ISTIAZAH DAN BASMALAH

Pembukaan pembacaan

1. Al-Isti`azah ‫االستعاذة‬: Setiap pembaca al-quran perlu memulakan pembacaan dengan al-isti`azah sama ada permulaan tersebut di awal surah atau dipertengahan. Ini berdasarkan kepada umumnya firman Allah ta`ala: ْ‫ر‬ ْ ّ ْ َ َ ِ‫فإ‬ ُ َّ َ َ َ ‫ذا‬ َ﴿ َ ْ‫اس‬ ْ‫ر‬ ﴾‫ٌم‬ َِ ‫ج‬ َ ‫ان‬ ‫ْط‬ ٌ ‫ش‬ ‫ال‬ َ ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫الل‬ ‫ب‬ َ ‫ذ‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ف‬ َ ‫آن‬ ‫ق‬ ‫ال‬ َ ‫ت‬ ‫أ‬ َّ‫الر‬ ِ ِ ِ َ َ َ‫ق‬ ِ ِ ِ Bermaksud: apabila kamu membaca al-quran, maka pohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. [al-Nahl: 98]

ISTIAZAH DAN BASMALAH
Makna al-isti`azah: berlindung dengan Allah dan memohon benteng daripada kejahatan syaitan. ُ ‫أَع‬ َ ٌ‫ش‬ َّ ‫ن ال‬ Lafaz al-isti`azah: ‫ْم‬ َِ ٌ‫ج‬ َِ ‫ْط‬ ََ ‫م‬ َ َ ِ ‫ّللا‬ ِ ‫ُوذ‬ ِ َّ َ َ ‫ب‬ ِ َّ‫ان الر‬

ISTIAZAH DAN BASMALAH
Cara pembacaan:

a. Dibaca perlahan ketika: i. Ingin membaca al-quran dengan bacaan perlahan. ii. Membaca berseorangan sekalipun ingin membaca al-quran dengan kuat. iii. Di dalam solat sama ada solat siang atau malam.

. Pembaca kedua dan seterusnya membaca alisti`azah dengan perlahan. Dibaca kuat ketika: i. Ingin membaca al-quran dengan mengangkat suara dan terdapat pendengar bacaan tersebut.ISTIAZAH DAN BASMALAH b. ii. Pembaca pertama ingin memulakan pembacaan seperti dalam majlis tadarus al-quran.

Tetapi sekiranya pembaca memulakan pembacaan di pertengahan surah. maka pembaca boleh memilih sama ada ingin membaca al-basmalah setelah al-isti`azah ataupun tidak. .ISTIAZAH DAN BASMALAH Al-Basmalah ‫البسملة‬ Tempat pembacaannya: ialah ketika memulakan pembacaan di awal setiap surah.

. Membaca al-basmalah lebih afdal ketika memulakan pembacaan di pertengahan surah. Disunatkan membaca al-basmalah di setiap permulaan surah kecuali di awal surah al-baraah ‫التوبة‬. b. Diwajibkan membaca al-basmalah di dalam surah al-fatihah di dalam mazhab Syafie. Ini kerana al-basmalah menurut pendapat mereka merupakan salah satu daripada ayat al-fatihah.ISTIAZAH DAN BASMALAH a.

.a. maka perkara tersebut tidak mempunyai keberkatan” . “Setiap perkara yang dituntut oleh agama Islam dan tidak dimulakan dengan al-basmalah.w.ISTIAZAH DAN BASMALAH Maksud hadis Rasululullah s.

Ini kerana al-basmalah membawa maksud keamanan dan surah al-baraah tidak mengandungi makna keamanan kepada orang kafir. .ISTIAZAH DAN BASMALAH Haram membaca al-basmalah dipermulaan surah albaraah dan makruh membacanya di pertengahan surah tersebut.

dan kandungannya (seperti berikut): `Dengan nama Allah.ISTIAZAH DAN BASMALAH Adakah ia satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran? Seluruh umat Islam telah bersepakat (ijma’) bahawa basmalah yang terdapat di dalam surah AnNaml adalah ayat Al-Quran. Firman Allah S. Yang Maha Pemurah.W.T: Terjemahan: “Sesungguhnya surat itu dari (Nabi) Sulaiman. lagi Maha Mengasihani” (An-Naml:30) .

barangsiapa yang mengengkari Qurannya basmalah dalam ayat tersebut boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Namun para ulama sejak zaman berzaman telah berbeza pendapat tentang basmalah pada selain daripada ayat 30 surah An-Naml itu. Adakah ia satu ayat yang tersendiri dalam Al-Quran. atau ia memang bukan ayat Al-Quran (kecuali ayat 30 surah An-Naml)? . Oleh itu. atau ia adalah ayat pertama bagi setiap surah Al-Quran (kecuali surah At-Taubah). atau ia hanyalah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah tapi bukan untuk yang lain.ISTIAZAH DAN BASMALAH Apabila seorang itu memulakan bacaannya di pertengahan surah. maka dia boleh memilih untuk membaca basmalah atau meninggalkannya.

Towus. juga salah satu As-Syafi’e. Makhul. ‘Ata’. Pendapat ini disandarkan kepada Ibn ‘Abbas. Qurra’ (ulama Al-Quran) Makkah dan Kufah.ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat pertama: Basmalah adalah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam Al-Quran. Abdullah Bin AlMubarak. Ibn ‘Umar. .

Abu Hurairah. Sa’id Bin Jubair.ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat kedua: Basmalah hanya ayat pertama AlFatihah sahaja bukan untuk surah-surah yang lain. Sufyan Ath-Thauri. Pendapat ini dinisbahkan kepada Ali Bin Abi Talib. . Ia juga salah satu pendapat AsSyafi’e. Ibn ‘Abbas. sebilangan ulama Kufah dan Makkah. Ahmad Bin Hanbal.

Ibn Mas’ud.ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat ketiga: Basmalah bukan satu ayat daripada Al-Quran. Abu Hanifah. . Malik. Pendapat ini disandarkan kepada Al-Khulafa’ ArRasyidin. Basrah dan Syam. ‘Ammar Bin Yasir. juga pendapat Al-Auza’ie. Syu’bah. Daud Az-Zahiri dan satu riwayat daripada Ahmad. Ia juga pendapat Qurra’ Madinah. Al-Hasan AlBasri.

Ini disebutkan oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi seperti Al-Jassas.ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat keempat: Basmalah bukan sebahagian daripada surah Al-Quran. tetapi ia adalah ayat AlQuran yang berasingan daripada surah. .

ISTIAZAH DAN BASMALAH Tarjih: Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh semua pihak. pendapat yang paling kukuh ialah menggabungkan antara pendapat kedua dan keempat. bukan untuk surah-surah lain. . Basmalah adalah ayat pertama surah AlFatihah sahaja. tetapi ia adalah ayat yang berasingan yang memisahkan antara surah.

A.” (Hadith riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra.ISTIAZAH DAN BASMALAH Dalil Basmalah ayat pertama Al-Fatihah: َ ‫ل‬ َ ‫ه‬ َ ‫ْر‬ ََّ ‫ل‬ َ ُ ‫رسُو‬ َ َ َ ُ ‫ع ْن‬ ََّ ‫ى‬ ََ ‫ض‬ َ ِ ‫ر‬ َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫قا‬ َ ُ‫ّللا‬ َ ‫ة‬ َ ٌ‫ُر‬ َ ‫بى ه‬ َ -‫صلى ّللا علٌه وسلم‬.:« ُ‫ّللا‬ ِ َ‫عنَْ أ‬ ُ ‫وأ‬ ُ ‫ها أ‬ ْ ‫م‬ ْ َ ِ‫ٌم(إ‬ ْ ‫فا‬ ُ ‫ر ْأ‬ ُ َّ ِ‫إ‬ َ ‫لل‬ َ ‫ذا‬ ُ ْ‫حم‬ ْ‫ر‬ ‫رءُوا‬ َ َ َ َِ ‫ح‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ ) ‫م‬ َ َ ‫آن‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫م‬ َ ِ َّ‫ن الر‬ ِ َّ ِ ‫د‬ ِ َّ ‫م‬ َ‫ق‬ َ ‫ال‬ َ‫ق‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ َ َ‫ن‬ ُ‫ت‬ ِ ِ ْ ‫ع‬ ْ (‫ٌم‬ ََ ‫نى‬ ‫و‬ َُ ‫س ْب‬ َِ ‫ك َتا‬ َِ ‫ح‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ َّ ‫وال‬ ِ ‫م َثا‬ ِ ‫ال‬ ِ َّ‫ن الر‬ ِ َّ ‫م‬ َ ‫ال‬ َ ‫ب‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ َ ‫»إِحْ دَ ا‬. ِ ) ‫ها‬ Terjemahan: Daripada Abu Hurairah r.a. dan disahihkan oleh Al-Albani) . dan (‫ )بسم ّللا الرحمن الرحٌم‬satu ayat daripadanya. katanya: Rasulullah S.W telah bersabda: “Apabila kamu membaca (‫ )الحمد لل‬bacalah (‫)بسم ّللا الرحمن الرحٌم‬. Sesungguhnya ia (Al-Fatihah) adalah Induk Al-Quran dan Induk Al-Kitab dan Tujuh Ayat yang diulang-ulang.

” (Hadith riwayat At-Tirmizi dan beliau menghasankannya. dan ia juga dihasankan oleh AlAlbani) Ijma’ umat Islam bahawa surah Al-Mulk mengandungi 30 ayat tanpa mengira basmalah. . ُ ‫ُل‬ ُ َ‫ر ل‬ َ ‫ك‬ َ ََ ‫ار‬ َ‫ُور‬ ََ ‫ه‬ َ ََ ِ‫غف‬ ‫رجُل‬ َْ ‫ع‬ ِ‫د‬ ِ ٌَ ‫ب‬ ِ َّ‫ك ال‬ ِ‫و‬ َ ‫ةُ َت َب‬ َ ‫ًس‬ َ ‫ه‬ َ َ َ ِ‫ت ل‬ َ‫ف‬ ِ ‫ذي‬ Terjemahan: Daripada Abu Hurairah r.ISTIAZAH DAN BASMALAH Dalil Basmalah bukan ayat pertama surah lain dari AlFatihah: ُ ‫َل‬ ْ َْ‫من‬ َ ‫آن َث‬ َّ ‫عن ال‬ َ ‫م‬ َ ‫ْر‬ ‫ون آ ٌَة‬ َ ََ ‫ث‬ َِ ْ‫القُر‬ ‫ُورة‬ َ َ َ ََّ ‫صلَّى‬ ً‫ب‬ َ ِ َ ِ ٌْ َ‫عل‬ َ ‫ل إِنََّ س‬ َ ‫قا‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ُ ‫ّللا‬ َ َ َ ‫ة‬ َ ٌ‫ُر‬ َ ‫بً ه‬ َ َ َّ‫سل‬ ِ‫ن‬ ِ َ‫عن أ‬ ْ ‫الم‬ ْ ‫ه‬ َّ ‫ح‬ ُ ‫تى‬ َ‫ش‬ َ .A.a daripada nabi S. disyafaatkan untuk seorang lelaki hingga diampunkan baginya. sabdanya: “Sesungguhnya suatu surah daripada Al-Quran ada 30 ayat. kata Al-Hakim: sahih isnadnya. Surah itu ialah surah Tabaraka llazi biyadihil Mulk (Al-Mulk).W.

baginda tersenyum. lalu kami bertanya: Apakah yang menggembirakanmu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: “diturunkan kepadaku sebentar tadi suatu surah” lalu baginda membaca: ( ِ‫ّللا‬ ََّ ِ‫م‬ َ ْ‫بِس‬ َ ْ‫ٌمِ إ ِ َّنا َأع‬ ْ‫و‬ َ ََّ‫حرَْ إِن‬ َ ‫ك ا ْل‬ ‫ُو‬ َ ََ ‫شانِ َئ‬ ََ ‫رب‬ ‫صل‬ ََ ‫ك ْو َث‬ ََ ‫ط ٌْ َنا‬ َ‫ح‬ َ ِ َّ‫ن الر‬ َ‫كه‬ َ ‫ان‬ َ ‫ك‬ َ ِ‫َ ل‬ َ ‫ر َف‬ َ ْ‫الرَّ ح‬ ِ ‫م‬ َ )(Hadith riwayat Muslim) َُ ‫األ ْب َت‬ ‫ر‬ . َ‫أ‬ َ‫ق‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ ِ َّ ‫م‬ َ ‫وا ْن‬ َ ‫ك‬ َ ِ‫َ ل‬ َ ‫ف‬ ِ ( َْ‫حر‬ ُ« ‫ر‬ ْ ‫ما‬ َ ََّ‫» )إِن‬.A.W pada suatu hari.‫فى‬ ِ ُ‫أ‬ ُ َ ْ ْ ِ‫نفا «إ‬ َ ‫ّللا‬ َ‫ح‬ َ ‫م َت َبسما‬ َ‫ر‬ َ‫غ‬ ُ ‫ه‬ ُ‫س‬ َ ‫ل‬ َ َ ََ ‫ك‬ َ ََ ‫ف‬ َ ‫ءة‬ َْ َ‫زل‬ ‫ن‬ ِ ‫علَىََّ آ‬ َ ‫قا‬ ِ َّ ‫ل‬ َ ‫رسُو‬ َ ‫ك ٌَا‬ َ ْ‫ما أَض‬ َ ‫فقُ ْل َنا‬ َ ‫ر ْأ‬ َ ‫ع‬ َ ‫م‬ َ ‫فا‬ َ ‫ت‬ َّ ‫ث‬ ِ ْ ‫ك‬ َ ْ‫نا أَع‬ َّ ِ‫إ‬ َ‫ف‬ َ « ‫ٌم‬ َ ‫ر‬ َ ‫ال‬ ‫ُورة‬ َ َ‫ر‬ َِ ‫ح‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ ََ ‫رب‬ ‫صل‬ ََ ‫ك ْو َث‬ ََ ‫ط ٌْ َنا‬ ِ َّ‫ن الر‬ َ ‫»س‬. ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ ‫»أَ َت‬. َُ ‫ُو األَ ْب َت‬ ‫ر‬ ََ ‫ك ه‬ ََ ‫ن َئ‬ َ َ َُ ‫ك ْو َث‬ ََ ‫در‬ ِ ‫شا‬ َ ‫قا‬ َ ‫ُون‬ َّ ‫ث‬ Terjemahan: Daripada Anas.ISTIAZAH DAN BASMALAH Dalil Basmalah ayat Al-Quran yang berasingan: ْ َ‫ْن أ‬ َ ْ َ‫ذ أ‬ َ َ َ‫غ‬ ُ ‫رسُو‬ َ ‫ّللا‬ َ َ ‫عنَْ أَ َنس‬ َْ ِ‫ُر َنا إ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ََ ٌ‫َ َب‬ ‫ات ٌَ ْوم‬ ََ ‫ذ‬ ِ َّ ‫ل‬ َ ‫ل َب ٌْ َنا‬ َ ‫قا‬ َ -‫صلى ّللا علٌه وسلم‬. katanya: ketika kami bersama Rasulullah S.

Terjemahan: Daripada Ibn ‘Abbas r.a katanya: “Adapun orang-orang Islam tidak mengetahui tamatnya suatu surah itu hinggalah turun ( ‫بسم ّللا‬ ‫)الرحمن الرحٌم‬. maka apabila turun ( ‫بسم ّللا الرحمن‬ ‫ )الرحٌم‬merekapun mengetahui bahawa surah itu sudah tamat. katanya: sahih dengan syarat AlBukhari dan Muslim) .ISTIAZAH DAN BASMALAH ْ ‫ان‬ َ ْ‫الَ ٌَع‬ َ ‫ما‬ َ ‫ل‬ َ ُ ‫ع ْن‬ ََّ ‫ى‬ ََ ‫ض‬ ‫عبَّاس‬ َِ ‫ن اب‬ َِ ‫ع‬ ََ ‫لم‬ َ ‫ُون‬ ََ ‫المُسْ لِم‬ ََ ‫ك‬ ِ ‫ر‬ َ ‫قا‬ َ‫ه‬ َ ُ‫ّللا‬ َ َ َ ‫ْن‬ َ : ‫ُون‬ َّ َ َّ ‫تى َت َن‬ َّ ‫ح‬ َ َ َ َ ‫ل‬ َ َ َِ ‫ح‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ ) َ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ( َ ‫ّللا‬ َِ ْ‫بس‬ ‫م‬ ِ ‫ور‬ ِ َّ‫ن الر‬ ِ َّ ‫م‬ ِ َ ‫ز‬ َ ‫ة‬ َ ‫ء الس‬ َ ‫ضا‬ َ ِ‫ٌم(ا ْنق‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ َ ِ ِ ِ َ ‫د ا ْن‬ َ ‫ة‬ َ ‫ور‬ َِ ‫ح‬ ‫ٌم‬ َِ ‫م‬ َْ ‫ض‬ َِ ‫ق‬ َ ِ َّ‫ن الر‬ َ ْ‫ت )الرَّ ح‬ َ ‫ق‬ َ ‫علِمُوا أَنََّ الس‬ َ .”(Hadith riwayat Al-Hakim dalam AlMustadrak.

Kedua-dua hal ini menyebabkan kufur –secara ijma’-.ISTIAZAH DAN BASMALAH Peringatan: i. An-Nawawi menegaskan bahawa persoalan membaca basmalah samada secara jahar (jelas) atau sirr (perlahan) tidak berkaitan dengan persoalan mengithbatkan basmalah sebagai ayat AlQuran. ii. Ini yang disebut oleh As-Syaukani. Ini berbeza dengan orang yang menafikan walau satu huruf dari Al-Quran yang diijma’kan atau yang mengithbatkan suatu huruf yang memang sepakat ia bukan Al-Quran. Sekalipun para ulama berbeza pendapat tentang status basmalah tetapi mereka sepakat untuk mengithbat penulisannya pada awal setiap surah kecuali surah At-Taubah. . iii. Seluruh umat juga bersepakat bahawa tidak dihukum kafir orang yang mengithbatkan basmalah sebagai ayat Al-Quran atau yang menafikannya (kecuali An-Naml:30).

A. . Bagaimanapun basmalah tidak dibaca pada awal surah AtTaubah dengan sepakat ulama. Ini kerana dalil-dalil menunjukkan ia dilakukan oleh Rasulullah S. Cuma apabila memulakan bacaan dipertengahan surah At-Taubah. Namun Al-Ja’bari melarang daripada membacanya walaupun dimulakan di pertengahan surah sebagaimana ia dilarang di awalnya. Ini juga berdasarkan pendapat bahawa basmalah adalah ayat yang bersendirian yang diletakkan untuk memisahkan antara surah dan dibaca untuk keberkatan.ISTIAZAH DAN BASMALAH Hukum membaca basmalah pada setiap surah di luar solat.W. sebilangan ulama menyatakan membacanya lebih baik. Sebahagian besar ulama menyatakan bahawa dimustahabkan untuk membacanya di awal setiap surah.

tidak kira samada secara jahar mahupun sirr. Tetapi mereka membenarkan basmalah dibaca dalam solat-solat sunat seperti Tarawih dan sebagainya. Perbezaan pendapat ulama tentang adakah basmalah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain membawa kepada persoalan berikutnya iaitu: adakah perlu dibaca basmalah ini setiap kali membaca awal surah dalam solat? Pendapat pertama: Mazhab Maliki melarang membaca basmalah di dalam solat fardhu. samada pada surah AlFatihah mahupun surah-surah yang lain. .ISTIAZAH DAN BASMALAH Hukum membaca basmalah pada surah dalam solat.

ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat kedua: Abu Hanifah menyatakan bahawa basmalah dibaca secara sirr dalam setiap rakaat solat. Pendapat keempat: Ahmad Bin Hanbal menyatakan basmalah dibacakan secara sirr dan tidak disunatkan untuk dibaca secara jahar. . Jika ditinggalkan. Pendapat ketiga: As-Syafi’ie mewajibkan bacaan basmalah bagi permulaan Al-Fatihah. solat itu perlu diulangi. Ia dibaca secara jahar bagi solat yang jahar dan dibaca secara sirr bagi solat yang sirr.

ISTIAZAH DAN BASMALAH Pendapat kedua: Abu Hanifah menyatakan bahawa basmalah dibaca secara sirr dalam setiap rakaat solat. Ia dibaca secara jahar bagi solat yang jahar dan dibaca secara sirr bagi solat yang sirr. Jika ditinggalkan. solat itu perlu diulangi. . Pendapat kelima: Towus menyatakan basmalah dibaca hanya pada Al-Fatihah tapi tidak pada surah-surah yang lain. Pendapat keempat: Ahmad Bin Hanbal menyatakan basmalah dibacakan secara sirr dan tidak disunatkan untuk dibaca secara jahar. Pendapat ketiga: As-Syafi’ie mewajibkan bacaan basmalah bagi permulaan Al-Fatihah.

3. melarang dari membacanya. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa basmalah dibaca pada awal surah Al-Fatihah samada hukumnya wajib ataupun sunat.A. Ulama yang menganggap basmalah bukan ayat AlQuran. 2. Bagi ulama yang mengira basmalah sebagai ayat pertama Al-Fatihah.ISTIAZAH DAN BASMALAH Kesimpulan: 1. Mereka yang menganggap basmalah ayat yang bersendirian menyatakan sunat dibaca pada awal setiap surah.W sentiasa membacanya di awal Al-Fatihah. 4. Tetapi ada juga yang mewajibkannya untuk Al-Fatihah kerana Rasulullah S. mereka mewajibkannya tetapi tidak untuk surah yang lain. .

. Pendapat kedua: Bagi para ulama yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama bagi surah-surah termasuk Al-Fatihah. kebanyakan ulama mengithbatkan bacaan basmalah ini dalam solat samada kerana menganggapnya ayat Al-Quran atau kerana dalil-dalil yang menunjukkan nabi sentiasa melakukannya. basmalah tidak dijaharkan. Bagaimanapun mereka masih berselisih tentang cara membacanya. mereka terbahagi dua.ISTIAZAH DAN BASMALAH Membaca basmalah secara jahar atau sirr Sebagaimana yang lalu. adakah secara jahar atau secara sirr? Pendapat pertama: Bagi ulama yang menganggapnya bukan ayat Al-Quran.

ISTIAZAH DAN BASMALAH Pertama yang menyatakan perlu dijaharkan. Hadith Nu’aim Al-Mujmir. Dalil basmalah dibaca jahar: i. Ia adalah ayat pertama Al-Fatihah. Untuk memilih pendapat yang lebih kuat hendaklah diteliti dalil-dalil yang dikemukakan. kedua yang menyatakan tidak dijaharkan. justeru ia perlu dibaca jahar seperti ayat-ayat yang lain. katanya: َ َ َ ُ َّ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ‫ح‬ ْ‫س‬ َِ ْ‫القُر‬ ‫آن‬ ‫بأُم‬ َ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ق‬ َ ‫م‬ ‫ث‬ َ ‫ٌم‬ ‫ح‬ َ ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫ّللا‬ َ ‫م‬ ‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ‫ْر‬ ٌ ‫ُر‬ ‫ه‬ ً ‫ب‬ ‫أ‬ َ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ َ ‫ْت‬ ٌ ‫صل‬ َّ‫الر‬ َّ‫الر‬ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ‫تى إ‬ َ ‫ذا َب‬ َ َّ ‫ح‬ َّ ‫ل ال‬ ْ َ‫ف‬ َ ‫ٌن‬ َ‫ف‬ َ َ } َُ‫ناس‬ ََ ‫ل‬ ‫غ‬ ََ ‫ال الضَّال‬ ََ ‫و‬ َ ٌ ‫ل‬ ‫ع‬ َ ‫ب‬ ‫ُو‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ال‬ َِ ٌ‫غ‬ ‫ْر‬ َ ََ ‫م‬ َ ِ ِ ‫لآ‬ َ { ‫ٌن‬ َ ‫م‬ َ َ َ ‫قا‬ َ ‫قا‬ ْ ‫ْه‬ ِ ْ َْ‫من‬ َ ِ ‫وإ‬ ْ َ‫ّللاُ أ‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ْن‬ َ ‫ذا‬ ََّ ‫ل‬ َ َِ ٌ‫اال ْث َن َت‬ َِ ُ‫جل‬ ُ ‫ال‬ َ َُ ‫ك َب‬ ََّ ََ‫جد‬ َ ُ ‫و ٌَقُو‬ ََ ‫م‬ ِ ‫م‬ ِ‫آ‬ َ ‫قا‬ َ ‫ر‬ َ ‫س‬ َ ‫ما‬ َ َّ‫كل‬ َ ‫ٌن‬ ِ ًِ‫وس ف‬ ُ‫ّللا‬ َ ‫قا‬ َ‫أل‬ َ ِ ‫وإ‬ ْ ْ ‫ذي َن‬ ْ َ‫أ‬ ُ َ َ ً‫ه إِن‬ َ ‫م‬ ‫صلَّى‬ َ َِ ‫رس‬ ‫ة‬ َ ‫َل‬ ‫ص‬ َ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ُ ‫ب‬ ‫ش‬ َ َ َ َُ ‫ك َب‬ ِ‫د‬ ِ ٌَ ‫ب‬ ِ ‫ف‬ ِ َّ‫وال‬ ِ َّ ‫ُول‬ َ ‫ّللا‬ َ‫ب‬ َ َ َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫ذا‬ َ ‫ر‬ ْ َ َّ‫سل‬ ِ ِ ً‫س‬ َ‫ع‬ َ ‫م‬ َ ََّ ِ ٌْ ‫ل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ُ‫ّللا‬ َ َّ‫سل‬ . ii.

ISTIAZAH DAN BASMALAH Terjemahan: “Aku telah solat di belakang (menjadi makmum) Abu Hurairah r. dan apabila sujud menyebut (‫ر‬ ْ ‫ّللا ُ َأ‬ dan apabila bangun dari duduk rakaat kedua (‫ر‬ َُ ‫ك َب‬ َ َّ ).a.W”. . sesungguhnya aku adalah yang paling menyerupai solat Rasulullah S.(Hadith riwayatAn-Nasa’ie. beliau berkata: “dan demi Tuhan yang jiwaku ditangan-Nya.A. Kata Al-Albani: isnadnya dha’if). lalu beliau membaca ( ‫بسم‬ ‫ )ّللا الرحمن الرحٌم‬kemudian beliau membaca Ummul ْ‫م‬ َ Quran hinggalah beliau sampai pada ( ‫م‬ َ َِ ‫غضُو‬ َ َ ‫ب‬ َ ‫ْر ا ْل‬ ْ ِ‫ع َلٌْه‬ ِ ٌ‫غ‬ ََ ‫ال الضَّال‬ ‫ٌن‬ ََ ‫و‬ ََ ‫م‬ ِ ‫ )آ‬dan orang ramaipun َ ) beliau berkata: (‫ٌن‬ ْ ‫ّللا ُ َأ‬ menyebut (‫ٌن‬ ََ ‫م‬ َُ ‫ك َب‬ َ َّ ) ِ ‫)آ‬. dan sebaik selesai memberi salam.

a: َ َّ ،‫بًََّ صلى ّللا علٌه وسلم‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ََّ‫ن‬ ‫أ‬ ِ Terjemahan: “Bahawasanya Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar memulakan solat dengan ْ َ ْ ).ISTIAZAH DAN BASMALAH Dalil basmalah tidak dibaca jahar: i.(Muttafaqun ‘alaihi) َ ‫عا‬ ُ ْ‫حم‬ (‫ٌن‬ ََ ‫م‬ ‫رب‬ َ َ ِ‫ل‬ ِ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ ‫لل‬ َ ‫ال‬ . Hadith Anas Bin Malik r.

Umar dan Uthman. Kata Anas r.ISTIAZAH DAN BASMALAH Hadith ini ditafsirkan oleh beberapa hadith lain.a: ُ‫أ‬ ْ ‫وع‬ َ َ َ َّ ْ ‫بً َب‬ ْ ْ َ‫ف‬ ُ َ ْ‫س‬ ْ‫س‬ ََ ‫م‬ ‫ان‬ ََ ‫م‬ ُ ‫و‬ ‫كر‬ ‫أ‬ َ ‫ع‬ ‫م‬ َ ‫ْت‬ ٌ ‫ل‬ ‫ص‬ . َ ‫ّللا‬ َ ‫م‬ ‫ب‬ َ ‫ر‬ ‫ق‬ ٌ َ ‫م‬ ‫ه‬ ُ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫أ‬ َْ‫ع‬ ‫م‬ ‫مأ‬ َْ ‫ل‬ ِ ِ َ ‫ُث‬ َ ‫ر‬ َ‫ع‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ َِ ‫ح‬ ‫ٌم‬ َِ ‫م‬ ِ َّ‫ن الر‬ َ ْ‫الرَّ ح‬ Terjemahan: “Aku solat bersama Abu Bakar. maka aku tidak mendengar seorangpun daripada mereka yang membaca ( ِ‫ّللا‬ َ ‫م‬ َ ِ ْ‫بِس‬ َ َ‫م‬ ‫ٌم‬ ِ َّ‫نِ الر‬ َ ْ‫)الرَّ ح‬ ِ ‫ح‬ (Hadith riwayat Al-Bukhari) . iaitu: ii.

a: ْ َ ْ َّ ْ َّ ُ َ ً‫ب‬ َ ‫ن‬ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫خ‬ َ ‫ْت‬ ٌ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫ّللا‬ ‫صلى‬ َ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ُث‬ ‫ع‬ ‫و‬ َ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ع‬ ُ ‫و‬ ‫ر‬ َ ‫ك‬ ‫ب‬ ً ‫ب‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ‫وأ‬ ْ ْ َ ْ “. Kata Anas r. Umar dan Uthman.”(Hadith riwayat Muslim). Mereka tidak membaca ( ‫ٌم‬ َ َ‫م‬ َ ‫م‬ َ ِ َّ‫نِ الر‬ َ ْ‫ّللاِ الرَّ ح‬ ِ ‫ح‬ ِ ْ‫ )بِس‬di awal bacaan mahupun di akhirnya. Abu Bakar.ISTIAZAH DAN BASMALAH iii. ‫ّللا‬ ْ ‫نوا ٌَسْ َت‬ ُ ‫كا‬ ُ َ ‫عا‬ َ‫ف‬ َ ” ‫ٌن‬ ُ ْ‫حم‬ َِ ‫ُون‬ ‫ب‬ ََ ‫تح‬ ََ ‫م‬ ‫رب‬ َ َ َ َِ ْ‫بس‬ َ ‫ُون‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ذ‬ ٌَ ‫ال‬ ِ‫ف‬ ِ‫ل‬ ِ َّ ِ ‫د‬ ِ َّ ‫م‬ َ ‫ال‬ َ ‫لل‬ َ ‫ال‬ َ ِ َ‫ٌم فًِ أ‬ ‫ها‬ ‫خ‬ ‫آ‬ ً ‫ف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ َ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ َ ‫ل‬ َِ ‫ح‬ َِ ‫م‬ َّ‫و‬ ِ ِ ِ ِ َّ‫ن الر‬ َ‫ر‬ َ َ َ َ ْ‫الرَّ ح‬ ِ ِ Terjemahan: “Aku solat di belakang Nabi SAW. . maka mereka ْ‫ح‬ memulakan solat dengan (‫ٌن‬ ََ ‫م‬ ‫رب‬ َ ‫د‬ َُ ‫م‬ ِ ‫عا َل‬ َ ‫َ ا ْل‬ َ ِ‫لل‬ َ ‫)ا ْل‬.

a: َ ْ ‫بً َب‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ َ ‫ْت‬ ََ ‫م‬ ‫ر‬ ُ ‫و‬ ‫كر‬ ََ ‫خ ْل‬ َ َ ََّ ‫صلَّى‬ َ َِ ‫رس‬ ََ ‫خ ْل‬ َُ ٌَّ‫صل‬ ِ ٌْ ‫ل‬ ِ َّ ‫ُول‬ َ‫ع‬ َ َ َ ‫م‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ُ‫ّللا‬ َ ‫ّللا‬ َ ‫ف‬ َ َ َّ‫سل‬ ِ‫فأ‬ ْ ُ َ َ ْ‫ج‬ َِ ‫ح‬ ‫ٌم‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ َْ‫ب‬ َ ‫ُون‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ٌ َ ‫ال‬ ‫وا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫و‬ َ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ُث‬ ‫وع‬ ِ َّ‫ن الر‬ ِ َّ ‫م‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ َ َ َ َ َ َ َ ِ Terjemahan: “Aku solat di belakang Nabi SAW dan di belakang Abu Bakar.(Hadith riwayat Ahmad. Umar dan Uthman.ISTIAZAH DAN BASMALAH iv. An-Nasa’ie dan Ibn Khuzaimah). Kata Anas r.Dalam riwayat lain di sisi Ibn Khuzaimah: َ ‫ون‬ َ ِ ٌ ‫كا ُنوا‬ َ ‫ُسر‬ . maka mereka tidak menjaharkan ( ‫ٌم‬ َ َ‫م‬ َ ‫م‬ َ ِ َّ‫نِ الر‬ َ ْ‫ّللاِ الرَّ ح‬ ِ ‫ح‬ ِ ْ‫بِس‬ ).

Kata Anas r. An-Nasa’ie dan Ibn Khuzaimah).a: َ ْ ‫بً َب‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ َ ‫ْت‬ ََ ‫م‬ ‫ر‬ ُ ‫و‬ ‫كر‬ ََ ‫خ ْل‬ َ َ ََّ ‫صلَّى‬ َ َِ ‫رس‬ ََ ‫خ ْل‬ َُ ٌَّ‫صل‬ ِ ٌْ ‫ل‬ ِ َّ ‫ُول‬ َ‫ع‬ َ َ َ ‫م‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ َ ُ‫ّللا‬ َ ‫ّللا‬ َ ‫ف‬ َ َ َّ‫سل‬ ِ‫فأ‬ ْ ُ َ َ ْ‫ج‬ َِ ‫ح‬ ‫ٌم‬ َِ ‫م‬ َ َِ ْ‫بس‬ َْ‫ب‬ َ ‫ُون‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ٌ َ ‫ال‬ ‫وا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫و‬ َ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ُث‬ ‫وع‬ ِ َّ‫ن الر‬ ِ َّ ‫م‬ َ ْ‫ّللا الرَّ ح‬ َ َ َ َ َ َ َ ِ Terjemahan: “Aku solat di belakang Nabi SAW dan di belakang Abu Bakar.(Hadith riwayat Ahmad.Dalam riwayat lain di sisi Ibn Khuzaimah: َ ‫ون‬ َ ِ ٌ ‫كا ُنوا‬ َ ‫ُسر‬ .ISTIAZAH DAN BASMALAH iv. maka mereka tidak menjaharkan ( ‫ٌم‬ َ َ‫م‬ َ ‫م‬ َ ِ َّ‫نِ الر‬ َ ْ‫ّللاِ الرَّ ح‬ ِ ‫ح‬ ِ ْ‫بِس‬ ). Umar dan Uthman.

RUJUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful