You are on page 1of 5

Anatomi dan Fisiologi

PJM 3106

HALAMAN PENGAKUAN

“ Kami akui karya ini ialah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya ”

Tandatangan :................................................................... Nama Penulis :................................................................... Tarikh :...................................................................

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS 3103)

Muka surat i

06000 JITRA.Anatomi dan Fisiologi PJM 3106 HALAMAN JUDUL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN ELEKTIF 1 : PENDIDIKAN JASMANI PBS 3103 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PEMERHATIAN TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM 3106) JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN BANDAR DARULAMAN. KEDAH Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS 3103) Muka surat ii .

94850 Sebuyau Sarawak : Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman .com Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS 3103) Muka surat iii .TAWAKAL : hamsawiabutalip@yahoo.USAHA.P No. Kedah : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 3 2013 Ambilan Kelas Motto Hidup Email : JANUARI 2012 : PK(MP) / PJ / PSV1 –Pendidikan Khas 3: (DUIT)=DOA. Telefon Tarikh Lahir Alamat Pendidikan Kursus : Hamsawi Bin Abu Talip : Islam : 21 tahun : 920213-13-6529 : 010-5925129 : 13 Februari 1992 : Kampung Hilir.Anatomi dan Fisiologi PJM 3106 BIODATA PELAJAR Nama Agama Umur No K.IKHTIAR.

Sekian. Seterusnya kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting yang telah menerima kehadiran saya dan memberikan kerjasama yang baik sepanjang saya menjalankan tugasan saya di sekolah tersebut. setinggi-tinggi penghargaan diiringi ucapan jutaan terima kasih saya tujukan kepada semua pihak yang telah banyak membantu saya sepanjang proses saya untuk meyiapkan tugasan ini sama ada secara langsung dan tidak langsung. Kerjasama mereka memudahkan dan menjimatkan masa saya dalam proses saya untuk mencari bukubuku rujukan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tugasan kami. Segala bimbingan dan bantuan beliau telah banyak memberi saya jalan untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. bantuan dan motivasi untuk saya menimba ilmu dan menyiapkan segala tugasan saya dengan baik.Anatomi dan Fisiologi PJM 3106 PENGHARGAAN Assalamualaikum dan Salam Kedah Sejahtera. terima kasih. Kasih dan sayang serta ucapan jutaan terima kasih saya tujukan kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberikan saya dorongan. Jutaan terima kasih saya tujukan juga kepada pensyarah pembimbing saya bagi kursus Anatomi dan Fisiologi (PJM 3106) iaitu Puan Robiah binti Shuib yang telah banyak bersabar dalam membimbing dan membantu saya sepanjang proses untuk saya menyiapkan tugasan ini. Segala perkongsian idea dan kerjasama daripada rakan-rakan banyak membantu kami dalam merancang dan menyiapkan tugasan ini. Akhir kata. Ucapan terima kasih juga saya tujukan buat rakan-rakan yang telah banyak membantu saya sepanjang proses untuk saya menyiapkan tugasan ini. Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS 3103) Muka surat iv . Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmat pemberianNya telah dapat saya menyiapkan tugasan Elektif 1 Pendidikan Jasmani PBS 3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah dengan jayanya. Tidak saya lupakan kepada kakitangan Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman yang telah membantu saya dalam proses saya untuk mencari dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan tugasan ini.

Anatomi dan Fisiologi PJM 3106 SENARAI KANDUNGAN PERKARA Halaman Pengakuan Halaman Judul Biodata Pelajar Penghargaan MUKA SURAT i ii iii iv 1.0 Pengenalan………………………………………………………1 Pemerhatian terhadap program Pendidikan Jasmani…………..7 4.0 Refleksi………………………………………………………………….2 3.0 2..0 Perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru……….9 5.0 Lampiran Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS 3103) Muka surat v .