You are on page 1of 50

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ፖሊሲን ለማስተግበር የተዘጋጀ የአደረጃጀት ማሻሻያ ጥናት
የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ

ግንቦት 2004 ዓ/ም
አዲስ አበባ

1

ማውጫ
ማውጫ

...............................................................................2

1.መነሻ................................................................................................................3
1.1 መግቢያ........................................................................................................3
1.2 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ራዕይ .....................................................................3
1.3. የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ተልእኮ ......................................................................3
1.4 የለውጥ መነሻ አዳዲስ የፈለቁ ሀሳቦች .......................................................................4
2. የስራ ሂደቱ ዝርዝር አደረጃጀት ......................................................................................5
2.1 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ አደረጃጀት .................................................................5
2.2 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ሥልጣንና ተግባር፤.............................................................6
3. በመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ዓላማ፤ ግብ፤ ተፈላጊ ግብአት.........................7
3.1 በመሬት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ዓላማና ግብ...............................................7
3.2. የመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ የስራ ሂደት አገልግሎት አስታንዳርድ..........................................8
3.3. በመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ግብና ደረጃ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት
አደረጃጀት.........................................................................................................12
5. ዓላማ አስፈጻሚ የሠው ሃይል ማጠቃለያ...........................................................................47

2

1. መነሻ
1.1 መግቢያ
እንደ ›=ƒÄåÁ vK< ¾ ዳበረ ኢኮኖሚና ሰፊ የካፒታል ጥሪት vMÑ’u< ›Ña‹ S_ƒ ወሳኝ የምርት ግብዓት ስለሆነ
በእነዚህ አገሮች የዜጎች ሀብት የማፍራት አቅም በመሬት ተደራሽነት በእጅጉ ይወሰናል፡፡ በሌላ በኩል በብዙ ታዳጊ አገሮች
ኢኮኖሚያዊ የመሬት ድልድልን ማረጋገጥ የሚችል የዳበረ የገበያ ሥርዓት ስለሌለ በገበያ ኃይሎች መስተጋብር ብቻ ፍትሃዊ
የመሬት ስርጭትን ማረጋገጥ ያዳግታል፡፡ በዚህ የተነሣ በብዙ ታዳጊ አገሮች የመሬት ልማት አስተዳደርና ሥርጭት ቁልፍ
የመንግሥት ፖሊሲና አጀንዳ ሆኖ ይገኛል፡፡
ስለሆነም የስራ ሂደቱ ከዚህ በፊት በዋናነት የመሰረታዊ አሰራር ሂደት ተከትሎ የተዋቀረ ከመሆኑ አንጻር የመልሶ ማደራጀት
አካሄዱ ከፈንክሽናል አደረጃጀት ወደስራ ሂደት መር ለመቀየር የሚከተለውን እያንዳንዱን ደረጃ መከተል አስፈላጊ አልሆነም፡፡
ከዚህ ሌላ ሂደቱ የራሱ ስትራቴጂክ እቅድ የነደፈና ያጸደቀ ስለሆነ የት መድረስ እንደሚፈለግ አዲስ ቀረጻ የሚያስፈልገው
ስላልሆነ ያስቀመጡትን ተደራሽ ግብ እንዳለ መውሰድ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ከዚህ ሌላ የሁሉንም ደጋፊ አደረጃት ከዚህ ቀደም
በበቂ ሰለተጠኑ በዝረዝር መሄድ ስለማያስፈለግ ማጠቃለያቸውና እስታንዳርዳቸው ከመሬት ልማት አንጻር

ብቻ ተቃኝቶ

ተወስዶ ተፈላጊው የሰው ሃይል ተካቷል፡፡
ይህ ሪፖርት በውስጡ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ራዕይ፤ ተልእኮ፤ ተቋሙ በምን ደረጃ አንደተዋቀረ፤ የስራ ሂደቱ ስልጣንና
ተግባር፤ የስራ ሂደቱ ፍሰት አደረጃጀት፤ የስራ ሂደቱ ሊያሳካ ያስቀመጠው ዓላማ፤ ግብና ዝርዝር ተግባራት እንዲሁም
እንደየተቋሙ የስራ ባህሪና ስፋት በደጋፊ አደረጃጃቶች የሚኖረውን የሰው ሃይል ያስቀምጣል፡፡

1.2 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ራዕይ
u2012 ¯.U ¾›Ç=e ›uv Ÿ}T የመሬት አቅርቦትን ዉጤታማና ቀልጣፋ በማድረግ ¾Ÿ}Tª” MTƒ እንዲፋጠን
ማድረግ::
1.3. የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ተልእኮ
u›Çe ›uv Ÿ}T ¬Ö?ታ T የ S_ƒ አ p`xƒ፣ u²S“© ቴ¡•KAÍ= ¾}ÅÑð ¾S_ƒ v”¡“ Øun e`›ƒ
uS²`Òƒ ግ Mê“ õƒH© በሆነ መንገድ የለማ መሬት ለአልሚዎች በማስተላለፍ K›=”yeƒS”ƒ }S^ß ¾J’‹
Ÿ}T TÉ[Ó::

3

1.4 የለውጥ መነሻ አዳዲስ የፈለቁ ሀሳቦች
 የመሬት ልማት ተቋም ባደራጁ የከተማ አስተዳደሮች የመሬት ልማት ሥራ ወጪን በማስመለስ (Cost recovery)
እና በሥራ ስልጠት (efficiency) መርህ የሚመራ ነው፡፡ Á; ½™WRT FT; o»wG…« ¬úYÕ
oYR ?Á ½Gû¬ú@o| ™Ðpq oüzÁ
 ቦታዎችን ለልማት ጨረታ በማውጣት የተሻለ የልማት ፍሰት እንዲመጣ የማድረግ አሰራር መዘርጋት
 በከተማው በሁሉም አቅጣጫዎች የሚካሄደውን ልማት ለማመጣጠን በከተማዋ ከፍተኛ የልማት ፍሰት ባለባቸው
አካባቢዎች የሚወጡ የመሬት ጨረታዎችን የማዘግየትና ብዙ ልማት/ እድገት በሌለባችው አካባቢዎች ላይ የሚገኙ
የመሬት ጨረታዎችን የማውጣት አሰራር ቢኖር
 የመሬት ባንክ አሰራር በቴክኖሎጂ የተደገፈና ውስን የመሬት ሀብትን በአግባቡ መጠቀም በሚያስችል አግባብ ቢመራ
 የመሬት ዋጋን ለማረጋጋት የሚያስችል የመሬት ዋጋ ጥናት Ã ከናወና M
 የመሬት ባንክ አሰራር በቴክኖሎጂ የተደገፈና ውስን የመሬት ሀብትን በአግባቡ መጠቀምና የተመጣጠነ

የከተማ ልማት ማምጣት በሚያስችል አግባብ ይመራል
 የተሻሻለና ወቅታዊ የማይንቀሳቀስ ንብረት ዋጋ ግመታ እና የግብይት ስርዓት እንዲኖር በማድረግ ለከተማው ወሳኝ ጉዳይ
ለሆነው የገቢ ምንጭነት ሚና እንዲጫወት በማድረግ ለቀልጣፋና ውጤታማ ለሆነ የገበያ ስርዓትና የመሬት ልማትና
ማኔጅመንት ጉልህ ሚና እንዲጫወት ማድረግ፤

4

2. የስራ ሂደቱ ዝርዝር አደረጃጀት
2.1 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ አደረጃጀት

የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ

የለማ መሬት ማስተላለፍ ንዑስ

ሂደት

የሥራ ሂደት

ማዕከል
የመሬት

¾S_ƒ

ባንክናጥበቃ ኬዝ

Ø“ƒ“¡ƒƒM

ቲም

+U

›p`xƒ
Ÿ?´

የመሬት

በሊዝ

ጨረታ
ማስተላለፍ ኬዝ

መሬት
በጊዜያዊ

የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ

ሂደት

በምደባ

¾K=´

¡õÁ

የሊዝ

ማስተላለፍ

›cvcw

Ÿ?´

አፈጻጸም

+U

ኬዝ ቲም

ቦታ
ክትትል

ቲም

ቲም

የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ ሂደት

የቦታ ርክክብና የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ

ሂደት

ክፍለከተማ

የመሬትባንክ ኬዝ

ቲም

5

መሬት ማስከበርና ጥበቃ
ማስተባበሪያ ኬዝ

ቲም

¾K=´ ¡õÁ

የቦታ ርክክብና የሊዝ ቦታ

›cvcw Ÿ?´

አፈጻጸም ክትትል ኬዝ ቲም

+U

ልማት
ኬዝ

2. በይዞታነት ለማንም አካል ያልተላለፉ የተዘጋጁና ያልተዘጋጁ ቦታዎችን ይከልላል፡፡ በዲጂታል እና በፕላን ፎርማት ተገቢውን መረጃ ይይዛል የቦታውንም አገልግሎት ደረጃ እና አስፈላጊ መግለጫዎችን የያዘ የመለያ ሰሌዳ ይተክላል፡፡ ቦታዎቹ ለህገወጥነት እንዳይጋለጡ ይከላከላል ህገወጥነትን ተፈፀሞ ሲገኝም ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፡፡ 3. የማዕድን ማውጫ ቦታዎችን የከርሰ መሬት ጠቀሜታ ለሚውሉ የድንጋይ የጠጠር እና የገረጋንቲ ቦታዎች በፕላኑ መሠረት ከልሎ በጊዚያዊነት የመጠቀሚያ ፈቃድ ይሰጣል፡፡ የቦታዎቹ ጠቀሜታ ሲያበቃም ተከታትሎ በመረከብ እና በማደስ ለዳግም ልማት ያዘጋጃል፡፡ 4. የከተማውን የመሬት አቅርቦት አፈፃፀም ስትራቴጂዎችን ነድፎ ያቀርባል ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል 2. ከላይ እስከታች ላለው ለየሴክተሩ ወሳኝ የሆነ መደበኛና ካፒታል በጀት ጠይቆ በማስፈቀድ ያስተዳድራል፡፡ 10. ለግንባታ ተረፈ ምርት መድፍያነት አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎችን ከልሎ ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል፤ በተገቢው የተደፋ መሆኑን ይከታተላል ይቆጣጠራል፡፡ 7. ለማናቸውም ግንባታ የሚውል ቦታ በሊዝ ሕግ መሠረት በጨረታ ወይንም በምደባ ያስተላልፋል፤ የሊዝ ውል ይዋዋላል፤ ቦታ ያስረክባል በውል መሰረት የሊዝ ክፍያ ይሰበስባል፡፡ 8. የሰው ሃይል በህግ መሰረት ይቀጥራል ያስተዳዳርል ያሰናብታል ቴክኒካዊ ውሳኔ የሚሻን ጉዳዮች ይወስናል ይተገብራል/ እንዲወሰን ያደርጋል ያሰተገብራ ይከታታላል ይቆጣጠራል 6 . በማስፋፍያ እና በመልሶ ማደስ አካባቢዎች ለልዩ ልዩ የልማት ሥራዎች የተዘጋጀና የለማ መሬት ከመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ፕ/ጽ/ቤት በመረከብ በባንክ በመመዝገብ ወጥ የሽንሻኖ ቁጥር በመስጠት ጨረታ ያወጣል ለአሸናፊዎች ቦታውን በመስክ ያስተላልፋል፡፡ የሥራ ቦታውን ለተጠቃሚ እስከሚተላለፍ ድረስም የመከላከልና የመጠበቁን ሥራ በቀጣይነት ያከናውናል፡፡ 5.2 የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ሥልጣንና ተግባር፤ የመሬት ባንክና መስተላለፍ ኤጄንሲ በቦርድ የሚመራ ሆኖ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፤1. በተፈረመው የሊዝ ውል መሰረት ግንባታ መከናወኑን ያረጋግጣል በሕግና በውል በተወሰነው ጊዜና ሁኔታ ግንባታ ካልተጀመረ ወይም ካልተጠናቀቀ በሊዝ ሕግ መሠረት ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፡፡ 9. ለጊዜያዊ መጠቀሚያነት ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎች ለመኪና ማቆሚያና ማጠቢያነት አገልገሎት የሚሰጡ ቦታዎችን በጊዜያዊ ሊዝ ያስተላልፋል፡፡የውል ጊዝያቸው ወይም አገልግሎታቸው ሲያበቃም ተረክቦ በመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ፕ/ጽ/ቤት ለዳግም ልማት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፡፡ 6.

75 ሄ/ር የለማ መሬት • 253. ወረራና በሌሎች አግባቦች /ክፍት • 118 ሄ/ር መሬት በህገወጥ የተመዘገቡ ቦታዎች ቦታዎች፣ ከአገልግሎት በታች እና • 196 ሄ/ር ከአገልግሎት በታች የተያዘንና የጥበቃ ሥርዓትን ያለልማት ታጥረውና የግንባታ ጊዜ ማሻሻል፤ • 50 ሄ/ር ክፍት ቦታን መለየት፤ አልፎባቸው የተያዙ ቦታዎችን በመለየት 100 ሄ/ር እርምጃ ወስዶ • ከተለየው ውስጥ 0.75 ሄ/ር የለማ መሬት በሊዝ በጨረታ ለአልሚዎች ማስተላለፍ፤ መሬት አቅርቦትንና ለአልሚዎች ልማታዊ በሆነ መንገድ • 105.1 በመሬት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ዓላማና ግብ የተገልጋዮች ፍላጎት ፍላጎቱን የሚያሟላ የመሬት ዝግጅትና የተመጣጠነና ከህገወጥነት የጸዳ የከተማ እድገት ፍላጎቱን የሚመጥን መሬት ማግኘትና ማልማት 7 በስትራቴጂክ ዕቅዱ በጥረት ተደራሽ ግብ በስትራቴጂክ በግቡ ስር ያሉ አገልግሎቶች የተቀመጠ አላማ ዘመኑ እንዲሳካ የተቀመጠ ግብ • 600 ሄ/ር በማስፋፊያና በመልሶ ማደስ የለማ መሬት መመዝገብ • 0.1 ሄ/ር አሁንም በጊዚያዊነትያለን መሬት፤ • አሁንም በሀገወጥ የተያዘን 18 ሄ/ር መሬት • 30 ሄ/ር ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን መመዝገብ • 600 ሄ/ር በማስፋፊያና በመልሶ ማደስ የለማ መሬት • 0.4.3 ሄ/ር ባንክ የተደረጉ • 100 ሄ/ር መሬት ከህገወጥ የተመለሰ እና ቦታዎች ጥበቃ ማድረግና ሌሎች ህገወጥነቶችን መከላከል ይደረጋል፤ • 166 ሄ/ር ከአገልግሎት በታች በመያዙ የተመለሰን መሬት መጠበቅ በቀጣይ ለተለያዩ • 3700 ካሳ የተከፈለበት ቤት ለሶስተኛ ወገን ከመተላለፉ በፊት መጠበቅ ልማቶች እንዲውሉ • 200 ሄ/ር ቦታ ላይ ለመልሶ ማልማት ቦታ መጽዳት ሲሰራ ሁከት መከላከል የተዘጋጁ እና በከተማ አስተዳደሩ የመሬት ባንክ 2፡.3 ሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት. 866. • 100 ሄ/ር መሬት በህገወጥ ተመላሽ ይደረጋል፤ • 166 ሄ/ር ከአገልግሎት በታች የተያዘን እርምጃ ወስዶ ማስመለስ ለልማት የሚያመች 1፡.914.358.118 ሄ/ር በህገወጥ የመሬት • 0. በመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ዓላማ፤ ግብ፤ ተፈላጊ ግብአት 3.ሄ/ር የለማ መሬት ከጨረታ ውጭ ዘዴ ለአልሚዎች ማስተላለፍ፤ የልማት ደረጃን ማሳደግ፤ ይተላለፋል፤ .ሄ/ር መሬት በመሬት • 166 ሄ/ር መሬትከአገልግሎት በታች በመያዙ የተመለሰን ባንክ በዘመናዊ መንገድ ይመዘገባል • 0.3 ሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት የተያዘ መሬት 1.3.3 ሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት የተያዘና የተመለሰን • 100 ሄ/ር ከህገወጥ የተመለሰን 2፡.4 ሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.

63 ሄክታር ለአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ማስተላለፍ፤ 1 ሄክታር ለወጣት ማእከላትና ለስፖርት ማዘውተሪያ ማስተላለፍ፤ • ከ 2004 በፊት በሊዝ የተላለፈ 490 ሄ/ር መሬት በተላለፈለት የሊዝ አግባብ መልማቱን ማረጋጋጥ፤ በዘመኑ በሊዝ ከተላለፉት ውስጥ 253. ከሊዝ 2. የመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ የስራ ሂደት አገልግሎት አስታንዳርድ ›ÑMÓKAƒ ¾›ÑMÓKAƒ SK¡Á በመረጃ የተሽፈነው መሬት መጠን በተያዘው 1.75 ሄ/ር መሬት በተላለፈለት የሊዝ አግባብ መልማቱን ይረጋገጣል፤ 4.የተገልጋዮች ፍላጎት በስትራቴጂክ ዕቅዱ በጥረት ተደራሽ ግብ በስትራቴጂክ የተቀመጠ አላማ ዘመኑ እንዲሳካ የተቀመጠ ግብ 2፡. በጊዜያዊ መጠቀሚያነት የተያዘና የተመለሰን .2.3 H@/` በመረጃ የተሽፈነው መሬት መጠን በተያዘው መረጃ ወቅታዊነት፣ ሙሉነት፤ ትክክለኛነትና የተያዘው መረጃ ለአጠቃቀም ምቹ መሆንና 85 በመቶ በምዝገባና በባለሙያ ግምገማ .08 ቢሊየን ብር በየዓመቱ ይሰበሰባል፡፡ በግቡ ስር ያሉ አገልግሎቶች • • • 250 ሄክታር ለጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ፤ ማስተላለፍ፤ 0. በማስፋፊያና በመልሶ ማደስ የለማ መሬት መመዝገብ 2.75 ሄ/ር መሬት በተላለፈበት የሊዝ አግባብ መልማቱን ማረጋገጥ • • ከሊዝ 2. መሬት ከህገወጥ የተመለሰንና ከአገልግሎት በታች በመያዙ የተመለሰንና 8 መረጃ ሙሉነት፤ }ÑMÒÄ‹ ¾T>Öwlƒ የአፈጻጸም ደረጃ K=Å[euƒ ¾T>ðKÓ Å[Í 600 H@/` ትክክለኛነትና ¾U ዘ“ ²È በምዝገባና በባለሙያ ግምገማ 85 በመቶ ወቅታዊነት፣ የተያዘው መረጃ ለአጠቃቀም ምቹ መሆንና ተደራሽነቱ፣ 266.253.08 ቢሊየን ብር በየዓመቱ መሰብሰብ 3.63 ሄክታር ለአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት እና 1 ሄክታር ለወጣት ማእከላትና ለስፖርት ማዘውተሪያ የለማ መሬት ልማታዊ በሆነ መንገድ በየዓመቱ ይተላለፋል፤ 3፡.በዕቅድ ዘመኑ 250 ሄክታር ለጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ፤ 0.

8H@/` uS´Ñw“ u}Ý^‹ SÖÃp . በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን u›e}TT˜’ƒ SSKc< ፤በሊዝ ቦታ ወሰዶ ግዴታውን ያልተወጣ u}SKc¨< x ታ ቁጥርና ስፋት እርምጃ ወስዶ ማስመለስ 7. ከተለየው ውስጥ በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.›ÑMÓKAƒ ¾›ÑMÓKAƒ SK¡Á ክፍት ቦታን መመዝገብ }ÑMÒÄ‹ ¾T>Öwlƒ የአፈጻጸም ደረጃ ¾U ዘ“ ²È K=Å[euƒ ¾T>ðKÓ Å[Í ተደራሽነቱ፣ በመረጃ የተሽፈነው መሬት መጠን 3. የለማ መሬት በሊዝ የቀረበና የተላለፈ ቦታ ቁጥርና ስፋት በጨረታ ለአልሚዎች ማስተላለፍ፤ 9 85 uS„ uSe¡ ÓUÑT“ uS[Í U´Ñv 118-H@/` uSe¡ ÓUÑT“ uS[Í U´Ñv 85uS„ 100 H@/` 3000 lØ`253. uS[ͨ< ›e}TT˜’ƒ በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን መለየት u}K¾¨< x ታ ስፋት 6.1 H@@/` 85 በመቶ 85uS„ 4.3 H@/` 5. በተያዘው መረጃ ሙሉነት፤ በምዝገባና በባለሙያ ግምገማ ትክክለኛነትና አሁንም ወቅታዊነት፣ በጊዚያዊነትያለን፤ በሀገወጥና ከአገልግሎት የተያዘው መረጃ ለአጠቃቀም ምቹ መሆንና በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን መመዝገብ ተደራሽነቱ፣ 48. በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.3 866. የለማና የተመለሰን መሬት መጠበቅ uØun¨< ›e}TT˜’ƒ ¾KT u}Öuk¨< x ታ ስፋት ¾}SKc) (600 uSe¡ ÓUÑT 266.

›ÑMÓKAƒ ¾›ÑMÓKAƒ SK¡Á }ÑMÒÄ‹ ¾T>Öwlƒ የአፈጻጸም ደረጃ ¾U ዘ“ ²È K=Å[euƒ ¾T>ðKÓ Å[Í ጨረታ የሚወጣት ጊዜ ተገማችንት u¾15 ተደራሽነቱ S¨<×~ ሕገ-ወጥ የመሬት ግብይትን የመግታት አቅሙ 80 uS„ Ue¡`’ƒ የህዝብ ንብረት ለሆነው መሬት ተገቢውን ዋጋ ማስገኘቱ TÓ–~ k’< ግልጽነት u15 k” Te[¡w ለአሸናፈው የተላለፈበት ፍጥነት S‰K< 8. የለማ መሬት ከጨረታ የተገመገመ የቦታ ጥያቄ ቁጥርና ስፋት ውጭ ዘዴ ለአልሚዎች ማስተላለፍ፤ ጥያቄው ተገምግሞ ቦታ ተዘጋጅቶ ለውሳኔ 288lØ` 131 uS´Ñw“ H@/` SÖÃp የቀረበበት ፍጥነት 230 የተላለፈ ቦታ ቁጥርና ስፋት lØ`105H@/` ግልጽነት u¾60 ቦታ ለተፈቀደለት የተላለፈበት ፍጥነት k’< S¨<×~ 80 uS„ Ue¡`’ƒ TÓ–~ vÊ ŸJ’ u15 k” Ó”u ታ u4¨` 10 ካ K¨< Te[¡w S u}ÑMÒÄ‹ .

3 የቀረበበት ፍጥነት ሄክታር የጊዜያዊ መጠቀሚያ ቦታ ፈቃድ የተላለፈ ቦታ ቁጥርና ስፋት መስተንግዶ 450lØ`0. ለ 360 ተጠቃሚ 0.›ÑMÓKAƒ }ÑMÒÄ‹ ¾›ÑMÓKAƒ SK¡Á ¾T>Öwlƒ የአፈጻጸም ደረጃ ¾U ዘ“ ²È K=Å[euƒ ¾T>ðKÓ Å[Í ‰K የተገመገመ የቦታ ጥያቄ ቁጥርና ስፋት ጥያቄው ተገምግሞ ቦታ ተዘጋጅቶ 9.3ለውሳኔ H@/` u¾60 k’< S¨<×~ ግልጽነት 80 uS„ Ue¡`’ƒ ቦታ ለተፈቀደለት የተላለፈበት ፍጥነት TÓ–~ uu15 k” Te[¡w S‰K በተላለፈበት አግባብ ወደልማት ያሰገባው 10. በሊዝ የተላለፉት መሬት በተላለፈበት አግባብ መጠን በፕሮጀክት አና መቶኛ መልማቱን ማረጋገጥ እዳውን ተከታትሎያስከፈለው መቶኛ 11 3000 ýaË¡ƒ 75 uU´Ñv“ uSe¡ p˜ƒ uS„ .375- uS´Ñw“ H@/` SÖÃp u}ÑMÒÄ‹ 360lØ`0.

በመሬት ልማት ባንክና ማስተላለፍ ስራ ሂደት እንዲሳካ የሚፈለግ ግብና ደረጃ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት አደረጃጀት ›ÑMÓKA„ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ‹ ትግባራት 1.3. ልማት ና መልሶ መልማት ቅደም ተከተል መወሰኛና የመሬት ፍላጎት የስራውን እቅድ ማዘጋጀት ጥናትና የመሬት አቅርቦት ፍላጎት መለየት የትግበራ መመዝገብና መረጃውን ማደራጀት ክትትል 12 የተግባራቱ መለከያ እቅድ ቁጥር በቁጥር በቁጥር የስራው ስፋት 1 ዓመታዊ በሩብ የተከፋፈለ 12 የወር የሚዘጋጅበት በሳምንት የተከፋፈለ 10 10 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 1 16 12 4 ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 16 48 30 Åmn 5 5 30 Åmn 5 5 Å[Í 2 Å[Í 3 .3.

›ÑMÓKA„ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ‹ ትግባራት ማድረግ፡፡ ¾Ÿ}Tª” የመሬት አቅርቦት እና በባንክ/በስቶክ መያዝ ያለበትን መወሰኛና የመሬት ፍላጎት ጥናት KT ካ H@É u=Ò` T²Ò˃ ረቂቅ ቢጋር ማስገምገምና ማጸደቅ የተግባራቱ መለከያ በጥናቱ ብዛት በጥናቱ ብዛት ስራው የት ይሰራል 4 4 4 16 16 16 Å[Í 1 40 1 1 የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን ማዘጋጀት (መጠይቅ ባለድርሻ በማወያየት፤ በምልከታ፤ በሁለተኛ ምንጭ ወዘተ) በጥናቱ ብዛት 1 መረጃ መሰብሰብ ክ/ከተማ ብዛት 10 16 160 160 የተሰበሰበውን መረጃ ማጠናቀር ክ/ከተማ ብዛት 10 40 400 400 172 172 172 8 8 8 40 40 40 2 2 2 8X12 2 192 192 8 1 8 8 80 640 640 መረጃ መተንተንና ረቂቅ የጥናት ሰነድ ማዘጋጀት በጥናቱ ብዛት ጥናት ማስገምገም (በባለድርሻ አካለት) በጥናቱ ብዛት በግምገማው ውጤት ጥናቱን ማጠናቀቅና ለውሳኔ ማቅረብ በጥናቱ ብዛት ሲወሰን የመሬት አቅርቦት ፍላጎትን ለመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ፕሮጀክት ጽ/ቤት ማስተላለፍ በጥናቱ ብዛት የመሬት ዝግጅት ሂደትን መከታተል uMý w³ƒ የመሬት ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ መረከብ uMý w³ƒ የመሬት አቅርቦት መጠንንና ቅደም ተከተልን ሰነድ ማዘጋጀት uý w³ƒ ቦታ በምደባ እና አሰጣጥ የክትትል መርሃ ግብር ማዘጋጀት 13 የስራው ስፋት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 40 40 1 1 1 1 8 4 16 Å[Í 2 Å[Í 3 .

የህግ 1 ዓመታዊ ማእቀፍና የተከፋፈለ የሲስተም 12 የወር ማሻሻያ ጥናት፤ እቅድ ዝግጅት የተከፋፈል የትግበራ የሕግ ማዕቀፍ ክለሳ የሚያስፈልጋቸውን ስራዎች ክትትል መለየት በጥናቱ ብዛት ማድረግ፡፡ የሕግ ማዕቀፍ ክለሳ በጥናቱ ብዛት 14 የስራው ስፋት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU በሩብ 1 በሳምነት 12 4 4 0 .›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 መሰረተ ልማት መሟላቱን በመስክ መከታተል 10 80 ቦታ መተላለፉን በመስክ መከታተል በመስክ ጉበኝት የተሰበሰቡ መረጃዎችን መገምገምና ክፍተቶችን መለየት ለቀጣይ ጥናት መነሻ መቀመር uS[Í“ Ê¡S”}i” ¾T>SÖ< c’Ê‹“ S[Í‹ ›cvcw ›ÁÁ²& ›Övup“ ›ÖnkU þK=c= T²Ò˃“ TçÅp ( በተራ ቁጥር 2 በተዘረዘረው መሰረት) uS[Í“ Ê¡መ”ቴ i” ¾T>SÖ< c’Ê‹“ S[Í‹ ›cvcw ›ÁÁ²& ›Övup“ ›ÖnkU T”ªM T²Ò˃ TçÅp ( በተራ ቁጥር 2 በተዘረዘረው መሰረት) የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ 10 10 80 40 u\w ¯Sƒ Å[Í 2 Å[Í 3 4 440 440 440 332 332 332 1 በፖሊሲ ብዛት 1 በማኑዋል ብዛት 4 52 16 16 317 0 4 16 4 48 48 20 80 80 70 280 280 13 በወር፤በዓመት 2.

9 በጥናቱ ብዛት 4 8 24 32 32 96 96 በጥናቱ ብዛት 4 16 64 64 128 128 64 64 32 32 80 120 በዓመት 1 40 ደጋፊ መረጃዎችን ማሰባሰብ የድርጊት መርሐ ግብር ማዘጋጀት የማንዋል ብዛት የማንዋል ብዛት 3 3 40 24 120 120 72 72 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ የስራው ስፋት በጥናቱ ብዛት 4 በጥናቱ ብዛት 4 ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 16 32 በጥናቱ ብዛት 4 16 በጥናቱ ብዛት 4 8 Å[Í 2 Å[Í 3 .›ÑMÓKA„ ‹ 15 ረቂቅ ቢጋር ማስገምገምና ማጸደቅ በጥናቱ ብዛት 4 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 4 16 የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን ማዘጋጀት በጥናቱ ብዛት 4 16 64 64 መረጃ መሰብሰብ በጥናቱ ብዛት 4 32 128 128 የተሰበሰበውን መረጃ ማጠናቀር በጥናቱ ብዛት 4 40 160 160 መረጃ መተንተንና ረቂቅ የጥናት ሰነድ ማዘጋጀት በጥናቱ ብዛት 4 172 688 688 ጥናት ማስገምገም በግምገማው ውጤት ጥናቱን ማጠናቀቅና ለውሳኔ ማቅረብ የጸደቀውን ሰነድ ለአፈጻጸም ለሚመለከታቸው ማስተላለፍ በተዘጋጀው ሰነድ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለመስጠት የስልጠና ሰነድ ማዘጋጀት የስልጠና ፕሮግራም ማዘጋጀት፣ ጥሪ ማስተላለፍና የስልጠና ቦታ ማዘጋጀት በተዘጋጀው ሰነድ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት ማስፈጸሚያ ማንዋል የሚያስፈልጋቸውን ስራዎች መለየት 3.

›ÑMÓKA„ ‹ ረቂቅ ማስፈጸሚያ ማንዋል ሰነድ ማዘጋጀት የማንዋል ብዛት 3 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 360 120 ረቂቅ ማስፈጸሚያ ማንዋል ሰነዱን ማስገምገም የማንዋል ብዛት 3 8 የመጨረሻ ደረጃ ማንዋል ማዘጋጀትና ማጸደቅ የማንዋል ብዛት 3 የጸደቀውን ማንዋል ለተግባሪዎች ማስተላለፍ የማንዋል ብዛት በማኑዋሉ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለመስጠት የስልጠና ሰነድ ማዘጋጀት የማንዋል ብዛት 3 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ በማኑዋሉ ላይ የስልጠና ፕሮግራም ማዘጋጀት፣ ጥሪ ማስተላለፍና የስልጠና ቦታ ማዘጋጀት የማንዋል ብዛት በተዘጋጀው የማንዋል ስልጠና ሰነድ ላይ ስልጠና መስጠት የማንዋል ብዛት የተላለፈውን ማንዋል አተገባበር መከታተል በሂደቱ ለቀጣይ ጥናት መነሻ ሃሳብና ግብአት ማሰባሰብ በጥናቱ ብዛት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ በወር፤በዓመት የስራው ስፋት 3 3 ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 Å[Í 2 360 24 24 60 180 180 16 48 48 120 120 48 48 16 8 24 24 32 96 96 4 52 52 12 36 316 0 0 36 4 40 40 4 52 40 3 3 13 ለልማት በተከለለው ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎችን በይዞታ ዓይነት በመለየት የስብሰባ ጥሪ ማስተላለፍ ፕሮጀክት ብዛት 3 በድጋሚ ከገማች የተላለፈውን መረጃ መረከብ ፕሮጀክት ብዛት 10 የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ማስተላለፍ በወር፤በዓመት 13 52 52 384 7620 16 Å[Í 3 0 144 26 911 .

በማስፋፊ ያና በመልሶ ማደስ የለማ መሬት በባንክ እቅድ ማዘጋጀት 11.1 መመዝገብ የለማ ቦታ ለባንክ ማሰተላለፊያና መመዝገብያ፤ የምዝገባው ሁኔታ መገምገሚያ መስፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ 17 የተግባራቱ መለከያ 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል የስራው ስፋት በሩብ 1 በሳም”ት 12 4 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 16 4 16 48 ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 Å[Í 2 0 16 16 48 24 16 64 64 2 16 16 8 496 496 496 40 4 32 32 4 80 640 640 80 40 320 320 40 15 Åmn 750 750 187 የፎርማት ብዛት ቤዝ ማፕ በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ማደራጀ ፕሮጀክት ብዛት ¾S_ƒ v”¡ ›S²ÒÑw“& ¨ß ›Å^[Ó c`›ƒ S²`Òƒ (S}Óu`) ስርዓት 8 የለማ መሬት መረጃ S[Ÿw የለማውን መሬት ሽንሻኖ በባንክ መመዝገብና ለጥበቃ በፕላን ፎርማት ማስተላለፍ በመሬት ባንክ ገቢ ከተደረጉ ቦታዎች ለልማት ተፈላጊውን መጠን በፕላን ፎርማት በማዘጋጀት እስከነወጭ መረጃው ለመሬት ማስተላለፍ ማስረከብ ቦታው ለአልሚ ሲተላለፍ ተከታትሎ በተለለፈለት ስም ቤዝ ማፕ ማወራረስ በመሬት ባንክ ገቢ የተደረጉ፤ ለልዩ ልዩ ልማት የተላለፉና በባንክ ያሉ/ያልተላለፉ ቦታዎችን ዝርዝር መረጃ ማዘጋጀትና ማስተላለፍ 8 ፕሮጀክት ብዛት ፕሮጀክት ብዛት 1 8 ፕሮጀክት ብዛት 8 የአልሚ ብዛት ፕሮጀክት ብዛት 3000 8 8 64 8 Å[Í 3 .›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት 18.

1 96.2 48. 2 96.›ÑMÓKA„ ‹ 19.1 2 96.2 1 48.5 96.2 12 48 6. 2 48 .1 48.1/8 2 96.01 የፎርማት ብዛት ሄ/ር ሄ/ር ሄ/ር ሄ/ር 48.1/8 48.አሁንም በጊዚያዊነት ያለን፤ በሀገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን በባንክ መመዝገብ 18 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ ፕሮጀክት ብዛት እቅድ ማዘጋጀት ወደፊት የሚመለስ ቦታ ለባንክ ማሰተላለፍያ፤ መመዝገብያና፤ የምዝገባው ሁኔታ መገምገሚያ መሰፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ በጊዚያዊነት ያለን፤ በህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን መረጃ መረከብ በጊዚያዊነት ያለን፤ በህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን መረጃ በቤዝ ማፕ መመዝገብ በጊዚያዊነት የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ቦታዎች ፤ በህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን የለማ መሬት መረጃ ለእርምጃ አወሳሰድ ለጥበቃ በፕላን ፎርማት ማስተላለፍ ቦታው ሲመለስ ተከታትሎ በህገወጥ ከተያዘ ከሚለው ቤዝ ማፕ ማውጣት 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል የስራው ስፋት ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 Å[Í 2 16 8 Å[Í 3 8 በሩብ 1 በሳም”ት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 2 16 12 3 16 4 16 48 246 415 2 16 16 0 48 48 24 8 16 48 48 15 Åmn 12 12 24 1.

6 16 16 48 24 48. 3 .3 266 133 33 266.2 12 3 16 4 48 24 16 48 48 15 Åmn 67 67 35 1 266 266 266 1 266.3 30 Åmn 133 8 የፎርማት ብዛት ሄ/ር ሄ/ር ሄ/ር ሄ/ር 266. መሬት ከህገወጥ የተመለሰንና ከአገልግሎት በታች በመያዙ የተመለሰንና ክፍት ቦታን በባንክ መመዝገብ 19 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ በመሬት ባንክ ገቢ የተመዘገቡ፤ በጊዚያዊነት ያለን፤ በህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ ያልተመለሰን ቦታዎችን ዝርዝር መረጃ ማዘጋጀትና ማስተላለፍ ሄ/ር የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ በወር፤በዓመት እቅድ ማዘጋጀት የተመለሰ ቦታ ለባንክ ማሰተላለፍያ፤ መመዝገብያና፤ የምዝገባው ሁኔታ መገምገሚያ መሰፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ ከጊዚያዊነት ፤ከህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ የተመለሰንና ክፍት ቦታን መረጃ መረከብ ከጊዚያዊነት ፤ከህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ የተመለሰን አጣርቶ በቤዝ ማፕ መመዝገብ ከጊዚያዊነት ፤ከህገወጥና ከአገልግሎት በታች መያዙ ተለይቶ የተመለሰን ለጥበቃ በፕላን ፎርማት ማስተላለፍ ተመላሽ/ክፍት የሆኑና ቦታዎች መረጃቸውን መዝግቦ በመያዝ ለመሬት ዝግጅት ማስተላለፍ 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል የስራው ስፋት ስራው የት ይሰራል 4 Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 96.3 266.›ÑMÓKA„ ‹ 20.3 266. 2 12 52 52 26 104 16 464 318 .1 52 13 በሩብ 1 በሳም”ት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 2 96.3 266.በጊዜያዊ መጠቀሚያነት የተያዘና የተመለሰን .

3 266.3 30 Åmn 4 433 433 433 433 433 433 ሄ/ር ሄ/ር ሄ/ር በወር 4 ጊዜ በወር 866.3 13 በሩብ 1 በሳም”ት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 1 266 12 16 4 48 48 3 16 48 48 የፎርማት ብዛት ሄ/ር 866.›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ ቦታው ለአልሚ ሲተላለፍ ተከታትሎ በተለለፈለት ስም ቤዝ ማፕ ማወራረስ ሄ/ር በመሬት ባንክ ገቢ የተመዘገቡ፤ ከጊዚያዊነት ፤ከህገወጥና ከአገልግሎት በታች በመያዙ ተለይቶ የተመለሰን ዝርዝር መረጃና ማዘጋጀትና ማስተላለፍ ሄ/ር የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ በወር፤በዓመት 21. የለማና የተመለሰን መሬት መጠበቅ እቅድ ማዘጋጀት መሬት ለጥበቃ ማስተላለፍያና የጥበቃ ሁኔታ መገምገሚያ መስፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ የለማና ያልለማ ክፍት በታን መረጃ መረከብ የመስክ ዳሰሳ በማድረግ ቦታውን ለጥበቃ በሚያመቸ መልኩ ማከፋፈል ከሚጠብቀው አካል ጋር ውል መዋዋል ቦታውን ለጠባቂዎች አስፈርሞ ማስረከብ ቦታው በአግባቡ መጠበቁን በየጊዜው ማረጋጋጥ ጥበቃው በአግባቡ መሰረቱን እያረጋገጠ ለክፍያ ማስተላለፍ 20 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል የስራው ስፋት ስራው የት ይሰራል 1 4 Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 266 266 266 266 266 36 52 52 52 52 386 16 116 1224 2 16 16 48 24 266.3/8 866.3/8 48 12 3 30 Åmn 5 5 325 54 240 60 325 325 54 240 60 8 27 96 .3/8 866.

ካሳ የተከፈለበት 21 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት ክፍያ መከናወኑን ማረጋገጥ ቦታው ለአልሚ ሲተለለፍ መረጃ ወስዶ ለጠባቂዎች ማሳወቅ ጥበቃ የሚደረግለትን ቦታ ዝርዝር መረጃ ማዘጋጀትና ማስተላለፍ ጥበቃ በሚከናወንበት ጊዜ በመገኘት የሂደቱን ትክክለኛነት መከታተል የየፕሮጀክቱን የሚጠበቅ መሬት ዳታ ቤዝ ኮፒ መያዝ የሂደቱን ሱፐርቪዥን መከናወኛ ቼክ ሊስትና የሱፐርቪዥን እቅድ ማዘጋጀት በቼክሊስቱ መሰረት ሂደቱን ሱፐርቫይዝ ማድረግ፤ ግበረመልስ መስጠት የአፈጻጸም ክፍተቱ የአስረካቢው ከሆነ ችግሩን እንዲፈታ ማሳወቅና መከታተል የአፈጻጸም ክፍተትን እየለዩ ጥናት ማጥናትየሲስተም ማሻሻያ ለሚሻው ለጥናት ሂደት ማስተላለፍ፤ በተግባር ስልጠና ለሚፈታ ስልጠና ድጋፍ መስጠት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ እቅድ ማዘጋጀት የተግባራቱ መለከያ በወር የስራው ስፋት 12 ሄ/ር 866.3/8 በወር 12 በየሳምንቱ 24 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 10 Åmn 2 10 Åmn 18 ስራው የት ይሰራል 2 24 24 24 12 4 96 96 96 48 6 1 45 Åmn ፕሮጀክት ብዛት 8 ቼክሊስት ዓይነት 1 ፕሮጀክት ብዛት Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 2 18 16 16 16 16 16 128 128 36 4 16 16 24 16 64 64 16 4 52 52 52 16 170 1894 5 16 16 8 መሬት ብዛት ፕሮጀክት ብዛት በወር፤በዓመት 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 4 52 13 በሩብ 1 16 267 8 .›ÑMÓKA„ ‹ 22.

›ÑMÓKA„ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ‹ ትግባራት ቤትና ንብረት ለሶስተኛ ወገን ከመተላለፉ ካሳ የተከፈለበት ለጥበቃ ማሰተላፍያና የጥበቃ ሁኔታ በፊት መጠበቅ መገምገሚያ መሰፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ ካሳ የተከፈለበት ቤትና ንብረት መረጃ መረከብ የመስክ ዳሰሳ በማደረግ ቤቶችን ለጥበቃ በሚያመቸ መልኩ ማከፋፈል ከሚጠብቀው አካል ጋር ውል መዋዋል ቤቶችንና ንብረቶቹን ለጠባቂዎች አስፈርሞ ማስረከብ የፎርማት ብዛት ፕሮጀክት ብዛት 4 ፕሮጀክት ብዛት ፕሮጀክት ብዛት 4 4 የቤት ብዛት 3237 በፕ በሳምንት 1 ጊዜ ለ 1 ወር 4 ቤቶቹ በአግባቡ መጠበቁን በየጊዜው ማረጋጋጥ ጥበቃው በአግባቡ መሰረቱን እያረጋገጠ ለክፍያ ማስተላለፍ ለፕ/በወር 1 ጊዜ 4 ለፕ/በወር 1 ጊዜ 4 ክፍያ መከናወኑን ማረጋገጥ ቤቱ ለአፍራሽ ማህበራት ሲተለለፍ መረጃ ወስዶ ለጠባቂዎች ማሳወቅ ጥበቃ የሚደረግለትን ቤት ዝርዝር መረጃና የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ማስተላለፍ የሂደቱን ሱፐርቪዥን ማከናወኛ ቼክ ሊስትና የሱፐርቪዥን እቅድ ማዘጋጀት በቼክሊስቱ መሰረት ሂደቱን ሱፐርቨይዝ ማድረግ፤ 22 የተግባራቱ መለከያ የስራው ስፋት 1 የወር በሳምንት 12 የተከፋፈለ 3 የቤት ብዛት 3237 በወር 13 ቼክሊስት ዓይነት ፕሮጀክት ብዛት 8 8 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 4 48 ስራው የት ይሰራል 12 36 36 15 Åmn 12 3 10 Åmn Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 48 48 48 1 48 1 48 1 12 12 539 12 404 202 2 8 32 1 4 4 45 Åmn 3 1 269 270 4 5 Åmn 269 4 32 32 4 16 128 128 16 16 128 128 32 .

4 2 628 628 30 Åmn 157 157 314.4/8 314.›ÑMÓKA„ ‹ 24.4 314 314 39 39 . በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን መሬት መለየት 23 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ ግበረመልስ መስጠት የአፈጻጸም ክፍተቱ የአስረካቢው ከሆነ ችግሩን እንዲፈታ ማሳወቅ መከታተል ፕሮጀክት ብዛት የአፈጻጸም ክፍተትን እየለዩ ጥናት የሲስተም መሻሻያ ለሚሻው ለጥናት ሂደት ማስተላለፍ፤ በተግባር ስልጠና ለሚፈታ ስልጠና ድጋፍ መስጠት ፕሮጀክት ብዛት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ ፕሮጀክት ብዛት 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል እቅድ ማዘጋጀት በጊዚያዊ፤ በህገወጥ፤ ከደረጃ በታች የተያዘ ቦታ መለያና የማስታለለፍ መሰፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ የፎርማት ብዛት በጊዜያዊ መጠቀሚያነት. በጊዜያዊ መጠቀሚያነት. በህገወጥና ከአገልግሎት በሄ/ር የስራው ስፋት ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 Å[Í 2 4 32 32 4 24 192 192 32 8 4 52 52 26 13 Å[Í 3 8 8 13 በሩብ 1 በሳም”ት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 12 3 16 4 16 48 620 867 551 186 123 16 16 226 8 48 48 24 314. በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን መረጃ በመስክ ዳሰሳ በማድረግ መሰብሰብ በሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.4 78 16 48 48 8 314. በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን ከሰነድ መረጃ ማሰባሰብ በሄ/ር በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.

በህገወጥና ከአገልግሎት በታች 24 የስራው ስፋት 8 ቼክሊስት ዓይነት 1 ፕሮጀክት ብዛት በወር፤በዓመት ስራው የት ይሰራል 4 32 32 Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 8 ፕሮጀክት ብዛት ፕሮጀክት ብዛት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 45 Åmn 6 1 16 16 16 16 4 32 32 32 16 128 128 16 4 52 52 26 476 16 16 116 508 3 16 16 4 48 48 24 16 48 48 8 8 13 13 1 ዓመታዊ በሩብ 1 የተከፋፈለ 12 የወር በሳም”ት 12 እቅድ ማዘጋጀት የተከፋፈል የሚመለስ ቦታ ለእርምጃ ማስተላለፍያና እርምጃ የፎርማት ብዛት 3 አወሳሰድ ግምገማ፤ የተመለሰውን የማስታለለፍያ መስፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ 48 8 . በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን ዝርዝር መረጃና የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ማስተላለፍ 25. ከተለየው ውስጥ በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ በታች የተያዘን መረጃ በመስክ ዳሰሳ በማድረግ ከተለየ በኃላ ለባንክ ምዝገባ ማስረከብ በቅርንጫፍ ደረጃ መወሰን ያልተቻለን ጉዳይ መርምሮ መወሰን ፕሮጀክት ብዛት የየፕሮጀክቱን የቦታ መለየቱን ዳታ ቤዝ ኮፒ መያዝ የሂደቱን ሱፐርቪዥን ማከናወኛ ቼክ ሊስትና የሱፐርቪዥን እቅድ ማዘጋጀት በቼክሊስቱ መሰረት ሂደቱን ሱፐርቫይዝ ማድረግ፤ ግበረመልስ መስጠት የአፈጻጸምን ክፍተት እየለዩ የሲስተም ማሻሻያ ለሚሻው ለጥናት ሂደት ማስተላለፍ፤ በተግባር ስልጠና ለሚፈታ ስልጠና ድጋፍ መስጠት በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.

3/8 የመርሃ ግብር ብዛት 1 በየ 15 ቀን 26 ፕሮጀክት ብዛት 8 በየ 15 ቀን 26 በየ 15 ቀን በየ 15 ቀን/ፕሮ 26 26 በወር በወር 12 12 በወር፤በዓመት 13 በወር በየ 15 ቀን 12 26 4 45 Åmn 2 36 9 36 4 48 48 2 52 36 52 . በህገወጥና ከአገልግሎት በታች የተያዘን ቦታ መረጃ ማደራጀት የመስክ ዳሰሳ በማድረግ ለእርምጃ አወሳሰድ ግብአትና የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት ለእርምጃው የፍርድ ውሳኔ የሚሻ ከሆነ ለዓቃቢ ህግ ከነሙሉ መረጃው ማሳወቅ መከታተል የእርምጃ አወሳሰድ ጥናትና መርሃግበሩን ለጠባቂዎች አስፈርሞ ማስረከብ ለእርምጃ አወሳሰዱ የፖሊስ ድጋፍ የሚሻ ከሆነ ማሳወቅና ማቀናጀት ለእርምጃው የሚያስፈለግ ግብዓት ካለ አቀናጅቶ ማቅረብ ሁከት ተገትቶ ቦታው መመለሱን ማረጋጋጥ ቦታ ማስመለሱ በአግባቡ መሰራቱን እያረጋገጠ ለክፍያ ማስተላለፍ ክፍያ መከናወኑን ማረጋገጥ የቦታ ማስመለሱን ዝርዝር መረጃና የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ማስተላለፍ በቅርንጫፍ ደረጃ መወሰን ያልተቻለን ጉዳይ መርምሮ መወሰን እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ በመገኘት የሂደቱን ትክክለኛነት መከታተል የተግባራቱ መለከያ በሄ/ር የስራው ስፋት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 2 532 ስራው የት ይሰራል 16 Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 532 266 266 16 8 16 8 30 Åmn 13 13 13 13 30 Åmn 4 1 26 13 26 26 1 26 26 26 52 3 4 78 48 78 78 52 48 9 36 266.›ÑMÓKA„ ‹ የተያዘን፣ በሊዝ ቦታ ወስዶ ግዴታውን ያልተወጣ እርምጃ ወስዶ ማስመለስ 25 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት እርምጃ ተወስዶ ማስመለስ የሚገባን በጊዜያዊ መጠቀሚያነት.

የለማ የተከፋፈለ መሬት በሊዝ በጨረታ 12 የወር በሳምንት ለአልሚዎች እቅድ ማዘጋጀት የተከፋፈል ማስተላለፍ፤ ለጨረታ የሚተላለፍ ቦታ አቀራረብና አፈቃቀድ መስፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ የፎርማት ብዛት የቦታ ደረጃ መነሻና መድረሻ ማፕ ማሰራትና መረከብ በወር የተዘጋጀን መሬትና መረጃ መረከብ በየ 15 ቀን 26 የስራው ስፋት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 45 Åmn ስራው የት ይሰራል 8 Å[Í 1 Å[Í 2 6 1 8 8 8 4 32 32 32 10 Åmn 2 2 2 8 64 64 16 4 52 52 26 16 103 619 9 16 16 Å[Í 3 8 13 13 1 12 3 12 24 16 4 48 48 16 48 48 16 192 192 30 Åmn 4 4 48 602 .›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የየፕሮጀክቱን የቦታ አመላለስ ዳታ ቤዝ ኮፒ መያዝ የሂደቱን ሱፐርቪዥን ማከናወኛ ቼክ ሊስትና የሱፐርቪዥን እቅድ ማዘጋጀት በቼክሊስቱ መሰረት ሂደቱን ሱፐርቫይዝ ማድረግ፤ ግበረመልስ መስጠት የአፈጻጸም ክፍተቱ የአስመላሹ ከሆነ ችግሩን እንዲፈታ ማሳወቅ መከታተል የአፈጻጸም ክፍተትን እየለዩ የሲስተም ማሻሻያ ለሚሻው ለጥናት ሂደት ማስተላለፍ፤ በተግባር ስልጠና ለሚፈታ ስልጠና ድጋፍ መስጠት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ የተግባራቱ መለከያ ፕሮጀክት ብዛት 8 ቼክሊስት ዓይነት 1 ፕሮጀክት ብዛት 8 በወር 12 ፕሮጀክት ብዛት በወር፤በዓመት 1 ዓመታዊ በሩብ 26.

›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት መሬቱን በቦታው ላይ ማረጋገጥ በጨረታ የሚወጡትን ቦታዎች በቪድዮ መቅረጽ የቦታውን መነሻና መድረሻ ዋጋ ከማፕ ማውጣትና ማደራጀት የጨረታ ሰነድ ለሸያጭ ማዘጋጀትና እንደአስፈላጊነቱ ካስፈለገ ኮሚቴ ማቋቋም የተዘጋጁ ቦታዎች በተለያየ ሚዲያዎችና ዌብ ሳይት ማስተዋወቅ የተዘጋጁ ቦታዎች በተለያየ ሚዲያዎችና ዌብ ሳይት የጨረታ ማስታወቅያ ማውጣት ለጨረታ የቀረቡ ቦታዎችን ማሰጎብኘት የጨረታ ሰነድ መሸጥ ጨረታ ማስተናገጃ ቦታ ማሰናዳት ጨረታ መክፈት የጨረታ መወዳደሪያ ሰነድን ወደ ኮምፒውተር ማስገባት አሸናፊውን መለየት ለውሳኔ ማቅረብ የጨረታውን ውጤት በማስታወቂያ ሰሌዳ ማሳወቅ ለአሸናፊው በደብዳቤ ማሳወቅ የመጀመርያ ክፍያ ማስከፈል ማህደር መከፈት ውል መዋዋል 27 የተግባራቱ መለከያ በየ 15 ቀን በየ 15 ቀን የስራው ስፋት 24 24 በፕሎት 3000 በየ 15 ቀን 24 በየ 15 ቀን 24 በየ 15 ቀን በየ 15 ቀን 3 ጊዜ በቀን በየ 15 ቀን በየ 15 ቀን 24 24X3 261 24 24 በጨረታ ዙር በጨረታ ዙር በጨረታ ዙር በዙር በፕሎት 24 24 24 24 3000 በፕሎት በፕሎት በፕሎት 3000 3000 3000 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 4 96 3 72 15 Åmn 750 ስራው የት ይሰራል 8 192 192 Å[Í 1 Å[Í 2 96 72 750 24 576 1 24 4 1 3 4 8 24 261 72 96 192 4 2 1 15 Åmn 30 Åmn 750 1500 5 Åmn 20 Åmn 250 1000 96 48 24 750 150 0 250 100 288 12 Å[Í 3 .

›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ ቦታውን ማስረከብ በፕሎት የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሰጠው ውሉን በደብዳቤ ማስተለለፍ በፕሎት በአልሚና ቀሪውን የሊዝ ክፍያ መሰብበሰብ መረጃውን ወደኮምፒውተር ማስገባት በባንክ እንዲወራረስ ለባንክና ለሊዝ አፈጻጸም ክትትል በሲዲ ማስተለለፍ የጨረታውን ሂደት የሚያሳይ መረጃና ማህደሩን ለዶክመንቴሽን ማስተለለፍ የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ 27. የለማ መሬት ከጨረታ ውጭ በሆነ መንገድ እቅድ ማዘጋጀት ለአልሚዎች ከጨረታ ውጭ ቦታ ጥያቄ አቀራረብና አፈቃቀድ ማስተላለፍ፤ መስፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ 28 በሚሰበሰብ ብር የስራው ስፋት 3000 3000 ›MT> 2.08 u=K=Ä” 3000 በዙር 24 ስራው የት ይሰራል Å[Í 1 Å[Í 2 1 3000 20 Åmn 1000 30 Åmn 1500 0 100 0 100 0 750 5 Åmn 250 250 4 96 96 4 52 52 16 947 4890 9 16 16 3000 በፕሎት በወር፤በዓመት ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU Å[Í 3 3000 1500 26 13 1 ዓመታዊ በሩብ 1 የተከፋፈለ 12 የወር በሳም”ት 12 የተከፋፈል የፎርማት ብዛት 3 16 4 16 48 48 48 48 48 0 .

›ÑMÓKA„ ‹ 29 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 5 Åmn 19 20 Åmn 77 ስራው የት ይሰራል 8 1840 30 ደቂቃ 1 115 230 184 0 115 230 230 Å[Í 1 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት እንዲስተናገድ ተመርቶ የቀረበ የቦታ ጥያቄ መቀበል የተግባራቱ መለከያ የአልሚ ብዛት የስራው ስፋት 230 ማህደር መከፈት የአልሚ ብዛት 230 የፕሮጀክቱን ንድፈ ሀሳብ መመርመር መሬት እንዲዘጋጅ ለመሬት ዝግጅት መላክ የተጠየቀው መሬት በተራቁጥር 14 እና 16 መሰረት ተዘጋጅቶ ሲያልቅ መረከብ የተዘጋጀው ቦታ በመስክ ማረጋገጥ/እንዲጣራ ማድረግ የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት 230 230 የአልሚ ብዛት 230 230 1 230 230 የተደራጀ መረጃ ለውሳኔ ማቅረብ የአልሚ ብዛት 230 20 Åmn 76 76 ለተወሰነላቸው ውሳኔውን ማሳወቅ የአልሚ ብዛት 230 15 Åmn 57 57 የመጀመርያ ከፍያ ማሰፈጸም ውል ማዋዋል በተራቁጥር 14 እና 16 ተዘጋጅቶ የተጠየቀው መሬት ክፍት ወይንም የለማ ከሆነ ቦታ ማስረከብ በተራቁጥር 14 እና 16 ተዘጋጅቶ የተጠየቀው መሬት ክፍት ወይንም የለማ ካልሆነ በቦታው ያሉ ተነሺዎች መስተንግዶ በተራ ቁጥር 6፣7፣8 እና 10 መሰረት እንዲከናወን መስተለለፍ በተራ ቁጥር 14 እና 16 ተዘጋጅቶ የተጠየቀው መሬት ክፍት ወይንም የለማ ካልሆነ በቦታው ያሉ ተነሺዎች መስተንግዶ በተራ ቁጥር 6፣7፣8 እና 10 መሰረት ተከናውኖ ሲመጣ ቦታውን ማስረከብ የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት 230 30 Åmn 115 115 230 230 40 Åmn 2 153 460 153 460 230 ---- 230 1 Å[Í 2 19 77 230 የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት 230 195 4097 230 690 Å[Í 3 .

የጊዜያዊ መጠቀሚያ ቦታ ፈቃድ እቅድ ማዘጋጀት መስተንግዶ የጊዚያያዊ ቦታ ጥያቄ አቀራረብና አፈቃቀድ መሰፈርት፤ እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ ማሻሻል፤ ማስተላለፍ እንዲስተናገድ ተመርቶ የቀረበ የቦታ ጥያቄ መቀበል ማህደር መከፈት የፕሮጀክቱን ንድፈ ሀሳብ መመርመር መሬት እንዲዘጋጅ ለመሬት ዝግጅት መላክ 30 ስራው የት ይሰራል የስራው ስፋት 230 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 15 Åmn 57 የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት 230 230 30 Åmn 20 Åmn 115 76 115 76 የአልሚ ብዛት 230 20 Åmn 76 76 4 52 52 16 16 428 5337 5 16 16 4 48 48 3 16 48 48 367 367 10 Åmn 20 Åmn 3 61 122 1101 45 ደቂቃ 275.2 5 61 122 110 1 275 የተግባራቱ መለከያ በወር፤በዓመት 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ 12 የወር የተከፋፈል የፎርማት ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት Å[Í 1 Å[Í 2 Å[Í 3 57 26 13 በሩብ 1 በሳም”ት 12 367 367 48 0 .›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሰጠው ውሉን በደብዳቤ ማስተለለፍ ቀሪውን ክፍያ ተከታትሎ ማስከፈል መረጃውን ወደኮምፒውተር ማስገባት በባንክ እንዲወራረስ ለባንክና ለሊዝ አፈጻጸም ክትትል በሲዲ ማስተለለፍ የቦታ አሰጣጥ ሂደት የሚያሳይ መረጃና ማህደሩን ለዶክመንቴሽን ማስተለለፍ የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ 28.

5 183 የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት የአልሚ ብዛት 367 367 367 2 2 15 Åmn 734 734 91 734 734 91 የአልሚ ብዛት 367 45 Åmn 275.›ÑMÓKA„ ‹ ስራው የት ይሰራል የስራው ስፋት 367 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 40 Åmn 244 367 1 367 የአልሚ ብዛት Å[Í 1 Å[Í 2 244 244 367 367 367 10Åm 61 61 367 30Åm 183.2 5 275 .25 የአልሚ ብዛት 367 15 ደቂቃ 91 91 4 52 52 16 468 838 7 16 16 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ የተጠየቀው መሬት በተራቁጥር 14 እና 16 የአልሚ ብዛት መሰረት ተዘጋጅቶ ሲያልቅ መረከብ የተዘጋጀው ቦታ በመስክ ማረጋገጥ/እንዲጣራ የአልሚ ብዛት ማድረግ የአልሚ ብዛት የተደራጀ መረጃ ለውሳኔ ማቅረብ ለተወሰነላቸው ውሳኔውን ማሳወቅ ከፍያ ማሰፈጸም ውል ማዋዋል ቦታ ማስረከብ የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሰጠው ውሉን በደብዳቤ ማስተለለፍ መረጃውን ወደኮምፒውተር ማስገባት በባንክ እንዲወራረስ ለባነክና ለሊዝ አፈጻጸም ክትትል በሲዲ ማስተለለፍ የቦታ አሰጣጥ ሂደት የሚያሳይ መረጃና ማህደሩን ለዶክመንቴሽን ማስተለለፍ የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ 29.5 የአልሚ ብዛት 367 30Åm 183 183 . 31 በሊዝ እቅድ ማዘጋጀት በወር፤በዓመት 1 ዓመታዊ የተከፋፈለ Å[Í 3 137 26 13 በሩብ 1 16 0 .

5 135 0 112.5 1 450 Å[Í 1 Å[Í 2 48 36 1500 Å[Í 3 .›ÑMÓKA„ ‹ የተላለፉት መሬት በተላለፈበት አግባብ መልማቱን ማረጋገጥ 32 አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ የስራው ስፋት 12 የወር በሳም”ት 12 የተከፋፈል በሊዝ የተላለፈ ቦታ ክትትል መሰፈርት፤ 3 እስታንዳርድ፤ የአፈጻጸምና ፎርማቶች መቅረጽ፤ ማሻሻል ማስተላለፍ የፎርማት ብዛት በሊዝ ቦታ የተላለፈላቸውን አካላት መረጃ የአልሚ ብዛት መረከብና ማደራጀት 3000 በሊዝ ቦታ የተላለፈላቸውን አካላት በተላለፈላቸው የአልሚ ብዛት አግባብ ቦታውን ወደ ጥቅም መቀየራቸውን በመስክ መከታተል 3000 በሊዝ ቦታ የተላለፈላቸውን አካለት በተለለፈላቸው የአልሚ ብዛት/በወር አግባብ ለበታው መክፈል የሚገባቸውን መክፈላቸውን መከታተል፤ ማስከፈል፤ ክፍያ መሰብሰብ 3000 በሊዝ ቦታ የተላለፈላቸውን አካላት በተላለፈላቸው የአልሚ ብዛት አግባብ ቦታው ወደ ስራ አለመግባታቸውን እንዲሁም ተገቢውን ክፍያ ወቅቱን ጠብቀው አለማከናወናቸውን ካረጋገጠ በሊዝ ውሉ አግባብ መሰረት አስተዳደራዊ አርምጃ መውሰድ 450 በሊዝ ቦታ የተላለፈላቸውን አካላት በተላለፈላቸው የአልሚ ብዛት አግባብ ቦታው ወደ ስራ አለመግባታቸውን እንዲሁም ተገቢውን ክፍያ ወቅቱን ጠብቀው አለማከናወናቸውን ካረጋገጠ በሊዝ ውሉ አግባብ መሰረት አስተዳደራዊ አርምጃ ወስዶ ማስተካከል ካልተቻለ ህገዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከታቸው ማስተላለፍና መከታተል ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 4 48 ስራው የት ይሰራል 16 48 48 20 Åm 1000 750 1 3000 100 0 300 0 30Åm 1500 150 0 375 3 900 900 112.

›ÑMÓKA„ ‹ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚከናወኑ ዝርዝር ትግባራት የተግባራቱ መለከያ የስራው ስፋት ሊዝ ገቢው ውሉ በመጠናቀቁና በውሉ አግባብ ተገቢውን ባለመፈጸሙ መሬቱ ተመላሽ ከሆነ መረጃውን አደራጅቶ ለመሬት ባንክ ማስተለለፍ የአልሚ ብዛት 450 በቅርንጫፍ ደረጃ መወሰን ያልተቻለን ጉዳይ መርምሮ መወሰን (ለማዕከል ማሳወቅ) በወር 12 በየፕሮጀክቱ በወር 2 በየፕሮጀክቱ የሊዝ ዳታ ቤዝ ማደራጀት ጊዜ 24 የየፕሮጀክቱን የሊዝ ዳታ ቤዝ ኮፒ መያዝ ፕሮጀክት ብዛት የሂደቱን ሱፐርቪዥን ማከናወኛ ቼክ ሊስትና የሱፐርቪዥን እቅድ ማዘጋጀት ቼክሊስት ዓይነት በቸክሊስቱ መሰረት ሂደቱን ሱፐርቫይዝ ማድረግ፤ በየወሩ ግበረ መልስ መስጠት በየፕሮጀክት የአፈጻጸም ክፍተቱ የሊዝ አስተላለፊው ከሆነ ችግሩን እንዲፈታ ማሳወቅ መከታተል በወር የአፈጻጸምን ክፍተት እየለዩ የሲስተም መሻሻያ ለሚሻው ለጥናት ሂደት ማስተላለፍ፤ በተግባር ስልጠና ለሚፈታ ስልጠና ድጋፍ መስጠት ፕሮጀክት ብዛት የአፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው ማስተላለፍ በወር፤በዓመት 8 ተፈላጊ ግብአት በሰው ስዓትና ቴክኖሎጅ e¯ƒ ›”Æ” e¯ƒ ቴ¡• KSðçU ¾›S~ KAÏ ” KSðçU 45Åm 337.5 42.2 48 48 24 16 384 384 96 45Åm 6 6 45 ደ 16 16 16 16 4 32 384 48 10Åm 2 2 2 16 128 128 16 4 52 52 26 1 8X12 12 8 13 922 3172 0 33 Å[Í 3 0 .5 ስራው የት ይሰራል 4 Å[Í 1 Å[Í 2 337 .

T°ŸM ዋና ስራ አስኪያጅ XVIII 1 ማኔጅመንት፤ ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲዴቬሎፐምነት ዲግሪ/ማስተር፤ ህግ፤ በሰርቨይንግ፣ uÍ=.4.8 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ጽሂ.አ Ã.አ Ã. የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ኤጄንሲ ስራ ሂደትን ተፈላጊ ግብና ደረጃ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት አደረጃጀትና ተፈላጊ የሰው ሃይል የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ 1.& u›?M.12 1 34 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀ 5 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለውና 2 ዓመት የስራ ልምድ ያለው ወይም 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀ 4 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለውና 4 ዓመት የስራ ልምድ ያለው በሴክረተርያል ሳይንስ እና ቢሮ አስተዳደር ኮሌጅ ዲፐሎማ 9 ዓመት የስራ ልምድ እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ዕውቀት .›?e Ÿ}T UI”É“& u›`v” T’@ÏS”ƒ ýL’`፣በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]/Te}`e ሹፌር እጥ.›?e.

7 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ጽሂ.›?e.አ Ã.አ Ã.& u›?M.11 1 ¾S[Í“ Ê¡S”ቴ i” *òc` IX 2 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀ 4 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለውና 2 ዓመት የስራ ልምድ ያለው በሴክረተርያል ሳይንስ እና ቢሮ አስተዳደር ኮሌጅ ዲፐሎማ ወይም ቴክኒክና ሙያ 8/10 ዓመት የስራልምድ እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ዕውቀት በላይብራሪ ሳይንስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በቢሮ አስተዳደር/ኦፊስ አድሚኒስትሬሽን ኦፊስ ቴክኖሎጂ በተመሳሳይ ትምህርት ዲፕሎማና 6 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የከቴክኒክና ሙያ ሰርተፍኬትና 8 ዓመት የስራ ልምድ እና መሰረታዊ የኮምፕዩትር ዕውቀት ያለው/ያላት የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ ሂደት የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ XV 1 uT’@ÏS”ƒ ' u›`v” T’@ÏS”ƒ፣ በኢኮኖሚክስ፣ማኔጅመንት፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲ ዴቬሎፐምነት በኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ¾SËS]Á& Ç=Ó]/Te}`e 9/7 uŸ}T ýL”& ϛÛ?e&›?M›Ã›? e&በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ uc`y?Ã”Ó Ç=Ó]“ 7 ›Sƒ ¾e^ MUÉ የማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት 35 .የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ ም/ስራ አስኪያጅ XVII 1 ማኔጅመንት፤ ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲ ዴቬሎፐምነት ዲግሪ/ማስተር፤ 12/10 ህግ፤ በሰርቨይንግ፣ uÍ=.›?e Ÿ}T UI”É“& u›`v” T’@ÏS”ƒ ýL’`፣በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 10 ¯Sƒ Te}`e 8 ¯Sƒ ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ሹፌር እጥ.

& u›?M.›?e.የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ የስራ ልምድ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ሹፌር እጥ.ዲፐሎማ/8/6 XIV 4 የመሬት ባንክናጥበቃ ኬዝ ቲም የመሬት ባንክ ኦፊሰር uÍ=.6 1 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀና 3 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለው 4 ዓመት የስራ ልምድ የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ጽሂ.›?e& በከተማ ፕላን፣ በአርክቴክቸር ¾SËS]Á Ç=Ó]/ማስተርስ ማሰተር/ድግሪ 4/6 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት መሬት ማስከበርና ጥበቃ ክትትል ኦፊሰር XIII 3 (2)በሰርቬይንግ (1)ሲቪልምህንድስና/Ÿ}T UI”Ée“ ¾SËS]Á ዲፕሎማ/Ç=Ó]/ማስተርስ 9/5/3 ዓ Sƒ ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት ¾S_ƒ ›p`xƒ Ø“ƒ“ ¡ƒƒM Ÿ?´ +U ¾S_ƒ ›p`xƒ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ XIV 2 በ›=¢•T>¡e፣ ufeÄKAÍ= uŸ}T e^ ›S^`& uT’@ÏS”ƒ & ›"¨<”+”Ó& uŸ}T ýL”& eƒe+¡e“ ScM S<Á ¾SËS ሪ Á Ç=Ó]ና 8 ›Sƒ ¾e^ MUÉ ¨ÃU ¾Te}`e ÉÓ]“ 6 አ Sƒ ¾Y^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 36 .ሙያ/ኮ.10 1 ሴክሬተርያል ሳይንስ/አይቲ ቴክ.አ Ã.አ Ã.

የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ ¾S_ƒ v”¡ እና መረጃ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ XIV 2 (1)በ›=¢•T>¡e፣ ufeÄKAÍ= uŸ}T e^ ›S^`& uT’@ÏS”ƒ & ›"¨<”+”Ó& uŸ}T ýL”& eƒe+¡e“ ScM S<Á ¾SËS ሪ Á Ç=Ó]ና 8 ›Sƒ ¾e^ MUÉ ¨ÃU ¾Te}`e ÉÓ]“ 6 አ Sƒ Y^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ¾QÓ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ XIV 2 በሕግ፣ ¾SËS ሪ Á Ç=Ó]ና 6 ›Sƒ ¾e^ MUÉ ¨ÃU ¾Te}`e ÉÓ]“ 4 አ Sƒ Y^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የለማ መሬት መስተላለፍ ንዑስ የስራ ሂደት የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ XV 1 uT’@ÏS”ƒ' u›`v” T’@ÏS”ƒ፣ በኢኮኖሚክስ በኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ¾SËS]Á& Ç=Ó]/Te}`e 9/7 uŸ}T ýL”& ϛÛ?e& ›?M›Ã›?e&በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/Construction technology and management/፣ uc`y?Ã”Ó Ç=Ó]“ 7 ›Sƒ ¾e^ MUÉ የማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት የስራ ልምድ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ሹፌር እጥ.ዲፐሎማ/ 8/6 .10 37 1 1 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀና 3 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለው 4 ዓመት የስራ ልምድ ሴክሬተርያል ሳይንስ/አይቲ ቴክ.ሙያ/ኮ.6 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ጽሂ.

›?e፣Ÿ}T ም I”É“&ýL’`፣በኮንስትራክሽ ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] 6 ¯Sƒ Te}`e 4 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት XIII 2 (1) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ Ç=Ó]/Te}`e 7/5 (1)በሰርቨይንግ፣uÍ=.አ Ã.&u›?M.የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ የምደባና ጊዜያዊ ቦታ ማስተላለፍ ኬዝ ቲም የምደባና ጊዜያዊ ቦታ ማስተላለፍ ኦፊሰር XIV 4 (2)ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ Ç=Ó]/Te}`e 8/6 (2)በሰርቨይንግ፣uÍ=.&u›?M.አ Ã.›?e.›?e፣Ÿ}TUI”É“&ýL’`፤በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 38 5 ¯Sƒ Te}`e 3 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ .›?e.አ Ã.አ Ã.

አ Ã.›?e.& u›?M.አ Ã.›?e.አ Ã.›?e Ÿ}T UI”É“&ýL’`፣ በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 39 6 ¯Sƒ Te}`e 4 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና .የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ XII 2 (1) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ Ç=Ó]/Te}`e 6/4 (1)በሰርቨይንግ፣ uÍ=.& u›?M.አ Ã.›?e Ÿ}T UI”É“&ýL’`፤በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ } Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] 4 ¯Sƒ Te}`e 2 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የለማ መሬት በሊዝ ጨረታ ማስተላለፍ ኬዝ ቲም የጨረታ ቦታ ማስተላለፍ ኦፊሰር XIV 3 (2) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ማኔጅመንት፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲ ዴቬሎፐምነት u›`v” T’@ÏS”ƒ ና ተመሳሳይ Ç=Ó]/Te}`e 8/6 (1)በሰርቨይንግ፣ uÍ=.

አ Ã.የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ XIII 3 (1) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲ ዴቬሎፐምነት Ç=Ó]/Te}`e 7/5 (2)በሰርቨይንግ፣uÍ=.›?e.አ Ã.& u›?M.አ Ã.አ Ã.›?e Ÿ}T UI”É“&ýL’`፤በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 40 4 ¯Sƒ Te}`e 2 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና .›?e፣Ÿ}TUI”É“&ýL’`፣በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] 5 ¯Sƒ Te}`e 3 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት XII 2 (1) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” ማኔጅመንት፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲ ዴቬሎፐምነት Ç=Ó]/Te}`e 6/4 (1)በሰርቨይንግ፣ uÍ=.›?e.&u›?M.

ሙያ/ኮ.አ Ã.የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ 2 XI (1) ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ Ç=Ó]/Te}`e 5/3 (1) በሰርቨይንግ፣ uÍ=.10 1 ሴክሬተርያልሳይንስ/አይቲቴክ.& u›?M.አ Ã.6 1 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀና 3 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለው 4 ዓመት የስራ ልምድ ጽሂ.›?e.ዲፐሎማ/8/6 XIV 2 የህግ ሙያ ማስተርስ/ዲግሪ 4/6 .›?e Ÿ}T UI”É“&ýL’`፣በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó] 3 ¯Sƒ Te}`e 1 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ ሂደት የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ XV 1 uT’@ÏS”ƒ' u›`v” T’@ÏS”ƒ፣ በኢኮኖሚክስ በኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ¾SËS]Á& Ç=Ó]/Te}`e 9/7 uŸ}T ýL”& ϛÛ?e&›?M›Ã›?e&በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ uc`y?Ã”Ó Ç=Ó]“ 7 ›Sƒ ¾e^ MUÉ የማስተርስ ዲግሪና 5 ዓመት የስራ ልምድ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ሹፌር የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር የለዝ አፈጻጸም የህግ ጉዳዮች ከፍተኛ ኦፊሰር ¾K=´ ¡õÁ ›cvcw“ ¡ƒƒM Ÿ?´ +U 41 እጥ.

›?e Ÿ}T UI”É“&ýL’`፣ በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 5 ¯Sƒ Te}`e 3 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 42 .አ Ã.የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ የሊዝ ክፍያ አሰባሰብና ክትትል ኦፊሰር XI 2 ማኔጅመንት/አካውንቲንግ ዲፕሎማ/Ç=Ó]/Te}`e 9/5/3 ዓመት የስራ ልምድ ያለዉ የሊዝ ሂሳብ ሰራተኛ X 2 ›Ÿ¨<”+”Ó“ ተዛማጅ ሙያ ዲግረ/ኮሌጅ ዲፕሎማ/ቴክኒክና ሙያ 4/8/10 ዓመት አገ/ት የኮምፒዩተር ክህሎት ያለው /ያላት ገንዘብ ያዥ IX 1 ›Ÿ¨<”+”Ó“ ተዛማጅ ሙያ ዲግሪ/ኮሌጅ ዲፕሎማ/ቴክኒክና ሙያ 2/6/8 ዓመት አገ/ት የኮምፒዩተር ክህሎት ያለው /ያላት የሊዝ ቦታ ልማት አፈጻጸም ክትትል ኬዝ ቲም የሊዝ ቦታ ልማት አፈጻጸም ክትትል ኦፊሰር XIV 4 (2)ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ Ç=Ó]/Te}`e 8/6 (2)በሰርቨይንግ፣uÍ=.አ Ã.›?eŸ}T UI”É“&ýL’፤በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 6 ¯Sƒ Te}`e 4 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት XIII 4 (2)ማኔጅመንት፤ኢኮኖሚክስ፤አካውንቲንግ፤ማኔጅመንት፣ሶሾሎጂ፣ኮሚኒቲዴቬሎፐምነት Ç=Ó]/Te}`e 7/5 (2)በሰርቨይንግ፣ uÍ=.&u›?M.አ Ã.›?e.& u›`v” T’@ÏS”ƒ u›?M.›?e.አ Ã.

›?e፤u›?M.አ Ã.አ Ã.›?e Ÿ}T UI”É“&በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ ýL’`“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 8 ¯Sƒ Te}`e 6 ¯Sƒ ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት ሹፌር እጥ.7 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ጽሂ.11 1 ¾S[Í“ Ê¡S”ቴ i” *òc` VII 2 10 ኛ ክፍል ያጠናቀቀ 4 ኛ መንጃ ፈቃድ ያለውና 2 ዓመት የስራ ልምድ ያለው በሴክረተርያል ሳይንስ እና ቢሮ አስተዳደር ኮሌጅ ዲፐሎማ ወይም ቴክኒክና ሙያ 8/10 ዓመት የስራልምድ እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ዕውቀት በላይብረሪ ሳይንስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በቢሮ አስተዳደር እና በተመሳሳይ ትምህርት ኮሌጅ ዲፕሎማና 2 እና ቴክኒክ ዲፕሎማ 4 ዓመት የስራ ልምድ እና መሰረታዊ የኮምፕዩትር ዕውቀት ያለው/ያላት የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ ሂደት 43 .የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ የክፍለ ከተማ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽ/ቤት ጽፈት ቤት ሀላፊ XV 1 ማኔጅመንት፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ ዲግሪ/ማስተርስ 9/7 በሰርቨይንግ፣ uÍ=.

የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ የሥራ ሒደት አስተባባሪ XIV 1 uT’@ÏS”ƒ'u›`v” T’@ÏS”ƒ፣በኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ፣በኢኮኖሚክስ ¾SËS]Á ዲግሪ/ማስተርስ 8/6 በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣uŸ}T ýL”& ϛÛ?e&›?M›Ã›?e& uc`y?Ã”Ó Ç=Ó]“ 6 ›Sƒ ¾e^ MUÉ የማስተርስ ዲግሪና 4 ዓመት የስራ ልምድ ያለው/ያላት እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የመሬት ባንክ ኬዝ ቲም የመሬት ባንክ ኦፊሰር XI 2 uÍ=.አ Ã.›?e.›?e& በከተማ ፕላን፣ በአርክቴክቸር ¾SËS]Á Ç=Ó] ÁK¬“ 3 ¯Sƒ ¾e^ MUÉ ¨ÃU ¢K?Ï Ç=ýKAU ÁK¬“ 7 አ Sƒ ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት መሬት ማስከበርና ጥበቃ ማስተባበሪያ ኬዝ ቲም 44 .አ Ã.& u›?M.

የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ መሬት ማስከበርና ጥበቃ ክትትል ኦፊሰር VII 6 (2) በጂኦግራፊ፤ ¢K?Ï ÉýKAU ÁK¬“ 2 ›Sƒ ¾e^ MUÉ ወይም ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 4 ዓመት (4) በሰርቬይንግ፤uu=¿MÇ=”Ó የኮሌጅ & Ÿ}T UI”Ée“ ¢K?Ï ÉýKAU ÁK¬“ 0 ›Sƒ ¾e^ MUÉ ወይም ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማና 2 ዓመት የስራ ልምድ እና መሠረታዊ የኮምፒዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የቦታ ርክክብና የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ ሂደት XIII 1 የህግ ሙያ ማስተርስ/ዲግሪ 3/5 XII 3 (1)ማኔጅምነት፤ ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ ዲፕሎማ/የመጀመሪያዲግሪ/ማስተርስ የለዝ አፈጻጸም የህግ ጉዳዮች ኦፊሰር የቦታ ርክክብናየሊዝ ቦታ አፈጻጸም ክትትል ኬዝ ቲም የቦታ ርክክብ ኦፊሰር 10/6/4 (2) በሰርቨይንግ፤ýL’`“ }Sddà S<Á ኮሌጅ ዲፕሎማ/ ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 8/4 ¯Sƒ Te}`e 2 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት XI 3 በሰርቨይንግ/ýL’`“ }Sddà S<Á ኮሌጅ ዲፕሎማ/ ¾SËS]Á Ç=Ó] 7/3 ¯Sƒ Te}`e 1 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት 45 .

የመደብ መጠሪያ ተፈላጊ Å[Í ¾c¨ ችሎታ < w³ƒ XIII 2 (1)ማኔጅምነት፤ኢኮኖሚክስ፤ (1)በሰርቨይንግ፣ Ÿ}T አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ UI”É“&ýL’`፣፤በኮንስትራክሽን Ç=Ó]/Te}`e ቴክኖሎጂ ኤንድ 8/6 ማኔጅመንት/ Construction technology and management/ እ“ }Sddà S<Á ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 6 ¯Sƒ Te}`e 4 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ኦፊሰር X 3 (2)ማኔጅምነት፤ኢኮኖሚክስ፤ አካውንቲንግ፤ u›`v” T’@ÏS”ƒ ዲፕሎማ/Ç=Ó]/Te}`e 8/4/2 (1) በሰርቨይንግ፣ Ÿ}T UI”É“&ýL’` በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት/ Construction technology and management/፣ እ“ }Sddà S<Á ዲፕሎማ 6 ¾SËS]Á Ç=Ó]“ 2 ¯Sƒ Te}`e 0 ¾e^ MUÉ ያለው/ያላት እና መሰረታዊ የኮምፕዩተር ዕውቀት ያለው/ያላት የሊዝ ክፍያ አሰባሰብና ኬዝ ቲም የሊዝ ክፍያ አሰባሰብና ክትትል ኦፊሰር X 2 ማኔጅምነት/አካውንቲንግ ዲፕሎማ/Ç=Ó]/Te}`e 8/4/2 ዓመት የስራ ልምድ ያለዉ የሊዝ ሂሳብ ሰራተኛ IX 2 ›Ÿ¨<”+”Ó“ ተዛማጅ ሙያ ኮሌጅ ዲፕሎማ/ቴክኒክና ሙያ 6/8 ዓመት አገ/ት የኮምፒዩተር ክህሎት ያለው /ያላት VIII 1 ›Ÿ¨<”+”Ó“ ተዛማጅ ሙያ ኮሌጅ ዲፕሎማ/ቴክኒክና ሙያ 4/6 ዓመት አገ/ት የኮምፒዩተር ክህሎት ያለው /ያላት ገንዘብ ያዥ 46 .

ዓላማ አስፈጻሚ የሠው ሃይል ማጠቃለያ ደረጃ 1 የሥራ መደቡ መጠሪያ ¾c¨< w³ƒ ስራ አስኪያጅ የጽሕፈትና የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር ሹፌር 1 1 1 ም/ስራ አስኪያጅ 1 ሹፌር 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር 1 ¾S[Í“ Ê¡S”ቴ i” *òc` 2 ÉU` 8 47 .5.

የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ ሂደት የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ 1 ሹፌር 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር 1 የመሬት ባንክናጥበቃ ኬዝ ቲም የመሬት ባንክ ኦፊሰር 4 መሬት ማስከበርና ጥበቃ ክትትል ኦፊሰር 3 ¾S_ƒ ›p`xƒ Ø“ƒ“ ¡ƒƒM Ÿ?´ +U ¾S_ƒ ›p`xƒ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ ¾S_ƒ v”¡ እና መረጃ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ 2 2 ¾QÓ Ø“ƒ ›?¡eø`ƒ 2 ÉU` የለማ መሬት ማስተላለፍ ንዑስ የስራ ሂደት 16 የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ 1 ሹፌር 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር የምደባና ጊዜያዊ ቦታ ማስተላለፍ ኬዝ ቲም 1 የምደባና ጊዜያዊ ቦታ ማስተላለፍ ኦፊሰር የለማ መሬት በሊዝ ጨረታ ማስተላለፍ ኬዝ ቲም 8 የጨረታ ቦታ ማስተላለፍ ኦፊሰር 10 ድምር 21 የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ ሂደት 48 .

የንዑስ የሥራ ሒደት መሪ 1 ሹፌር 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር 1 ¾K=´ አፈጻጸም የህግ ጉዳዮች ከፍተኛ ኦፊሰር 2 ¾K=´ ¡õÁ ›cvcw“ ¡ƒƒM ኬዝ ቲም የሊዝ ክፍያ አሰባሰብና ክትትል ኦፊሰር 2 የሊዝ ሂሳብ ሰራተኛ 2 ገንዘብ ያዥ 1 የሊዝ ቦታ ልማት አፈጻጸም ክትትል ኬዝ ቲም 8 የሊዝ ቦታ ልማት አፈጻጸም ክትትል ኦፊሰር ድምር 18 የማዕከል የሰዉ ሀይል ድምር 63 የክፍለ ከተማ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽ/ቤት ጽፈት ቤት ሀላፊ 1 ሹፌር 1 የቢሮ አስተዳደር ኦፊሰር 1 ¾S[Í“ Ê¡S”ቴ i” *òc` 2 ÉU` 5 የመሬት ባንክና ጥበቃ ንዑስ የሥራ ሂደት የሥራ ሒደት አስተባባሪ 49 1 .

የመሬት ባንክ ኬዝ ቲም የመሬት ባንክ ኦፊሰር 2 መሬት ማስከበርና ጥበቃ ማስተባበሪያ ኬዝ ቲም መሬት ማስከበርና ጥበቃ ክትትል ኦፊሰር 6 ድምር 9 የቦታ ርክክብና የሊዝ አፈጻጸም ክትትል ንዑስ የስራ ሂደት ንዑስ የስራ ሂደት መሪ የሊዝ አፈጻጸም የህግ ጉዳዮች ኦፊሰር 1 1 ¾K=´ ¡õÁ ›cvcw Ÿ?´ +U ¾K=´ ¡õÁ ›cvcw“ ¡ƒƒM *òc` 2 ¾K=´ H>dw ኦፊሰር 2 Ñ”²w Á» 1 የቦታ ርክክብናየሊዝ አፈጻጸም ክትትል ኬዝ ቲም የሊዝ ቦታ ልማት አፈጻጸም ክትትል ኦፊሰር 5 ቦታ ርክክብ ኦፊሰር 6 ድምር 32 የክፍለ ከተማ ÉU` 32*10=320 የክፍለ ከተማ ጠቅላላ የሰዉ ሀይል ድምር 383 50 .