You are on page 1of 84

SARAJEVO NAVIGATOR

Monthly City Guide / 01 / 2013 / #70 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

130 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skarića 5 • 71000 Sarajevo BiH Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 • Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba • marketing@hoteleurope.ba • www.hoteleurope.ba

Kundurdžiluk 2 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 • Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba • www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 • 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 • Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba • www.hotel-astra.com.ba

TABLE OF CONTENTS
SADR@AJ

Map of City Center
Mapa gradskog jezgra Monthly City Guide
Address: Hasana Brkiëa 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba Published by: Sarajevo Navigator Co-published by: Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher: Nata{a MUSA Executive Director: Enis AVDIè Editor-in-Chief: Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution: LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors: Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Dženat DREKOVIè, Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I] Cover Photo: D`enat DREKOVI] Winter Motif – BH Crafts Gloves Design: nashstudio.ba Organization of Printing: Radin Print d.o.o. Sarajevo

02 04 06 08 10 15 16 18 20 22 24 26 35 57 64 68 70 75 79 82

A Word From the Mayor
Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories
Sarajevske pri~e

08

Attractions
Atrakcije

Made in Sarajevo
Nastalo u Sarajevu

Galleries
Galerije

Museums
Muzeji

Theaters
Pozorišta

15

Coffee with ...
Kafa sa ...

Movie Theaters
Kina

Calendar of Events
Kalendar doga|aja

Winter in Sarajevo
Circulation: 10 000 copies

Zima u Sarajevu

What to Eat
[ta jesti

22
Supported by:

Hot Spots
Hot Spots

Sarajevo Scene
Sarajevska scena

Where to Shop
Editor’s note: Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena: Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

Gdje kupovati

Accommodation
Smje{taj

Leisure, Wellness & Health
Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

68

Getting Around
Snala`enje

03

A WORD FROM THE MAYOR
RIJE^ GRADONA^ELNIKA

Welcome to Sarajevo

Enjoy a Wonderful Winter!
Dobrodo{li u Sarajevo - Uživajte u divnoj zimi!

B

oth locals and guests to our city can enjoy this New Year with Sarajevo’s winter atmosphere – the mountains are full of winter sports enthusiasts and, in town, the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market is still going strong and attracting visitors. The Market will run until January 15, so don’t miss the chance to stroll over to Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië and have a look at the vendors’ rich assortment of goods. The Sarajevsko pivo Holiday Pub has a great music program for the evenings and kids are sure to enjoy the fun activities at the Argeta Junior Play House. Once you have visited the Market, we suggest that you slip on your skates and enjoy the skating rink at the Olympic Complex, Zetra, which is open every day! Last month we received some fantastic news – in 2017 the cities of Sarajevo and East Sarajevo will host young athletes from all over Europe as part of the 13th Annual European Youth Olympic Winter Festival (EYOWF). It is our great pleasure that, in a few years, we will host this important sports manifestation but, in the meanwhile, we invite you to make use of the time this January to enjoy a wonderful winter in Sarajevo!

U

novoj 2013. godini u sarajevskoj zimskoj atmosferi uveliko uživaju i graíani i posjetitelji našeg grada. Planine su pune ljubitelja zimskih sportova, dok u samom gradu i dalje traje 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, koji plijeni pažnju posjetitelja. Market ëe biti otvoren do 15. januara, stoga ne propustite priliku da prošetate Trgom osloboíenja – Alija Izetbegovië i pregledate bogatu ponudu izlagaìa. Naveìer su na programu odliìne svirke u Sarajevsko pivo Holiday Pubu, a djeca ëe sigurno uživati u zabavnim aktivnostima u djeìijoj igraonici Argeta Junior Play House. A kada završite sa posjetom Marketu, preporuìujemo vam da navuìete klizaljke i zabavite se na klizalištu Olimpijskog kompleksa Zetra, koje je otvoreno svakog dana! Prošlog mjeseca smo primili i jako lijepu vijest – gradovi Sarajevo i Istoìno Sarajevo ëe 2017. godine ugostiti mlade sportiste iz cijele Evrope u okviru 13. zimskih olimpijskih igara mladih (European Youth Olympic Winter Festival – EYOWF). Veliko nam je zadovoljstvo što ëemo za nekoliko godina biti domaëini ove znaìajne sportske manifestacije, a u meíuvremenu vas sve pozivamo da u januaru iskoristite vrijeme i uživate u divnoj zimi u Sarajevu!

Alija Behmen
Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva 04

.

Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja.BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Sarajevo in Brief Ukratko o Sarajevu C apital of Bosnia and Herzegovina. U Sarajevu su se oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujuëi tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije. university and sport center. River Miljacka nows through the city. Situated in the area called Sarajevo Field. univerzitetski i sportski centar BiH. Novo Sarajevo and Novi Grad. te administrativni. Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad. Igman. The religions represented are Catholicism. stoljeëu. kulturni. a glavni grad nezavisne BiH 1992. Igmanom. Srbi. islam i judaizam. Gradsko središte Sarajevo postaje dolaskom Osmanlija u 15. Islam and Judaism. Bjelašnicom. privredni. 06 . culture and heritage. Treskavica and Trebevië. the town is surrounded by Olympic mountains – Jahorina. economic. Kroz grad teìe rijeka Miljacka. godine. Croats. Sarajevo is the largest city and country’s administrative. Bjelašnica. U Sarajevu `ive Bo{njaci. arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine. Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je još od prahistorijskog vremena. Bosniaks. Christian Orthodoxy. kulture i naslijeía. Centar. Hrvati. Zastupljene religije su katoli~anstvo. It becomes a city with the arrivals of the Ottomans in 15th century. Novo Sarajevo i Novi Grad. and a capital of independent BiH in 1992. S The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. Okruženo je olimpijskim planinama Jahorinom. Jevreji. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad. Jews. Centar. Romi i ostale etni~ke skupine. pravoslavlje. Treskavicom i Trebeviëem. Sarajevo has always connected East and the West thus creating a unique blend of history. cultural. Serbs.

1 ºC. Me|unarodna oznaka je BAM. banke i po{te u Sarajevu ne rade su: 1. Average yearly temperature is 9. banks. and winter is -1. dok se lokalno koristi KM.000 (procjena iz 2006. i 2.3 ºC. Radno vrijeme ve}ine banaka je od 08:00 do 18:00 radnim danima. and post ofmces are closed in Sarajevo are: January 1 and 2 .5 ºC (49 F). Average summer temperature is 19. (1.95 KM = 1 Euro) You can exchange your currency in any bank or post ofmce.BASIC INFO OSNOVNE INFORMACIJE Population 300.New Year March 1 . Main post ofmce is open from 07:00 to 20:00 from Monday to Saturday.Nova godina 1. Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency. novembar . Valuta Valuta u BiH je konvertibilna marka. while KM is used locally. Banks are generally open from 08:00 to 18:00 on working days. a zimska -1. Currency Currency in BiH is Convertible Mark. Water Supply It is safe to drink tap water in Sarajevo.National Holiday Stanovni{tvo 300. Voda Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme. mart . (1.) Climate Sarajevo has a mild continental climate.Dan nezavisnosti BiH 1. januar . Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1). Holidays Holidays when all public institutions. Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote.Independence Day May 1 and 2 . i od 09:00 do 13:00 subotom. and from 09:00 to 13:00 on Saturdays. maj .3 ºC (30 F). Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1).Dan dr`avnosti BiH Important numbers Važniji brojevi BiH Country Code +387 Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo Area Code (0)33 Pozivni broj za Sarajevo Zip Code 71000 Po{tanski broj za Sarajevo Airport 289 100 Aerodrom Bus Station 213 100 / 213 010 Autobuska stanica East Sarajevo Bus Station 057 317 377 Autobuska stanica Isto~no Sarajevo Railway Station .Information 655 330 @eljezni~ka stanica .Me|unarodni dan rada 25. Number Directory 1182 Info o lokalnim telefonskim brojevima International Tel.informacije Medical Emergency 124 Hitna pomo} Police 122 Policija Fire Emergency 123 Vatrogasna brigada Road Assistance Service 1282 / 1288 Pomo} na cesti Local Tel. Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V. The international abbreviation for currency is BAM. i 2.International Labor Day November 25 . Prosje~na ljetna temperatura je 19. Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 ºC. sa 50Hz frekvencijom.95 KM = 1 Euro) Valutu mo`ete promijeniti u bankama ili po{tama. Number Directory 1201 Info o me|unarodnim telefonskim brojevima Ko{evo Hospital 444 800 Bolnica Ko{evo General Hospital 285 100 Op}a bolnica 24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300 De`urna apoteka Ba{~ar{ija 24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830 De`urna apoteka Novo Sarajevo 24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380 De`urna apoteka Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica 07 .000 (2006 est. Praznici Praznici kada sve javne ustanove.1 ºC (66 F).) Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna.

There is an anecdote that tells of how Andrija had a discussion with the Sarajevo Orthodox Church council about building the new church. in wanting to counter those who had been accusing the Ottomans of religious intolerance. koja je graíena poìetkom osmanske vladavine u Bosni. sarajevski 08 . ili Crkva Roždestva Presvete T Holy Mother. According to the quasi-historian.SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E The Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Story by / Pi{e: Sead KREŠEVLJAKOVIè he Saborna Church or. a potpuno je dovršena 11 godina poslije – 1874. Mito Živkovië. nego da pogledaju crkve u Nišu ili Smederevu – takvu ëe graditi u Sarajevu. 1863 and construction was completed 11 years later. construction on the Saborna Church began at a time when the end of the Ottoman Empire was looming. They had designed and embellished churches all over the Balkans – from Macedonia to Bulgaria. is one of the largest Orthodox churches in SBogorodice jedna je od najveëih pravoslavnih bogomolja the Balkans. Permission for construction was granted by Sultan Abdul Aziz who. Prema kazivanju kvazi-historiìara Mite Živkoviëa. ali ëe biti još ljepša. When they asked him to show some plans or sketches. which was built at the beginning of Ottoman rule in Bosnia. Andrija je rekao da plana nema. Zabilježena je anegdota o tome kako je graditelj Andrija pregovarao sa sarajevskom pravoslavnom crkvenom opëinom o graíenju nove crkve. in 1874. only more beautiful. The foundation-stone of the Church was laid on June 25. na Balkanu. who hailed from Veles (Macedonia) and was a member of the reputable Renzovski family. he told them that there were none. Graditelj ovog lijepog zdanja bio je Andrija Damjanovië iz Velesa (Makedonija). for they need only look to the churches in Niš or Smederevo – the same church would be built in Sarajevo. Sarajevo Orthodox Za razliku od Stare pravoslavne crkve. gradnja Saborne crkve zapoìeta je u vrijeme kada se veë nazirao kraj Otomanske imperije. juna 1863. Kamen temeljac za gradnju crkve postavljen je 25. do Turske i Bosne. Kada su mu opëinari tražili da im pokaže neki plan ili crtež. donated 556 ducats. godine. and Turkey to Bosnia. koji je donirao i 556 dukata. The designer of this lovely structure was Andrija Damjanovië. the Church of the Nativity of the aborna crkva u Sarajevu. In comparison to the Old Orthodox Church. koji su podizali i ukrašavali crkve širom Balkana – od Makedonije i Bugarske. iz porodice uglednih graditelja Renzovski. Dozvolu za njenu gradnju izdao je sultan Abdul Aziz. pokušavajuëi na taj naìin demantirati sve one koji su Osmansko carstvo optuživali za vjersku netrpeljivost. godine.

ili su obje graíevine visoke 45 metara. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske porodice. U vrijeme opsade Sarajeva crkva nije pretrpila znaìajnija ošteëenja. Beìa. Hamdija Kre{evljakovi}.870 ducats. After only a few days’ work. he fell from the scaffolding to his death.18 dukata. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH.18 ducats. Gradnja crkve koštala je 38. Ikonostas. When the Church was consecrated on August 2. He comes from one of Sarajevo's most prominent families. During the postwar period. bilo je veliki dogaíaj kojem su prisustvovale hiljade graíana. Kada su napokon našli majstora koji je bio voljan preuzeti rizik rada na visini od 45 metara. Procesiju koja je išla od Stare pravoslavne do nove Saborne crkve osiguravala je osmanska vojska. the Serbian prince. Priìa kaže kako nijedan majstor zbog visine nije htio raditi na gradnji tornja.G. Dubrovnika. Ilia’s Day). augusta 1872. it continues to sparkle more beautifully than ever.000 ducats. Vienna. Trst and Dubrovnik all contributed. Uz 556 dukata sultana Abdul Aziza. In addition to the 556 from Sultan Abdul Aziz. koji su se protivili tome da toranj crkve bude viši od minareta Begove džamije. because a promise. godine prvi demokratski izabrani gradona~elnik Sarajeva. Savo Kosanovië and the merchant. izradili su majstori iz Sergijevskog manastira kod Petrograda. ali crkvene vlasti nisu ispunile svoje obeëanje. President of the Serbian Council in Belgrade (52). went to Russia and collected 1. godine. sveìanom otvorenju su pored državnih uglednika prisustvovali i mnogi graíani muslimani. it is not known whether Bey’s Mosque is a little higher or if both objects are 45 meters high. svojim donacijama izgradnju su pomogli i Praviteljstvo srpsko iz Beograda (500 dukata). Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata Saborna crkva je bila znaìajno ošteëena. also a historian. but those in Sarajevo and other parts of BiH gave the most. which aims toward the afmrmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH. About author Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. To this day. he did so only on the condition that. u Rusiju su otišle poznate Sarajlije Savo Kosanovië i trgovac Makso Despië i tamo su sakupili 1. however. Veë nakon nekoliko dana rada. Ni danas se ne zna taìno da li je Begova džamija malo viša.000 dukata. a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U. srpski knez Mihailo Obrenovië (150 dukata). When they mnally did mnd one who was willing to risk working 45 meters up. Ottoman soldiers guarded the procession as it made its way from the Old Orthodox Church to the New Saborna Church. was one of BH's most signimcant historians. Ilia’s Day). The iconostasis (which cost over 2. was not kept. as well as Catholics and Jews. 1872 (St. Despite this. bilo je veliki dogaíaj kojem su prisustvovale hiljade graíana. When the Church was consecrated on August 2. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San Marino u BiH. was done by icon masters from Sergiev Monastery in St. majstor je pao sa skele. Makso Despië. The Saborna Church was greatly damaged during WWI and WWII but not so much so during the Siege of Sarajevo. postao je 1991. Trsta. Videoarhiv . a novac za njihovu izradu obezbijedili su ìlanovi ruske carske familije i ruska aristokracija. became the Sarajevo's mrst democratically elected mayor in 1991. but they did not keep their promise. kao i katolici i Jevreji. tako|er histori~ar po profesiji.SARAJEVO STORIES SARAJEVSKE PRI^E Christians deemed this Church cursed at the start. Iako je tokom gradnje došlo do negodovanja muslimana. 09 . The story goes that not a single mason had wanted to work on the spire because it was too high. While it was being built. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. O autoru Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. he is a founder of NGO Videoarchive . there were many Muslims. Mihailo Obrenovië (150) and Jovo Marinovië. predsjednik Srpskog savjeta u Beogradu (52 dukata). and with his twin brother Nihad. which had been given to one mason by Church ofmcials. Procesiju koja je išla od Stare pravoslavne do nove Saborne crkve osiguravala je osmanska vojska Godine 1872. thousands of citizens were in attendance for the big event. other contributions were made by the Serbian Directorate in Belgrade (500).185. even without any icons). there had been some protests voiced by Muslims who objected to the fact that the Church’s spire was higher than the minaret of Bey’s Mosque.Library Hamdija Kre{evljakovi}. a u postratnom periodu zablistala je ljepša nego ikada. Petersburg and the money for this work was provided by the Russian royal family and the aristocracy. Osveëenje crkve. Orthodox Christians from Belgrade. who attended the ofmcial opening alongside the State ofmcials. and father Muhamed. two famous Sarajevans.870 dukata. on je postavio uslov da ga nakon smrti sahrane u dvorištu crkve. te Jovo Marinovië. Novac za crkvu su prilagali i pravoslavci iz Beograda. na Ilindan – 2. thousands of citizens were in attendance for the big event. godine. Osveëenje crkve. a otac Muhamed. he be buried in the Church’s courtyard. In 1872. histori~ara.185. a ponajviše pravoslavni vjernici iz Sarajeva i ostatka BiH. augusta 1872. when he died. na Ilindan – 2.Biblioteka ”Hamdija Kre{evljakovi}”. koje amrmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH. koji je bez ikona koštao preko 2. Razlog je bio neispunjenje obeëanja crkvenih predstavnika prema nekom majstoru-zidaru. His grandfather. pravoslavci su ispoìetka novu crkvu nazivali ukletom. 1872 (St. Ottoman soldiers guarded the procession as it made its way from the Old Orthodox Church to the New Saborna Church The construction of the Church cost 38.

vrhbosanskog nadbiskupa sa poìetka 20. Izgraíena je 1896. Bašìaršija je srce starog Sarajeva. 3. 3. Trams/Tramvaji 2. po projektu Karla Paržika. i bila je sjedište gradske uprave. a nakon Drugog svjetskog rata u njoj je bila smještena Nacionalna biblioteka. Trams/Tramvaji 2. Cathedral of Jesus’ Sacred Heart. 1. stoljeëu. godine. nalazi se u Katedrali. simbol Sarajeva. During 1992 shelling. 5. 5. It is currently under reconstruction. 3. stoljeëa koji je inicirao izgradnju ovog objekta. 5. Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije.javna ìesma u obliku kioska) kojeg je dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek. kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Vijeënica. Erected in 1896. Trams/Tramvaji 2. U centru Bašìaršije se nalazi Sebilj (ar. The tomb of Josip Štadler. Izgradnja je zapoìeta 1462. 1. godine. Treëa je po veliìini u Evropi. 1. Trenutno se vrši rekonstrukcija. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. a sagraíena je u neogotiìkom stilu 1889. 90 percent of invaluable books and manuscripts were destroyed. is located in the Cathedral.ATTRACTIONS ATRAKCIJE 1 Ashkenazi Synagogue A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Paržik as the mrst religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish style. 1. a procvat doživljava u 16. The building started in 1462 and reached its culmination by the middle of 16th century. Grobnica Josipa Štadlera. Trams/Tramvaji 2. In the center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek. Aškenaška sinagoga je izgraíena 1902. is the most beautiful example of pseudo-Moorish building.. Cathedral Exit / Katedrala Izlaz 4 City Hall Vije}nica City Hall (Vijeënica). Bašìaršija Exit / Bašìaršija Izlaz 3 Cathedral of Jesus’ Sacred Heart Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia). Archbishop of Vrhbosna from the turn of the 20th century. godine. 3. It is the third biggest synagogue in Europe. was built in a neo-gothic style in 1889. it was the seat of city authorities and after World War II it became the National Library. najljepši je objekt izgraíen u pseudomaurskom stilu. a symbol of Sarajevo. Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz 2 Ba{~ar{ija Ba{~ar{ija Bašìaršija is the heart of old Sarajevo. Sebilj . 5. City Hall Exit / Vijeënica Izlaz 10 . Granatirana je i spaljena 1992.

Interijer je bogato ukrašen ornamentima. Izgraíena je 1531. u neogotiìkom stilu. a džamija je na zahtjev Sarajlija. The mosque is only a part of Gazi Husrev Bey’s substantial bequest to the city. Gazi Husrev-begova džamija je najznaìajniji islamski vjerski objekt u BiH. godine po projektu Josipa Vancaša. a sagraíena je 1868. Trams/Tramvaji 2. 3. 3. 5. Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz 11 . 1. Careva džamija izgraíena je 1457. in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. Prvobitna drvena konstrukcija je izgorjela. tadašnjeg osmanskog namjesnika. by the Macedonian architect Andrija Damjanov. the Ottoman ruler of Bosnia. 5. The interior is decorated by richly-painted ornaments. 5. a zadužbina je Gazi Husrev-bega. Saborna crkva Presvete Bogorodice je najveëi pravoslavni objekt u Sarajevu. Trams/Tramvaji 2. a gradnju je mnansirao osnivaì Sarajeva Isa-beg Ishakovië. u ìast sultana Mehmeda II El-Fatiha.ATTRACTIONS ATRAKCIJE 5 Congregational Church of the Holy Mother Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox house of worship in Sarajevo. Džamija je samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavštine. and at the request of inhabitants of Sarajevo. Franjevaìka crkva sv. 1. Interijer je bogat raznim religioznim umjetninama. pred kraj osmanskog vladanja Bosnom. Constructed in 1531. The interior contains valuable religious artwork. godine. Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz 8 Gazi Husrev Bey’s Mosque Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Bey’s Mosque is the most important Islamic house of worship in Bosnia and Herzegovina. Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower. 1. poput slike “Posljednja veìera” autora êure Sedera. ponovo izgraíena. Pored nje su izgraíeni samostan i toranj visok 43 metra. Trams/Tramvaji 2. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov. Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz 6 Emperor’s Mosque Careva džamija Emperor’s Mosque (Careva džamija) was built in 1457 by the founder of Sarajevo.. Ante Padovanskog The church was built in 1914 by Josip Vancaš in a neo-gothic style. City Hall Exit / Vijeënica Izlaz 7 Franciscan Church of St. Ante Padovanskog je sagraíena 1914. 1566. 5. 1. 3. It was built in 1868 toward the end of Ottoman rule. Trams/Tramvaji 2. Isa Bey Ishakovië. 3. it was left to the city by Gazi Husrev Bey. The initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the order of Sultan Suleiman the Great. such as “The Last Supper” by êuro Seder.. Anthony of Padua Franjevaìka crkva sv. a po nareíenju sultana Sulejmana Veliìanstvenog.

stoljeëu. Stara pravoslavna crkva sagraíena je u 16. Danas je dio tunela otvoren za posjete. 4. stoljeëu. 3. Stari hram (Il Cal Grande) sagraíen je 1581. which triggered the start of World War I. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. Unique for its atypical architecture. ova crkva veë vijekovima ìuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. D. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju. the temple houses the Jewish Museum. this church has been safe guarding holy icons and religious relics for centuries. A portion of it remains open today. Precisely from this spot Gavrilo Princip shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne . Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz Tunnel of Hope Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993. 1. the Tunnel of Hope was the city’s only connection with the outside world during the four years of siege. The ruler of the European territory of Ottoman Empire gave orders and mnanced its construction to accommodate to Jews expelled from Spain. Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32. 5. Unikatna zbog netipiìne arhitekture. Trams/Tramvaji 2. i bio je jedina veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme ìetverogodišnje opsade. There are several interesting legends and folk tales related to its founding. Latinska ëuprija je izgraíena u 16. 1. (Za organizirane posjete kontaktirajte turistiìke agencije.archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. po doseljenju Sefarda u Sarajevo.) Tunel spasa izgraíen je ispod aerodromske piste 1993. nareíenje i mnansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz Španije. 3. Trams/Tramvaji 2. (For organized tours contact tourist agencies. 1. 5. Today.) Trams/Tramvaji 3. 3. Latin Bridge Exit / Latinska ëuprija Izlaz 10 The Old Orthodox Church Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in 16th century. što je bio povod za poìetak Prvog svjetskog rata. Danas je u Starom hramu smješten Muzej Jevreja. 6.ATTRACTIONS ATRAKCIJE 9 The Latin Bridge Latinska }uprija The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the infamous Sarajevo Assassination. 5. a postala je svjetski poznata po Sarajevskom atentatu. Trams/Tramvaji 2. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz 11 The Old Temple Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival of Sephardic Jews to Sarajevo. Kotorac Exit / Izlaz 12 .

5. 1. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Ferhadija Mosque Ferhadija d`amija Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1 Trams/Tramvaji 2. Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz Eternal Flame Vje~na vatra History / Historija Mar{ala Tita bb Trams/Tramvaji 2. ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Vratnik Gate Vratni~ka kapija Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2. 1. 3. 6. 1. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 13 . 5. 3. 5. Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Tr`nica (Meat and Dairy Market) Tr`nica Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353 Trams/Tramvaji 2. 1. 3. 5. 2. 5. 3. 1. 3. 7. Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz @uta tabija (Yellow Fortress) @uta tabija Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2. Joseph’s Church Crkva Sv. 1. 5. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz St. ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Gazi Husrev Bey’s Bezistan (Covered Bazaar) Gazi Husrev-Begov Bezistan Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb Trams/Tramvaji 2. 3. Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Ba{~ar{ija Mosque Ba{~ar{ijska d`amija Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37 Trams/Tramvaji 2. Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Alifakovac Cemetary Mezarje Alifakovac Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala Trams/Tramvaji 2. 1. 1. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Bijela tabija (White Fortress) Bijela tabija Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala Trams/Tramvaji 2. 5. 3. 5. 3. 5. 3. Cathedral Exit / Katedrala Izlaz The Tombs of Seven Brothers Turbe sedam bra}e History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala Trams/Tramvaji 2. 1. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 5. 3. 1. Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz Sebilj Sebilj Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg Trams/Tramvaji 2. 1. 5. 5. 5. 5. 3. 1. City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Main Post Ofmce Glavna po{ta Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834 Trams/Tramvaji 2. 5. 1. 3. City Hall Exit / Vije}nica Izlaz Bosniak Institute Bošnjaìki institut Architecture & Culture / Arhitektura i kultura Mula Mustafe Bašeskije 21 033 279 800 Trams/Tramvaji: 2. 1. 1. 5. 3. Skenderija Exit / Skenderija Izlaz Mori}a Guesthouse Mori}a han Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77 Trams/Tramvaji 2. 5. ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz Ali Pasha’s Mosque Alipa{ina d`amija Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14 Trams/Tramvaji 2. 1. 6. 3. Skenderija Exit / Skenderija Izlaz The House of Demance Inat ku}a History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1 Trams/Tramvaji 2. 5. 3. Josipa Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1 Trams/Tramvaji 1. 3. Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz Clock Tower Sahat kula Religion & Architecture / Religija i arhitektura Saraìi 8 Trams/Tramvaji 2. 5.ATTRACTIONS ATRAKCIJE Academy of Fine Arts Akademija likovnih umjetnosti Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3 Trams/Tramvaji 2. Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz BH Presidency Predsjedni{tvo BiH Architecture / Arhitektura Titova 16 Trams/Tramvaji 2. 3. 5.

.

and written and audio descriptions are provided in Bosnian and English. This service. U Sarajevu do sada nije postojala moguënost virtualnog pregleda ulica. Sarajevo is now a member of the family of world metropolises which offer visitors virtual tours. which provides a virtual view of Sarajevo’s streets. which was conceived by Elvir Salìinovië and glavnog grada BiH. predstavila Icapital Sarajevo 360° – the mrst virtual street view map of BiH’s Kprojekat Sarajevo 360° . pa se BetaTelStudio realizacijom ovog inovativnog projekta pobrinuo za to da svi posjetitelji Sarajeva lako pronaíu najzanimljivije atrakcije našeg grada. you can take a virtual walk past 3.prvu virtualnu street view mapu city. 15 . with the help of 10. uz prikaz lokacije. so BetaTelStudio came up with this innovative project so that visitors might easily discover the most interesting attractions in our city. Thanks to this virtual map. Until recently. The mrst phase of the project involved entering all of the street names and attractions of Municipalities Stari Grad and Centar as well as parts of Novo Sarajevo. which can only help in promoting Sarajevo as an attractive touristic destination. koje itekako mogu pomoëi pri promociji Sarajeva kao atraktivne turistiìke destinacije. u bazu su unesene ulice i atrakcije sa podruìja opëina Stari Grad i Centar.ba.sarajevo360. there hadn’t been a way to view a virtual map of Sarajevo’s streets.sarajevo360. There is no doubt that Sarajevo 360° will help advance Sarajevo’s image.ba and.000 atraktivnih taìaka. te sa dijelova Opëine Novo Sarajevo. a ovim projektom BetaTelStudio takoíer želi promovirati i važnost korištenja savremenih tehnologija. U prvoj fazi izrade.000 fotogramja omoguëena virtualna šetnja kroz 3. Zamr Fazli. Servis je jednostavan za korištenje. koje posjetiteljima nude moguënost virtualnih tura. and BetaTelStudio also wants to use the project to stress the importance of using modern technology. Servis koji omoguëava virtuelni prikaz sarajevskih ulica dostupan je na web adresi www. gdje je uz pomoë 10.MADE IN SARAJEVO NASTALO U SARAJEVU Sarajevo 360° n December 2012.000 different spots. showing their location. can be accessed at www. Uz pomoë ove virtualne mape. Nema sumnje da ëe Sarajevo 360° unaprijediti imidž Sarajeva. Sarajevo se pridružilo porodici svjetskih metropola. a mapa je crtana na osnovu satelitskih snimaka.000 photos. Touristic attractions are specially marked. ìiji su idejni tvorci Elvir Salìinovië i Zamr Fazli. ompanija BetaTelStudio je u decembru 2012. pisani opis i audio zapis na bosanskom i engleskom jeziku. virtuelni prikaz. The service is easy to use and the map is based on satellite imagery. BetaTelStudio presented its project. Turistiìke atrakcije su na mapi posebno oznaìene.

do 19. – Grupna izložba: “Inicijacija” GALLERY 11/07/95 GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Martiëa 2 / III 033 953 170 Tue-Sat / Uto-Sub: 10:00 .01. – Izložba: “Kulturno pamëenje – Blago koje nestaje” From 01/17 to 01/31 – Group Exhibit: Initiation Od 17.18:00. – Izložba “Fotogramja godine u BiH za 2012.01. Sun / Ned: 10:00 . do 31. do 31.THIS MONTH IN GALLERIES OVOG MJESECA U GALERIJAMA NATIONAL GALLERY OF BIH UMJETNI^KA GALERIJA BIH Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / Uto–Sub: 12:00 – 20:00 To 01/05 – Exhibit: Fluidentiteti (Collection of Podgorica for Ars Aevi Museum) Do 05. do 26.01.372 Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide Od 01. – Stalna postavka eksponata ìiji je cilj oìuvati sjeëanje na tragediju u Srebrenici i 8.01.16:00 From 01/01 to 01/31 – Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8.372 osobe koje su tragiìno stradale u genocidu From 01/01 to 01/31 – Exhibit: Projection of Photographs – Killing Aleppo by Laurent Van der Stockt Od 01.01.01. – Izložba “Fluidentiteti” (Kolekcija Podgorica za Muzej Ars Aevi) From 01/09 to 01/31 – Exhibit: Speech of Whiteness by Nela Hasanbegovië Od 09.01. do 31.01. – Izložba “Govor bjeline” Nele Hasanbegovië From 01/21 to 01/26 – Exhibit: Photography of the Year 2012 Od 21.16:30 Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi} Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a Permanent Exhibit: Bosniak Institute’s Art Collection Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta 16 .01. – Izložba: Projekcija fotogramja “Ubijanje Alepa” Laurenta Van der Stockta Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail BOSNIAK INSTITUTE BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 .01. godinu” COLLEGIUM ARTISTICUM COLLEGIUM ARTISTICUM Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / Pon–Sub: 13:00 – 19:00 From 01/09 to 01/19 – Exhibit: Cultural Heritage – A Disappearing Treasure Od 09.01.01.01. do 31.

I Have Not Said Enough by Radenko Milak Do 08. Sat / Sub: 09:00 – 15:00 E&A GALLERY . Sat / Sub: 09:00-14:00 GALLERY FACTA GALERIJA FACTA Hamdije Kre{evljakovi}a 7c 033 552 271 Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00 – 19:00.01. do 27.01.GALLERIES GALERIJE OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE CHARLAMA DEPOT CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00 From 01/01 to 01/31 – Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.MERSAD BERBER Vladislava Skariëa 5 (Hotel Europe) 033 537 789 / 061 570 896 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 – 19:00. Sat / Sub: 11:00 . – Izložba slika Emira Osmiëa DUPLEX/10m² DUPLEX/10m² Obala Kulina bana 22 063 952 197 Tue–Sat / Uto–Sub: 14:00 – 19:00 To 01/08 – Exhibit: I Have Said Too Much.01. do 31.01.16:00 From 01/01 to 01/31 – Permanent Exhibit of Gallery Preporod Od 01.01.01. do 31. – Izložba “I Have Said Too Much.01. – Izložba: Reciklirane skulpture Suvada Veletanliëa From 01/07 to 01/27 – Exhibit of Paintings by Emir Osmië Od 07.MERSAD BERBER GALERIJA E&A .01.01. do 31. I Have Not Said Enough” Radenka Milaka GALLERY ROMAN PETROVI] GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 18:00 From 01/13 to 01/23 – Exhibit by Tomislav Perazië Od 13. – Stalna postavka Galerije Preporod OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE BLACKBOX BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00. – Izložba Tomislava Peraziëa GALLERY PREPOROD GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 . – Stalna postavka: Emporio Drangularijum From 01/01 to 01/31 – Exhibit: Recycled Sculptures by Suvad Veletanlië Od 01. do 23.01.18:00. 15:00-18:00. Sat/Sub: 12:00 – 16:00 GALLERY GABRIJEL GALERIJA GABRIJEL Mar{ala Tita 56/I 033 216 873 Mon–Sat / Pon–Sub: 09:00 – 12:00 GALLERY BORIS SMOJE GALERIJA BORIS SMOJE Radi}eva 11 061 275 500 Mon–Sat / Pon–Sub: 10:00 – 20:00 GALLERY MAK GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00 – 19:00 GALLERY EVERGREEN GALERIJA EVERGREEN Avdage [ahinagi}a 6 061 550 856 Tue-Sat / Uto–Sub: 13:00 – 19:00 GALLERY SVETI ANTO MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 18:00 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 17 .01.

Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 – 1918 Stalna postavka: “Sarajevo 1878. Sat–Sun / Sub–Ned: 10:00–15:00 Museum 1878 – 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevo’s and the country’s history. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete.01. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaìajnija muzejska institucija u BiH. 15:00 (B/H/S) Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH.01. – 1918. – 1918. Sun/Ned: 10:00 – 14:00 The National Museum of BiH is the oldest and the most signimcant museum in BiH.01. do 31. – Tematska izložba:“Paralele – Kulturne spone” Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege and BiH Through Centuries Stalne postavke: “Opkoljeno Sarajevo” i “BiH kroz stoljeëa” MUSEUM SARAJEVO 1878 – 1918 MUZEJ SARAJEVO 1878. do 31.” ARS AEVI ART DEPOT ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) 033 216 919 Mon–Sun / Pon–Ned: 10:00–22:00 Guided Tours / Voíene posjete: 12:00 (English). pa do savremenog doba. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obraíuje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo.01.THIS MONTH IN MUSEUMS OVOG MJESECA U MUZEJIMA HISTORICAL MUSEUM OF BiH HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00. Note: The museum is currently not open for visits. Sat–Sun / Sub–Ned: 09:00–13:00 Through its collections. Zbirka Muzeja 1878. Sat/Sub: 09:00-13:00. From 01/01 to 01/31 – Exhibit of War Photographs – Blood and Honey by Ron Haviv Od 01. Historical Museum of BiH demnes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. 18 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail . najznaìajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoistoìnoj Evropi. – 1918. the most important international contemporary art collection in South-East Europe. NATIONAL MUSEUM OF BiH ZEMALJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Tue-Fri/Uto-Pet: 09:00-16:00. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo. – Izložba ratnih fotogramja “Krv i med” Rona Haviva From 01/01 to 01/31 – Theme Exhibit: Parallels – Cultural Connections Od 01. Zelenih beretki 1 033 533 288 Tue–Fri / Uto–Pet: 09:00–16:00.

in 18th and 19th century. TUNNEL OF HOPE TUNEL SPASA Donji Kotorac. Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy. Petar Koìië and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjìeviëa i dijelovi radnih soba Hasana Kikiëa. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima – majstorima sevdaha. JEWISH MUSEUM OF BiH MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb 033 535 688 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00. Tunel spasa je tokom ìetverogodišnje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva. stoljeëa. U Despiëa kuëi igrane su i prve pozorišne predstave u Sarajevu. Sarajevo Serb. THE OLYMPICS MUSEUM OLIMPIJSKI MUZEJ Alipašina bb (Zetra) 033 276 082 Mon–Fri / Pon–Pet: 09:00–15:00 Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: “Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara” MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVIè MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIèA Ploìa bb 033 252 213 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00. Stalna postavka o životu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 19 . Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graíanske. Stalna postavka o životu i kulturi Jevreja u Sarajevu. Stalna postavka Brusa bezistana “Od prethistorije do kraja austrougarskog razdoblja” }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva. Sun / Ned: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. The Despië family housed Sarajevo’s mrst theater plays. muslimanske porodice u 18. SEVDAH ART HOUSE ART KUèA SEVDAHA Halaìi 5 033 239 943 Tue–Sun / Uto–Ned: 10:00–18:00 Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters.MUSEUMS MUZEJI OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI Sime Milutinoviëa Sarajlije 7 033 201 861 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–14:00 Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjìevië and Parts of Study Rooms of Hasan Kikië. Petra Koìiëa i Isaka Samokovlije BRUSA BEZISTAN BRUSA BEZISTAN Abadžiluk 10 033 239 590 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00. Sat / Sub: 10:00–15:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovina’s mrst president. SVRZO HOUSE SVRZINA KUèA Gloíina 8 033 535 264 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00. srpske porodice u periodu od 17. Tuneli 1. Stalna postavka o kulturi stanovanja imuëne gradske. Sat / Sub: 10:00–15:00 Brusa Bezistan’s permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevo’s rich history. stoljeëu. family in the period between 17th and 20th century. THE DESPIè HOUSE DESPIèA KUèA Despiëeva 2 033 215 531 Mon–Fri / Pon–Pet: 10:00–16:00. Ilidža 033 684 032 Mon–Sun / Pon–Ned: 09:00–17:00 The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. do 20. Sarajevo Muslim family. i 19.

THEATERS POZORIŠTA 01/22 & 01/26 – 22.01.01. Soloist / Solista: Peter Laul) 01/21 – 21.01.01.01. i 21.01.01. 01/06 & 01/21 – 05. Choreographer / Koreograf: Vasilij Medvedev) 01/31 – 31. Theater Play / Pozorišna predstava Marriage / Ženidba (Director / Režija: Petar Veìek) 19:30 20:00 01/11 – 11. 19:30 Opera Alma (Conductor / Dirigent: Dario Vuìië. i 25. 18:30 Promotion of Book – Zašto tone Venecija by Ervin Jahië / Promocija knjige “Zašto tone Venecija” Ervina Jahiëa 01/16 – 16. i 23.01.01.01. The Decorator / Soboslikar 20:00 20 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne .. i 15. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Režija: Francois Lunel) 20:00 19:30 01/16 – 16.kamerniteatar55. (Director / Režija: Dino Mustamë) 01/24 – 24. i 28.01. Ballet / Balet Thumbelina / Palìica (Choreographer and Director / Koreogramja i režija: Nermina Damian) 19:30 12:00 NATIONAL THEATER NARODNO POZORIŠTE www. Theater Play / Pozorišna predstava Hamlet u selu Mrduša Donja (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 01/14 & 01/28 – 14.01.ba Obala Kulina bana 9 033 226 431 Mon-Sun: 09:00 – 12:00 & 16:00 – 19:30 Pon-Ned: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:30 01/05 – 05...01. i 26.01. 06.. 19:30 Ballet / Balet Mare Nostrum (Choreograper / Koreogramja: Davide Bombana) 01/18 – 18. Theater Play / Pozorišna predstava If This Was A Film. 01/18 & 01/25 – 08.01. 19:30 Ballet / Balet The Lady of the Camellias / Dama s kamelijama (Conductor / Dirigent: Samra Gulamovië. Concert / Koncert Christmas Concert / Božiëni koncert 01/09.. Theater Play / Pozorišna predstava Bereaved Family / Ožalošëena porodica (Director / Režija: Ahmed Imamovië) 19:30 CHAMBER THEATER 55 KAMERNI TEATAR 55 www. Theater Play / Pozorišna predstava Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski špijun u Sarajevu (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 20:00 01/29 – 29. 18. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce (Director / Režija: Sulejman Kupusovië) 01/08.01..01. 20:00 Concert / Koncert Sarajevo Philharmonic Orchestra / Sarajevska mlharmonija (Conductor / Dirigent: Uro{ Lajovic.01. Director / Režija: Ognian Draganoff) 19:30 19:30 01/11 – 11. / Kad bi ovo bio mlm.01.nps. Director & Choreographer / Režija i koreogramja: Ferid Karajica) 01/12 & 01/15 – 12.01.01.ba Maršala Tita 56/II 033 550 475 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 Pon-Uto i éet-Sub:10:00 – 12:00 & 16:00 – 20:00 01/05. 01/19 & 01/23 – 09.01. Opera Eugene Onegin / Evgenij Onjegin (Conductor / Dirigent: Ivo Lipanovië. 19..01.01.01.

Odkamena priìa (Director / Režija: Dubravka Zrnìië-Kulenovië) 01/24 – 24.01. Ay. 20:00 Evening with Abdulah Sidran / Veìe sa Abdulahom Sidranom 01/29 – 29.An Actor Prepares / Performans .01. 01/16 & 01/30 – 09.01.01. The Future is in Eggs / Buduënost je u jajima (Director / Režija: Eduard Miler) 01/18 & 01/19 – 18. Scared.pozoristemladih. i 17.01. The Story of Little Muck / Mali Muk (Director / Režija: Darko Kovaìovski) 01/17 & 01/31 – 17.01. Bio je lijep i sunìan dan (Director / Režija: Tanja Miletië-Oruìevië) 01/16 & 01/17 – 16.ba Kuloviëa 8 033 205 799 Mon-Fri: 12:00 – 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 – 14:00 i dva sata prije poìetka predstave 01/06 – 06.01.01. Aladdin / Aladin (Director / Režija: Kaëa Dorië) 11:00 01/11 – 11.01.01. san o Sarajevu (Director / Režija: Gradimir Gojer) Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne 21 .01.01.01. the Brave Bunny / Hrabri zeìië uplašië (Director / Režija: Drago Buka) 01/09.30.01.01. i 30. Dickens (Director / Režija: James Adler) 01/20 – 20. the Dream of Sarajevo / Bašeskija. i 31.ba Gabelina 16 033 664 070 18:00 – 20:00 (on days of featured plays) 18:00 – 20:00 (na dan igranja predstave) 20:00 20:00 20:00 20:00 11:00 20:00 20:00 18:00 19:00 20:00 11:00 20:00 20:00 01/24 – 24.01. Jersey / Dres (Director / Režija: Primož Bebler) 01/18 – 18.01. The Frog / Žaba (Director / Režija: Elmir Jukië) 20:00 01/25 – 25.01. Performance . 16. Happy End (Director / Režija: Pjer Žalica) 01/31 – 31. Hypermnesia / Hipermnezija (Director / Režija: Selma Spahië) 01/29 & 01/30 – 29.01. Captain John Peoplefox / Kapetan Džon Piplfoks (Director / Režija: Kaëa Dorië) 01/27 – 27. Captain John Peoplefox / Kapetan Džon Piplfoks (Director / Režija: Kaëa Dorië) 19:00 11:00 YOUTH THEATER POZORIŠTE MLADIH www. i .01.01. i 19. The Hen / Kokoška (Director / Režija: Admir Glamoìak) 01/13 – 13. 20:00 Basheskia.Glumac se priprema (Director / Režija: James Adler) 01/22 – 22. Carmela (Director / Režija: Robert Raponja) 20:00 SARAJEVO WAR THEATER SARTR SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR www.01.01..01.01.01.sartr. Aladdin / Aladin (Director / Režija: Kaëa Dorië) 01/20 – 20.THEATERS POZORIŠTA 01/17 – 17. Mr. Samo nek’ ne puca (Director / Režija: Dino Mustamë) 01/10 – 10.

As a fan of oriental cuisine. Džejna follows cultural events. kada se želi opustiti. a najìešëe predstave i koncerte u Narodnom pozorištu. 2013. Jahorina and Igman. where she can enjoy a coffee and the wonderful atmosphere at some of the hotels near the central fountain.. Džejna. During her free time. especially performances and concerts at the National Theater. Ljubiteljica je orijentalne kuhinje. As her favorite (and most beautiful!) part of town. she likes to go there in summer and winter. her favorite restaurants are Maroko and Hot Wok and she eats ëevapi at either Željo or Fan Ferhatovië. uz šolju Nescaféa smo u ugodnom ambijentu Dialog cafea razgovarali sa Džejnom Bajramovië. who is Executive Marketing Director and a member of the Administrative Staff at Fabrika Duhana Sarajevo. Jahorini i Igmanu. koja nam je ispriìala svoju priìu o Sarajevu. she heads straight for Velika aleja. dok ëevape jede u ëevabdžinicama Željo ili Fan Ferhatovië. Kada na íe slobodnog vremena.. Džejna prati sva kulturna dešavanja.. but when she wants to “escape” during the summer. takoíer. Džejna dnevnu kafu naj ìeš ëe pije u Beì kom cafeu hotela Europe. godini. She believes that SFF is I P ripremajuëi prvo izdanje Sarajevo Navigatora u novoj. uživa i u izletima i skijanju na olimpijskim planinama Bjelašnici. DŽEJNA BAJRAMOVIè The Cultures and Religions of the World Come Together in Sarajevo U Sarajevu se susreëu kulture i religije svijeta n preparing for the mrst edition of Sarajevo Navigator for 2013. dok ljeti voli “zbrisati” iz grada na svoju voljenu Ilidžu. koja je njoj omiljeni i najljepši dio Sarajeva i koju posjeëuje i ljeti i zimi.COFFEE WITH . tells us her own story of Sarajevo. Smatra da je za Sarajevo i BiH najbitniji festival SFF. Džejna je roíena i odrasla na Ilidži. She also enjoys excursions and skiing on the Olympic Mountains – Bjelašnica. she visits her beloved Ilidža. izvršnom direktoricom za marketing i ìlanicom Uprave Fabrike duhana Sarajevo. pa su joj omiljeni restorani Maroko i Hot Wok. Naša sugovornica. Whenever she has some time off and wants to relax. KAFA SA . gdje u kafi i prelijepoj atmosferi uživa u nekom od hotela pored centralne fontane. Džejna was born in Ilidža and that’s where she grew up. we took in the pleasant atmosphere of Dialog Café and talked with Džejna Bajramovië over a cup of Nescafé. omiljena ruta za šetnju joj je upravo – Velika aleja na Ilidži. her favorite walking route in Ilidža. she usually drinks coffee at the Viennese Café at Hotel Europe.. ali s obzirom da ona sama više 22 . a u slobodno vrijeme.

a kada su u pitanju vidikovci. turbetu Sedam braëe. since she prefers music. a nastaviti se posjetom Moriëa hanu. the Tomb of the Seven Brothers.. kao i panoramu s Bijele tabije. where there are churches.. najljepše pristaju glavnom gradu BiH. a po njoj je obavezna i šetnja Velikom alejom do Vrela Bosne. Ruta koju preporuìuje posjetiteljima Sarajeva trebala bi poìeti upravo od Begove džamije. džamije i sinagoge. koja je ujedno i njena omiljena graíevina. Bijela tabija… Džejna mnds the Jewish Museum of BiH and the Old Orthodox Church fascinating and she says that one must take a walk along Velika aleja to Vrelo Bosne..Mislim da je to šarolikost kultura koje su kroz historiju ostavljale tragove na ovom malenom podruìju. her favorite festival is Jazz Fest. po Džejninom mišljenju. According to Džejna. Ljeto i rana jesen.COFFEE WITH . Džejna reveals to us what she considers to be Sarajevo’s greatest treasure: . Džejna istiìe da je Muzej Jevreja BiH vrlo fascinantan. The walking route that she would recommend for visitors would begin at Bey’s Mosque and continue to Moriëa han. Naša sagovornica Bašìaršiju smatra srcem Sarajeva. gdje se na jednom mjestu nalaze crkve. To end our conversation.. Svrzo’s House. and from Bijela tabija. summer and early autumn are the most beautiful times of year in Sarajevo and she says that the best views are from Zmajevac. Džejna nam je otkrila šta smatra najveëim bogatstvom Sarajeva: . KAFA SA . kao i Stara pravoslavna crkva. Despië’s House. Despiëa kuëi. below the Mustafa Hajrulahovië Talijan Barracks.I think it is the diversity of cultures throughout history which have left their traces on this small area. voli muziku.. Bijeloj tabiji.. Za kraj razgovora. a njenim centralnim dijelom Begovu džamiju. 23 . i gdje se susreëu kulture i religije svijeta. mosques and synagogues all in one place and where the cultures and religions of the world come together. Svrzinoj kuëi. njen omiljeni festival je Jazz Fest. Džejna considers Bašìaršija and Bey’s Mosque (her favorite building) to be the heart of Sarajevo. Džejna istiìe pogled s vidikovca Zmajevac ispod kasarne Mustafa Hajrulahovië Talijan. the most important festival for Sarajevo and BiH but.

ART KINO* 01/02. 01/23 & 01/30 / 02.. From 01/14 – Od 14.01. 01/09.01. From 01/28 – Od 28. i 30.01.01.sonar. 01/16..01.ba 24 . Cycle – Children’s Movies / Program “Filmski žanrovi”. From 01/17 – Od 17. From 01/10 – Od 10. From 01/17 – Od 17. Program: Movie Genres. Wreck-It Ralph 3D / Krš i lom 3D Texas Chainsaw Massacre 3D / Teksaški masakr motornom pilom 3D Gangster Squad / Gangsterski odred The Impossible / Nemoguëe Django Unchained / Odbjegli Django Finding Nemo 3D / U potrazi za Nemom 3D Ana Karenina / Ana Karenjina KRITERION .01.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.01. From 01/21 – Od 21. Student Short Movies / Studentski kratki mlmovi KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH* From 01/07 – Od 07.01.01.01. From 01/24 – Od 24.ART CINEMA / KRITERION . From 01/07 – Od 07.01. 09. From 01/10 – Od 10..01. From 01/03 – Od 03. 23.sonar.01.01. Ciklus “Djeìiji mlmovi” Heidi / Hajdi Lassie Come Home / Lesi se vraëa kuëi Early Flying Eagles / Orlovi rano lete Train in the Show / Vlak u snijegu * For movie time-table visit www.MOVIE THEATERS KINA CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY* From 01/03 – Od 03. 16.01.01.01.

ba. januar). Children and youth can enjoy open-air events at the Happy :))) Stage. www. te srbijanska pjevaìica Aleksandra Radovië (19. 25). 7) and Mostar Sevdah Reunion (Jan. a band from Bihaë (Jan. ali i da posjetite naš web portal www. 12) and the Serbian singer. Sarajevo will offer residents and visitors a variety of interesting events. U Coloseum Clubu ëe nastupiti hrvatski pjevaì Goran Karan (12. prvom mjesecu Nove. godine. glavno mjesto druženja i zabave tokom zimskog perioda.ba. januara. and the Nenormalni Balaševië Tribute Band will perform at Cinemas Club (Jan. uz moguënost dodatnog uživanja u zimskim aktivnostima na olimpijskim planinama. These are only some of the events that lie ahead this month. Uz bogatu ponudu izlagaìa. 19). Pro Rock Club Johnny is the place for some excellent rock parties with The Evolution. pozornici na otvorenom. and visit our website. 2013. januar).EDITOR’S PICK IZBOR UREDNIKA EVENTS IN JANUARY D DOGAêAJI U JANUARU uring the mrst month of 2013. visitors can enjoy some excellent performances at the Sarajevsko pivo Holiday Pub and we suggest the concerts by the well-known music groups. At Coloseum Club there will be concerts by the Croatian singer. januar) i Mostar Sevdah Reunion (13. januara ëe na Trgu osloboíenja – Alija Izetbegovië trajati 2. pa vam predlažemo da pažljivo pregledate naš kalendar kako biste saznali šta ëe se sve to u januaru dešavati u Sarajevu. januar).sonar. In addition to the rich selection of goods. Sarr-e-Roma (Jan. kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o dogaíajima. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. dok ëe tribute bend Nenormalni Balaševië nastupiti u Cinemas Clubu 25. Djeca i mladi se mogu zabaviti uz sadržaje na Happy :))) Stageu. Sarajevo svojim graíanima i posjetiteljima nudi U mnoštvo zanimljivih sadržaja. and the Argeta Junior Play House will be open every day for little ones. posjetitelji mogu uživati i u odliìnim svirkama u Sarajevsko pivo Holiday Pubu. od kojih izdvajamo nastupe poznatih muziìkih skupina Sarr-e-Roma (7. Do 15. Pro Rock Club Johnny ëe biti mjesto odliìne rock zabave uz bihaëki bend The Evolution 19. januara. so we suggest that you take a close look at our calendar in order to mnd out all that is happening in Sarajevo this January. dok ëe djeìija igraonica Argeta Junior Play House svakog dana biti otvorena za mališane. which is regularly updated with new information about events. 25 . along with a chance to enjoy winter activities on the Olympic Mountains. 13).sonar. Aleksandra Radovië (Jan. The 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market – the place to socialize and have fun during the winter season – will last until January 15 at Trg osloboíenja . Goran Karan (Jan.Alija Izetbegovië. Ovo je samo dio dešavanja koja nas oìekuju ovog mjeseca. 19).

Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Party: Cocktail Night. Event: Evening of Sevdah. Concert: Puls & Trumpet Orchestra of Vladimir Ivanovië. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Live Music: Band Undergrounderi. Party: Disco Fever.Stand Up. Party: DJ Zlaja. Party: DJ Zlaja. Restaurant Koliba 21:00. Pravda 21:00.Cantina Mexicana 22:00. Pro Rock Club Johnny 19:00. Event: Željko Pervan . Underground 22:00. City Pub 21:00.Zlatne žice. Live Music: Tamburitza Orchestra. Sevdah Art House 21:00. Party: Rock Karaoke. êulagin dvor 21:00.Cantina Mexicana 22:00. Party: DJ Pest. Wine and Food. Pro Rock Club Johnny 22:00. Live Music @ Cinemas Club 22:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Party: Superoperater.CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013 For more information about events visit www. Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 19:00. Pravda 21:00. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Event: Origami Workshop with Tropik. Coloseum Club 22:00. Hacienda . Park prinìeva 21:00. Live Music: Ciro Live.Cantina Mexicana 21:30. Party: Student Night . Hacienda . Live Music @ The Pub 21:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Party: Cocktail Puzzle. The Pub 21:00. Live Music: Vrtlog. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00.ba.éerkez Karasevdah Band. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Park prinìeva 19:00. Party: Sloga Night .Cantina Mexicana 19:00. Party: We Love Ladies Cocktail Night.The Happiest Thursday in Town.ba 01 TUESDAY 21:00. Party: Kiss ‘em All.City Pub 21:00. Restaurant Koliba 22:00. Party: Superoperater. Tito 21:00. Party: DJ Machonni & Buggy Girls. Tito 21:00. But January First – Black Water and her Daughter. Live Music @ Cinemas Club 22:00.Užas je naša furka. Cinemas Club 22:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Pink Houdini 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Restaurant Koliba 21:00. Party: Cocktail Night. Live Music: Nebuloza.Zlaja Bacardi Band. Underground 02 03 WEDNESDAY THURSDAY 04 FRIDAY 05 SATURDAY 26 . City Pub 21:00. Hacienda .sonar. Pussy Galore 22:00. City Pub 21:00.Blavors. Live Music: Charlie Boomerang Band. Party: Sexy House & Prosecco Night. WISA Shopping Center 19:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Pravda 20:00.Selam Tufekìië & Band. Live Music: Guitar Acoustic Live Night. Hacienda . Sports Center Skenderija 22:00. Party: Salsa Zumba Night. Party: Disco Night 40+. Mash 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00. Live Music @ Pink Houdini 21:00. Party: Chill Out Music Party. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Coloseum Club 22:00. êulagin dvor 21:00. Party: Housetor. Pro Rock Club Johnny 21:00. Park prinìeva 19:00. Live Music: Band Shakers. Party: Arabic House Mix. Cinemas Club 18:00.

Dogaíaj: Origami radionica sa Tropikom. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. UTORAK 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Hacienda . Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend. Svirka uživo: Guitar Acoustic Live Night. êulagin dvor 21:00.Najveseliji ìetvrtak u gradu. Party: DJ Zlaja. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Party: DJ Zlaja. City Pub 21:00. Koncert: Puls & Trubaìki orkestar Vladimira Ivanoviëa. Party: Salsa Zumba veìe. Art kuëa sevdaha 21:00. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. Dogaíaj: Željko Pervan . ^ETVRTAK 04. Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00. Party: Studentsko veìe – “Užas je naša furka”. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Sport centar Skenderija 22:00.Cantina Mexicana 22:00. Underground 22:00. Party: DJ Machonni & Buggy Girls. Hacienda . Restoran Koliba 22:00. But January First – Black Water and her Daughter. PETAK 05. Svirka uživo: 2. Park prinìeva 19:00. Pro Rock Club Johnny 22:00. Pussy Galore 22:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. City Pub 21:00. vino i klopa. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Party: Housetor. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Party: Sexy House & Prosecco Night. Party: Rock Karaoke. Restoran Koliba 21:00. Mash 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00. Svirka uživo: Nebuloza. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00.Selam Tufekìië & Band. Svirka uživo: 2. Svirka uživo: Bend Undergrounderi. Party: Disco gripa. Party: Superoperater. Svirka uživo @ The Pub 21:00. Restoran Koliba 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Pravda 20:00.Cantina Mexicana 22:00. Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 19:00. SRIJEDA 03. Pravda 21:00. City Pub 21:00. Party: DJ Pest. Party: Superoperater. Party: Cocktail Puzzle. Party: Sloga Night . Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.Blavors. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Cinemas Club 18:00.ba 01. Underground 02.ba. Tito 21:00.KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www. Party: Cocktail Night. The Pub 21:00. Party: Chill Out Music Party. Svirka uživo: Tamburaši.Zlaja Bacardi Band. Park prinìeva 19:00. Svirka uživo: 2.sonar. WISA Shopping Centar 19:00. Pink Houdini 21:00. Park prinìeva 21:00. Coloseum Club 22:00. Party: We Love Ladies Cocktail Night.Cantina Mexicana 19:00. Coloseum Club 22:00. Cinemas Club 22:00. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Svirka uživo: 2. êulagin dvor 21:00. Svirka uživo: 2. City Pub 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Dogaíaj: Veìe sevdaha.Cantina Mexicana 21:30. Pro Rock Club Johnny 19:00. Party: Disco Night 40+. Svirka uživo: Bend Shakers. Tito 21:00. Party: Cocktail Night. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00. Svirka uživo: Ciro Live.Stand Up.éerkez Karasevdah Band.Zlatne žice. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00. Hacienda . Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Pravda 21:00. SUBOTA 27 . Svirka uživo: Vrtlog. Party: Arabic House Mix. Party: Kiss ‘em All. Hacienda . Coca-Cola Sarajevo Holiday Market.

Park prinìeva 19:00. Party: Karaoke Evening. Restaurant Koliba 21:00. Event: Bee Fair. Live Music: Charlie Boomerang Band. Party: Salsa Zumba Night. Cinemas Club 22:00. Pussy Galore 10:00.The Happiest Thursday in Town. Restaurant Koliba 21:00. Party: Student Night .Cantina Mexicana 21:30. Pravda 21:00.Sarr-e-Roma. Sports Center Skenderija 22:00. Party: Dub Reggae Night. City Pub 22:00. Event: Bee Fair. Restaurant Koliba 21:00. Event: Creative Workshop: Making Pasta Jewelry.Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Restaurant Koliba 21:00. BBI Center 18:00. Party: Anchi & the Moon Dogs Band. Party: Mojito Night.Cantina Mexicana 22:00.ba 06 SUNDAY 16:00. Sevdah Art House 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Party: DJ Zlaja. Pro Rock Club Johnny 21:00. Wine and Food. The Pub 21:00. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market – Sarajevo Tamburitza Orchestra. City Pub 21:00. Cinemas Club 22:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Live Music: Band Shakers. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Hacienda . Coloseum Club 21:00. Event: Bee Fair. Park prinìeva 19:00. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 07 MONDAY 08 TUESDAY 09 WEDNESDAY 10 THURSDAY 11 FRIDAY 28 . Pravda 20:00. Pro Rock Club Johnny 22:00.Užas je naša furka. Concert: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Party: Evening Dance School. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. The Pub 22:00. Live Music: Band Acoustic Electric. Live Music @ The Pub 21:00.Dr Ammar Band. Party: Cocktail Night. Hacienda . Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: Cocktail Night. Restaurant Koliba 21:00.Tito 21:00.Unplugged Plug Band. BBI Center 19:00. Party: Sloga Night .CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013 For more information about events visit www. Wine and Food. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. Party: We Love Ladies Cocktail Night. Wedran and Focho. Party: TramRide 100 – DJs Ajnšpric. Event: Bee Fair. Live Music @ Pink Houdini 21:00. Kriterion Art Cinema 19:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. WISA Shopping Center 18:00. Pravda 21:00. Underground 10:00. BBI Center 21:00.sonar. Party: Remix Hits of the 80’s & 90’s. Party: Salsa Dancing Night. BBI Center 19:00. Party: Latin Dance Night. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Event: Evening of Sevdah. Party: Superoperater. Hacienda . Live Music: Tamburitza Orchestra. Live Music: Tamburitza Orchestra.Bass Tamburitza Orchestra. Pro Rock Club Johnny 21:00.Cantina Mexicana 10:00. City Pub 21:00.Samir Fejzië Trio. Pro Rock Club Johnny 21:00. Cinemas Club 10:00. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Event: Movie Afternoon. êulagin dvor 21:00.Party: 1st EDM Student Party. Party: Blues Night. Party: Rock Karaoke. Live Music: Tamburitza Orchestra. Party: DJ Lik Jay. Live Music: Band Inside Out. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Party: Cocktail Puzzle. Party: DJ Zlaja.

BBI Centar 19:00. Art kuëa sevdaha 21:00. Pussy Galore 10:00.ba 06. BBI Centar 18:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Party: Karaoke veìe. Cinemas Club 22:00. Svirka uživo: Bend Inside Out. Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00. Dogaíaj: Sajam pìelarstva. Coloseum Club 21:00. Hacienda . Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Restoran Koliba 21:00. Svirka uživo @ The Pub 21:00.Dr Ammar Band. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Restoran Koliba 21:00. Party: Sloga Night . Dogaíaj: Sajam pìelarstva. The Pub 21:00. Park prinìeva 19:00.Bass tamburaši. Pravda 21:00. Restoran Koliba 21:00. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend. Party: Latin Dance Night. Pro Rock Club Johnny 21:00. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Party: TramRide 100 – DJ-evi Ajnšpric. Party: Studentsko veìe – “Užas je naša furka”.KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www. Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: Rock Karaoke. Pro Rock Club Johnny 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Party: Cocktail Puzzle. The Pub 22:00. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Svirka uživo: Bend Shakers. Party: Mojito Night.Sarr-e-Roma. Cinemas Club 22:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00.Unplugged Plug Band. PETAK 29 . Party: Remix hitovi 80-tih i 90-tih. Party: Veìernja škola plesa. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Party: Dub Reggae Night. êulagin dvor 21:00. Kriterion Art Kino 19:00. Hacienda . Pro Rock Club Johnny 22:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Restoran Koliba 21:00. Underground 10:00. Svirka uživo: 2.Party: 1st EDM Student Party. BBI Centar 19:00. NEDJELJA 16:00. Pravda 21:00. Dogaíaj: Filmsko poslijepodne. Party: Superoperater. Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 07. SRIJEDA 10. Party: Cocktail Night.Najveseliji ìetvrtak u gradu.Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Svirka uživo: 2. WISA Shopping Centar 18:00. Svirka uživo: 2.sonar. Svirka uživo: 2. UTORAK PONEDJELJAK 09. Party: Blues Night. 08.Sarajevski tamburaši. Party: Salsa plesno veìe. Party: DJ Zlaja. Party: Anchi & the Moon Dogs Band. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Dogaíaj: Kreativna radionica: izrada nakita od tjestenine. Party: We Love Ladies Cocktail Night.Cantina Mexicana 22:00. Party: DJ Zlaja. City Pub 21:00. Koncert: 2. Hacienda . Dogaíaj: Veìe sevdaha. Svirka uživo: Tamburaši. Tito 21:00. Sport centar Skenderija 22:00. Cinemas Club 10:00. Park prinìeva 19:00. Wedran i Focho. Dogaíaj: Sajam pìelarstva. Party: Cocktail Night. Svirka uživo: 2. Pravda 20:00. City Pub 21:00.Cantina Mexicana 10:00. Svirka uživo: Bend Acoustic Electric. Party: Salsa Zumba veìe. BBI Centar 21:00. ^ETVRTAK 11. vino i klopa.Cantina Mexicana 21:30. City Pub 22:00. Svirka uživo: Tamburaški orkestar.Samir Fejzië Trio. Restoran Koliba 21:00. Party: DJ Lik Jay. Svirka uživo: Tamburaši. Dogaíaj: Sajam pìelarstva. vino i klopa. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market .

Pravda 21:00. Event: Days of Iranian Culture. Party: DJ Zlaja. Concert: Goran Karan. Party: Capital City Crew. Restaurant Koliba 21:00. Bosnian Culture Center 21:00.Pro Rock Club Johnny 22:00. Live Music: Band Shakers. Party: Student Night . Party: Secret Party. Underground Time to be Determined. Bosnian Culture Center 19:00. Cinemas Club Time to be Determined. Boca Loca with DJane Maya. Live Music: Band Acoustic Electric. BBI Center 13:00. Event: Bee Fair. Party: Cocktail Puzzle. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Bjelašnica Mountain 21:00. Party: Sloga Night . Bosnian Culture Center 13 SUNDAY 14 MONDAY 15 TUESDAY 16 WEDNESDAY 17 THURSDAY 30 . Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: Evening Dance School. Bosnian Culture Center 19:00.Saša èirië One Man Show. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Sport Event: LH Cup 2013. Live Music: Guitar Acoustic Live Night. Sport Event: Open Championship SDP Jahorina.Cantina Mexicana 21:30. Bosnian Culture Center 13:00. Jahorina Mountain 16:00. Concert: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market – Mostar Sevdah Reunion. Hacienda .Cantina Mexicana 22:00. Restaurant Koliba 21:00.CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013 For more information about events visit www. Hacienda . Party: Karaoke Evening.StandUp. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Party: Latin Dance Night. CSC Skenderija 13:00. Party: Superoperater. Kriterion Art Cinema 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00. Pink Houdini 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00.ba 12 SATURDAY 10:00. City Pub 21:00. Restaurant Koliba 22:00. Sport Event: Open Championship SDP Jahorina. Event: Days of Iranian Culture. Party: Blues Night. Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: We Love Ladies Cocktail Night. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Tito 21:00. Wine and Food. Wine and Food. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Coloseum Club 22:00. Coloseum Club Time to be Determined. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Hacienda . City Pub 21:00. Event: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market– Comedy Show . Live Music: Tamburitza Orchestra. Live Music: Tribute to Bolero (éizma i Zlaja). Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Live Music: Band Undergrounderi. Party: Salsa. Bosnian Culture Center 10:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Event: Days of Iranian Culture. Party: Superoperater. Underground Time to be Determined.Cantina Mexicana 22:00.ba.sonar. Pravda 21:00. Party: Dub Reggae Night. Party: Mojito Night. Cinemas Club Time to be Determined. Event: Days of Iranian Culture. Pro Rock Club Johnny 21:00.The Happiest Thursday in Town. Party: DJ Dream Istanbul. Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market – Scripta. Party: Hacienda Dance Fever. Live Music: Vrtlog. Pussy Galore Time to be Determined. Event: Days of Iranian Culture. Event: Movie Afternoon. Event: Happy Sunday. Restaurant Koliba 21:00. Jahorina Mountain 21:00. Live Music @ Cinemas Club 22:00. êulagin dvor 21:00. The Pub 22:00. City Pub 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië Square 21:00. Event: Days of Iranian Culture. Mash 21:00.Užas je naša furka. Party: Salsa Dancing Night.

Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Party: Latin Dance Night. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Coloseum Club Vrijeme nije odreíeno. Restoran Koliba 21:00. Pravda 21:00. Pink Houdini 21:00. Svirka uživo: Bend Acoustic Electric. Bosanski kulturni centar 19:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Svirka uživo: Tamburaši.Cantina Mexicana 22:00. Sportski dogaíaj: LH Kup 2013. Bosanski kulturni centar 20:00.StandUp. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Jahorina 16:00. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Pro Rock Club Johnny 22:00.Najveseliji ìetvrtak u gradu. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Party: Hacienda Dance Fever. Party: Dub Reggae Night. PONEDJELJAK 15. Pussy Galore Vrijeme nije odreíeno. Tito 21:00.Saša èirië One Man Show. Svirka uživo: Guitar Acoustic Live Night. Svirka uživo: Bend Undergrounderi. Bosanski kulturni centar 19:00. SUBOTA 10:00. Party: Superoperater. ^ETVRTAK 31 . Party: Blues Night. Party: DJ Dream Istanbul. The Pub 22:00. Party: DJ Zlaja. Svirka uživo: Tribute to Bolero (éizma i Zlaja). Party: Sloga Night . Hacienda . Boca Loca with DJane Maya.KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www. Party: Mojito Night. Bjelašnica 21:00. Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. City Pub 21:00. Party: Superoperater. Party: Salsa. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Pro Rock Club Johnny 21:00. Bosanski kulturni centar 13:00. Hacienda . êulagin dvor 21:00.Cantina Mexicana 21:30. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Sportski dogaíaj: Otvoreno prvenstvo SDP “Jahorina”. Dogaíaj: 2. vino i klopa. Dogaíaj: Filmsko poslijepodne. Restoran Koliba 22:00. Party: Capital City Crew. Kriterion Art Kino 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. City Pub 21:00. Cinemas Club Vrijeme nije odreíeno. Svirka uživo: 2. Sportski dogaíaj: Otvoreno prvenstvo SDP “Jahorina”. Party: Karaoke veìe. Party: Veìernja škola plesa. BBI Centar 13:00. Hacienda . vino i klopa. Pro Rock Club Johnny 21:00. Svirka uživo: Vrtlog. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market . Svirka uživo: 2.Mostar Sevdah Reunion. Underground Vrijeme nije odreíeno. Party: Studentsko veìe – “Užas je naša furka”. Party: Cocktail Puzzle. Bosanski kulturni centar 13.Scripta. UTORAK 16. Party: We Love Ladies Cocktail Night.ba 12. SRIJEDA 17.ba. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00. Party: Secret Party. Dogaíaj: Sajam pìelarstva. City Pub 21:00. KSC Skenderija 13:00. Koncert: 2. Svirka uživo: Tamburaši. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Pravda 21:00. Underground Vrijeme nije odreíeno. Jahorina 21:00. Dogaíaj: Dani iranske kulture.Cantina Mexicana 22:00. Bosanski kulturni centar 10:00.sonar. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Koncert: Goran Karan. Restoran Koliba 21:00. Svirka uživo: Bend Shakers. Coloseum Club 22:00.Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië 21:00. Dogaíaj: Vesela nedjelja. Restoran Koliba 21:00. Mash 21:00. NEDJELJA 14. Party: Salsa plesno veìe.Komedija s nogu. Cinemas Club Vrijeme nije odreíeno.

Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Time to be Determined. Event: Days of Iranian Culture. Center for Culture Sarajevo 20:00. Event: Gigantic Party with Tropik. Restaurant Koliba Time to be Determined. Party: DJ Zlaja. Hacienda . Party: Salsa Dancing Night. Live Music @ Pink Houdini 21:00. Sevdah Art House 20:00. Event: Movie Afternoon. AG Club 21:00.Crnogorac u krevetu. Bosnian Culture Center 13:00. City Pub 21:00. Live Music: Charlie Boomerang Band. Live Music @ Cinemas Club 22:00.Cantina Mexicana 19 SATURDAY 20 SUNDAY 21 MONDAY 22 TUESDAY 23 WEDNESDAY 32 . Coloseum Club 22:00. Event: Days of Iranian Culture. Restaurant Koliba 21:00. City Pub 21:00. Party: Band Acoustic Electric. Pro Rock Club Johnny 20:00. Tito 21:00. Pravda 21:00. Live Music @ The Pub 21:00. Party: Evening Dance School. Bjelašnica Mountain 19:00.Cantina Mexicana 22:00. Live Music: The Evolution (Bihaë). Pro Rock Club Johnny 22:00. Concert: Metal Night. Pro Rock Club Johnny 22:00.ba 18 FRIDAY 18:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: Superoperater. Hacienda . Party: Cocktail Puzzle. Party: Blues Night. Theater Play: Days of Comedy . Event: Red Bull Music Academy. Bosnian Culture Center 19:00. The Pub 22:00. Park prinìeva 21:00. Hacienda . Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Coloseum Club 21:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. WISA Shopping Center 19:00. Live Music: Vrtlog. Restaurant Koliba 22:00. Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Time to be Determined. Party: Ex-Yu Winter Rock Night. Live Music: Guitar Acoustic Live Night.CABAres CABArei. Cinemas Club 21:00. Concert: Toxicdeath. Wine and Food. Party: Rock Karaoke. Bosnian Culture Center 13:00. Party: Dub Reggae Night. Live Music: Band Shakers. Cinemas Club 21:00. Kriterion Art Cinema 22:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Wine and Food. Party: Latin Dance Night. Party: DJ Bonjasky. Party: Clubland Adventure. Flatline. Concert: Aleksandra Radovië. Bjelašnica Mountain 16:00. Restaurant Koliba 21:00. Party: Wine & Food Night. Party: We Love Ladies Cocktail Night. Party: Superoperater. Concert: Promotion of the album “Dabar” by band Snake Eater (Sarajevo). Center for Culture Sarajevo 21:00. Pravda 19:30. Live Music: Tamburitza Orchestra. Party: Cocktail Night. Party: Karaoke Evening. Event: Screening of TV Drama: Zumro dušo. Tito 21:00. Sport Event: ZOI Cup ‘84. Live Music: Band Undergrounderi. Party: Salsa Zumba Night. Restaurant Koliba 21:00. Pravda 21:00. City Pub 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Theater Play: Days of Comedy . pendžer mi o’škrini. Pussy Galore 19:00.Cantina Mexicana 21:30. Sport Event: ZOI Cup ‘84. City Pub 21:00.sonar. Party: DJ Zlaja.CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013 For more information about events visit www. Pink Houdini 21:00. Event: Evening of Sevdah. Hellride. Cinemas Club 22:00.

City Pub 21:00. Restoran Koliba 21:00. Restoran Koliba 21:00. Tito 21:00. vino i klopa. Party: Latin Dance Night. Party: Salsa Zumba veìe. City Pub 21:00. Party: Salsa plesno veìe. Party: DJ Bonjasky. Koncert: Promocija albuma “Dabar” benda Snake Eater (Sarajevo). Svirka uživo: The Evolution (Bihaë). Art kuëa sevdaha 20:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Bjelašnica 19:00. Party: Cocktail Puzzle. Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend. Restoran Koliba 22:00. Koncert: Metal Night. Pravda 21:00. Kriterion Art Kino 22:00. Centar za kulturu Sarajevo 21:00. Hacienda . Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Vrijeme nije odreíeno. WISA Shopping Centar 19:00. Party: Veìernja škola plesa. Centar za kulturu Sarajevo 20:00. Svirka uživo: Tamburaši. Party: Rock Karaoke. City Pub 21:00. Bjelašnica 16:00. Party: DJ Zlaja. SRIJEDA 33 . Restoran Koliba 21:00. Pro Rock Club Johnny 20:00. Party: Wine & Food Night. Dogaíaj: Zabava gigantskih razmjera sa Tropikom. Party: Cocktail Night. Koncert: Aleksandra Radovië. Hacienda .Tito 21:00. Party: Clubland Adventure.ba 18. PETAK 18:00. Party: Filmsko poslijepodne. Party: Dub Reggae Night. Pro Rock Club Johnny 22:00. SUBOTA 20. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00. Koncert: Toxicdeath. Bosanski kulturni centar 13:00. City Pub 21:00. Dogaíaj: Red Bull Music Academy. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Dogaíaj: Projekcija TV drame “Zumro dušo. Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Vrijeme nije odreíeno. Bosanski kulturni centar 13:00. Cinemas Club 21:00. Party: Blues Night. 22. Pussy Galore 19:00. Svirka uživo: Tamburaši. pendžer mi o’škrini”.Cantina Mexicana 22:00.“Crnogorac u krevetu”. Flatline.CABAres CABArei. Coloseum Club 22:00. vino i klopa. Pozorišna predstava: Dani komedije . Svirka uživo: Guitar Acoustic Live Night. Svirka uživo @ The Pub 21:00. Coloseum Club 21:00. Party: Superoperater. Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00. Cinemas Club 21:00. Hacienda . Sportski dogaíaj: ZOI Kup ‘84. Dogaíaj: Veìe sevdaha. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Pozorišna predstava: Dani komedije . Pravda 19:30. Dogaíaj: Dani iranske kulture. Dogaíaj: Dani iranske kulture. The Pub 22:00. Party: DJ Zlaja. Svirka uživo: Bend Shakers.KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www. Sportski dogaíaj: ZOI Kup ‘84. Pink Houdini 21:00. NEDJELJA 21. Party: Ex-Yu Winter Rock Night. Party: Bend Acoustic Electric. Bosanski kulturni centar 19:00. Svirka uživo: Bend Undergrounderi. Restoran Koliba Vrijeme nije odreíeno. Pravda 21:00.sonar. Svirka uživo: Vrtlog. Hellride. Party: We Love Ladies Cocktail Night. Pro Rock Club Johnny 22:00. Party: Karaoke veìe. UTORAK PONEDJELJAK 23. Park prinìeva 21:00. Klub AG 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: Superoperater.Cantina Mexicana 21:30.Cantina Mexicana 19. Cinemas Club 22:00.

.

nightlife. culture…. ride snow mobiles.WINTER IN SARAJEVO ZIMA U SARAJEVU T he 2013 winter season in Sarajevo has been greeted with open arms – the snow has provided lovely landscapes. Igmanu ili Jahorini i uživajte u brojnim zimskim aktivnostima! Pored skijanja na preko 40 km ski staza. kušajte fantastiìnu hranu. januara voziti i vanredna autobuska linija Sarajevo – Jahorina. noëni život. snowboarders and other winter sports lovers are already regular guests on the Olympic Mountains. Zimska sezona je u punom jeku. the holiday atmosphere in town will be enhanced by the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market at Trg osloboíenja – Alija Izetbegovië. try some fantastic food or relax at some wellness facilities. snowshoeing. U okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa ëe do 20.. When you’ve had enough of sport. We highly recommend that you visit some of the vantage points which surround our city and enjoy some wonderful winter panoramas of Sarajevo.. warm up with some home-made tea and gaze through the windows at the wonderful winter scenery.. ili se opustite uz wellness sadržaje. Throughout January. godini doìekalo raširenih ruku – snijeg se pobrinuo za prekrasne pejzaže... Potražite prazniìne poklone na štandovima izlagaìa. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market na Trgu osloboíenja – Alija Izetbegovië. Za djecu je svakog dana otvorena igraonica Argeta Junior Play House. Ipak. WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU 35 . borderi i ostali ljubitelji zimskih sportova veë su redovni gosti na olimpijskim planinama.. Igman or Jahorina and enjoy the many winter activities! In addition to skiing on over 40km of ski lanes. a skijaši. Z imu je Sarajevo u novoj 2013. posebno vam preporuìujemo da posjetite neki od brojnih vidikovaca koji okružuju naš grad i uživate u prekrasnoj zimskoj panorami Sarajeva. gdje svake veìeri gostuju poznati klupski bendovi. Možete posjetiti i neki od brojnih planinskih domova. and skiers. set off for a walk in the fresh air. možete istražiti bogatu gastronomsku ponudu. U januaru. there will be a regular bus line running from Sarajevo to Jahorina until January 20. poíite u šetnju na svježem zraku. Kada se zasitite sporta. where well-known club bands perform every evening. you can snowboard. januara upotpunjavati 2. takoíer. As part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. vožnja motornim sankama. go sledding. kulturu. Until January 15. a tu je i Djeda Mraz u svojoj Coca-Cola kuëici. ugrijati se uz domaëi ìaj i gledajuëi kroz prozor uživati u prekrasnom zimskom krajoliku. a tu su i sankanje. The winter season is in full swing. Look for some holiday gifts at the vendors’ stalls and enjoy the Sarajevsko pivo Holiday Pub. a naveìer se zabavite u Sarajevsko pivo Holiday Pubu. You can visit some of the mountain houses. možete i bordati. snowshoeing. The Argeta Junior Play House is open every day for children and Santa Claus will be at his Coca-Cola House. Prazniìnu atmosferu u gradu ëe do 15. you can also explore the rich culinary offerings. pa iskoristite slobodno vrijeme za posjetu Bjelašnici. so use some free time to visit Bjelašnica..

TERMINI ZA KLIZANJE Free skating schedule: Work days: 9:15 .22:00 Weekends: 15:30 – 16:30. 36 WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU . Iznajmljivanje prostora za garderobu je 1 KM. godine.10:15.11:30. 15:30 .14:00.ba.. SKATING SCHEDULE S ezona klizanja u Sarajevu je zapoìela 15. 13:00 .ba. 14:00 -15:00 Regular ice skating schedule: Work days: 10:30 .11:30. 14:00 .16:30. a zahvaljujuëi podršci Grada Sarajeva. 13:00 .15:00 Weekends: 09:00 . 20:45 . iznajmljivanje klizaljki i oštrenje klizaljki u januaru ëe koštati 5 KM. a trajat ëe do kraja marta 2013.12:30.16:30.zoi84. 20:45 . located beneath a temporary structure as part of the Zetra Olympic Complex (Alipašina bb). novembra 2012. and thanks to the support of the City of Sarajevo.22:00 Vikendom: 15:30 – 16:30. Klizaìi ëe u ledenoj plohi moëi uživati tokom cijele sedmice. www.14:00. 20:45 – 22:00 Cijene Cijena ulaza na klizalište. 20:45 – 22:00 Pricing The entrance fee for ice skating. djeca i mladi ëe i ove sezone na raspolaganju imati besplatne termine klizanja tokom januara. Ice skaters will be able to enjoy the skating rink throughout the week.zoi84. For additional information regarding skating within the Zetra Olympic Complex.ZETRA OLYMPIC COMPLEX OLIMPIJSKI KOMPLEKS ZETRA T he skating season in Sarajevo began on November 15 2012.12:30. Locker rental will cost 1 KM. 11:30 .10:00. 14:00 -15:00 Komercijalni termini: Radnim danima: 10:30 . skate rentals and skate sharpening services will cost 5 KM throughout January. Sve dodatne informacije o klizalištu u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra možete dobiti na broj telefona 062 669 565 ili na web siteu www.15:00 Vikendom: 09:00 . 11:30 . što ëe zasigurno obradovati brojne ljubitelje klizanja koji ëe moëi posjetiti klizalište postavljeno ispod montažne hale u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipašina bb).10:15. and will last until the end of March 2013. free skating will be available for children and young adults during specimc hours in January. Besplatni termini za klizanje: Radnim danima: 9:15 . 15:30 . so many ice skating fans will surely be very happy to visit the skating rink. 14:00 .10:00. call 062 669 565 or visit the website.

Park je otvoren tokom ìitave sedmice (od 10 do 16 sati.m. – 4 p. Uz ski lift za dnevno i noëno skijanje. which is located on the slopes of Mojmilo Hill in the new part of Sarajevo. you must visit the Olympic Museum. tu su i staza za snow tubing. The Museum is now at the Olympic Complex Zetra (Alipašina Street). – 9 p. Monday – Friday. smješten na padinama brda Mojmilo u novom dijelu Sarajeva.WINTER ATTRACTIONS IN SARAJEVO ZIMSKE ATRAKCIJE U SARAJEVU The Olympic Museum Olimpijski muzej While in the city which hosted the 14th Winter Olympic Games in 1984. Za više informacija pozovite 062 669 545. obavezno trebate posjetiti Olimpijski muzej. Preporuìujemo odlazak do Brusa.m. which “hugs” Sarajevo on its southern edge. Take a trip to Brus. odakle možete krenuti u šetnju kroz prekrasni zimski krajolik. has been Sarajevans’ favorite destination.m. along the same road which goes to Jahorina via Vraca. WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU 37 . veë generacijama je omiljeno izletište Sarajlija. Planina sa prepoznatljivim TV tornjem. including burned medals which were saved from the building where the Museum used to be located during the war when it was hit. godine bio domaëin 14. “Forest Park Mojmilo Hill”. koja Sarajevo “grli” sa njegove južne strane. idealno je mjesto za sve one koji tragaju za zimskom zabavom. zimskih olimpijskih igara. a nalazi se na adresi Višegradska bb. SportsandRecreationCenter“ForestParkMojmiloHill” Sportsko-rekreativni centar “Park šume Mojmilo brdo” The Sports and Recreation Center. The Park is open all week (10 a. Olimpijski muzej se nalazi u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipašina bb).m.) and is located on Višegradska St. where you can head off for a walk through the wonderful winter landscape. and is open for visits. For more information. a potom sa vrha Trebeviëa uživati u spektakularnom pogledu na Sarajevo i planinske vijence koji ga okružuju. You can reach Brus by foot or by car/taxi (10-mins). te od 18 do 21 sat).m. spaljene tokom rata. There is a ski lift for day/night skiing. Trebevië Mountain Planina Trebevië For generations. Sportsko-rekreativni centar “Park šume Mojmilo brdo”. call 062/669-545. and then on to the peak of Trebevië to enjoy a spectacular view of the city and the wreaths of surrounding mountains. a možete ga posjetiti od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati. from 9 a. as well as tracks for snow tubing and a sledding slope for kids.m. is an ideal spot for those who crave winter fun. Do Brusa možete doëi pješke ili 10-minutnom vožnjom autom ili taxijem putem koji za Jahorinu vodi preko Vraca. and 6 p. te sankalište za djecu. to 3 p. There are numerous Olympic-related objects on display. U gradu koji je 1984. meíu kojima su i nagorjele medalje spašene iz stare zgrade Muzeja. this mountain (with its iconic TV tower). U Muzeju su izloženi brojni eksponati vezani za Olimpijadu.

30 KM. they rent ski equipment (15 KM). and the return bus leaves Bjelašnica at 3:30 p. godine. sa stajalištem na Ilidži u 9:20. as well as every day of the winter school holidays. snowshoeing. dok povratna karta košta 7. Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police / Policija 1282 122 Important numbers / Va`ni brojevi telefona 38 WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU .m. dok povratna karta košta 5. koji nudi prekrasan pogled na ski staze i zimske planinske pejzaže. te pružaju jedinstveno opportunity to enjoy beautiful snow-covered landscapes.30 KM.. Accommodation On Bjelašnica you can choose between hotels and private apartments..BJELA[NICA AND IGMAN BJELA[NICA I IGMAN jelašnica and Igman are perfect mountains for all nature jelašnica i Igman su savršene planine za sve ljubitelje B and winter sports lovers. with a stop in Ilidža at 9:20 a.40 KM. Equipment Rental ZOI ‘84 offer their own ski services on both mountains. Idealna je za opuštajuëe zimske šetnje. sledding. It is located 30 km southeast of Sarajevo and is a very popular destination for skiers and other winter sports enthusiasts. ali i za snowboarding. kao i opremu za bordere. Polasci su iz ulice Franje Raìkog (kod Zemaljskog muzeja) u 9 sati. GRAS. and rent snowboarding equipment. You can also try excellent food at restaurants Hotel Han. Piccolo Mondo or Benetton. Gdje odsjesti Na Bjelašnici možete birati izmeíu hotelskog i apartmanskog smještaja.40 KM. At Benetton on Bjelašnica.30 KM. largely due to its specimc beauty. a zbog specimìne ljepote veoma je popularna destinacija skijaša. The departing bus leaves Franje Raìkog St. sankanje.. The price of a one-way ticket for children is 3. is available on Mountain Rescue Service / Klub spasavalaca 2000 Olympic Center ZOI ‘84 / Olimpijski centar ZOI ‘84 061 911 911 033 414 111 Kako doëi na Bjelašnicu i Igman Autobuska linija Gradskog saobraëajnog preduzeëa GRAS za Bjelašnicu i Igman saobraëat ëe vikendom i praznicima te svakog dana tokom zimskog školskog raspusta od decembra 2012. Iznajmljivanje opreme ZOI’84 raspolaže svojim ski servisima na obje planine. How to Get to Bjelašnica and Igman The Public Transport Company.. Cijena karte za djecu u jednom pravcu iznosi 3. Piccolo Mondo ili Benetton. while a return ticket costs 7. Both offer wonderful views of the ski trails and the winter mountain landscape. and they provide a unique Bprirode i zimskih sportova. and a return ticket costs 5. Odliìnu hranu probajte u restoranima hotela Han. Nalazi se 30 km jugoistoìno od Sarajeva.m. “Ski Rent”. Na Bjelašnici ski servis u kuëi Benetton nudi iznajmljivanje ski opreme (15 KM).. Igman je niža i pitomija planina i omiljeno je odredište brojnih rekreativaca i planinara.. Cijena karte za odrasle u jednom pravcu iznosi 4. It is ideal for taking relaxing winter walks.30 KM. as well as for snowboarding. The price of a one-way ticket for adults is 4. will offer a bus line for Bjelašnica and Igman on weekends and holidays. dok je na Igmanu na raspolaganju servis Ski Rent. Bjelašnica is one of the leading ski centers in BiH. Na Igmanu možete odsjesti u hostelu Feri..20 KM. do kraja marta 2013. Igman is a lower and considerably tamer mountain and is a favorite destination for recreational winter sport enthusiasts as well as hikers.20 KM. (next to the National Museum of BiH) at 9 a. snowshoeing. On Igman you can stay at Hostel Feri. ali i drugih zimskih rekreativaca.m. uživanje u pejzažu prekrivenim snijegom. servisiranje skija (10 KM). a povratak s Bjelašnice je u 15:30 sati. from December 2012 till the end of March 2013. Bjelašnica je jedan od vodeëih ski centara u BiH. offer ski servicing (10 KM). The ski service.

dok su na Malom polju izgraíene skakaonice od 90 i 70 m. kao i ski instruktore za sve one kojima su potrebni dodatni ìasovi skijanja. ZOI ‘84 ima i ski školu za najmlaíe i poìetnike. Na Bjelašnici možete uživati i u noënom skijanju tokom cijele sezone po cijeni od 20 KM. WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU 39 . sa pet ski liftova. te ski pass za ìetiri sata skijanja koji košta 28 KM. On Igman. Kada je u pitanju Igman.BJELA[NICA AND IGMAN BJELA[NICA I IGMAN Igman. Sleds and equipment for skiing and boarding can also be rented at other spots and price ranges from 15 to 50 KM. SKIJANJE There are around 20 km of slopes for both experienced and beginner skiers on Bjelašnica. Veliko polje has 30 km of Nordic Ski runs and trails for Biathlon. as well as ski instructors for all those in need of extra ski lessons. Adventurers can also rent motor sleds at Hotel Han. while Malo polje has 90-meter and 70-meter ski ramps. koji su instalirani i na Velikom polju. On Bjelašnica. you can also enjoy night skiing for 20 KM. Još jednu atrakciju na Bjelašnici predstavlja i Snow Park u Štinjem dolu. The price of a daily ski pass is 33 KM but there is also a three-hour ski pass that costs 23 KM and a four-hour ski pass for 28 KM. na Malom polju je na raspolaganju dvosjedna žiìara uz baby liftove. Igman is special because it is particularly well-suited for less experienced skiers. Na Velikom polju se nalazi 30 km staza za nordijsko trìanje i biatlon. Cijena dnevnog ski passa je 33 KM. Igman je poseban po tome što su staze prilagoíene uglavnom poìetnicima. One more attraction on Bjelašnica is the Snow Park in Štinji do. Avanturisti mogu iznajmiti i motorne sanke u hotelu Han. u kojem ëe posebno uživati ljubitelji snowboardanja. Na Bjelašnici vam je na raspolaganju oko 20 km ureíenih ski staza za vješte skijaše i poìetnike. dvije žiìare i baby liftovima. two cable cars and baby lifts. po cijenama od 15 do 50 KM. ZOI ‘84 also has a ski school for children and beginners. a place for snowboarders’ ultimate enjoyment. which have also been installed on Veliko polje. a tu su i trosatni ski pass od 23 KM. Malo polje has a two-seater lift along with baby lifts. skijašku i bordersku opremu možete iznajmiti i na drugim mjestima. SKIING Sanke. with mve ski lifts.

500 skijaša. There are two six-seater lifts. An alternative mode of transportation is taxi. Alternativni prevoz je taxi – vožnja od centra Sarajeva do Jahorine košta oko 50 KM. which departs from the main bus station in Istoìno Sarajevo (East Sarajevo). Located 28 km from Sarajevo. Jahorina is one of the country’s highest mountains. Kako doëi na Jahorinu Iako za sada ne postoji direktni autobuski prevoz od centra Sarajeva do Jahorine. Mountain Rescue Service / Gorska slu`ba spa{avanja Olympic Center Jahorina / Olimpijski centar Jahorina 066 333 000 057 270 187 Na raspolaganju vam je više od 20 km skijaških staza za poìetnike i za vrhunske skijaše. With over 20 km of ski trails on offer. Olimpijski centar Jahorina raspolaže skijalištem i hotelom Bistrica. a SarajevoJahorina bus line is going to run until January 20 as part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Particular effort is made to regularly maintain the quality of the ski trails. Za dodatne informacije o direktnoj autobuskoj liniji za Jahorinu koja vozi sa autobuske stanice iz Istoìnog Sarajeva. Jedna od najviših planina u BiH je od Sarajeva udaljena 28 km. do 20.JAHORINA JAHORINA J ahorina is adorned by an idyllic combination of thick snow. How to Get to Jahorina Although there is currently no direct public transportation line to Jahorina from Sarajevo’s city center. januara ëe u okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa biti organizirana autobuska linija Sarajevo – Jahorina. clear blue skies and fresh mountain air. Posebna se pažnja posveëuje redovnom održavanju skijaških staza koje ëe i ove godine biti raj za skijaše. four other ski lifts and three two-seater lifts that can transport up to 11. A ride from Sarajevo to Jahorina would cost around 50 KM. please call 057/317-377. a zahvaljujuëi ureíenim ski stazama godinama privlaìi zaljubljenike u zimske sportove. while a taxi ride from the center of Sarajevo to the East Sarajevo bus station costs around 10 KM. Tu su i dva šestosjeda. vedrog plavog neba i svježeg planinskog zraka. J ahorinu krasi idiliìna kombinacija debelog sniježnog pokrivaìa. koji svakog sata mogu prevesti preko 11. dok je cijena vožnje taksijem od centra Sarajeva do autobuske stanice Istoìno Sarajevo oko 10 KM. you can choose between beginner trails and those for more experienced skiers. For additional information about the direct bus line to Jahorina. ìetiri ski lifta i tri dvosjeda. pozovite 057 317 377. Hotel Bistrica. largely due to the well-maintained ski trails. Olympic Center Jahorina manages the ski resort. Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police Station Pale / Policijska stanica Pale 1285 057 223 031 Important numbers / Va`ni brojevi telefona 40 WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU .500 skiers every hour. It has been attracting winter sports enthusiasts for years.

as well as a four-hour ski pass for 28 KM. WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU 41 . Cijena iznajmljivanja motornih sanki je 50 KM za 30 minuta. and for great fun visit the skating rink next to Hotel Vuìko. Iznajmljivanje opreme U brojnim ski-rentalima u blizini staza možete iznajmiti skijašku i bordersku opremu. SKIJANJE The price of a daily ski pass is 33 KM. a na raspolaganju su vam i škole skijanja sa profesionalnim instruktorima. te za ìetiri sata skijanja koji košta 28 KM. Na raspolaganju su vam i ski pass za tri sata skijanja koji košta 23 KM. kao i sanke. Equipment Rental At many ski rental spots near the trails you can rent skiing and snowboarding equipment. Termag and Vuìko. U wellnessu uživajte u hotelima Bistrica. The price for renting motor sleds is 50 KM for 30 minutes. Try excellent cuisine in the beautiful ambiance of restaurant Koliba. You can also buy a three-hour ski pass that costs 23 KM. Termag i Vuìko. Night skiing will not be available this season on Jahorina. Cijena cjelodnevnog ski passa je 33 KM. apartments and mountain cottages that offer a pleasant and warm atmosphere and which are mostly located near the ski trails. as well as sleds.JAHORINA JAHORINA Accommodation You can choose from among many hotels. a za odliìnu zabavu posjetite klizalište pored hotela Vuìko. Cijena iznajmljivanja je oko 20 KM. SKIING Gdje odsjesti Možete odsjesti u brojnim hotelima. Na Jahorini ove godine neëe biti organizirano noëno skijanje. apartmanima i vikendicama koji nude udobnu i toplu atmosferu te se uglavnom nalaze blizu skijaških staza. The rental price is around 20 KM. Probajte i izvrsnu gastro ponudu u prelijepom ambijentu restorana Koliba. Enjoy wellness facilities in hotels Bistrica. and there are also ski schools with professional instructors.

.

.

.

sledding or snowshoeing.ba www. Turn right at the intersection and drive another kilometer. Kontakt agencije potražite na stranici 80. 061 213 278 Snowshoeing Trips Pratite magistralni put prema Foìi te kod Krupca (17 km od Sarajeva) skrenite za Bjelašnicu. WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU 45 . pa vikend možete provesti u laganoj zimskoj šetnji. skiing. gdje možete uživati u brojnim darovima prirode. Na igmanskom Velikom polju smješten je hostel Feri gdje možete probati nacionalnu i internacionalnu kuhinju.AROUND SARAJEVO OKO SARAJEVA A Magical Winter on Igman Magiìna zima na Igmanu W ithin easy reach of Sarajevo. Neka januar bude mjesec uživanja u zimskim ìarolijama na Igmanu! KAKO DO TAMO: Follow the main road in the direction of Foìa.greenvisions. opustiti se uz ìašu vina ili prenoëiti u jednoj od 39 soba ureíenih u planinskom stilu. In Veliko Polje lies Hostel Feri. smještaja u planinama i selima u BiH.ba About author O autoru Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services Green Visions je društveno odgovorna mrma koja organizira ekološki odgovorne izlete i usluge throughout the mountains and highland communities of B&H.feri. Kod policijskog objekta na Bjelašnici skrenite desno za Igman. info@ferijalni. where you can try both national and international food. skijanju. turn off at Krupac (17 km from Sarajevo) going toward Bjelašnica until you come to the police station. pogotovo u zimskom periodu. We hope that January will be your month of winter magic and enjoyment on Igman! HOW TO GET THERE: N adomak Sarajeva nalazi se olimpijska planina Igman. No special mountaineering experience is required for Igman – it’s an ideal setting for a weekend of easy winter walking.ba www. sankanju ili hodanju na krpljama. Agency contact is found on page 80. following the signs for Hostel Feri and Veliko Polje. the Olympic Mountain Igman offers a wide range of gifts from Mother Nature. Igman ne zahtijeva posebnu struìnost u planinarenju. MORE INFORMATION / VIŠE INFORMACIJA: Name / Ime Hostel Feri 033 775 555 Green Visions. te pratite putne oznake za hostel Feri i Veliko polje koji su udaljeni kilometar od skretanja.org sarajevo@greenvisions. especially in winter. relax with a glass of wine or spend the night in one of 39 comfy Alpine styled rooms.

Veoma ukusna delicija u zimskim mjesecima su klepe. ali i posjetiteljima. and they are prepared with lamb. Namika. salt. Ne propustite probati ovaj izvrsni specijalitet u sarajevskim ugostiteljskim objektima kao što su ašìinica ASDŽ i ašìinica Hadžibajrië F. a delicious “ravioli”-like dish. Širom BiH postoji hiljade naìina spravljanja graha.. Grah.. Throughout BiH there are thousands of different ways to prepare them. uz moguëi dodatak suhog mesa. salt. jer grah. Dried meat can also be added. Dveri Restaurant. takoíer. or Koliba at Hotel Termag on Jahorina Mountain. The most common and popular way involves topping the klepe with yoghurt or sour cream. adding some ground red pepper and garlic and then baking them in the oven. so. Namik (on Fridays at 11:30) and at Inat kuëa. You can also try beans at many of the mountain houses on the Olympic Mountains. koji se priprema sa janjetinom. mrkva. Jedan od njih. onions. Klepe se kuhaju u vreloj vodi. spada u jednu od najzdravijih namirnica i može se kombinirati s brojnim drugim namirnicama i zaìinima. carrots…. te restoran Inat kuëa. Ovo jelo ima veliku hranjivu vrijednost. Probajte ovaj izvrsni specijalitet uz domaëi hljeb u ašìinicama ASDŽ i Hadžibajrië F. Try this excellent specialty with some home-made bread at ašìinica ASDŽ or ašìinica Hadžibajrië F. izvrsni tradicionalni bosanski specijalitet koji ëe vas oduševiti specimìnim ukusom. specimìan bosanski specijalitet omiljen meíu Sarajlijama. možete probati i u brojnim planinskim domovima na olimpijskim planinama. The klepe are made from freshly-prepared dough that is cut into 3x3cm squares and then mlled with ground meat. najpoznatija mahunarka. as well as black peppercorns. and you should demnitely have some during the winter period. are among the healthiest of foods and can be combined with many other dishes and spices. koje se potom pune faširanim mesom sa dodatkom soli. Don’t miss the chance to try this wonderful specialty in such restaurants as ašìinica ASDŽ and ašìinica Hadžibajrië F. The klepe are boiled in water and there are two ways to prepare them. te crvenog i bijelog luka. Klepe se prave od svježe pripremljene jufke koja se reže na kockice 3x3 cm. with some added red pepper and butter. ili restoranu Koliba u sklopu hotela Termag na planini Jahorina. bibera. Nezaobilazno jelo u zimskom periodu je demnitivno grah. ali najìešëe se koristi boba grah (aligrah). sa dodatkom crvene paprike i putera. Namika (petkom u pola 12). peršun. 46 WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU . onions and garlic. restoranu Dveri. Beans are a favorite specialty among both Sarajevans and visitors. Drugi naìin je priprema u vidu zimske ìorbe. podrazumijeva klepe zalivene jogurtom i pavlakom sa dodatkom tucane crvene paprike i bijelog luka. teletinom ili junetinom. a postoje dva naìina pripreme. dosta ìešëi i popularniji. luk. but shelled beans (aligrah) are used most often. koje se potom mogu i zapeëi u rerni. parsley. The other way is to prepare klepe as a type of winter stew. Namik. This meal has a high nutritional value because beans (the most recognizable type of legumes).WINTER FOOD SPECIALTIES SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE Beans Grah Klepe Klepe Klepe. is great during the winter months and is an excellent traditional Bosnian specialty that will delight you with its specimc navor. pepper. i zaìina kao što su biber u zrnu. veal or beef.

WINTER FOOD SPECIALTIES
SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE

Tulumba
Tulumba One of Sarajevo’s favorite sweets is tulumba. This is a traditional Bosnian sweet which dates back to the Ottoman period, and its sugary syrup is sure to delight. After your tulumba, however, you will need to drink lots of water! In fact, nearly all traditional Bosnian cakes are very sweet, which is why many are so fond of them! Tulumba is made from boiled dough which is then fried in hot oil and, after being covered in a sugary syrup, it is usually served cold. This popular Bosnian sweet, which is also a great winter treat, can be found at many sweet shops in Bašìaršija, such as Ramis (the oldest sweet shop in Sarajevo and BiH), and others in town.

Local rakijas
Domaëe rakije

Jedna od omiljenih sarajevskih poslastica je tulumba. U pitanju je karakteristiìni tradicionalni bosanski kolaì, porijeklom iz otomanskog perioda, natopljen šeëernom agdom, ìiji ëe vas slatki okus oduševiti. Istovremeno vas upozoravamo da ëete poslije tulumbe morati popiti i dosta vode – naime, gotovo svi tradicionalni bosanski kolaìi su jako slatki, ali su upravo zbog toga mnogi njima i oduševljeni. Tulumbe se prave od kuhanog tijesta, koje se potom prži u vruëem ulju. Gotove tulumbe se potom stavljaju u pripremljenu šeëernu agdu, i poslužuju hladne. Ovaj popularni bosanski kolaì, koji je ujedno i izvrsna zimska poslastica, možete probati u brojnim slastiìarnama na Bašìaršiji, kao što je Ramis, najstarija slastiìarna u Sarajevu i BiH, ali i u drugim sarajevskim slastiìarnama.

Some local rakija is the perfect way to warm up during the cold winter days. Rakija is a distilled spirit made from fermented fruits and contains 50-60% alcohol. In many restaurants throughout Sarajevo you can try quality rakijas which have excellent aromas. There is a wide range of rakijas to choose from: plum is by far the most popular, and then there are grape, herb, pear, apple, quince, walnut, honey and cherry rakijas…. If you are fond of this strong drink, we suggest that you explore rakijas in Sarajevo. You can try them in the restaurants, Barhana and Dveri; at clubs like Pussy Galore and Mash, as well as the Sarajevsko pivo Holiday Pub. During the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, you can buy local rakijas for gifts at the Market’s ofmcial Souvenir Shop. Tokom hladnih zimskih dana ëe vas odliìno zagrijati domaëa rakija, žestoko alkoholno piëe koje se proizvodi destilacijom fermentiranog voëa, sa postotkom alkohola od 50 do 60%. U Sarajevu ih možete probati u brojnim ugostiteljskim objektima, a zajedniìko im je to što su vrhunskog kvaliteta i arome. Izbor rakija je doista bogat – najpoznatija je sigurno šljivovica, a slijede loza, travarica, kruškovaìa, jabukovaìa, dunjevaìa, orahovaìa, medovaìa, višnjevaìa... Ako ste ljubitelji ovog žestokog piëa, preporuìujemo vam da obavezno istražite ponudu rakija u Sarajevu – možete ih probati u restoranima Barhana i Dveri, klubovima poput Pussy Galorea i Masha, ali i u Sarajevsko pivo Holiday Pubu u okviru 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa, gdje domaëe rakije možete kupiti i kao poklone u omcijelnom Souvenir Shopu Marketa.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

47

DON’T MISS…
NE PROPUSTITE…

Visit Mountain Houses!
Posjetiti planinske domove! During January, we recommend that when you visit the Olympic Mountains – Bjelašnica, Igman, Jahorina and Trebevië – you explore some of the mountain houses. In Sarajevo, a city that is surrounded by mountains, there are many mountaineering associations and alpinism is very popular among Sarajevans. Mountaineering in the winter is especially enjoyable: you can take in the lovely winter landscapes during your walk, mll your lungs with fresh air and enjoy the warm, homey atmosphere of the mountain houses, where you can spend the night, try some excellent home-made cooking and some local teas and brandy. We recommend that this January you pay a visit to some mountain houses like “Bijele vode” or “Stanari” on Bjelašnica, “Napredak” on Trebevië, “Igman” on mountain Igman, or the “Nedim Pilav Jogi” mountain house on Jahorina. Everywhere you can enjoy an authentic winter atmosphere in nature!

Go Winter Shopping!
Otiëi u zimski shopping!

Sarajevo is a real winter city so it is the ideal place to do some winter shopping! If you are a lover of winter sports, some excellent equipment is available in town. At Intersport in the Mercator Shopping Center (Ložioniìka 16) you can mnd a wide selection of ski and snowboarding equipment, other accessories (such as helmets and bags) and winter apparel – ski outmts, shawls, hats…. In a town where the temperature often falls below zero, the best thing is to bundle up well before you head outside. You’ll mnd the perfect winter clothing in lovely designs at BH Crafts, the company which produces unique hand-made clothing, souvenirs and items for decorating your home in the spirit of traditional BH motifs. Their shop is located in Bašìaršija (Veliki ëurìiluk 8) and they will also be at the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market until January 15. Sarajevo je pravi zimski grad, pa je stoga i idealno mjesto za zimski shopping. Ako ste ljubitelj zimskih sportova, ovdje se možete odliìno opskrbiti sportskom opremom. U prodavnici Intersport u shopping centru Mercator (Ložioniìka 16) možete pronaëi širok izbor opreme za skijanje i snowboardanje, dodatnu opremu (poput kaciga i ruksaka), te odjeëu za zimu - skafandere, šalove, kape...
U gradu u kojem zimi temperature ìesto padaju ispod nule, najbolje što možete uraditi jeste da se dobro utoplite kada izlazite van. Savršenu zimsku garderobu prekrasnog dizajna pronaëi ëete u BH Craftsu, kompaniji koja proizvodi unikatnu ruìno raíenu odjeëu, suvenire i predmete za ureíenje kuëe u duhu tradicionalnih bh. motiva. Njihove proizvode možete pronaëi u prodavnici na Bašìaršiji (Veliki ëurìiluk 8), a do 15. januara i na Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketu.

U januaru vam preporuìujemo da, prilikom posjete olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu, Jahorini i Trebeviëu, istražite i ponudu brojnih planinskih domova. U Sarajevu, gradu okruženom planinama, postoji mnoštvo planinarskih udruženja i planinarenje je vrlo popularno meíu Sarajlijama. Zimi planinarenje predstavlja poseban doživljaj: šetajuëi možete uživati u predivnim zimskim pejzažima, napuniti pluëa svježim zrakom i uživati u toploj, domaëinskoj atmosferi planinskih domova, gdje možete prenoëiti, degustirati izvrsnu domaëu kuhinju, te probati domaëi ìaj ili rakiju. Preporuìujemo da vam u januaru odredište bude neki od planinskih domova kao što su “Bijele vode“ ili “Stanari” na Bjelašnici, Napretkov dom na Trebeviëu, planinarska kuëa “Igman” na istoimenoj planini, ili planinarski dom “Nedim Pilav Jogi” na Jahorini, i da tamo doživite istinski zimski ugoíaj u prirodi!

48

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

DON’T MISS…
NE PROPUSTITE…

Enjoy Some Tea!
Uživati u ìaju! Warming up with some hot tea is another lovely winter delight. There are so many places in Sarajevo where you can enjoy a cup of tea with some tasty sweets, and all in good company. But the best place to sample and also purchase some of the mnest teas in town is at Franz & Sophie Tea Shop. The proprietor and server, tea sommelier Adnan Smajië, will greet you with a smile and offer you a rich selection of teas, with more than 40 different kinds of white, black, green, fruit and herbal teas available. In this pleasant shop, which provides free WiFi, you can mnd unprocessed organic teas as well as various tea accessories: cups, tins, infusers, strainers…. If you’d like to learn the secrets of tea, you must visit the Franz & Sophie Tea Shop on Petrakijina 6, located above the Cathedral. Ugrijati se uz topao ìaj je još jedan od prekrasnih malenih zimskih užitaka. U Sarajevu postoji mnoštvo mjesta gdje, u dobrom društvu, možete uživati u šolji toplog ìaja, uz neku ukusnu poslasticu. Ipak, idealno mjesto gdje možete degustirati i kupiti najbolje ìajeve u gradu je prodavnica ìaja Franz & Sophie. Sommelier za ìaj Adnan Smajië ëe vas doìekati s osmijehom, te vam ponuditi veoma bogat izbor ìajeva – u ponudi je više od 40 vrsta bijelih, crnih, zelenih, voënih i biljnih ìajeva. U ovoj ugodnoj radnji, u kojoj je obezbijeíen i besplatan WiFi, možete pronaëi organske ìajeve proizvedene na izvorni naìin, kao i razliìite rekvizite za ìaj: šoljice, kutije, cjediljke, mltere... Ukoliko želite saznati sve tajne ìaja, obavezno posjetite prodavnicu ìaja Franz & Sophie u ulici Petrakijina 6, iznad sarajevske Katedrale.

Explore Nightlife!
Istražiti noëni život! Winter nightlife in Sarajevo offers many things to do – clubs and cafés are full, there are tons of concerts and parties and it seems like everyone is having a wonderful time. In January, one of the central places for fun will be the Sarajevsko pivo Holiday Pub, as part of the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market at Trg osloboíenja - Alija Izetbegovië. Every day until January 15 there will be famous Sarajevo club bands like Zlaja Bacardi Band, Unplugged Plug…. There will also be tamburitza orchestras, as well as music stars including Sarr-e-Roma and Mostar Sevdah Reunion. We also recommend that you visit some of Sarajevo’s many clubs: Cinemas Club always has excellent concerts, Hacienda is a favorite among electronic music lovers and at Pro Rock Club Johnny you’ll mnd an excellent atmosphere, in the spirit of ex-Yu rock’n’roll.

Noëni život u Sarajevu zimi nudi mnoštvo moguënosti – klubovi i kamëi su puni, dešava se mnoštvo koncerata i partyja, pa se ìini kako svi uživaju u odliìnom provodu. Jedno od centralnih mjesta zabave u januaru ëe biti Sarajevsko pivo Holiday Pub u sklopu 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa na Trgu osloboíenja – Alija Izetbegovië, gdje ëe do 15. januara svakog dana nastupati poznati sarajevski klupski bendovi poput Zlaja Bacardi Banda, Unplugged Pluga... U Pubu ëe nastupati i tamburaški ansambli, ali i muziìke zvijezde poput grupa Sarr-e-Roma i Mostar Sevdah Reuniona. Takoíer, preporuìujemo vam posjet i nekom od brojnih sarajevskih klubova - Cinemas Club uvijek nudi odliìne koncerte, Club Hacienda omiljeno je odredište onih što vole elektronsku muziku, a u Pro Rock Clubu Johnny ëete naiëi na odliìnu atmosferu u duhu ex-Yu rock ‘n’ rolla.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

49

WINTER OFFER
ZIMSKA PONUDA
HOTELS / HOTELI Name / Ime Hotel Bistrica Hotel Board Hotel Han Hotel Ko{uta Hotel Kristal Hotel Mar{al Hotel Neboj{a Hotel Termag Hotel Vila Tamara Hotel Vu~ko Hostel Feri Apartmani Bjelašnica Apartmani El Tarik Apartman Lam Apartmani Maja Apartman Mija Pansion Pahuljica Pansion Sport Pansion Vidikovac Pansion Winter Vila Termag RESTAURANTS / RESTORANI Eskim Koliba Ognjište Picollo mondo Planinska ku}a Rajska vrata Intersport Ski & snowboard Peggy Ski rental BB Sport Ski rental Gajovi} Ski rental Granzov Ski rental Ko{uta Ski rental ZOI 84 Ski rental & school Javor Ski school Jahorina Info Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina 065 284 460 057 272 100 057 270 444 061 860 702 061 130 352 057 272 020 057 270 444 057 270 210 061 135 595 065 669 929 057 270 444 057 270 401 033 414 111 065 524 803 065 314 021 Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Igman Bjelašnica Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina 057 270 020 057 270 014 033 584 150 057 270 401 057 270 430 033 584 100 057 270 500 057 272 100 057 270 015 057 206 306 033 775 555 062 335 260 033 667 404 062 320 648 066 484 425 061 485 062 066 714 171 057 270 333 065 666 302 065 536 284 057 272 100 Price Range / Cjenovni razred ää äää ääää ää ää ää ää ääää ä ääää ä ää ä äää äää äää äää ää ää ää äääää

BED AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENO]I[TA I PANSIONI

SKI SHOPS / PRODAVNICE SKI OPREME SKI RENTALS / IZNAJMLJIVANJE SKI OPREME

ä51 - 100 KM ä ä ä101 - 150 KM ä ä ä ä151 - 200 KM äääää201 KM < ä< 50 KM ä 
Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

50

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

.

Party: Rock Karaoke. Cinemas Club 21:00. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Wine and Food. Wine and Food. Pussy Galore 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Party: DJ Zlaja. Sports Center Skenderija 22:00.Cantina Mexicana 21:00. Event: Happy Sunday. Live Music: Band Inside Out.Cantina Mexicana 22:00. Event: Movie Afternoon. Hacienda .sonar. Restaurant Koliba 21:00. Party: Blues Night. Party: Evening Dance School. Coloseum Club 22:00. Coloseum Club 21:00. Sevdah Art House 21:00. Sport Event: BH Telecom Cup 2013. Party: Student Night . Live Music: Band Acoustic Electric.Cantina Mexicana 22:00. Party: Karaoke Evening. Party: DJ Pest. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 10:00.CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013 For more information about events visit www. Party: Dub Reggae Night. Pro Rock Club Johnny 21:00.Pro Rock Club Johnny 26 SATURDAY 27 SUNDAY 28 MONDAY 29 TUESDAY 30 31 WEDNESDAY THURSDAY 52 .Tito 21:00. Hacienda . Party: We Love Ladies Cocktail Night. Live Music: Charlie Boomerang Band. Party: Superoperater. Hacienda .Užas je naša furka. Hacienda . Live Music: Tamburitza Orchestra. Live Music: Guitar Acoustic Live Night. Concert: Mostar Sevdah Reunion.ba 24 25 FRIDAY THURSDAY 21:00. City Pub 21:00. Party: Student Night . The Pub 22:00. Party: Rock Karaoke. Pro Rock Club Johnny 21:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Live Music: Band Undergrounderi. Bjelašnica Mountain 16:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Cinemas Club 22:00.The Happiest Thursday in Town. Bjelašnica Mountain 21:00. Restaurant Koliba 22:00. Live Music @ Pink Houdini 21:00. Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 13:00. Cinemas Club 22:00.City Pub 21:00. Tito 21:00. Live Music: Band Shakers. Live Music @ Cinemas Club 22:00. Live Music: Tamburitza Orchestra. Party: Salsa Zumba Night. Party: Superoperater. Park prinìeva 20:00. Restaurant Koliba 22:00. Party: Sarajevo Salsa Congress Closing Party. Underground 19:00. City Pub 21:00. Party: Salsa Dancing Night.Cantina Mexicana 21:30. Party: Latin Dance Night. Party: Sloga Night .Cantina Mexicana 21:30. Restaurant Koliba 21:00. CSC Skenderija 13:00. Hacienda . Pro Rock Club Johnny 21:00. Concert: Nenormalni Balaševië.Užas je naša furka. Sport Event: BH Telecom Cup 2013. Live Music: Charlie Boomerang Band. Live Music @ Cinemas Club 22:00. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Pro Rock Club Johnny 22:00. Party: DJ Kopipest. Live Music @ Restaurant Koliba 21:00. Restaurant Koliba 21:00. Event: Evening of Sevdah. Underground 21:00. Live Music @ The Pub 21:00.

City Pub 21:00. Sportski dogaíaj: BH Telecom Cup 2013. KSC Skenderija 13:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Park prinìeva 20:00. Hacienda . PETAK 26. Party: DJ Kopipest. Coloseum Club 22:00. ^ETVRTAK 53 . Hacienda . NEDJELJA 28. Hacienda . Koncert: Nenormalni Balaševië. SRIJEDA 31. Dogaíaj: Veìe sevdaha. Restoran Koliba 21:00. Pro Rock Club Johnny 25. Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 10:00. Restoran Koliba 22:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Sportski dogaíaj: BH Telecom Cup 2013. Party: Friday’s Let’s Salsa Night. ^ETVRTAK 21:00. Party: Rock Karaoke.Cantina Mexicana 21:30. Svirka uživo: Bend Inside Out. Pro Rock Club Johnny 22:00. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 13:00. UTORAK PONEDJELJAK 30. Koncert: Mostar Sevdah Reunion. Party: Superoperater.“Užas je naša furka”. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Party: Salsa Zumba veìe. Svirka uživo: Guitar Acoustic Live Night. Pussy Galore 21:00. Svirka uživo: Tamburaši. Svirka uživo: Bend Acoustic Electric. Party: Sloga Night . Cinemas Club 22:00. Party: Superoperater. Party: Studentsko veìe – “Užas je naša furka”. Svirka uživo: Bend Undergrounderi.Cantina Mexicana 21:30.Cantina Mexicana 21:00. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00. City Pub 21:00. Bjelašnica 16:00. Party: DJ Zlaja.KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013 Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www. Party: Karaoke veìe. Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00. Party: Salsa plesno veìe. 29. Party: We Love Ladies Cocktail Night.Najveseliji ìetvrtak u gradu. Underground 21:00.Cantina Mexicana 22:00. Cinemas Club 22:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Restoran Koliba 22:00. Party: Latin Dance Night. Party: Blues Night. Party: Veìernja škola plesa. Underground 19:00.ba 24. City Pub 21:00. Party: Sarajevo Salsa Congress Closing Party. Svirka uživo: Tamburaši. Svirka uživo @ Cinemas Club 22:00.Cantina Mexicana 22:00. Svirka uživo @ The Pub 21:00.sonar. Cinemas Club 21:00. Party: DJ Pest. SUBOTA 27. Svirka uživo @ Pink Houdini 21:00. vino i klopa. Hacienda . Pro Rock Club Johnny 21:00. Svirka uživo: Bend Shakers. Dogaíaj: Filmsko poslijepodne. Coloseum Club 21:00. Party: Rock Karaoke. Dogaíaj: Vesela nedjelja. Restoran Koliba 21:00. Party: Shikimiki Oldies Goldies Night. Party: Studentsko veìe . Hacienda . Tito 21:00. Sport centar Skenderija 22:00. Pro Rock Club Johnny 21:00. Svirka uživo: Charlie Boomerang Bend. Party: Dub Reggae Night. vino i klopa. Svirka uživo: Tamburaški orkestar. Restoran Koliba 21:00. Tito 21:00. The Pub 22:00. Art kuëa sevdaha 21:00. Bjelašnica 21:00. Svirka uživo @ Restoran Koliba 21:00.

.

CALENDAR ADDRESS BOOK ADRESAR KALENDARA AG Club/ Klub AG Patriotske lige 30 BBI Center / BBI Centar Trg djece Sarajeva 1 033 569 999 Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 033 586-777 Center for Culture Sarajevo / Centar za kulturu Sarajevo Jeliëa 1 033/232-594 Cinemas Club Mehmeda Spahe 20 061 359 255 City Pub Despiëeva bb 033 209 789 Coloseum Club Terezije bb 033 250 860 CSC Skenderija / KSC Skenderija Terezija bb 033/201-193 êulagin dvor êulagina 10 062 316 564 Hacienda – Cantina Mexicana Bazerdžani 3 033 441 918 Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Mash Branilaca Sarajeva 20/I 061 236 488 Park prinìeva Iza Hrida 7 061 222 708 Pink Houdini Branilaca Sarajeva 31 062 640 542 Pravda Radiëeva 4c 033 558 215 Pro Rock Club Johnny Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Pussy Galore Kundurdžiluk bb 061 482 464 Restaurant Koliba / Restoran Koliba Poljice bb.m. For informations call 061 208 160. Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 55 . Radno vrijeme je svakog dana od 10:00 do 18:00 sati. every day. The working hours are 10 a. Sarajeva 24 (Bosanski kulturni centar).m. Informacije na broj: 061 208 160. p. Jahorina 057 272 100 Sevdah Art House / Art kuëa sevdaha Halaìi 5 033 239 943 Sports Center Skenderija / Sport Centar Skenderija Terezije bb 061 141 764 The Pub Envera Šehoviëa 15 062 152 152 Tito Zmaja od Bosne 5 061 276 384 Underground Maršala Tita 56 063 892 425 WISA Shopping Center Stup / WISA Shopping centar Stup Kurta Schorka 7 033 775 210 Buy your tickets for events in the ticket shop in Branilaca Sarajeva Ulaznice za dogaíaje možete kupiti u biletarnici u ulici Branilaca 24 Street (Bosnian Culture Center). to 6.

.

sa somunom. 10 or more. Preporuìujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaëih specijaliteta – razliìite vrste pita punjenih mesom. it would be a shame not to try tasty local dishes. sudžukice (služe se sa senfom)… Obiìno se alkohol ne služi u spomenutim mjestima. some of which can be eaten only in this city. a preporuìujemo vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa roštilja: pljeskavice (takoíer se služe sa somunom i lukom). 10 ili više. bosanski lonac. Ali dok ste tu. bamija sa janjetinom. Tradicionalni bosanski fast food restorani su ašìinice. alcohol or coffee are not served in any of the mentioned fast food places. yoghurt. But. while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients) are found in buregdžinicas. Iako se ovi restorani mogu pronaëi širom grada. You will need several glasses of water to eat a Sarajevo baklava. Opëenito govoreëi. bosanski lonac (gusta ìorba od mesa i povrëa). dok ëevap~iëe možete jesti u ëevabdžinicama.poìevši od ukusnih bosanskih jela. kadaif. postoje velike razlike izmeíu bosanske i turske kuhinje. Trebat ëe vam nekoliko ìaša vode da pojedete sarajevsku baklavu. and almost all are non-smoking. the majority of them are concentrated in Bašìaršija (old Turkish quarter).. u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style ašìiniìas. onions. and ocasionally kajmak (sweet cheese spread).. èevap~iëi (spiced ground beef balls) can be eaten at ëevabdžinicas. Typical meals served in ašìiniìas are sarajevski sahan. budite svjesni da je slatko zaista slatko u Sarajevu. jelo saìinjeno od raznih dolmi (povrëe punjeno mesom i rižom). Premda je domaëa kuhinja bila pod snažnim utjecajem turske kulture. These are available in numerous ëevabdžinicas around town. along with other grilled meat specialties such as pljeskavica (hamburgerlike patty served with somun and yoghurt). kadaif. As far as the sweets are concerned. a u skoro svim je zabranjeno i pušenje.WHAT TO EAT [TA JESTI S arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine. and with somun (thin pitabread unique to Sarajevo). but with major differences. Sarajevu možete uživati u izvrsnoj hrani . Although these Bosnian fast food restaurants can be found throughout the city. Typically.. beware that sweet is really sweet in Sarajevo. lukom. ružica. spinach or even squash). Možete ih probati u brojnim ëevabdžinicama. pa do raznovrsnog izbora iz meíunarodne kuhinje. Tipiìna jela koja se služe u ašìinicama su sarajevski sahan. a pite (jufke punjene razliìitim sastojcima) možete pronaëi u buregdžinicama. povrëem ili sirom. jogurtom. The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one. ružicu. Kada je u pitanju slatko. a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat and rice). You should make sure not to miss one of the most popular local specialties – various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat or vegetables such as potato. veëina se nalazi na Bašìaršiji. rolled spiced meat balls served in portions of 5. eating light is not the Sarajevo way. bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. a thick stew-like soup made of meat and vegetables. od kojih se neka mogu naëi samo u Sarajevu. 57 . tufahiju ili bilo koji drugi kolaì u nekoj od brojnih slastiìarni na Bašìaršiji. U Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional ëevapìiëi. sudžukice (small sausages served with mustard). a po vašem izboru i sa kajmakom. tufahija or any other cake at any of Bašìaršija’s many cake shops. Sarajevski ëevapìiëi se služe u porcijama od 5. while here. Generally speaking.. bilo bi šteta da ne probate ukusna domaëa jela.

.

NACIONALNA HRANA Avlija Sumbul Avde 2 033 444 483 Bašìaršija Bašìaršija 18 033 921 595 Kibe Vrbanjuša 164 033 441 936 Kod Bibana Hošin brijeg 95 033 232 026 Kod Keme êulagina 12 033 531 140 Lovac Petrakijina 24 033 205 424 Lovaìki dom Nahorevo 10 033 670 819 Moriëa Han Saraìi 77 033 236 119 Nanina kuhinja Kundurdžiluk 35 033 533 333 Park prinìeva Iza Hrida 7 061 222 708 Pod lipom Prote Bakoviëa 4 033 440 700 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA Cappucino Grbaviìka 8 033 811 212 Dal Padrino Branilaca Sarajeva 20 033 217 925 Galija ^obanija 20 033 443 350 Magarac Azize Šaëirbegovië 6 033 613 213 Michelle Ferhadija 25 033 444 484 Roma Grbaviìka 4 033 203 005 Trattoria Uno Zmaja od Bosne 45 061 172 230 Vapiano Franca Lehara 2 033 956 954 Vinoteka Skenderija 12 033 214 996 INTERNATIONAL FOOD / MEêUNARODNA HRANA 4 sobe gospoíe Samje éekaluša 61 033 202 745 Caballero Džidžikovac 3 033 210 266 Druga kuëa Lora Kolodvorska 9 033 716 700 \ulagin dvor \ulagina 10 062 316 564 Fan Ferhatovi} ^izmed`iluk 1 033 236 000 Global Food Braëe Begiëa 6 061 274 955 McDonald’s Titova 36 033 586 225 Karuzo Dženetiëa ìikma bb 033 444 647 Mala kuhinja* Josipa Štadlera 6 061 144 741 Maroko Vladislava Skariëa 3 033 232 428 Peppers Zagrebaìka 4a 033 201 550 *Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail WiFi D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 59 . AŠéINICE.NATIONAL FOOD / RESTORANI .RESTAURANTS RESTORANI ]EVABDŽINICE. branilaca Dobrinje bb 033 455 555 èevabdžinica Mrkva Express Envera Šehoviëa 34 033 618 888 èevabdžinica Petica Bravadžiluk 29 033 537 555 èevabdžinica Željo Kundurdžiluk 12 033 447 000 RESTAURANTS . BUREGDŽINICE Name / Ime  Ašìinica & }evabd`inica Bosna Veliki Mud`eleti 12 033 446 133 Buregdžinica Bosna Bravadžiluk 11 033 538 426 Buregdžinica Saì Mali bravadžiluk 2 033 239 748 èevabdžinica Galatasaray Gazi Husrev-begova 44 033 535 446 èevabdžinica Kurto Ba{~ar{ija 27 033 447 502 èevabdžinica Mrkva Bašìaršija Bravadžiluk 13 033 532 519 èevabdžinica Mrkva Grbavica Zagrebaìka bb 033 222 225 èevabdžinica Mrkva Dobrinja B.

Dodatne usluge: Hrana za ponijeti.ba \ulagina ~ikma 8 033 447 727 08:00 . Extra Services: Take Away Service. ketering Recommended / Preporuìeno: Stew-like Dish/Papaz ëevab A[^INICA HAD@IBAJRI] F. Catering Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama.19:00 FREE DELIVERY 08:00-19:00 This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine.Brandy/Domaëe rakije BUREGD@INICA ASD@ FREE DELIVERY 08:00-20:00 National / Nacionalni Bravad`iluk 28 033 537 503 08:00 . Extra Services: Take Away Service.18:00 Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo. NAMIKA National / Nacionalni Veliki }ur~iluk 59 033 536 111 07:00 . ketering Recommended / Preporuìeno: Homemade Rakija . Dodatne usluge: Hrana za ponijeti.barhana. 033 447 583 08:00 . Catering Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje. Extra Services: Take Away Service Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu.24:00 Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Meat Dish/Paìe BARHANA Mediterranean / Mediteranski www.24:00 A perfect place for enjoyment of wholesome food. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti. Catering Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani.RESTAURANTS RESTORANI A[^INICA ASD@ National / Nacionalni Mali }ur~iluk 3 033 238 500. ketering Recommended / Preporuìeno: Pastry with mllings/Pite Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 60 . Extra Services: Take Away Service.

Extra Services: Take Away Service. Catering Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo. ketering Recommended / Preporuìeno: Stuffed Veal Steak a la La Scala / Punjeni teleëi steak a la La Scala RISTORANTE PIZZERIA PICCOLO MONDO International / Me|unarodni Kotromaniëa 5 033 213 903 08:00 . ketering Recommended / Preporuìeno: Gulash Dveri/Gulaš Dveri INAT KU]A National / Nacionalni Veliki Alifakovac 1 033 447 867 11:00 .inatkuca. ketering Recommended / Preporuìeno: Plate mlled with dolmas/Sahan LA SCALA International / Me|unarodni Merhemiëa trg 9 033 212 147 Tue-Sun / Uto-Ned: 09:00 – 24:00 Explore your gastronomical senses in a pleasant ambience.RESTAURANTS RESTORANI DVERI International / Me|unarodni Prote Bakovi}a 12 033 537 020 09:00 . Dodatne usluge: Hrana za ponijeti.22:30 www.ba Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again. Catering Zadovoljite vaša gastronomska ìula u ugodnom ambijentu. Extra Services: Take Away Service. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti.dveri.23:00 www. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti.ba Bosnian food in a landmark setting. ketering Recommended / Preporuìeno: Risotto Piccolo Mondo / Rižoto Piccolo Mondo Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 61 . Extra Services: Take Away Service.23:00 A tradition of many years has created a world of delicious Italian cuisine. Catering Dugogodišnja tradicija stvorila je svijet ukusne italijanske kuhinje.co. Extra Services: Take Away Service. Catering Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika.

moderne arhitekture i sjajnog ambijenta.vegehana. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Chicken Tikka Masala www.20:00 SUSHI SAN FREE DELIVERY 11:00-20:00 min. Sat / Sub: 12:00 .Pet: 11:00-20:00.ba Pleasant vegetarian restaurant which offers homemade and international food made from fresh ingredients of organic origin.vapiano. Kitchen Open / Kuhinja: 10:00 . Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Pastas and Pizzas / Paste i Pizze VEGEHANA International / Me|unarodni Ferhadija 39 033 570 682 10:00 .21:00. Ugodni vegetarijanski restoran koji vam nudi domaëa i strana jela spravljena od svježih namirnica organskog porijekla.23:00. 20 KM The best sushi with carefully selected and always fresh msh. Extra Services: Take Away Service Najbolji sushi sa uvijek svježom i pažljivo odabranom ribom. Extra Services: Take Away Service Odliìan balans svježe kuhinje. 20 KM International / Me|unarodni Paromlinska 48a 061 277 384 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:00-23:00. modern architecture and excellent ambiance. Extra Services: Take Away Service Uživajte u okusima i mirisima tradicionalnih indijskih jela. Sun/Ned: 17:00-23:00 Enjoy the navor and aroma of Indian food.ba Mediterranean / Mediteranski Franca Lehara 2 (Alta Shopping Center) 033 956 954 09:00 .RESTAURANTS RESTORANI www. Recommended / Preporuìeno: Falafel & Ginger Drink 62 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail . www.22:00 VAPIANO PASTA PIZZA BAR Excellent balance of fresh cuisine.sarajevosushi. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporuìeno: Maki Mix TAJ MAHAL HOME DELIVERY 11:00-22:00 min.com International / Me|unarodni Muse èazima èatiëa 33 033 833 034 Mon–Fri / Pon .

.

HOT SPOTS HOT SPOTS CLUBS / KLUBOVI Name / Ime Club Rooms Titova 7 Coloseum Club Terezije bb Fis Kultura Musala bb Jež Zelenih beretki 14 Podroom Zelenih beretki 12 Pravda Radiëeva 4c Studio 1 Kolodvorska 12 CAFES / KAFI]I Aquarius Caffe & Sandwich Bar Hasana Brkiëa 2 Barbarosa Hasana Brkiëa 30 Bristol Cafe Fra Filipa Lastriëa 2 City Lounge Zelenih beretki 22a Creps Gajev trg 4 Delikatesna radnja Obala Kulina bana 10 Dialog Caffe Muhameda Kantardžiëa 3 Galerija Boris Smoje Radiëeva 11 Gogo Merhemi}a trg 13 Habitue Cafe Šenoina 8 Halvat (Male daire) Luledžina 6 Imperijal Maršala Tita 56 Med i Mlijeko Kundurdžiluk 3 Meeting Point Hamdije Kreševljakoviëa 13 Metropolis Maršala Tita 21 Michelle Ferhadija 15 Moj Cafe Trg fra Grge Marti}a 4 Opera Branilaca Sarajeva 25 Ort Caffe Zelenih beretki 22 Palma Porodice Ribar 5 Promenada Ferhadija 4 Radio Cafe Štrosmajerova 4 Ramis slastiìarna Saraìi 1 Vatra Ferhadija 4 INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I Euronet Y Obala Kulina bana 2 Ka5aN Cafe Husrefa Redžiëa 3 PUBS / KAFANE I PIVNICE Akademija (Obala) Obala Kulina bana 11 Alfonso Fra Grge Martiëa 14 Celtic Pub Ferhadija 12 (pasa`) Cheers Pub & Kitchen Muvekita 4 City Pub Despi}eva bb Guinness Pub Ferhadija 26 Marquee Obala Kulina bana 6 Pivnica HS Franjevaìka 15 The Pub Envera Šehoviëa 15 033 550 550 033 250 860 061 279 136 033 650 312 033 206 952 033 558 215 033 720 254 033 609 033 063 131 751 033 705 000 061 172 654 033 208 855 061 275 500 033 226 355 033 213 921 061 515 713 033 210 699 061 308 378 033 668 186 033 203 315 033 444 484 033 223 602 061 156 943 061 257 843 033 714 700 062 401 762 033 535 947 033 222 244 033 668 227 033 208 227 033 299 955 033 207 961 061 712 985 062 476 476 033 209 789 061 722 260 061 349 020 033 239 740 062 152 152 WiFi D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 64 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail .

enjoy superb cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy performances by well-known domestic and regional DJs. vrhunske koktele i odliìnu zabavu. and the club’s stage is occupied by regional and local music stars. Bahgdad Cafe je savršeno mjesto za opuštanje u orijentalnom ambijentu. Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 65 . Music lovers can often enjoy unplugged concerts. CORDOBA CAFÉ cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 217 368 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 – 23:30. Unikatan objekt u potpunosti posveëen Josipu Brozu Titu. Latin Nights are held each Monday. Take a break in Cordoba café with a cup of Lavazza Gran Riserva. Sun / Ned: 08:00 .GOING OUT IZLAZAK BAGHDAD CAFE cafe & lounge bar Bazerd`ani 3 033 537 218 10:00 . Popularno okupljalište mladih gdje ëete pronaëi dobru zabavu. koja je u Sarajevu dostupna samo u ovom objektu. uz ukusne kolaìe i odliìna jela. Located by the Wilson’s Walkway.00:00 Relax in an oriental atmosphere. Petkom i subotom uživajte u nastupima renomiranih domaëih i regionalnih DJ-eva.24:00 www. a unique brand of coffee available exclusively in this cafe in the city.ba A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. a nerijetko na stageu Cinemas Cluba nastupaju i muziìke zvijezde iz BiH i regiona. CINEMAS CLUB club / klub Mehmeda Spahe 20 033 218 811 18:00 . CAFE TITO cafe bar Zmaja od Bosne 5 061 208 881 00:00 . along with excellent meals and delicious desserts. Ljubitelji muzike ìesto mogu uživati u unplugged nastupima bendova. Latino Night je na programu ponedjeljkom.caffetito.cinemas. it is an ideal spot for a break during summer days. uz nargile. smoke a hookah. Smješten je uz Vilsonovo šetalište i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana.23:00 Napravite predah u Cordoba caféu i popijte unikatnu kafu Lavazza Gran Riserva.04:00 www.ba Popular night spot where entertainment awaits.

lociran u srcu Bašìaršije. www.Sun / Sub . odliìno je mjesto za svako doba dana gdje možete uživati u dobrom provodu uz elektronsku muziku i nastupe bendova. a svakog ìetvrtka. One of the best places in Sarajevo dedicated to rock music. Fans of this genre can enjoy live performances by rock bands on weekends. 66 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail .Fri / Pon .GOING OUT IZLAZAK HACIENDA club / klub Bazerdžani 3 033 441 918 10:00 – 03:00 Club and restaurant Hacienda.ba cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Center) 061 417 403 07:00 .23:00 NEWS BAR In the unique ambiance of News Bar you can enjoy up-to-date information with coffee.00:00.place4you. Mash is a great spot for daytime coffee as well as for evening fun. drinks or original sandwiches. MASH club / klub Branilaca Sarajeva 20/1 061 236 488 08:00 . Ljubitelji ovog žanra vikendom mogu uživati u nastupima rock bendova. Mash je odliìan izbor za dnevnu kafu. located in the heart of Bašìaršija. Klub i restoran Hacienda. along with excellent Mexican food. ali i za noëni provod. but on Thursdays. PRO ROCK CLUB JOHNNY club / klub Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Mon . is the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic music and band performances.Pet: 08:00 . Sat . Jedna od najboljih sarajevskih lokacija posveëenih rock muzici. Ideal place for a break after a hard working day.02:00. Fridays and Saturdays you can expect live music and DJs.00:00 Club Mash is the perfect spot anytime. petka i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. U jedinstvenom ambijentu News Bara možete uživati u svježim informacijama uz kafu. piëe ili originalne sendviìe. Idealno mjesto za predah nakon napornog poslovnog dana. kao i odliìnu meksiìku hranu.Ned: 08:00 . Klub Mash je savršeno mjesto za izlazak.

Objekat je “pet friendly” što znaìi da po danu možete povesti i vaše kuëne ljubimce. U ponudi su raznovrsni slatki specijaliteti i napici pripremljeni po tradicionalnim receptima.03.ba Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible feeling that comes from small things in life. so. live bands.00 Pussy Galore is the right spot if you are looking for special musical nights. Trenutke uživanja i opuštanja sa dragim osobama ovdje ëete provesti na najbolji naìin. sendviìe i slastice. The cafe offers a large drinks selection and the everlasting sounds of ex-Yu pop rock hits. Spazio Cafe nudi veliki izbor vrhunskih napitaka od kafe. RAHATLOOK cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Ferhadija 41 033 921 461 09:00 – 22:00 www.23:00 Yu Cafe’s interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia.GOING OUT IZLAZAK PUSSY GALORE club / klub Kundurdžiluk bb 061 482 464 11:00 . Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 67 . Spazio Cafe offers a big selection of coffees. It offers various sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes. SPAZIO CAFFE cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiìarna Radiëeva 11 033 209 226 07:00 – 23:00 Here you will enjoy and relax with those dear to you in the best way.rahatlook. It is a “pet-friendly” place. YU CAFFE cafe bar Mala aleja do br. you can take your pets there. sandwiches and cakes. Redovne tematske muziìke veìeri i ìesti nastupi bendova ìine Pussy Galore pravom lokacijom ukoliko tražite dobru noënu zabavu. and great night fun. 28 061 700 820 08:00 . during the daytime. Rahatlook je mjesto gdje ëete pronaëi duševni mir koji proizlazi iz malih stvari. U ponudi se nalazi veliki izbor piëa uz neprolazne ex-Yu muziìke hitove. Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bivše Jugoslavije.

The Trio’s members are Samir Fejzië (piano. with works including classical pieces. Bosanske pjesme za glas i trio (2009. a njihov repertoar ukljuìuje jazz standarde. They will perform pieces from their previous albums. Samir Fejzië Trio ëe 6. stiliziranu tradicionalnu muziku (sevdalinka. 68 . as part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. Given his many experiences – from the classic music that he studied. mugam. Samir Fejzië Band) and Romantic Soul (2011. stylized traditional music (sevdalinka. 2008. which later evolved into the Trio. So far. Samir has produced three albums: Vintage (2007) with the Swedish singer. Hrvoje èaëulovië (bass) and Jasmin Efendië (drums). ìija kombinacija rezultira repertoarom koji se može nazvati umjetniìkom muzikom novog doba. Samir Fejzië. to the other musical genres that he enjoys – he started the Samir Fejzië Band in 2008. koji je.) and original compositions. Odlikuje ih stilska raznolikost – u njihovom opusu su prisutni žanrovi od klasiìne. and their repertoire includes jazz standards. Samir Fejzië Band). Lider i osnivaì trija je Samir Fejzië. Samir Fejzië Band) i Romantic Soul (2011. sarajevski kompozitor i pijanista. koji je evoluirao u Samir Fejzië Trio. Their music is characterized by a wide range of styles. as well as one composition which will be featured on their new album. godine osnovao Samir Fejzië Band. Samir je dosad izdao tri albuma: Vintage (2007). Samir Fejzië Band). januara u 21 sat nastupiti u Sarajevsko pivo Holiday Pubu u okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa. On January 6.SARAJEVO SCENE SARAJEVSKA SCENA The Samir Fejzië Trio Samir Fejzië Trio Photo / Foto: Naía Berberovië T he Samir Fejzië Trio is a group of musicians who came together out of a love for jazz and live performances. Bosanske pjesme za glas i trio (2009. sevdalinke s kojom je odrastao i ostalih muziìkih žanrova u kojima uživa.m. The leader and founder of the Trio is Sarajevan composer and pianist. te jednu kompoziciju koja ëe se naëi na njihovom novom albumu. oriental and soul music – a combination which results in an artistic repertoire of music for a new age. vocals). at the Sarajevsko pivo Holiday Pub.. preko orijentalne i soul muzike. Karolina Ollinen.. to the sevdalinka he grew up with. mugam…) i autorske kompozicije. Hrvoje èaëulovië (bass) i Jasmin Efendië (bubnjevi). S amir Fejzië Trio ìine muziìari ujedinjeni u ljubavi prema jazzu i nastupima uživo. gdje ëe izvesti pjesme s prethodnih albuma. skupivši iskustva iz klasiìne muzike koju je studirao. glas). Trio ìine Samir Fejzië (klavir. the Samir Fejzië Trio will perform at 9:00 p. sa švedskom pjevaìicom Karolinom Ollinen.

.

000 razliìitih trgovina koje su nudile proizvode i usluge. which was built between 1537 and 1555 and contains various interesting shops. tradicionalno pokuëstvo i odjevne predmete. kao što su džezve. clothing items. godine. it boasted 12000 various shops selling products and services of 80 different craftsmen and tradesmen. kreatora mogu se pronaëi na ulicama Ferhadija i Titova. earrings. gdje možete kupiti suvenire. rings. u kojem se i danas nalaze brojne zanimljive prodavnice. decorated with specimc Bosnian pattern. 70 . ibrici (bakreni sudovi za vodu)… Sarajevski zlatari bili su nadaleko poznati u vrijeme Osmanskog carstva zbog specimìnog dizajna nakita. will certainly impress you with its beauty. Importanne Center. bakeries. As old as the city itself. pokuëstvom. koje su “razbacane” po Bašìaršiji. Shopping centri S We recommend a visit to BBI Center. where various shops selling apparel. arajevo ubrzano postaje interesantna shopping destinacija.. Although dramatically changed. Na Bašìaršiji možete posjetiti i Gazi Husrev-begov bezistan. located in the center of the city. is perfect for combining shopping with quick bites. predlažemo vam da posjetite Bašìaršiju. gdje se nalaze brojne trgovine sa odjeëom. savršeno je mjesto za uživanje u shoppingu. You may purchase them in carpet shops throughout Bašìaršija. mldžani (coffee cups). ibrici (copper water dish)… The city’s jewelry makers were well known throughout the Ottoman Empire for their particular designs. located near the Wilson’s Walkway and Historical Museum of BiH. srebrni i zlatni nakit… Shopping Centers arajevo is increasingly becoming an interesting shopping destination. but. While in Bašìaršija. Traditional carpets. and a spa where you can combine shopping with a bit of relaxation. U njeno zlatno doba na Bašìaršiji je postojalo preko 80 vrsta zanata i preko 12. Preporuìujemo vam posjet BBI Centru. šorvani (dukati). restorani. smještenom u središtu grada. i 1555. located on Marijin Dvor. Some of the unique jewelry items found on Bašìaršija are beautifully crafted belenzuci (thick wrist bracelets). slastiìarne. decorative golden coins… Jewelry makers (silver and gold smiths) are mostly located on Gazi Husrev-begova Street (commonly Zlatarska or the Goldsmiths’ street). a moderni butici sa konfekcijom i proizvodima bh. head to Bašìaršija. such as džezve (cofee pots). ali i odliìnoj gastronomskoj ponudi. Stara kao i sam grad.. ogrlice. U koliko želite kupiti autentiìne suvenire. Bašìaršija’s most popular street is Kazandžiluk (Coppersmith Street). you can also visit the Gazi Husrev Bey’s Bezistan (covered bazaar). Bašìaršija je stoljeëima bila zanatski i trgovaìki centar grada. necklaces. you can still mnd Bašìaršija’s shops mlled with souvenirs. Tradicionalni ëilimi sa specimìnim bosanskim šarama ëe vas takoíer oduševiti svojom ljepotom. naušnice. na Bašìaršiji i danas možete pronaëi brojne zanatske radionice i trgovine. prstenje. and household items are found.. smješten na Marijin dvoru. Modern boutiques and fashion shops. mldžani (šoljice za kafu). Možete ih kupiti u nekoj od prodavnica ëilima. gdje ëete naëi maestralno izraíene tradicionalne predmete od bakra. traditional household items. koji se nalazi u blizini Historijskog muzeja BiH i Vilsonovog šetališta.. There is also the recently opened Alta. for centuries Bašìaršija was the city’s center of trade and craftsmanship. Zlatarske radnje veëinom su smještene u Gazi Husrevbegovoj (Zlatarskoj) ulici. fashion accessories. ali i kamëi.WHERE TO SHOP GDJE KUPOVATI Souvenirs Suveniri T o pick up authentic souvenirs. gdje shopping možete spojiti sa relaksacijom. a tu je i nedavno otvoreni Alta shopping centar. Neki od unikatnih komada nakita koje možete pronaëi na Bašìariji su prekrasno izraíeni belenzuci (srebrene narukvice). U posljednje vrijeme otvoreni su brojni shopping centri. as well as those featuring designs of local designers. During its golden period. modnim dodacima. kao i spa dio. restaurants. Importanne Centar. where you can mnd superbly created engraved copper products. izgraíen izmeíu 1537. silver and gold jewelry. the city’s Turkish quarter. also cafes. Iako su se mnoge stvari promijenile. S Najpopularnija ulica na Bašìaršiji je Kazandžiluk. can be found along Ferhadija and Titova Streets. The new shopping centers are springing up all the time.

Make-up.M. kozmetika Fashion.Bektië Zlatar i mligran . Shoes & Sport Equipment / Odjeëa. Food. Huseinovi} Kazandžija .M. {minka. Household Items. Bašeskije 14 Titova 46 Ferhadija 25 Mar{ala Tita 34 Ferhadija 5 Štrosmajerova 1 Feriza Tumbula 13 Ferhadija 3 Mis Irbina 14 Terezije bb Ferhadija 30 Despiëeva 6 Ferhadija 14a Gajev trg 5 Gazi Husrev-begova 30 Kazand`iluk 18 Kovaìi 19 Veliki }ur~iluk 40 Gazi Husrev-begova 45 Gazi Husrev-begova 30 Gazi Husrev-begova 39 Gazi Husrev-begova 59 Kazazi 10 Gazi Husrev-begova 47 Kolodvorska 12 033 953 800 033 569 999 033 266 295 033 532 144 033 259 951 033 531 631 033 204 382 033 552 252 062 116 310 033 550 795 Offers / Ponuda Fashion. nakit i modni dodaci Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Bags and Belts / Tradicionalne ta{ne i kai{evi Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit SHOES / OBU]A Aldo Ofmce Shoes Planika Trgovina STAV BB Sport Madness Sportlife Optika Baro{ Optika Salihbegovië Swarovski Eld satovi i nakit SPORT & LEISURE / SPORT I REKREACIJA WATCHES. tehnika Fashion. obuëa i sportski rekviziti 033 443 971 Athletic Clothing. Electronic Equipment / Moda. {minka. GLASSES & JEWELRY / SATOVI. Ties / Mu{ka i `enska odijela. Make-up. kozmetika. suveniri Men’s and Women’s Fashion / Mu{ka i `enska moda Women’s Fashion / @enska moda Hats and Caps / Šeširi i kape Men’s and Women’s Suits. Dress Shirts. Cosmetics / Moda. higijena Shoes for Men and Women / Muška i ženska obuëa 033 668 999 Shoes for Men and Women / Muška i ženska obuëa 033 558 560 Shoes for Men and Women / Muška i ženska obuëa 061 534 854 Shoes for Women / Ženska obuëa 033 222 333 Clothes. Cosmetics. Cosmetics. dom.Haris Zec Zlatar . dom.F. hrana.M.N. Jewelry & Fashion Accessories / Satovi. Shoes & Sport Equipment / Odje}a. Hygiene / Parfemi. Electronic Equipment / Moda. Food.Midhat Be}ar Kazand`ija . Hygiene / Parfemi. Souvenirs / Moda. Household Items. Alië Ta{nar . NAO^ALE I NAKIT CRAFTS / ZANATI Filigran . tehnika Fashion. obu}a i sportski rekviziti 033 223 975 Clothes. obuëa i sportski rekviziti 033 573 900 033 261 426 033 216 470 033 223 393 033 534 240 061 139 511 061 212 149 061 201 860 033 237 336 033 534 240 033 660 425 033 233 182 033 239 017 061 136 585 Prescription Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sun~ane nao~ale Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale Jewelry & Fashion Accessories / Nakit i modni dodaci Watches.Somë Zlatar .Kasumagië Zlatar .M. dom. hrana.Beëar Zlatar . Shoes & Sport Equipment / Odjeëa. Lehara 2 Trg djece Sarajeva 1 Zmaja od Bosne 7-7a Gazi Husrev-begova bb Mar{ala Tita 33 Ferhadija 26 Maršala Tita 21 Mar{ala Tita 34 Mar{ala Tita 58 Mula M.SHOPPING KUPOVINA SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI Name / Ime Alta BBI Centar Importanne Gazi Husrev-begov bezistan Benneton Bellisima Dendi Granoff Modiko Terranova CM DM Bulevar F.S. kravate i ko{ulje Local Designer’s Fashion & Accessories / Odje}a i modni dodaci doma}ih dizajnera Fashion for Men and Women / Muška i ženska moda FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI COSMETICS / KOZMETIKA 033 617 650 Cosmetics. Begovië Zlatar . kozmetika. higijena 033 572 115 Cosmetics. Halvo JYSK HOME DESIGN / URE\ENJE KU]E 033 658 752 Furniture & Home Design / Namje{taj i ure|enje ku}e Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 71 .N.

ìokoladne proizvode. ACT Wine Shop je specijalizirana prodavnica koja nudi vrhunska vina. Alma Ras predstavlja novu kolekciju koju ìine mno rublje i udobne pidžame. te radi na promovisanju vina i vinske kulture kroz Masterclass i škole vina.alma-ras.SHOPPING KUPOVINA ACT WINE SHOP Wine Shop / Trgovina vinom Ulica Patke 1 033 446 600 Mon-Sat/Pon-Sub: 11:00 – 19:00 ACT Wine Shop is a specialized shop that offers mne wines. BH CRAFTS Handmade Clothes & Accessories / Ruìno raíena odjeëa i dodaci NEW ARRIVALS -50 % Veliki ëurìiluk 8 033 238 415 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 .ba 72 . souvenirs and household items in the spirit of traditional B&H motives. baš onakve kakvim su ih stvorili priroda i majstori ìaja.franz-sophie.ba ALMA RAS Lingerie / Donji ve{ -30 % For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.com Hamdije Kre{evljakovi}a 61 033 550 455 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 – 20:00. Sat/Sub: 09:00 – 19:00. mtnessa.WORLD OF ORGANIC TEA Tea Shop / Prodavnica ìajeva Petrakijina 6 033 218 411 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:30 – 20:00. Sat/Sub: 09:00 – 17:00 Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 223 339 Mon-Sat/Pon-Sub: 09:00 – 22:00.act. BH Crafts nudi unikatnu ruìno raíenu odjeëu. Sun/Ned: 12:00 – 18:00 Franz & Sophie is a unique place where you can mnd organic teas from all over the world – just like the nature and tea masters have created them.. pilatesa.20:00. motiva. suvenire i predmete za ureíenje kuëe u duhu tradicionalnih bh. Sun/Ned: 10:00 – 16:00 BH Crafts offers unique handmade clothing. www. Franz & Sophie je jedinstveno mjesto gdje možete naëi organske ìajeve iz cijelog svijeta. As a part of the special autumn offer you can discover the limited series of products for leisure and activities such as yoga. You will be served by the mrst tea sommelier in the region. www.bhcrafts. Posebnu jesenju ponudu ìini limitirana serija proizvoda za slobodno vrijeme i aktivnosti poput yoge. žestice.. spirits.org FRANZ & SOPHIE .. pilates. Sun/Ned: 12:00 – 20:00 Alma Ras presents the new collection of mne underwear and comfortable pajamas. Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail www. chocolate products and promotes wine and wine culture through Masterclass and schools of wine. accessories. Uslužit ëe vas prvi sommelier za ìaj u regionu.. mtness.

kao i suvenira. household items and gifts.21:00 Galerija Isfahan is a specialized handmade carpets shop that offers a wide range of carpets and handicrafts from various parts of Iran. odjeëa i pokloni NEW ARRIVALS Saraìi 77 033 237 429 09:00 .rukom. bags for mobile phones.SHOPPING KUPOVINA GALERIJA ISFAHAN Handmade Carpets. torbice za mobilne telefone. NEW ARRIVALS www. Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 73 . marame. If you are looking for the ideal gift. Galerija Isfahan je specijalizirana prodavnica ruìno raíenih ëilima koja nudi širok izbor ëilima i ruìnih radova iz razliìitih dijelova Irana.net ZLATAR I JUVELIR .somc.Goldsmith / Zanat .oculto.isfahan. clothing.. from 01/16: 11:00 – 20:00.Zlatar i juvelir Gazi Husrev-begova 53 033 226 682 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 – 19:30.FAHRUDIN SOFIè Traditional Craft . NEW ARRIVALS www. bags with special prints. Dizajnizani nakit. izbor rukotvorina u RuKomu ëe vas sigurno oduševiti. modni dodaci i predmeti za kuëu èulhan 5 061 028 706 to 01/15 visit us on SAHM.. decorative stickers for the walls.. Sat/Sub: 09:00 – 17:00 Visit us and share our passion for unique designer frames and sunglasses in our exclusive boutique. / do 15. scarves. RUKOM Fashion.. you will be delighted with RuKom’s handicrafts collection. posjetite nas na SAHM-u..ba Posjetite nas i podijelite našu strast prema unikatnim dioptrijskim i sunìanim naoìalama u ekskluzivnom optiìkom studiju. NEW ARRIVALS www. Clothes & Household Items / Ruìno raíeni tepisi. dekorativni stikeri za zid.01. od 16.ba OPTIKA OCULTO Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunìane naoìale Šenoina 12 033 666 333 Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 – 20:00. Ukoliko ste u potrazi za idealnim poklonom.ba Višedecenijsko iskustvo majstora Somëa garant su kvalitete autentiìnog tradicionalnog i modernog nakita.:11:00 – 20:00. posebno printane torbe.01. Sat / Sub: 09:30 – 14:30 Long experience of craftsman Somë guarantees the quality of authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs. Designed jewelry. Accessories and Household Items / Moda. -20 % www. odjeëu. predmete za domaëinstvo i poklone.

.

Muvekita 2 033 442 887 Hostel Travellers Home èumurija 4 070 242 400 Hostel Ville Safvet-bega Ba{agi}a 93 062 968 554 Price Range / Cjenovni razred ää äääää äää äää ääää äääää äääää ääää äääää ääää äää äää äääää äää äää äääää äää äääää ääää äää ääää ää äää ä ää ää äää äää ää ää ä ä ä ä< 50 KM ää51 . Mustafe Pintola 23 033 773 100 Kovaìi Kovaìi 12 033 573 700 Michele Ivana Cankara 27 033 560 310 Mod Hamdije Kreševljakoviëa 48 033 206 628 Radon Plaza Džemala Bijediëa 185 033 752 900 Sarajevo Džemala Bijediëa 169a 033 777 900 Terme Banjska bb 033 772 100 Unica Hamdije Kreševljakoviëa 42 033 555 225 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOèIŠTA I PANSIONI Pansion Bašìaršija Veliki ëurìiluk 41 061 177 952 Pansion éobanija éobanija 29 033 441 749 Pansion Kandilj Bistrik 12a 033 572 510 Pansion Stari Grad Sagrdžije 29a 033 239 898 Pansion Vijeënica Mustaj-pašin mejdan 5 033 233 433 Prenoëište Hotel Ada Abdesthana 8 033 457 870 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI Motel Mejdan Mustaj-pašin mejdan 11 033 233 563 Hostel Ferhadija Ferhadija 21 033 238 811 Hostel Old City Sime Milutinovi}a Sarajlije 1 033 555 355 Hostel Srce Sarajeva S.H.200 KM ä ä ä ä ä201 KM < Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 75 .ACCOMMODATION SMJE[TAJ HOTELS / HOTELI Name / Ime  Alem Put mladih muslimana 12 033 655 589 Art Vladislava Skariëa 3 033 232 855 Astra Zelenih beretki 9 033 252 100 Astra Garni Kundurdžiluk 2 033 455 100 Bosnia Kuloviëa 9 033 567 010 Bristol Fra Filipa Lastriëa 2 033 705 000 Central èumurija 8 033 561 800 Dardanija Radiëeva 19 033 213 613 Europe Vladislava Skariëa 5 033 580 400 Grand Muhameda ef.100 KM ää ä101 .150 KM ä ä ä ä151 . Pandže 7 033 563 100 Hayat Abdesthana 27 033 570 370 Hecco Medrese 1 033 273 730 Holiday Inn Zmaja od Bosne 4 033 288 000 Hollywood Dr.

satelitska TV. prevoz do aerodroma CITY BOUTIQUE HOTEL www. besplatna gradska tura BAŠTINA HOTEL LATINSKI MOST www. prevoz do aerodroma (plaëa se) 76 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail . Free City Tour Sadržaji: Besplatan internet. prevoz do aerodroma (plaëa se) BOUTIQUE 36 HOTEL www. Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Parking. Satellite TV.hb36.com Obala Isa-bega Ishakoviëa 1 033 572 660 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Parking. parking (plaëa se).8€. Satellite TV. sef. Satellite TV.ACCOMMODATION SMJE[TAJ B&B DIVAN www.hotel-latinskimost. prevoz do aerodroma (plaëa se). Parking Available (not free). sala za sastanke. besplatan internet. sala za sastanke. restoran. Meeting Room.ba Safvet-bega Ba{agi}a 36 033 233 309 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Parking Available (24 hours – 8€. sa obezbje|enjem). Restaurant. sef. besplatan internet. Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Lift. Cafe bar. cafe bar. restoran. Shuttle to Airport (not free). satelitska TV. sef. besplatan internet.pansiondivan. satelitska TV. Safe Deposit Box. Free Internet.ba Mula Mustafe Ba{eskije 2 033 566 850 Price range / Cjenovni razred: ääää Facilities: Elevator. Free Internet. with security). Free Internet. konferencijska sala. Satellite TV.cityhotel. Restaurant. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box. Shuttle to Airport Sadržaji: Parking (24 sata . Meeting Room. Conference Room. satelitska TV.ba Mula Mustafe Bašeskije 54 033 238 677 Price range / Cjenovni razred: ää Facilities: Free Internet.

satelitska TV.hotel-sokak. Free Internet. Meeting Room. Muvekita 2/3 062 993 330 Price range / Cjenovni razred: ä Facilities: Safe Deposit Box. Shuttle Service (not free) Sadržaji: Sef. Satellite TV. Free Internet. besplatan internet.hcc. besplatan internet. prevoz do aerodroma (plaëa se) Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 77 . sef.ACCOMMODATION SMJE[TAJ HECCO DELUXE www. restoran. sef. satelitska TV. Shuttle to Airport (not free) Sadržaji: Sef. sala za sastanke.com Ferhadija 2 033 558 995 Price range / Cjenovni razred: ääää Facilities: Restaurant. satelitska TV. prevoz do aerodroma (plaëa se) HOTEL SOKAK www. prevoz do aerodroma HOSTEL CITY CENTER SARAJEVO www. Meeting Room Sadržaji: Restoran.H. Satellite TV. Shuttle to Airport Sadržaji: Lift. besplatan internet. Safe Deposit Box. Satellite TV. Satellite TV. satelitska TV. sala za sastanke OLD TOWN HOTEL www. besplatan internet. Free Internet.hoteloldtown.heccodeluxe.ba Mali }ur~iluk 11a 033 574 200 Price range / Cjenovni razred: äää Facilities: Safe Deposit Box. Free Internet.ba Mula Mustafe Ba{eskije 24 033 570 355 Price range / Cjenovni razred: ää Facilities: Restaurant. Safe Deposit Box.ba S.

.

Agram Trg m. Šahinagiëa 11 èemaluša 4 033 617 977 Hair Care / Šišanje. WELLNESS I ZDRAVLJE HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA Name / Ime 24 Hour Emergency Service / Hitna pomoë Clinic Center University of Sarajevo / KCUS Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM) Health Center / Dom zdravlja Stari Grad Health Center / Dom zdravlja Centar Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo Health Center / Dom zdravlja Novi Grad General Hospital / Opëa bolnica Abdulah Nakaš Kolodvorska 14 Bolniìka 25 Bolniìka 25 Alajbegoviëa 1 Vrazova 11 Bihaëka 2 Bl. M. M. Selimoviëa 83b 033 773 850 Olympic Pool. prijateljstva 20 033 755 547 Diagnostics / Dijagnostika A. Selimoviëa 2 Kranjìeviëeva 12 124 033 297 000 033 214 158 033 278 600 033 210 282 033 724 700 033 653 878 033 285 100 Offers / Ponuda Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE Private Clinic / Poliklinika Sunce . feniranje. mtness Alipašina bb 033 276 246 Tennis / Tenis 79 . Begeta RECREATION / REKREACIJA Golf Club Sarajevo Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Tennis Courts / Teniski tereni Zetra Slatina bb 061 556 421 Golf Bl. Šaëirbegoviëa bb BBI Centar A. njega kose 033 236 118 General Dentistry / Generalna stomatologija 033 225 257 General Dentistry / Generalna stomatologija HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI Image KS DENTISTS / STOMATOLOŠKE ORDINACIJE Dentist Practicioner / Stomatološka ordinacija Sulejmanagië Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. WELLNESS & HEALTH SLOBODNO VRIJEME.LEISURE. Fitness / Olimpijski bazen. njega kose 033 810 700 Hair Care / Šišanje. feniranje.

Usluge: Ture i izleti THERMAL RIVIERA ILID@A www. Skakavac waterfall & Trebevi}. zip-line.ba Butmirska cesta 18 033 771 000 09:00 . massage. 66) 061 213 278 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-17:00 Weekly snowshoeing and winter walking trips with demnite departures to Igman. Services: Open pool.com Hendekuša 131. Bukovik. Osijek 033 626 726 Mon-Sun/Pon-Ned: 08:00 – 19:00 Unique combination of excellent fun and adrenaline. aqua jogging. Bukovik. paintball klub Z&J GREEN VISIONS www. Forest Adrenaline Park. closed pool.terme-ilidza.ba Radni~ka bb (opposite no. Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00 The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. vodopad Skakavac i Trebevië. Usluge: Otvoreni bazen. Sand Volleyball. aqua aerobic. ljudski stolni nogomet. Bjelašnicu. aqua mtness 80 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail . Human Table Football.com Zelenih beretki 30 061 190 591 (24h) Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00. aqua dance. masaža. Services: City Tours & Excursions Najbolji naìin da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Services: Snowshoeing and Ski Trips. zatvoreni bazen. zimski izleti.22:00 This large water park offers facilities designed for fun for the whole family. Bjela{nica. Naša specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH.greenvisions. Services: Paintball.app-zj. Our specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia and Herzegovina. Zip-line. Usluge: Zimsko hodanje na krpljama. aqua mtness Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadržaje za cijelu porodicu. Off-Road. aqua aerobic. Usluge: Paintball. off-road. vodiìi i transferi INSIDER CITY TOURS & EXCURSIONS www.ACTIVITIES & TOURS AKTIVNOSTI I TURE ADRENALIN PAINTBALL PARK Z&J www. Guides & Transfers Sedmiìne ture zimskog hodanja na krpljama i zimskog planinarenja sa definitivnim polascima za Igman. šumski adrenalin park. aqua dance. aqua jogging.sarajevoinsider. Paintball Club Z&J Jedinstvena kombinacija dobre zabave i adrenalina. odbojka na pijesku.

Usluge: Oftalmologija. operacija mrene i ugradnje leëa PRIVATE CLINIC SANASA www. dermatologija. kardiologija. aromatherapy. pedijatrija. laserski tretmani EYE CLINIC SVJETLOST www. mikrodermoabrazija. laser eye surgery. orthopedics Sveobuhvatna zdravstvena njega na jednom mjestu. dermal mllers. njega lica i tijela. Services: Ophthalmology. dental medicine.WELLNESS & HEALTH WELLNESS I ZDRAVLJE ABC COSMETIC www. dermalni mleri. Fri/Pet: 08:00 – 18:00 We offer only the best for your eyes: world class experts and latest technology in friendly environment.20:00 A beauty salon you will enjoy.ba Dr. hair removal. ortopedija Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail 81 . tehnologiju i iskustvo. Mustafe Pintola 23 (Hotel Hollywood) 033 762 772 Mon-Thu/Pon-éet: 08:00 – 20:00. urology.dermaestetika. pediatrics. paramnski tretmani za ruke i stopala. dermatology. Usluge: dermatologija. parafmn treatments for hands and feet. Services: Massage. face and body treatments. depilacija. mzikalna terapija i akupunktura DERMA ESTETIKA SKIN CARE CLINIC www. microdermabrasion. retinološke usluge. urologija. laserska korekcija dioptrije. retinal treatments.com Grbaviìka 74 033 715 210 08:00 – 20:00 Complete health care in one place. mesotherapy.20:00. anti-aging treatments. Botox.poliklinikasanasa.svjetlost-sarajevo. cardiology. radiowave face lifting.ba Hasana Kaimije 43 033 532 900 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 . laser treatments Poklonite vašoj koži tretman kakav zaslužuje. radiotalasni lifting lica. Sat / Sub: 09:00 – 18:00 Give your skin a treatment it deserves. mezoterapija. physical therapy and acupuncture Salon ljepote u kojem ëete uživati. aromaterapija. gynecology. cataract surgery and lens implantation surgery Nudimo najbolje za vaše oìi povezujuëi struìnost. anti-aging tretmani. Services: dermatology.ba Te{anjska 3 033 215 820 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 – 18:00. ginekologija.abccosmetic. stomatologija. Services: ophthalmological diagnostics. Botox. Sat/Sub: 10:00 . Usluge: Masaža. Usluge: Oftalmološka dijagnostika.

dok. a po~etna tarifa je 1. The public transport map is located on the inside of the front cover page of Sarajevo Navigator. contact the Public Transport Company (GRAS) at www.gras. 061 760 600 033 1516. njena cijena iznosi 1. co. Taxis Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. 033 660 970. Failure to do so will result in a mne. trolleybuses. Sva vozila posjeduju taksimetre. a voza~i ëe vam na zahtjev izdati ra~un. The driver will issue the receipt upon a request. Karte ko{taju 1. The one-way ticket for an inner-city zone is 1. vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom .gras.ba or at 033 293 333.GRAS na www. 033 220 105 033 570 900. Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo Navigatora.5 KM. 061 468 728. Sarajevo Taxi @uti Taxi / Yellow Cab Crveni Taxi / Red Cab Samir i Emir Taxi Kale Taxi Paja Taxi Boss Taxi 033 1515.GETTING AROUND SNALA@ENJE Public Transport Sarajevo is well connected with a network of trams. For example. 033 570 901 033 1522.5 KM. 033 468 728. 657 307.ba ili 033 293 333. 033 660 666 663 555. Npr. the one-way ticket costs 1.8 KM. However. U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja.Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle. kada je kupujete kod voza~a. buses and minibuses. 033 412 555 033 531 200 82 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail . Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer ëete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno preduze}e . There is currently no direct bus line which connects the Airport with the city center. Taxi {tandovi su jasno ozna~eni.6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku. Several private taxi companies operate in the city 24 hours a day. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. trolejbusa. 618 912 033 760 600. autobusa i kombija. All vehicles use the taxi meter.. if you purchase it with a driver. on the spot. Taxi slu`be Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji radi 24 sata dnevno. Trenutno ne postoji autobuska linija koja povezuje Aerodrom sa centrom grada. taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will cost between 17 and 20 KM. For additional information. Taxi stands are clearly marked and starting rate is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk.co.8 KM. Gradski saobra}aj Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem.