You are on page 1of 20

Direc ia General a Finan elor Publice Bra ov Serviciul metodologie i asisten contribuabili http: // bv.finantepublice.

ro

CODUL FISCAL TABEL COMPARATIV pentru TITLUL III - IMPOZIT PE VENIT URMARE A MODIFIC RILOR ADUSE DE HG nr. 84/2013 Forma Codului fiscal dup modific rile aduse de HG nr. 84/2013 Dup punctul 72 dat în aplicarea art. 42 se introduce un nou punct, punctul 73 73. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoas exploatat în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative, din p durile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile.
Art 42 Venituri neimpozabile Art. I lit. E pct.

Forma Codului fiscal f r modific rile aduse de HG nr. 84/2013
Art 42 Venituri neimpozabile - veniturile neimpozabile ca urmare a vânz rii bunurilor imobile i mobile din patrimoniul personal...

1

Art 42 Venituri neimpozabile Art 42 Venituri neimpozabile pct. 9 i 10 - categoria veniturilor din agricultur i silvicultur considerate Punctele 9, 10, 211, 401 se abrog neimpozabile pct. 211 - impozitarea veniturilor din ferme familiale cu caracter comercial pct. 401 - inerea eviden ei contabile pentru veniturile din ferme familiale cu caracter comercial Veniturile din agricultur i silvicultur se impoziteaz , incepand cu anul 2013, conform Titlului III - Impozit pe venit, Cap. 7 din Codul fiscal Art. 55 Definirea veniturilor din salarii

2

La punctul 68 dup litera n ) se introduc dou noi litere, literele n ) i n6): n5) remunera ia pl tit avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desf urat în cadrul societ ii civile profesionale de avoca i i societ ii profesionale cu r spundere limitat , potrivit legii;
4 5

Art. 55 Definirea veniturilor din salarii

3

1

n6) indemniza ia primit de angaja i pe perioada deleg rii i deta rii în alt localitate, în ar i în str in tate, în interesul serviciului, precum i orice alte sume de aceea i natur , pentru partea care dep e te de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot râre a Guvernului pentru personalul din institu iile publice, pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013.
ART. 55 alin. (4) lit. m) - venituri salariale neimpozabile

Dup punctul 87 se introduc apte noi puncte, punctele 87 - 87 872. Veniturile din activit i dependente desf urate în str in tate i pl tite de un angajator nerezident nu sunt impozabile i nu se declar în România potrivit prevederilor Codului fiscal. 873. Veniturile din salarii ob inute de contribuabilii prev zu i la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desf urat într-un stat cu care România are încheiat conven ie de evitare a dublei impuneri i care sunt pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dac persoana fizic este prezent în acel stat pentru o perioad care nu dep e te perioada prev zut în conven ia de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu statul în care se desf oar activitatea i veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. 874. În situa ia în care contribuabilii prev zu i la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal care au desf urat activitatea dependent în alt stat pentru o perioad mai mic decât perioada prev zut în conven ia de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu statul în care se desf oar activitatea î i prelungesc ulterior perioada de edere în statul respectiv peste perioada prev zut de conven ie, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului str in. Dup expirarea perioadei prev zute în conven ie, angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculeaz , nu mai re ine i nu mai vireaz impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prev zu i la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2)
1 2 8

ART. 55 alin. (4) lit. m) - venituri salariale neimpozabile

4

2

(1) lit. nu s-a re inut i nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat fa de drepturile lunii curente. 3 . dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România i care efectueaz plata veniturilor din salarii c tre contribuabilii prev zu i la art. Impozitul astfel calculat se re ine de c tre angajator din veniturile din salarii începând cu luna încet rii deta rii i pân la lichidarea impozitului. (1) lit. dar deta area acestora înceteaz înainte de perioada prev zut în conven ie. (2) din Codul fiscal urmeaz s desf oare activitatea dependent în alt stat într-o perioad mai mare decât perioada prev zut în conven ia de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu statul în care se desf oar activitatea. Impozitul se recupereaz într-o perioad cel mult egal cu perioada în care persoana fizic a fost deta at în str in tate. a) i alin. a) i alin. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. re inerii i vir rii impozitului pe venitul din salarii. 40 alin. (1) Pentru veniturile din salarii ob inute de contribuabilii prev zu i la art. (1) lit. 875. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desf urat într-un stat cu care România are încheiat conven ie de evitare a dublei impuneri i care sunt pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. 40 alin. a) i alin. (2) În situa ia în care contribuabilii prev zu i la art. 40 alin.din Codul fiscal datoreaz în statul str in impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desf ur rii activit ii în acel stat. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lun . a) În situa ia în care persoana fizic î i continu rela ia contractual generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. dreptul de impunere revine statului str in dac persoana fizic este prezent în acel stat pentru o perioad care dep e te perioada prev zut în conven ia de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu statul în care se desf oar activitatea. În aceast situa ie. întrucât dreptul de impunere revine statului str in în care persoana fizic î i desf oar activitatea. (2) din Codul fiscal nu are obliga ia calcul rii.

876. (1) lit.Angajatorul. a) i alin. (1) lit. a) i alin. dreptul de impunere revine statului român. re inerii i vir rii impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. 878. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desf urat într-un stat cu care România are încheiat conven ie de evitare a dublei impuneri i care sunt pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul s u permanent stabilit în statul în care persoana fizic î i desf oar activitatea i salariul este suportat de c tre acest sediu permanent. 40 alin. (2) din Codul fiscal. 877. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desf urat într-un stat cu care România nu are încheiat conven ie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o conven ie de evitare a dublei impuneri i care sunt pl ti i de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. regularizarea impozitului datorat de persoana fizic se realizeaz de c tre organul fiscal competent pe baza declara iei privind veniturile realizate din str in tate. angajatorul nu mai are obliga ia calcul rii. Pentru veniturile din salarii ob inute de contribuabilii prev zu i la art. la solicitarea autorit ii fiscale. 4 . În cazul contractelor de deta are încheiate pe o perioad mai mare decât perioada prev zut de conven ia pentru evitarea dublei impuneri încheiat de România cu statul în care este deta at contribuabilul prev zut la art. aflate în derulare la 1 februarie 2013. respectiv documentul/documente care atest data sosirii în România a persoanei deta ate. Pentru veniturile din salarii ob inute de contribuabilii prev zu i la art. b) În situa ia în care persoana fizic nu mai are rela ii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul i acesta din urm nu poate efectua re inerea diferen elor de impozit. dreptul de impunere revine statului str in indiferent de perioada de desf urare a activit ii în str in tate. prezint documente care atest încetarea deta rii. indiferent de perioada de desf urare a activit ii în str in tate. (1) lit. 40 alin. 40 alin.

57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. pe baza documentelor justificative emise de c tre organiza ia de sindicat. La punctul 111 litera b). se re ine la data efectu rii pl ii i se vireaz pân la data de 25 a lunii urm toare celei în care au fost pl tite. liniu a a 3-a se modific 5. dobânzilor acordate în leg tur cu acestea. în limitele stabilite potrivit legii. 59 Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri din salarii 8 125. cota de impozit de 16% se aplic asupra bazei de calcul determinate (. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotiza iei. punctele 1112 i 1113 1112.111. Declara iile privind calcularea i re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angaja ii care au fost deta a i la o alt entitate se completeaz de c tre angajator sau de c tre 5 ART. stabilite în baza unor hot râri judec tore ti r mase definitive i irevocabile. 59 Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri din salarii Art.salariilor sau diferen elor de salarii stabilite în baza unor hot râri judec tore ti r mase definitive i irevocabile Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii La punctul 111 litera b).. 6 . . 68 litera n5). cotiza ia sindical pl tit se deduce. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art.. diferen elor de salarii. În cazul sumelor pl tite direct de c tre angajat. 1113. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 7 ART. precum i actualizarea lor cu indicele de infla ie. membru de sindicat. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat.. liniu a a 5-a .veniturile prev zute la pct. sunt considerate venituri realizate în afara func iei de baz . precum i actualizarea lor cu indicele de infla ie.salariilor. diferen e de salarii. Punctele 125 i 126 se modific : 125. iar impozitul se calculeaz . Veniturile reprezentând salarii.. dup liniu a a 4-a se introduce o nou liniu .) ca diferen între venitul brut i contribu iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Dup punctul 1111 se introduc dou noi puncte. în conformitate cu reglement rile legale în vigoare la data pl ii. Declara iile privind calcularea i re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru salaria ii care au fost deta a i la . stabilite în baza unor hot râri judec tore ti r mase definitive i irevocabile. Aceast regul se aplic i în cazul veniturilor sub forma: . dobânzi acordate în leg tur cu acestea.

Pe baza acestor date unitatea la care salaria ii au fost deta a i întocme te statele de salarii. ART. a c ror Punctul 134 se modific : 134. Pe baza acestor date pl titorul de venituri din salarii la care angaja ii au fost deta a i întocme te statele de salarii i calculeaz impozitul. punctul 127 : 1271. Dup punctul 127 se introduce un nou punct. Veniturile ob inute din închirieri i subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosin ei locuin ei. 1 ART. Pl titorii de venituri din salarii au obliga ia de a completa declara iile privind calcularea i re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit i pentru veniturile din salarii pl tite angaja ilor pentru activitatea desf urat de ace tia în str in tate. pl titorii de venituri din salarii identific persoanele care în cursul anului precedent au desf urat activitate salariat în str in tate. Pe baza acestor date unitatea la care salaria ii au fost deta a i întocme te statele de salarii. re inut i virat. La completarea declara iei. garajelor. 59 Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri din salarii pl titorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul deta at este pl tit de entitatea la care a fost deta at. angajatorul care a deta at comunic pl titorului de venituri din salarii la care ace tia sunt deta a i date referitoare la deducerea personal la care este îndrept it fiecare angajat. a c ror folosin este 6 ART. în scopul complet rii declara iei privind calcularea i re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. 126.o alt unitate se completeaz de c tre unitatea care a încheiat contractele de munc cu ace tia. caselor de vacan . Veniturile ob inute din închirieri i subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosin ei locuin ei. În situa ia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angaja ii au fost deta a i. 59 Obliga ii declarative ale pl titorilor de venituri din salarii 9 ART. calculeaz impozitul i transmite lunar unit ii de la care au fost deta a i informa iile solicitate prin ordinul ministrului finan elor publice. 126. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosin ei bunurilor 134. în scopul complet rii fi ei fiscale. pl titorul de venituri din salarii care a deta at comunic pl titorului la care ace tia sunt deta a i date referitoare la deducerea personal la care este îndrept it fiecare salariat. garajelor. terenurilor i altele asemenea. terenurilor i altora asemenea. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosin ei bunurilor 10 . caselor de vacan . indiferent dac impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. în scopul complet rii declara iei privind calcularea i re inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. calculeaz impozitul i transmite lunar unit ii de la care au fost deta a i informa iile solicitate prin ordinul ministrului finan elor publice. În situa ia în care plata venitului salarial se face de unitatea la care salaria ii au fost deta a i.

inclusiv a unor p r i din acestea. utilizate în scop de reclam . arendare i altele asemenea. Pre ul de cump rare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condi iile prev zute la art. Veniturile din activit i agricole realizate individual sau într-o form de asociere f r personalitate juridic . câ tigul din înstr inarea p r ilor sociale se determin ca diferen între pre ul de vânzare i valoarea nominal /pre ul de cump rare care este considerat( ) zero. Modalitatea concret de re inere la surs a impozitului se stabile te prin acordul p r ilor. înainte de opera iune. utilizate în scop de reclam . În cazul în care p r ile sociale au fost dobândite prin mo tenire. dup caz. punctul 1352: 1352. Termenul de virare a impozitului re inut. Dup punctul 1351 se introduce un nou punct. 1423. în raza teritorial a c ruia se afl terenul arendat. 66 Stabilirea venitului din investi ii 12 Cap. dup caz. afi aj i publicitate. silvicultur 1 i piscicultur Cap. valoarea nominal /pre ul de cump rare a/al titlurilor respective este considerat( ) zero. stabilite pe baza normelor de venit. uzufruct i altele asemenea. inclusiv a unor p r i din acestea. 74 alin. punctele 1422 i 1423: 1422. afi aj i publicitate. (4) este pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut. a/al titlurilor de valoare cedate. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin ei bunurilor cedat în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. 1491. Dup punctul 1421 se introduc dou noi puncte. ART. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere pre urile medii ale produselor agricole. potrivit prevederilor art. ultimele care au fost comunicate de c tre consiliul jude ean sau Consiliul General al Municipiului Bucure ti. În cazul în care arenda se pl te te în natur . 7 Punctul 149 se modific : 1 i piscicultur 13 . 66 Stabilirea venitului din investi ii ART.folosin este cedat în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. 27 i 27^1 din Codul fiscal în cadrul opera iunilor de transfer neimpozabil este stabilit în func ie de valoarea nominal sau pre ul de cump rare. ART. indiferent de forma de organizare a activit ii. 7 Venituri din activit i agricole. silvicultur 149 . uzufruct. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal. 7 Venituri din activit i agricole. În cazul în care titlurile de valoare ini iale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin ei bunurilor 11 ART.

femele din specia bubaline care au f tat cel pu in o dat .Oi . 1492. 71 alin. 1493. d) linte. 2. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. vaci i bivoli e: . e) n ut. 73 din Codul fiscal. . (1) lit. f) lupin.Bivoli e . B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabile te pe baza normelor de venit sunt definite dup cum urmeaz : 1. inclusiv cele luate în arend . sunt impozabile indiferent dac se face sau nu dovada valorific rii produselor.leguminoase pentru boabe se cuprind: a) maz re pentru boabe.Capre .femele din specia ovine care au f tat cel pu in o dat . 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determin pe baza normelor de venit este cea stabilit potrivit legisla iei în materie. Veniturile din activit i agricole men ionate la art. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabile te pe baza normelor de venit sunt prev zute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din România. ovine i caprine: .Veniturile din activit i agricole supuse impunerii pe baz de norme de venit în conformitate cu prevederile art. . aprobat prin ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale.c) din Codul fiscal.femele din specia caprine care au f tat cel pu in o dat .Vaci . În cadrul grupei de produse vegetale . cre terea i exploatarea animalelor de inute cu orice titlu.femele din specia taurine care au f tat cel pu in o dat . b) fasole pentru boabe. a) . c) bob. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 8 14 . Terminologia folosit pentru definirea grupelor de produse vegetale i animale prev zute la art.

curci. Pentru restul de 190 capete se aplic norma de venit de 65 lei/cap de animal. p s ri de curte .300 lei Impozit = 45. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploata ie de 100 ha cereale (grâu i porumb).040. 4. carne în viu i carcas .350 lei Impozit = 12. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activit i agricole.porci peste 35 de kg. bibilici. inclusiv scroafele de reproduc ie.300 lei x 16% = 7. gâ te. Pentru primele 10 capete animale (oi i capre) nu se impoziteaz . porci pentru îngr at . astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploata ie de ovine i caprine (care au f tat cel pu in o dat ) 200 capete. primele 2 ha din grupa cereale nu se impoziteaz . prepeli e. pentru urm toarele 98 ha se aplic norma de venit de 449 lei/ha. piei crude.350 lei x 16% = 1. albine . astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12. ra e. 9 . la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grup de produse vegetale i fiecare grup de animale vor fi avute în vedere suprafe ele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective.976 lei 1495.3. miere i alte produse apicole definite potrivit legisla iei în materie.familii de albine. precum i altele asemenea. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploata ie de vaci i bivoli e de 102 capete.002 lei x 16% = 7. 5. 1494. lân . Pentru primele dou capete nu se impoziteaz . Pentru restul de 100 de capete se aplic norma de venit de 453 lei/cap de animal.002 lei Impozit = 44. precum i produsele de origine animal : lapte.totalitatea p s rilor din speciile g ini. ou . Sunt considerate în stare natural produsele agricole vegetale ob inute dup recoltare.

Contribuabilii au obliga ii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. Veniturile din activit i agricole generate de exemplarele prev zute la lit. intervenite dup data de 25 mai. B). se supun impunerii potrivit prevederilor cap. respectiv a venitului anual impozabil. purcei). 1493 lit. berbeci. Norma de venit stabilit în condi iile prev zute la art. precum i din valorificarea produselor de origine animal în stare natural . 1493 lit. 1493 lit.Preparatele din lapte i din carne sunt asimilate produselor de origine animal ob inute în stare natural . indiferent de vârst . a animalelor i a produselor de origine animal . 73 din Codul fiscal (de exemplu: vi ei. bivoli. În cazul suprafe elor destinate produselor vegetale hamei. II <<Venituri din activit i independente>>. Modificarea structurii suprafe elor destinate produc iei agricole vegetale/num rului de capete de animale/familiilor de albine. 73 din Codul fiscal include i venitul realizat din înstr inarea produselor vegetale. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile f t ri i cele achizi ionate numai în scop de reproduc ie pentru animalele de inute de contribuabili i supuse impunerii potrivit prevederilor art. Suprafe ele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii planta i în livezi. include i venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condi iile prev zute la pct. Norma de venit corespunz toare veniturilor realizate din cre terea i exploatarea animalelor. Veniturile din activit i agricole realizate din cre terea i exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. pomi i vie. nu conduce la ajustarea normelor de venit. a) i b) incluse în norma de venit nu se impoziteaz distinct fa de veniturile realizate din cre terea i exploatarea animalelor din grupele prev zute la pct. suprafe ele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. B). 73 din Codul fiscal. venitul 10 . miei. în conformitate cu prevederile art. în stare natural . caprine. bubaline. ovine. B). tauri.

În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care exist regimuri fiscale diferite.net anual fiind determinat în sistem real. respectiv determinare pe baz de norm de venit i venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partid simpl . 73 din Codul fiscal. Veniturile din activit i agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activit i agricole. pe baza datelor lor din contabilitatea în partid simpl . Contribuabilii care ob in doar venituri din activit i agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obliga ii contabile. în situa ia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale i animale conform prevederilor art. 1498. Veniturile din activit i agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe baz de norme de venit. În situa ia contribuabililor care ob in venituri din activit i agricole impuse pe baz de norm de venit i care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. 72 din Codul fiscal. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activit i independente pentru care venitul net anual se determin în sistem real. 1496. 1499. nu exist obliga ia depunerii declara iei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. 1497. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grup de produse vor fi avute în vedere prevederile art. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Totalul pl ilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul sumei pl ilor anticipate stabilite în anul 2012. numai în cazul în care acestea au fost achizi ionate în scopul cre terii i valorific rii lor sub orice form . La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile i cheltuielile efectuate dup data de 1 februarie 2013. cotele de 11 . pe baza datelor din contabilitatea în partid simpl . II <<Venituri din activit i independente>>.

Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor f r personalitate juridic din valorificarea în stare natural a urm toarelor: . 71 alin. g) din Codul fiscal. în limitele stabilite potrivit tabelului prev zut la art. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee i leguminoase pentru produc ia de mas verde. destinate furaj rii animalelor de inute de contribuabilii respectivi. 42 lit. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. IV al titlului III din Codul fiscal.produse capturate din fauna s lbatic . 72 Venituri neimpozabile 14910. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor f r personalitate juridic ce de in cu orice titlu suprafe e de teren destinate produc iei agricole. b) contribuabilii arendatori. 14911. altele decât cele care genereaz venituri din activit i independente.produse culese din flora s lbatic . 72 alin. 71 alin. 72 Venituri neimpozabile Art. Art. Suprafe ele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal i genereaz venituri neimpozabile conform art. d) contribuabilii care îndeplinesc condi iile prev zute la art. (1) din Codul fiscal i pentru care veniturile din activit i agricole sunt 12 . precum i pentru p uni i fâne e naturale. (2) din Codul fiscal. c) contribuabilii care ob in venituri din activit i agricole i î i desf oar activitatea în mod individual. (2) din Codul fiscal. 14912. pentru cele necultivate. care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap.cheltuieli vor fi alocate propor ional cu suprafe ele de teren/num rul de capete de animale/num rul de familii de albine de inute. Nu au obliga ii de declarare i nu datoreaz impozit potrivit prevederilor cap. (2) din Codul fiscal. 72 alin. inclusiv în cazul în care veniturile sunt ob inute din exploatarea bunurilor de inute în comun sau în dev lm ie i sunt atribuite conform pct. pentru care venitul se determin pe baza normelor de venit i a celor prev zute la art. .

14913. 73 Stabilirea venitului anual din activit i agricole pe baz de norme de venit ART. ART. veniturile corespunz toare suprafe elor destinate produc iei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizeaz venituri din activit i agricole. 74 Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole . cât i într-o form de asociere. dup data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dup 25 mai i pân la sfâr itul anului fiscal respectiv. Perioada de declarare a suprafe elor cultivate/cap de animal/familie de albine este pân la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs i cuprinde informa ii privind suprafe ele cultivate/capetele de animal/familiile de albine de inute la data declar rii. ART. 73 Stabilirea venitului anual din activit i agricole pe baz de norme de venit 14912. În cazul contribuabilului care realizeaz în mod individual venituri din desf urarea a dou sau mai multe activit i agricole pentru care venitul se determin pe baz de norm de venit. în declara ia depus pân la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa 13 ART. plafonul neimpozabil se acord la nivel de asociere.impuse pe baz de norm de venit. Veniturile din activit i agricole determinate pe baz de norme de venit. înscri i într-un document oficial. de inute în comun sau în dev lm ie de proprietari. realizate din exploatarea bunurilor (suprafe e destinate produc iei vegetale/cap de animal/familie de albine). uzufructuari sau de al i de in tori legali. organul fiscal competent stabile te venitul anual prin însumarea veniturilor corespunz toare fiec rei activit i. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizat procedura succesoral . În cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activit i agricole atât individual. În cazul contribuabililor care ob in venituri din activit i agricole i î i desf oar activitatea sub forma unei asocieri f r personalitate juridic . în situa ia în care acestea nu se cunosc. 74 Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole 14914. se atribuie propor ional cu cotele-p r i pe care ace tia le de in în acea proprietate sau contribuabilului care realizeaz venituri din activit i agricole.

74 alin. 14916.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative . ART.venituri. 78 Definirea veniturilor din alte surse ART. organul fiscal competent stabile te impozitul anual datorat. Nu au obliga ii declarative contribuabilii care ob in venituri din activit i agricole i î i desf oar activitatea sub forma unei asocieri f r personalitate juridic . 14915. liniu a a 12-a: 14 16 . 169/1997. k) distribuite de persoanele juridice constituite conform legisla iei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 73 15 . pân la data de 25 mai a anului respectiv. dup data de 25 mai. În cazul contribuabililor/asocierilor f r personalitate juridic care depun cu întârziere declara ia pentru anul în curs.numai informa ii referitoare la activitatea desf urat în mod individual..152 . informa iile cuprinse în declara ie vizeaz suprafe ele cultivate/capetele de animale/familiile de albine de inute la data de 25 mai.. liniu a a 8-a se modific : . 26 din Legea nr.exemple venituri din alte surse . în situa ia modific rii structurii suprafe elor destinate produc iei agricole vegetale/num rului de capete de animale/familii de albine. 78 Definirea veniturilor din alte surse pct. Pe baza declara iilor depuse de contribuabili/asocieri f r personalitate juridic . Contribuabilii/asocierile f r personalitate juridic care au depus declara ia prev zut la art. prev zute la art. La punctul 152. altele decât cele prev zute la pct. altele decât cele de la art. 1/2000.persoane juridice. 18/1991 i ale Legii nr. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezint impozit final i nu se recalculeaz . (2) din Codul fiscal pot depune o nou declara ie pentru anul în curs. dup liniu a a 11-a se introduce o nou liniu . cu modific rile i complet rile ulterioare. cu modific rile i complet rile ulterioare. 42 lit. La punctul 152. obliga iile declarative fiind îndeplinite de asociatul care r spunde pentru îndeplinirea obliga iilor asocia iei fa de autorit ile publice.

precum i cei care realizeaz venituri din activit i agricole impuse în sistem real. c) venituri din activit i agricole impuse în sistem real. 41 lit. la organul fiscal competent. din urm toarele categorii: a) venituri din activit i independente. b) venituri din cedarea folosin ei bunurilor. inclusiv în cazul drepturilor de crean e salariale ob inute în baza unor hot râri judec tore ti definitive i irevocabile. c) venituri din activit i agricole. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil 153. Obliga ia depunerii declara iilor privind venitul estimat/ norma de venit revine atât contribuabililor care determin venitul net în sistem real i desf oar activitatea în mod individual sau într-o form de asociere care nu d na tere unei persoane juridice. 15 ART. b) venituri din cedarea folosin ei bunurilor. . în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.h) i art. Contribuabilii care încep o activitate independent au obliga ia declar rii veniturilor i cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. ART. pe fiecare surs i categorie de venit. Venitul net anual se determin de c tre contribuabil. pe fiecare surs . Punctul 161 se modific 161. 81 Declara ii privind venitul estimat/norma de venit Punctul 153 se modific : 153. respectiv de cesionar ca urmare a realiz rii venitului din crean a respectiv . Venitul net anual se determin de c tre contribuabil. pe fiecare surs i categorie de venit. venituri din silvicultur i piscicultur . Declararea veniturilor i a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declara iei privind venitul estimat/norma de venit. cu excep ia veniturilor din activit i agricole impuse pe baz de norme de venit. pe fiecare surs i categorie de venit. au obliga ia declar rii veniturilor i cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. din urm toarele categorii: a) venituri din activit i independente.. pe fiecare surs i categorie de venit. Contribuabilii care încep o activitate independent . altele decât cele care se încadreaz în categoriile prev zute la art. Obliga ia depunerii declara iilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determin venitul net în sistem real i desf oar activitatea în mod individual sau într-o form de asociere care nu d na tere unei persoane juridice.veniturile ob inute de cedent ca urmare a cesiunii de crean . 80 Stabilirea venitului net anual impozabil 17 18 161. cât i contribuabililor pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit. 42 din Codul fiscal. pe fiecare surs . cât i contribuabililor pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit. a) . din patrimoniul personal. la organul fiscal competent. 81 Declara ii privind venitul estimat/norma de venit ART. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activit i independente. silvicultur i piscicultur . ART. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Declararea veniturilor i a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declara iei privind venitul estimat/ norma de venit.

În cazul contribuabililor care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor sub forma arendei i au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. respectiv 25 martie. Punctul 164 se modific : 164. pân la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. ART. Contribuabilii care încep o activitate impus pe baz de norme de venit i opteaz pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declara ia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. cu excep ia veniturilor din activit i agricole. În cazul în care contribuabilul ob ine venituri într-o form de asociere. i care solicit trecerea pentru anul fiscal urm tor la impunerea în sistem real vor depune declara ia privind venitul estimat/ norma de venit pân la data de 31 ianuarie completat corespunz tor. 81 Declara ii privind venitul estimat/norma de venit 19 164. completat corespunz tor. pentru care sumele reprezentând pl i anticipate se achit pân la 25 septembrie i 25 noiembrie. respectiv 25 martie. Sumele reprezentând pl i anticipate se achit în 4 rate egale. 25 septembrie i 25 decembrie. 82 Stabilirea pl ilor anticipate de impozit ART. cu excep ia asocia iilor care realizeaz venituri din activit i agricole pentru care venitul se stabile te pe baza normelor de venit. 82 Stabilirea pl ilor anticipate de impozit 168. impuse pe baz de norme de venit. ART. În cazul contribuabililor care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor sub forma arendei i au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. completat corespunz tor. Contribuabilii care încep o activitate impus pe baz de norme de venit i opteaz pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declara ia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente impuse pe baz de norme de venit i care solicit trecerea pentru anul fiscal urm tor la impunerea în sistem real vor depune declara ia privind venitul estimat/norma de venit pân la data de 31 ianuarie. 25 iunie.Nu depun declara ii privind venitul estimat/ norma de venit contribuabilii care desf oar activit i independente pentru care pl ile anticipate se realizeaz prin re inere la surs de c tre pl titorul de venit. În cazul în care contribuabilul ob ine venituri într-o form de asociere. Punctul 168 se modific : 168. fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii f r personalitate juridic . 20 16 . Sumele reprezentând pl i anticipate se achit în 4 rate egale. ART. plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind venitul realizat. completat corespunz tor. 25 iunie. fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii f r personalitate juridic . Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente i din activit i agricole. 25 septembrie i 25 decembrie. plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara iei privind venitul realizat. 81 Declara ii privind venitul estimat/norma de venit Nu depun declara ii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desf oar activit i independente pentru care pl ile anticipate se realizeaz prin re inere la surs de c tre pl titorul de venit. pân la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

venituri din care realizeaz . contesta ii. în intervalul 1 25 mai inclusiv al anului urm tor celui de realizare a venitului. asociatul desemnat are urm toarele obliga ii: a) s înregistreze contractul de asociere. 52 din Codul fiscal. 63 alin. Prin sediul asocia iei se în elege locul principal de desf urare a activit ii asocia iei. punctul 185 : 1851. venitul va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuit din asociere. În cazul asocierilor care realizeaz venituri din activit i agricole impuse pe baz de norme de venit. este final. definit potrivit legisla iei în materie. definit potrivit legisla iei în materie. pentru care impozitul re inut este final. Declara iile privind venitul realizat se depun de contribuabilii 176. 52 alin. (2) din Codul fiscal i cei care ob in venituri prev zute la art.c) din Codul ob in venituri prev zute la art. individual sau într-o form de asociere. 1 ART. la organul fiscal competent. venitului. precum i în ceea ce prive te depunerea de obiec iuni. precum i orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asocia ia este înregistrat în eviden a fiscal . 83 Declara ia privind venitul realizat 21 Dup punctul 185 se introduce un nou punct. Declara iile privind venitul realizat se depun. b) s reprezinte asocia ia în verific rile efectuate de organele fiscale.25 mai inclusiv al anului urm tor celui de realizare a organul fiscal competent. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. (1) lit. a) . (1) lit. din activit i independente. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. 86 Reguli privind asocierile f r personalitate juridic 22 17 . 52 alin. Declara iile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaz . la ianuarie . ART. venituri din cedarea folosin ei venituri din activit i agricole pentru care venitul net se determin în bunurilor i venituri din activit i agricole pentru care venitul net sistem real. declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuit din asociere. 86 Reguli privind asocierile f r personalitate juridic ART. venituri activit i independente. fiscal i care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit 1 prevederilor art. venitul declarat Pentru veniturile realizate dintr-o form de asociere. (2) din Codul fiscal i cei care contribuabilii prev zu i la art. 63 alin. pentru care impozitul re inut 521 din Codul fiscal. a) . individual sau într-o form de asociere. venituri din silvicultur i piscicultur . 83 Declara ia privind venitul realizat ART. Pentru veniturile realizate dintr-o form de asociere.Punctul 176 se modific : 176.c) din Codul fiscal i care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. în intervalul 1 ianuarie Declara iile privind venitul realizat se depun. Fac excep ie de la depunerea declara iei privind venitul realizat Fac excep ie de la depunerea declara iei privind venitul realizat contribuabilii prev zu i la art. se determin în sistem real.

constituit 188 .c) s r spund la toate solicit rile organelor fiscale. În cazul societ ii civile cu personalitate juridic . partid simpl . cât i cele privind asocia ii. net din activit i independente. 86 Reguli privind asocierile f r personalitate juridic 1881. legate de activitatea desf urat de asocia ie. potrivit legii. ART. determinarea venitului ob inut în cadrul entit ii se efectueaz în sistem real. f) alte obliga ii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. potrivit legii. pentru anul fiscal respectiv. care este supus regimului transparen ei fiscale. au obliga ia s asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activit i independente. persoanele fizice asociate au obliga ia s asimileze acest venit distribuit în func ie de cota de participare venitului net anual din activit i independente. potrivit legii. 18 Punctul 188 se modific : 1 23 . În cazul societ ii civile cu personalitate juridic constituite potrivit legii speciale i care este supus regimului transparen ei potrivit legii speciale i care este supus regimului transparen ei fiscale. 2. potrivit legii. 86 Reguli privind asocierile f r personalitate juridic 1 ART. se aplic regulile de determinare a venitului din activit i independente. societatea profesional cu r spundere limitat asociat în cadrul filialei va include venitul distribuit în func ie de cota de participare în venitul brut al activit ii independente. Pentru membrii asocia i în cadrul filialei se aplic urm toarele reguli: 1. precum i distribuirea acestuia pe asocia i. au obliga ia s asimileze acest venit distribuit venitului net anual din potrivit legii. e) s determine venitul impozabil ob inut în cadrul asocia iei. d) s completeze Registrul pentru eviden a aportului i rezultatului distribuit. atât cele privind asocia ia. filiala fiind supus regimului transparen ei fiscale. Persoanele fizice care ob in venituri dintr-o activitate desf urat într-o form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparen ei fiscale. se aplic regulile de determinare a venitului net fiscale. Persoanele fizice care ob in În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei venituri dintr-o activitate desf urat într-o form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i societ i profesionale cu r spundere limitat cu una sau mai multe persoane fizice. pe baza datelor din contabilitatea în activit i independente.

acelea i venituri ob inute din salarii atât în România. 40 alin. dup caz. 59 alin. se impun în România pentru salarial desf urat în str in tate de c tre sau în numele unui veniturile realizate din activitatea salarial desf urat în angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în str in tate. eliberat de autoritatea competent a statului str in. organul fiscal 3 87 . care s rezulte venitul baz de calcul al impozitului i impozitul sau orice alt document justificativ privind venitul realizat i re inut în România pentru salariul pl tit în str in tate. cât i în alt dup caz. România au obliga ia de a declara în România veniturile respective În cazul în care acela i venit din salarii este supus impunerii atât în România. c) contractul de deta are. 59 alin. din ara în care s-a ob inut venitul. cu excep ia contribuabililor care de impunere potrivit conven iei de evitare a dublei impuneri realizeaz venituri de aceast natur în condi iile prev zute la pct. declara ia competent sau prin po t . (2) din Codul fiscal care sunt pl ti i pentru activitatea de c tre angajatorul român. întocmit de angajatorul rezident în România ori de c tre un sediu b) certificatul de atestare a impozitului pl tit în str in tate de permanent în România care efectueaz pl i de natur salarial din contribuabil. contribuabilii care au fost impu i pentru baza declara iei privind veniturile realizate din str in tate i restituie. încheiate de România cu respectivul stat. În vederea regularizeaz impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în regulariz rii impozitului. eliberat de autoritatea competent b) contractul de deta are. Contribuabilii prev zu i la art. 91 Creditul fiscal extern ART. întocmit /întocmit de angajatorul rezident la registratura organului fiscal competent sau prin po t . 878 pentru care impozitul este final. (1) lit. împreun cu cererea de restituire sau privind veniturile realizate din str in tate reprezint i cerere de declara ia privind veniturile realizate din str in tate. (1) sunt pl ti i pentru activitatea salarial desf urat în str in tate lit. 40 alin. a) i alin. dup caz. (2) lit. pct. eliberat de autoritatea competent a statului str in. 874 i 877. (2) din impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea Codul fiscal. restituire. cât i în str in tate. contribuabilii prev zu i la art. înso it de urm toarele documente justificative: în România sau de c tre un sediu permanent în România care a) documentul men ionat la art. 875 alin. pe baza cererii depuse. sau 19 ART. urm toarele documente justificative: (3) Declara ia privind veniturile realizate din str in tate se depune a) fi a fiscal sau documentul men ionat la art. (2) din Codul fiscal. în totalitate sau în parte impozitul re inut de c tre stat cu care România are încheiat o conven ie de evitare a angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent dublei impuneri vor depune la registratura organului fiscal în România la cererea persoanei fizice. (2) din Codul fiscal efectueaz pl i de natur salarial . impozitul pl tit în cel lalt stat. (1) În vederea regulariz rii de c tre organul fiscal a 209. competent din România va proceda la regularizarea impozitului (2) În situa iile prev zute la pct. organul fiscal datorat de rezidentul român. d) orice alte documente ce pot sta la baza determin rii sumei d) certificatul de atestare a impozitului pl tit în str in tate de impozitului pl tit în str in tate pentru veniturile pl tite de contribuabil. a) i pct. În acest caz. c) documente justificative privind încetarea raportului de munc . dup caz. statului str in revenindu-i dreptul potrivit declara iei privind veniturile realizate din str in tate la termenul prev zut de lege.Punctul 209 se modific : 209. care desf oar activitate salarial în str in tate i desf urat în str in tate. 91 Creditul fiscal extern 24 . a) i alin.

angajatorul rezident în România sau de c tre un sediu permanent în România.2013 20 . eliberat de autoritatea competent din ara în care s-a ob inut venitul. orice alt document justificativ privind venitul realizat i impozitul pl tit în cel lalt stat. pentru situa ia în care dreptul de impunere a revenit statului str in. Material informativ elaborat la data de 26. Veniturile din activit i dependente desf urate în str in tate i pl tite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România potrivit prevederilor Codului fiscal i nu fac obiectul creditului fiscal extern. precum i orice alte documente care pot sta la baza determin rii sumei impozitului pl tit în str in tate. Procedura de regularizare a impozitului datorat de rezidentul român se va stabili prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .03.