You are on page 1of 8

A

1

B

C

D

E

F

H

I

J

K

የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም

ስትራቴጂክ ግቦችና
ዝርዝር ተግባራት

ተ.ቁ

አጠቃሊይ
ዕቅድ

የግማሽአ
መቱ ዕቅድ

መሇኪያ

የወሩ
ዕቅድ

የወሩ ክንውን ንጽጽር

ከሐምላ 2003 ዓ.ም እስከዚህ ወር ድረስ
እስከዚህ ወሩ
ዕቅድ

እስከዚህ ወሩ
ንጽጽር
ክንውን

ግብ አንድ፡- ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት

4
5
6

1

3

50

12

ተግባር አራት፡- የሚሰጡ አገሌግልቶች በተቀመጠሊቸው
ስታንዲርድ እንዱፈፀሙ ማድረግ

በዙር

2

1

70

35

በፐርሰንት

900

100

150
100

100

በፐርሰንት
ተግባር አራት፡- የተሇዩት የቅሬታ ምንጮች የሚወገደበት ስርዓት በመቀየስ
ተግባራዊ ማድረግ

900

45

10

1800

88

በቁጥር

270

9

ተግባር ሁሇት፡- ከባሇጉዲዮች አቤቶታ በፁሁፍ መቀበሌ
ተግባር ሶስት፡- የሚቀርቡ አቤቶታዎች ተገቢውን ምሊሽ መስጠት

በዙር

88

8

ተግባር አንድ፡- በማዕከሌና በክፍሇ ከተሞች በ3ቱም ን/ስ/ሂዯቶች
በተዯጋጋሚ የሚቀርቡ ቅሬታዎችና አቤቱታዎችን መንስኤ ቼክ
ሉስት በማዘጋጀት እንዱሇዩ ማድረግ

11

70

ግብ 2፡- የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር መቀነስ

13
በቁጥር
50

25

4

4

2

1

100

50

100

7500

3750

4

4
2

ተግባር አንድ፡- ከህብረተሰቡ የሚቀርቡ ጥቆማዎች ሇስራዎቻችን መሳካት
ከፍተኛ ድርሻ እንዲሊቸው በማመን ከህብረተሰቡ የሚቀርቡ ጥቆማዎች
መቀበሌ፣

14
በቁጥር
ተግባር ሁሇት፡- ከህብረተሰቡ የሚቀርቡ ጥቆማዎች ማጣራት፣ እርምጃ
መውሰድና የተዯረሰበበት ውሳኔ ሇህብረተሰቡ በተሇያዩ መንገዶች ማሳወቅ

15
በመቶኛ
ተግባር ሶስት፡-የስራ ሂዯቱ ሇህበረተሰቡ የሚሰጠው አገሌግልቶች ግሌፅና
ተጠያቂነት እንዱኖር ግሌፅ አሰራሮችን መዘርጋት

16
ግብ 3.የይዞታ አስተዲዯር አገሌግልት አሰጣጥን ማሳዯግ
ተግባር1 የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ መረጃ መሰብሰብ፣ ማጣራትና
ካርታ አዘጋጅቶ መስጠት
በቁጥር

11000

17

19

L

የ2004 በጀት አመት ከሐምላ እሰከ ታህሳስ ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት

2
3

G

ምርመራ

B C D E F አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 2 3 4 20 G የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት ተግባር 2 በምዯባ፣ በድርድርና በላልች አግባቦች ሇሚተሊሇፉ ቦታዎች አዱስ ካርታ አዘጋጅቶ መስጠት መሇኪያ 1200 600 68000 34000 የወሩ ዕቅድ 120 በቁጥር ተግባር 3 ሇሰነድ አሌባ ይዞታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መስጠት 21 በቁጥር ተግባር 4 የኃይማኖት ተቋማት የካርታ ጥያቄን መቀበሌና መረጃውን መሰብሰብ፣ ማጣራትና ካርታ አዘጋጅቶ መስጠት 22 40 20 በቁጥር ተግባር 5 ሇማህበራት የተናጠሌ ካርታ መስጠት በቁጥር ተግባር 6 የጋራ መኖርያ ቤቶች የይዞታ ማረጋገጫ አዘጋጅቶ ካርታ መስጠት በቁጥር 23 4000 200 333 15000 7500 1250 6000 3000 500 1800 900 150 2876 1438 239 5000 2500 417 24 ተግባር7 የስም ዝውውር ጥያቄው መቀበሌና ማህዯር ማጣራትነና የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ማዘጋጀት፣መመዝገብና ካርታ አዘጋጅቶ መስጠት 25 26 በቁጥር ተግባር 8-የይዞታ መክፈሌ መቀሊቀሌ አገሌግልት ጥያቄው መቀበሌና ማህዯር ማጣራት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ማዘጋጀት፣መመዝገብና መስጠት በቁጥር ተግባር 9 የካርታ ኮፒ አገሌግልት ጥያቄው መቀበሌና ማህዯር ማጣራትና መረጃውን መሙሊት፣ማዘጋጀትና አገሌግልት መስጠት 27 በቁጥር ተግባር 10 የካርታ ጀርባ ማህተም/ ሰነድ ማረጋጋጥ አገሌግልት ጥያቄው መቀበሌና ማህዯር ማጣራትና መረጃውን አጣርቶ አገሌግልት መስጠት 28 H በቁጥር የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.ም ስትራቴጂክ ግቦችና ተ.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን 37400 2700 A ምርመራ .ቁ ዝርዝር ተግባራት ግብ አንድ፡ .

5 60 በቁጥር 2623 1311.ም 29 31 32 33 F 3E+08 4E+07 የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.ገቢን ማሳዯግ 41 ተግባር 1 ከይዞታ ነክ አገሌግልቶች ገቢ መሰብሰብ 42 H የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን ምርመራ .5 219 በቁጥር 5623 2811.A B C D E አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 10123 5061.የድንበር ክርክር ጥቄዎች መቀበሌና ማጣራትና ጥያቄዎች ምሊሽ መስጠት ግብ 4-ወቅታዊ የቦታና ንብረት ዋጋ እና ግምትን ማሳዯግ ተግባር 1 የቦታና ንብረት ግምት ጥያቄ መቀበሌና ማህዯርን ማጣራት በቁጥር 635 317.5 469 በቁጥር 2623 1311.ቁ ዝርዝር ተግባራት ግብ አንድ፡ ቀሌጣፋ፣ ዕገዲ ዉጤታማና አገሌግልትጥያቄው መስጠት ተግባር 11-የዋስትናና ምዝገባናፍትሃዊ ሰረዛ አገሌግልት መቀበሌና ማህዯር ማጣራትየዋስትናና ዕገዲ ምዝገባና ሰረዛ አገሌግልት በመረጃው መሰረት መስጠት መሇኪያ የወሩ ዕቅድ 844 በቁጥር ተግባር 12 የፕሊን ስምምነት መረጃ አገሌግልት ጥያቄው መቀበሌና ማህዯር ማጣራት መረጃው በኮምፒዩተር መመዝገብና አገሌግልት መስጠት 30 34 G በቁጥር ተግባር 13፡.5 57540 28770 5600 2 3 4 ስትራቴጂክ ግቦችና ተ.5 219 በቁጥር 3000 1500 250 ተግባር 2 በመስክ መረጃ መሰብሰብ 35 36 ተግባር 3 በተሰበሰበው መረጃ መሰረት 950 የንብረት ግምት መስራት ተግባር 4 በተሰበሰበው መረጃ መሰረት 1800 የቦታና ኪራይና የቤት ግብር በመተመን ወረዲው ማይክሮ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ፅ/ቤት ማስተሊሇፍ 37 ግብ 5፡-የመረጃ ሽፋን፣ ጥራትና ተዯራሽነትን ማሳዯግ 38 ተግባር 1 የመረጃ ጥያቄዎች መቀበሌ 39 40 ተግባር 2 ሇቀረቡ የመረጃ ጥያቄዎች ወቅታዊና ትክክሇኛ ምሊሽ መስጠት በቁጥር 6500 3250 542 በቁጥር 6500 3250 542 በብር 5E+08 ግብ 6፡.

460000 የይዞታ አስተዲዯር ማህዯሮችን ስካን ማድረግ ኦዱት የተዯረጉ ክ/ከተሞች ብዛት የመረጃዎች ብዛት(በአይነት) በዙር የተዘጋጀ አሰራር ሰነድ ብዛት 1 የተዘጋጀ አሰራር ሰነድ ብዛት 1 አሰራሩን ተግባራዊ ያዯረጉ ክ/ከተሞችና ቀበላዎች ብዛት ስካን የተዯረጉ የይዞታ ማህዯራት ብዛት በመቶኛ 60 ተግባር 6፡.ም ተ.ቁ ስትራቴጂክ ግቦችና ዝርዝር ተግባራት መሇኪያ የወሩ ዕቅድ .ሇዚህ ተግባራት የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን ሇይቶ ግዥ መፈፀምና ማሟሊት 62 ግብ 9፡-ሇሁሇንተናዊ የከተማ እድገት የሚያግዝ የመሬት አስተዲዯር ስርዓት ማሻሻሌ 63 H 1 የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.ወዯ ሶፍ ኮፒ የተቀየረውን የማህዯር መረጃን ከማዕከሌ እስከ ወረዲ በዱያሊፕ ማገናኘት 61 በዙር 1 በዙር 1 ተግባር 7፡.A B C D E F አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 2 3 G የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት ግብ አንድ፡ 7፡-ውጤታማ የሃብትና የንብረት አጠቃቀምን ማሻሻሌ 43 4 44 ተግባር 1 የሚያስፈሌገውን አሊቂና ቋሚ ንብረት በአግባቡ መሇየትና ግዢ እንዱፈጸም መጠየቅ 49 በዙር 1 በዙር 4 ተግባር 2 አጠቃሊይ የንብረት አጠቃቀም በየሩብ አመቱ መገምገምና አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ 50 51 54 55 58 2 1 10 5 1 40 20 10 4 2 1 10 5 10 100 50 20 ግብ 8 ፡-የተቀናጀ የመረጃ ስርዓትን ማሳዯግ ተግባር 1 የካዲስተር መረጃን ኦዱት ማድረግ ተግባር 2 የፕሊኒግ ጥናቶችንና ላልች ሇቴክኒካሌ ስራዎች አጋዥ የሆኑ መረጃዎችን ማዯራጀትና እንዱሰራጩ ማድረግ 56 57 ተግባር 3 የይዞታ ማህዯራት እስካን የሚዯረጉበትን አሰራር ማዘጋጀትና ክ/ከተሞች ተግባራዊ ማድረጋቸውን ማረጋገጥ ተግባር 4 በይዞታ ፋይልች ሊይ የሚዯረጉ ሇውጦች ከክ/ከተማ እስከ ማዕከሌ ድረስ ወቅታዊ የሚዯረግበትን አሰራር ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ 59 ተግባር 5 ፡.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን ምርመራ .

ቁ ዝርዝር ተግባራት ግብ አንድ፡ .በድጋፍና ክትትሌ ወቅት የተስተዋለ ጠንካራና ዯካማ ጎኖች ሊይ ግብረ መሌስ መስጠት በዙር በዙር በዙር K L ከሐምላ 2003 ዓ.A B C D E አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ F 2 3 4 65 66 ስትራቴጂክ ግቦችና ተ.ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት ተግባር 1 የቦታ ዯረጃ ጥናት ቀሪ ተግባር ክትትሌ ማድረግ-የቦታ ዯረጃ ጥናት ዋና ሪፖርት መረከብ መሇኪያ % 100 % 100 የወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን 1 1 1 ቁጥር 1 1 ተግባር 5፡-የንብረት ግምት / property valuation / ጥናት TOR ዝግጅት 1 ቁጥር 1 1 በቁጥር 11 1 በቁጥር 11 1 በቁጥር 1 በዙር 12 6 1 12 6 1 6 4 3 2 በዙር 4 2 በዙር 4 2 1 በቁጥር 4 2 1 ግብ 10፡.የጥናት፣ ምርምር እና ምርጥ ተሞክሮዎችን የመቀመርና የማስፋት አሰራርን ማሳዯግ ተግባር 4 ምርጥ ተሞክሮች መሇየት ተግባር 5 የተሇዩትን ተሞክሮዎች መቀመር 73 ተግባር 6 የተቀመሩ ተሞክሮዎችን ማስፋት 75 76 ግብ 11፡-የአፈፃፀም ክትትሌ፤ግምገማ፤ ምዘና፤ግብረ-መሌስና ሽሌማት ስርዓትን ማጠናከር 79 ተግባር 1 የዕቅድ አፈፀፀም ሪፖርቶች ጊዜ ጠብቆ እንዱዘጋጁ ማድረግ ተግባር 2 በተዘጋጁ ሪፖርቶች መሰረት ግምገማ ማድረግ ተግባር 3 በግምገማው መሰረት በአካሌ ወርዶ ማጣራት ተግባር 4፡.የክትትሌና ድጋፍ መርሃ ግብር ማዘጋጀት ተግባር5፡-በተዘጋጀው መርሃ ግብር መሰረት ቼክ ሉስት ማዘጋጀት 83 85 እስከዚህ ወሩ ዕቅድ 1 ቁጥር ተግባር 6፡-በቼክ ሉስቱ መሰረት የአፈፃፀም ክትትሌና ድጋፍ ማከናወን ተግባር 7፡.ም እስከዚህ ወር ድረስ 100 1 72 84 J 1 ተግባር 4 የጥናቱ ውጤት መረከብ፣ ማጸዯቅና ስራ ሊይ ማዋሌ 80 81 82 የወሩ ክንውን ንጽጽር I 1 ተግባር 2 የሉዝ መነሻ ዋጋ ጥናትን ክትትሌ ማድረግ -የጥናቱ ረቂቅ ሪፖርት መረከብ -የጥናቱን3 ረቂቅ በባሇድርሻ አካሊት ማስተቸት ተግባር -የጥናቱን ረቂቅ በባሇድርሻ አካሊት ማስተቸት -የጥናቱን ሪፖርት ማፅዯቅና ሥራ ሊይ ማዋሌ 68 74 H የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም 67 69 70 71 G ምርመራ .

ቁ ዝርዝር ተግባራት ግብ አንድ፡ ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት ተግባር 8፡-.የአፈፃፀም ስታንዲርድና መዝግቦ መያዝ በቡድኖች ብዛት ተግባር ሁሇት፡.A B C D E F አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 2 1 1 በዙር 12 6 1 በዙር 12 6 1 በዙር 12 6 1 በቡድኖች ብዛት 7 3 3 3 12 6 1 4 2 1 800 400 67 2 4 86 87 88 ግብ 12፡-የአሰራር አገሌግልት አሰጣጥ ጥራት ቁጥጥር ስርዓትን ማሻሻሌ ተግባር 1 91 92 93 94 95 መሇኪያ የወሩ ዕቅድ በዙር በየወሩ የጥራት መቆጣጠሪያ ቼክሉስት ማዘጋጀት 89 90 H የታህሳስ ወር 2004 ዓ.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን ምርመራ .ም ስትራቴጂክ ግቦችና ተ.የስራ ሂዯቱ በሚሰጣቸው አገሌግልቶች ሊይ በማተኮር በራሪ ጽሑፎችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት በቁጥር የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.የተሻሇ አፈፃፀም ሊሳዩ ቡድኖችና ክ/ከተሞችንመስጠት ማወዲዯር ዯረጃ ማውጣትና ሇሚመሇከተው አካሌ ማቅረብ 3 G ተግባር 2 የተሠጡ አገሌግልቶችን በመጠን፣ በጥራት፣ በጊዜና ከወጪ አንፃር መመርመርና አሰተያት መስጠት ተግባር 3 አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ በታዩት ጠንካራና ዲካማ ጎኖች ሊይ ግብረ መሌስ መስጠት ግብ 13፡-የትስስርና ባሇ ዘርፈ ብዙ ጉዲዮች አሰራር ስርዓት ማሳዯግ ተግባር አንድ፡-በትስስር አብረን የምንሰራባቸው ተቋማትን መሇየትና የትስስር የስምምነት ሰነድ ማዘጋጀትና ተፈራርሞ ወዯ ተግባር መግባት ግብ 14፡-የመሰረታዊ የስራ ሂዯት የአሰራር ስታንዲርድና ውጤታማነትን ማሻሻሌ ተግባር አንድ፡.የተገመገመውን የአፈፃፀም ስታንዲርድና ስኬት ሇሚመሇከተው አካሌ ማቅረብ 97 በሩብ አመት 98 ግብ 15፡-የሇውጥ ኮሚዩኒኬሽንና የህዝብ ንቅናቄ አሰራር ማጎሌበት 99 ተግባር አንድ፡.በየወሩ በስራ ሂዯቱ አገሌልቶች የተቀመጡ ስታንዲርዶች አፈፃፀም ከጥረት ተዯራሽ ግብ ስኬት አንፃር መገምገም 96 በየወሩ ተግባር ሶስት፡.

የተሻሇ አፈፃፀም ያሳዩትን የስራ ቡድኖች መሇየት 108 ተግባር አምስት፡.የሚያስፈሌጉ ግብአቶችን መሇየት ተግባር አምስት፡.የተቋሙን አቅምና የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ አጠቃቀምን ማሳዯግ ተግባር አንድ፡.ከስሌጠና ፍሊጎት ዲሰሳው በመነሳት የስሌጠና አይነት መሇየት ስሌጠና መስጠት ተግባር ሦስት፡-ፈፃሚዎች በተግባር በመፈተን ግንባር ቀዯም የሇውጥ ሰራዊት እንዱሆኑ ማድረግ የተሰጠ ተሇዕኮ ብዛት በዙር 1 1 1 124 ተግባር አራት፡.A B C D E F አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 3 3 3 80 40 40 24 12 2 2 3 G የታህሳስ ወር 2004 ዓ.የየወቅቱን የአፈፃፀም ሪፖርት የስራ ቡድኖች ማዘጋጀት 107 ተግባር አራት፡.በየዯረጃው ያለ የስራ ቡድኖች በ BSC ስትራቴጂክ እቅድ መሠረት ባሇድርሻ አካሊትን ያሳተፈ የዓመት እቅድ እንዱያዘጋጁ ማድረግ ተግባር ሁሇት.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን ምርመራ .ም ተ.በስራ ሂዯቱ የሚሰጡ አገሌግልቶችን ፈጣንና በኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ የታገዘ ማድረግ በቡድኖች ብዛት በፐርሰንት በጊዜ በዙር 2 በቁጥር 2 በቁጥር 2 1 100 4 101 80 በፐርሰንት በፐርሰንት 60 30 60 ተግባር አራት፡.የቡድን አሰራርና ውጤታማነት ባህሌን ማሣዯግ..ተከታታይ የሆነ የእርስ በርስ ግምገማ ማድረግ በሳምንት 8 8 4 112 113 114 115 121 122 H የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.ቁ ስትራቴጂክ ግቦችና ዝርዝር ተግባራት መሇኪያ የወሩ ዕቅድ ግብ አንድ፡. ተግባር አንድ፡.የፈጻሚውን የስሌጠና ፍሊጎት ዲሰሳ ማካሄድ ተግባር ሁሇት፡.በየዯረጃው ያለ የስራ ቡድኖች ያቀደትን ስራዎች በጋራ እንዱያከናውኑ ክትትሌና ድጋፍ ማድረግ ተግባር ሶስት፡.ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማና ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት 104 105 106 ግብ 16፡.ከተሇዩት ግብአቶች ወሳኝ የሆኑትን እንዱሟለ ማድረግ ግብ 18፡-የሰው ኃይሌ አቅም ማሳዯግ በፐርሰንት 100 50 100 በፐርሰንት 70 35 35 በቁጥር በቁጥር 1 123 ተግባር አንድ፡.ሇስራ ሂዯቱ የሚያስፈሌጉ የተሇያዩ ቴክኖልጂዎችን መሇየት ተግባር ሁሇት፡-ሇስራ ሂዯቱ የሚያስፈሌጉ ቴክኖልጂዎችና ልጂስቲክስ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመነጋገር እንዱሟሊ ማድረግ ተግባር ሶስት፡.የተሻሇ አፈፃፀም ሊሳዩ ቡድኖች ሽሌማት መስጠት 109 110 111 ግብ 17፡.

ቁ ዝርዝር ተግባራት ተግባርአምስት፡የተሻሇዉጤታማና አፈጻጸም ያሳዩ ፈፃሚዎችን መሇየትና ግብ አንድ፡.ም እስከዚህ ወር ድረስ እስከዚህ ወሩ ዕቅድ እስከዚህ ወሩ ንጽጽር ክንውን ምርመራ .ም መሇኪያ በዙር የወሩ ዕቅድ የወሩ ክንውን ንጽጽር I J K L ከሐምላ 2003 ዓ.ቀሌጣፋ፣ ፍትሃዊ አገሌግልት መስጠት መሸሇም 125 4 F G H የታህሳስ ወር 2004 ዓ.A B C D E አጠቃሊይ ዕቅድ የግማሽአ መቱ ዕቅድ 2 ስትራቴጂክ ግቦችና 3 ተ.