You are on page 1of 20

13.5.

2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 1 od 20
Menadžment i
tehnologija
građevinskih radova


Probabilističko planiranje
(PERT metoda)
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 2 od 20
Sadržaj
• Determinističko planiranje
• Probabilističko planiranje
• PERT metoda
• Praktični proračun
• Primena u praksi
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 3 od 20
Determinističko
planiranje
• Pretpostavljali smo da se sve
zna unapred
– tačno trajanje aktivnosti
– tačno trajanje vremenskih zazora
– tačne veze između aktivnosti
• Na osnovu toga dobijamo
“tačan” rezultat
– nerealno je da se aktivnost uvek
završi za isto vreme
– nerealno je da projekat traje tačno
onoliko koliko smo sračunali
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 4 od 20
Probabilističko
planiranje
• Realno možemo samo da
procenimo verovatnoće a ne da
utvrdimo tačne vrednosti
• Na osnovu toga možemo samo
da dobijemo verovatnoću za
neko vreme završetka objekta
• U praksi, radimo sa
raspodelama verovatnoće:
– procenimo raspodelu verovatnoće
završetka aktivnosti za neko
vreme
– sračunamo raspodelu verovatnoće
završetka projekta za neko vreme
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 5 od 20
PERT metoda
• PERT – Project Evaluation and
Rewiev Technique
• Pretpostavlja se da se
verovatnoća trajanja aktivnosti
ponaša po | raspodeli
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 6 od 20
raspodela
• Nije simetrična
• Troparametarska
– parametri su a, b i m
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 7 od 20
Parametri raspodele
a – verovatnoća završetka
aktivnosti za to ili kraće
vreme je s 5% - optimističko
vreme
b – verovatnoća završetka
aktivnosti za to ili kraće
vreme je > 95% –
pesimističko vreme
m – verovatnoća završetka
aktivnosti za to ili kraće
vreme je = 50% – modalno
vreme
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 8 od 20
Parametri trajanja
aktivnosti
t
o
– očekivano vreme izvršenja
6
4 b m a
t
o
+ +
=
V
t
– varijansa
t
– standardna devijacija
2
2
6
|
.
|

\
|
÷
= =
a b
V
t t
o
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 9 od 20
Primena matematike
• Može se pokazati da je
očekivano vreme izvršenja dve
aktivnosti jednako zbiru
pojedinačnih vremena izvršenja.
( ) ( ) ( )
j o i o j i o
A t A t A A t + = +
• Može se pokazati da je varijansa
raspodele dve aktivnosti
jednaka zbiru pojedinačnih
varijansi.
( ) ( ) ( )
j t i t j i t
A V A V A A V + = +
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 10 od 20
Centralna granična
teorema
• Na osnovu centralne granične
teorema statistike, sledi da zbir
dovoljnog broja bilo kakvih
slučajnih promenljivih
konvergira Gausovoj raspodeli
• Drugim rečima, raspodela
vremena trajanja celog projekta
ponašaće se po Gausovoj
raspodeli, iako se pojedinačne
aktivnosti ponašaju po |
raspodeli
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 11 od 20
Praktični zaključci
• Očekivano vreme završetka
celog projekta dobijamo kao
zbir očekivanih vremena
završetka svih aktivnosti na
kritičnom putu
• Varijansu očekivanog vremena
završetka projekta dobijamo kao
zbir varijansi aktivnosti na
kritičnom putu
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 12 od 20
Raspodela
• Sada znamo sve potrebne
karakteristike Gausove raspodele
koja opisuje ceo projekat
¿
= =
t n n
V V o
¿
=
t n
T T
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 13 od 20
Verovatnoća završetka
u zadatom roku
• Nas obično zanima kolika je
verovatnoća da ćemo projekat
završiti u zadatom roku
• Za zadat rok T, sračunava se
faktor verovatnoće Z Gausove
raspodele
n
n
T T
Z
o
÷
=
• Korišćenjem tablica ili
računarskih programa na
osnovu Z dobijamo verovatnoću
završetka u zadatom roku
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 14 od 20
Grafička interpretacija
• Šrafirana površina odgovara
verovatnoći završetka projekta za
vreme T ili kraće
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 15 od 20
Praktični proračun
• Formiramo mrežni plan kao i kod
determinističkog proračuna
• Aktivnosti se sada označavaju
pravougaonicima koji imaju ukupno
6 polja
• Nova polja su za varijansu V
i
i za
zbir varijanse po kritičnom putu EV
i
• Kao vreme trajanja unosi se t
o
,
očekivano vreme izvršenja aktivnosti
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 16 od 20
Proračun napred-
nazad
• Obavi se klasičan proračun napred-
nazad, sračuna se rani i kasni
završetak i odredi kritičan put
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 17 od 20
Proračun varijanse
• Saberu se varijanse po
aktivnostima po kritičnom putu
i dobije se varijansa celog
projekta
T
n
=57
V
n
=14,31
o
n
=3,78
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 18 od 20
Procenjivanje
• Sada možemo da procenimo
verovatnoću da se projekat
završi u zadatom roku
% 4 50
% 38 56
% 50 57
% 62 58
% 96 64
78 , 3 ; 31 , 14 ; 57
= ¬ =
= ¬ =
= ¬ =
= ¬ =
= ¬ =
= = =
p T
p T
p T
p T
p T
V T
n n n
o
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 19 od 20
Primena u praksi
• Kada procenimo verovatnoću da
će se projekat završiti za neko
vreme, možemo da efikasno
pregovaramo sa investitorom.
• Ukoliko investitor traži neki
određen rok, možemo da
odredimo kolika je verovatnoća
da to ostvarimo i na osnovu
toga postavimo uslove.
13.5.2013 Predavanja iz menadžmenta – 11 – PERT metoda 20 od 20
Pregled
• Determinističko planiranje
• Probabilističko planiranje
• PERT metoda
• Praktični proračun
• Primena u praksi