You are on page 1of 2

Pregunta i prec de CRIDA PREMIANENCAPOBLE ACTIU (CPPA) sobre laparcament i les zones blaves i verdes

Ats que ja ha transcorregut el temps necessari per a poder avaluar la utilitat, la funcionalitat i lefectivitat de les zones blaves i verdes per a la finalitat que foren creades. Ats que darrerament shan vist actuacions a la plaa del Doctor Ferran on primer shi pintaren noves zones i desprs just a sobre una zona de prohibit estacionar i parar. Ats que actualment molts dels carrers del centre de Premi de Mar han vist suprimides les seves places daparcament degut a les obres que shi estan realitzant i mots vens i venes veuen com cada vegada s ms complicat estacionar. Ats que repetides vegades sha advertit al regidor durbanisme sobre una problemtica concreta del carrer de lAurora on al seu tram final tocant a lescola La Li hi ha una mala senyalitzaci i a on hi cabrien tres cotxes noms shi poden aparcar dos perqu la Policia Local sense criteri multa el tercer cotxe. Ats que tamb repetidament sha advertit al regidor durbanisme sobre una problemtica en concret del carrer de lEsperana on existeix una franja groga de prohibit estacionar que es troba en molt mal estat i que no queda ben delimitada i despista als conductors. Per tot plegat, Crida PremianencaPoble Actiu pregunta: Per quin motiu a hores dara el Govern encara no ha presentat cap informe sobre el funcionament de les noves zones blaves i verdes des de la seva entrada en vigor? Per quin motiu no es planificaren correctament les places del Doctor Ferran i shi realitz el nyap esmentat anteriorment? Per quin motiu a hores dara encara no shan solucionat les mancances de senyalitzaci de les dues problemtiques esmentades anteriorment?

Demanem una resposta oral per part de al senyor regidor durbanisme Antoni Subir al ple ordinari del mes de maig de 2013, atenentnos a lapartat 4 de larticle 9 del ROM . PREC Des de Crida Premianenca Poble Actiu demanem que fins que no finalitzin les obres de millora que sestan realitzant a diversos carrers de Premi, les zones blaves i verdes deixin de funcionar per a facilitar lestacionament de vehicles als vens i venes. De la mateixa manera demanem que urgentment sens faci arribar linforme de valoraci de funcionament de les noves rees verdes i blaves.

Premi de Mar, 9 de maig de 2013.