You are on page 1of 2

Dicționar de termeni pedagogici

1. Aptitudine = Însuşire psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci, a unei acţiuni; aplicaţie, înclinaţie. Acțiune educațională didactică: reprezintă principalul subsistem al activitatii pedagogice, concentrate la nivelul nucleului funcționalstructural al acestuia. 2. Ambianța educațională = activitatea/acțiunea pedagogică. reprezintă climatul psihosocial în care are loc

3. Autoeducaţia = educația prin sine însuși, acele acțiuni pe care omul le face in mod conștient, pentru a atinge un obiectiv stabilit de el, prin care adaugă valoare conținutul pe care deja il stăpânește. 4. Curriculum = reprezintă întregul conținut formalizat de la nivelul unităților de învățământ, incluzând aici idealurile, obiectivele educaționale, conținutul educational, dar și activitățile de evaluare și materialele folosite. 5. Deprindere = capacitate de a aplica rapid, operativ, cu randament sporit o serie de operații. Este priceperea transformată în act reflex, automatizarea operațiilor (execuție cu ușurință, dexteritate, ca urmare a repetării, a exercițiului). 6. Educaţia = activitatea socială, complex, realizată în mod conștient, îndreptată spre unele obiective și realizată organizat, de asimilare și adaptare a unor informații, acțiuni, cunoștiințe 7. Educaţia formală = educația desfășurată organizat, în instituții de învățământ, după tipare fixe, de către personal calificat pentru aceasta. 8. Educaţia nonformală = educația desfășurată după o rigoare și planui stabilite, dar în alte spatii decât cele de învățământ, în cadrul nor cercuri, seminarii, ateliere, etc 9. Educaţia informală = educația care se realizează în perioade întâmplătoare, în funcție de necesitățil personale. 10. Educaţia permanentă = acumulările realizate astfel încât omul să fie în permanent capabil să răspundă exigențelor impuse de societate. 11. Educația estetică – reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane, proiectată și realizată prin receptarea, evaluarea și crearea fenomenului existent în natură, societate, artă. 12. Funcţiile educaţiei = acele caracteristici care particularizează educația și care se referă la transformările subiective din personalitatea individului, ele fiind funcția economică, culturală, axiologică, de dezvoltare bio-psihică a individului 13. Finalităţile educaţiei = reprezintă urmările actului conștient de educare, ceea ce se urmărește la nivel general,ideal, dar și pe termen mediu și particular, prin actul educational.

Lecție = cel mai utilizat mod de organizare a instruirii. astfel încât acesta să răspundă mult mai bine la necesitățile edcuaționale și socialistorice. dar sunt specifice pentru fiecare tip de lecție. nu sunt parcurse într-o ordine anume. Reforma curriculara = reprezintă schimbările. modificările planului general de învățământ. afectiv-voliționale. 15. Momentele/etapele lecției nu sunt stabilite printr-o normă didactică. trăsături de personalitate și caracter etc. Tipurile și variantele ei structuralfuncționale sunt determinate de obiective.14.). . conținuturi (cognitive. psihomotrice.