You are on page 1of 6

Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης - Λόγος εἰς τὴν

Φωτουόρον καὶ Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ
Κσρίοσ
Gregorius Nyssenus - In luciferam sanctam domini resurrectionem
(μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοζη)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ
ΕΠΙ΢ΚΟΠΟΤ
ΝΤ΢΢Η΢
ΕΙ΢ ΣΗΝ
ΦΩΣΟΦΟΠΟΝ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΝ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΝ
ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ

Ἁγίοσ Γρηγορίοσ Ἐπισκόποσ
Νύσσης
Λόγος στὴν Φωτουόρο καὶ
Ἁγία Ἀνάσταση

Δὐινγεηὸο ὁ ζεόο. εὐθεκήζσκελ
ζήκεξνλ ηὸλ κνλνγελῆ ζεὸλ ηὸλ η῵λ
νὐξαλίσλ γελλήηνξα, ηὸλ η῵λ θξπθίσλ
ιαγόλσλ ηῆο γῆο ὑπεξθύςαληα θαὶ ηαῖο
θαεζθόξνηο ἀθηῖζη ηὴλ ὅιελ
νἰθνπκέλελ ἀπνζθηάζαληα.
εὐθεκήζσκελ ζήκεξνλ ηὴλ ηαθὴλ ηνῦ
κνλνγελνῦο, ηὴλ ἀλάζηαζηλ ηνῦ
ληθεηνῦ, ηὴλ ραξὰλ ηνῦ θόζκνπ, ηὴλ
δσὴλ η῵λ ἐζλ῵λ [ηνῦ θόζκνπ].
εὐθεκήζσκελ ζήκεξνλ ηὸλ ηὴλ
ἁκαξηίαλ ἐλδπζάκελνλ. εὐθεκήζσκελ
ζήκεξνλ ηὸλ ζεὸλ ιόγνλ, ὃο ηὴλ ηνῦ
θόζκνπ ζνθίαλ ἤιεγμε, η῵λ πξνθεη῵λ
ηὴλ πξόξξεζηλ ἐθύξσζε, η῵λ
ἀπνζηόισλ ηὸλ ζύλδεζκνλ
ζπλήζξνηζε, ηῆο ἐθθιεζίαο ηὴλ θιῆζηλ,
ηνῦ πλεύκαηνο ηὴλ ράξηλ ἀθήπισζε.
ἰδνὺ γὰξ ἡκεῖο νἵ πνηε μέλνη <ὄληεο>
ηῆο ηνῦ ζενῦ ἐπηγλώζεσο ηὸλ ζεὸλ
ἐπέγλσκελ θαὶ ηὸ γεγξακκέλνλ
πεπιήξσηαη· Μλεζζήζνληαη θαὶ
ἐπηζηξαθήζνληαη πξὸο θύξηνλ πάληα ηὰ

1. «Δἶλαη δνμαζκέλνο ὁ Θεόο» (Λνπθ. α´ 68).
Ἂο πνῦκε ἐπαηλεηηθὰ ιόγηα ζήκεξα ζηὸ
Μνλνγελῆ Θεό, ηὸλ δεκηνπξγὸ η῵λ νὐξαλίσλ
πξαγκάησλ, Αὐηὸλ πνὺ ἔζθπςε ζηὶο κπζηηθὲο
ἐθηάζεηο ηῆο γῆο θαὶ κὲ ηὶο θσηεηλὲο ἀθηῖλεο
Τνπ θώηηζε ὅιε ηὴλ νἰθνπκέλε. Ἂο πνῦκε
ὕκλνπο ζήκεξα γηὰ ηὴλ Ταθὴ ηνῦ Μνλνγελῆ,
ηὴλ Ἀλάζηαζε ηνῦ Νηθεηῆ, ηὴ ραξὰ ηνῦ
θόζκνπ, ηὴ δσὴ ὅισλ η῵λ ἐζλ῵λ (Ἰσάλ. ηζη´
20, Λνπθ. β´ 10). Ἂο ὑκλήζνπκε ζήκεξα
αὐηὸλ πνὺ θόξεζε ηὴλ ἁκαξηία (Β´ Κνξ. ε´
21). Ἂο πνῦκε εὔθεκα ιόγηα ζήκεξα ζηὸ Θεὸ
Λόγν, πνὺ ληξόπηαζε ηὴ ζνθία ηνῦ θόζκνπ
(Α´ Κνξ. α´ 20) ἐπηβεβαίσζε ηὴλ πξόξξεζε
η῵λ Πξνθεη῵λ, ζπγθέληξσζε ηὸλ ὅκηιν η῵λ
Ἀπνζηόισλ, δηέδσζε ηὴλ πξόζθιεζε ηῆο
἖θθιεζίαο θαὶ ηὴ Χάξε ηνῦ Πλεύκαηνο. Γηόηη
λὰ ἡ ἀπόδεημε, ἐκεῖο, πνὺ θάπνηε ἤκαζηαλ
μέλνη ἀπὸ ηὴ βαζεηὰ γλώζε ηνῦ Θενῦ (἖θ. β´
13,19), γλσξίζακε ηὸλ Θεὸ θαὶ ἐθπιεξώζεθε
ηὸ γξακκέλν, «ζὰ ζπκεζνῦλ θαὶ ζὰ ζηξαθνῦλ
ζηὸλ Κύξην ὅζνη θαηνηθνῦλ ζηὶο ἄθξεο ηεο γῆο
θαὶ ζὰ πέζνπλ λὰ ηὸλ πξνζθπλήζνπλ ὅιεο νἱ
[1]

λγ´ 2-3). ὅηε ηνῖο ἀιηηεξίνηο Ἰνπδαίνηο πξνζσκίιεη θαὶ Σακαξίηεο θαὶ δαηκόληνλ ἔρσλ ἐθαιεῖην. θαὶ πνίαλ ἀπξέπεηαλ ἀπέζεην. Γὲλ ἔιεγε ἄδηθα ὁ Ἰσάλλεο ὁ Πξόδξνκνο γη᾿ αὐηνύο. ἣλ Ἠζαΐαο εἶπε· Καὶ εἴδνκελ αὐηόλ. ε´ 1-30). Καὶ πνηὰ εἶλαη αὐηὰ πνῦ ηὰ ἀπνκάθξπλε. η῵λ ἁκαξησι῵λ ηὴλ ἄθεζηλ. νὐθ ἀζθόπσο ἔιεγελ αὐηνῖο Ἰσάλλεο· Γελλήκαηα ἐρηδλ῵λ. η῵λ νὐξαλ῵λ ηὴλ ἐπάλνδνλ. ηῆο παξζέλνπ ηὴλ γέλλεζηλ. ηίο ὑπέδεημελ ὑκῖλ θπγεῖλ ἀπὸ ηῆο κειινύζεο ὀξγῆο. ηὸ θ῵ο ἡζύραδε θαὶ ηὸ ζθνηάδη [2] . 2. Τί λὰ ζπκεζνῦλ. Ὅηαλ δίθαδαλ ηὸ δηθαζηὴ θαὶ ἔθξηλαλ ηὸλ Κξηηὴ ηνῦ θόζκνπ. γηαηί δὲλ ηνῦ ἔπξεπαλ. ηὴλ ἀλαγέλλεζε ηῆο θνιπκβήζξαο (Ἰσαλ. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ηὴλ ἐπηζηξνθὴ ζηνὺο νὐξαλνύο. ὅηε ηὸ βιάζηεκα ηῆο ἐπηεηθείαο ῥαπίζκαζη ἐιάκβαλνλ θαὶ κεζ᾿ ὅξθσλ ἠξώησλ ηὸλ η῵λ ὅξθσλ δηθαζηὴλ ὑπάξρνληα. πνηὸο ζὰο ζπκβνύιεπζε λὰ μεθύγεηε ηὴ κειινληηθὴ ὀξγή. ηὴλ εἴζνδν ζηὸλ παξάδεηζν. η῵λ ἐζλ῵λ ηὴλ ἐπαλόξζσζηλ. ηὴλ πξόξξεζε η῵λ Πξνθεη῵λ. Τί κλεζζήζνληαη. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. η῵λ ἀπνζηόισλ ηὸ θήξπγκα. η῵λ πξνθεη῵λ ηὴλ πξόξξεζηλ. ηὸλ ζάλαηνλ ηῆο Δὕαο. ἖θεῖλα πνὺ εἶπε ὁ Ἡζαΐαο: «Τὸλ εἴδακε θαὶ δὲλ εἶρε ὀκνξθηὰ νὔηε θάιινο. ἐθιεῖπνλ παξὰ ηνὺο πἱνὺο η῵λ ἀλζξώπσλ. ηνῦ παξαδείζνπ ηὴλ εἰζνίθεζηλ. ὁ νἰθέηεο ἠξώηα θαὶ <ὁ> δεζπόηεο ἐζηώπα. ἀιιὰ ηὸ πξόζσπό Τνπ ἦηαλ ἀηηκαζκέλν θαὶ ζηεξεκέλν ἀπὸ ὡξαηόηεηα πηὸ πνιὺ ἀπὸ ὅινπο ηνὺο ἀλζξώπνπο» (Ἡζ. Ὅηαλ ηὸλ ἀληηκεηώπηδαλ Αὐηόλ. ἖θεῖλνλ πνὺ μεληύζεθε ὅζα δὲλ ηνῦ ἔπξεπαλ. θξαηνῦζαλ αὐηὸλ πνὺ δὲ ρσξάεη πνπζελὰ γηὰ λὰ ηὸλ ζαλαηώζνπλ. ηὴλ λέαλ ἀλάζηαζηλ. ὅηαλ ὁ δνῦινο ξσηνῦζε θαὶ ὁ Κύξηνο ζησπνῦζε. ὄλησο γὰξ ἡ ὀξγὴ ηνῦ ζενῦ κελεῖ ἐπ᾿ αὐηνύο. θαὶ νὐθ εἶρελ εἶδνο νὐδὲ θάιινο. Ὅηαλ ζπλαλαζηξεθόηαλ ηνὺο ἀζεβεῖο Ἰνπδαίνπο. Γηόηη πξαγκαηηθὰ ζὰ κείλεη πάλσ ηνπο ἡ ὀξγὴ ηνῦ Θενῦ. Ὅηαλ ὁ Ἰνύδαο ὁ Ἰζθαξηώηεο θαὶ ὅζνη ηνὺο γέλλεζε ηὸ ζθνηάδη. γ´ 7). ηὴλ ἀξραίαλ παξάβαζηλ θαὶ ηὴλ ὕζηεξνλ δηόξζσζηλ. πνὺ ηὸλ ἀπνθαινῦζαλ Σακαξείηε θαὶ δαηκνληζκέλν (Ἰσάλ. θπιὲο η῵λ ἐζλ῵λ» (Ψαικ. ηὸ δεκηνπξγὸ πνὺ ἀλαζηήζεθε. ἖θεῖλνλ πνὺ κὲ ηὴ ζετθή Τνπ κεγαινζύλε κεηέηξεςε ηὸ θζαξηὸ ζὲ ἀθζαξζία. πνὺ εἶλαη ὁ δηθαζηὴο η῵λ ὅξθσλ (Μαξθ. ὅηε Ἰνύδαο ὁ Ἰζθαξηώηεο θαὶ ηὰ ηνῦ ζθόηνπο γελλήκαηα πξὸο θόλνλ ἐθξάηνπλ ηὸλ ἀρώξεηνλ. ηὴ γέλλεζε ηῆο Παξζέλνπ Μαξίαο. ηδ´ 65). ηὴ λέα ἀλάζηαζε. ηὴλ ἀξραία παξάβαζε θαὶ ηὴ κεηὰ δηόξζσζε. ηὸ θήξπγκα η῵λ Ἀπνζηόισλ. ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε η῵λ ἐζλ῵λ. θα´ 28). 3.» (Μαηζ. ηὴλ παιαηὰλ πη῵ζηλ. ηὴλ ζλῆζηλ ηῆο Δὔαο. Τὴλ παιηὰ πηώζε. ηὸλ δεκηνπξγὸλ ἀλαζηεζάκελνλ. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ηῆο θνιπκβήζξαο ηὴλ ἀλαγέλλεζηλ. «἖ζᾶο πνῦ ζᾶο γέλλεζαλ νἱ ὀρηέο. 4. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. θεζί. κὲ ῥαπίζκαηα θαὶ δεηνῦζαλ ἀπαληήζεηο κὲ ὅξθνπο ἀπὸ Αὐηόλ.πέξαηα ηῆο γῆο θαὶ πξνζθπλήζνπζηλ ἐλώπηνλ αὐηνῦ πᾶζαη αἱ παηξηαὶ η῵λ ἐζλ῵λ. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ηὴ ζπγρώξεζε η῵λ ἁκαξησι῵λ. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. ἀιιὰ ηὸ εἶδνο αὐηνῦ ἄηηκνλ. ηὸ βιαζηὸ ηῆο ἐπηείθεηαο. ὅηε ἐδηθάδεην ὁ δηθαζηὴο θαὶ ἐθξίλεην ὁ θξηηὴο ηνῦ θόζκνπ. ηὸλ ηὴλ ἀπξέπεηαλ ἀπνδπζάκελνλ. ε´ 48). ηὸλ ηῇ ζετθῇ κεγαινπξγίᾳ ηὸ θζαξηὸλ εἰο ἀθζαξζίαλ κεηαιιεύζαληα. ηὸ θ῵ο ἡζύραδε θαὶ 5.

ζάλαηνο. νἱ ηῆο ράξηηνο πνιέκηνη. νἱ ἐζθνηηζκέλνη ηῇ δηαλνίᾳ. ζάλαηνο. ηξόπαην [3] . ηζ´ 15. νἱ ςηζπξηζηαί. ἆξνλ. νἱ ςηζπξηζηέο. ἐλῶ ἡ δσὴ ηνῦ θόζκνπ ζπξόηαλ ζηὸ ζάλαην. ἐβάξεη γὰξ αὐηνὺο ἡ ἐπηδεκία ηῆο ζεόηεηνο κεηὰ ζαξθὸο θαὶ ἐιππεῖην ηὸλ ἔιεγρνλ ὁ ηξόπνο· ἔζνο γὰξ ἁκαξησινῖο κηζεῖλ ηὴλ η῵λ δηθαίσλ ζπληπρίαλ. νἱ κηζόζενη. ηὸ ζπλέδξην η῵λ δαηκόλσλ.ηὸ ζθόηνο ἐγαπξία. δηόηη ηνὺο βάξαηλε ἡ παξνπζία ηῆο Θεόηεηνο κὲ ζάξθα θαὶ ηνὺο ζηελνρσξνῦζε ὁ ἔιεγρνο γηὰ ηὸλ ηξόπν ηῆο δσῆο ηνπο. θα´ 12). Ὅηαλ ζήθσλε ηὸ μύιν ηνῦ Σηαπξνῦ ἐπάλσ ζηνὺο ὤκνπο Τνπ. νἱ ηνῦ λόκνπ ὑβξηζηαί. νἱ ἐρζξνὶ ηῆο πίζηεσο. Μαηζ. νἱ ςηζπξηζηέο. νἱ πνιέκηνη ηῆο ράξηηνο. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ὅηε ὁ ιέσλ ὠξύεην θαὶ νἱ ηαῦξνη ἐγαπξύλνλην θαζὼο γέγξαπηαη· Πεξηεθύθισζάλ κε κόζρνη πνιινί. «ζάλαηνο. ἡ δύκε η῵λ Φαξηζαίσλ. ηζη´ 6. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. 6. νἱ θπξηνθηόλνη. ἵλα ηνὺο παιαηνὺο κώισπαο η῵λ ἡκεηέξσλ ἁκαξηεκάησλ ζεξαπεύζῃ. Ἄλνημαλ ηὸ ζηόκα ηνὺο ἐλαληίνλ κνπ. νἱ πάκθαπινη. νἱ ζθνηηζκέλνη ζηὴ δηάλνηα. ὅηε <ὁ> ιῃζηὴο εἰο δσὴλ ἐθαιεῖην. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. ὅηε νἱ ιύθνη ἥξπαδνλ θαὶ ηὸ πξόβαηνλ παξίζηαην. ηὸ ζπλέδξηνλ η῵λ δαηκόλσλ. νἱ θνληάδεο ηνῦ Κπξίνπ θαὶ η῵λ πξνθεη῵λ. νἱ θαηάιαινη. νἱ ζπλήγνξνη ηνῦ δηαβόινπ. ηαῦξνη πίνλεο πεξηέζρνλ κε· ἤλνημαλ ἐπ᾿ ἐκὲ ηὸ ζηόκα αὐη῵λ ὡο ιέσλ ἁξπάδσλ θαὶ ὠξπόκελνο. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ὅηε αὐηὸλ ἐθξαγέιισζαλ θαὶ ηὸ ζ῵κα αὐηνῦ ηὸ ἅγηνλ ἐβαζάληδνλ θέξνληα ἑθνπζίσο πάζε. νἱ κηζόθαινη. ὅπσο ηὸ ιηνληάξη πνὺ ἁξπάδεη θαὶ ὠξύεηαη» (Ψαικ. Ὅηαλ θξαγγέισζαλ θαὶ βαζάληζαλ ηὸ ἅγην ζ῵κα ἖θείλνπ πνὺ ὑπέθεξε ηὰ πάζε κὲ ηὴ ζέιεζή Τνπ. Λνπθ. ὅηαλ ηὸ ιηνληάξη ὠξπόηαλ θαὶ νἱ ηαῦξνη ζηέθνληαλ ἀγέξρνη. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. Ὅηαλ ἔβγαδαλ ἐθείλε ηὴλ ἄηαθηε θαὶ ὀιέζξηα θσλή. ζηάπξσζέ Τνλ». «Μὲ πεξηθύθισζαλ πνιιὰ θαὶ κὲ ηξηγύξηζαλ ηαῦξνη θαινζξεκκέλνη. νἱ ἀιιόηξηνη ηῆο πίζηεσο η῵λ παηέξσλ. ὅπσο ἔρεη γξαθεῖ ζηνὺο ςαικνύο. ηὰ γελλήκαηα η῵λ ἐρηδλ῵λ. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. ηὰ γελλήκαηα η῵λ ἐρηδλ῵λ. Ὅηαλ ὁ ιῃζηὴο δερόηαλ πξόζθιεζε ζηὴ δσή. Δἶλαη ζπλήζεηα νἱ ἁκαξησινὶ λὰ κηζνῦλ ηὴ ζπλαλαζηξνθὴ κὲ ηνὺο δηθαίνπο. θδ´ 25). Μαξθ. ηὸ πιάζκα ἐζξαζύλεην θαὶ ὁ δεκηνπξγὸο ἐθαξηέξεη. νἱ θαθόηαηνη. νἱ κηαξνί. ζηαύξσζνλ αὐηόλ. ηὸ δεκηνύξγεκα ἔδεηρλε ζξάζνο θαὶ ὁ Γεκηνπξγὸο ἔδεηρλε ὑπνκνλή. νἱ ζενκάρνη. ζηαύξσζνλ αὐηόλ. 7. γηὰ λὰ ζεξαπεύζεη ηὶο παιηὲο πιεγὲο η῵λ ἁκαξηεκάησλ καο. ἆξνλ. ὅηε ηὸ μύινλ ηνῦ ζηαπξνῦ ἐπὶ η῵λ 8. ζξηακβνινγνῦζε. νἱ πξνθεηνθηόλνη. νἱ κηζόθαινη. Καὶ δίθαηα θώλαδαλ «ζάλαηνο. νἱ ιηζαζηαί. Ὅηαλ νἱ ηαῦξνη ρηππνῦζαλ κὲ ηὰ θέξαηα θαὶ ὁ ηαῦξνο ζηεθόηαλ ἥζπρνο. ἡ δύκε η῵λ Φαξηζαίσλ (Μαηζ. νἱ θαηήγνξνη. νἱ ὑβξηζηὲο ηνῦ λόκνπ. ε´ 15. Ὅηαλ νἱ ιύθνη ἅξπαδαλ θαὶ ηὸ πξόβαην δὲλ ἔθεξλε ἀληίζηαζε. Ὅηαλ γάβγηδαλ ηὰ ζθπιηὰ θαὶ ὁ Γεζπόηεο ἔδεηρλε ἀλνρή. ἡ δὲ δσὴ ηνῦ θόζκνπ εἰο ζάλαηνλ εἵιθεην. ηβ´ 1). νἱ ζπλήγνξνη ηνῦ δηαβόινπ. νἱ ἀιάζηνξεο. ζηαύξσζέ Τνλ. ὅηε νἱ θύλεο ὑιάθηνπλ θαὶ ὁ δεζπόηεο ἠλείρεην. εἰθόησο γὰξ ἔθξαδνλ· Ἆξνλ. Τὸ αἷκα αὐηνῦ ἐθ᾿ ἡκᾶο θαὶ ἐπὶ ηὰ ηέθλα ἡκ῵λ. ὅηε ἐβόσλ ἐθείλελ ηὴλ ἄηαθηνλ θαὶ ὀιέζξηνλ θσλὴλ Ἆξνλ. νἱ ζενκάρνη. νἱ κηζόζενη. Τὸ αἷκα Τνπ πάλσ καο θαὶ ζηὰ παηδία καο» (Ἰσάλ. ὅηε νἱ ηαῦξνη ἐθεξάηηδνλ θαὶ ὁ κόζρνο παξίζηαην.

ὅηε ἐλ κέζῳ ιῃζη῵λ ἡ δσὴ ἐθξέκαην ηνῦ κὲλ ὀλεηδίδνληνο θαὶ θαηαιαινῦληνο. Ὅηαλ θνξνῦζαλ ἀγθάζηλν ζηεθάλη ζ᾿ ἖θεῖλνλ πνὺ ζηεθαλώλεη ὅζνπο πηζηεύνπλ ζ᾿ Αὐηόλ. Πόηε ἦηαλ ηαπεηλσκέλνο. ηζη´ 13-15). Ὅηαλ ἕληπζαλ κὲ πνξθύξα πεξηπαηρηηθὰ Αὐηὸλ πνὺ ραξίδεη ἀθζαξζία ζὲ ὅζνπο μαλαγελληνῦληαη κὲ λεξὸ θαὶ Πλεῦκα Ἅγην (Ἰσαλ. Ὅκσο πξόζερε. 11. 9. 13. πελζώληαο ηὴλ πηώζε η῵λ Ἰνπδαίσλ. κὴλ κπνξώληαο λὰ ὑπνθέξνπλ ηνὺο πνιινὺο πεηξαζκνύο. Ἀιιὰ ὅξα. ἀγαπεηέ. Ὅηαλ ἔδεζαλ ζὲ θαιάκη ζπόγγν γεκάην μύδη θαὶ Τὸλ πόηηζαλ θαὶ ἔδηλαλ ρνιὴ ζ᾿ Αὐηὸλ πνὺ ηνὺο ἔξξημε ηὸ κάλα (἖μ. 10. Ὅηαλ νἱ ζηξαηη῵ηεο Τὸλ θύιαγαλ θαὶ ἡ γῆ ἔθξπβε Αὐηὸλ πνὺ ζηήξημε ηὴ γῆ ἐπάλσ ζηὰ λεξὰ (Γελ. ὅηε ζηέθαλνλ ἐμ ἀθαλζ῵λ πεξηέβαιινλ ηῶ ζηεθαλνῦληη ηνὺο πεπνηζόηαο ἐπ᾿ αὐηόλ. ὅηε ηὸ ζ῵κα πξὸο ηαθὴλ ἐδίδνην. Γηόηη ἡ ἡκέξα ζξελνῦζε ηὶο ζπκθνξὲο η῵λ Ἰνπδαίσλ. Ὅηαλ νἱ ζηξαηη῵ηεο ζξηάκβεπαλ πεξηπαίδνληαο ηὸ Γεζπόηε ηῆο νὐξαλίαο ζηξαηηᾶο η῵λ Ἀγγέισλ. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. ὅηε ὁ ἥιηνο ἐπέλζεη θαὶ ηὸ ζθόηνο ὡο ζάθθνλ ἐλεδύεην πελζ῵λ ηὴλ η῵λ Ἰνπδαίσλ ἀπόπησζηλ· ἐζξήλεη γὰξ ἡ ἡκέξα ηὰο Ἰνπδαίσλ ζπκθνξάο. Ὁ ἀηηκαζκέλνο κεηαβαιιόηαλ ζὲ ἔλδνμν θαὶ ἡ ραξὰ ηνῦ θόζκνπ ἀλαζηαίλεηαη ἄθζαξηε καδὶ κὲ ηὸ ζ῵κα. ἀγαπεηέ. ἦηαλ θξεκαζκέλνο ἀλάκεζα ζὲ δπὸ Λῃζηέο. ηὰ ζαύκαηα ηνῦ Θενῦ θαὶ ηὰ θαηνξζώκαηα ηῆο ραξᾶο πνὺ ἦιζε κεηὰ ηὸ πάζνο. ὁ ἄηηκνο εἰο εὐδνμίαλ κεηεβάιιεην θαὶ ἡ ηνῦ θόζκνπ ραξὰ ἄθζαξηνο ἐγήγεξηαη κεηὰ ηνῦ ζώκαηνο. ὅηε ἐζξηάκβεπνλ ἐκπαίδνληεο νἱ ζηξαηη῵ηαη ηὸλ ηῆο ζηξαηηᾶο η῵λ νὐξαλ῵λ δεζπόηελ. ηνῦ ζενῦ ηὰ ζαύκαηα θαὶ κεηὰ ηὸ πάζνο ηῆο ραξᾶο ηὰ θαηνξζώκαηα. ὅηε <νἱ> ζηξαηη῵ηαη ἐθύιαηηνλ θαὶ ἡ γῆ θαηέθξππηε ηὸλ ηὴλ γῆλ ἐπὶ η῵λ ὑδάησλ ἑδξάζαληα. Ὅηαλ θάξθσζαλ ζηὸ μύιν ηνῦ Σηαπξνῦ Αὐηὸλ πνὺ εἶλαη Κύξηνο ηεο δσῆο θαὶ ηνῦ ζαλάηνπ. Ὅηαλ νἱ Ἀπόζηνινη θξύβνληαλ. Ὅηαλ ηὸ ζ῵κα παξαδηλόηαλ γηὰ λὰ ηαθεῖ. ηνῦ δὲ ηῇ κεηαλνίᾳ ιῃζηεύνληνο ηὸλ παξάδεηζνλ. ὅηε θαιάκῳ πεξηζέληεο ζπόγγνλ ἐκπιήζαληεο ὄμνπο ἐπόηηδνλ [αὐηὸλ θαὶ ρνιὴλ ἐδίδνπλ] ηὸλ ηὸ κάλλα αὐηνῖο ἐπνκβξήζαληα. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. Καὶ ὁ ζάλαηνο ἀπέβαιε ηὴ δσὴ η῵λ [4] . θαὶ ὁ ἕλαο Τὸλ ριεύαδε θαὶ Τὸλ θαηεγνξνῦζε. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. 12. θγ´ 39-43). Ὅηαλ ὁ ἥιηνο πελζνῦζε θαὶ ληπλόηαλ ηὸ ζθνηάδη ζὰλ ζάθν. ὅηαλ ἡ Εσή.ὤκσλ ἐβάζηαδε ηὸ θαηὰ ηνῦ δηαβόινπ ηξόπαηνλ. Ὅηαλ ἔζπαδαλ νἱ πέηξεο θαὶ ζθηδόηαλ ηὸ θαηαπέηαζκα ηνῦ Νανῦ θαηάπιεθηα ἀπὸ ηὸ ζξάζνο η῵λ ἀζεβ῵λ. Τόηε εἶρε ὠδῖλεο ηνθεηνῦ ἡ γῆ θαὶ θπνθόξεζε ἡ ἡκέξα. ὅηε αἱ πέηξαη ἐξξήγλπλην θαὶ ηὸ θαηαπέηαζκα ηνῦ λανῦ ἐζρίδεην η῵λ ἀιηηεξίσλ ηὴλ ηόικαλ ἐθπιεηηόκελα. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. Πόηε ἦηαλ ἀηηκαζκέλνο. ὅηε νἱ ἀπόζηνινη ἐθξύπηνλην η῵λ πεηξαζκ῵λ ηὸλ ὄγθνλ νὐ δπλάκελνη θέξεηλ. Μαηζ. ηόηε ὤδηλελ ἡ γῆ θαὶ ἐθπνθόξεζελ ἡ θαηὰ ηνῦ δηαβόινπ. ὅηε πνξθύξαλ ἐλέδπζαλ ηὸλ ἀθζαξζίαλ ηνῖο ἀλαγελλσκέλνηο δη᾿ ὕδαηνο θαὶ πλεύκαηνο [ἁγίνπ] ραξηδόκελνλ. θδ´ 48). Πόηε ἦλ ἄηηκνο. Πόηε ἦλ ἄηηκνο. γ´ 5. ὅηε πξνζήισζαλ ηῶ μύιῳ ηὸλ ηῆο δσῆο θαὶ ηνῦ ζαλάηνπ θύξηνλ ὑπάξρνληα. ὁ δὲ ἄιινο κὲ ηὴ κεηάλνηά ηνπ ἅξπαδε ηὸλ Παξάδεηζν (Λνπθ. α´ 9). δειαδὴ ὁ Χξηζηόο.

ἐλεδύζαην θύξηνο δύλακηλ θαὶ πεξηεδώζαην. Γηαηί δὲλ κπνξνῦζε λὰ θξαηᾷ ζ῵κα ηὸ ὁπνῖν θέξλεη ηὴλ ἀζαλαζία. θόξεζε ηὸ κεγαιεῖν Τνπ. Γηόηη δὲλ ἦηαλ δπλαηὸλ ὁ ζάλαηνο λὰ θξαηήζεη ἖θεῖλνλ πνὺ θξαηᾷ ηὰ πάληα κὲ ηὸ ιόγν Τνπ. νὐθέηη Ἡξώδεο πξὸο παηδνθηνλίαλ ὁπιίδεηαη. γηαηί δὲλ ὑπάξρεη ηίπνηε πηὸ δπλαηὸ ἀπὸ αὐηήλ. δηὰ ζηαπξνῦ ηὰο ἀληηθεηκέλαο δπλάκεηο ἐμεπνιηόξθεζελ. νὐθέηη Καταθᾶο ἀπεηιεῖ. νὔηε θπιαθίδνπλ πιένλ νἱ Ἰζξαειῖηεο. θόξεζε ηὸ κεγαιεῖν Τνπ» (Ψαικ. Πνηὸ κεγαιεῖν ληύζεθε ὁ Κύξηνο. Γηόηη. η῵λ ἀπνζηόισλ ηὴλ ζύγθιεηνλ. ἗νξηάζσκελ ηνίλπλ ηξηήκεξνλ ἀλάζηαζηλ δσῆο αἰσλίνπ πξόμελνλ. ηὴλ ἀθζαξζίαλ. ηνῦ ζαλάηνπ ηὴλ ιύζηλ. η῵λ πνηε δνύισλ ηὴλ ἐιεπζεξίαλ βνᾷ θαὶ ιέγεη· Ὁ θύξηνο ἐβαζίιεπζελ. ινηπόλ. Γύλακε ιέεη ηὸ ζρέδην ζσηεξίαο κὲ ηὴλ ἔλζαξθε παξνπζία Τνπ. Τὸ θζαξηὸ ἔγηλε ἄθζαξην θη ἖θεῖλνο πνὺ Τὸλ ζεσξνῦζαλ κόλν ἁπιὸ ἄλζξσπν. θαηαξγώληαο ηὶο ὠδῖλεο ηνῦ ζαλάηνπ (Πξαμ. ἀπνδείρζεθε ἀιεζηλὸο Θεόο. ηὸ Θεὸ Λόγν πνὺ πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὸ Θεό. ηὴλ ἐιεπζεξία ὅηαλ πξὶλ ἦηαλ δνῦινη. ηὸ θέληξνλ. ὥζπεξ γὰξ Μαξία ἡ ζενηόθνο παξζεληθὰο θαὶ ἀλπκθεύηνπο ὠδῖλαο [νὐ] ιύζαζα βνπιήζεη ζενῦ θαὶ πλεύκαηνο ράξηηη ἐγέλλεζε ηὸλ η῵λ αἰώλσλ πνηεηὴλ ηὸλ ἐθ ζενῦ ζεὸλ ιόγνλ. εὐπξέπεηαλ ἐλεδύζαην. πνίαλ εὐπξέπεηαλ ἐλεδύζαην.ἡκέξα θαὶ ἀπέπηπζελ ὁ ζάλαηνο ηὴλ πάλησλ δσήλ· νὐ γὰξ ἦλ δπλαηὸλ θξαηεῖζζαη ὑπὸ ηνῦ ζαλάηνπ ηὸλ πάληα ιόγῳ θξαηνῦληα. Ἅδε. δὲλ ὁπιίδεηαη πιένλ ὁ Ἡξῴδεο γηὰ λὰ ζθάμεη ηὰ παηδηά. ηὸ ζηεθάλη ηῆο ἖θθιεζίαο. πνῦ εἶλαη ἡ λίθε ζνπ. ηε´ 55). β´ 24) ἄθεζε. πβ´ 1). Γη᾿ αὐηὸ θαὶ ἐκεῖο θσλάδνπκε: «Θάλαηε. ινηπόλ. ζθνπ῵λ ηνίλπλ ὁ πξνθήηεο Γαβὶδ ηῆο εὐπξεπείαο ηὴλ δηόξζσζηλ. ηὴ κεηὰ ἀπὸ ηξεῖο ἡκέξεο ἀλάζηαζε ηνῦ Χξηζηνῦ. εὐπξέπεηαλ ἐλεδύζαην. ὅηαλ δηαηάρζεθε. ζάλαηε. δηὸ θαὶ ἡκεῖο βν῵κελ· Πνῦ ζνπ. 15. Ἂο γηνξηάζνπκε.» (Α´ Κνξ. πβ´ 1). ηὴλ ἀζαλαζία. ἔηζη θαὶ ἡ γῆ ἀπὸ ηὴλ θνηιηά ηεο. δὲλ ἀπεηιεῖ πιένλ ὁ Κατάθαο. ὅισλ. Ὁ θύξηνο ἐβαζίιεπζελ. ηὴλ θαηάξγεζε ηνῦ ζαλάηνπ. νὕησο θαὶ ἡ γῆ ἐθ η῵λ νἰθείσλ ιαγόλσλ ηὰο ὠδῖλαο ηνῦ ζαλάηνπ ιύζαζα ἀπέπηπζε θειεπζζεῖζα ηὸλ η῵λ Ἰνπδαίσλ δεζπόηελ· νὐ γὰξ ἠδύλαην θαηέρεηλ ζ῵κα θνξεῖνλ ἀζαλαζίαο γελόκελνλ. ὁ πξνθήηεο Γαβὶδ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ κεγαιείνπ. ληύζεθε θαὶ δώζζεθε δύλακε» (Ψαικ. ὅπσο ἀθξηβ῵ο ἡ Θενηόθνο Μαξία δὲ δνθίκαζε παξζεληθὲο ὠδῖλεο ἀλύκθεπηεο θόξεο. πνῦ ζνπ. ηὸλ ὅκηιν η῵λ Ἀπνζηόισλ. [5] . θσλάδεη θαὶ ιέεη: «Βαζίιεπζε ὁ Κύξηνο. Τὴλ ἀθζαξζία. ἀιιὰ κὲ ηὴ ζέιεζε ηνῦ Θενῦ θαὶ κὲ ηὴ Χάξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο γέλλεζε ηὸ Γεκηνπξγὸ η῵λ αἰώλσλ. δὲ δηθάδεη πιένλ ὁ Πηιᾶηνο. Σθεπηόκελνο. ᾅδε. πνῦ εἶλαη ηὸ θεληξί ζνπ. δηὰ ζώκαηνο ὁ ἀζώκαηνο δαίκνλαο θαηέβαιε. ηὸ λῖθνο. πνὺ πξνμέλεζε ηὴλ αἰώληα δσή. ηὴλ ἀζαλαζίαλ. κὲ ηὸ ζηαπξὸ θαηαπνιηόξθεζε ηὶο ἐρζξηθὲο δπλάκεηο. νὐθέηη Πηιᾶηνο δηθάδεη νὔηε Ἰζξαειῖηαη θξαηνῦζη· ηὸ γὰξ θζαξηὸλ γέγνλελ ἄθζαξηνλ θαὶ ὁ παξ᾿ αὐηνῖο λνκηδόκελνο ἄλζξσπνο ςηιὸο ζεὸο ἀπνδέδεηθηαη ἀιεζηλόο. Ὁ ἀζώκαηνο λίθεζε κὲ ηὸ ζ῵κα Τνπ ηνὺο δαίκνλεο. δύλακηλ ιέγεη ηὴλ δηὰ ζαξθὸο νἰθνλνκίαλ· ὅηη γὰξ ἐθείλεο δπλαηώηεξνλ νὐδὲλ. Γὲλ πξνδίδεη πιένλ ὁ Ἰνύδαο. ἐιεύζεξν ηὸλ Κύξην η῵λ Ἰνπδαίσλ. νὐθέηη Ἰνύδαο πξνδίδσζηλ. 14. «Ὁ Κύξηνο βαζίιεπζε. ηῆο ἐθθιεζίαο ηὸλ ζηέθαλνλ.

ἂο γεκίζνπλ ἀπὸ εὐθξνζύλε πνιιὰ λεζηά» (Ψαικ. εὐθξαλζήησζαλ λῆζνη πνιιαί. πνὺ ιέεη ηὰ ἑμῆο: «Αὐηὸ ηὸ θζαξηὸ πξέπεη λὰ ληπζεῖ ἀθζαξζία.἖πεηδὴ γὰξ ηὰ πξ῵ηα ἐθιόλεη ηὴλ γῆλ ἡ ἁκαξηία. θαί· Ἡ βαζηιεία ζνπ βαζηιεία αἰώληνο. γηαηί ζ᾿ Αὐηὸλ ἀλήθεη ἡ δνμνινγία θαὶ ἡ δύλακε ζηνὺο ἀηέιεησηνπο αἰ῵λεο. κάξηπξα δὲ ηνῦ ιόγνπ ηὸλ καθάξηνλ Παῦινλ ἀγάγσκελ ιέγνληα νὕησο. ἥηηο νὐ δηαθζαξήζεηαη. γηὰ λὰ κὴ βαδίδεη πιένλ ζηὸλ γθξεκὸ ηῆο θαηαζηξνθῆο. θαζὼο πξνεῖπελ. πζη´ 1). ἐζηεξέσζελ αὐηὴλ ηῶ μύιῳ ηνῦ ζηαπξνῦ κεθέηη πξὸο ὄιηζζνλ ἀπσιείαο βαδίδεηλ κήηε ρεηκ῵ζη ηῆο πιάλεο ῥηπίδεζζαη. [6] . πβ´ 2). Γη᾿ αὐηὸ θαὶ ὁ ςαικῳδὸο ιέεη: «Δἶλαη ἕηνηκνο ἀπὸ ηόηε ὁ ζξόλνο Σνπ. Γεῖ γὰξ ηὸ θζαξηὸλ ηνῦην ἐλδύζαζζαη ἀθζαξζίαλ θαὶ ηὸ ζλεηὸλ ηνῦην ἐλδύζαζζαη ἀζαλαζίαλ. ἀλαζηὰο ὁ θύξηνο ἡκ῵λ Ἰεζνῦο Χξηζηόο. ὅηαλ ἀλαζηήζεθε ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Χξηζηόο. ἐπεηδὴ ζηὴλ ἀξρὴ ζπγθιόληδε ηὴ γῆ ἡ ἁκαξηία. Γειαδή. νὔηε λὰ ηὴ δέξλνπλ νἱ Χεηκ῵λεο ηῆο πιάλεο. ἀπὸ ηνῦ αἰ῵λνο ζὺ εἶ. ἀγαιιηαζζήησ ἡ γῆ. θαὶ πάιηλ· Ἡ βαζηιεία ζνπ βαζηιεία πάλησλ η῵λ αἰώλσλ. Καὶ κάξηπξα ζ᾿ αὐηὰ πνὺ ιέκε ἂο θέξνπκε ηὸλ καθάξην Παῦιν. θαὶ πάιηλ· Ὁ θύξηνο ἐβαζίιεπζελ. ηὴ ζηεξέσζε κὲ ηὸ μύιν ηνῦ Σηαπξνῦ. Ἀκήλ.> 16. ηε´ 53). δηὸ θαὶ ὁ ςαικῳδὸο ιέγεη· Ἕηνηκνο ὁ ζξόλνο ζνπ ἀπὸ ηόηε. θαὶ ὁ Γαληήι: «Ἡ βαζηιεία Σνπ εἶλαη βαζηιεία ὅισλ η῵λ αἰώλσλ. ἀκήλ. ὅπσο πξνεῖπε. θαὶ αὐηὸ ηὸ ζλεηὸ πξέπεη λὰ ληπζεῖ ἀζαλαζία» (Α´ Κνξ. ἖ζὺ ὑπάξρεηο αἰώληα» (Ψαικ. ὅηη αὐηῶ ἡ δόμα θαὶ ηὸ θξάηνο εἰο ηνὺο <αἰ῵λαο η῵λ αἰώλσλ.