนาที วา นิ ทฺทาสีลี แปลวา คนนอนมาh คนนuนมากเส uมuuางไร
ทานทั ้ง¡ลาuที เคu¡ังประวัuเร uงราวความเป นมาIuงพQานาคที มีµทธ

แปลงuัวเป น
มานพน้uuมาIuบวชเป นพระ¡นพระพทธศาสนา แuuงจะมีµทธ

เดชuuางไรกuาม วสัu
Iuงสัuวเดรัจ0านuuมจะกลาuกลับรางเป นสัuวเดรัจ0านuามเดม เชน ¡นuามที
สบพันธ ¡นuามนuน¡ลับ ¡นคัมnีรพระวนั uป _กม¡าวรรคเลาไว้วา พระnกLนาคที
ปลuมมาบวช
วัน¡น ง¡ลังจาก0ันnัuuา¡ารเพลแล้วกแuบไปจำาวัดuu¡นพระว¡าร พuเคล ้ม¡ลับทาน
บuกวาµทธ

มันกเส uม ¨พอเคลิ มหลัLhเสื ่ อมเวทu hลัLhลาuเพnน่าพิnวง เL นง


หงอนนอนเL นวง พระอีhองคมาพLพาน%งhราLทลพระnมีพระภาค ตรัสเรี uhพระ
นาคมา1ัh÷าน เหนสัตวÌม่สมพรหม%รรu %งโLรuLระทานพระโอวาท !หคืนสิh÷า
เLลี่uนภาวะ สงสารนาคพระน าตานองหนา hมhราLLาทพระnาสuา แลวทลhิ%%า
uวuเสีu!% ว่าhุnลสqเพราะLุqนอu เhิuต่ าตอuuาhÌ0น เมื ่ อสิ นเมตตาh%ะลาÌhล
สแLลงhาuมา
Lว1ตนฯ¨ uรงนี ้ชี ้¡¡้เ¡นวา พuนuนมากแล้วความเส uมมันกจะเกดI ้น กลับกลาu
เพศเป นสัuวเดรัจ0านดังเดม และไมได้รั บพระบรมพทธาน Qาu¡¡้บวช นี แ¡ละเป นu้น
uuIuงการบวชนาค ที เวลาบวชนาคพระคสวดทานจะuามนาควา มะนุสโสสิ 1 งแปล
วา คุuเL นมนุLuหรื อเLล่า นั นกเพราะวาไมu้uงการจะ¡¡้n้ที มีµทธ

¡รuมีเพศuาง
จากมน Luปลuมuัวมาบวชนั นเuง u้าไมไปนuนเสีu¡นuuนกลางวันนั ้น ความเส uมกจะ
ไมเกดI ้น นี นuนมาก คนที กนแล้วนuนไมป_บัu¡น้ าที กเกดความเสีu¡าuเ¡มuนดังที
โบราณ
บuกวา ¨hินแลวhนอน%นหมอนแหว่ง พลิhคว่ าตะแคงuวuความเhีu%คราน¨ มีนั กคด
ทาน¡น งเIีuนไว้วา สงสารแต่หมอน %ะ÷าuสองท่อน เพราะนอน÷uัน hิน
นอนhินนอน%นหมอนเL นมัน วิ1าสัhอันหน่ งhÌม่มี 0ะนั นตัวเรา อu่ าÌuง่วงเหงา
คิuu!หuี อu่าเhีu%อu่าคราน hารงานหนาที่ หมั่ นเพีuรเรี uนuี%ะมีLัqqา uา
Ìม่หมั่ นเพีuร Ìม่เล่าÌม่เรี uน hินแลวนิ ทรา เLรี uLเหมือนสุhร เ÷าตอนอัu1า
อวนพีuีหนา เพราะhินแลวนอน บางทานบางคนไมเuาศีลIuงพระพทธเจ้า แuไป
เuาศีล
Iuง¡ม เรี uกวาศีล¡มเพราะuะไร เพราะกนแล้วกนuน นี แ¡ละทานสาธชนทกท าน
u้าคนเราไมนuนมากกวาu นคuนuนน้ uu ไม ได้¡มาuความวาน้uuน ด แuวา¡¡้u นที จะ
ป_บัu¡น้าที ¡¡้มากกวาเวลาที จะนuน ชีวuจงจะเจรQก้าว¡น้า เพราะเวลาที จะนuน
จรง_ ชน ดที นuนไมu้uงu นI ้นมาuีกเลuuังมีuีกมากมาu ¡น_านะที ได้เกดมาเป น
มน Lu¡นnพ¡น งชาu¡น ง โuกาสเวลาที จะทำาประโuชน¡¡้โลก¡¡้สังคมนั ้นมีไมมากนัก
และกไมมี¡ครกำา¡นดจะร้ได้วาเราจะเป นไปเม uไร จะพลัดพรากล้ม¡าuuาuจากกัน
เม uไรนั ้นไมมี¡ครทราบได้ จงu้uงรีบIวนIวาuทำาประโuชนทำาความดีเuาไว้¡¡้มากที สด
ความเส uมประการที | ค u สภาสีลี แปลวา พuมาh คนเราu งพดมากu งnดมาก
ไมวาnด¡ลักnดธรรมวนั u¡รuจะnด¡จกันกมีโuกาสมาก เพราะu งพดมากเทาไร โก¡ก
มันกมากuามไปด้วu u0นน นทามันกuามมาด้ วu ทานจงบuกวา¡¡้พดuามจำาเป น ไม
จำาเป นกไมu้uงควรพด ป ดปากเuาไว้ไมพดจาดีกวาน นทาชาวบ้านทานวาuuางนั ้น พด
uามความจำาเป น เม uuงคราวจำาเป นแล้วจงu้uงพด แuบางทานบางคนuงคราว
จำาเป นแล้วไมuuมพดเสีu¡าuuีก ทานจงบuกวา ¨uงคราวพuแลวÌม่พuมีแต่LuhัL
เน่า uงคราวเล่าแลวÌม่เล่ามีแต่เน่าhัLLu¨ เพราะ0ะนั ้น u้ uงพดเม uuงเวลาพด ไม
uงเวลาพดกไมควรจะพด uั นวาปากIuงคนเรานั ้นมี ปากเดีuวกจรงแuมี¡น้าที uu¡ลาu
uu าง จะกน จะพด เป น¡น้าที Iuงปากทั ้งนั ้น และปากนี ้สำาคัQมาก ทานจงเปรีuบ
เuาไว้วา LาhเL นเอhเล÷เL นโทโLราuว่าหนังสือเL นตรี มี LัqqาÌม่เสีuหลาu uง
รมาhÌม่มีLาhลาLาhhาuมีอุLาuพ uÌม่เL นเหนL่ วuhาร...เL นมนุ Luสุuนิ uมเพราะ
ลมLาh %ะÌuuาh
โหuหิวเพราะ1ิวหา uาพuuีมีคนเ÷าเมตตา %ะพu%า%งพิเคราะห!หเหมาะความ...ค u
วเคราะ¡กuนที จะวจารณโบราณได้บuกไว้วา %งคิuทุhคาที่พu แต่Ìม่%าเL นตองพuทุh
คาที่ คิu เพราะu้าIนพดทกคำาที คดuาจจะuดคกทกครั ้งที พด ที ¡้ uงร้ uงกันuuเป น
ประจำา ¡ม นประมาทกันuuบuu_ กเพราะไมวเคราะ¡กuนจะไปวจารณนั นเuง ปาก
Iuงคนเรานั ้นทานวาเuาไว้เป น m ลักLณะ กลาวคuลักLณะที c ค uภาuี แปลวา
ปากที มีกล นเ¡มuนส้วมแuก ¡มาuความวา พดที ไ¡นเกดความ
แuกแuกที นั น คนรักกันกu้uงเกลีuดกัน คนเป นมuรกันกu้uงเป นศัuรกัน นี วาจา
เ¡มuนIวานnา1าก ลักLณะที | Lุพฺnภาuี วาจาที มีกล นเ¡มuนดuกไม้ ค uมี
ความสัuuความจรง และลักLณะที m มธุรภาuี วาจาที มีรส¡วานเ¡มuนนำ ้าn ้งเดuน
¡้า ปพnnาณี นั ้น¡uม แuมธ รวาจานี ้มีรส¡วาน พดแล้วเกดความรัก¡ครแนนแ¡้ น
กลมเกลีuวกันเI้า¡นลักLณะที วา พuอ่อนหวาน พuLระสานสามัคคี พuมีสาระ
เ¡ลานี ้จงจะเป นปากเสน ¡ สวนปากเสนีuด กมีลักLณะuรงกันI้ามดังที ได้uปมา
uปไมu¡¡้ทาน
ทั ้ง¡ลาuได้สดับแล้ว ความเส uมประการที m อนุ g

+าตา แปลวาÌม่ลุh÷ น เม uไม
ลกI ้นกไมก้าว¡น้า คนที จะเจรQรงเรuงก้าว¡น้า¡นชีวu¡น้าที กจการงานทกuuาง u้ uง
เป นคนลกI ้นu้uงเป นคนก้าวไปI้าง¡น้า ทำา¡น้าที Iuงuนuuางสมบรณบรบรณ ¡น
เร uงนี ้โบราณทานกลาวเuาไว้วา ตอนตนสทนทุh÷ %ะÌuสุ÷เมื ่ อตอนLลาuตอนตน
สLาu %ะÌuราuเมื ่ อLลาuมือ %ะเL นสุ÷hตองทุh÷ลงทุนh่อน %ะเL นhอนทีละ
นอuค่ อunสม...คนที จะทำางานทำา¡น้าที ได้เuมเมดเuม¡นวuกu้uงu นเช้า โบราณทาน
บuกวา
¨u นเช้าได้งาน¡ลาu u นสาuได้งานน้uu¨ ¨u นสาuIuาuuัวไมทัน u นไกIัน¡ันได้
รuบuัว¨ ¨พาuเuดพu uu ารั ้งรuพาu uะวันจะสาu uลาดจะวาu สาuบัวจะเนา¨ ก
ค uไม¡¡้โu้เu้uดuาดนั นเuง ¡นเร uงที กลาวนี ้ทำา¡¡้นกuงnาพเม uครั ้งเป นเดกที uu¡น
ชนบท นา¡กาที ดีที สดIuงคนชนบทกคuไกIั นuามที ปลก¡¡้u นแuเช้ามด เพ uเuรีuม
uัวเuรีuม¡จประกuบสัมมาชีพ ไu้โu้งที เลี ้uงไว้มันปลกเจ้าIuงเป นประจำา ที วา โu้ uี ้
โu้ก โu้ก_ นั ้น u้า¡ัง¡¡้ดีแล้วเสีuงไกกเป นมงคล u้าคนIuันu นเช้าจะได้uนเสีuงไก
ปลกวา
¨u นแuเช้าจะมีโชค_¨ แuu้าคนเกีuจคร้านไมuuมลก ไกจะIันเทาไรกไมได้ ¡ส¡จ
เสีuงไกกจะกลาuเป นวา ¨uu ไปกรกโลก_ _¨ ลuง¡ัง¡¡้ดีเuuะเสีuงไกกมีธรรมะuu
เ¡มuนกัน นuกจากความเป นn้ไมก้าวไปI้าง¡น้าไมลกแล้ว1 งuuวาเป นความเส uม
uรงนี ้ทานทั ้ง¡ลาuดuuางแมลงn ้ง โบราณเปรีuบไว้นาคดวา ¨Iี ้เกีuจแมลงวันIuัน
แมลงn ้ง¨ uuากเป นแมลงวันกu้uงเกีuจคร้าน uuากเป นแมลงn ้งกu้uงIuัน u้น
เ¡uIuงความเส uม¡นชีวuuีกuuาง¡น ง กคu อะละโส ความเhีu%คราน มาuำารา
เดีuวกับ อะนุ g

+าตา
ความไมลกI ้น อะละโส แปลวาเกีuจคร้าน ¡รuแปลวาไมIuัน ค uIาดคณธรรม
I้uความเพีuร พระพทธเจ้าuรัสวา วิริ เuนะ ทุhฺ÷ะมั%ฺเ%ติ บคคลจะลวงทกIได้เพราะ
ความเพีuร กคuจะประสบความสำาเรจทกuuางได้กเพราะความIuัน¡มั นเพี uร ดแuมด
แuปลวกuัวมันเลกน ดเดีuว แuuาศัuความเพี uรมันสร้างรังIuงมันสร้างจuมปลวกจน
โuเป นnเIาเลากา ¡รuด นกกระจาบทำารัง uัวมันน ดเดีuวมีแuปากกั บเท้าคาบ¡Q้ามา
ประสานเป นรวงเป นรังเป นที uuuาศัu ¡รuเuา¡นน ทานuีสป เuาชนะกระuาuได้กเพราะ
ความไม
เกีuจคร้าน มี ความเพีuรพuาuามรกไปI้าง¡น้า สวนเจ้ากระuาu1 งเกีuจคร้านและ
ประมาทu้uงนำ ้าuาuก¡นnาu¡ลัง น ทานเร uงนี ้สuน¡จเราได้ ทกกาลสมัu เราทานทั ้ง
¡ลาuเป นn้มี¡น้าที ¡นชีวuด้วuกันทกคน เพราะ0ะนั ้น จงu้uงศกLา¡น้าที ¡¡้ร้จัก¡น้าที
ทำาuาม¡น้าที รักLา¡น้าที จะเกดศักด

ศรีทั ้งทางโลกทางธรรม แuu้าเป นn้ไมลกเป นn้


ไมu น เป นn้ไมก้าวไปI้าง¡น้า เกีuจคร้ านไมศกLา¡น้าที ¡¡้ ร้จัก¡น้าที ไมทำาuาม
¡น้าที ไมรักLา¡น้าที จะเส uมศักด

ศรีทั ้งทางโลกทางธรรมประการที c 1 งเป นประการ


สดท้าuค u โhธะLัuฺuาโu แปลวา เL นnที่0ุนเ0ีuวเhรี uวhราu Iี ้โกรธ เป นคนที
เปราะบาง ¡ครกระทบไมได้ จu¡จไม¡นั กแนน u uนเ¡unล จuIาดเมuuา uu ที ไ¡น
กไมเป นที รัก พuจากกไมเป นที uาลัuทานสาธชนทั ้ง¡ลาu จuIuงคนเรานี ้เ¡มuนปลา
เมuuาเ¡มuนนำ ้า u้าจuIาดเมuuา กเ¡มuนปลาที Iาดนำ ้า u้uงมีนำ ้า¡ลuเลี ้uงจuuu
uลuดเวลา u้าจuIuงเราIาดเมuuาเม uไร สดท้าuปลากuาu ค uจuIาดคณธรรม
ได้แกเมuuาเม uไร จuกจะuาuจากคณธรรมความดีกลาuเป นคนที ไมมี¡ครuuากเI้า¡กล้
ชดสน ทสนม
กลาuเป นบคคลที เส uมมuร เส uมลาn เส uมuศ เส uมทกส ง ทกuuาง ¡นทาง
พระพทธศาสนาจงมีnาLuวา โลโh Lัตฺuัมฺภิhา เมตฺตา เมuuาธรรมเป นเคร uงคำ ้าจน
โลก โลกโสnีเพราะวามีเมuuา โลกโสnาเพราะวามีเมuuาคำ ้าจน ปรารuนาสารพัด¡น
ป_พี เuาเมuuาปราณี แลกได้ดั ง¡จจง เพราะ0ะนั ้น ความเส uม¡นชีวuจะเกดI ้นได้ก
เพราะ c. เL นคนนอนมาh |. เL นคนพuมาh æ. เL นคนที่Ìม่uอมลุhhาวÌL÷าง
หนา c. เL นคนเhีu%คราน!นหนาที่hารงานทุhอu่าง c. เL นคนมัhโhรธ ทั ้ง¡้า
ประการนี ้ บคคล¡ด
แก้ไIได้จากที เป นคนนuนมากก¡¡้นuนแuพuดี จากคนที เกีuจคร้านกมาเพ มพนความ
Iuั น จากคนIี ้โมโ¡ โทโส กกลาuเป นคนมีเมuuากรณา จากคนที ไมมีเมuuากมาเป น
คนเuuกเuนมีเมuuากรณา ¡ากกลับได้ดังนี ้ ความเส uส ้นไปกจะกลาuเป นความเจรQ
รงเรuงก้าว¡น้า¡นทกสuาน uาuมาnาพได้ชี ้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาuงเ¡u
แ¡งความเส uม¡นชีวu เป นI้uคดแดทานสาธชน กสมสมัuได้เวลา เทnนาLะริ โuสาเน
¡นที สดแ¡งพระธรรมเทศนานี ้ uาuมnาพIuuาราธนาคณพระศรีรัuนuรั u
uำานวuuวuชั u¡¡้ทานสาธชนทั ้ง¡ลาu ปราศจากทกI โศก โรคnuั นuราuทั ้ง¡ลาuทั ้ง
ปวง ปรารuนาส ง¡ดuันเป นไปโดuชuบประกuบไปด้วuธรรมIuส งนั ้นจงพลันสำาเรจ จง
พลันสำาเรจ จงพลันสำาเรจ uลuดกาลนาน uาuมnาพได้ชี ้แจงแสดงพระธรรมเทศนา
มาพuสมควรแกเวลา จงสมมuuuลงคงไว้แuเพีuงเทานี ้ เuวัง กมีด้วuประการ0ะนี ้
****************