You are on page 1of 52

Godina XIX - Broj 78

Srijeda, 12. 9. 2012. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE SMAWEWE KAPITALA
Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, te na osnovu ~lana 34. Statuta "KVIN" d.o.o. Tuzla, Skup{tina Dru{tva, dana 10.07.2012. godine, donosi

Na osnovu ~lana 341. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 34. Statuta "KVIN" d.o.o. Tuzla, Skup{tina Dru{tva, dana 10.07.2012. godine, donosi

ODLUKU
O ISKLJU^ENJU ^LANOVA DRU[TVA ^lan 1. Ovom Odlukom, isklju~uju se iz "KVIN" d.o.o. Tuzla, slijede}i suosniva~i - ~lanovi Dru{tva, ~iji udjeli na dan dono{enja ove Odluke iznose:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Akelji} D`emal Avdi} Avdo Avdi} Mujo Biberovi} Nada Demirovi} Mevludin Divkovi} Bonija Fazli} Senada Fehri} Faif Gaji} Pribislav Grani} D`emila Gnjidi} Tomislav Had`iefendi} Nersima Husejnovi} Osman Ibrahimovi} Safeta Imamovi} D`emila Jeki} Svjetlana Jovanovi} Milka Jovanovi} Zlatan Jovanovi} Zoja Jahi} Ramiza Pjani} Seid Sinanba{i} Selver Koji} Stojan Koji} Zdravko Kosanovi} Milivoje Krajnovi} Vojislav Krsti} Suzana Mand`uki} Aj{a Matuzovi} Zlatan Mi~i} Bo{ko Osmanovi} Muniba Pavlja{evi} Ilija 0,0296% 0,2402% 0,0251% 0,1548% 0,0731% 0,0032% 0,1465% 0,1849% 0,2561% 0,0731% 0,2809% 0,4014% 0,1500% 0,0988% 0,1926% 0,1281% 0,2377% 0,1700% 0,2189% 0,1532% 0,1691% 0,1900% 0,1216% 0,2355% 0,1325% 0,1926% 0,1865% 0,1965% 0,3737% 0,0228% 0,0246% 0,0114% 345,09 KM 2.800,38 KM 292,63 KM 1.804,74 KM 852,24 KM 37,31 KM 1.707,97 KM 2.155,66 KM 2.985,75 KM 852,24 KM 3.274,88 KM 4.679,73 KM 1.748,78 KM 1.151,86 KM 2.245,43 KM 1.493,46 KM 2.771,23 KM 1.981,95 KM 2.552,05 KM 1.786,09 KM 1.971,45 KM 2.215,12 KM 1.417,68 KM 2.745,58 KM 1.544,76 KM 2.245,43 KM 2.174,32 KM 2.290,90 KM 4.356,79 KM 265,81 KM 286,80 KM 132,91 KM

ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA I. Osnovni kapital "KVIN" d.o.o. Tuzla, u iznosu od 3.146.850,00 KM, iskazivo u novcu, smanjuje se za iznos od 1.980.997,00 KM, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 1.165.853,00 KM, iskazivo u novcu. Smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva vr{i se u cilju pokri}a gubitka iz prethodnog perioda i usagla{avanja osnovnog kapitala sa ra~unovodstvenim stanjem na dan 31.12.2011. g. Pojedina~ni udjeli ~lanova Dru{tva utvr|eni su posebnom listom ~lanova koju je Skup{tina Dru{tva usvojila istovremeno sa usvajanjem ove Odluke. II. Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a 39/III, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". III. Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. III. Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. IV. Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog dono{enja. Ovla{}uje se predsjednik Skup{tine da obezbijedi notarsku obradu ili potvrdu ove Odluke. Broj 41/12 10. jula 2012. godine Predsjednik Skup{tine Tuzla Sabrudin Had`iabdi}, s. r. (03-3-2139/12)

Broj 78 - Strana 2
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Pranji} Ivo Saki} Hariz Sekuli} Sekula Sijer~i} Ejub Stjepi} Mato Tanasi} Jovanka Trakilovi} Radomir Vidovi} Mladen @iv~i} Ines ABANKA DD Ljubljana Ukupno: 0,2123% 0,1714% 0,1585% 0,2605% 0,2367% 0,1284% 0,2050% 0,1687% 0,2005% 0,0032% 6,8202%

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
2.475,11 KM 1.998,27 KM 1.847,88 KM 3.037,05 KM 2.759,57 KM 1.496,96 KM 2.390,00 KM 1.966,79 KM 2.337,54 KM 37,31 KM 79.513,50 KM

Srijeda, 12. 9. 2012.

Sa danom isklju~enja, isklju~enim ~lanovima prestaju sva prava u Dru{tvu koja iz tog ~lanstva proizilaze. ^lan 2. Udio isklju~enih ~lanova Dru{tva u ukupnoj visini od 79.513,50 KM, iskazivo u novcu ili 6,8202 % ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, postaje vlastiti udio Dru{tva. ^lan 3. Isklju~eni ~lanovi Dru{tva imaju pravo na nadoknadu tr`i{ne vrijednosti udjela, na dan dono{enja ove Odluke. ^lan 4. Isklju~eni ~lanovi Dru{tva mogu pobijati ovu Odluku o isklju~enju, tu`bom kod Suda u roku od 30 dana od dana kada im je Odluka dostavljena. ^lan 5. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj 42/12 10. jula 2012. godine Predsjednik Skup{tine Tuzla Sabrudin Had`iabdi}, s. r. (03-3-2140/12)

KONKURSI OGLASI NATJE^AJI
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Vare{, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI VARE[ 5/334 01. Stru~ni saradnik za trezorsko poslovanje u Slu`bi za privredu i finansije - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik za urbanizam i gra|evinarstvo u Slu`bi za prostorno ure|enje i obnovu - 1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni saradnik za dru{tvene djelatnosti i mjesne zajednice - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS/VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02: - VSS/VII stepen, zavr{en gra|evinski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 03: - VSS/VII stepen, zavr{en pravni, filozofski ili fakultet politi~kih nauka, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. kandidati koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Srijeda, 12. 9. 2012.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 78 - Strana 3

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Vare{" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-949/12-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodila~kog rata, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILA^KOG RATA 06/522 Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje {est (6) godina radnog iskustva. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u -

Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodila~kog rata" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-950/12-F) OP]INA KLADANJ Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj 1/04, 2/08 i 3/03) u postupku imenovanja na pozicije u regulirane organe iz nadle`nosti Op}ine Kladanj, op}inski na~elnik objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju: - ~lana Upravnog odbora u JU Centar za socijalni rad Kladanj (ispred ustanove) i - ~lana Upravnog odbora u JU "IKC" Kladanj (predstavnika osniva~a). II. Opis pozicije Upravnog odbora - donosi pravila ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora ustanove, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi finansijski plan, - usvaja godi{nji obra~un, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji,

Broj 78 - Strana 4 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 12. 9. 2012.

odlu~uje o drugim pitanjima u skladu sa op}im aktima ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova upravnog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu, za rad u skladu sa op}im aktima ustanove i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove. III. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje), - da su stariji od 18 godina ali ne stariji od 70 godina (dokaz: uvjerenje), - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: uvjerenje ili ovjerena izjava), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne (dokaz: akt izdat od strane nadle`nog organa-suda), - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju (dokaz: akt izdat od strane nadle`nog organa-suda), - da ne na njih ne odnosi, ~lan IX. 1. Ustava BiH, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ili uvjerenje), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) (dokaz: izjava kandidata, potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). IV. Pored op}ih uslova kandidati za ~lana Upravnog odbora treba da ispunjavaju slijede}e posebne uslove: - za imenovanje ~lana Upravnog odbora kandidat treba imati VII/VI stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje i potvrda o radnom iskustvu), - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili u drugom reguliranom organu (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije dioni~ar dru{tva sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u dru{tvima sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili institucijama (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u bio grafiju, adresu stana i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8

(osam) dana od isteka roka za podno{enje prijeve ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Napomena: "Kandidat mo`e imati srednju stru~nu spremu prilikom kandidovanja za ~lanove Upravnog odbora iz reda uposlenika ustanove". Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom: "Prijava za javni oglas - ne otvarati" na adresu: Op}ina Kladanj - op}inski na~elnik, 75280 Kladanj, ulica Kladanjske brigade broj 2. (Sl-935/12-F) OP]INA BOSANSKI PETROVAC Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), te Zaklju~ka Op}inskog/ Op{tinskog vije}a, broj 02/1-49-343-12/12 od 30.08.2012., predsjedavaju}i Op}inskog/Op{tinskog vije}a raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ISPRED OSNIVA^A ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA - ^LANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE" BOSANSKI PETROVAC I JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" OP]INE/OP[TINE BOSANSKI PETROVAC I Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata - za imenovanje: 1. predsjednika - ~lana Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac i 2. jednog ~lana Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac, ispred osniva~a. Mandat ~lana - predsjednika Nadzornog odbora JU "Centar za kulturu i obrazovanje" trajat }e do isteka mandata ostalih ~lanova tj. do 30.06.2013. godine. Mandat ~lana Nadzornog odbora JU "Centar za socijalni rad " trajat }e do isteka mandata ostalih ~lanova tj. do 27.08.2013. godine. II Opis pozicije predsjednika - ~lana nadzornog odbora je: - analizira izvje{taje o poslovanju Javne ustanove, - nadzire upotrebu sredstava za rad, - pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, - izvje{tava Osniva~a, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. III Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete/uslove: A) Op}e/op{te: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na

Srijeda, 12. 9. 2012.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 78 - Strana 5

nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. B) Posebne: - da ima zavr{enu - VSS/V[S/SSS (VII/VI/IV), - da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. IV Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est (6) mjeseci), - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli/fakultetu, te izjavu kandidata na alineju 3. i 4. pod ta~kom A. i na alineju 2. pod ta~kom B. V Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta/uslova, dostaviti op}inskom/op{tinskom vije}u - Komisiji za izbor i imenovanje Upravnih i Nadzornih odbora, ulica Bosanska, broj 110, Bosanski Petrovac. VI Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i oglasnoj plo~i Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac. VII U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. VIII Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od tri (3) dana po isteku oglasa ne mogne stupiti u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja. (Sl-936/12-F) DIONI^KO DRU[TVO "CESTE" MOSTAR Na temelju ~lanka 107. Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i izmjena i dopuna Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i Odluke Nadzornog odbora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar br. NO-6-4/12 od 31.08.2012. godine, Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA ODABIR I IMENOVANJE DIREKTORA I IZVR[NIH DIREKTORA DIONI^KOG DRU[TVA "CESTE" MOSTAR I Objavljuje se javni natje~aj za odabir i imenovanje direktora i izvr{nih direktora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar (u daljnjem tekstu Dru{tvo), i to: 1. Direktor, 2. Izvr{ni direktor za odr`avanje, 3. izvr{ni direktor za ra~unovodstvo i financije, 4. Izvr{ni direktor za pravne i op}e poslove. II Opis pozicije pod 1. Direktor ima slijede}e nadle`nosti: - predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja i odgovara za zakonitost poslovanja Dru{tva,

koordinira i pokre}e djelovanje Dru{tva u svrhu odr`avanja, za{tite i razvoja javnih cesta na podru~ju djelovanja, osigurava tehni~ko-tehnolo{ko jedinstvo cjelovitog sustava javnih cesta, ~ime se posti`u uvjeti za siguran i nesmetan promet, - organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Dru{tva, - obavlja poslove Dru{tva po uputama i naredbama Nadzornog odbora i Skup{tine Dru{tva, - zastupa Dru{tvo i odgovoran je za zakonitost rada Dru{tva, - predla`e osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja i poduzima mjere za njihovo provo|enje, - izvr{ava odluke Nadzornog odbora i Skup{tine Dru{tva, - samostalno odabire rukovodni kadar Dru{tva u skladu sa Statutom dru{tva, - odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, - odlu~uje o raspore|ivanju zaposlenih na odre|ene zadatke i poslove, - podnosi izvije{}e o rezultatu poslovanja Dru{tva po periodi~nom i godi{njem obra~unu, - potpisuje sve ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime Dru{tva, - izdaje naloge pojedinim zaposlenicima ili skupinama zaposlenika za izvr{enje odre|enih poslova i radnih zadataka hitne prirode, - brine se o obavje{}ivanju zaposlenih o poslovanju Dru{tva, - raspola`e fondom reprezentacije u okviru planom raspore|enih sredstava, - obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, statutom, ugovorom, drugim poslovima i odlukama organa Dru{tva stavljeni u nadle`nost. Opis pozicija pod 2., 3. i 4. Izvr{ni direktori imaju slijede}e nadle`nosti: - organiziraju rad, zastupaju i predstavljaju Dru{tvo i odgovaraju za zakonitost poslovanja u poslovima i opsegu utvr|enom Statutom i pismenim aktom direktora Dru{tva, - zamjenjuju direktora u njegovoj odsutnosti, poma`u direktoru u obavljanju njegovih poslova i obavljaju i druge poslove za koje ih ovlasti direktor, - brinu se o organizaciji, a`urnosti i kvalitetu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti, - obavljaju i druge poslove koji su im zakonom, statutom, ugovorom, drugim poslovima i odlukama organa Dru{tva stavljeni u nadle`nost. III Odabir i imenovanje direktora i izvr{nih direktora izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva na temelju provedenog javnog natje~aja. IV Imenovanje direktora i izvr{nih direktora se vr{i na razdoblje od ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. V Kandidat je du`an ispunjavati slijede}e uvjete: A. Op}i uvjeti: - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list), - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

i 27. B. . Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno na adresu: Dioni~ko dru{tvo "Ceste" Mostar Nadzorni odbor Ul. . 3. ekonomski fakultet (dokaz: ovjerena preslika diplome). broj 16/02) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. . Zakona o ministarskim.sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Uprave. poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Dru{tva. . .stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua). vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 9.VSS-visoka stru~na sprema (VII stupanj).da nije stariji od {ezdeset i pet (65) godina na dan imenovanja. ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. . . .VSS/V[S-visoka stru~na sprema/vi{a stru~na sprema (VII/VI stupanj). . vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".posebna stru~na znanja i kvalifikacije. gra|evinski fakultet ili drugi odgovaraju}i fakultet tehni~kog smjera (dokaz: ovjerena preslika diplome). Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua). Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: . .da ponudi program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje (dokaz: program rada za mandatno razdoblje). Za izvr{nog direktora za odr`avanje: . 1. B.da nije izabrani du`nosnik. Ante Star~evi}a bb 88000 Mostar ("Prijava na javni natje~aj za odabir i imenovanje direktora i izvr{nih direktora Ceste d.ne otvarati") Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja natje~aja.08. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH". godine i Odluke Privremenog upravnog odbora broj . 2012. nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH".organizacijske i rukovodne sposobnosti. B. VI Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. 12/04) i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima. ~lanova 26. stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua). 4. .da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo sa du`nosti u upravi dru{tva pet godina od dana pravomo}nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. B.organizacijske i rukovodne sposobnosti. te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje du`nosti u upravi dru{tva (dokaz: uvjerenje od nadle`nog suda i uvjerenje od nadle`nog MUP-a.da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. da se na njega ne odnosi ~lan IX. .d. .komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Statuta Javne zdravstvene ustanove "Narodna apoteka" @ivinice.Broj 78 . Posebni uvjeti: B.VSS/V[S-visoka stru~na sprema/vi{a stru~na sprema (VII/VI stupanj). adresu i kontakt telefon. . broj: 12/03 i 34/03). . Za izvr{nog direktora za ra~unovodstvo i finansije: .najmanje ~etiri (4) godine radnoga iskustva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu).da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Dru{tva iz oblasti odr`avanja cesta (dokaz: ovjerena izjava kandidata).rezultati rada ostvareni tijekom dosada{njeg rada. ~lana 66. .izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka.najmanje ~etiri (4) godine radnoga iskustva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu). broj 29/97. ne starije od tri mjeseca). zastupanja i za{tite interesa gospodarskog dru{tva. Za izvr{nog direktora za pravne i op}e poslove: . Zakona o ministarskim. . (Sl-938/12-F) JZU "NARODNA APOTEKA" @IVINICE Na osnovu ~lana 8.organizacijske i rukovodne sposobnosti.da nisu otpu{teni iz gospodarskog subjekta na osnovu kr{enja obveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog natje~aja (dokaz: ovjerena izjava kandidata). ekonomski. . .najmanje pet (5) godina radnoga iskustva na rukovodnim poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu). Javni natje~aj }e se objaviti u "Dnevnom listu" i "Slu`benim novinama Federacije BiH" i ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. 1. 12. . 2.stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua). . . Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata).Strana 6 - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Srijeda. VII Prijave kandidata treba da sadr`e kra}i `ivotopis.VSS/V[S-visoka stru~na sprema/vi{a stru~na sprema (VII/VI stupanj).znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja. 7/02 i 46/10). . Za direktora Dru{tva: . broj 133/10 od 05.najmanje ~etiri (4) godine radnoga iskustva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu). gra|evinski fakultet ili drugi odgovaraju}i fakultet tehni~kog smjera (dokaz: ovjerena preslika diplome). Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod to~kom A-Op}i uvjeti i pod to~kom B-Posebni uvjeti. . pravni fakultet (dokaz: ovjerena preslika diplome). pravni. .organizacijske i rukovodne sposobnosti. Mostar .2010.sposobnost prepoznavanja.

Prije intervjua. zakona o za{titi na radu. kandidati treba da ispunjavaju slijede}e posebne uslove i to: . kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju navedenih.da nisu ~lanovi upravnog. Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadr`i kra}u biografiju. mo`e se odabrati kandidat sa tri godine radnog iskustva u struci i polo`enim stru~nim ispitom.Strana 7 33/2012 od 22. Privremeni upravni odbor JZU "Narodna apoteka" @ivinice objavljuje JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU "NARODNA APOTEKA" @IVINICE 1. 2. u~estvuje u radu Upravnog odbora i daje mi{ljenje i prijedloge o pitanjima iz njegove nadle`nosti. slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. donosi odluke o prestanku ugovora o radu. Direktora imenuje Upravni odbor Ustanove. bi}e pozvani na intervju. formira komisije. . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Broj 78 . 9. . trebaju ispunjavati slijede}e op}e uslove: . godine.da se na njih ne odnosi ~lan IX 1.2012. predla`e unutra{nju organizaciju. predla`e Upravnom odboru mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti Ustanove. zakona o za{titi od po`ara i drugih zakonskih propisa. odlu~uje o odgovornosti zaposlenka. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove "Narodna apoteka" @ivinice. . a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine. predla`e tekst op{tih akata koje donosi Upravni odbor. ali ne stariji od 70 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih). Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom. op}ih i posebnih uslova. . odgovara za zakonitost rada Ustanove. 2012. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice . U slu~aju da se ne prijavi niti jedan kandidat koji ispunjava posebni uslov u pogledu tra`enog radnog iskustva u struci. odlu~uje o zaklju~ivanju ugovora o radu. Kandidati koji se prijave na ovaj oglas. odre|uje lica ovla{tena za potpisivanje finansijske dokumentacije.~lan javnosti. zastupa i predstavlja Ustanovu pred tre}im licima. Pored op}ih uslova. . ako smatra da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim. 3. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj koverti. odgovoran je za sprovo|enje i primjenu zakona o odbrani.da nemaju privatni finansijski interes u Ustanovi za koju se kandiduje (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa).organizuje i rukovodi radom Ustanove. odlu~uje o raspolaganjima nov~anim sredstvima u skladu sa op{tim aktima Ustanove. .da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju. . Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa).mandat direktora traje ~etiri godine.da su stariji od 18 godina.08. preporu~eno putem po{te na adresu: Javna zdravstvena ustanova "Narodna apoteka" @ivinice Ulica Alije Izetbegovi}a bb 75270 @ivinice sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje direktora" Nepotpune. . . elaborata u domenu svoje nadle`nosti. da nisu izabrani zvani~nici.d. obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i drugim op{tim aktima Ustanove. . Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i sredstvima javnog informisanja.da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit (dokaz: uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu i uvjerenje o radnom iskustvu). neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu). Ukoliko se prila`u fotokopije. godine. radne grupe i druga radna i savjetodavna tijela za obradu odre|enih pitanja ili pripremu stru~nih materijala.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: uvjerenje organa dr`avne slu`be ili ako rade u dr`avnoj slu`bi).Srijeda. 12.8.da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat za direktora). adresu i kontakt telefon. 4. zastarjele ili opro{tene kazne (dokaz: uvjerenje policijske uprave da nije osu|ivan za krivi~no djelo i potvrdu Op}inskog suda da nije osu|ivan za privredni prijestup). broj 133/10 od 05. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa). donosi op{te i pojedina~ne akte iz svoje nadle`nosti. daje uputstva za rad pojednim zaposlenicima i grupama zaposlenika za izvr{enje odre|enih poslova. kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.da je zdravstveni radnik sa visokom stru~nom spremom magistar farmacije (dokaz: uvjerenje ili diploma o zavr{enom fakultetu). Opis pozicije direktora JZU "Narodna apoteka" @ivinice: . daje punomo} za zastupanje Ustanove. moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa i ne starije od {est mjeseci. donosi odluku o upu}ivanju zaposlenika na slu`beni put u zemlji i inostranstvu. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa. . izvr{ava odluke Upravnog odbora. predla`e osnove plana i razvoja. u roku od pet godina od dana izdr`ane.da posjeduje dokazane organizacijske sposobnosti. direktor JZU "Narodna apoteka" @ivinice objavljuje . donosi pojedina~na rje{enja za zaposlenike u vezi s radnim odnosom u skladu s op{tim aktima.da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa). nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadle`nog organa).2010. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije. odnosi Upravnom odboru izvje{taj o rezultatima rada i finansijskog poslovanja Ustanove. naredbodavac je izvr{enja finansijskog plana. v. donesene na I sjednici. odlu~uje i o drugim pravima i obavezama iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i op{tim aktima. izvr{ene. (Sl-940/12-F) JZU "NARODNA APOTEKA" @IVINICE Na osnovu ~lana 32. Statuta JZU "Narodna apoteka" @ivinice.

izvr{ene.Magistar farmacije . 6.rad u skladu sa dobrom apotekarskom praksom. broj 70/08) . 656/12 od 14.izdavanje lijekova na recept i obaveza davanja uputstva vezanog uz propisani lijek.uvjerenje o dr`avljanstvu . 2012. 5. g) informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju. Uz prijavu. 3. trebaju ispunjavati slijede}e op}e uslove: . 144. izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". 12. . preporu~eno putem po{te. .pra}enje nuspojava i prijavljivanje istih referentnom centru. kra}a biografija.da su stariji od 18 godina. i Odluke [kolskog odbora br. 145. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti . Alije Izetbegovi}a bb.drugi poslovi koji odgovaraju stru~noj spremi i osposobljenosti zaposlenika. neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole.da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne . izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci.izdavanje lijekova koji se mogu izdati i bez ljekarskog recepta. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu.dostavlja izabrani kandidat. . b) zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju. . . [kolski odbor na svojoj 3. . c) stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole.Strana 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. V. . Posebni uslovi: . 8. u roku od pet godina od dana izdr`ane. stav g. Opis poslova: . IV. zastarjele ili opro{tene kazne. licenca za samostalno obavljanje poslova. odnosno pedagoga psihologa i ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima . 75270 @ivinice sa naznakom: "Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos magistra farmacije".08.da kandidat ima visoku stru~nu spremu (VII stepen) odnosno zavr{en I ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa. koja treba sadr`avati kra}u biografiju. Nepotpune.da nije ~lan zakonodavne.posjedovanje licence za samostalno obavljanje poslova.sposoban za savjesno. Objavljuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme u JZU "Narodna apoteka" @ivinice za radno mjesto .da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (^lan IX Ustava BiH) .da nije u funkciji u politi~koj stranci .da je dr`avljanjin BiH . 9. . .VSS -1 izvr{ilac II. u zatvorenoj koverti. h) vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole. Uslovi: Kandidati koji se prijave na ovaj oglas. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK". godine.. broj 17/12).Broj 78 . na adresu: Javna zdravstvena ustanova "Narodna apoteka" @ivinice ul.2012. i) imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine. 7.da je stariji od 18 godina . f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora. Potrebni dokumenti: 1.da nema privatnih ili financijskih interesa u instituciji u kojoj se kandidira B) Posebni . JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije . i 146. diploma o zavr{enom farmaceutskom fakultetu.sposobnost nepristranosti u dono{enju odluka. adresu i kontakt telefon.polo`en stru~ni ispit. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivnja u sredstvima javnog informisanja.da su dr`avljani Bosne i Hercegovine. sjednici raspisuje KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU GIMNAZIJE "BIHA]" U BIHA]U NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE Opis pozicije: a) rukovodi radom {kole. .VSS. kandidat treba dostaviti: .kontrola doza i izra~unavanje dje~ije doze. 4. e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada. odlu~no i odgovorno odlu~ivanje upra`njene pozicije . tra`ene dokumente dostaviti u pomenutom roku u originalu ili ovjerenoj kopiji. 9.da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) . d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada. . uvjerenje policijske uprave da nije osu|ivan za krivi~no djelo i potvrdu op}inskog suda da nije osu|ivan za privredni prijestup.najmanje {est mjeseci radnog iskustva u struci. III.. 2. te ~lana 143. Uz prijavu na javni konkurs. (Sl-941/12-F) JU GIMNAZIJA "BIHA]" U BIHA]U Na osnovu ~lana 138. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) Op}e . uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci.da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju. potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci. odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo obrazovanja i Pedago{ki zavod.zavr{en farmaceutski fakultet .

. zastarjele ili opro{tene kazne.uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu . - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . i 49.zavr{en gra|evinski fakultet ili arhitektonsko .o.da ne podlije`e ograni~enjima utvr|enim odredbama ~lana 264.izvr{nog direktora. 23/99.o. 40. 6/02.ovjerena izjava kandidata da nema privatni ili financijski interes u Ustanovi u kojoj se kandidira. Nadzorni odbor J.uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti ~lana uprave . u roku od 5 (pet) godina od dana izdr`ane. 29/03.ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5.izvr{nog direktora.uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj je kandidat (op}inski sud. kao rezultat disciplinske mjere. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.P.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. . 81/08 i 6/09). ne starije od 6 mjeseci) . adresu i kontakt telefon. Sarajevo raspisuje KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVE J. broj 70/08).o. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d. . . ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D. Prijave se podnose na adresu JU Gimnazija "Biha}" u Biha}u.uvjerenje o dr`avljanstvu.da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova nadle`ne policijske uprave da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u ~lana uprave . 91/07. vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine. vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine. 84/08. Ustava Bosne i Hercegovine. .da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. . odnosno na mandatni period na koji je imenovan direktor J.ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije .o. ne starije od 6 mjeseci).o. Sarajevo i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lana Uprave J. 1.da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje du`nosti ~lana uprave .znanje engleskog jezika u domenu poslova koje obavlja. broj: 01-01-2-4485/9 od 31. .urbanisti~ki fakultet ili elektrotehni~ki fakultet ili ma{inski fakultet ili fakultet za saobra}aj i komunikacije.VII stepen . Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d. te da u smislu ~lana 80.O.Izvr{nog direktora za razvoj aerodroma. .ovjerena izjava kandidata da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim. . izvr{ene. Uz prijavu treba dostaviti originale ili ovjerenu fotokopiju dokumenata. 68/05.ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX Ustava Bosne i Hercegovine .O. (Sl-943/12-F) JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.o. uklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (MUP. . br.o. III Prijava kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju. .O. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od danja zadnje objave oglasa. . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. ne starije od 3 mjeseca. SARAJEVO Na osnovu ~lana 12. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d. 77 000 Biha}. . na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog konkursa.da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u ~lana uprave . 12.da se na njega ne odnosi ~lan IX. zastarjele ili opro{tene kazne.uvjerenje o radnom sta`u u nastavi .P.Izvr{nog direktora za razvoj aerodroma. 8/05. 2012.Srijeda. II Shodno ~lanu 49.da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH".Strana 9 izvod iz mati~ne knjige ro|enih uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (kantonalni sud. ne starije od 6 mjeseci) .P. b) Posebni uslovi . 2/02. SARAJEVO .IZVR[NOG DIREKTORA ZA RAZVOJ AERODROMA I Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lana Uprave J. vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH .izvod iz mati~ne knjige ro|enih-rodni list.uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da protiv kandidata nije potvr|ena optu`nica kod op}inskog ili kantonalnog suda. 16/02. br. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d. Po okon~anju konkursne procedure kandidat koji bude izabran du`an je u personalni dosije dostaviti i slijede}e dokumente: .O. Ul. ne starije od 6 mjeseci) . Statuta J. 45/00. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.izvr{nog direktora. izvr{ene.ovjerenu kopiju diplime o zavr{enom obrazovanju . Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".P.08.izvr{nog direktora. Zakona o ministarskim. Imenovanje izvr{nog direktora za razvoj aerodroma vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. u roku od 5 (pet) godina od dana izdr`ane.P.o. 2012.o. Sarajevo.da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i . 46.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a. Sarajevo kandidat koji konkuri{e za izvr{nog direktora za razvoj aerodroma mora ispunjavati slijede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi . .P. Sarajevo . . 7/09 i 63/10). 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". 9. Safvet bega Ba{agi}a br. br. Sarajevo . 88/08.uvjerenje o radnom sta`u . Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji smetnja u~estvovanja na javnom konkursu.P. Zakona o ministarskim. kojima se dokazuje ispunjavanje tra`enih op{tih i posebnih uslova i to: .uvjerenje o neka`njavanju za privredni prijestup pet godina od pravosna`nosti presude. godine.o. ~l.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be. Statuta J. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH".da ima visoku stru~nu spremu .

ne mo`e biti imenovana za ~lana Nezavisnog odbora.ovjerenu izjavu da ne podlije`e ograni~enjima utvr|enim odredbama ~lana 264.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 23/99. nakon sticanja visoke {kolske spreme u oblasti pravnih. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. koji mogu uticati na zakonitost. . . . broj 70/08).ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX. Sarajevo. Najmanje jedan ~lan Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik. finansije i administrativna pitanja Skup{tine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. . kriminalisti~kih.dokaz o radnom iskustvu.da u posljednje ~etiri godine nije. . 3. 29/03.. 12. 25.kra}u biografiju. jedan dr`avni slu`benik koji nije zaposlen u Ministarstvu unutra{njih poslova i Upravi policije. 2012. 27. Status ^lan Nezavisnog odbora imenuje se na period od ~etiri godine /odnosno do isteka mandata imenovanog Nezavisnog odbora/.ovjerenu izjavu da u posljednje ~etiri godine nije bio ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.da se na njega ne odnosi ~lan IX. Osnovni zadaci Nezavisnog odbora . . Osoba koja je u posljednje ~etiri godine bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou. 26. .ovjerenu izjavu da nije ~lan politi~ke stranke i da u posljednje ~etiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou. godine.da nije ~lan politi~ke stranke. Uz prijavu na javni konkurs kandidat je du`an dostaviti: . Zakona o ministarskim. Ograni~enja izbora Kandidat za ~lana Nezavisnog odbora ne mo`e biti ~lan politi~ke stranke. Kriteriji koje kandidat treba da ispunjava su slijede}i: . ili je bila postavljena na bilo koju poziciju od strane politi~ke stranke ili je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. 9. transparentnost. Nezavisni odbor je imenovan 30. ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be. niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane politi~ke stranke.Strana 10 - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. 4. . Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH". Osoba protiv koje je pokrenut krivi~ni postupak ili izre~ena pravosna`na presuda za krivi~na djela i protiv koje je izre~ena disciplinska sankcija za te`e povrede slu`bene du`nosti ne mo`e biti imenovana za ~lana Nezavisnog odbora. broj 9/10 i ~lana 8. broj 34/03). (Sl-944/12-F) SKUP[TINA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE Na osnovu ~lanova 24. Sarajevo. . . 91/07. 45/00. imenovanje ~lanova Nezavisnog odbora vr{i Skup{tina Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. . . 1. . br. kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog konkursa (za kandidate koji rade ili su radili u dr`avnoj slu`bi).da ima najmanje VII stepen {kolske spreme i najmanje sedam godina radnog iskustva.diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi.Upravlja procesom izbora i smjene policijskog komesara. Prijave se podnose preporu~enom po{tom na adresu: J. . br.da mu nije izre~ena disciplinska sankcija za te`e povrede slu`bene du`nosti. niti je bio na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou.P. 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Osoba koja je u posljednjih pet godina bila zaposlena u Ministarstvu unutra{njih poslova ne mo`e biti predstavnik iz reda gra|ana. bezbjedonosnih ili drugih dru{tvenih nauka. 88/08. 7/09 i 63/10). .ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". . na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skup{tine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. . Kurta Schorka 36.Za konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za razvoj aerodroma. .. ^lanovi Nezavisnog odbora imaju pravo na mjese~nu naknadu za svoj rad ~iju visinu utvr|uje Komisija za bud`et.da nije progla{en krivim za krivi~no djelo. te ~lana 47. broj 10/08).o.Broj 78 .uvjerenje o dr`avljanstvu. augusta 2010. Poslovnika Skup{tine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de ("Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de". Kandidati koji budu uvr{teni na listu kandidata koji su u{li u u`i izbor biti }e pozvani na intervju koji }e obaviti Komisija za sprovo|enje konkursa. niti je bio ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. 68/05. 1. objektivnost i nepristrasnost u vr{enju funkcije u Nezavisnom odboru. 2/02. IV Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Zakona o unutra{njim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de /"Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de". . Nezavisni odbor se sastoji od sedam ~lanova: pet predstavnika iz reda gra|ana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom tijelu u Bosni i Hercegovini.vr{i nadzor nad radom policijskog komesara. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". 84/08. jedan biv{i policijski slu`benik sa najmanje VI stepenom {kolske spreme. Ustava Bosne i Hercegovine. odnosno kandidat ne smije imati li~ni interes u policijskim poslovima. . 16/02. niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane politi~ke stranke. Ustava Bosne i Hercegovine.dokaz o poznavanju engleskog jezika.. . 1.da u posljednje ~etiri godine nije. 2. ^lan Nezavisnog odbora ne smije imati sukob interesa s radom policijskog organa i Ministarstva unutra{njih poslova. Komisija za izbor i imenovanja Skup{tine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de objavljuje JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA NEZAVISNOG ODBORA U skladu sa Zakonom o unutra{njim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de.o. sa naznakom . 6/02. i 28.potvrdu o tra`enom radnom iskustvu.dokaz o stru~noj spremi.

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/03. - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Broj 78 .uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a. koja treba da sadr`i kra}u biografiju.2012.ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX.uvjerenje o radnom sta`u u nastavi. stav 4.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. 13 Gora`de (Sl-945/12-F) JU OSNOVNA [KOLA "BU@IM" IZ BU@IMA Na osnovu ~lana 8. te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole. ne starije od 6 mjeseci). Ustava Bosne i Hercegovine. odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi.uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud.sposobnost za svjesno.izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Javni konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom avazu". c) stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole. Uz prijavu. .Strana 11 ovjerenu izjavu da mu nije izre~ena disciplinska sankcija za te`e povrede slu`bene du`nosti. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) Op}e . 12. ne starije od 6 mjeseci). vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Po okon~anju konkursne procedure kandidat koji bude izabran du`an je u personalni dosje dostaviti slijede}e dokumente: . na~in i rok obavje{tavanja kandidata bit }e shodno ~lanu 113 i 114 Pravila JU O[ "Bu`im". . . . Prijave dostaviti na adresu: Skup{tina Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de Komisija za izbor i imenovanja Ul.da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH).uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada. . ne starije od 6 mjeseci).sposobnost nepristrasnosti u dono{enju odluka. 1. Postupak. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (MUP.uvjerenje o neka`njavanju za privredni prestup pet godina od pravosna`nosti presude. te na osnovu ~lana 112. . .da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen).Srijeda. Zakona o ministarskim. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. 2012.da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv du`no{}u u Ustanovi pet godina od dana pravosna`ne presude.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. Pravila O[ "BU@IM" iz Bu`ima i Odluke [kolskog odbora broj 103-47/2012 od 31.ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX. 9.ovjerena izjava kandidata da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. . B) Posebne . Tra`enu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Slu`beni glasnik Unsko . Zakona o ministarskim. g) informira [kolski odbor o financijskom poslovanju. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne.uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (Op}inski sud.da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira. Ustava Bosne i Hercegovine. . . . Rok za podno{enje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. . d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. 1. h) vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima {kole. i) imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. izvr{ne ili sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 70/08).08. .uvjerenje Ministarstva unutra{njih poslova o neka`njavanju.ovjerena izjava da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona i ministarskim. adresu i kontakt telefon. b) zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. godine. alineja d) i ~lana 157.ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju. . [kolski odbor na svojoj ~etvrtoj (IV) redovnoj sjednici raspisuje KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "BU@IM" IZ BU@IMA NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE Opis pozicije direktora a) rukovodi radom {kole. Mar{ala Tita br.sanskog kantona broj 5/2004). . .uvjerenje suda da se ne vodi krivi~ni postupak. f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora. . .da nije ~lan zakonodavne. te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava ministarstvo i Pedago{ki zavod. .). . . . . kandidat treba dostaviti: . ~lana 155. ne stariji od 6 mjeseci).da je stariji od 18 godina. odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije.potvrdu da nije lice kojom je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starija od 6 mjeseci). .

Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH". federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje . 6/92.35. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji: . i 27. . 2.sklonost prema timskom radu. 8/93 i 13/94) u postupku imenovanja nadzornih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine.uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 ({est) mjeseci ili kopiju CIPS-ove li~ne karte. 77245 Bu`im.da su dr`avljani Bosne i Hercegovine. . pregleda godi{nje izvje{taje o poslovanju i godi{nji obra~un. br. ul. Ustava Bosne i Hercegovine. 2012. Predsjednik i ~lanovi nadzornih odbora imenuju se za vrijeme od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani.komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Uslovi izbora Op}i uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: .Pazari} i 4.radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine. Nadzorni odbori u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju tri ~lana. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". .da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen) i . br. ne starija od 3 (tri) mjeseca. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osniva~a nad ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH".Broj 78 . br. nosioci javnih funkcija.u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad. 12/03 i 34/03). Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovi}i. a u vezi sa ~lanom 12.da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX 1. S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNIH ODBORA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZA[TITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. 12/03 i 34/03). . bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. .NE OTVARAJ" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. III. .potvrdu o radnom iskustvu. ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. br. generala Izeta Nani}a br. 3. . (Sl-951/12-F) FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO Na osnovu ~lana 8.analizira izvje{taje o poslovanju ustanove. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u: 1. i 5. . a u vezi sa ~lanom 12. . broj 70/08). . Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Zakona o ministarskim. 6/92.izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 ({est) mjeseci. . Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkurs za direktora mogu se predati u upravu {kole ili poslati po{tom na adresu: JU O[ "Bu`im" Bu`im.rezultati ostvareni u dosada{njem radu. Zavodu za vaspitanje mu{ke djece i omladine . Zakona o ministarskim.Drin. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osniva~a nad ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: .Strana 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. Najmanje jedan ~lan nadzornih odbora imenuje se iz reda stru~nih radnika uposlenih u ustanovi. .da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disiplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. 10 sa naznakom "za javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine . 31/08 i 27/12) i ~l. br. adresu i kontakt telefon. 8/93 i 13/94) u postupku imenovanja upravnih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo Vilsonovo {etali{te br. Javi oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni list" "Oslobo|enje". i 7.izvje{tava osniva~a. IV. a krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.uvjerenja nadle`nih organa o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 6. 31/08 i 27/12) i ~l. br.ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 3. . Opis pozicija Nadzorni odbor vr{i sljede}e poslove: . . Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine . Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba . Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: . vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga. i 35. 9.da nisu izabrani strana~ki zvani~nici. 25. 4. 12.univerzitetsku diplomu. . upravi odbor i direktora o rezultatima nadzora.da su stariji od 18 godina.sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima. . .da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup.Sarajevo. 34. II.. (Sl-946/12-F) FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Potrebni dokumenti Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju.

a krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.da su dr`avljani Bosne i Hercegovine. 1.da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak. obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa. u postupku imenovanja jednog ~lana Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda u smislu odredaba Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup. .ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 3. II. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine .utvr|uje godi{nji program rada. Zavodu za vaspitanje mu{ke djece i omladine . ne starija od 3 (tri) mjeseca.odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima ustanove odlu~io o pravu. . 4.rezultati ostvareni u dosada{njem radu.Pazari} i 4. Upravni odbori u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju pet ~lanova.Strana 13 JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZA[TITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I.Drin.da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen) i . 10 sa naznakom "za javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine . .odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana.univerzitetsku diplomu. savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". .donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un. Predsjednik i ~lanovi upravnih odbora imenuju se za vrijeme od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. (Sl-952/12-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE. 12/03 i 34/03). .uvjerenja nadle`nih organa o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 6. . RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR Na osnovu ~lana 8. nosioci javnih funkcija.sklonost prema timskom radu.odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disiplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba . .vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora u ustanovama socijalne za{tite u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u: 1. . Opis pozicija Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: . adresu i kontakt telefon. 41/04. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje . 3. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . 12. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo Vilsonovo {etali{te br. 9.uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 ({est) mjeseci ili kopiju CIPS-ove li~ne karte.Sarajevo. Uslovi izbora Op}i uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: . . . .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 ({est) mjeseci.podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove. broj 70/08). . Ustava Bosne i Hercegovine. IV. 2. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 2012.da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX.donosi op}i akt o unutra{noj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. Potrebni dokumenti Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju. .. po pravilu.sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima.da su stariji od 18 godina.da nisu izabrani strana~ki zvani~nici. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni list" i "Oslobo|enje". Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. . i 5.radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine. . . Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovi}i. Jedna tre}ina ~lanova upravnih odbora.odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima ustanove. . 24/05 i 38/05). bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. kontroli{e i ocjenjuje rad direktora. . ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.usmjerava.imenuje i razrje{ava direktora. III. . imenuje se iz reda stru~nih radnika uposlenih u ustanovi. .NE OTVARAJ".Srijeda. .donosi pravila ustanove. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: . . . Zakona o ministarskim. ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji: .potvrdu o radnom iskustvu. i 7. . S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju.utvr|uje planove rada i razvoja. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: .komunikacijske i organizacijske sposobnosti. . . br. .

samostalna. . do 10. . . kao i posjedovanje iskustva od najmanje 3 godine iz predmetne oblasti. Ustava Bosne i Hercegovine.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije.sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. Pored navedenih kriterija. Zakonom o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH". broj 49/06). . pravni. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.da nije osu|ivana za krivi~no djelo ili za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosna`nosti presude. VII. na~elnik Op}ine Cazin objavljuje JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "KOMUNALNO STAMBENI FOND" CAZIN I. .da nije na funkciji u politi~koj stranci ili ~lan organa zakonodavne. nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno federalnom ministru i Ombudsmenu Bosne i Hercegovine.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca). Mostar.poznavanje stranog jezika.da ne obavlja ili provodi aktivnosti koje su u suprotnosti sa na~elima transparentnosti i nediskriminacije na tr`i{tu elektri~ne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine. ma{inski ili elektrotehni~ki fakultet. broj 12/03) u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Cazin ima pravni interes.diploma o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi. . Predmet javnog oglasa Izbor i imenovanje na poziciju direktora JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin II. VI.Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda.da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti institucije u koju se kandiduje. 1. imenuje stru~ne komisije i vr{i raspored radnika po usvojenoj sistematizaciji. . Regulatorna komisija se sastoji od tri ~lana..sposobnost kreativnog doprinosa u reformi elektroenergetskog sektora.da nije sa ostalim ~lanovima institucije u koju se kandiduje u braku ili srodstvu u pravoj liniji. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VIII. IV. Opis pozicije Direktor Javne ustanove obavlja slijede}e poslove: zaklju~uje ugovore u ime i za ra~un Javne ustanove. Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom zavr{en ekonomski. . Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije. u pobo~noj liniji do tre}eg stepena zaklju~no. . . odgovorno obavljanje upra`njene pozicije.da nema pravni/finansijski interes u elektoenergetskom sektoru. odnosno zakonito pravo imenovanja. . 41/04.Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas .sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. Ovaj oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. .da je dr`avljanin BiH. . .uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci). 9. kao i po tazbini do drugog stepena zaklju~no. predla`e Upravnom odboru sistematizaciju poslova i unutra{nju organizaciju stru~ne slu`be Javne ustanove.da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ince u smislu ~lan IX. u~estvuje u pripremanju .~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Alekse [anti}a bb. 12.sposobnost za savjesno. . Zakona o ministarskim.uvjerenje o posjedovanju potrebnog iskustva. (Sl-953/12-F) OP]INA CAZIN Na osnovu ~lana 8.rezultati rada ostvareni tokom karijere. predla`e Upravnom odboru obrazovanje stru~nih i drugih tijela. II. V. .uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca).komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. izvr{ne ili sudske vlasti i nadzornog odbora. . ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim. svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op{te kriterije: . Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne. III. br. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: . osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH". Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice . . Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave. . Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju. rudarstva i industrije. .Broj 78 . kao specijalizirana. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". Uz prijavu treba dostaviti kopije: . Javni oglas objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA IZ REDA SRPSKOG NARODA ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. ul.izjavu o ispunjavanju op{tih kriterija iz alineja 4. adresu i kontakt telefon. odlu~no. uz osiguranje zastupljenosti konstitutivnih naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u instituciju u koju se kandiduje. 2012. adresu i kontakt telefon. Mandat jednog ~lana Regulatorne komisije koji se bira iz reda srpskog naroda je pet godina s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. ne otvarati". 24/05 i 38/05) osnovana je Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorna komisija).

ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija) ne starije od 6 mjeseci. . smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.Srijeda. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim. godine. odlu~uje o pravima. Posebni uslovi za poziciju direktora 1) Stepen obrazovanja i stru~na sprema a) visoka stru~na sprema (VSS). 16/02. Pravila JU Mje{ovite srednje {kole i Odluke [kolskog odbora od 30. . broj 34/03). podnosi Upravnom odboru prijedloge planova i programa. VI. Ustava BiH).Strana 15 materijala i sjednica Upravnog odbora i u~estvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlu~ivanja. III. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija.poseni uslov iz ta~ke d) se dokazuje preporukom ranijeg poslodavca. Prije intervjua kandidati mogu dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. stara se o pripremi i izvr{enju svih akata koji budu donijeti od strane Upravnog odbora. [kolski odbor na svojoj 28. d) i posebni uslovi (ta~ka c). Potrebni dokumenti Kandidati koji se prijavljuju na poziciju direktora JU "Komunalno stambeni fond" Cazin. obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom. odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju se kandiduju. d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada. IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. . . Ostale napomene Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. ~lana 114. bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. redovnoj sjednici raspisuje KONKURS/NATJE^AJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU MJE[OVITE SREDNJE [KOLE U SANSKOM MOSTU NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE Opis pozicije direktora a) rukovodi radom {kole. broj 3/97). odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa. nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH". Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS NE OTVARATI" na adresu: Op}ina Cazin Komisijom za izbor i imenovanje na pozicije u organima tjelima u kojima op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva R BiH Alije Izetbegovi}a broj 1.dokaz o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija).uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca. 12. VII.kra}u biografiju. Obrazci se mogu dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua. kolektivnim ugovorom i normativnim aktima. ~lana 137. Zakona o ministarskim. pravnog ili tehni~kog usmjerenja.program rada i razvoja ustanove za mandatni period.2012.8. b) najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci ili na rukovodnim poslovima. vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". VII stepen slo`enosti zanimanja. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje" Sarajevo. . 77220 Cazin.Op}inskom na~elniku.uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju). 9. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. . .uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju na koju se kandiduje (original ili ovjerena kopija) ne starije od 3 mjeseca. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje na pozicije u organima tijelima u kojima op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja. d) da su u dosada{njem radu pokazali dobre organizacione sposobnosti. vladinim i drugim imenovanjima F BiH. te izvje{taje o radu. b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole.ovjerenu kopiju diplome. 1. d) da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. imenovanom od strane op}inskog na~elnika. Mandat Direktor JU "Komunalno stambeni fond" Cazin se imenuje za vrijeme od 4 godine i mo`e biti ponovno imenovani. te u slu~aju neispunjavnnja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava ministarstvo i Pedago{ki zavod. 2012. ekonomskog. c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja oglasa. e) da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak. . . . Prigovor se podnosi "ovla{tenom javnom slu`beniku" . Zakona o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik USK". c) stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole.ovjerena izjava sa kojom se dokazuje op}i uslovi (ta~ke c. te obavlja i druge poslove iz oblasti Javne ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-954/12-F) JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA SANSKI MOST Na osnovu ~lana 8. stara se o realizaciji finansijskog plana i programa rada i podnosi izvje{taj o finansijskom poslovanju. b) da su stariji od 18 godina i zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju. a Stru~na slu`ba osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. V. c) da nisu izabrani zvani~nici. a kopija se dostavlja Ombudsmenu F BiH. 12/04). br. du`ni su uz prijavu na konkurs prilo`iti slijede}e dokumente: . Op}i uslovi za poziciju direktora Svi kandidati za poziciju koja je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: a) da su dr`avljani BiH.

. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.O. ali ne stariji od 65 godina (dokaz: rodni list ili kopija li~ne karte).Broj 78 . 5/04.uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud.dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). 9. Uslovi za imenovanje: Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati slijede}e op{te uslove: a) da su dr`avljani BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu). . f) da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandiduju (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda).08. broj 70/12 od 22. ne starije od 6 mjeseci).da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH).O. odnosno i pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi . broj 70/08). g) informira [kolski odbor o finasijskom poslovanju. . 11/04. odredbom ~lana 7. 13/09 i 8/12). e) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup koji predstavljaju smetnju za imenovanje (dokaz: ovjerena izjava kandidata i uvjerenje nadle`nog suda). . . Uz prijavu. ne starije od {est mjeseci) Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Sanski Most Prijedorska bb Sanski Most (Sl-955/12-F) SKUP[TINA JP RTV TUZLANSKOG KANTONA D. Skup{tina JP RTV Tuzlanskog kantona raspisuje ISPRAVKU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O. B) Posebne . izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH".da kandidat ima visoku stru~nu spremu (VII stepen). broj 9/03 i 12/03). TUZLA U skladu sa odredbom ~lana 8. adresu i kontakt telefon. 2012.uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (Op}inski sud.da je stariji od 18 godina. . vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora. 5/06. . . Statuta Javnog preduze}a Radio-televizije Tuzlanskog kantona i Odlukom o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona".ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX.ovjerenu izjavu kandidata da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH Zakona o ministarskim.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a. objavljenog u "Oslobo|enju" dana 24. ~lana 24. 1. .uvjerenje o neka`njavanju za privredni prijestup pet godina od pravosna`nosti presude. 12. . kandidat treba dostaviti: . Krajnji rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana zadnje objave konkursa. . . godine Ispravka se vr{i u dijelu oglasa: "II.2012. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". d) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa za kandidate koji su bili zaposleni ili su jo{ uvijek zaposleni u organima dr`avne uprave za one koji ne rade niti su radili u organima dr`avne slu`be . ne starije od 6 mjeseci). .O. .da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosno`nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH".08. te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovoraju}e {kole. c) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .uvjerenje o radnom sta`u u nastavi. ~lana 23d. Po okon~anju konkursne procedure kandidat koji bude izabran du`an je u personalni dosije dostaviti i sljede}e dokumente: . . broj 8/05). vladinim i drugim imenovanjima F BiH. koja treba sadr`avati kra}u biografiju. Svaki kandidat mora ispunjavati sljede}e uvjete: A) Op}e .2012. . .da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njone pozicije. b) da su stariji od 18 godina. broj 12/03 i 34/03).potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci). . h) vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima {kole. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (MUP ne starije od {est mjeseci).izvod iz mati~ne knjige ro|enih.da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. i) imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine.dostavlja izabrani kandidat).uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Zakona o ministarskim. broj 6/02.Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda.ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije. e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada.da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira.ovjerenu izjavu kandidata na nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. . . Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona". . Ustava Bosne i Hercegovine. Zakona o ministarskim.sposobnost nepristrasnosti u dono{enju odluka.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.sposobnost za svjesno.da nije ~lan zakonodavne.ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".

dokaz o {kolskoj spremi. . .izvje{}uje Nadzorni odbor po njegovom zahtjevu. . . broj 8/05. c) da nisu ~lanovi upravnog.da nije osu|ivan za kazneno djelo ili privredni prijestup. Prijave na oglas sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: JP RTV TK. ekonomskog ili pravnog smjera. 2012. .O. ~lan uprave. b) najmanje 5 godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda izdata od strane poslodavca). . izvr{nog ili drugog organa u politi~koj stranci (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadle`nog organa).ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX.O. 12.O. 12/04) (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadle`nog organa). izra|uje i nadzire realizaciju planova poslovanja.2012.vr{i zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika sukladno poslovnicima i va`e}im zakonima i s tim u vezi ima du`nost i odgovornosti propisane ~lankom 45. nositelj sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nositeljima izvr{ne funkcije.potvrdu o radnom iskustvu. . Kupres i Odluke o raspisivanju javnog natje~aja za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduze}a "Kupres" d. u razdoblju od tri godine prije objave javnog natje~aja. f) da nije direktor ili ~lan uprave u preduze}u (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). KUPRES Na temelju ~lanka 12. . Kupres broj 01-22/12 od 05. adresu i kontakt telefon.Strana 17 g) da nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1. . 20. .imenovanje se vr{i na razdoblje od 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja.organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu. priprema prijedloge o raspodjeli dobiti.09.da nije direktor. Op}i uvjeti: Kandidat za direktora mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete: . nositelj sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nositeljima izvr{nih funkcija. KUPRES I. . Zakona o javnim poduze}ima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH".da nije u sukobu interesa u osobnom ili profesionalnom odnosu s dru{tvom u kojem aplicira na navedenu poziciju.organizira i vodi poslove Dru{tva.predstavlja i zastupa Dru{tvo prema tre}im licima i odgovara za zakonitost rada i poslovanja Dru{tva. . 81/08 i 22/09) i ~lanka 35. Opis pozicije: Direktor ima slijede}e nadle`nosti: . . Kupres objavljuje JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PODUZE]A "KUPRES" D. vr{i provedbu Eti~kog kodeksa i Statuta. predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom gospodarskom dru{tvu.O. a mla|i od 65 godina na dan imenovanja. 9.ovjerenu izjavu da nije izabrani zvani~nik.izvod iz mati~ne knjige ro|enih.O. IV.O.o. II. godine.najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. Ulica Mije Kero{evi}a br. . III. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduze}a "Kupres" d. kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: a) VSS-VII stepen {kolske spreme . 14/03. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadle`nog organa). Pored navedenih op{tih uslova. .da nije na funkciji u politi~koj stranci. Zakona o javnim poduze}ima.uvjerenje o neka`njavanju `upanijskog suda (ne starije od 3 mjeseca). . d) da nema privatni finansijski interes u preduze}u u ~iji se Nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~kom a) do h) ne mogu biti stariji od {est mjeseci. . Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: . .V[S ili SSS gra|evinskog.o. e) da nije ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).da nije izabrani du`nosnik. u razdoblju od tri godine prije objave javnog natje~aja.Ustava BiH.da je dr`avljanin BiH.zaklju~uje ugovore u ime Dru{tva. niti se protiv njega vodi kazneni postupak.obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom i Statutom. 1.o. izra|uje i donosi provedbene propise. . . 1. .da se na njega ne odnosi ~lanak IX. koja sadr`i kra}u biografiju.o.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.adresu-kontakt telefon. nadzire zaposlenike u implementaciji va`e}ih propisa. h) da nije izabrani zvani~nik. broj 13/02. Posebni uvjeti: Kandidat za direktora mora ispunjavati slijede}e posebne uvjete: . .da je stariji od 18 godina.o.o. Statuta JKP "Kupres" d.(univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju). . 16/02. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". (Sl-956/12-F) JKP "KUPRES" D. . . protiv osoba koje kr{e Eti~ki kodeks provodi stegovni postupak.Srijeda.ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini BiH. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. . g) da se ne bavi djelatno{}u konkurentu djelatnosti dru{tva (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa)".da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH.kra}i `ivotopis. Kandidati su du`ni uz prijavu. . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Broj 78 .Ustava BiH. uz naznaku: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP Radio-Televizija Tuzlanskog kantona D.da mu pravomo}nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira.

2012. . . Prijave sa dokumentacijom se mogu dostaviti osobno ili preporu~enom po{iljkom u zatvorenoj kuverti Nadzornom odboru JKP "Kupres" d. . ("Slu`beni glasnik BiH".potvrdu o radnom iskustvu. 1. broj 12/03 i 34/03). kao i osnove planova rada i razvoja. Uz prijavu kandidat je du`an prilo`iti: .) IV. .o.program i plan rada 2012-2016. .organizuje i rukovodi radom doma zdravlja. . Kupres ul. broj 13/02). 2012. V. sa naznakom: "Prijava na javni natje~aj za izbor i imenovanje direktora JKP "Kupres" d. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja.izvr{ava odluke Upravnog odbora i osniva~a. a za u~injene lak{e povrede iz radne obaveze u skladu sa Zakonom. .o. Zakona o ministarskim. na bilo kojem nivou vlasti u BiH (na nivou dr`ave ili entiteta).ovjerenu izjavu da nije direktor.prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata. i 66. Op}i uslovi . vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 6 mjeseci).odlu~uje o pravima. 9. .da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere. . Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH". Sva naprijed navedena dokumentacija predaje se u originalu ili u ovjerenoj kopiji. a ra~una se od datuma zadnje objave natje~aja. koje moraju ispuniti osobe koje konkuri{u za direktora zdravstvene ustanove ("Slu`bene novine Federacije BiH". godine.09.ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte. broj 13/02). Rok za podno{enje prijava je 15 dana. (Sl-957/12-F) ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC Na osnovu ~lana 65. Kandidat koji bude imenovan za direktora.da je dr`avljanin BiH.ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu. . . adresu i kontakt telefon. . .organizuje unutra{nji nadzor u Domu zdravlja u skladu sa zakonom. podnosi Upravnom odboru najmanje jednom godi{nje Izvje{taj o radu i Izvje{taj o finansijskom poslovanju. .da ima zavr{en medicinski fakultet ili stomatolo{ki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili zavr{en medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine. godinu).sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka. Posebni uslovi .da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama BiH. .o. Ocjenjivanje . raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC I.00 KM po jednom poslu.da se na njega ne odnosi ~lan IX. broj 12/03 i 34/03) i Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste zavr{enog fakulteta zdravstvenog usmjerenja. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac II. Zakona o ministarskim. godina. . 77250 Bosanski Petrovac. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 12.odgovaranje za zakonitost rada. Ostale napomene: Javni natje~aj }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom listu". .ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX.da je stariji od 18 godina. . Kupres sa naznakom: "NE OTVARATI" Adresa: JKP "Kupres" d.Broj 78 .da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo. ovjerenu izjavu dan nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Centar bb 80320 Kupres Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.ovjerenu izjavu da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.program i plan poslovanja u mandatnom razdoblju.odlu~uje o namjenskom kori{tenju i raspore|ivanju svih raspolo`ivih materijalnih i finansijskih sredstava Doma zdravlja do 3. .sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. III.biografiju. vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". . . predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom gospodarskom dru{tvu.o. ~lan uprave. V. Kupres.zastupa i predstavlja Dom zdravlja. Statuta zdravstvene ustanove Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Zakona o ministarskim. . organizacije i ekonomike zdravstva. .vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac. . a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". . i . u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa. .da ima najmanje 5 godina iskustva u struci. broj 01-04/2006 i Odluke Upravnog odbora broj 01-10/2012 od 04. ulica V. 1.o. du`an je neposredno prije preuzimanja du`nosti direktora. dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje). broj 12/03 i 34/03. Ustava. obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa (disciplinskoj i materijalnoj). Ustava BiH. . Opis poslova Direktor ZU "Dom zdravlja" vr{i slijede}e poslove: .Strana 18 - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Srijeda. uzet }e se u obzir i slijede}e. .ovjerenu izjavu da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobima interesa u institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH".000.ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou. broj 46/2010 i ~lana 8. . Zakona o ministarskim. .raspore|uje radnike na odgovaraju}a radna mjesta prema stru~noj spremi i potrebama slu`be.organizacijsko-kreativne sposobnosti (program i plan rada za 2012-2016. . .o.ovjerenu fotokopiju uvjerenja o zavr{enoj specijalizaciji.poznavanje propisa iz oblasti zdravstva.predla`e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslovanja. broj 10/12).

. Pored ispunjavanja op}ih uvjeta za imenovanje na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla. odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u pozori{tu u skladu sa zakonom. . 9. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. .da su dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu). . djelatnosti.da nemaju privatni finansijski interes u JU Narodnom pozori{tu Tuzla (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).rezultati rada tokom karijere.2012.program razvoja Pozori{ta za ~etvorogodi{nji period. l. Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju i sa~initi rang-listu. kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: .komunikativne i organizatorske sposobnosti. . (dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadle`nog organa). . vr{i procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvr{enje finansijskog plana. neposredno rukovodi radom pozori{ta. uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: . Za kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete navedene u ovom konkursu. Za imenovanje na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla kandidati moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: .ne otvaraj) na adresu: Javna ustanova Narodno pozori{te Tuzla Ulica Pozori{na broj 4.da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. Pravila Javne ustanove Narodno pozori{te Tuzla broj 57/2 i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla broj 860/12 od 04. . . odgovara zajedno sa umjetni~kim rukovodiocem za svako javno izvo|enje scenskog djela.sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima. .da se na njih ne odnosi ~lan IX. a oni koji nisu radili u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti ovjerenu izjavu). nakon sticanja visoke stru~ne spreme. Zakona o pozori{noj djelatnosti ("Slu`bene novine TK" broj 10/02 i 13/11). . kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja. donosi op}e i pojedina~ne akte u skladu sa zakonom i pravilima pozori{ta. . nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH".da su stariji od 18 godina. odgovoran je za provo|enje postupka javnih nabavki.Srijeda. prilikom postupka kona~nog imenovanja na poziciju direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla. Upravni odbor JU Narodnog pozori{ta Tuzla raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO POZORI[TE TUZLA Opis poslova Direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla: predla`e Upravnom odboru umjetni~ku koncepciju pozori{ta i godi{nji repertoar pozori{ta.sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka.da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz oblasti kulture.sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja. KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA . Svi prijavljeni kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu javnog konkursa. privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). ~lana 22.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadle`nog organa). (Sl-958/12-F) JU NARODNO POZORI[TE TUZLA Na osnovu ~lana 17. . podzakonskim aktima i op}im aktima Pozori{ta. Prijave sa tra`enom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno u zatvorenoj koverti. 75000 Tuzla Kandidati koji budu ispunjavali uvjete konkursa bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. . kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera ili ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome). adresu i kontakt telefon.ve}i stepen stru~ne spreme srodnog zanimanja.du`ina radnog iskustva na poslovima i djelatnostima iz oblasti Pozori{ta. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadle`nog organa). obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. i 18. a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog. .NE OTVARATI.dostavlja izabrani kandidat). koja sadr`i kra}u biografiju. . odnosno nadzornog odbora. (dokaz: potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima tra`eno radno iskustvo).da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti potvrdu. Kandidati su du`ni uz prijavu. .minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Pozori{ta. 12. sa naznakom: ("Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozori{ta Tuzla " . Direktor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. . SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Broj 78 .Strana 19 Korpusa broj 41. . godine. . za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i osniva~ima.da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti . izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).09. ili du`nosti (dokaz: Uvjerenje nadle`nog Op}inskog suda). prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim konkursom i dostaviti Program razvoja JU Narodnog pozori{ta Tuzla za ~etvorogodi{nji period.da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove. da nisu izabrani zvani~nici. upra`njene pozicije. direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). ali ne stariji od 65 godina (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih).da nisu dioni~ari sa 50% i vi{e dionica. zastupa i predstavlja pozori{te u pravnom prometu i saradnji sa drugim pravnim i fizi~kim licima. te preporu~iti Upravnom odboru izbor kandidata. predla`e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta. broj 70/08). odgovara za blagovremenu realizaciju godi{njeg repertoara pozori{ta.naklonjenost timskom radu. 2012. sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja ali ne vi{e od dva puta.da nisu ~lanovi upravnog. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. . .

komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 5. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. SARAJEVO . da nije izabrani zvani~nik. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS). Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora. 2. 5. Predmet javnog oglasa Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata ispred dr`avnog kapitala na upra`njene pozicije za ~lanove nadzornih odbora u privrednim dru{tvima: . Zakona o ministarskim. inicijativnost. visoka stru~na sprema.HIDROGRADNJA D. 12/03 i 34/03). da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u koji se kandiduje. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. 12. sposobnost za savjesno. drugim zakonima. 13. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". 13/02.1 ~lan . Uz prijavu treba dostaviti: 1. 6. 7.Strana 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. da se na njega ne odnosi ~lan IX. 14. broj 35/11). federalni ministar energije. pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje. 45/00. IV. 91/07. uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. dobavlja~a i lokalne zajednice. Uslovi za pozicije Op{ti uslovi 1. Ustava Bosne i Hercegovine. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. 10. diplomu o visokoj stru~noj spremi. uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca). pored navedenih moraju ispunjavati i druge uslove ukoliko su isti utvr|eni Satatutom Dru{tva u ~iji nadzorni odbor se kandiduju. poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora. 23/99. MOSTAR I. rudarstva i industrije objavljuje JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ISPRED DR@AVNOG KAPITALA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA "HIDROGRADNJA" D. propisima i poslovnom etikom. 4. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. 1. 29/03. V. 9. 16/02. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH". 4. 12. 4. 8. 14/03. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika. 2012. sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa. 84/08. 6. zastupaju interese svih vlasnika kapitala. Izjavu o ispunjavanju Op{tih uslova iz podta~ke 6. raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva. 2/02. u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima. Posebni uslovi 1. 88/08. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 8. nezavisnost u radu i dono{enju odluka. dokaz o radnom iskustvu u struci. MOSTAR . Potrebni dokumenti Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju. da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca). radno iskustvo u struci. 2. zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika.1 ~lan II. odlu~no. izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora. 3. razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva. odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije.D. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 6/02. adresu i kontakt telefon. SARAJEVO I JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D. sposobnost prepoznavanja. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". 9. a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva. dioni~ara ili vlasnika udjela. 5. 3. do 14. RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR Na osnovu ~lana 8. investitora i drugih sudionika. uprave. III. 3. . da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u nadzornom odboru. da je stariji od 18 godina. 6. 2. 9. 11. br. Opis pozicije Predsjednik i ~lanovi nadzornih odbora nadgledaju u~inak uprave.JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" DD. 68/05. Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata.Broj 78 . da nije na funkciji u politi~koj stranci. kupaca. 7. pet godina od dana pravosna`nosti presude. 7/09 i 63/10). isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Oslobo|enje". da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.D. korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja. predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti. br.D. rezultati rada ostvareni tokom karijere. 12/04 i 63/08). povjerilaca. (Sl-960/12-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE. izra`ena individualnost. Mandat Mandat ~lana nadzornog odbora traje do isteka mandata ~lanova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora.

Federalno ministarstvo razvoja. ~lanka 3. Za organizatore manifestacija (okrugli stol. broj u~esnika na manifestaciji. Korisnici sredstava koji su ve} koristili poticajna sredstva ministarstva 2 (dva) i vi{e puta. godinu Federalnom ministarstvu razvoja. ne otvarati". Kriteriji za izbor projekta: Vrsta manifestacije. udru`enja i obrazovne institucije koje svojim projektima promovi{u i podsti~u razvoj poduzetni{tva i obrta u Federaciji BiH. konferencija. Sadr`aj prijave za u~estvovanje na javnom konkursu Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Podnosioci prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo na jednom javnom konkursu koji raspisuje ministarstvo u teku}oj godini. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. A. Ostale napomene Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Predmet konkursa Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Teku}ih transfera-grant po Projektu . Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave. Prijavu razmatra Komisija za izbor korisnika sredstava. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Sjedi{te. prema procijeni Komisije za izbor. Kategorije iz poglavlja II ovog konkursa koje koriste kreditna sredstva ministarstva po kreditnim linijama sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nemaju pravo u~e{}a na ovom konkursu. 2012. seminar. kao i podr{ka organizatorima zajedni~kih nastupa poduzetnika na . Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: "Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor (navesti privredno dru{tvo u ~iji se nadzorni odbor kandidujete). Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. takmi~enja i sli~nih aktivnosti. Pravilnika o postupcima u provo|enju programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Federacije BiH". III. odnosno njihove prijave se ne}e uzeti u razmatranje. utvr|enih u razdjelu 50. Podnosioci prijava za manifestacije koje su ve} odr`ane u 2012. u protivnom dostavljene prijave }e biti razmatrane kao prijava za izbor kandidata za Jedan nadzorni odbor. OKRUGLIH STOLOVA. adresu i kontakt telefon. rudarstva i industrije. Ukoliko obrazac projekta nije kompletno popunjen. I. ul. JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA-GRANT PO PROJEKTU . 18/09 i 52/12). br. Ciljevi projekta su: Podr{ka organiziranju sajmova. nemaju pravo u~e{}a na konkursu najmanje 3 (tri) godine od posljednje godine kori{tenja istih. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". kategorija manifestacije (lokalna.): komore.Srijeda. ako su dostavljeni: a) Zahtjev za uklju~ivanje u projekt Pod pojmom Zahtjev za uklju~ivanje u projekt podrazumijeva se uredno popunjen obrazac "Zahtjev za uklju~ivanje u projekt". Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Napomena: Korisnici poticajnih sredstava koji do zavr{etka ovog konkursa nisu izvr{ili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu kori{tenja poticajnih sredstava ministarstva. konferencija. Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanja u ovom konkursu imaju slijede}e kategorije: Za sajmove: organizatori sajmova. poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH". okrugli stol. koji svojim projektima promovi{u i poti~u razvoj poduzetni{tva i obrta u Federaciji BiH. (Sl-961/12-F) FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA. okruglih stolova. Ovo ograni~enje ne odnosi se Federalnu obrtni~ku komoru i `upanijske obrtni~ke komore i izuzetno uz suglasnost federalnog ministra razvoja. br. prijave sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u odvojenim kovertama za svako pojedino privredno dru{tvo. b) Obrazac projekta Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se uredno popunjen obrazac projekta iz potrebne dokumentacije. 9. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije. PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR Na temelju to~ke VI Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. broj 3/12). takmi~enja i sl.. TAKMI^ENJA I SL. SEMINARA. odbiti }e se i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. poduzetni{tva i obrta raspisuje spomenutim skupovima. godinu Federalnom ministarstvu razvoja. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . takmi~enje i sl. seminara. Sve kategorije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci do zavr{etka ovog javnog konkursa i imati najmanje jednog uposlenog djelatnika na neodre|eno vrijeme. dr`avna. konferencija. seminara. KONFERENCIJA. odnosno prebivali{te svih kategorija mora biti na podru~ju Federacije BiH. takmi~enje i sl). organizatori zajedni~kih nastupa poduzetnika na sajmovima. Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. izvor-na~in finansiranja. me|unarodna). dosada{nji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja.Strana 21 VI. seminar.Podr{ka organiziranju sajmova. poduzetni{tva i obrta na udru`enja koja svojim projektima promovi{u i poti~u razvoj male privrede koja imaju pismenu podr{ku nadle`nog `upanijskog ministarstva o va`nosti konkretnog projekta za razvoj {ire dru{tvene zajednice. Mostar. Ukoliko jedan kandidat podnese prijave za vi{e nadzornih odbora. okruglih stolova. poduzetni{tva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo). godini mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava ukoliko dostave dokaz o neizmirenim finansijskim obavezama prilikom organizovanja manifestacije. tradicija u organizovanju manifestacije (sajam.PODR[KA ORGANIZIRANJU SAJMOVA. konferencija. poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH". II. [anti}a bb. 12. 51/12 i 66/12). nemaju pravo u~e{}a na ovom konkursu.

odnosno BiH. Prijavu na oglas. 5. U postupku javnog konkursa ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na konkursu. 3. {alju se preporu~eno po{tom u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja. koja ima zadatak da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Federacije BiH". Prijave primljene nakon isteka roka bit }e odba~ene i ne}e biti predmet razmatranja. 4. 3. i 24. Prispjela dokumentacija ne}e se vra}ati. Na~in preuzimanja potrebne dokumentacije Potrebnu dokumentacija za u~e{}e na javnom konkursu. i to: 1. Izbor korisnika finansijskih sredstava vr{i Komisija za izbor korisnika sredstava. utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj oragnizaciji. 9.adresu i kontakt telefon. (Sl-963/12-F) . a posebno na~in i dinamika kori{tenja dodijeljenih finansijskih sredstava. kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove. Prijave koje ne sadr`e zahtijevanu dokumentaciju.ba ili u prostorijama ministarstva u Mostaru.gov. 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija li~ne karte. konferencija. VI.2012. Ustava BiH. Prilo`ena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ekonomski. godine. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". VII. okruglih stolova. Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja. 2012. 449-128 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene ponude. 76250 Grada~ac. dru{tveni ili tehni~ki smjer.ime podnosioca prijave. ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. Izabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko broj prijava po pojedinim projektima bude ve}i i zahtijevana poticajna sredstva budu ve}a u odnosu na planirana sredstva. op}inski na~elnik objavljuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJE[TENIKA U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME [ef odsjeka za zajedni~ke poslove op}inskih organa . poduzetni{tva i obrta dr.gov. kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan. pravni. seminara. ulica dr. poduzetni{tva i obrta.VI stepen. u zatvorenoj koverti neposredno ili putem po{te preporu~eno na adresu: Op}ina Grada~ac. odbije ili poni{ti javni konkurs. . sa naznakom: "Ne otvarati . 449-145. ul. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti izdana od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa.ba." Na pole|ini koverte obavezno navesti: . Ante Star~evi}a bb (Hotel "Ero") svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati. diploma o zavr{enoj V[S. 036/449-125. Ostale odredbe Sa podnosiocima prijava ~ije se prijave prihvate ministarstvo potpisuje ugovor. najmanje tri (3) godine radnog sta`a. 54. odnosno do 03. takmi~enja i sl. broj 18/09 i 52/12) i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera i ovog konkursa. 6.ovjeriti pe~atom poslovnog subjekta. sa naznakom: "Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos u Op}ini Grada~ac".Podr{ka organiziranju sajmova. izuzev rje{enja o registraciji pravnog subjekta. Rok za dostavu prijava je 21 (dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ministarstvo }e sa~initi rang listu korisnika grant sredstava do utro{ka planiranih sredstava po projektu iz poglavlja I ovog javnog konkursa.Broj 78 . potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja V[S. IV. te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu prihvati. V. Kriteriji za ocjenu prijave i izbor korisnika Kriteriji za ocjenu prijave utvr|eni su u poglavlju I pod nazivom "Kriteriji za izbor projekta". V[S . 1. H. . pripremilo je ministarstvo i ista se mo`e preuzeti elektronskim putem na web stranici ministarstva www.po javnom konkursu za Projekt . Na~in podno{enja prijave Prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom iz poglavlja III. Podnosioci prijava ~ije se prijave odbace ili odbiju. te nadzor nad utro{kom istih. kojim }e se definirati me|usobna prava i obaveze ugovornih strana. dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Za prijavu na javni oglas kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. broj 49/05). c) Ostali prilozi Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se tra`e od podnosioca prijave. fmrpo. 2. (Sl-962/12-F) OP]INA GRADA^AC Na osnovu ~lana 23.Strana 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. Grada{~evi}a br.naziv . odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 036/449-123. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH".fmrpo.jedan izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 24. polo`en stru~ni upravni ispit. 10. izvr{i rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Popis zahtijevane dokumentacije dat je u potrebnoj dokumentaciji za ovaj projekt. uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Ante Star~evi}a bb (Hotel "Ero") 88000 Mostar. pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. mogu ulo`iti prigovor ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-141.K. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH. bit }e odbijene i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. 12.

izgra|uje i razvija odnose izme|u nadzornog odbora. . vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". 12/04. Predmet javnog oglasa Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lana Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu. odnosno Vije}a zaposlenika. br.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. br. nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke.da je stariji od 18 godina.da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje. pravilima i propisima. 9. prema va`e}im zakonima.da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude. broj 35/11) a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima. .5 ~lanova iz reda predstavnika dr`avnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine. II. Uslovi za pozicije Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: . Ustava Bosne i Hercegovine. broj 12/03). . Zakona o ministarskim. . . . 68/05. . a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva.rezultati rada ostvareni tokom karijere. 88/08.Strana 23 VLADA FEDERACIJE BiH SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. . 12. Pored navedenih kriterija. .sposobnost prepoznavanja. odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije. . korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D. SARAJEVO I. . .razmatra i usvaja finansijske izvje{taje uprave o poslovanju Dru{tva.teritorijalna pripadnost. ~lana 23. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju. broj 70/08).zajedno sa ostalim ~lanovima nadzire poslovanje i rad uprave. i to: . Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora . . poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora. 23/99.Srijeda. . udjeli~ara ili vlasnika i drugih sudionika. 6/02. 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnih izvje{taja.da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – - Broj 78 . odlu~no. Zakona o ministarskim. . IV. inicijativnost. 84/08. . uprave. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se obzir i slijede}i kriteriji: . odnosno imenovanje.da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.komunikacijske i organizacijske sposobnosti. svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: . Sarajevo {est (6) ~lanova.utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama.O. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH". 2012.da nije izabrani zvani~nik.predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka. .spol. Mandat ~lana Nadzornog odbora ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od ~etiri godine.da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5.1 ~lan iz reda predstavnika Sindikata. .nacionalnost. .obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a. . 91/07. . 29/03.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. . Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH". 16/02.da ima VI ili VII stepen stru~ne spreme.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. .O.o. III. . 41/01 i 25/12) i ~lana 7.sposobnost za savjesno.sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika. 1.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. . promjeni oblika i prestanku preduze}a. JP @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d. Zakona o `eljeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". .o.izra`ena individualnost. 2/02.da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva. 45/00. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". br. . .raspola`e imovinom i kapitalom preduze}a ili utvr|uje strategiju razvoja preduze}a. Lice kona~no imenovano na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH".da nije predsjednik ili ~lana nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. . .utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a. 7/09 i 63/10). vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. broj 12/09). vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine.da se na njega ne odnosi ~lan IX. .

Strana 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. V. ro|eno ^urkovi}.ne otvarati". Pozivaju se svi zakonski nasljednici koji pola`u pravo na naslije|e iza umrle Rimac Dragice. Pozivaju se Mirko Luki} iz Zagreba. septembra 2012. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni list". Trnovo. ro|eno Ivanovi}. adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Ul. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. dana 27. . s posljednjim prebivali{tem u Trnovu.2012. Broj 65 0 O 030748 06 O 27. objavljuje slijede}i OGLAS Kod ovog Suda u toku je ostavinski postupak iza umrlog Bjelica Janje. Alipa{ina 41. augusta 2012.09. a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurat }e da se izvr{e i javno objavi kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca). Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu ul. ro|eno Ivanovi}.o.2012. jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. k}i Ive.1920. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za ~lana Nadzornog odbora Javnog preduze}a @eljeznice Federacije BiH d. Po isteku roka od godinu dana. septembra 2012. sudski stru~ni saradnik Lejla Dedi}. ro|ena 14. godine. .uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude. k}i Steve.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS). vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. . (Sl-965/12-F) OSTAVINSKI POSTUPAK Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju pokrenut je ostavinski postupak iza umrle Kalabi} Sare. objavljuje slijede}i OGLAS Kod ovog Suda u toku je ostavinski postupak iza umrle Rimac Dragice.08. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim. Alipa{ina 41. godine Sarajevo (O-850/12) Op}inski sud Sarajevo. Uz prijavu treba dostaviti: . do 14. u ostavinskom postupku iza dne 18. Kako je nepoznato boravi{te njenih nasljednika Mirka Luki}. Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovu podataka kojima Sud raspola`e. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev.2012. koji pola`u pravo na naslije|e nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta svi nasljednici koji u ovom postupku pola`u pravo na naslije|e da se u roku od godinu dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda prijave ovom Sudu pozivom na broj donji. . Broj 65 0 O 272766 12 O 05.1926. Po isteku roka od godinu dana.dokaz o radnom iskustvu u privredi. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". k}i Ive. Pozivaju se svi zakonski nasljednici iza umrlog Bjelica Janje. nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta.Broj 78 . Broj 25 0 O 003237 04 O 04. direktorice Zavoda za pravnu pomo} @upanije Posavske.10.12. 12. Kandidata kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor.06. 2012. Potrebni dokumenti Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju. godine umrlog Bjelica Janje. postavljen mu je staratelj u osobi Melite Huseinovi} iz Od`aka. JMB 1410926178897. sada nepoznatog boravi{ta. dr`avljanin BiH. podnosioca prijave na konkurs. Marina Luki} i Danice Pavi}. Prigovor se podnosi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. dana 05. u ostavinskom postupku iza dne 14. JMB 0912920177653. Sarajevo .izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. da se u roku od godinu dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda prijave ovom Sudu pozivom na broj donji. k}i Steve. i to sudski stru~ni saradnik Lejla Dedi}. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. godine u mjestu Milje. USLOVI KONKURSA za alineje od 7. k}i Steve. smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao otvorenu konkurenciju. ro|ena 09. bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje.diplomu o stru~noj spremi. 9. k}eri Augustina iz Novog Grada. isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskog suda (ne starije od tri mjeseca). Ostale napomene Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.o. ro|eno ^urkovi}. 71000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. godine. s posljednjim prebivali{tem u Sarajevu. ro|eno Ivanovi}. da se jave ovom Sudu. godine Ora{je (03-3-2165/12) Op}inski sud Sarajevo.uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo od nadle`nog MUP-a (ne starije od tri mjeseca). Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. k}i Ive. ro|eno ^urkovi}. .04. broj 32/01). godine Sarajevo (O-862/12) . Marin Luki} iz Vinkovaca i Danica Pavi} iz Obrenovca. godine umrle Rimac Dragice. Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovu podataka kojima Sud raspola`e.uvjerenje da se protiv kandidata.2000. VI. . godine u Brezi.

Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 030040 12 P od 19. k}i Hasana i majke Murije. 20. Zakona o vanparni~nom postupku. Medan. Leovac (Marka) Mate. ]o{kovi} Kate. 15. Novi Sad. Ukoliko se ne javi navodno umrli Mehmed [eko. Poziva se navodno umrla HASNIJA MURATSPAHI] kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 22. broj 123 k. v. lljazovi} Kate. Medan Tanasije.01. 4. sa posljednjim prebivali{tem u Gora`du. sin Strahinje. Ortije{ bb. umro dana 20. 7. Srbija. 24. Staro naselje. sve dok se oni ili njihovi eventualni punomo}nici ne pojave pred Sudom. pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 23. izvan ro~i{ta dana 29. 8. Ortije{ bb. Neda Vu~en. sin Gojka.05. An|i} (Ante) Ante. Zakona o parni~nom postupku. ro|. Domaljevac. 2012. Peji} ro|. broj 33/6 iz E. 20. srpnja 2012. 18. I sprat. Republike Srpske bb. Kopi} (Ive) Roke.000. Nevesinje. na osnovu ~lana 65. Miji Parad`ik iz Pruda. ili njen punomo}nik. Staro naselje. soba br. Leovac Ane. II sprat. Srbija. Banijska br. godine da se jave u Op}inski sud u Gora`du. ]o{kovi} (Grge) Jakoba i Koturi} (Mladena) Ivana. odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Crna Gora. sin Mihajla. Medan Vaso.1994. ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti imenovanih tu`enih. ro|ene Mujezinovi}. Srbija. sudija Ahmed Spahi}. kolovoza 2012. ~ije je bli`e boravi{te nepoznato. ]o{kovi} ro|. Koturi} (Ive) Marine. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu u postupku sve dok se ona. Broj 58 0 P 081638 11 P 23. An|i} (Ante) Luke. Blace bb. Beograd. u pravnoj stvari predlaga~a Fatima [eko. Srbija. na osnovu ~lana 65. sudija Ahmed Spahi}. 19. 4. \urkovi} (Petra) Mate. t. u pravnoj stvari predlaga~a Husein Muratspahi}. Herceg Novi. Medan Jefto. Ortije{ bb. 13.p. \urkovi} (Tunje) Marice. [koro Milan. S. sin Avda i majke Ize. 9. sin Fehima. i drugih. 12.2012. koga zastupa poseban staratelj Ad`em Alma iz Centra za socijalni rad Gora`de. sin Jefte. Medan Radoslav. sin \ure. Medan Nedeljko. \urkovi} ro|. Staro naselje. op}ina Gora`de. Koturi} (Ive) Mate. Ortije{ bb. ]o{kovi} ([ime) Ru`e. 11. \urkovi} Ru`e. ZPP-a. \urkovi} (Tunje) Mate. ]o{kovi} (`ene Ive) Ljube. svi iz Domaljevca i svi sada nepoznatog boravi{ta. sin Borivoja. 12. Staro naselje. godine u Zup~i}ima. godine da se jave Op}inski sud u Gora`du. ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije datuma smrti. ro|. Medan Sini{a. soba br.1928. 22. Novi Sad. [enoina br. ro|ene Jusufovi}. u parni~nom postupku tu`iteljice Mare Kandi} ro|. u pravnoj stvari tu`itelja Perice Petri} iz Pruda. Broj 25 0 P 030163 12 P 29. zastupani po punomo}niku odvjetniku Adamu Filipovi} iz Ora{ja.2012. radi utvr|enja smrti za Hasnija Muratspahi}. 2. Medan Risto. Milovi} Sr|an. \urkovi} (Pave) Peje. 12. Ortije{ bb. Ru`i Ma{i} iz Pruda. Staro naselje.08. Novi Sad. \urkovi} (Tunje) \ure. Tadiji Parad`ik iz Pruda.s.07. a nemaju punomo}nika. Herceg Novi. Iljazovi} (Roke) Luke. godine. Vidovi} Mande. godine. ro|. ta~. Iljazovi} (Roke) Mate. a na osnovu ~lana 296. godine. Leovac (Marka) [ime. Medan. Ilije Bir~anina 33. a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 18. i Milenku [i{i} iz Od`aka. Ortije{ bb. i koji nemaju punomo}nika u ovoj parnici. ]o{kovi} ([ime) Kate. \urkovi} (Mate) Marka. Gavrila Principa br. u pravnoj stvari tu`itelja Perice Petri} iz Pruda. Lu~i} Mande. privremeni zastupnik u osobi Marijana Peji~i}. Markovi} Jugoslava. Banja Luka. Topi} ro|.09. godine u Slatini.Gora`de. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao. Ukoliko se ne javi navodno umrla Hasnija Muratspahi}. Nevesinje. radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.2012. 296. Nikoli} ro|.09. izdaje sljede}i OGLAS Hasnija Muratspahi}. Peji} Kate. Medan Vladislav. Ortije{ bb. An|i} ro|. godine u mjestu Vitkovi}i . Peji} (`ene Ante) Du{anke. 20. protiv tu`enih Mande Parad`ik i drugih. Leovac (Ive) Ante. 17. Ortije{ bb. sin Ilije Ortije{ bb. Mel~a Tule. ul. 10. Medan Milenko.1992. \uki} ro|. \urkovi} Ru`e. Radi}a 21. jer je boravi{te tu`enih nepoznato. Gvozd br. Kaji Parad`ik iz Pruda. sin \ure. 32 a. Staro naselje. ro|. sin Mirka iz Bijeljine. k}i Gojka. sin Krste. Bra}e Mogin 8. radi utvr|enja smrti za Mehmed [eko. Crna Gora. Ilije Gara{anina bb. izdaje sljede}i OGLAS Navodno umrli Mehmed [eko. Staro naselje. Leovac (Marka) [ime.07. Srbija. stan 39.1992. a radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. protiv tu`enih: ]o{kovi} (Jakob) Marka.1918. septembra 2012. Mati} ro|. Poziva se navodno umrli MEHMED [EKO kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 20. Trebinje. ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije datuma smrti. ]o{kovi} (Jose) Ante. augusta 2012. Nevesinje. ro|en 03. S. Medan @elimir. Bjelobrk iz Pruda. 2. zastupana po punomo}nici Nevenki Oru~evi}. Broj 45 0 V 023879 12 V 04. ul. ro|ena 20. st. po sucu @eljku @ivkovi}. Staro naselje. Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. Leovac (Ive) Ilije. 3. ro|. ]o{kovi} Kate. Mandi Andrijani} iz Pruda. vsp. Medan.Srijeda. protiv tu`enih 1. godine Mostar (03-3-2108/12) Op}inski sud u Ora{ju. Leovac (Ive) Jose. Staro Naselje.1994. Zemun. 1. Broj 25 0 P 030040 12 P 19. Peji} (Marka) Luje. postavljena je za privremenog zastupnika tu`enoj Aleksi} \ur|a. 6. radi utvr|enja prava vlasni{tva. Zakona o vanparni~nom postupku.06. Staro naselje. Lu~i} Jele.08.01. Medan Maksim. godine Ora{je (03-3-2118/12) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA Op{tinski sud u Mostaru. godine Gora`de (03-3-2137/12) Op}inski sud u Gora`du. Medan Rajko. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da joj je postavio posebnog staraoca. umrla dana 22. godine. st. Banji~ki venac br. advokatu iz Mostara. 9. zk. Medan Miroslav. 10. a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Pade`anin Vasilija. 30. Staro naselje. 53. radi utvr|enja i uknji`be. a ukopan je u gradskom groblju Kolijevke u Gora`du. Medan. Ortije{ bb. Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. Koturi} ro|. ne pojave pred Sudom. Medan. sin \ure. Aleksi} \ur|a. Sarajevo. ul. Leovac (Ive) Mate.2012. dana 23. sin Jefte. godine. godine Ora{je (03-3-2116/12) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Or{oli} Ljube ro|ene \urkovi} iz Domaljevca.00 KM. Simovi} Stana. Radovana Radovi}a bb. Bijela. Leovac (Ive) Ilije. Leovac ro|. Medan Jugoslav. 16. protiv tu`enih Mande Parad`ik r. augusta 2012. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom. Mostar. Peji} (Marka) Mare.Strana 25 OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA PROGLA[EWE UMRLIM Op}inski sud u Gora`du. advokat iz Mostara. Stevana Musi}a 13. ]o{kovi} ([ime) Mande. Dominkovi} ro|. objavljuje . Iljazovi} ro|. Medan. Bijela. \urkovi} (Tunje) Kaje. ^urt Femil. 1. 6. godine postavio svim tu`enim privremenog zastupnika odvjetnika Marijana Peji~i} iz Ora{ja. An|i} (`ene Ilije) Mare.~. 4. ul. 14. sin [}epe. Blace bb. odre|en je tu`enima: Mandi Parad`ik iz Pruda. ]o{kovi} (Grge) Jakoba.08. sin Ilije. Eminagi} ro|. Nemanji}a bb. Milovi} Miljan.o. Leovac (Ive) Mije. sudija Tatjana Mijatovi}. Leovac Matije. Leovac (\ure) Ive. ]o{kovi} ([ime) Anke. Radi}a 21 i Or{oli} Ante Marka iz Domaljevca. Broj 45 0 V 023885 12 V 31. sa posljednjim prebivali{tem u Vitkovi}ima. Ortije{ bb. godine Gora`de (03-3-2145/12) Rje{enjem ovog Suda od 29. na temelju ~l.00 KM. Ortije{ bb. zastupanog po posebnom staratelju Ad`em Almi.000.2012. Medan Blagomir. odvjetnika iz Ora{ja. 21. donio je slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 25 0 P 030163 12 P od 29.

Miljkovi} (Hasan) Emina iz V. sin Huseina i Nani} Sadete. Pajazetovi} (Zarif) Zehida iz V. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom. Rahmanovi} [aha iz V. 7. Kladu{e. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. Kladu{e. Miljkovi} (Hasan) Sena iz V. zastupan po zakonskom zastupniku Marku Kopi}. SP Donja Mahala. 36. 80. Kladu{e. na temelju ~l.Miljkovi} (Omer) Zeka iz V. 7. Im{irovi} (Bajro) [aban iz Prnjavora. 11. 12. Selimagi} (Huseina) Muhamed iz V. Kladu{e. Miljkovi} (Hasan) Minka iz V. Husi} (Latif) Esma iz V. Juri} (supruge Jose) Marije iz Donje Mahale. 3. protiv tu`enih: 1. Miljkovi} (Hase) Hasan iz V. 3.~. ta~ka 4. Talaki} (Ibrahim) Muhamed. Kladu{e. 296. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom. Im{irovi} (Bajro) Began iz Prnjavora.Strana 26 Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i OGLAS SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. Pajazetovi} r. ul. Talaki} (Ibrahim) Irfan iz V. Im{irovi} (Bajro) Alija iz Prnjavora. Kladu{e. u pravnoj stvari tu`itelja ]ordi} Mahmuta. 37. Filipovi} (Marka) Adama i Filipovi} (Marka) \ure iz Donje Mahale. Ogre{evi} (Mujage) Husein iz V. vanraspravno dana 30. oboje zastupani po punomo}niku advokatu Milanu Stokrp iz Velike Kladu{e. [abi} [erif. 296. u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokat Aziz Adilagi} iz Velike Kladu{e. Miljkovi} (Hase) Mevlida iz V. Kladu{e. protiv tu`enih: 1. sin Bajre iz Podzvizda. 10. godine postavio tu`enim od rednog broja 1 do 11 privremenog zastupnika odvjetnika Marijana Peji~i} iz Ora{ja.00 KM. Miljkovi} (Omer) Omer iz V. [abuli} Arifa iz V. protiv tu`enih: 1. u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokat Aziz Adilagi} iz Velike Kladu{e. Miljkovi} (Mehmed) Adila iz V. Broj 23 0 P 003270 09 P 28. Miljkovi} Zlata iz V. Husi} (`. Miljkovi} Fata. Bajri} (Ramo) Rahime iz Kalesije. Talaki} r. Kladu{e. Miljkovi} (Hasan) Minka iz V. Keki} [efika iz Velike Kladu{e. Kladu{e. Vidmar ro|. Kladu{e. @ali} (]amil) Muhamed iz V. Kladu{e. Duranovi} (Hakije) Minka iz V. sin Huseina i Nani} Sadete.vsp. Duranovi} (Hakije) Mehmed iz V. godine Ora{je (03-3-2119/12) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i. Miljkovi} (Omer) Fatura iz V. Husi} (Hasana) Suad iz V. 35. sin [erifa iz V. 1930 k. Miljkovi} (Hasan) Dragan iz V. 2. advokatu iz Kalesije i Smaji} Razima sin Rame iz Kalesije. Duranovi} (Hakije) Alma iz V. Husi} (Latif) Esma iz V. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.o. 38. Kladu{e.o. godine.000. Kladu{e. sin [erifa iz V. 6. Kladu{e. 2. 8. na osnovu ~l. Kladu{e. 98. Juri} (Jose) Ante iz Donje Mahale. vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja "VIAKOP" d. 5. 16. 2. Kladu{e. Miljkovi} (Mehmed) Hatka iz V. 9. Pajazetovi} r. 8. 34. Husi} (`. 41. Sadikovi} ([erif) Draga iz Velike Kladu{e. SP Donja Mahala. Mujanovi} r. 1. 24. Talaki} (Ibrahim) Muhamed. Miljkovi} (Huska) Bejzada iz V. 4. Zakona o parni~nom postupku. Miljkovi} (Hase) Mevlida iz V. [abuli} Arifa iz V. 12. Talaki} (Ibrahim) Irfan iz V. Kladu{e. Omerovi} (Ramo) Nesiba iz Kalesije. 9. Kladu{e. po sutkinji Jasmini Miljkovi}. 21. Husi} (Hasana) Suad iz V. zk. Kladu{e. Kladu{e. 27. Miljkovi} Zlata iz V. 21. sinu Juse iz Kalesije. Kladu{e. Duranovi} (Hakije) Alma iz V. 9. Kladu{e. D`aferovi} (Pe}anin) Zlata iz Dubnice. 38. 10. 27. Miljkovi} (Mehmed) Hatka iz V. Miljkovi} (Omer) Hasan iz V. vanraspravno dana 28. Pajazetovi} (Tahira) Mujo iz V. Sadikovi} ([erif) Draga iz Velike Kladu{e. [abi} [erif. izdao je OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda br. st. 18. 1. Kladu{e. [ahinovi} (Ramo) Halide iz Kalesije. Kladu{e. 23 0 P 003270 09 P od 28. Miljkovi} (Hasan) Zlatko iz V. Kladu{e. Kladu{e. 22. 28. u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja Rizvi} Bege. k. Kladu{e. [emi} r. Duranovi} (Hakije) Mehmed iz V. Kladu{e.08. Karaji} (Muste) Hajra iz V. Pajazetovi} r. Kladu{e. Kladu{e.Hasana) Emina iz V. Torbuk (Matija) Nikola iz Pecke. Kladu{e. Miljkovi} (Omer) Huska iz V. zastupan po punomo}niku Mehanovi} Salihu. Zakona o parni~nom postupku. 98. Kladu{e. 12. Kladu{a. [emi} r. Talaki} (Ibrahim) Zlatan iz V. Kladu{e. Im{irovi} (Bajro) Hatija iz Prnjavora. @ali} r. Pajazetovi} (Zarif) Zehida iz V. Husi} (Latif) Irvaz iz V. k}i Ha{ima. 30. Kladu{e. D`aferovi} (Pe}anin) D`afer iz Prnjavora. Miljkovi} (Omer) D`emila iz V. Bajri} (Minka) Jasmina. Miljkovi} Zejna. Pajazetovi} (Tahira) Mujo iz V. Miljkovi} Senija. 1. zastupani po punomo}niku Smajlovi} Rahmanu.Miljkovi} Fata. op}ina Kalesija. Duri} Ferida iz V. Kladu{e. 25. Im{irovi} (Bajro) Sinan iz Prnjavora. pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 629 k.08. 29. bana Jela~i}a br. li~no i kao pravni sljednik Omerovi} (`ena Rame) Nesibe iz Kalesije. 1. 20. Kanazarevi} (Mihajlo) \or|e iz Tuzle. u pravnoj stvari tu`itelja Rizvi} Bege. 23 0 P 001915 09 P od 30. 24. augusta 2012. Miljkovi} (Omer) Omer iz V. 23. Kladu{e. Miljkovi} (Omer) Hu{ka iz V. 26. Miljkovi} (Hasan) Dragan iz V. Talaki} r. Kladu{e. Vakuf d`amija Velika Kladu{a.07. 5. Husi} r. 34. 2. k}i Ha{ima. Kladu{e. Kladu{e. 12. Miljkovi} (Mustafe) Omer iz V. Kladu{e. u pravnoj stvari tu`itelja Smaji} Ramiza. 3. Kladu{e. Kladu{e. Torbuk (Matija) Nikola iz Pecke.o. 32. Kladu{e.2012.Miljkovi} Zejna.2012. Kladu{e. iz O{tre Luke. 35. Kladu{e. radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k. 10. Miljkovi} (Hasan) Kemal iz V. vsp. D`aferovi} (Pe}anin) Hafiza iz Dubnice. Pajazetovi} (Zarif) Huse iz V. zk. Filipovi} Marka iz Donje Mahale. 28. Kladu{e. sin Bajre iz Podzvizda. Miljkovi} (Mehmed) Adila iz V. 7. Kladu{e. Talaki} (Ibrahim) Zlatan iz V. 14. Kladu{e. 25.2012. Broj 25 0 P 29673 12 P 30. Hasana) Emina iz V. zk. Kladu{a. broj 165 upisane u E. 26. Kladu{e. 17. Kladu{e. protiv tu`enih Juri} (Ilije) Martina. 9. Miljkovi} ([aban) Omer. 2012. broj 2274 upisane u E. Pajazetovi} (Zarif) Mevlida iz V. Hod`i} r. Mustafi} (Mustafa) Arif iz Prnjavora. Miljkovi} Senija. [ahinovi} Seida. godine. 14. 1. Kladu{e. Juri} (Jose) Slavka iz Donje Mahale. 33. 7. 37. Omerovi} (Ramo) Zehe iz Kalesije. 29. Hod`i} r. a koje zastupa punomo}nik odvjetnik Adam Filipovi} iz Ora{ja. 15. 41. 13. Im{irovi} (Bajro) Hanifa iz Prnjavora. 4. Kladu{e.08. Tahirovi} (`ena Im{ira) \ulsa iz Prnjavora. Kladu{e. godine Velika Kladu{a (03-3-2121/12) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i. 296. 19. Kladu{e. Kladu{e. ta~. Kladu{a. @ali} (]amil) Muhamed iz V. ta~ka 4. 3. Donja Mahala. Pajazetovi} r. zastupan po punomo}niku advokatu Stokrp Milanu iz Velike Kladu{e. Duranovi} (Hakije) Minka iz V. 6. Miljkovi} (Hasan) Zlatko iz V. po sudiji Ibrahimu Omerovi}u. Keki} [efika iz Velike Kladu{e. 2. jer je boravi{te tih tu`enih nepoznato. Miljkovi} Fatka iz V. Miljkovi} (Hasan) Sena iz V.000. Kladu{e. Miljkovi} (Hase) Ra{id iz V. Pajazetovi} (Zarif) Huse V. 10. koji su sada nepoznatog boravi{ta. Miljkovi} (Omer) Hasan iz V. po sutkinji Jasmini Miljkovi}. 4. 30. J. srpnja 2012. Ahmetovi} (Ramo) Feride iz Kalesije. Miljkovi} Fatka iz V. 9. 11. 40. 40. u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja ]ordi} Mahmuta. 8. Miljkovi} (Mustafe) Omer iz V. Kladu{e. Donja Mahala.00 KM. Miljkovi} (Omer) D`emila iz V. Miljkovi} (Hasan) Emina iz V. oboje zastupani po punomo}niku advokatu Milanu Stokrp iz Velike Kladu{e. Miljkovi} (Hase) Ra{id iz V. godine. 8. Miljkovi} (Omer) Zeka iz V. Kladu{e.Broj 78 . st. godine. Ferhatovi} (Ramo) Ferzete iz Kalesije. Kladu{e. 17. Selimagi} (Huseina) Muhamed iz V. 16. te k. Bajri} (Minka) Jasmina. te Op}ine Ora{je. Pajazetovi} r. Omerovi} (Ramo) Alija iz Kalesije (Orlanovica). Kladu{e. 5. 18. 4. sin Rame iz Kamenice Gornje. Kladu{e. Kladu{e. 11. Kladu{e. Kladu{a. [ahinovi} Seida. Karaji} (Muste) Hajra iz V. 23. Kladu{e. Kladu{e. st. Kladu{e. broj 335 k. Kladu{a. Husi} (Latif) Irvaz iz V. Mati}i. 2. 2. 32. Omerovi} (Ramo) Rasima iz Kalesije. Kladu{e. augusta 2012. 1. Miljkovi} ([aban) Omer. 36. radi: utvr|enja vlasni{tva. Pe~aninovi} (Tursin) Musa iz Prnjavora. Miljkovi} (Hasan) Kemal iz V. Miljkovi} r. Pajazetovi} r. 12. broj 2256/1 upisane u E. Kladu{e. @ali} r. 6. 5. Pajazetovi} (Zarif) Mevlida iz V. Miljkovi} r. Miljkovi} (Omer) Fatura iz V.08. Kladu{e. Kladu{e. 31.2012. a nemaju punomo}nika.o. Vidmar ro|. Kladu{e. Kladu{e.2012.Rahmanovi} [aha iz V. radi: utvr|enja vlasni{tva.~. Kod Op}inskog suda u Ora{ju. Ogre{evi} (Mujage) Husein iz V. 31. 19. Miljkovi} (Hase) Hasan iz V. odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Beganovi} (Ramo) Hurije iz Kalesije. Miljkovi} (Hu{ka) Bejzada iz V. Juri} (Ilije) \ure. Kladu{e. Kladu{a. 4. Pe~aninovi}-D`aferovi} (`ena Turse) Fata iz Prnjavora. godine Velika Kladu{a (03-3-2122/12) Op}inski sud u Kalesiji. ZPP-a. na osnovu ~l. ul. Juri} (Martina) Marijana iz Donje Mahale. a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao. D`aferovi} (Pe}anin) Husein iz Pranjavora. 13. Kladu{e.~. izdao je OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda br. 11. Kladu{e. protiv tu`enih: 1. Filipovi} (Marka) Ive iz Donje Mahale. Broj 23 0 P 001915 09 P 30. zastupan po punomo}niku advokatu Stokrp Milanu iz Velike Kladu{e. Kladu{e. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom. Omerovi} (Ramo) Arife iz Kalesije. Kladu{e. op{tina Zvornik. protiv tu`enih. 6. Mujanovi} r. D`aferovi} (Tursun) Musa iz . ul. 15.o. 33. Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 029673 12 P od 30. Duri} Ferida iz V. Kladu{e. 20.

op}ina Lukavac. koja je sada nepoznatog boravi{ta. Nikoli} An|a iz Dubnice. st. D`aferovi} (Pe}anin) Hafiza iz Dubnice. zastupani po privremenom zastupniku Muji} Fadilu. godine ^apljina (03-3-2148/12) Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Grada~cu. Iki} @ivana iz Dubnice. godine Kalesija (03-3-2132/12) Op}inski sud u ^apljini objavljuje sljede}i OGLAS Op}inski sud ^apljina. Im{irovi} Hanija iz Prnjavora. Omerovi} (Zaho) Ajka iz Prnjavora. Omerovi} (Omer) Jusuf iz Prnjavora. Lazarevi} Divka iz Drinja~e. sin Mehe iz Gu{tera. Pe~aninovi}-D`aferovi} (`ena Turse) Fata iz Prnjavora.000. donio je sljede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovoga Suda broj 29 0 P 013328 11 P od 31. Miki} Danice.s.. k}eri Slavka i Miki} Zorana. op}ina Lukavac. Im{irovi} (Bajro) Began iz Prnjavora. u pravnoj stvari tu`itelja Markovi} r. sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom. Im{irovi} (Bajro) Alija iz Prnjavora. na osnovu ~l. 08. Peji} Divka iz Drinja~e. Bajri} (Husein) Arif iz Maglaja. Lazarevi} (Petar) \oko iz Dubnice. kojeg zastupa odvjetnik Goran Lukenda iz ^apljine. Kosti} r. zastupan po punomo}niku Mehanovi} Salihu. Omerovi} (Halil) Bajro iz Prnjavora. Omerovi} (Nazif) Pinjo iz Prnjavora. Jovi} Petra iz Dubnice. Broj 53 0 P 047798 12 P 28. ZPP-a. Risti} r. 4. Sulji} Hanifa iz Prnjavora. Mustafi} (Mustafa) Arif iz Prnjavora. Jovi} Jovka iz Dubnice. op}ina Tuzla. 53/03).2012. Omerovi} (`ena Omera) Mejra iz Bistarca. Mitrovi} r. advokatu iz Kalesije. sudija Fatima @ujo. Omerovi} (`ena Omera) Mejra iz Bistarca.08. Bajri} (Husein) Atif iz Maglaja. st. Rami} (`ena Ha{ima) Ajka iz Teo~aka. Mitrovi} r. ta~. i st. zastupana po privremenom zastupniku Muji} Fadilu. godine. op{tina Zvornik. godine. Petra Pulji}a. augusta 2012. Broj 29 0 P 013328 11 P 31. Pera (Ilije) Stoji}. Sejdi} (`ena Husejna) Hava iz Bulatovaca. i dr. Arifovi} (Adem) Taha iz Prnjavora. postavlja se privremeni zastupnik Muji} Fadil. D`aferovi} (Pe}anin) Husein iz Pranjavora. Mil~i} Stevo iz Tuzle. op{tina Zvornik. na temelju ~l. sada nepoznatog boravi{ta i prebivali{ta. op}ina Lukavac. Muharemovi} Malka iz Me|e|e. Lazarevi} An|a iz Dubnice. Peji} r. radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama. ta~ka 4. koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik u parni~nom . Lazarevi} r. Muharemovi} (`ena Safera) Malka iz Me|e|e.2012. Muharemovi} (`ena Safera) Malka iz Me|e|e. Nikoli} An|a iz Dubnice. D`aferovi} (Pe}anin) Zlata iz Dubnice.08. dana 31.000. Alimanovi} r. st. utvr|ivanje prava vlasni{tva na nekretninama. Omerovi} (Omer) Hafiza iz Bistarca. radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama. Jovi} Stoja iz Dubnice. Iki} r. Biberovi} Fata iz Zaseoka. Sulji} Hanifa iz Prnjavora. a na osnovu ~l. pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. advokatu iz Kalesije. Stojanovi} Ilinka iz Dubnice. 2. odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. privremenog zastupnika u osobi advokata Abdulahovi} Faruka iz Grada~ca. Rami} (`ena Ha{ima) Ajka iz Teo~aka. Lazarevi} (Petar) \oko iz Dubnice.00 KM. Lazarevi} Ivanka iz Dubnice. protiv tu`enika 1. Omerovi} (Omer) Ajka iz Bistarca. protiv tu`enih Stankovi} Stane. sin Nikole iz ^apljine. Jovi} Jovka iz Dubnice. 296. Lazarevi} (Sre}ko) Rajka iz Dubnice. Kosti} r. sada nepoznatog mjesta boravi{ta. Husi} r. Omerovi} (Omer) Jusuf iz Prnjavora. sudija Zlatko Tanovi}. i 2. Lazarevi} @ivana iz Dubnice. Omerovi} (Omer) Hafiza iz Bistarca. Novi Grad Sarajevo. pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. [efike ]ati} r. Mustafe Kameri}a br. Mil~i} Stevo iz Tuzle.2012. stav 1. Lazarevi} An|a iz Dubnice. Postavljeni privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze zakonskog zastupnika. br. Lazarevi} Ivanka iz Dubnice. svi sada nepoznatog boravi{ta. po sudiji Ibrahimu Omerovi}u. k}eri Anke. op}ina Lukavac. godine Kalesija (03-3-2127/12) Op}inski sud u Kalesiji. advokat iz Grada~ca. na temelju ~lana 296. sudija Grada{~evi} Emina. Omerovi} (Omer) Fejzo iz Prnjavora. D`aferovi} Milka iz Kiseljaka. 2012. Muhamed Bali}. privremenog zatupnika. Biberovi} Fata iz Zaseoka. 296. 2.p. op}ina Sapna..Strana 27 Kiseljaka op}ina Tuzla. Im{irovi} (Bajro) Hanifa iz Prnjavora. Jovi} Stoja iz Dubnice. Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojavi pred Sudom. Kanazarevi} (Mihajlo) \or|e iz Tuzle. Mehi} (`ena Be}e) Derva iz Teo~aka. Broj 29 0 P 014272 12 P 30.09. tu`enima. izdaje slijede}i OGLAS Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 047631 12 P od 04. Muharemovi} Malka iz Me|e|e. Omerovi} (Nazif) Pa{an iz Prnjavora. Pe~aninovi} (Tursin) Musa iz Prnjavora. radi utvr|enja i uknji`be. 9. op}ina Tuzla. Lazarevi} (Petar) Bo`o iz Dubnice. sada nepoznatog boravi{ta.Srijeda. postavlja se privremeni zastupnik Muji} Fadil. op{tina Zvomik. advokat iz Kalesije. radi utvr|enja. odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. odvjetnik iz Gabela Polja. a ona nema punomo}nika i zato {to bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao. Lazarevi} (Petar) Bo`o iz Dubnice. Arifovi} (Adem) Taha iz Prnjavora. Omerovi} (Halil) Bajro iz Prnjavora. 3. op}ina Sapna. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom.08. Im{irovi} (Bajro) Sinan iz Prnjavora. Zakona o parni~nom postupku. augusta 2012. Lazarevi} r.Hrvatska. tu`enoj Popovi} (`ena Sretena) Nadi iz Zvornika. Im{irovi} Hanija iz Prnjavora. augusta 2012. Mehi} (`ena Be}e) Derva iz Teo~aka. postavlja se Bo`o Jurkovi}. advokatu iz Kalesije. iz Slavonije . Broj 28 0 P 001915 08 P 30. godine. u pravnoj stvari tu`itelja Mehidi} Re{ada. ZPP-a. Bajri} (Husein) Atif iz Maglaja. dana 28. VSP 1. Tahirovi} (`ena Im{ira) \ulsa iz Prnjavora. Iki} @ivana iz Dubnice. Omerovi} (Omer) Mehmed iz Prnjavora. op}ina Lukavac. ZPP-a. 2. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred Sudom. godine Grada~ac (03-3-2166/12) Op}inski sud u ^apljini. Lazarevi} r. Omerovi} (Nazif) Hakija iz Prnjavora. Im{irovi} (Bajro) [aban iz Prnjavora. postavio je tu`enoj Stankovi} Stani. sada nepoznatog boravi{ta. 2. Stojanovi} Ilinka iz Dubnice. Omerovi} (Omer) Fejzo iz Prnjavora. sin ]amila iz Sarajeva. ta~ka 4. Maksimovi} r.2012. op}ina Tuzla. na osnovu ~l. 12.00 KM. 12. Lazarevi} Divka iz Drinja~e. Rusi} ([e}o) Pa{o iz Prnjavora. 296. 2012. za privremenog zastupnika tu`enoj Stoji} (Ilija) Pera. Alimanovi} r. 1. sada nepoznatog boravi{ta. zastupan po odvjetniku Marku Ragu`u. op}ina Sapna. Maksimovi} r. Omerovi} (Zaho) Ajka iz Prnjavora. D`aferovi} (Tursun) Musa iz Kiseljaka. Peji} Divka iz Drinja~e. postavio je tu`enicima. godine. jer je boravi{te tu`enika nepoznato. 2. Lazarevi} @ivana iz Dubnice. Iki} r. protiv tu`enih 1. protiv tu`ene Popovi} (`ena Sretena) Nada iz Zvornika. Smailov iz Mostara i 3. jer je boravi{te te tu`ene nepoznato. st. sina Slavka. Lazarevi} (Sre}ko) Rajka iz Dubnice. radi. Sejdi} (`ena Husejna) Hava iz Bulatovaca. advokat iz Kalesije. Risti} r. D`aferovi} (Pe}anin) D`afer iz Prnjavora. op}ina Lukavac. k}eri Anke. Im{irovi} (Bajro) Hatija iz Prnjavora. VSP 500. op}ina Sapna. op}ina Sapna. op{tina Zvornik. Osman [ehi} Jusufov iz Mostara. Omerovi} (Nazif) Pa{an iz Prnjavora. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staraoca. D`aferovi} Milka iz Kiseljaka. a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao.00 KM. op{tina Zvornik. Jovi} Petra iz Dubnice. koje zastupa punomo}nik Begovi} Kemal. i dr. v. dana 30. godine. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH". Rusi} (Se}o) Pa{o iz Prnjavora. donio je sljede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovoga Suda broj 29 0 P 014272 12 P od 30. odvjetnika iz ^apljine. Omerovi} (Nazif) Pinjo iz Prnjavora. Trebi`at 169. Omerovi} (Omer) Mehmed iz Prnjavora. u pravnoj stvari tu`itelja Ragiba Pajo. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. godine. 08. Rje{enjem je utv|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu. u pravnoj stvari tu`itelja Zoran Mati}. Omerovi} (Nazif) Hakija iz Prnjavora. 296. ul. Peji} r. augusta 2012. Omerovi} (Omer) Ajka iz Bistarca. [ehi} iz Mostara. svi sada nepoznatog mjesta boravi{ta. op}ina Sapna. Bajri} (Husein) Arif iz Maglaja. ta~ka 4. 2012. Lazarevi} r. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 .

sa sjedi{tem u ^apljini.05. Rudarska br. godine Tuzla (03-3-2125/12) Op}inski sud u Zenici. te oprema: ra~unar. HSGA118. serijski br. i deviznom ra~unu dru{tva u iznosu od 26. donio je sljede}e RJE[ENJE 1. u likvidacionom postupku nad firmom Drvna industrija "AR-ZVIJEZDA" d. navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju. 123 a. Broj 58 0 L 108187 12 L 29. dipl.o. promet i usluge.o. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. zastupan po direktoru Anada Pehar. Lukavac. za proizvodnju. Busova~a. 5. u postupku likvidaciji nad pravnim subjektom "UEG" DOO za konsalting i profesionalne usluge Lukavac.17 KM.08. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. za proizvodnju. postupku. donio je sljede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom dru{tvo "DENTALICA" DOO Mostar. Poslovni centar "Stadion" Od`ak. dipl. Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpa{i}. ecc. i Rje{enje Op}inskog suda Mostar broj Tt-O-226/07 od 09. godine. dana 28. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MESOPROM" d. likvidacijski sudac Divna Bo{njak. a po Rje{enju @upanijskog suda Mostar broj Tt-656/03 od 25.2012. serijski br. godine ^apljina (03-3-2168/12) Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom "ELMIB BOSNA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za razvoj i odr`avanje energenata Zenica. ATARI Sega Road Bumers S. se: vra}aju i uru~uju jedinom osniva~u Dru{tva Mladen (Ljubo) Tipuri} iz Mostara. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dalibor Milinkovi}.o. Vare{.08. iz Mostara. likvidacioni sudija Momir \o{anovi}. godine. 55097. 2012.o. ul. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 4. godine Zenica (03-3-2129/12) Op}inski sud u Mostaru. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Nevenka Su{ac. Zagreba~ka bb. mati~ni broj subjekta: 65-01-0659-08. Zenica. kolovoza 2012.D. iz Mostara.09. advokat iz Kaknja. godine. Ponikve bb. 55076.08. po slu`benoj du`nosti. godine 6. 2. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. Branilaca Bosne bb. godine. 1.2012. na ro~i{tu odr`anom dana 31. sa sjedi{tem u ^apljini. Zenica.2012.2012. izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. na ro~i{tu odr`anom dana 28. 8. ul.o. mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0370-09 (stari . godine. navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru. 4. koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1351. donio je sljede}e RJE[ENJE 1. rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "ven Yvea" DOO ^apljina. Broj 58 0 L 109380 12 L 30. ul. koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-11657. mati~ni broj subjekta upisa 43-01-0123-09 (stari broj 1-9525). sa sjedi{tem u Mostaru. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ivo Herceg iz Posavske Mahale. ID broj 4218535180008. nakon odr`anog ro~i{ta za zaklju~enje likvidacionog postupka dana 28. Rudarska br. donosi RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Drvna industrija "AR-ZVIJEZDA" d. Mehmeda Spahe 10A.D. koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-11103. 3. likvidacioni sudija Vahida Halilovi}.. 12. 4. 8. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveze Dru{tva. odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. zastupanom po zak. klima ure|aj i fiskalna kasa. septembra 2012. Likvidator Rosier Edisa iz Miri~ine razrje{ava se du`nosti likvidatora. Broj 53 0 P 047631 12 P 04. godine Ora{je (03-3-2117/12) Op}inski sud u Mostaru.08. serijski br. 831099/12411.. sa sjedi{tem u Mostaru. SEGA Scud Race Twin 26 S. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja. navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostar. 2. godine. Poslovni centar "Stadion" Od`ak. uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. a po Rje{enju broj Tt-O-168/05 od 02. NAMCO Sega Time Crisis II Twin serijski br. likvidacioni sudija Sanja Pavli}.2005. godine Mostar (03-3-2123/12) Op}inski sud u Tuzli.Broj 78 . Vare{. u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "ELMIB BOSNA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za razvoj i odr`avanje energenata Zenica.o. ecc. godine. koga zastupa punomo}nik Hamdija [ljuka.STE^AJI Op}inski sud u Ora{ju.2012.zast. 55095 i dva vatrogasna aparata tip 5-9. prenose se u vlasni{tvo Rosier Edise kao osniva~a. Broj 32 0 L 119822 12 L 28.o.55 EUR-a otvorenim kod UniCredit Bank DD Mostar.04.12. k}i Nurudina iz Zenice. ATARI Sega Maximum Force DX33.2003. Rudarska 123 a. Op}inski sud u Zenici. likvidacijski sudac Divna Bo{njak. mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0370-09 (stari broj 1-5031). Trebi`at bb. kolovoza 2012. 2. donosi RJE[ENJE ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "UEG" DOO za konsalting i profesionalne usluge Lukavac. ul.o. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".08. Imovina likvidacionog du`nika koju ~ine pokretne stvari i to: arkadne ma{ine NAMCO Sega Time Crisis DX 50 serijski br.Strana 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "ven Yvea" DOO ^apljina. Vare{. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda. 9.965. kao i zalihe robe u knjigovodstvenoj vrijednosti od 11. na ro~i{tu odr`anom dana 29. pismenim podneskom u dva primjerka. ATARI Sega Road Bumers S.2012. Ponikve bb. Broj 25 0 L 028078 11 L 31.08. Broj 43 0 L 066842 12 L 29. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Silajd`ija Samira. 5. Lukavac. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu. 3. likvidacioni sudija Amela Bajramovi}. 5. mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0370-09 (stari broj 1-5031). kolovoza 2012.2012. prema popisu zaliha od 23. dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred Sudom. serijski br. rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "MESOPROM" d. godine. Branilaca Bosne br. promet i usluge. 3. Dr. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.55077.D. 123 a. na ro~i{tu odr`anom dana 29. Trebi`at bb. Preostala imovina Dru{tva nov~ana sredstava na transakcijskom ra~unu Dru{tva u iznosu od 33. godine Mostar (03-3-2130/12) LIKVIDACIJE . Vare{. augusta 2012.03 KM.2007. augusta 2012. rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "DENTALICA" DOO Mostar. Branilaca Bosne bb. Branilaca Bosne br. godine. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a.

j. godine. 77 b.2001. po likvidacionom sudiji Mesi} Dijani.j.09. izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. likvidacioni sudija Vahida Halilovi}. kao likvidacionom sudiji.09.2012. B. ^itluk. donio je sljede}e RJE[ENJE I. Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "ZUBAC'S INTERNATIONAL" d. sa sjedi{tem u ^itluku. Biberovo Polje br.o. s tim da ne mo`e biti manja od 50. ulica Srma} br. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika. na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080.O. MBS 1-4753-00 od 24.O. ro|en 23.03. dipl. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 2012. u likvidacijskom postupku nad dru{tvom "ZUBAC'S INTERNATIONAL" d. 4. Grada~ac. godine.o. Likvidator je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i popis obveza pravne osobe. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. godine. Ovo Rje{enje }e se dostaviti Registru dru{tava ovog Suda na mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11052. te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja. mati~ni broj subjekta: 1-13776. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Nu{i}a br. II. III.10. radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. Dr.00 (desethiljada) KM. septembra 2012. Jezerski bb. te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja.2012. vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Jezerski bb. a radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka dru{tva YINGO" D. augusta 2012.O.00 (pedeset) KM. po prijedlogu predlaga~a u likvidacionom postupku nad pravnim licem "YINGO" D. godine sljede}e RJE[ENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "IBRO-TURS" d. dana 04. septembra 2012. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. po slu`benoj du`nosti. Provest }e se likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "YINGO" D. 137.00 (desethiljada) KM. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – RJE[ENJE Broj 78 . a ukoliko se ne prijavi nitko od vjerovnika likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Registru Op}inskog suda u Biha}u. . donio je slijede}i OGLAS 1. 5.09. vrsta prihoda 722221. na ro~i{tu odr`anom dana 05. godine Zenica (03-3-2143/12) Op}inski sud u Tuzli. sin Muharema. Ro~i{te zakazano za dan petak 18. godine.. Pozivaju se svi vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovome Sudu (na broj 58 0 L 111859 12 L). upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta upisa: 1-12238. 13. sa danom 05. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 20. niti ve}a od 10. u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "PC Plus" DOO za trgovinu i usluge Tuzla ul. Za likvidatora se imenuje Irfan Berkovi}. kao likvidacionom sudiji.1978. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Kladanj. Grada~ac.00 (pedeset) KM.09. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. upisano kod Op}inskog suda u Tuzli pod registarskim brojem subjekta upisa: 1-6826 sa danom 04.l. 3.00 sati. 2. Broj 32 0 L 124789 12 L 04. te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja. Gradni}i bb. niti ve}a od 10. 12. 6. 9. s tim da ne mo`e biti manja od 50. godine Tuzla (03-3-2147/12) Op}inski sud u Biha}u.2012. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 18.o. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika. Za likvidatora se imenuje Me{i} Mehmed. na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080.000. Ante Star~evi}a br.O. Likvidator Mujo Idriz iz Tuzle razrje{ava se du`nosti likvidatora. godine Biha} (03-3-2161/12) Op}inski sud u Tuzli. 43. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. nastanjen u Jezerski br. Za likvidatora u ovom likvidacionom postupku postavlja se Hajdarevi} Sanel.o.l. V.o. ~iji je zakonski zastupnik Hajdarevi} Sanel.O.000. likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. ul. Bosanska Krupa. septembra 2012. te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja. g. oec.2012. Broj 32 0 L 109446 11 L 04. godine Tuzla (03-3-2162/12) Op}inski sud u Tuzli. a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. godine Tuzla (03-3-2163/12) Op}inski sud u Mostaru. Grada~ac. godine sljede}e OTVARA SE postupak likvidacije nad du`nikom "BERKIEN" d. donio je dana 04. Broj 43 0 L 051416 11 L 28. po sudiji Ivelji} Igoru.09.Strana 29 broj 1-5031) i svih javnih registara. vrsta prihoda 722221.09. septembra 2012.O. Za likvidatora se imenuje Jurislav Alpeza. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du{iku da ih bez odlaganja izvr{e. u Bosanskoj Krupi.Srijeda.09. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Kladanj.o. donio je dana 05. ~iji je zakonski zastupnik Hajdarevi} Sanel. po sudiji Ivelji} Igoru. ul.o. Kladanj. Gradni}i bb. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje. ^itluk. po likvidacijskom sucu Ivani Soldi}. sa sjedi{tem u ^itluku. u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "IBRO-TURS" d. Bosanska Krupa. vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Jezerski bb. Broj 32 0 L 127860 12 L 05.2012. sa po~etkom u 11.2012.o. donosi RJE[ENJE ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "PC Plus" DOO za trgovinu i usluge Tuzla. B. g. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e.2012. Bosanska Krupa. Broj 17 0 L 042470 12 L 05. u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "BERKIEN" d. iz Mostara. g. IV. Nu{i}a br.

radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. donio je slijede}i OGLAS 1. likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Ferhadija br.Broj 78 . Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje. 3. u mje{ovitoj svojini u ste~aju. D`emala Bijedi}a br. augusta 2012. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja. ul.o. Srijeda. 7.Odjeljenje za registar. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Za likvidatora se imenuje Krvavac Halid iz Sarajeva. 3. 9. 2012. godine. godine Sarajevo (O-852/12) 4. navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu. likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija. 68. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-17784. 2. koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0047-10.10. 5.09.o. 2. 78.o. godine. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 24.2012. ul.d. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. aprila 2012. trgovinu i usluge Sarajevo. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Broj 65 0 L 179072 10 L 26. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 102. Na ro~i{tu za glavnu diobu }e se odlu~ivati o prijedlogu ste~ajnog upravnika za glavnu diobu i zaklju~enje ste~ajnog postupka. Broj 65 0 L 231648 12 L 31. augusta 2012. kozmeti~kih i hemijskih proizvoda d. soba broj 231/II.2012. Sarajevo. a po Rje{enju broj 65 0 L 115462 12 L 2 od 02.2012. 2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Tamara Karali} iz Sarajeva. 12. 4. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – 2. 5. 6. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-22763. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TEAM INTELL" Dru{tvo za poslovne usluge i marketing d. aprila 2012. Azize [a}irbegovi} br. 4. 4. 3. van ro~i{ta dana 31. ul. ul. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu . Sarajevo-Stari Grad.d. 4. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu . Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".o. Sarajevo. Hamida Be{irevi}a br.o. . godine Sarajevo (O-854/12) Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS 1.o. ul. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 3. promet i usluge. ul. u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MEMRB" Dru{tvo za istra`ivanje tr`i{ta javnog mnijenja d.o. radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.Odjeljenje za registar. Sarajevo. 133. donio je slijede}i OGLAS U ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "ASTRO" Preduze}e za proizvodnju sredstava za pranje. VII. ul. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Sarajevo. ^ardod`ina br. Kalemova br.o. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "STAV" d. 2. Sarajevo. u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "ASTRO" Preduze}e za proizvodnju sredstava za pranje. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 6.o. Vladimira Nazora br. Dru{tvo za ugostiteljstvo. Sarajevo. godine u 09. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0068-08. Broj 65 0 L 080873 09 L 30. godine. kozmeti~kih i hemijskih proizvoda d. u mje{ovitoj svojini u ste~aju. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Sarajevo-Stari Grad.09.2011. a po Rje{enju broj 65 0 L 179072 10 L od 29. Broj 65 0 L 115462 12 L 2 24. 5. Odoba{ina br. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Broj 58 0 L 111859 12 L 05. ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}. zakazuje se ro~i{te za glavnu diobu za dan ^ETVRTAK. Za likvidatora se imenuje Ivanovi} Dijana iz Sarajeva. ul. Broj 65 0 L 244661 12 L 03. 9.08.o. likvidacioni sudija Jasenka Potogija. van ro~i{ta dana 06. 5. septembra 2012. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. 5. godine Sarajevo (O-858/12) Op}inski sud u Sarajevu. 127.Odjeljenje za registar. Op}inski sud u Sarajevu. na ro~i{tu odr`anom dana 30. van ro~i{ta dana 03. radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ajanovi} Elvedina iz Sarajeva.2012.00 sati. Sarajevo.Strana 30 VI. u likvidacionom postupku nad pravnim licem "STAV" d. godine Sarajevo (O-840/12) Op}inski sud u Sarajevu. Mehmeda Spahe br. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEMRB" Dru{tvo za istra`ivanje tr`i{ta javnog mnijenja d. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KENY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju. likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu . Za likvidatora se imenuje Hrapovi} Sarajko iz Sarajeva.08. ul. 5. 127. koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0105-08. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AUTO OBNOVA" Privredno dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu i proizvodnju d. godine. Dru{tvo za ugostiteljstvo. 7. Mehmeda Spahe br. likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija. 5.o. promet i usluge. u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AUTO OBNOVA" Privredno dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu i proizvodnju d. Grada Bakua br. godine Sarajevo (O-841/12) Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS 1. navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 24. 18. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 3.02. Ferhadija br. D`emala Bijedi}a br. ul. donio je slijede}i OGLAS 1. 7. Zmaja od Bosne bb. donio je slijede}i OGLAS 1.2012. godine. 133. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". godine.o. 6.09. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ul. ul. ul. ul. godine Mostar (03-3-2167/12) Op}inski sud u Sarajevu.2012. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. ul. Hamida Be{irevi}a br.o. Na ro~i{tu }e ste~ajni upravnik polo`iti zavr{ni ra~un i podnijeti izvje{taj. rujna 2012.o.

za dan 25. 16. Oslobodilaca bb. a razlu~ni povjerilac je namiren u iznosu od 315. ul.000. 2011. godine. 2012. augusta 2012. Broj St 30/04 06. Tro{kovi ste~ajnog postupka su namireni. Akademika Ivana Zovke broj 14. u ste~aju. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja. Sve imovinske vrijednosti koje bi se prona{le nakon likvidacije ovog pravnog lica prenose se na osniva~a Adema Puzi} iz Od`aka. transport i ugostiteljstvo Od`ak. Konjic. za proizvodnju. a potom u direktno otvorenom ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "Puzi}" d.11. Konjic.30 sati. s tim {to }e se dostaviti predlaga~u i Izvr{nom odjeljenju ovoga Suda. Broj 32 0 St 093983 11 St 28.o.45% priznatih potra`ivanja ovom povjeriocu. Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". promet. septembra 2012. rje{avaju}i po prijedlogu Dru{tva za trgovinu i usluge "NIDEX" Export-Import d. 4. kolovoza 2012. Pozivaju se svi povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop{te koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. Privremeni ste~ajni upravnik ima sva prava i obaveze iz ~l. 45. Broj 65 0 L 219665 11 L 03.o. sa po~etkom u 08. u ste~aju. promet. Broj 58 0 St 108080 12 St 30. kao ste~ajni sudija.06. zbog nedostatka ste~ajne mase za pokri}e tro{kova ste~ajne mase.000.09. za proizvodnju. godine Mostar (03-3-2124/12) Op}inski sud u Tuzli. navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu.o. godine Ora{je (03-3-2120/12) Op}inski sud Mostar. transport i ugostiteljstvo. Radi ispitivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka odre|uje se i zakazuje ro~i{te za dan 22.53 KM.10.o. augusta 2012. kojim on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu.o. Ste~ajni postupak ne}e se zaklju~iti ako bilo koje zainteresovano lice u roku od 15 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" predujmi za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka iznos od 3.2012.2012.Srijeda. zbog nedostatka ste~ajne mase. {to }e se utvrditi na ro~i{tu. 2. Te{anj.08.o. Vejsila ^ur~i}a br. godine Sarajevo (O-864/12) Op}inski sud u Ora{ju. 61.61 KM. transport i ugostiteljstvo Od`ak. za proizvodnju. godine. promet. godine. Direktno se otvara ste~ajni postupak nad pravnim licem "Puzi}" d. donio je slijede}e RJE[ENJE Radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad Dru{tvom za trgovinu i usluge "NIDEX" Export-Import d.o. sa sjedi{tem na adresi [unji br. godine Sarajevo Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i OGLAS 1. Nakon pravosna`nosti Rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru ~iji je broj subjekta upisa 1-569 i u svim drugim javnim registrima. godine Tuzla (03-3-2126/12) Op}inski sud u Zenici objavljuje OGLAS Zakazuje ro~i{te za glavnu diobu u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom Dioni~ko dru{tvo za prevoz putnika i robe "AUTOPREVOZ INTERNACIONAL" d. Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti pismeni izvje{taj o stanju imovine i obaveza ste~ajnog du`nika u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. donio je sljede}e RJE[ENJE ZAKLJU^UJE SE ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "HALCOM-GROUP" d. a priznata potra`ivanja iznose 1. 5. za proizvodnju.o. a ne postoje obaveze ste~ajne mase. Proleterska bb. 12. transport i ugostiteljstvo Od`ak. u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "HALCOM-GROUP" d. Simin Han. Zakona o ste~ajnom postupku. ul.o. postupaju}i u likvidacionom postupku. Nala`e se Odjeljenju za registar Op}inskog suda u Ora{ju da izvr{i brisanje zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u mati~nom registru broja subjekta upisa 1-569.o. U ste~ajnom postupku nije bilo djelimi~nih dioba niti postoje sredstva za podjelu po glavnoj diobi.2012. ste~ajni sudija Rabija Tanovi}. Konjic. Simin Han.o. 45. dana 24. Oslobodilaca bb.o. Broj 25 0 St 027641 12 St 24. Proleterska bb. advokatu iz Konjica da se nad navedenim dru{tvom otvori ste~ajni postupak.696. a izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom postupku. ul.o.o. godine u 11 sati na koje se pozivaju povjerioci i ste~ajni upravnik. a naro~ito je du`an: izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika utvrditi postojanje razloga za otvaranje ste~ajnog postupka ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku postupka. a po Rje{enju broj 65 0 L 219665 11 L od 11.o. Oglas o postavljanju privremenog ste~ajnog upravnika i odre|enim mjerama osiguranja iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 3.00 KM. ul. . Dru{tvo za trgovinu i usluge "NIDEX" Export-Import d. a koji iznos treba uplatiti na depozitni ra~un Op}inskog suda Ora{je broj 3381802249306404 UniCredit Bank. ul. sudija Halilovi} Vahida.o. 61. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Agovi} Fatima iz Sarajeva. i to sudac Momir \o{anovi}. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Proleterska bb.2012. za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Bebani} Ahmed iz Mostara. donio je sljede}e RJE[ENJE Obustavlja se likvidacioni postupak pokrenut Rje{enjem Op}inskog suda u Ora{je broj 25 0 L 027641 11 L od 10. kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti ste~ajnog suda.Strana 31 Obavje{tavaju se svi povjerioci u ovom ste~ajnom postupku da mogu pristupiti na zakazano ro~i{te. Vejsila ^ur~i}a br. Konjic. Rje{enje o zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i ovog Suda. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "PERSPEKTIVE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo. soba broj 108/I. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Proleterska bb.o. {to iznosi 49.333. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – (O-859/12) starati se o imovini du`nika izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija Broj 78 . Tuzla. koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-25280. zastupanog po punomo}niku Gagula Halilu. isto }e se dostaviti Op}inskom sudu u Tuzli. Od`ak.671. ul.08. ul. Ukupno prijavljena potra`ivanja iznose 2. 9.o. Proleterska bb. septembra 2012. Odjeljenju registra. Konjic. na ro~i{tu odr`anom dana 29. Privremeno se obustavljaju sva prinudna izvr{enja pokrenuta protiv naprijed navedenog dru{tva. Tuzla. godine nad pravnim licem "Puzi}" d. sa sjedi{tem na adresi [unji br. Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom pravnim licem "Puzi}" d.2012. ul.o.063. radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra.00 KM.o. promet.

te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati.o. Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu d. Rje{enje o zakazivanju zavr{nog ispitnog ro~i{ta javno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka. dipl. godine.d.R.o.00 KM vrijednosti potra`ivanja 5% takse. . Na ro~i{te se pozivaju ste~ajni upravnik i svi povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja u ste~ajnom postupku.u ste~aju. 11.o. izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika.09. donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad ste~janim du`nikom Mesna industrija "MI" d. godine u 11 sati. 14.2012.00 sati. na uvid svim u~esnicima u postupku i to najmanje osam dana prije odr`avanja ro~i{ta. Broj 43 0 St-025889 09 St 30. protiv predlo`enika Mesna industrija "MI" d. Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. ^itluk . po ste~ajnom sudiji Aladinu Bajri}u. ste~ajni sudija Dijana Mesi}. godine sljede}e RJE[ENJE Posebno ispitno ro~i{te radi ispitivanja prijava potra`ivanja koje nisu ispitane na prvom ispitnom ro~i{tu odr`a}e se dana petak. broj 3380002210005877. 4. u dva primjerka s dokazima. 10.00 KM. pozivom na broj 17 0 St 037798 12 St.000. u dva primjerka s dokazima. "PERUTNINA PTUJ" d. a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". 8. te }e se dostaviti i Kantonalnom tu`ila{tvu HNK. utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka. ^itluk. godine u 09. Privremeni ste~ajni upravnik Bebani} Ahmed razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravnika. 3% takse. donio je dana 24. augusta 2012. 4. godine u 12. koji se nalazi na listi Federalnog ministarstva pravde ste~ajnih upravitelja. donio je sljede}i OGLAS 1. vrsta prihoda 722221. Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 24. 3. zastupanog po zastupniku-direktoru. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu.08. iz Bosanske Krupe. godine Biha} (03-3-2135/12) Op}inski sud u Biha}u. Kralja Tomislava bb.00 KM vrijednosti potra`ivanja 5% takse. "AS-AL" Bosanska Krupa . da se nad pravnim licem otvori ste~ajni postupak. razmatraju}i prijedlog predlaga~a d.2012. advokatu iz Mostara.08. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu. na ro~i{tu za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog Suda.O. 6. donio je sljede}e RJE[ENJE 1. 99.000. do 5. Taksa se ima uplatiti na ra~un Op}inskog suda u Biha}u. otvoren kod UniCredit Bank DD Mostar. godine. imenuje se Eljazovi} Merima. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Dervi{i} Nijaz iz Jajca koji se nalazi na listi Federalnog ministarstva pravde ste~ajnih upravitelja. ecc. 12. Ovo }e se Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ^itluk. ^itluk.2012. Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja kako slijedi: do 1. ul. donio je slijede}i OGLAS 1. dana 19. Broj 17 0 St 035792 11 St 24. Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica DD za gr|evinsku djelatnost "SANA" KLJU^. godine. Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 24.00 KM vrijednosti potra`ivanja. 9.00 KM vrijednosti potra`ivanja 4% takse. Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja. 5.08. 9. Ste~ajni upravnik }e na ro~i{tu za glavnu diobu polo`iti zavr{ni ra~un i podnijeti izvje{taj. godine Mostar (03-3-2131/12) Op}inski sud u Biha}u.000.11. jula 2012. Ptuj.08. odr`anog dana 24. u ste~ajnom postupku nad d. rje{avaju}i po prijedlogu predlaga~a 1. Potr~eva C 10.d.000. u ste~ajnom postupku nad DD za gra|evinsku djelatnost "SANA" KLJU^.2012.o. Branilaca BiH br.o. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za PETAK. a najvi{e 10.000. u ste~ajnom poostupku nad D. 2. u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. nakon ~ega }e se po prijedlogu ste~ajnog upravnika i zaklju~iti ste~ajni postupak.o. Privremeni ste~ajni upravnik }e: starati se o imovini du`nika. 2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Dervi{i} Nijaz iz Jajca. augusta 2012.O.o. augusta 2012. Ovo Rje{enje objavit }e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".000. zbog nedostatka ste~ajne mase ni za tro{kove ste~ajnog postupka. odnosno ul.00 sati. Istog dana nakon odr`anog ispitnog ro~i{ta bit }e odr`ana Skup{tina poverilaca i izvje{tajno ro~i{te. odr`anog dana 24.o. ^itluk .2012. dana 18. Broj 58 0 St 100887 11 St 19. obje zastupane po punomo}niku Kolovrat Branislavu. 2012. 3. godine u 11. radi odlu~ivanja o prijedlogu predlaga~a za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom Mesna industrija "MI" d.Blizne Gomile bb.Strana 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. Ptuj . "PERUTNINA PTUJ BH" Sarajevo. Povjerioci koji uz podnesenu prijavu potra`ivanja ne prilo`e dokaze o upla}enoj taksi istima }e prijava biti vra}ena. na iznose preko 5. a po pravomo}nosti istog.Bosanska Krupa. "AJLA-CE" Bosanska Krupa. na ro~i{tu za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka. "AJLA-CE" . Kralja Tomislava bb.Blizne Gomile bb.o.o. godine.2012.07. utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. juna 2012. godine Biha} (03-3-2133/12) Op}inski sud u Biha}u. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. pozivom na broj 17 0 St 037655 12 St. Broj 17 0 St 018101 10 St 18. Slovenija.00 sati. do 5.00 KM vrijednosti potra`ivanja 4% takse. Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica DD "KRUPATRANS" iz Bosanske Krupe. godine Zenica (03-3-2128/12) Op}inski sud Mostar. Broj 17 0 St 037798 12 St 24. i 2. ste~ajni sudija Dijana Mesi}. Filijala Biha}.08.2012.06. ste~ajni sudija Rabija Tanovi}.Broj 78 . Klju~. 2. godine Biha} (03-3-2134/12) Op}inski sud u Biha}u. Tabela prijavljenih potra`ivanja }e biti izlo`ena na oglasnoj tabli Suda.2012. po ste~ajnom sudiji Senji D`afi}u. ili ul. 7. u prostorijama Op}inskog suda u Biha}u soba broj 31. navedeno dru{tvo brisat }e se iz Registra privrednih subjekata ovoga Suda. Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja kako slijedi: do 1. "Krupatrans". 30. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u Registru Op}inskog uda u Biha}u koji se vodi pod MBS 1-2313-00.2012.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 390. Broj 17 0 St 041375 12 St 04. Povjerioci koji uz podnesenu prijavu potra`ivanja ne prilo`e dokaze o upla}enoj taksi istima }e prijava biti vra}ena. 11. godine u 09. godine Biha} (03-3-2146/12) Op}inski sud u Biha}u. utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka. jer ste~ajna masa nije dovoljna za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. za proizvodnju i trgovinu Te{anj ul.o. zavedenog pod MBS: 1. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda.09. Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 10. 14. u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom DOO "Eminox" Cazin. ulica 25. Te{anj. Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja. ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka. Rje{enje se ima dostaviti Registru Op}inskog suda u Biha}u radi upisa zabilje`be pokretanja prethodnog postupka nad pravnim licem Doo Izgradnja koji se vodi pod MBS 1-389-00. augusta 2012. 2. sa dijelom 1/1. a najvi{e 10. otvoren kod UniCredit Bank DD Mostar. Broj 43 0 St 068981 12 St 03. u ste~ajnom postupku nad dru{tvom "CRO-DART" d. novembra bb. donio je sljede}e RJE[ENJE 1. Broj 32 0 St 131601 12 St 03. a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". u ste~aju. Bra}e Porobi}a bb. koji se vodi pod MBS 1-341-00. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. dana 05. @ivinice. 77. ulica Miroslava Krle`e br. donio je sljede}e Pokre}e se prethodni postupak za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka nad DOO "Izgradnja" Biha}.. te se zaklju~uje ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "ME[KO-COMERC" d.2012. zbog nepostojanja ste~ajne mase.o. Te{anj.Srijeda.Strana 33 na iznose preko 5. zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Hojkuri} Enisa. 3% takse. 9. Istog dana nakon odr`anog ispitnog ro~i{ta bit }e odr`ana Skup{tina povjerilaca i izvje{tajno ro~i{te. utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka. 6. Broj 17 0 St 037655 12 St 24. Oglas o otvaranju i zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH i oglasnoj plo~i ovog Suda. u ste~ajnom postupku nad DOO "Izgradnja" Biha}. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Taksa se ima uplatiti na ra~un Op}inskog suda u Biha}u.o. katastarska op}ina Dubravica. Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Be}iragi} Asim iz Cazina koji se nalazi na listi ste~ajnih upravitelja.09.o.00 KM vrijednosti potra`ivanja. Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". posjednik navedene nekretnine je Tomi} Antun Nikin.12. Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kome }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. godine. godine Tuzla (03-3-2164/12) - USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA Na osnovu ~lana 63.o. objavljuje OGLAS Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad dru{tvom "CRO-DART" d. nakon provedenog ro~i{ta za utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka.000. radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra. 7. 9. septembra 2012. 8. sin Nike iz @ep~a. dana 03. 2012. 12. ste~ajni sudija Vlatka Ivani{.o. godine Zenica (03-3-2144/12) Op}inski sud u Biha}u.2012. a po pravosna`nosti ovoga Rje{enja. ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 306/3 "Podubravlje". izvr{iti kontrolu poslovanja kao i kontrolu izvr{ene privatizacije. oglasnoj tabli. utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. Papratnica bb.09. godine. za proizvodnju i trgovinu Te{anj.2012.2012. utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne 2. @ivinice koji se ne}e sprovoditi. broj 3380002210005877. ispitati da li imovina ste~ajnog du`nika mo`e pokriti tro{kove ste~ajnog postupka. Bra}e Porobi}a bb. Privremeni ste~ajni upravnik }e: osigurati i starati se o imovini du`nika. Klisa br. 5. koji se nalazi na listi ste~ajnih upravnika Ministarstva pravde BiH.o. septembra 2012. za provo|enje ste~ajnog postupka. i ~lana 67.o. ste~ajni sudija Vlatka Ivani{.000. imenuje se Berberovi} Muho uz Cazina. - SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – RJE[ENJE Broj 78 . te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". broj 19/03 i 54/04). Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za PETAK. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u registru Op}inskog suda u Biha}u.00 sati. izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000113. Odjeljenju registra. ul. te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra.8691.00 KM. godine Biha} (03-3-2160/12) Op}inski sud u Tuzli objavljuje sljede}e RJE[ENJE OTVARA SE postupak ste~aja nad imovinom du`nika "ME[KO-COMERC" d. u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. dana 04. vrsta prihoda 722221. ste~ajni sudija Jasminka Kubat. izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika. Tuzlanskog odreda B/2. Filijala Biha}. Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". septembra 2012. a po zahtjevu Tomi} Antuna. Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "Eminox" Cazin. Papratnica bb. @ep~e. isto }e se dostaviti Op}inskom sudu u Tuzli. godine Biha} (03-3-2136/12) Op}inski sud u Zenici. septembra 2012. ku}a i zgrada povr{ine 71 m² i dvori{te povr{ine 449 m² Prema podacima iz katastra. Broj 17 0 St 039586 12 St 05. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". . Privremeni ste~ajni upravnik Berberovi} Muho }e: starati se o imovini du`nika. odlu~uju}i po prijedlogu ste~ajnog du`nika kao predlaga~a.

u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Dra`ena Soldo. 9. Lipac bb. Zlatnih ljiljana bb. sa dijelom 3/10 i Stankovi} Dragan Andrijin. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. katastarska op}ina Donja Lovnica. dvori{te povr{ine 500 m². ^ardak. ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 2189/5 "Luka". Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 335. i ~lana 67. k}i Johana iz Zavidovi}a. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-l2-000115. posjednica navedenih nekretnina je Pipuni} r. katastarska op}ina Zavidovi}i. op}ina Zavidovi}i. Gutovski Irma.o. klase ovr{ine 50 m². Stipovi}i bb. suposjednici navedene nekretnine su Bo{njakovi} Mustafa Ibrahimov. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. sa dijelom 1/1. zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. broj 19/03 i 54/04). augusta 2012. broj 19/03 i 54/04). ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 2191/3 "Luka". Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. op}ina Zavidovi}i. i ~lana 67. posjednik svih navedenih nekretnina je ]ati} [ahbaz A{irov. Vasilija Ostro{kog 16. radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. i ~lana 67. klase povr{ine 1725 m² i {uma 3. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odredjeno pravo. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. sa dijelom 7/10 u posjedovni list broj 1585. katastarska op}ina Donja Lovnica. 2012. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 630. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000 107. dokaze. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. zastupanog po punomo}niku Bajramovi} Maji. sin Mile iz Mao~e bb. zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 19/03 i 54/04). Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. Sisak. ku}a i zgrada povr{ine 101 m². ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 2352/1 "Lu~ica". u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. ^ardak. sa dijelom 3/10 i Stankovi} Andrija \okanov. sa dijelom 1/1. godine Zavidovi}i (03-3-2112/12-F) Temeljem ~lanka 67. klase povr{ine 263 m² katastarska ~estica broj 1493/1 "Grad". sa dijelom 1/1. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.Broj 78 . {uma 3. ozna~ena sa: Prema podacima iz katastra. klase povr{ine 7888 m² Prema podacima iz katastra.Strana 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. godine [iroki Brijeg (03-3-2114/12-F) Na osnovu ~lana 63. Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba. oranica 4. godine Zavidovi}i (03-3-2110/12-F) Na osnovu ~lana 63. katastarska op}ina Bajvati. a po zahtjevu ]ati} [ahbaza. septembra 2012. Stipovi}i bb. Alije Izetbegovi}a. u naravi ku}a povr{ine 120 m² i dvori{te povr{ine 335 m². k}i Izeta iz Zavidovi}a. klase povr{ine 2681 m² u Posjedovni list broj 1176. \ure \akovi}a 81/1. ZZK. Poljice bb. pristupni put povr{ine 110 m² Prema podacima iz katastra. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 1086. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". ^ardak. iz [irokog Brijega. katastarska op}ina Donja Lovnica. ul. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. septembra 2012. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Doboj. augusta 2012. kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine [iroki Brijeg. a po zahtjevu Pipuni} Irme. Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao k. Broj 042-0-DN-12-000 113 29. vo}njak 3. po novom premjeru. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. upisane u posjedovni list broj 2916 k.~. oranica 4. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000116. pristupni put povr{ine 1177 m². Prema podacima iz katastra. kolovoza 2012. sin Ibrahima iz Stipovi}a bb. a po zahtjevu Bo{njakovi} Mustafe. Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~1. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Li{tica. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. sina Drage. ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 1492/1 "Grad". Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". u Posjedovni list broj 1584. vo}njak 3. za cijelo 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. oranica 3. Modri~a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. Broj 042-0-DN-12-000 115 04. dvori{te povr{ine 452 m². posjednik navedene nekretnine je Bo{njakovi} Mustafa Ibrahimov. Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA Prema podacima iz katastra. Lica koja pola`u pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Broj 042-0-DN-12-000 117 04. Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u. godine Zavidovi}i (03-3-2150-F/12) Na osnovu ~lana 63. rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana. 3311/1 zvana Kr~evina. . broj 19/03 i 54/04). sin A{ira iz Gostovi}a. ul. na ime podnositelja zahtjeva. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Broj 042-0-DN-12-000 107 29. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 2191/1 "Luka". Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. klase povr{ine 93 m² katastarska ~estica broj 2353/2 "Lu~ica". kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. godine Zavidovi}i (03-3-2152-F/12) Na osnovu ~lana 63. suposjednici navedene nekretnine su Bo{njakovi} Mustafa Ibrahimov. jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 12. ^ardak. katastarska op}ina Gostovi}. Broj 064-0-DN-12-000 418 28. 64. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-12-000117. op}ina Zavidovi}i. sa dijelom 7/10. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH". zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Poljice bb. a po zahtjevu Pendi} Angela. klase povr{ine 570 m² katastarska ~estica broj 2046 "Rana Kru{ka". i ~lana 67. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Stipovi}i bb. ku}a i zgrada povr{ine 64 m². broj 19/03 i 54/04).

i 67. klase povr{ine 654 m².L. Milatovi}i. ozna~ene kao k. klase povr{ine 654 m². klase povr{ine 400 m². u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. k. ozna~ena sa: k. Broj 042-0-DN-12-000 116 04. klase povr{ine 1474 m². broj 19/03 i 54/04). k.[TAMBIQI Ogla{ava se neva`e}im pe~at okruglog oblika. vlasni{tvo KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" d.o. (O-853/12) OSTALE OBJAVE Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj K69-529. sa tekstom: "Optika Look" d. sin Sulje. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. Milatovi}i. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Sarajevo.L. Vrani}i je Salispahi} ro|. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. godine Gora`de (03-3-2156/12-F) Na osnovu ~l. 12. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana. 4369 zv. 4370 zv. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. ku}a i zgrada povr{ine 298 m².~. 2. sin Mustafe i drugi. ku}a i zgrade povr{ine 28 m² i njiva 5. 63. 1068/06 K. ku}a i zgrade povr{ine 28 m² i njiva 5. Milatovi}i.~. Ba~i}i bb. klase povr{ine 713 m². izdata od Policijske uprave Novi Grad.~. Prema podacima iz katastra. Suba{i} Abdo. klase povr{ine 538 m² katastarska ~estica broj 434 "^edina ravan". klase povr{ine 1585 m². 4337 zv.o. u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Op}inski sud u Gora`du najavljuje USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 217. ozna~ene kao k. 63. {to odgovara prema podacima starog premjera sa k. (O-842/12) Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj J08-M-065. k}i Osmana. klase povr{ine 1105 m².o. Suba{i} Smajl. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u. 4368 zv.o. sin Mustafe. SARAJEVO. br. Milatovi}i. sin Safeta. sin Osmana iz Te{nja.L. Polje. njiva 4. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava.. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P. Kujund`i} Niza. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.~. pa{njak 4. sin Mustafe. oranica 5. vo}njak 4. za motorno vozilo autobus marke "MAN-SL-222". 558/04 K. 1551 zv.O. 2012. Vozu}a. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 113 m². i ~l. zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.o. Milatovi}i. a po zahtjevu Mahmutovi} Mehmeda. godine Te{anj (03-3-2169/12-F) PE^ATI . zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Suba{i} Ibro. 5937/5 zv. katastarska op}ina Jelah. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. septembra 2012. sin Safeta.~. po zahtjevu Tanjo Zija. Mao~a bb. i ~l. Suba{i} Salko. Vrani}i. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Sarajevo. Kujund`i} Alema. upisana u ZK ul. Suba{i} Bejto.~. Suba{i} Sabit. Broj 039-0-DN-12-001 021 05. k. vlasni{tvo KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" d. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P. 4346/1 zv. (O-847/12) . sin Mustafe. za motorno vozilo autobus marke "MAN-SL-222". Suba{i} Muhamed. a u vezi sa ~l. br. 19/03 i 54/04). livada 3. godine Gora`de (03-3-2158/12-F) Na osnovu ~l.~. sa dijelom 1/1.Strana 35 Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 294.o. sa dijelom 1/1. ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 55 m². zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. klase povr{ine 826 m². 4346/3 zv.L. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. br. 1/1 dijela. 558/04 K. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava. 4365/1 zv. Broj 045-0-DN-12-000 218 07. Sarajevo dru{tvo za proizvodnju. br. livada 2. "Barica". Vrani}i je Tanjo Zijo. 63. njiva 5. ku}a i zgrada povr{ine 210 m². broj {asije WF0XXXTTFX9B12316. septembra 2012. sin Mustafe. 19/03 i 54/04). Op}inski sud u Gora`du najavljuje USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 218. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. 88. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Milatovi}i. Suba{i} Hamid. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". Rakita. za motorno vozilo autobus marke "Ulman 292". Karavanski put bb. (O-844/12) Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj K62-T-649.~. "Barica". u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Vrani}i. SP-Te{anj. 4687/2 zv. Sarajevo. zastupan po punomo}niku Ba{i} Dajani. k. Broj 045-0-DN-12-000 217 07. Zemlji{noknji`ni ured NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-001 021. sin Safeta. dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnine upisani Artukovi} r.O. 67. po zahtjevu Tanjo Zija.Srijeda. sin Mustafe. sin Mustafe. 1/1 dijela. br. br. dimenzija 3 (tri) cm. livada 3. septembra 2012.o. br. godine Zavidovi}i (03-3-2154-F/12) Na osnovu ~l. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to. dvori{te povr{ine 500 m². Bukva Fatima.~. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list broj 2590. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P. st. septembra 2012. Op}inski sud u Te{nju. Karavanski put bb. 67.o. trgovinu i usluge. vlasni{tvo KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" d. kako bi im se dala mogu}nost da pribave Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedene nekretnine je Mahmutovi} Osmana Mehmed iz Te{nja. katastarska op}ina Di{tica. 1068/06 K. za vozilo FORD TRANSIT. sin Mustafe. k. u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.O. zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. k. Isi} r. klase povr{ine 461 m² potrebne dokaze. 9. ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 425 "Obala". vlasni{tvo AUDAX DOO.O.~. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . posjednik navedenih nekretina je Pendi} Angel Milin.o. (O-843/12) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj K03-T-376. 8906 k. Suba{i} Mustafa.

01. 2010. imenovan predsjednik Komore i osoba ovla{tena za provo|enje postupka registracije Komore kod nadle`nog suda. kod subjekta upisa Dru{tvo za unutra{nju. 17. 18. 02. Upla}eni kapital: 0 Zeni~ko-dobojski kanton Zenica ugovoreni: 0 procenat: 0% ZASTUPNICI Hafiizovi} Jasminka.n. pletenica i mre`a. broj {asije WF0GXXGAJG9B72980. 21. Te{anj. Srijeda.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce. higijenske i toaletne potrebe.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa. Bosna i Hercegovina.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo. 20. 15. 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda.300 Dovr{avanje tkanina. (O-861/12) 80.. (O-851/12) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu vozila broj AA0646218. Te{anj. 15.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina. 15. JU O[ "Mustafa Muli}" [ije.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina. Ul. izdata od Policijske uprave Had`i}i. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Zeni~ko-dobojski kanton Zenica. bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU . 21. 80. Rje{enjem broj 065-0-Reg-11-001363. vlasni{tvo HYUNDAI AUTO BH d. 18.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a. 4218091950006. 19. 15.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje (SR-706/10-Z) Op}inski sud u Zenici. Javna ustanova u dr`avnoj svojini. rezanaca. 15.o. impregnacija drveta..302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama. godine o upisu promjene osniva~a Javne ustanove. li~na karta: 04CVA9638.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e. 15. 19. 2012.2011. 15. 20.310 Prerada i konzerviranje krompira. izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo. direktor. 15.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa. proizvodnja trajnih peciva i kola~a.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma. 20. 21. 01. 15.2011.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina. registarskih oznaka K62-T-632.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala. 01. Javna ustanova u dr`avnoj svojini.. SARAJEVO. 15.300 Dorada i bojenje krzna.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera. ulica Hasiba Brankovi}a broj 41. za vozilo marke Hyundai ACCENT. JU O[ "Mustafa Muli}" [ije. izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo. za vozilo FORD FIESTA. 18.Strana 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – d.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi. 15. 18. koji je potpisao notarski obra|enu Odluku o osnivanju komore broj OPU-IP-547/2011 od 20. 02.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa. zelenih i rekreacionih povr{ina. pru}a i drugih pletarskih materijala. Ogla{ava se neva`e}om 1 (jedna) registarska tablica broj K87-J-313.100 Proizvodnja ko`ne odje}e.820 Proizvodnja dvopeka i keksa.213 Uzgoj goveda za priplod.12 Djelatnosti strukovnih ~lanskih organizacija (SR-1725/11-S) ZENICA Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Osnovna {kola "Mustafa Muli}" [ije. 18. d. 17.11 Uzgoj i za{tita {uma. 43-05-0033-10 (stari broj 2-145). [ije. s potpunom odgovorno{}u. 15. 19.o.o.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a. [ije. godine o registraciji promjena . 18. 15. s potpunom odgovorno{}u. d. 17.o. sedlarskih i sara~kih proizvoda.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona. 17. 15.240 Proizvodnja tapeta.160 Proizvodnja konca za {ivenje. jakni i sli~nih proizvoda.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti. 01.n.251 Uzgoj p~ela. 15. objavljuje rje{enje broj: 043-0-Reg-10-001359 od 15.o.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora.. vlasni{tvo "GORENJE COMMERCE" SARAJEVO. 20.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane. objavljuje rje{enje. 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa.521 Proizvodnja predmeta od plute.020 Uzgoj ribe.o. 01. 17. 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja). 01. godine Komora se osniva pod nazivom: KOMORA SANITARNIH HERCEGOVINE IN@INJERA FEDERACIJE BOSNE I Naziv na engleskom jeziku: CHAMBER OF SAN1TARY ENGINEERS OF FEDERATION BOSNIA AND HERZEGOVINA Skra}eni naziv: KSI F BiH Skra}eni naziv na engleskom jeziku: CSE F BiH Sjedi{te Komore je u Sarajevu.n.101 Proizvodnja rezane gra|e. 15. 21. 19. godine odr`ana je osniva~ka Skup{tina Komore sanitarnih in`injera FBiH na kojoj je usvojen Statut Komore. 15. osim odje}e. 20.840 Proizvodnja kakaa. 21. 20. vlasni{tvo VOLKSBANK LEASING BH d.n. konopca. s p. 17..401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo.252 Uzgoj ostalih `ivotinja. 01. proizvodnja meda i p~elinjeg voska. 20.o.220 [tampanje.810 Proizvodnja kruha. ru~nih torbi i sli~nih proizvoda.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa. registarskih oznaka T24-J-332. [ije.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa.132 Gajenje vo}a. 01. Ul. KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 0. 17. 2.n.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa. 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa. spoljnu trgovinu. za vozilo marke [KODA PRAKTIK. vlasni{tvo "HEXIM" d. 9. gra|evinarstvo i usluge "DOKSO" d. [ije. broj motora BZG203715. 21.413 Ostale poljoprivredne usluge.522 Proizvodnja predmeta od slame.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta. 01. 01. 18.n. 15. 9.120 Proizvodnja papira i kartona..230 Proizvodnja rublja.301 Serijska proizvodnja obu}e. cvije}a i ukrasnog bilja.o.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani. Za predsjednika Komore izabran je Ibrulj Amar iz Sarajeva. 17. osim nesastavljenog materijala za podove. 21. broj {asije TMBTHB5J395016454. 17. upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Dana 02.221 Uzgoj ovaca i koza. panel-plo~a.04. Donje Mo{tre bb.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja.102 Osnovno obrazovanje. mlije~nih proizvoda i sira. Bolni~ka broj 9..221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod. 22. 15. 01. 01. 43-05-0033-10 (stari broj 2-145).230 Knjigoveza~ki radovi. 17.200 Proizvodnja kofera. d. 17. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Osnovna {kola "Mustafa Muli}" [ije. 18. d. 15.04. 9. proizvodnja proizvoda od krzna. 17. 17. izdata od Policijske uprave Ilid`a.110 Proizvodnja celuloze.830 Proizvodnja {e}era. saobra}aj. 2010. 15. adresa: [ije bb. 02. 15.510 Proizvodnja mlijeka.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona. d.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba. Sarajevo. peciva.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti.o. 17.520 Proizvodnja u`adi. 05. 17. 01. {ivene po mjeri.200 Proizvodnja furnira.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa. s p. kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na.123 Gajenje sadnica loze. 01.860 Prerada ~aja i kafe. 15.121 Gajenje povr}a. osim veterinarskih usluga. iverica i sli~nih plo~a i tabli. (O-857/12) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0201034. broj: 043-0-Reg-10-000920 od 16.210 Proizvodnja radne odje}e. Visoko. d. registarskih oznaka 074-T-211. 22. 22. 17.400 Proizvodnja ambala`e od drveta. Te{anj.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda. Ku~ukovi}a br. 01.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana. 17. osim {ivene po mjeri.850 Proizvodnja makarona.. {perplo~a. za PMV marke "Renault".541 Proizvodnja pozamanterije.122 Gajenje vo}nih sadnica.12 Iskori{tavanje {uma. svje`e tjestenine i kola~a.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa. 4218091950006. korisnik PIMS BH DOO SARAJEVO.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada..promjena i pro{irenje djelatnosti Dru{tva DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 01. ~okolade i konditorskih proizvoda. 17.Broj 78 . Sarajevo.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti. Visoko.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove. 17.240 Pripremne UPISI U SUDSKI REGISTAR SARAJEVO Op}inski sud u Sarajevu.981 Proizvodnja mineralne vode.240 Uzgoj peradi. 15. 15.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva. 20. Djelatnost Komore je: 94.n.100 [tavljenje i obrada ko`e.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova.o.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata. 01. 12.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda. 15. (O-845/12) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0935279.

28. nedovr{enom i dovr{enom ko`om.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore. metalurgija praha. 36.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima.340 Vu~enje `ice.Strana 37 djelatnosti u vezi sa {tampanjem.401 Trgovina motociklima.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana. 29.n.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije). predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom. 30. 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima. odje}om.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja.340 Ostali instalacioni radovi. 26. 29. 25.140 Posredovanje u trgovini ma{inama.450 Trgovina na malo .610 Proizvodnja sje~iva.100 Proizvodnja motornih vozila.213 Odr`avanje objekata visokogradnje.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata. crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline.421 Trgovina na veliko odje}om. 51.110 Proizvodnja ravnog stakla. mlije~nim proizvodima.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme.810 Proizvodnja brusnih proizvoda. 30. 52. 36. 26. 36. s rukovaocem.210 Proizvodnja industrijskih pe}i.420 Ugradnja stolarije.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje. 51.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila. 26. 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme. 51. 22.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom. uklju~uju}i i traktore. 24. 41.230 Trgovina na malo ribom.320 Hladno valjanje uzanih traka. 50. 29. 28. rudama. 50. 36.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima. 28.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka.. primarnih }elija i primarnih baterija. 27.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa. 51.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda. 51. 27.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda. 26. 52. 51. ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje. 40.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje.380 Trgovina na veliko ostalom hranom.n. 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama. industrijskom opremom.120 Posredovanje u trgovini gorivima.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. 40.531 Trgovina na veliko drvetom. 50. 26. pi}a i duhanskih proizvoda.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje. 25. tekstilnim sirovinama i poluproizvodima.630 Proizvodnja brava i okova.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama. 52. 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. 45. 27. tjesteninom. 45. 51. 51. 26. 51.404 Odr`avanje i popravak motocikla. 51.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla. 51.410 Fasadni i {tukaturni radovi. 51.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . 28..200 Odr`avanje i popravak motornih vozila. 52. osim kotlova za centralno grijanje. trgovinu i navigaciju. 51. 52. 28.620 Proizvodnja ljepila i `elatina. 24. 52.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala. perifernom opremom i softwareom.510 Proizvodnja cementa. 28. 50. d. gipsa i vje{ta~kog kamena. metalima i industrijskim hemikalijama.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike.640 Proizvodnja maltera. 45. 26. d.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije 40.360 Trgovina na veliko {e}erom.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata.101 Trgovina motornih vozila na veliko. 50.n. 45.740 Proizvodnja veznih elemenata.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima.n.n. 34. 26.n. 50.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka. 45. 37. pi}ima i duhanom.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo. cijevi i profila od plasti~nih masa. 27.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta. 28. 50. 28. njihovim dijelovima i priborom na veliko.102 Trgovina motornih vozila na malo..260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda. 52. 51.420 Trgovina na malo odje}om. jajima i jestivim uljima i mastima. 12. 52. 26. lakova i sli~nih premaza. 36. 52. 40.730 Proizvodnja `icanih proizvoda.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo.n. 51.Srijeda.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom.320 Izolacioni radovi. 26.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom. 26. 51. vij~anih proizvoda.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a.240 Trgovina na veliko sirovom. 36. pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim pro|avnicama.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova. 51. 51.230 Izgradnja saobra}ajnica.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda. njihovim dijelovima i priborom na malo.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala. 50.540 Trgovina na veliko metalnom robom. grafi~kih boja i kitova.620 Proizvodnja alata.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje. 51.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om.140 Proizvodnja ostalog namje{taja.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa.422 Trgovina na veliko obu}om.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom. 24.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa.170 Posredovanje u trgovini hranom. d. njihovim dijelovima i priborom. 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe.442 Staklarski radovi 45. 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla..370 Trgovina na veliko kafom. 45.630 Proizvodnja eteri~nih ulja.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama. 45. 51. 50.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima. 36. obu}om i predmetima od ko`e. 28. 51.. 51. 52.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom. 28. 22. niskogradnje i njihovih dijelova. 26. ~ajevima. 40. aerodromskih pista i sportskih terena. 22.410 Trgovina na veliko tekstilom. 45. 50. 51. 36.n. 52. 50. 52.441 Farbarski radovi.000 Sakupljanje. preparata za ~i{}enje i poliranje. 51. 45. 45. priborom i spravama.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga.700 Sje~enje. lo`i{ta i gorionika. 9. 29. uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode. 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja.n.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em.520 Proizvodnja kre~a.441 Trgovina na malo namje{tajem.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.160 Posredovanje u trgovini tekstilom. zemljani radovi. 51.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora.140 Proizvodnja staklenih vlakana. 37. 36. listova.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata. d.120 Prijenos elektri~ne energije.110 Ru{enje i razbijanje objekata. d.400 Proizvodnja akumulatora.500 Proizvodnja igara i igra~aka.510 Trgovina na veliko ~vrstim.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka. ljuskarima i meku{cima. 51. 50.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene.132. presovanje.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta.n. 25. 51. 26.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija. 22.270 Ostala trgovina na malo hranom.520 Osnovni ma{inski radovi. 28.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.840 Trgovina na veliko ra~unarima.620 Proizvodnja metli i ~etki. 51.n.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa. 51.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine. 51. 2012.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme. 40.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila. prete`no prehrambenih proizvoda. cijevima. 28. 28.150 Proizvodnja madraca.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem. `ivim `ivotinjama.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije. 45. brodovima i avionima.. 51.. 31. 45. 31. 29. 45. 24.. 34.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim pro|avnicama. d. 31. 29. te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima. 51.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. proizvodnja prikolica i poluprikolica.300 Proizvodnja boja. Proizvodnja ostalog {upljeg stakla. 51. 51.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda. 45.330 Hladno oblikovanje profila.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume.210 Proizvodnja cisterni.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima. 45. 25. 52.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko. zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje. 27.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda. 26.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem. ~okoladom i slatki{ima od {e}era.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo.400 Proizvodnja sportske opreme.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza. kola~ima i slatki{ima. kakaom i za~inima.530 Proizvodnja gipsa.330 Trgovina na veliko mlijekom. 26. 26.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. 51. 26.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. {tancanje i valjanje metala.240 Trgovina na malo kruhom. 25. 26.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata. 45. 24. 45. 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala. pre~i{}avanje i distribucija vode.630 Proizvodnja gotove betonske smjese.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa. 28. 26. d.400 Proizvodnja opeke. ljuskare i meku{ce. 24. 31. lanaca i opruga. pi}em i duhanom.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa. 52..210 Proizvodnja plo~a.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima.410 Trgovina na malo tekstilom.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova. 40. 51.300 Proizvodnja parnih kotlova. sjemenjem i hranom za `ivotinje. 52. 36. 26. 29.450 Ostali zavr{ni radovi.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe. osirn one za doma}instvo. 51. 51. 26. 25. d. 51. 26.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju. d.403 Posredovanje u trgovini motociklima. oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo. 24.400 Kovanje.211 Visokogradnja. 34. rezervoara i posuda od metala..330 Postavljanje cijevnih instalacija.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima. 28. 51.402 Trgovina motociklima. 25.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em. 52.310 Hladno vu~enje.. 27.210 Proizvodnja gasa. 52.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila.220 Proizvodnja cijevi od ~elika. 26. 26.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama. uklju~uju}i i ribu. 51. cementa. 45. 51. 36. 51. d. 51. 31.

500 Trgovina na malo polovnom robom. perifernom opremom i softwareom. 63. 36.050 Ostale uslu`ne djelatnosti. adresa: Kralja Tvrtka broj 21. 92.n.721 Popravak radio i televizijskih aparata. 93.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa.n. 70. Ul.721 Popravak radio i televizijskih aparata. 92.. cijevima. li~na karta: 04DEB9770. 52. 55. adresa: Ul.510 Kantine 55. uklju~uju}i i ra~unare. 74. 90. 60..402 Ostale usluge reklame i propagande. 60. aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme. metalima i industrijskim hemikalijama.n. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Dedi} Mugdim. 30.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. 72. 55. 55.150 Ostala izdava~ka djelatnost.o. 70. li~na karta: 04DEB9771. 43-01-0383-10 (stari broj 1-3912).520 Ketering. 93.400 Izrada i upravljanje bazama podataka.220 Taksi prijevoz. 52. 64. 51. 22.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta. 74. rudama. priborom i spravama.870 Ostale poslovne djelatnosti. 74..330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova. novinama i pisa}im materijalom. bez ograni~enja ovla{}enja osim zaklju~ivanja ugovora koji se odnose na osnovna sredstva dru{tva DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 22.. 51. 74.. 51.310 Agencije za nekretnine. bojama i staklom. 4218194920008.730 Popravak satova i nakita. prokurist. Kralja Tvrtka br. 52. Kralja Tvrtka broj 21. 71. 52.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila. 92.101 Prijevoz putnika i robe. 71. 52. Visoko.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora. 10.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih. industrijskom opremom. d. 37..100 Iznajmljivanje automobila.030 Sanitarne i druge djelatnosti.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju. 93. brodovima i avionima. 55. 74.n. 22.n.500 Trgovina na malo polovnom robom.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama.700 ^i{}enje objekata.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti. 52.o. 72. 55. Visoko.720 Ostale rekreativne djelatnosti. 74.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju. 52.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme.730 Popravak satova i nakita.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo. 63. 72. Visoko.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka. 51. ra~unskih . Visoko.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona.o.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo.620 Ostale sportske djelatnosti.400 Izrada i upravljanje bazama podataka. 70.470 Trgovina na malo knjigama. 55. 80. predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom.120 Skladi{ta i stovari{ta.140 Posredovanje u trgovini ma{inama. 52.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa. uklju~uju}i i traktore. godine o upisu pro{irenja i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva. 52. 36.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta. 70. "DENIM" d. 52.460 Trgovina na malo metalnom robom. elektri~nim aparatima za doma}instvo.110 Pretovar tereta.o. 52.. Visoko. 30. fotografskom.o.485 Trgovina na malo cvije}em. 52. Kralja Tvrtka 21. 71. 71.410 Djelatnost {kola za voza~e.. 52. 22. 50. radio i televizijskim ure|ajima. Visoko.234 Ostali smje{taj. 32.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te. 71.120 Ra~unovodstveni. 52.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine. 55.140 Proizvodnja ostalog namje{taja.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo. 71.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem. 72.300 Restorani. 64. 71.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 92. Visoko. 36. (SR-707/10-Z) Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Prometno dru{tvo "DENIM" d. 12.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un.860 Djelatnosti pozivnih centara. 52. 51.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama.483 Trgovina na malo sportskom opremom. d. 71. Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. Visoko.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih.101 Hoteli i moteli s restoranom. 71.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom.140 Poslovni i menad`ment konsalting.. d.483 Trgovina na malo sportskom opremom. 21.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava.n. 70. 74. 72. 52. 51. 72. Ul. 74. 2012.n. direktor.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. 51.820 Usluge pakovanja.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima.220 Kampovi i logori{ta. 55.o.840 Trgovina na veliko ra~unarima.n.100 Iznajmljivanje automobila. opti~kom i sli~nom opremom.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka. 51. 74. 72. ostale usluge turistima. 52. 74.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja. 24.n.403 Posredovanje u trgovini motociklima.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo. 60.. 55.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 71.810 Fotografske usluge. 52.140 Izdavanje zvu~nih zapisa..482 Trgovina na malo satovima.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme. 70.n. 51.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo. 22. 74. nakitom. d. 72. 52.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem. ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 71.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata..240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 90. 51.200 Telekomunikacije.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un. 43-01-0383-10 (stari broj 1-3912).n.300 Obrada podataka.340 Ostale zabavne djelatnosti.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme.402 Bifei (buffet).310 Agencije za nekretnine. 92. 55.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un.Broj 78 .Strana 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. knjigovodstveni i revizioni poslovi. 52.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Prometno dru{tvo "DENIM" d. 36. 51.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver).130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja.401 Barovi.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda.120 Posredovanje u trgovini gorivima. 22.300 Obrada podataka. 32. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti trgovina na veliko prehrambenim proizvodima trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.n. d. 52.212 Planinarski domovi i ku}e.210 Izrada softwarea. 51.740 Popravak d.403 Kafane 55.n.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika. 52.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea. fotografskom. 9. 74. 32. 22. 74.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 90.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom..630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 60.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata. u prodavnicama. 52.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem. savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 93.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju. Visoko.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme. 52. 71. njihovim dijelovima i priborom. 60. d. 72. 21.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver). Visoko.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te. 52.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. "DENIM" d. u prodavnicama.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 51.401 Prire|ivanje sajmova.n. 50. 52. 63. 52.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta. bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti Dedi} Mugdim.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. opti~kom i sli~nom opremom.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. 72.740 Popravak d. ra~unskih i ra~unarskih ma{ina.. trgovinu i navigaciju.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda. 29.o..200 Telekomunikacije.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada. 37. 71. li~na karta: 04DEB9770 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000.231 Ostali smje{taj za boravak turista. nakitom.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 29.540 Trgovina na veliko metalnom robom.o.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim pro|avnicama. 70. 52. d. 60.n. 70. 72.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju. 2010. d. 72. d.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju.102 Hoteli i moteli bez restorana. 31. 55. 51.482 Trgovina na malo satovima. 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e. 4218194920008.210 Izrada softwarea. 63. 36.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju. 50. d. 52. 92. uklju~uju}i i ra~unare. 70. Visoko. 51.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina. Kralja Tvrtka br. 63.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju. d. 70. 63. Upla}eni kapital: 2000 Dedi} Mugdim ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI Dedi} Naida.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. d. d. 72.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo. 52.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju. objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-001427 od 6.

92. Bjelavi}i bb. 52.121 Gajenje povr}a. pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva. Visoko.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju.110 Ru{enje i razbijanje objekata. 4. 45.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama. 50. 45.401 Prire|ivanje sajmova. septembra 006 A.120 Posredovanje u trgovini gorivima.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama.n. pi}a i duhanskih proizvoda. 51. 52.o.131 Vinogradarstvo.. d.110 Filmska i videoproizvodnja. 51. usluge. usluge. 51. 52.usluge posredovanja i zastupanja u prometu roba i usluga.n. ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje. 51. 51. 50. 43-01-0253-10 (stari broj 1-22495).870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju. 45. trgovinu i navigaciju.24 procenat: 100% ZASTUPNICI Deliba{i}-Husika Beadisa. 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em. adresa: Ulica 309.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu. savjetodavni poslovi u vezi s porezom. objavljuje Rje{enje Broj:043-0-Reg-10-001092 od 6. Visoko. pi}ima i duhanom. 51. 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesak. sjemenjem i hranom za `ivotinje. `ivim `ivotinjama. "DELIBA[I]-POLIURETANI" d. predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom. "EURO-ORKA" d. 51.810 Fotografske usluge. 93. 92.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama. PU Bor. Visoko.usluge u me|unarodnom transportu robe .390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom.330 Trgovina na veliko mlijekom. 12. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Ameti Adem. Bjelavi}i bb. 50. 51. 45.122 Gajenje vo}nih sadnica.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem.820 Usluge pakovanja. d.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja.442 Staklarski radovi. 51. 12. ljuskare i meku{ce. 51. Srbija. spoljnu i unutra{nju trgovinu d. Bjelavi}i bb. 4200551380002. 45.o. 92.o.o. 51. 51. s rukovaocem.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova. 74.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti. 45. 4.140 Poslovni i menad`ment konsalting.o. zemljani radovi 45.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko. rudama.540 Trgovina na veliko metalnom robom. 52. 92. 2010. Visoko. Kakanj. 45.n. Kakanj. Brdske brigade bb. godine o upisu pove}anja osnovnog kapitala i promjena podataka za lice ovla{teno za zastupanje dru{tva. brodovima i avionima. 92.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima.o.441 Farbarski radovi. Visoko. 51. 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima.120 Ra~unovodstveni.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom. 43-01-0386-10 (stari broj 1-5542).213 Odr`avanje objekata visokogradnje. Srbije. uklju~uju}i i ribu.o.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana. Negotin. 4218185260003. 72. prete`no prehrambenih proizvoda.450 Ostali zavr{ni radovi.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. jajima i jestivim uljima i mastima. 51.320 Izolacioni radovi. li~na karta: 09CUD7737.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima. putna isprava: 007306932.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama. li~na karta: 03CUA0194 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 740135.123 Gajenje sadnica loze. Kakanj. 43-01-0253-10 (stari broj 1-22495).510 Trgovina na veliko ~vrstim. cijevima. 51.o. 51. bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo. Kakanj. 74. 50.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima. Negotin.420 Ugradnja stolarije. Kakanj.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . ljuskarima i meku{cima. 4218185260003..120 Filmska i videodistribucija. 45. "DELIBA[I]-POLIURETANI" d. 50. tekstilnim sirovinama i poluproizvodima.usluge me|unarodne {pedicije . Kakanj. a naro~ito: . 52. 51.270 Ostala trgovina na malo hranom. perifernom opremom i softwareom.840 Trgovina na veliko ra~unarima. 51.240 Trgovina na malo kruhom. Kakanj. 74. 45.Strana 39 i ra~unarskih ma{ina.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em.o. ~okoladom i bombonima.o. odje}om.o.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova. PU Bor KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000. 01. godine o upisu promjene naziva i sjedi{ta dru{tva. 52.421 Trgovina na veliko odje}om. cvije}a i ukrasnog bilja.720 Ostale rekreativne djelatnosti. 45. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Deliba{i} Avdo.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. promjena ~lana dru{tva.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada. 51. 92. nedovr{enom i dovr{enom ko`om. Visoko. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Proizvodno prometno dru{tvo "DELIBA[I]-POLIURETANI" d.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. spoljnu i unutra{nju trgovinu d. 52.. 45. godine MUP R.160 Posredovanje u trgovini tekstilom.410 Trgovina na veliko tekstilom. Bradve bb. Kakanj. 51.050 Ostale uslu`ne djelatnosti.132 Gajenje vo}a. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU "EURO-ORKA" Dru{tvo za proizvodnju. Upla}eni kapital: 740135.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama. 51. 45.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona. 93. 50.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme. 51. 50. pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama. 51.410 Trgovina na . d. metalima i industrijskim hemikalijama.360 Trgovina na veliko {e}erom. 51. 51.102 Trgovina motornih vozila na malo.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. 52. (SR-709/10-Z) Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "EURO-ORKA" Dru{tvo za proizvodnju. d. Srbija.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima. 74. 51. zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje. Visoko. 01. uklju~uju}i i traktore.101 Trgovina motornih vozila na veliko. 52.. 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo. 45.24. 74. 74. 51..040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja.620 Ostale sportske djelatnosti.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina. obu}om i ko`nim proizvodima. knjigovodstveni i revizioni poslovi. 2012.211 Visokogradnja. pi}em i duhanom. 01. 51.370 Trgovina na veliko kafom. 2009.531 Trgovina na veliko drvetom.140 Posredovanje u trgovini ma{inama. 50. Srbije. Upla}eni kapital: 2000 Ameti Adem ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI Ameti Adem. 45. 92. (SR-708/10-7) Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Proizvodno prometno dru{tvo "DELIBA[I]-POLIURETANI" d. 51. 51. bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 01.330 Postavljanje cijevnih instalacija.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima. 2009. Visoko. 51. godine MUP R. d. 74.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima. 51.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima.o. 45. 51.410 Fasadni i {tukaturni radovi. 74. 01.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom.422 Trgovina na veliko obu}om. 7. 92. putna isprava: 007306932. 01. 4200551380002.n. datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29. 51. 9.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom.170 Posredovanje u trgovini hranom.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje. 51.Srijeda.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom. septembra 006 A. 52.340 Ostale zabavne djelatnosti.402 Ostale usluge reklame i propagande. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet.340 Ostali instalacioni radovi.380 Trgovina na veliko ostalom hranom. Bradve bb. adresa: 12. 10.o. niskogradnje i njihovih dijelova.o. Kakanj.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe.870 Ostale poslovne djelatnosti. 45. 45. te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima. 51. 51. 92. ~ajevima. tjesteninom.212 Izgradnja objekata niskogradnje. 51. industrijskom opremom. 2010. direktor. priborom i spravama.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima. 51. 51. 74. Kakanj.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima.o. 01.n. direktor. datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.o.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem. kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti -trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 51. 43-01-0386-10 (stari broj 1-5542).240 Trgovina na veliko sirovom.n.24 Deliba{i} Avdo ugovoreni: 740135. 52. 51. "EURO-ORKA" d. objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-001461 od 6.230 Trgovina na malo ribom.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga. kakaom i za~inima. 52. 51.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje. Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti dru{tva. kola~ima i slatki{ima.130 Prikazivanje filmova. mlije~nim proizvodima.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima.

51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa. 60. 51. Zgo{}anska 2S.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo. 52. 52. Donje Rosulje bb.401 Barovi. metalima i industrijskim hemikalijama.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima.240 Trgovina na malo kruhom. 60. sjemenjem i hranom za `ivotinje.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima. 22.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. li~na karta: 08CUD5855 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom.120 Kurirske djelatnosti.380 Trgovina na veliko ostalom hranom. predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom. industrijskom opremom.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. "NOVELA" d. u prodavnicama. 22. 52. 52.150 Ostala izdava~ka djelatnost.vanjsku trgovinu prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti izvoz-uvoz . "NOVELA" d. radio i televizijskim ure|ajima.404 Odr`avanje i popravak motocikla. 52.403 Posredovanje u trgovini motociklima.500 Trgovina na malo polovnom robom. 52. 52.zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama. 50. 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima.485 Trgovina na malo cvije}em. 2010. 52.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko..250 Trgovina na veliko sirovim duhanom.220 Kampovi i logori{ta.500 Trgovina na malo polovnom robom.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem. 22.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama.410 Trgovina na veliko tekstilom.422 Trgovina na veliko obu}om. `ivim `ivotinjama. 55.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju. tekstilnim sirovinama i poluproizvodima. 50.482 Trgovina na malo satovima. 51. 22. 67.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju.o. 51.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja. 52. 63. osim djelatnosti javnih po{ta.213 Uzgoj goveda za priplod.120 Skladi{ta i stovari{ta. 43-01-0362-10 (stari broj 1-9007). proizvodnja meda i p~elinjeg voska. 51. 52.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom.520 Ketering. 50.421 Trgovina na veliko odje}om. ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje. 70.o.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora. 55. Kakanj. 51. (SR-710/10)-Z) Op}inski sud u Zenici zasubjekat upisa Proizvodno uslu`no Dru{tvo "NOVELA" d. nakitom. 51. pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama. 52.840 Trgovina na veliko ra~unarima. zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje. Branilaca broj 3. rudama.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama. 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem.102 Trgovina motornih vozila na malo.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama. 22. ljuskarima i meku{cima. d..370 Trgovina na veliko kafom.230 Knjigoveza~ki radovi. 51. 64.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa.483 Trgovina na malo sportskom opremom.obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama . kola~ima i slatki{ima. 50. d.486 Trgovina na malo gorivima. njihovim dijelovima i priborom na veliko. 51. 52. 52.240 Trgovina na veliko sirovom.170 Posredovanje u trgovini hranom. 51.izvoz i uvoz roba i usluga . ~okoladom i slatki{ima od {e}era. 50. 52. odje}om. 52.n. 52. 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa. malo tekstilom.470 Trgovina na malo knjigama. d. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Proizvodno uslu`no Dru{tvo "NOVELA" d. 12. 52. njihovim dijelovima i priborom. 52. Kakanj. Kakanj. 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama. 51. novinama i pisa}im materijalom. 60. objavljuje rje{enje broj: 043-0-Reg-10-001311 od 6. 52.300 Restorani. 60.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom. 52. tjesteninom. bojama i staklom.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa. 52.510 Trgovina na veliko ~vrstim.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima. pi}em i duhanom. .484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. perifernom opremom i softwareom.me|unarodni transport roba i usluga .o.441 Trgovina na malo namje{tajem.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka.401 Trgovina motociklima.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo. ljuskare i meku{ce. 55.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima. 22. 22.460 Trgovina na malo metalnom robom. 51.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila. 51. 52.o. 52. njihovim dijelovima i priborom na malo. radio i televizijskim ure|ajima. 4218436280009. 55.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un. 51.posredovanje i zastupanje u oblasti prometa roba i usluga.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem.460 Trgovina na malo metalnom robom. opti~kom i sli~nom opremom.140 Izdavanje zvu~nih zapisa.110 Pretovar tereta. 51. 51. nedovr{enom i dovr{enom ko`om.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo.482 Trgovina na malo satovima. Kakanj. 55.401 Barovi. 52. 55. novinama i pisa}im materijalom. 63.140 Posredovanje u trgovini ma{inama. 51. 51. 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.n.540 Trgovina na veliko metalnom robom.o. Kakanj. 51.840 Ostale poslovne djelatnosti.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta.o. 51.230 Trgovina na malo ribom. 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. uklju~uju}i i ribu. 01.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom. 50. 52.160 Posredovanje u trgovini tekstilom. 43-01-0362-10 (stari broj 1-9007).200 Odr`avanje i popravak motornih vozila. cijevima.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima.101 Trgovina motornih vozila na veliko. Ul.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima. obu}om i predmetima od ko`e. brodovima i avionima. 52. 52. 52. 52. 52. 51. 51. direktor. 70. 55. Kakanj. 55. 51. u prodavnicama. 63.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. 51. 63.483 Trgovina na malo sportskom opremom. 51. 55. li~na karta: 08CUD5855.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo. 51. uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i osnivanje Podru`nice Visoko.531 Trgovina na veliko drvetom. 52. Kakanj. 2012.110 Pretovar tereta.Upla}eni kapital: 2000 Kadri} Hilmija ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI Kadri} Hilmija. godine o upisu promjene sjedi{ta Dru{tva. 52.360 Trgovina na veliko {e}erom. prete`no prehrambenih proizvoda..231 Ostali smje{taj za boravak turista. 22.101 Prijevoz putnika i robe. 50. 60.n. 60. priborom i spravama. Kakanj. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Kadri} Hilmija. 50.470 Trgovina na malo knjigama.485 Trgovina na malo cvije}em. ostale usluge turistima. 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima. 52. 51. 52. 52.110 Izdavanje knjiga. 51. d. 70. Kakanj. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga vr{iti: . bojama i staklom. 51. 55. kakaom i za~inima.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 22.402 Bifei (buffet). 52.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50. 51. 63. ~ajevima. pi}ima i duhanom.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama. 22.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda.441 Trgovina na malo namje{tajem. uklju~uju}i i traktore. 52.220 Taksi prijevoz.120 Izdavanje novina. 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju. adresa: Zgo{}anska 2S.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima. Branilaca broj 3.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima. mlije~nim proizvodima.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima. 52. 55.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama.Strana 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda.Broj 78 .n. 52.420 Trgovina na malo odje}om. 52.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem.300 Restorani. 01.330 Trgovina na veliko mlijekom. 63. 74..251 Uzgoj p~ela.n. 01. 50. d. 51. 51. 51.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. 4218436280009.221 Uzgoj ovaca i koza. 10. 52. fotografskom.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju. 51.o. 01.270 Ostala trgovina na malo hranom.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un.. d. 51.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 22. 22. te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima.212 Planinarski domovi i ku}e. Ul.n. 22. 63. 52. 51. bez ograni~enja ovla{}enja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 01. 52. 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te. pi}a i duhanskih proizvoda.220 [tampanje. 55. 51.403 Kafane.120 Skladi{tenje robe.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te. 51.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima.310 .430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e. 52.200 Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 9.510 Kantine.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 70.210 [tampanje novina. 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama.402 Trgovina motociklima. 51.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em.o. trgovinu i navigaciju.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.120 Posredovanje u trgovini gorivima. 50.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e. Kakanj.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo. 52. 51.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju.410 Trgovina na malo tekstilom. jajima i jestivim uljima i mastima.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica.

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.g..404 Odr`avanje i popravak motocikla. 51. Prokurist. 72. Zenica. Te{anj. 91. Jelah-Te{anj. 9.n. 50. godine. agencijske usluge.. Kadri} Hilmija. Ul. "D&S COMPANV d.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila. 80. upisao je kod ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra TRGOVA^KO-USLU@NO DRU[TVO "AVALON-a. sjemenjem i hranom za `ivotinje.n. @ep~e objavljuje Rje{enje. 51. Zacarina br.godine U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.o. komisioni. Armije BiH broj 11. 51. jajima i jestivim uljima i mastima. 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima.n. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Be{i} Denis.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem. 51. ~ajevima. 74. 8.870 Ostale poslovne djelatnosti. 51. pi}em i duhanom. na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj: 43 0 L 031175 10 L od 19.o. ^urkovi}a put broj 3. Bolzano KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 7850 Upla}eni kapital: 7850 Persano Gabriella Anna ugovoreni: 3925 procenat: 50% "MARI]-@EP^E" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u @ep~e ugovoreni: 3925 procenat: 50% (SR-713/10-Z) Op}inski sud u Zenici.zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja . Bosna i Hercegovina. adresa: Ul.godine o registraciji promjena .302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila. 12. Zenica.360 Trgovina na veliko {e}erom.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima. PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA Naziv: "Abus line" d. Saobra}ajno i uslu`no dru{tvo za prijevoz putnika. i to: .n.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer). metalima i industrijskim hemikalijama 51. 50. godine o upisu osnivanja dru{tva. 10. uklju~uju}i i ra~unare. Zenica. njihovim dijelovima i priborom na malo.obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. d. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti. 3. PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA Naziv: Proizvodno uslu`no Dru{tvo "NOVELA" d. me|unarodna spedicija skladi{tenje. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17. Saobra}ajno i uslu`no dru{tvo za prijevoz putnika. 72. Muj~i} Mejra.2010.110 Djelatnost poslovnih udru`enja i udru`enja poslodavaca. 51. adresa: Ul. 74.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi u~lanjenja. 51. 8.oblicima izvoza i uvoza roba . (SR-714/10-Z) Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "D&S COMPANV d. 71.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti..700 ^i{}enje objekata. `ivim `ivotinjama.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova. op{tina: Tesli} Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice. 92. objavljuje Rje{enje broj: 043-0-Reg-10-001410 od 6.o. "D&S COMPANV d.300 Obrada podataka. 9. d. 93. 2008. 51. 72.b. nedovr{enom i dovr{enom ko`om. njihovim dijelovima i priborom. Saobra}ajno i uslu`no dru{tvo za prijevoz putnika..110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama. putna isprava: AA2221300. 92.240 Trgovina na veliko sirovom. @ep~e. 4218714430009. Ul. 51. Zenica. 50.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea. Jelah-Te{anj.osnivanje Podru`nice "A bus line" d. 43-01-0389-10. kod subjekta upisa "A bus line" d. . 50. 72.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom. 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. 73. 51. Titova b.10. 2010. 2010. 51. godine. Pribini}.100 Trgovina motornih vozila na veliko. Ul.Strana 41 Agencije za nekretnine. Viale P. Visoko.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . 51. bez ograni~enja ovla{tenja. 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. d.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama: 74..340 Ostale zabavne djelatnosti. Poslovna jedinica Tesli}.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.400 Djelatnost novinskih agencija. 2010. 50.620 Ostale sportske djelatnosti.720 Ostale rekreativne djelatnosti. U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.400 Izrada i upravljanje bazama podataka. Kakanj-Podru`nice broj 1 Visoko Poreski podbroj: 4218436280025 Sjedi{te: Donje Rosulje bb.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih. Zenica. 50.170 Posredovanje u trgovini hranom. 50.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda. di Savoia 42/003.210 Izrada softwarea. 50. mlije~nim proizvodima. 74. Tesli}.e" D.o. rudama. 74.o.pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA "MARI]-@EP^E" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u @ep~e. d. li~na karta: 04CVB0375. 72.. 2012. op{tina: Visoko Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj: OPU-IP-248/2010 od 26. 2010.ZENICA. 72.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka. bez ograni~enja ovla{tenja (SR-711/10-Z) Op}inski sud u Zenici. te utovar i sl. posredni{tvo. d. li~na karta: 07CTK2687. 43-01-0245-08 (stari broj 1-8007) Persano Gabriella Anna.402 Ostale usluge reklame i propagande. Ul.n. 4218714430009. broj: 043-0-Reg-10-001224 od 15. Rje{enjem broj 043-=-Reg-10-001506 od 21. ra~unskih i ra~unarskih ma{ina.o. predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom. godine. broj: OPU:620/2010 od 6. 92. 73.402 Trgovina motociklima. 51. bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 37. Bolzano. 50.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima. njihovim dijelovima i priborom na veliko.101 Trgovina motornih vozila na malo.330 Trgovina na veliko mlijekom. bez ograni~enja ovla{tenja Sulji} Kenan.usluge me|unarodnog transporta robe. 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em. Jelah. 92. te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. rukovodilac poslovne jedinice.120 Filmska i videodistribucija. li~na karta: 08CUD5855.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja. Zenica.370 Trgovina na veliko kafom. 2010. d. Zenica. li~na karta: 07CTK2687 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 Be{i} Denis ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI Be{i} Denis. Poslovna jedinica Tesli} Poreski podbroj: 4218603360028 Sjedi{te: Pribini} bb.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti.o. 51. 51. 74.401 Trgovina motociklima.O.o. Jelah-Te{anj. 92. Zenica.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika.zastupanje stranih firmi.o.n. datum i mjesto izdavanja putne isprave: 10.050 Ostale uslu`ne djelatnosti. li~na karta: 07CTK7101. objavljuje Rje{enje. brodovima i avionima. .O. tekstilnim sirovinama i poluproizvodima. 2. 50. Ul.n. Zenica. Donje Ravne bb.403 Posredovanje u trgovini motociklima. Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrovane djelatnosti i to: . Donje Ravne bb.E. 10. 91. 92. odje}om. (SR-712/10-Z) Op}inski sud u Zenici. Zenica.o. kakaom i za~inima.o.o. 51. konsignacioni i lizing poslovi.o.o.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme.160 Posredovanje u trgovini tekstilom. 8.Srijeda.Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima izvoz-uvoz . Zenica. ^urkovi}a put broj 3. sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Dru{tvo za trgovinu i usluge "D&S COMPANV d.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka 37.o. direktor. 2010. 10. kod subjekta upisa Trgovinsko uslu`no dru{tvo "VIVE" d. 72.500 Posredovanje u zapo{ljavanju. 51.o. 43-01-0389-10. ITALY.Spoljna trgovina neprehrambenim proiizvodima izvoz-uvoz. broj: 043-0-Reg-10-001368 od 07.o. kompenzacioni. .250 Trgovina na veliko sirovim duhanom.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. godine o registraciji promjena .820 Usluge pakovanja. 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa.o. direktor. godine. a koje rje{enje je pravosna`no dana 11. Pribini} bb. 93. 50. 70. godine.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem. ~okoladom i slatki{ima od {e}era. 74.. 2010.120 Posredovanje u trgovini gorivima.102 Posredovanje u trgovini motornim vozilima. kojim je zaklju~en likvidacioni postupak. obu}om i predmetima od ko`e.. industrijskom opremom.

110 Pretovar tereta. Upla}eni kapital: 175278. 55. (SR-716/10-Z) [IROKI BRIJEG Op}inski sud u [irokom Brijegu Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000819 od 09. 51. 51.370 Trgovina na veliko kafom. 51. 51. .570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima. direktor. 51. 52. Maglaj.Strana 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. 52.520 Ketering. d. 51. 55. 51.promjena sjedi{ta Dru{tva.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora.420 Trgovina na malo odje}om.god.421 Trgovina na veliko odje}om. 30 % udjela koji odgovara ulogu od 600. mlije~nim proizvodima. dr. 63. 63. 51. "LORENA" d.vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. 52.120 Skladi{ta i stovari{ta.380 Trgovina na veliko ostalom hranom.osnivatelj i jedini ~lan dru{tva gospodin Marko Ljubi} sin Jerke iz [irokog Brijega. 52.o. 52.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima. zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje. Maglaj objavljuje Rje{enje.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama. 52.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona. kakaom i za~inima.483 Trgovina na malo sportskom opremom.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama.n. 52.n.820 Usluge pakovanja.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te. 52.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja. sa sjedi{tem u [irokom Brijegu.n.07.403Kafane.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima.o. pi}em i duhanom. 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama. 4218473480000. 55. 63. 51. Maglaj. Dr Jure Grubi{i}a br 45.840 Trgovina na veliko ra~unarima.lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU Transportno trgova~ko i proizvodno dru{tvo "LORENA" d. JMBG: 0311981150010.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju 60. 52.482 Trgovina na malo satovima. Tre}a ulica bb. te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima. Maglaj. adresa: Aleja ljiljana 1S.100 Iznajmljivanje automobila. (SR-715/10-Z) Op}inski sud u Zenici.o te preuzeo sva prava i obveze koje iz toga .Dr Jure Grubi{i}a br 45. prete`no prehrambenih proizvoda.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju.2010. 52.240 Trgovina na malo kruhom.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju. 52. Maglaj..870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju. bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 21. 74.Izvoz i uvoz roba iz registrovane djelatnosti: . 51.o.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. 51. 71. 51. tjesteninom.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa. Usluge u vanjskotrgovinskom prometu su: .120 Skladi{ta i stovari{ta. 52. u prodavnicama.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. 60. kola~ima i slatki{ima.422 Trgovina na veliko obu}om. 60. trgovinu i navigaciju. JMBG: 1502973152385. 12. 63.o.310 Agencije za nekretnine. 52. te o pove}anju temeljnog kapitala dru{tva MARKELI d..484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 52. ostale usluge turistima.o. pi}a i duhanskih proizvoda. 2012.120 Proizvodnja papira i kartona.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo.o.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima. koji je to postao kupovinom za nov~ani iznos od 3000.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet. uklju~uju}i i ribu. opti~kom i sli~nom opremom.o.2010.401 Prire|ivanje sajmova. 51. d.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala. iz [irokog Brijega.485 Trgovina na malo cvije}em.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima.300 Restorani. 10.obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. Maglaj. nakitom. 51. prete`no prehrambenih proizvoda.470 Trgovina na malo knjigama.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo. bojama i staklom.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.00 KM ({eststotinakonvertibilnihmaraka).402 Bifei (buffet). 43-01-0384-10 (stari broj 1-9206). pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama. 51. Maglaj. 55.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama.110 Pretovar tereta. pi}ima i duhanom..450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo.531 Trgovina na veliko drvetom.410 Trgovina na malo tekstilom. zaklju~io je Ugovor o prodaji i prijenosu dijela udjela novom ~lanu dru{tva i pristupanju novog ~lana dru{tvu. d. 51. 74. 60.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em.o. 63.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. i to: -vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz . {to predstavlja 30% temeljne glavnice.270 Ostala trgovina na malo hranom. .210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju.ul Valentina Zovke br 9. uklju~uju}i i traktore. pi}ima i duhanom.o. 51. 51. 51. 9.510 Trgovina na veliko ~vrstim.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima. 55. Jure Grubi{i}a br 45.401 Barovi.Broj 78 . radio i televizijskim ure|ajim. Aleja ljiljana 1S.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. na temelju kojeg u dru{tvo pristupa novi ~lan dru{tva: gospodin Andrija Zovko sin Drage. 51. 51. 52. OPU-IP: 136/2010 od 21.230 Trgovina na malo ribom. 60. od prenositelja Gospodina Marko Ljubi} sin Jerke. 21.o. 52. 51. llijasa Smajlagi}a 70.102 Hoteli i moteli bez restorana. 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima. 55. u skladu sa Zakonom. 51. 21. Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 70. uklju~uju}i i ribu.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima. 52. 51.870 Ostale poslovne djelatnosti. upisani su u sudski registar slijede}i podaci: U Dru{tvo MARKELI d. notarski obra|en pred notarom Ankica Primorac iz [irokog Brijega.. kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu. 51. i postao je novi ~lan dru{tva i vlasnik 30% udjela u dru{tvu MARKELI d. 52. 51.500 Trgovina na malo polovnom robom. cijevima. 63. 21. 60. 51.441 Trgovina na malo namje{tajem.402 Ostale usluge reklame i propagande. 63.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima. 55. ~okoladom i slatki{ima od {e}era. godine. novinama i pisa}im materijalom.101 Hoteli i moteli s restoranom. 51. pi}a i duhanskih proizvoda. 63. broj: 043-0-Reg-10-001431 od 6.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona.220 Taksi prijevoz.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo. Maglaj.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom. ljuskarima i meku{cima. godine o registraciji promjena .260 Trgovina na malo proizvodima od duhana.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom.Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima.35. 52.me|unarodna {pedicija. 52. 52. 52. 51. 51.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima. priborom i spravama. ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa.te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa dr{tva. 74. 74.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima. . 52. higijenske i toaletne potrebe. 52. li~na karta: 04CZA9170 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 175278.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Hasan~i} Sa{a. ~ajevima. fotografskom.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima. 51. 52.35 procenat: 100% ZASTUPNICI Hasan~i} Sa{a. uskla|ivanje podataka za ~lana Dru{tva .380 Trgovina na veliko ostalom hranom. 51.231 Ostali smje{taj za boravak turista. 52. 55.06.n..35 Hasan~i} Sa{a ugovoreni: 175278.Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e.540 Trgovina na veliko metalnom robom. ljuskare i meku{ce.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju.460 Trgovina na malo metalnom robom. li~na karta: 04CZA9170.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. 51. 52. 21. 52. kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom prometu i to: .630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 2010.410 Trgovina na veliko tekstilom. iz [irokog Brijega.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom.360 Trgovina na veliko {e}erom. perifernom opremom i softwareom.00 KM. 51. 74.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo. pove}anje osnovnog kapitala. 52. 51. ljuskare i meku{ce.170 Posredovanje u trgovini hranom. kod subjekta upisa Transportno trgova~ko i proizvodno dru{tvo "LORENA" d.330 Trgovina na veliko mlijekom. 51. jajima i jestivim uljima i mastima.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. 51. d.o. 71. 52. ul. 51. 52. 51. 52.

04.godine.o. Ko~erin.2010. li~na karta: 06DNB7786. 4272269730000. Potkraj br. u predmetu upisa zabilje`be Rje{enja o izvr{enju na pokretnim stvarima izvr{enika "MIRIND" d. u dru{tvo unosi u temeljni kapital iznos od jo{ 2.Ko~erin. Firma: Proizvodno. Vitez.uslu`no i trgova~ko dru{tvo "MIRIND" d.00 KM (tisu}ui~etiristotinekonvertibilnih maraka).05. godine u registar suda upiso je podatke o promjeni ~lana uprave. Privalj. a {to je evidentirano u registarskom listu prilog br. bez ograni~enja (SR-346/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijedu sudac Jadranka Prskalo.00 KM (sedamtisu}akonvetibilnih maraka) ukupnog temeljnog kapitala.400. broj 27/05.2011.00 KM na 10. Vitez MBS: 51-01-1930-09 (stari broj 1-1635) JIB:4236007570005 Carinski broj: 236007570005 Pravni osnov upisa: Rje{enje o izvr{enju Op}inskog suda Travnika br. 2010. NAPOMENA Vr{i se upis zabilje`be Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 Ps 000247 II Ip od 26.b.-06/10. 43/09).00 KM (tisu}ui~etiristotinekonvertibilnih maraka) u dru{tvo unosi u temeljni kapital iznos od jo{ 5.godine bri{e se iz sudskog registra.o. [IROKI BRIJEG. [iroki Brijeg.576. van ro~i{ta dana 16. Jure Grubi{i}a br 45. Nova adresa prebivali{ta.Nakon prodaje i prijenosa dijela udjela od 30% novom ~lanu dru{tva. Vitez Skra}ena oznaka firme: "MIRIND" d. Andrija Zovko sin Drage. 51 0 Ps 000247 11 Ip od 26. Potkraj. (SR-343/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000800 od 14. uskla|ivanju djelatnosti i promjeni direktora dru{tva. a rje{avaju}i po slu`benoj du`nosti.06. adresa: Privalj br. godine. Vitez.00 KM i oprema u vrijednosti od 64.000. koji je vlasnik je jednog udjela od 70 %. (SR-347/10-[B) TRAVNIK Op}inski sud u Travniku. [IROKI BRIJEG.o.6.000.00 KM dvijetisu}ai~etiristotinakonvetibilnih maraka)u novcu uplatom na transakcijski ra~un dru{tva Tako da nakon unosa vlasnik je jednog udjela od 30% koji odgovara ulogu od 3. Stjepana Radi}a 18a.d. TOUR FEST d. godine u registar suda upisao je podatke o prijenosu udjela naslje|ivanjem promjeni osniva~a.o.o. Privalj bb. vlasnik jednog udjela od 70% koji odgovara ulogu od 7.06. 051-0-Rr-09-001002. 9. OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ALPRO d. Vitez.o.05.kao ravnatelj {kole. Dr. [iroki Brijeg. Ko~erin. Odluka o imenovanju v.00 KM. godine. i 59.b. 2.2011. sudac Ivan Mati{i}.o. godine. nakon promjene je: [iroki Brijeg. Vitez...600.05. Ko~erin . godine donio je RJE[ENJE Na temelju pravomo}ne presude Op}inskog suda u Ljubu{kom poslovni broj: 63 0 P003556 09 P od 21.00 KM (tritisu}ekonvetibilnih maraka) ukupnog temeljnog kapitala Mijenjaju se osobni podaci ~lana dru{tva: Marko Ljubi} sin Jerke JMBG 0311981150010 i to nakon promjene: Novi broj osobne iskaznice je:10DUC5106. ravnatelja {kole g. godine.00 KM. 2010. Branka Bo{njaka.Strana 43 proizilaze.o. 01.god.00 KM ili ({estotina konvertibilnih maraka). OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Mikuli} Grgo. broj 142/09 od 21. Obrazlo`enje Op}inskom sudu Travnik.o. godine LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Tepi} Milena. a na temelju odredbe ~lana 59. [iroki Brijeg. prometno. a 2. Potkraj b.000.00 KM(pettisu}ai{estotinakonvetibiInih maraka).2010. Drugi upisi ostaju nepromijenjeni. 45. godine Travnik (SR-TR-916/12) .000. 3 aktuelni izvod iz sudskog registra br. stanje temeljnog kapitala po ~lanovima dru{tva MARKELI d.zna 5E. direktor. 05 l-0-Rr-09-001002. Odsjek registar.01. ul. a {to je evidentirano u registarskom listu prilog br. ~lana dru{tva.2020. OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Kvesi} Drago.u novcu uplatom na transakcijski ra~un dru{tva Tako da je nakon unosa.000. za proizvodnju i trgovinu [IROKI BRIJEG. Imaju}i u vidu navedeno Sud je donio odluku kao i u izreci Rje{enja u skladu sa ~lanom 7.o.00 KM. 2012. Ovo rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". poslovnoj adresi i promjeni Statuta dru{tva.Marko Ljubi} sin Jerkeje vlasnik jednog udjela od 70%. JMBG:2509940152388 .2010. . poslovni broj 63 0 P 003556 09 P od 21.05. li~na karta: 07DUC1385. godine o izvr{enju na pokretnim stvarima izvr{enika "MIRIND" d. li~na karta: 09DUC3210 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 Mikuli} Grgo ugovoreni: 2000 procenat: 100% ZASTUPNICI Barbari} Ivan. ALPRO d.o. OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU TOUR FEST DRU[TVO S OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U [IROKI BRIJEG.96 . Kranj~evi}eva broj 26. Broj 051-0-Reg-11-001023 12. uslu`no i trgova~ko dru{tvo "MIRIND" d. godine izvr{eno je brisanje promjene nastalih upisom po rje{enju @upanijskog suda [iroki Brijeg U/I-00529/04 od 28. a ista su ozna~ena kao transportna sredstva u vrijednosti od 29. 64-01-0002-08. izdata od MUPA ZHK [iroki Brijeg.o.o.00 KM i oprema u vrijednosti od 64.000.00 KM i oprema u vrijednosti od 64.000. Vitez.00 KM ili ({estotina konvertibilnih maraka).2011. direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 .400. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.o. li~na karta: 07DUB9868 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 6145 Upla}eni kapital: 6145 Kvesi} Drago ugovoreni: 6145 procenat: 100% ZASTUPNICI Vukoja Ante..je: I. 12.2009. 10.. vrijedi do 09.576. (SR-344/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000803 od 16.07.o. koji odgovara ulogu od 1. [iroki Brijeg.o.o. 2010. godine o izvr{enju na pokretnim stvarima izvr{cnika "MIRlND" d.2011. 2004. Vitez Sjedi{te: PC . upisani su u sudski registar slijede}i podaci Odlukom [kolskog odbora o imenovanju ravnatelja {kole broj 52. 3 aktuelni izvod iz sudskog registra br. godine o izvr{enju kojim je nalo`eno da se u Registru ovog Suda evidentira zabilje`ba izvr{enja na pokretnim stvarima izvr{enika "MIRIND" d. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH". koji vlasnik je jednog udjela od 30% koji odgovara ulogu u visini od 600. kako je predlo`eno u prijedlogu izvr{enja a ista su ozna~ena kao: transportna sredstva u vrijednosti od 29. li~na karta: 05DUB3678. (SR-345/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000763 od 10.400. Vitez.12.o. Privatnu srednju {kolu s pravom javnosti [iroki Brijeg. donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar. od 24. 64-01-0102-10 (stari broj 1-399). 07.o. vlasnik je jednog udjela od 30% koji odgovara ulogu u visini od 600. Direktor bez ograni~enja.o. adresa: Kne{polje b.o. prometno. 06. adresa: Kraljice Katarine bb. Dru{tvo pove}ava temeljni kapital sa 2. 2010.o. kod subjekta upisa Proizvodno.576.b..00 KM. postupaju}i po zahtejvu za provo|enje presude Op}inskog suda u Ljubu{kom. Andrija Zovko sin Drage.Srijeda.07. srpnja 2011. 4272099710009.Potkraj b. Vitez upisani su podaci zabilje`be Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 Ps 000247 11 Ip od 26. dostavljeno je Rje{enje ovog Suda broj 51 0 Ps 000247 11 Ip od 26. Marko Ljubi} sin Jerke. zastupat }e Branko Bo{njak iz [irokog Brijega. dana 12.unosom nov~anih sredstava u dru{tvo a prema utvr|enom omjeru u postotcima po kojem ~lanovi u dru{tvo unose u temeljni kapital pojedina~no: 1..2011.30. a ista su ozna~ena kao transportna sredstva u vrijednosti od 29. koji odgovara ulogu od 1.

AUTO CENTAR "SUS" d.2011.o.o. "HEM-KOMERC" d. Grada~ac. Tuzla.08. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001243 od 28. "NEXUS" d.2011. godine 22.09.2011. Banovi}i. godine 45.2011. broj 1 -6237.o.2011. Tuzla.2011. Tuzla. Kalesija.01.10. "METRO" d. "RH-SALONI" d.o.o. Tuzla.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003135 od 13. Tuzla. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001661 od 25.o. godine 7. godine 20. Rje{enjem upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Utvr|uje se prestanak za slijede}e subjekte upisa: 1.o. godine 2. "BIOS TECHNOLOGY" d.2011. godine 12. "SAILAS" d.o.o. 45. Grada~ac.2012. 12. "HRENEZA" d.2011.01. godine 24. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001969 od 16. godine 23. godine 14. donio je RJE[ENJE Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom Trgova~ko uslu`no preduze}e "LIMO-AUTO" d.2011. godine 44. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001713 od 26.2011. Tuzla.Broj 78 . Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001499 od 30. godine 38.o.12.08. "GEOTEHNA" d.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002085 od 19.09.07. "PINO PROMET" d. Tuzla.o.2012. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001647 od 25. Tuzla.o. 9.06.01.2012. "AKVAX" d.2011.j. Sapna.o. Visoko.2011. "RO-TRADE" d. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002871 od 21.o. "AZ GO" d. godine 5. zbog nepostojanja ste~ajne mase.o. godine 40. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003005 od 28. "EMPEKS BH" d.2011.2011. "DIZDAR-TOURS" d.08. Tuzla. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002397 od 24.o. Broj 43 0 St 058588 12 St 28.o.o.2011.2012.04.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002187 od 12.o.Strana 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda.o.o.o.o. nakon odr`anog ro~i{ta dana 28. "SALKICA COMPANY" d.2011.o. Tuzla. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001233 od 30.07. @ivinice. Kladanj.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001211 od 30. "PER ASPERA SD ASTRA" uslu`na zadruga Tuzla. Tuzla.12.o. "OTOM-POTOM" d.o.o. Tuzla. Rje{enjem br.2011. "LINEA-PROMET" d.o.o. Gra~anica.2011.o.2011.o. Lukavac. "BELA COMERC" p. godine 11. Kladanj. te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra.o.2011. godine 8.o. "DENFAS" d. "FENICIA"EXPORT-IMPORT d. godine 36. godine 21. "PHARMANET GROUP" d. Grada~ac.12. godine 16. "QUATRO-INDAG" d.o. "ULIX" d.o. @ivinice.032-0-Reg-11-2087 od 07. godine 30. "HOMING-MB" d.12.2011.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001639 od 06. Tuzla.o. "PROMO-EXPO" d.2011. "SULJETOVI] TAXI" d. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001229 od 30. godine 32. 45. godine 29.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003097 od 13. "HUREMOVI] DENI" d. "PIKALO" d. godine Broj 032-0-RegZ-12-000007-3 29. godine 28.09.o.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002031 od 22.2011. godine 19. godine Zenica (03-3-2142/12) . Tuzla.o.o.o.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001827 od 29.08.08.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002873 od 21.2011.12. ul.o.l. Kralja Tvrtka br. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001715 od 25.o.05.o. "BEFAM-GRADNJA" d.o. "VIZART" d. godine 9. Gra~anica.08. mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-6237.09. godine 18. Tuzla. @ivinice. @ivinice.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002925 od 28. Visoko. Banovi}i. a po pravomo}nosti ovoga Rje{enja. mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-6237.11. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003119 od 13. ste~ajni sudija Amela Bajramovi}.o. Tuzla.09.o. augusta 2012.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002935 od 05.o.2011. Tuzla. godine 15. godine 46.05. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000851 od 19.p.o.12. "AUTO-RAMI]" d. augusta 2012. godine 34. Kalesija. Visoko. Srebrenik.o.o. Kralja Tvrtka br. godine Tuzla (03-3-2138/12) ZENICA Op}inski sud u Zenici. Visoko.2011.09.o. godine 27.o. zavedenog pod reg. godine 17.12. @ivinice. "AMER IN@INJERING" d.06. godine 37. godine 10. Sapna. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002875 od 21. godine 13.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001627 od 25.01. "EURO FORUM" d. godine 42. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002667 od 20.o. godine 3.05.2011.2011.o. godine 25.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001867 od 07. "KIMADO" d.2011.01.10.2011. odlu~uju}i po prijedlogu za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom Trgova~ko uslu`no preduze}e "LIMO-AUTO" d.12. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001931 od 14. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-0027991 od 21. Rje{enjem broj 032-0-Reg-l 1-001457 od 19. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002047 od 22.o.11. Tuzla.o. godine 43. godine 31. Grada~ac. godine 35. "NEMM"-komerc d. godine.o. "IKRE-PROM" d. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001677 od 26. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002761 od 21.01.o.o. Tuzla. "NEMEX" d. godine 39.10.o.12.05. "Banica" d. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002647 od 07. "F&N" d.o. Tuzla.o.o.o. BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA TUZLA Op}inski sud u Tuzli.o.2011.2012.o. godine 26. Tuzla. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002505 od 24.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001013 od 27. @ivinice.o.o.o.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002605 od 07. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-001699 od 14. godine 33. "MID@E" d. godine 41. 2012. "HAM^E KOMERC" d.09.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-000019 od 18.12.12.o.o.o.10.o.o.o. Tuzla. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-003085 od 28. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002671 od 05.08.2012.2011.2011. "D@EYMS COMPANY" d. Grada~ac. "TE & SI" d.o.2011. Rje{enjem broj 032-0-Reg-11-002077 od 07.o.10. "TAMSE[" d.o.o.o. godine 4. godine 6.o. Rje{enjem broj 032-0-Reg-l 1-001819 od 25.

Op}ina Novi Grad Sarajevo broj 171/24 171/23 Durmi{evi}/-/Armin. Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Stari Grad Sarajevo 171/11 Bajrami/-/Milaim. Li~na karta broj 10BRI2719 izdata od strane PU Centar Sarajevo 171/53 Dimi}/Stanoje/Darko. O[ "Malta" Sarajevo 171/28 Izetbegovi}/-/Munevera. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0910609 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Bezjak/-/Ninoslav. Sarajevo 171/32 . izdat od strane MUP Kantona Sarajevo 171/31 Mulabdi} /Fikret/ D`enana. Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti broj 16-24-3046/11 izdato od strane Op}ina Ilid`a 171/30 Muji} /Kenan/ Hana.2011. Paso{ br.00010417 reg. Indeks broj 43003 izdat od strane . Voza~ka dozvola broj 04BSA9994 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/58 Kova~evi}/-/Nedim.Raiffeisen Bank dd BIH 171/12 @eraji}/-/Zoja. Potvrda o vlasni{tvu broj BA1245500 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/50 ^ustovi}/-/]amil. A1106041 od 25. Voza~ka dozvola broj 04BTB5137 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Bezjak/-/Ninoslav. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0896099 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/56 Kova~evi}/-/Nedim. Voza~ka dozvola broj 03BSA1825 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/14 Mari}/-/Mom~ilo. Li~na karta broj 08BME4881 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 171/26 Kova~evi}/-/Sa{a. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0940058 izdata od strane PU Ilid`a 171/44 \ip/Hasan/Sabina. Li~na karta broj 03BTB0694 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Alajbegovi}/Nijaz/Lejla. registarske tablice broj 561-M-135 izdata od strane PU Centar Sarajevo Halilagi}/Ibrahim/Sida. 2012.Strana 45 SARAJEVSKI KANTON Korjeni}/[erif/Adnan. Li~na karta broj 03BSB8167 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/49 Halilba{i}/Omer/Nizara. 10BRI3475 izdata od strane PU Centar.br. Indeks broj 2661/M Prirodno matemati~ki fakultet Sarajevo 171/15 Bahtanovi}/-/Mehmed.01. Li~na karta br. Li~na karta broj 04BTF7153 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/29 Begovi}/-/Selim.2012. Li~na karta broj 06BTK5376 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/61 Alispahi}/-/Nevres. 04BPA5959 izdata od strane PU Ilija{ 171/35 Pa{i}/-/Ja{ar. Li~na karta broj 04BTI2955 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/55 Haseta/Suljo/Mesud. Li~na karta broj 05BTJ3014 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/16 Aksali}/Nusret/Elmedina. Oru`ni list ser. Potvrda o registraciji broj AA0665870 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/36 Pa{i}/-/Ja{ar. Potvrda o registraciji broj AA0712813 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Bezjak/-/Ninoslav. Indeks broj 43564 Filozofski fakultet u Sarajevu 171/17 Puli} Jasmina. Svjedo~anstva od I-III razreda i diploma o zavr{nom ispitu Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Bezjak/-/Ninoslav. Li~na karta broj 30LAA8711 izdata od strane PU Novo Sarajevo Bukva/-/Zahid. Paso{ broj A0221626 od 24.Srijeda. Svjedo~anstva od I-IV razreda ^etvrta Gimnazija Ilid`a Jelki}/-/Mahir. Li~na karta broj 30LAA1603 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/48 Zorni}/-/Mirsada. Svjedo~anstvo I Razred. Sarajevo 171/34 Almani /Mumin/ Jasmina. Voza~ka dozvola broj 07BRC9892 izdata od strane PU Centar Sarajevo 171/25 Hebibovi}/-/Nermina. Li~na karta broj 03BNA2504 izdata od strane PU Vogo{}a 171/46 Jajetovi}/-/Amar. Jedna registarska tablica broj 778-J-047 izdata od strane PU Centar Sarajevo 171/19 Osmi}/Edin/Anes. 09BRH8903 izdata od strane PU Centar. Li~na karta broj 04BTF2724 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/62 Buljuba{i}/-/Samir.09. 12. Svjedo~anstvo od VIII razreda broj 01-64-9/2011. Jedna registrska tablica broj K82-E-424 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 171/47 Mi{ut/Mirzet/Faris. Li~na karta broj 08BTM5361 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/1 171/2 171/3 171/4 171/5 171/6 171/7 171/8 El Mahd`ub El Fituri /Ahmed/ Amna . Sarajevo 171/42 [ljoka/Hamza/Irvin.2012.Filozofski fakultet Sarajevo 171/20 Mezild`i}/Jusufa/Jugoslav. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM Broj 78 . Li~na karta broj 08BTM5819 izdata od strane PU novi Grad Sarajevo 171/37 Pa{i}/-/Ja{ar. Li~na karta broj 05BTK1929 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/27 Had`i}/Senad/Dario. Sarajevo 171/33 Bulatovi} /Hamed/ Mirza. Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Ilid`a Glava{/Drago/Vladimir. Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Pavle Goranin" Sarajevo 171/10 Hasanovi}/-/Ajla.broj 128/11 od 23. Voza~ka dozvola broj 11BTG1716 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 171/38 Ba{i}/-/Irma. Li~na karta broj 04BSD9224 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/45 Novakovi}/Milorada/Staka. Saobra}ajna dozvola broj BH3382498 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/57 Kova~evi}/-/Nedim. godine izdat od strane PU Novo Sarajevo 171/60 Hodovi}/-/Mirela. Mje{ovita srednja poljoprivredno-veterinarska i prehrambena {kola. Svjedo~anstvo od I-IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Srednjo{kolski centar Had`i}i 171/54 Ma{ni}/-/[emsa. Indeks broj 5605 izdat od strane Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 171/43 Ku~/Red`e/Mehmet.~06. Bankovni ra~uni broj 090061902-4 i 190019834-0 izdati od strane. Rje{enje za samostalnu djelatnost 03-22-68/02 izdato od strane. radna knji`ica izdata od strane Op}ina Ilid`a 171/51 Pjevo/Ibro/Muamera. jedna registarska tablica broj A33-A-649 izdata od strane PU Gra~anica 172/2 Rra{~i}/-/Emir. Li~na karta broj 04BSD6992 izdata od strane PU Novo Sarajevo 171/59 Kova~evi}/-/Nedim. Li~na karta broj 06BNC0750 izdata od strane PU Vogo{}a 171/39 171/40 Leki} /-/ Ekrem . godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 171/22 Lokvan~i}/Mahmut/Zilha. Li~na karta br. 07BTL7852 izdata od strane PU Novi Grad. Li~na karta br. 9. Li~na karta br.

Sarajevo 172/32 Ku{und`ija /-/Samka. Li~na karta br. Li~na karta broj 11BQI1841 izdata od strane PU Ilid`a 173/14 Smajlovi}/-/Idriz. Voza~ka dozvola broj 04BNA1034 izdata od strane PU Vogo{}a 172/35 ^engi}/Hasret/Elvisa. Saobra}ajna dozvola broj BH2948810 izdata od strane PU Centar Sarajevo Nuhanovi}/Kemal/Elvira. 04BTI5677 izdata od strane PU Novi Grad. Indeks broj 41736 izdat od strane Filozofski fakultet Sarajevo Po`egija/Ibrahima/Hazim. Li~na karta broj 09BUA3414 izdata od strane PU Trnovo-F BIH 173/30 . jedna registarska tablica broj K54-E-772 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo ]osi}/-/Jasmina.04. Paso{ br. Voza~ka dozvola broj 04BSA9363 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/47 Ajkuni}/Arifa/Anela. Li~na karta broj 10BQH8585 izdata od PU Ilid`a [ehovi}/-/Maida. jedna registarska tablica broj 722-T-327 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/49 173/2 173/3 173/4 173/5 173/6 173/7 173/8 Kari}/-/Nerma. Li~na karta broj 11BRI6229 izdata od strane PU Centar Sarajevo 173/12 Bajramovi}/-/Mehdija. Svjedo~anstvo od I razreda Peta gimnazija Sarajevo 172/45 Ja{arevi}/-/Suzana.11BTG2123 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 173/24 D`emid`i}/Muhamed/Gordan. Jedna registarska tablica broj E73-M-896 izdata od strane PU Ilid`a 172/34 Isovi}/Fevzije/Aladin. Voza~ka dozvola broj 04BRA8031 izdata od strane PU Centar Sarajevo 172/13 Kari}/-/Mirza. A0711644 od 29. Potvrda o registraciji broj AA0218452 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/14 Mili{i}/-/Anto. Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Me{a Selimovi}" Sarajevo 173/29 Hod`i}/Juse/Naza. Li~na karta br. Voza~ka dozvola broj 10BRD8031 izdata od strane PU Centar Sarajevo 172/11 ^eho/-/Mirsada. Li~na karta broj 06BSG9606 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/21 [ehi}/Mirhad/Admir. Paso{ broj 5773072 od 17. Bankovni ra~un broj 090058942-5 izdat od strane Raiffeisen Bank dd BIH 172/46 Zorni}/-/Mirsada. Li~na karta broj 06BPB6186 izdata od strane PU Ilija{ 172/25 Ra{idkadi}/Mustafe/Aziz.07BTM3025 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 173/21 Zuko/Rasim/Aldijana.Strana 46 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – 172/3 172/4 172/6 172/8 Srijeda. Potvrda o registraciji broj AA0142234 izdata od strane PU Centar Sarajevo 173/13 Had`i}/—Muharem. Li~na karta broj 03BRB7999 izdata od strane PU Centar Sarajevo 172/12 ^eho/-/Mirsada. Bankovni ra~un br.2011. Li~na karta broj 04BMB6122 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 172/19 ^au{evi}/Lutvo/Elmedin. jedna registarska tablica broj A08-M-147 izdata od strane PU Ilid`a 172/37 Hrvat/Mesud/Haris. radna knji`ica izdata od strane Op}ina Centar Sarajevo 172/43 Muhi}/Mujo/Elvira. radna knji`ica izdata od strane Op}ina Novo Sarajevo Bjelak/-/Nuradin. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0880685 izdata od strane PU Ilid`a 173/15 Hamzi}/-/Omer. Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti broj 03-21-31/06 izdato od Op}ina Novo Sarajevo 173/20 Durmi{evi}/Osman/Samela. Li~na karta broj 30LAH1907 izdata od strane PU Novo Sarajevo Kre~o/-/Senad. 9. Voza~ka dozvola br. Li~na karta broj 10BSJ6000 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/28 Duvnjak/Semir/Amir.08.godine izdat od strane MUP Kantona Sarajevo Ratkovi}/Radoslav/A}im. Li~na karta br. ^ingi}/-/Senada. Radna knji`ica izdata u Op{tini Had`i}i 173/28 Leme{/Senad/Jasmina. Li~na karta broj 30LAM5717 izdata od strane PU Ilid`a 172/38 Bajramovi}/-/Mirza. Li~na karta broj 04BOA6381 izdata od strane PU Had`i}i [ahovi}/[efko/Jasmin. Svjedo~ .2007.08BRD4071 izdata u PU Centar Sarajevo 173/25 Hod`i}/[evkija/Mustafa.izdat od strane MUP Kantona Sarajevo 172/31 D`indo /-/Amir.12. Li~na karta broj 30LAA1519 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 173/16 Tari}/-/Maida. Li~na karta br.11. Li~na karta br. Registarske tablice broj E39-J-864 izdate od strane PU Stari Grad Sarajevo Koso/Ismet/Tifija.08BTM8437 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 173/22 \ozo/Zahid/Merisa.Broj 78 . Voza~ka dozvola br. Potvrda o vlasni{tvu br. Jedna registrska tablica broj E40-O-710 izdata od strane PU Ilid`a 172/15 Tarahija/Salko/[e}o.09BTN5325 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 173/23 \ozo/Zahid/Merisa. Svjedo~anstvo od I-IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Srednja Zubotehni~ka {kola Sarajevo Papo/-/Aleksandar. godine izdat od strane MUP Kantona Sarajevo 172/26 Vidakovi}/Gorana/Petar. Oru`ni list broj 209/84 od 04. 12. Li~na karta broj 05BTJ4283 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 172/41 Sejdi}/Ramiz/Jusuf. Li~na karta broj 03BSA6017 izdata od strane PU Novo Sarajevo 173/19 ]urt/-/Sabahudin.I-IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu JU U~iteljska {kola i Gimnazija Obala Sarajevo 173/27 Mahmutovi}/Ramadan/Mirsad.BA0896716 izdata u PU Novo Sarajevo 173/26 Botonji}/Elkaz/Ajdin. Radna knji`ica izdata od strane Op}ina Vogo{}a 173/17 ^engi}/Mujo/Nafija. godine izdat od strane MUP Kantona Sarajevo 172/27 Tihi}/Jasenko/Asim. Voza~ka dozvola broj 04BMA4405 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 172/18 Tarahija/Salko/[e}o. Saobra}ajna dozvola broj BH2600716 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 172/17 Tarahija/Salko/[e}o. Li~na karta broj 06BSH3474 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/36 Sehili /Mevluda/Ghani. Bankovni ra~un broj 09000853946 izdat od strane Raiffeisen Bank dd BIH Kon|eli/Armin/Anesa.2008.2011. Svjedo~anstvo od I razreda Ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo 172/29 Kaliman /Mensur/ Admir. paso{ broj A0670741 od 06.04. godine izdat od strane PU Stari Grad Sarajevo 172/16 Tarahija/-/Senad. 2012. 04BQD5002 izdata od strane PU Ilid`a 172/30 Rakanovi} /@eljko/ Andrej. Paso{ broj A0955339 od 25. Voza~ka dozvola broj 07BSD0526 izdata od strane PU Novo Sarajevo 172/20 ^au{evi}/Lutvo/Elmedin. Li~na karta broj 10BRI2512 izdata vod strane PU Centar Sarajevo 172/10 Kari}/-/Nerma. Li~na karta broj 10BQH5361 izdata od strane PU Ilid`a 172/48 Mi{i}/-/Nermin. 090050474-7 izdat od strane Raiffeisen Bank dd BiH 172/33 Rami}/Edhema/Amir.2011.

Li~na karta broj 09BTN7460 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/17 [abanovi} /-/ Edhem. Li~na karta broj 06BQF4215 izdata od strane PU Ilid`a Ihtijarevi}/-/Enesa. Li~na karta broj 04BMC7093 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 174/43 Huski} /Merzet/ Fikret. Potvrda o vlasni{tvu broj BA 0812084 izdata od strane MUP ZE-DO kantona-Sektor za administraciju Odsjek za administraciju Olovo 175/11 Borovac/-/Ernad. Thiab. Li~na karta broj 07BME1306 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 173/35 Mand`uka/-/Adi. Sarajevo 174/19 Selimovi} /-/ Sandra. Sarajevo 174/22 Musi} /-/ Haris. Li~na karta broj 04BTH3574 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/12 [ikalo/-/Mehmed. Diploma o zavr{nom ispitu Srednja stru~na trgovinska {kola Sarajevo Bajri}/Hasan/Adin. Li~na karta br. A0133939 izdat 24. Li~na karta br. Li~na karta broj 30LAL8702 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Podrug/Hajde/D`enana. Li~na karta broj 05BPB1872 izdatza od strane PU Ilija{ 174/11 Ka{ikovi}/-/\or|o.Strana 47 [utkovi}/-/\ejlana. 09BTN6002 izdata od strane PU Novi Grad. K78-A-183 izdata od strane PU Novo Sarajevo. Voza~ka dozvola broj 07BMB8547 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 173/36 Ba{agi}/-/Erdin. Li~na karta broj 03BRC2591 izdata od strane PU Centar Sarajevo 174/30 Kustura/-/[ahin. Li~na karta broj 03BTA3562 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/34 Huseinbegovi}/-/Neira.2010. 07BSD2757 izdata od strane PU Novo Sarajevo 174/20 Beganovi} /-/ Emir. Li~na karta broj 30LAC7489 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 174/41 Abazovi}/Halida/Alma. 04BTE5548 izdata od strane PU Novi Grad. 2012. Sarajevo 174/18 Selimovi} /-/ Sandra. Sarajevo 174/45 Tomi} /Jozo/ Dragana. Jedna registarska tablica broj J60-A-305 izdata od strane PU Centar Sarajevo 174/28 I{eri}/-/Enes. Saobra}ajna dozvola broj BH2773236 izdata od strane PU Ilija{ Hase~i}/Enesa/Avdo.Prva gimnazija Sarajevo 174/27 Kahrimanovi}/-/Salko.I. Li~na karta broj 11BMF4244 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 174/49 [kori}/-/Asim. 12. Sarajevo 174/25 Had`imahmutovi}-Grahovac Biserka. Li~na karta broj 04BTI7307 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/32 Huseinbegovi}/-/Denis.Srijeda. Potvrda o registraciji broj AA0650980 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 174/38 Zub~evi}/-/Nad`a. radna knji`ica broj 63306 izdata od strane Op}ina Novo Sarajevo Memi}/-/Aldijana. Iskaznica organizacije {ehida i poginulih boraca BIH broj 50177 izdata od strane Op}ina Novo Sarajevo 174/40 Bijedi}/-/Halida. Li~na karta broj 04BNA9489 izdata od strane PU Vogo{}a 173/42 Janjo{/-/Mirsada. Indeks broj 69683 izdata od strane. Bankovni ra~un broj 090011822-5 izdat od strane Raiffeisen Bank dd BIH Perva/Zikrije/Omer. Sarajevo 174/48 Podbi}anin/-/Mirza. Li~na karta br. Li~na karta broj 05BPB4824 izdata od strane PU Ilija{ 175/1 175/2 175/3 175/4 175/5 175/6 175/7 175/8 175/10 [alji}/-/Anida. Li~na karta broj 04BTE3265 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 173/32 ^ampara/-/Nusret. bankovni ra~un broj 090023994-8 izdat od strane Raiffeisen Bank dd BIH 174/16 ^olakovi}/-/Jasmin. Li~na karta broj 05BTK0659 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo Arnautali}/-/Adnan.04. Li~na karta broj 11BQI0408 izdata od strane PU Ilid`a Rako~evi}/Miro/Danilo. Uvjerenje o polo`enim ispitima 03-37580/2002 godine izdato od strane. Jedna registarska tablica br.Filozofski fakutet u Sarajevu 173/31 ^olovi}/-/Emina. izdat od strane Elektrotehni~ka {kola za energetiku. Li~na karta broj 04BTE8893 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/13 Veli}/Zulfo/Amira. Svjedo~anstva od I-III razreda i diploma o zavr{nom ispiti Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Kne`evi}/-/Boris. Svjedo~anstvo od zavr{nom ispitu izdato od strane. Li~na karta broj 30LAH3912 izdata od strane PU Novo Sarajevo Hase~i}/Enesa/Avdo. 07BME4105 izdata od strane PU Stari Grad. Fakultet 174/5 174/7 174/8 174/9 174/2 174/3 174/4 Hurko/-/Seada. Potvrda o registraciji broj AA0642945 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/35 Bav~i}/-/Arijana.Arhitektonski fakultet Sarajevo 174/29 Filopivi}/-/Tomo. Voza~ka dozvola br. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . 04BQC8115 izdata od strane PU Ilid`a 174/47 ^ormehmedovi}/Admir/ Belma. Ekonomski fakultet Sarajevo Bosanki}/-/Izeta. Diploma broj 2252/83-AP-80 izdata od strane . Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti broj 03-21-9000/11 izdato od strane Op}ina Novi Grad Sarajevo 174/36 Hussein A. Li~na karta broj 08BRH4414 izdata od strane PU Centar Sarajevo 173/40 Ihtijarevi}/-/Enesa. Voza~ka dozvola broj 08BTF0998 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/33 Huseinbegovi}/-/Denis. Voza~ka dozvola broj05BPA3184 izdata od strane PU Ilija{ 174/10 Hase~i}/Enesa/Avdo. Paso{ br. jedna registarka tablica broj J52-O-424 izdata od strane PU Centar Sarajevo Ligata/Hamid/Fadila. Indeks broj 1506 Kriminalisti~kih nauka Sarajevo izdat od strane. Li~na karta broj 03BSC4165 izdata od strane PU Novo Sarajevo Ma{eti}/-/Mustafa. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0932026 izdata od strane PU Centar Sarajevo 173/34 Mand`uka/-/Adi. 9. Li~na karta broj 08BQG4903 izdata od strane PU Ilid`a 173/33 Stojni}/Marinko/Zorica. Jedna registarska tablica broj J15-E-778 izdata od strane PU Centar Sarajevo 174/39 Cvetanovi}/-/Maja.Op}ina Stari Grad Sarajevo 175/14 . Radna knji`ica izdata od strane . Li~na karta broj 04BRE5752 izdata od strane PU Centar Sarajevo Kurtali}/Uzeir/Esvald. Svjedo~anstvo od Ma{inska-tehni~ka {kola Sarajevo I-IV razreda Srednja 173/38 173/39 Leti}/Alje/Erma. Li~na karta broj 10BQH8997 izdata od strane PU Ilid`a Jovanovi}-Halilovi} Mirjana. Li~na karta br. od strane MUP Kantona Sarajevo. radna knji`ica izdata od strane Op}ina Centar 174/26 Had`imahmutovi} Biserka. Voza~ka dozvola broj 11BRE0311 izdata od strane PU Centar Sarajevo 173/41 Sejdi}/Azema/Eldin. Jedna registarska tablica broj T68-J-624 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 174/12 Krajina/-/Husein. Li~na karta broj 04BQE0932 izdata od strane PU Ilid`a 174/42 Spaho/-/Aida. Svjedo~anstvo III razred.

2004. voza~ka dozvola broj 04CQA7046.SF d. Doploma o zavr{nom ispitu broj 1344/98D izdata od strane. broj 002521 od 17.06. Li~na karta broj 03BTC3928 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/29 Le{ka/Franjo/Braco.2007. Odsjek za administraciju Cazin ]ati} Esmira.Srednja Ekonomska {kola Sarajevo 175/16 \uhera/-/Mediha. izdata 26. li~na karta broj 04CMA6480. izdata Odsjek za administraciju Cazin FIKO COMMERC . jedna registarska tablica broj A58-O-067 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/26 Dimi}/Stanoje/Darko. voza~ka dozvola broj 05CMA3335. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA053716. izdata MUP Cazin @drali} Safeta. li~na karta broj 0404CMA0228. MUP USK Sanski Most Crnki} Amer. izdata 18. izdat Policijska stanica Klju~ Beganovi} Ermin. osobna iskaznica broj 05CQC4977. Li~na karta broj 08BOC3550 izdata od strane PU Had`i}i 175/19 [ehi}/Mehe/D`emal.2004. li~na karta broj 07COF6521. Odsjek za administraciju Cazin Lepirica Mustafa. 12.08.10. Saobra}ajna dozvola broj BH2330708 izdata od strane PU Centar Sarajevo 175/38 Hanjali}/-/Nermin. Li~na karta broj 06BTL4395 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/32 Daki}/-/Slavko. Li~na karta broj 06BQF6452 izdata od strane PU Ilid`a 175/44 Vra`alica/-/Fuad. Potvrda o registraciji broj AA0211942 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/34 Daki}/-/Slavko.08. izdata 21.12.11. Kartica RVI broj G-00022356 izdata od strane Op}ina Stari Grad Sarajevo 175/22 [abanija/-/Hasan. MUP USK Sanski Most ]ati} Nusret.06. izdata Odsjek za administraciju Cazin Ba{anovi} Husejin. 9.2004. izdata Odsjek za administraciju Klju~ Ljuti} Emina.10.08.12.o. Odsjek za administraciju Cazin \ogi} Senad. izdata 06. izdata 03. Jedna registarska tablica broj 971-J-964 izdata od strane PU Centar Sarajevo 175/45 UNSKO-SANSKI KANTON Arifovi} Aida. Odsjek za administraciju Cazin Begi} Fatima. ser. li~na karta broj 04CQB6748. Voza~ka dozvola broj 30VAA0871 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/36 Cibra/Alije/Adis.2004.2010.09. izdata 01. Odsjek za administraciju Klju~ Lepirica Mustafa.2011.2004. li~na karta broj 07CPD6371. Li~na karta broj 30LAL9364 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/23 [kamo/Rasim/Adis.2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Ho{o/-/Anesa. izdata Odsjek upravnih poslova Sanski Most ]ati} Nusret. radna knji`ica izdata od strane Op}ina Ilid`a 175/27 D`eko/Asim/Kenan.2006.2008. li~na karta broj 04COB2313.05.01. Voza~ka dozvola broj 04BTB2407 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/31 Osmanovi}/Osman/Ra|a. izdata 27. izdata 24. paso{ broj A0362378. Odsjek za administraciju Klju~ Pjani} Semir.2007.2010.2005. li~na karta broj 06COE0059. Li~na karta broj 04BRE5345 izdata od strane PU Centar Sarajevo 175/41 Ukaj/Fejz/Sahit. li~na karta roj 07COF1149. Odsjek za administraciju Cazin Kaljkovi} Senaid. li~na karta broj 10COG1202. Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja {kola Ilija{ 175/28 Mulabdi}/-/Mensur. izdata 16. Odsjek za administraciju Cazin Nezi} Haris. paso{ broj A0362378. izdata 04. Odsjek za administraciju Cazin Mesi} Muhamed.Broj 78 .2004. voza~ka dozvola broj 04COA8596. voza~ka dozvola broj 06CMA4218.2005.01.2007. izdata 26. Odsjek upravnih poslova Sanski Most ]ejvanovi} Salih. Li~na karta broj 05BTK3568 izdata od strane PU Novi Grad Sarajevo 175/35 Daki}/-/Slavko.05. registarske tablice broj A62-K-214 izdate od strane PU Stari Grad Sarajevu 175/18 Ma~ar/\oke/Milan.2008. izdata 15. Li~na karta broj 08BSI1062 izdata od strane PU Novo Sarajevo 175/30 Beganovi}/-/Emir. izdat 18.10.04. tablica broj K61-A-776. putna isprava broj 5930397.2007. Potvrda o vlasni{tvu broj BA0005818 izdata od strane PU Centar Sarajevo 175/39 Hanjali}/-/Nermin. izdata 09. izdata MUP Cazin Hod`i} Samra.01. Odsjek za administraciju Klju~ Bajri} Salih. Li~na karta broj 30LAT1127 izdata od strane PU Ilija{ 175/20 [a~i}/Zijada/Elvedin. broj 002521. izdata 06. izdata 28.10. saobra}ajna dozvola broj BH 1026024.2008. voza~ka dozvola broj 04CMA0101. Odsjek za administraciju Cazin Pucarevi} Milijana.02.10. izdata 28. li~na karta broj 07CQF0058. izdata 25. Zametica/Alije/Muniba.2004. Li~na karta broj 08BME4899 izdata od strane PU Stari Grad Sarajevo 175/25 Bujak/-/Rasim.10. izdata 06. Odsjek za administraciju Biha} D`aferovi} Bejza.07. Li~na karta broj 10BQH5074 izdata od strane PU Ilid`a 175/37 Hanjali}/-/Nermin.2003. oru`ni list reg. paso{ broj 4455245. Cazin. reg. Odsjek za administraciju Sanski Most Dupanovi} Armin. izdata 23. izdat Policijska stanica Klju~ . izdata 05. izdata 22. Odsjek upravnih poslova Cazin Ikanovi} Elvis. saobra}ajna dozvola broj AA0333592.08. radna knji`ica izdata od strane. broj 45/11.Strana 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. saobra}ajna dozvola broj BH 2350550.2004. li~na karta broj 04COB0152.2006. izdata MUP Cazin Bajri} Sead. Li~na karta broj 03BQA7624 izdata od strane PU Ilid`a 175/15 Bu~an/-/D`enita. voza~ka dozvola broj 08COE3391. li~na karta broj 03COD6069.01. Odsjek za administraciju Cazin Crnki} Amer. izdata 20. MUP USK Cazin Turbo-Trade Cazin. li~na karta broj 04CPC2942.08. li~na karta broj 08COF2913. Li~na karta broj 04BQC1935 izdata od strane PU Ilid`a 175/21 Rov~anin/Elez/Nihad. Odsjek za administraciju Cazin Kova~evi} Jasmin. izdat 18.2005. voza~ka dozvola broj 05COB6062. li~na karta broj 07CLF7184. li~na karta broj 11CQE1982.2005. 2012. saobra}ajna dozvola broj BH 3193104. ser. Voza~ka dozvola broj 08BRD3664 izdata od strane PU Centar Sarajevo 175/40 Hanjali}/-/Nermin. broj 46/11. radna knji`ica Op}ina Bu`im Tali} Merima. Odsjek za administraciju Klju~ Majeti} Fadil. izdata MUP Cazin Sefer Senada. izdata 2008. Odsjek za administraciju Cazin Salihovi} Said.o. izdat 28. li~na karta broj 08COF2002. izdata 08. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a ]ulibrk Milijana.02. oru`ni list reg. Op}ina Centar Sarajevo 175/17 Be~i} Red`o. Odsjek za administraciju Cazin Misaljevi} Almen.2010. Odsjek za administraciju Cazin Be~i} Red`o. Odsjek za administraciju Sanski Most Toromanovi} Enes.

MUP PK Ora{je Dominkovi} Ilija. broj 009168. MUP TK Teo~ak .08. Odjeljenje za administraciju Srebrenik ^alakovi} Merd`ana.04.2008.06.05. li~na karta broj 06CDD3463.2005. broj 1430/08. MUP TK Kalesija AIK-IN@ENJERING Banovi}i. li~na karta broj 04CRA2532. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Hod`i} Meho. li~na karta broj 04CLD2932. MUP PK Od`ak Mati} Danijel. putna isprava broj A0075333. Odjeljenje za administraciju ^eli} ]ejvanovi} Denis. voza~ka dozvola broj 08BWA5571. osobna iskaznica broj 09BXA4687. li~na karta broj 04CAA2265.07. li~na karta broj 07CDD9900. ser.12. izdata 10.11. izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Odoba{i} Elvis. li~na karta broj 06CPD3293.Strana 49 Habibovi} Ferid.2008. paso{ broj A0517111. plo~ice broj J73-T-656 MUP PK Ora{je Gaguli} Pero. izdate Odsjek upravnih poslova Sanski Most Velagi} Senad. voza~ka dozvola broj 04BVA2659. izdata 22.2007. izdata 31. putna isprava broj A0843736. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0524223. izdata MUP PK Od`ak [i{ljagi} Jasna. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Salki} Sabina.12.03. reg.2004. broj 007614. Izdato u Pe}igradu Selman Emir. voza~ka dozvola broj 05BWA3916. izdat MUP USK Sanski Most Novkovi} Branko. izdata 12. izdata 27.01. MUP TK Gra~anica Buljuba{i} Fanis. izdata 24. li~na karta broj 05CHA6430. reg. izdata MUP PK Od`ak [ogorovi} Ramajana. izdata 07.06. Odsjek za administraciju Biha} Zarifovi} Asima. putna isprava broj 6194112. izdata 30. tablice broj 539-E-853.08.2004. izdata 05. izdat MUP Sanski Most Halilagi} Omer. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Ali} Mirzet.01. Odjeljenje za administraciju Kalesija Avdagi} Omer. izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Maki} Sejad.2007. voza~ka dozvola broj 04CFA2402. tablice broj 519-M-221.08. izdata Odsjek za administraciju Sanski Most Ha{i} ]amil. izdata 08. MUP PK Ora{je Kamari} Salih. Odjeljenje za administraciju ^eli} ]osi} Jasmin. svjedod`ba Osnovne {kole "Cvijo Kukolj" broj 135-12/92 od 20. Odsjek za administraciju Sanski Most (korisnik Divel d. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Hu{idi} Seldin. osobna iskaznica broj 11BVC3458. izdat MUP Biha} Hasi} Ilijaz. MUP PK Ora{je Frick Ru`ica. 9. li~na karta broj 04CLD0399. izdata 06. osobna iskaznica broj 11BWB9746. izdata MUp PK Od`ak Ga{parevi} \uro. osobna iskaznica broj 10BVC1780.08. izdata 01. MUp PK Domaljevac-[amac Hrskanovi} Mladen. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a POSAVSKI KANTON Adam~evi} Maid.02. izdata MUp PK Ora{je Luka~ Anto. izdata MUP PK Ora{je Puzi} Ismet. izdata 29. izdata 06. izdata 08. izdata 17.2012.2011. reg. MUP PK Domaljevac-[amac Kajdom~aj Besim. reg. osobna iskaznica broj 10BWB9220. izdata 26.03. MUP TK Doboj-Istok Barakovi} Edisa.02.07. izdata Odsjek za administraciju Sanski Most Hasi} Ilijaz. izdata 02. izdata 16. voza~ka dozvola broj 08CLC7193. Karamuji} Nermin. tablica broj 152-J-901. voza~ka dozvola broj 05BXA1189. izdata 04. ser.Srijeda. izdata 23. izdata MUP PK Ora{je TUZLANSKI KANTON Ahmedbegovi} Admir.03.o.06. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA1006337. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Be{i} Ibrahim. Odsjek za administraciju Sanski Most Mehi} Ferzada.2011.08. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Dautovi} Safet. osobna iskaznica broj 04BXA1775. li~na karta broj 11CGB1322. voza~ka dozvola broj 11CQB3913. potvrda o registraciji vozila broj AA0938518.08.03. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0523948.07. li~na karta broj 11CPF1789. voza~ka dozvola broj 03BVA1378. 12.2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Brki} Damir. li~na karta broj 05CFC4734. Sanski Most) Kaltak Mehmed. tablica broj 176-T-803. izdata MUP PK Od`ak Vilju{i} Bla`. izdata 03. izdata 17. osobna iskaznica broj 04BVA1932. izdata 02.o.2004.2011. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Bekti} [e}a.2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Ora{~anin Fikreta. Odjeljenje za administraciju Kalesija Ali} Mirzet. osobna iskaznica broj 06BWB3064.11. osobna iskaznica broj 11BWB9091. svjedo~anstvo broj 6/0-1-234/03 od 03.06. izdata MUP PK Od`ak Nedi} Joso. izdata 06. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Ramadan Kemal. izdata MUP PK Od`ak Ki~in Anela.2004. reg. li~na karta broj 07CQD0614.2004. Odsjek za administraciju Biha} Rizvi} ]erime. izdata 03. izdata MUP PK Od`ak Kamari} Salih. Sarajevo. izdata 19.05. izdata MUP Sanski Most Tro`i} Jusuf. putna isprava broj 4457034. li~na karta broj 04CDA6778. izdata 09. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0894902.2012.2004. izdata Odsjek upravnih poslova Sanski Most [upuk Ismet.2006.2007.2009. MUP PK Ora{je Klai} Marijan.2004. li~na karta broj 04CPC0981.04. izdata 03.2004.06. MUP PK Domaljevac-[amac Mati} Josip. izdata 05. oru`ni list reg.2010. li~na karta broj 30LAP8150.o. voza~ka dozvola broj 30VAJ0606.2005.2009.2003.2011.o. oru`ni list reg. voza~ka dozvola broj 04BVA3308. izdata 30. reg. li~na karta broj 10CPE7209. Odsjek za administraciju Sanski Most Smaji} Samra. osobna iskaznica broj 07BVB7577. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Vukovi} Subha. osobna iskaznica broj 04BXA1880.08. MUP PK Domaljevac-[amac Hrskanovi} Mladen. MUP PK Ora{je Orki} Ivan. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa [ar~evi} Ermin.11. li~na karta broj 05CNA5269.07.2004. voza~ka dozvola broj 05BWA3916.12. MUP USK Sanski Most Keserovi} Nurka. li~na karta broj 05CHA2455.11. MUP TK Gra~anica Buri} Fatima.1992. tablica broj 743-T-206. izdata 27. li~na karta broj 09CPE5661.2006. Odsjek za administraciju Biha} [abi} Suad. MUP USK Biha} Hypo Alpe-Adria-Leasing d. MUP PK Domaljevac-[amac Baoti} Sanela. izdata 22.2011. potvrda o registraciji vozila broj AA0308898. voza~ka dozvola broj 05BVA7008.2010. osobna iskaznica broj 07BVA6436.2003.2004. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0525912. izdata 23. paso{ broj A1259042.2012. izdata 24. Odjeljenje za administraciju ^eli} Bra{nji} Ahmet. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Hu{idi} Suvada.01. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 .08. voza~ka dozvola broj 08CDB4639.2009. 2012. li~na karta broj 05CRB5595. MUP PK Ora{je Vilju{i} Bla`. MUP PK Ora{je Vinceti} Ivo. li~na karta broj 08CHA9997. broj 1573/08.

MUP TK Kalesija Husejnba{i} Senad. Odsjek za administraciju Visoko Baki} Petar. Odjeljenje za administraciju Kalesija Malki} Esad.06. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Mutap~i} Mirzet. li~na karta broj 10DDE0357. izdata 08. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Osmanovi} Almedin. reg. izdata 23. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Medi} Mujo.2005.03. Odsjek za administraciju Vare{ ^ajo Suad. izdata 05. izdata 24. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Ademi Suad. putna isprava broj A0705138.06.1980 u Gra~anici Zahirovi} Nezir. li~na karta broj 04DEA2454.01.2005.2004. voza~ka dozvola broj 4CDA3731. izdata 30. li~na karta broj 07CHA9710. li~na karta broj 09DDD8259.o. izdata 10. li~na karta broj 06CKB8713. izdata 21. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Mari} Zijad. izdata 27.Strana 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda.01. li~na karta broj 05CGA5213. Odjeljenje za administraciju ^eli} Ma{i} Hajrudin.10.2009.09. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Kari} Mirza. osobna iskaznica broj 04DBA1807. izdata MUP TK Doboj Istok Muminovi} Fahrudin. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Ibri} Abdulah. indeks broj T-260/10 Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici Hasagi} Enijad. Odjeljenje za administraciju Srebrenik ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON "KRIVAJA-TMK" d. Odsjek za administraciju Kakanj Gad`un Amir. reg.2011. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Musi} Mirela. potvrda o registraciji vozila broj AA0302182. MUP TK Gra~anica Vilaki} Ahmet. Odsjek za administraciju Kakanj Guto{i} Arnela. MUP TK Banovi}i Ibri} Abdulah. tablice broj 981-J-547.12. li~na karta broj 08CID2016.2005.2008.2004.2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Nrecaj Hanifa. izdata 12. li~na karta broj 04CFB4089. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Im{i} Fuad. putna isprava broj 3979308.2009. li~na karta broj broj 04CUB4450.08. MUP TK Srebrenik Sinanovi} Amira.02.04. izdata 30. Odjeljenje za administraciju Kalesija Im{irovi} Hamdija. Deli} [emsudin. BiH Filijala Zenica Hod`i} Edin.2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Bo`i} Oto.06.d.2011. izdata 21. Odjeljenje za administraciju ^eli} Mehmedovi} Marizela. Odjeljenje za administraciju ^eli} Karavdi} Aziz. voza~ka dozvola broj 05CDA9040. li~na karta broj 04CDB1304. indeks broj R-540/10 Pravnog fakulteta u Zenici Demirovi} Mahmut.07.07.2004.11. izdata 14.2006. voza~ka dozvola broj 05CUA7784. izdata 01. voza~ka dozvola broj 08CIB1158. diploma broj 01-694/32. Odjeljenje za administraciju Kalesija Hasanovi} Jusuf.11. Odjeljenje za administraciju Kalesija Meraji} Tifa. Odjeljenje za administraciju Srebrenik [ilji} Fatima.2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Petrovi} Jovan.2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Gad`un Amir.2008. voza~ka dozvola broj 05CDA6724. MUP TK Kalesija Ribi} Mirsad. voza~ka dozvola broj 05CKA3477. izdat 05. voza~ka dozvola broj 30VAC4085. Odsjek za administraciju Visoko Hod`i} (Ibrahim) Nermina. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Sulji} Mina.2004.2008.Broj 78 .2010.08.2009.2004. izdata MUP TK Gra~anica Gra|anki} Namik. li~na karta broj 05CKA8919. reg. li~na karta broj 05CIB5669. li~na karta broj 09DDD8902. li~na karta broj 05CKB0578.05.12.2004. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Zuki} Amir. izdata 17. MUP TK Gra~anica Me{i} Maid.2004. izdata 02.2005.2011. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Lokmi} Sanel. izdata 22. izdata 15.2011. izdata 16.o. Odjeljenje za administraciju Kalesija Karasulji} Sabera. izdata 28. Odjeljenje za administraciju Kalesija Had`i} Alija.03. voza~ka dozvola broj 04CDA5917. paso{ broj 4847067.01. voza~ka dozvola broj 04CDA5853.2008. 9. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Smajlovi} Damir .06. reg.2006. li~na karta broj11CID8832. li~na karta broj 07CDD9942. voza~ka dozvola broj 05CIA6663. putna isprava broj A1216962.2005. putna isprava broj 6279805.04.2005. voza~ka dozvola broj 05CDA7538.12. putna isprava broj A0466207. izdata 21. MUP TK Gra~anica Hod`i} Rijad.2002.2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Selimovi} Omer. li~na karta broj 05CDC4817. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Gazibegovi} Elma.2008. li~na karta broj 05CIB5128.2009. tablice broj T76-M-519. tablice broj K32-J-151. li~na karta broj 07CHA9711. izdata 15.05. li~na karta broj 11CID8720. izdata 01. izdata 18. putna isprava broj A0044343.10.12. izdata 13. izdata 21. Odjeljenje za administraciju Kalesija Mustafi} Mirsad.06. izdat 05.10. jedna reg. izdate 16. izdata 24. li~na karta broj 04CHA0691. li~na karta broj 04DEA7209.2005. izdata 08. Odsjek za administraciju Zavidovi}i . reg. izdata 25. tablica broj 547-E-595. izata 05. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Vajzovi} Zilka. Odjeljenje za administraciju Kalesija Pjevi} Armin.05.09.07.09. Odjeljenje za administraciju Kalesija Smajlovi} Damir.2005. izdata 20.2008.05. izdata 27.2005.2010. saobra}ajna dozvola broj BH2776908.2007. MUP TK Tuzla Sejmenovi} Seada.2007. 12.04. voza~ka dozvola broj 09CDB5085. izdata 04. tablice broj 348-T-247.02. li~na karta broj 06CDD2499.2005. li~na karta broj 10CHB1169. paso{ broj 5860211.06.07.2011.09. ra~un broj 0955016287-0 kod Raiffeisen Bank d.11.09. izdata 02.01. reg. izdata 31. izdata 17.07. 2012. izdata 04. izdata 18. Odsjek za administraciju Zavidovi}i D`elilovi} Enver. Odjeljenje za administraciju Kalesija Memi} Mustafa. li~na karta broj 05BZA3328. li~na karta broj 08CFE5952. voza~ka dozvola broj 08CIB1234. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Kudumovi} Galib. Zavidovi}i.04.03.05.2012. li~na karta broj 04CUB3583. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Pezi} Azemina. tablice broj 297-K-472. izdata 18. izdata 29. izdata 24. izdata 02.03. li~na karta broj 06DDC8854. Odsjek za administraciju Visoko Dedi} Amela. li~na karta broj 04CDB6362.2006.10. izdata MUP TK Gra~anica Gazibegovi} Elma. izdata 25. li~na karta broj 06CDD1886. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Smajlovi} Damir. izdata 08. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Karavdi} Aziz. Odsjek za administraciju Kakanj ^eli} Almir. indeks broj 1912/10 Pravnog fakulteta u Tuzli Rami} Minela.2006. izdata 23. li~na karta broj 07CDD8784. MUP TK Kalesija Hatuni} Eldin. Odjeljenje za administraciju ^eli} Karasulji} [ahbaz. Odsjek za administraciju Kakanj Hasanbegovi} Had`o. li~na karta broj 08CID3399. tablice broj 030A281. MUP TK Sapna Memi{evi} Hamdija. izdata 16.

li~na karta broj 04DDC0523. izdata 06.2004. reg.12. osobna iskaznica broj 09BDL4607. Odsjek za administraciju Visoko Sikira Irnis.2005. MUP HNK Jablanica Doko Dalibor. li~na karta broj 04BHA3083. 9.2004. izdata 21. MUP BPK Gora`de Halilovi} Anel.10. izdata 22. reg. izdata 14. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Kunovac [ukrija. li~na karta broj 04DEB3484. Odsjek za administraciju Bugojno BOSANSKO-PODRIWSKI KANTON Deli} Nezir. Odsjek za administraciju Donji Vakuf A{~i} Salih.2006. CIPS Usora Pinji} Nermin. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Be}irovi Edin. izdata MUP BPK Gora`de HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON "EUROTRANZIT" DOO ^apljina. Sektor za administraciju Visoko Konjo Faik. li~na karta broj 06DOC3642. izdata 09. 2012. izdata 07. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Duvnjak Jasminka. li~na karta broj 07DHB1937. MUp HN@/K Mostar Filipovi} Anto. li~na karta broj 06CUC7308. izdata 23. MUP HN@/K Mostar Bo{kailo Selma. Odsjek za administraciju Kiseljak Mlivo Emina. izdata 05.06. tablice broj 503-T-616. izdata 20. MUP HN@/K ^apljina Bjelevac D`enan. osobna iskaznica broj 06BEC0475. izdata 13.01. izdata MUP HNK/@ ^apljina .11.2008. izdata 16. izdata 02.2010. saobra}ajna dozvola broj BH 2670968. MUP HNK Jablanica Benkovi} Jasmina.10. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Konjo Faik. izdata 05.01. reg. izdata 02.2011.01. li~na karta broj 04DHA8389.01.2008. izdata 27. potvrda o registraciji vozila broj BH3014486. Odsjek za administraciju Bugojno Be{i} Denis. izdata 18. putna isprava broj A1051380. izdata 11. Odsjek za administraciju Kiseljak Mili~evi} Igor. izdata 23. izdata 08. Odsjek za administraciju Kakanj Kru{~i} Sejad.06. voza~ka dozvola broj 03DDA0259.2010.11.06. li~na karta broj 03DOA1578.10.02. li~na karta broj 10CYC8270. voza~ka dozvola broj 07DOA9857. izdate MUP HN@/K ^apljina Andri} Sa{a.2003. Policijska stanica Visoko Peji}-Petrovi} Anton. li~na karta broj 30LAL9626. izdata 25.2004. izdata 24. plo~ice broj A73-M-686. MUP ZE-DO kantona Kakanj Priji} Alija.2005. izdata 20. Odsjek za administraciju Bugojno Palali} Jasmina. izdata MUP HN@/K ^apljina D`afo Indira. voza~ka dozvola broj 11CUB5314. li~na karta broj 04DHA5633. voza~ka dozvola broj 10DOB2644. osobna iskaznica broj 04BDF1312. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Kova~evi} Envera. putna isprava broj A0484430.2004.2004.05.2009. izdata 05.2004.2011.03. voza~ka dozvola broj 30VAA9800. izdata 19.Strana 51 Keserovi} Began. izdata 06.11. plo~ice broj 529K207. plo~ica broj 211-K-318. voza~ka dozvola borj 05DPA5683.2004.09. Odsjek za administraciju @ep~e Radi} @eljka.11. izdata MUP HN@/K Mostar Delali} Mahir.04.04. MUP HN@/K Mostar Bo{kovi} Vladimir. Odsjek za administraciju Bugojno Muminovi} Senad. Odsjek za administraciju Bugojno Muminovi} Salim.10. Odsjek za administraciju Kiseljak Ki~in Almir. izdata 22. Odsjek za administraciju Kakanj Mulahmi} Adila.07. li~na karta broj 04DHA7758.11.05. osobna iskaznica broj 08BLA4602. MUP HN@/K Mostar D`afo Muhamed. potvrda o vlansi{tvu vozila broj BA0480846.2010. Odsjek za administraciju Bugojno Ga~i} Vahid.2007. izdata 15.03. li~na karta broj 04DHA2264. izdata 16.2012. MUP ZE-DO kantona Kakanj Nahi} Admir.2009.03. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Selimovi} Amela. li~na karta broj 08DHB2347. Odsjek za administraciju Breza Osmanovi} Hamdija. izdata MUP BPK Gora`de Halilovi} Anel.10.08.2007.12. izdata 07. li~na karta broj 07DHB1709. osobna karta broj 09BLB2497. 12. li~na karta broj 05DPB2012. izdata 29.04.06.04. li~na karta broj 05DPB1220.2004.07. plo~ica broj O43-J-810. potvrda o registraciji broj AA0420823. izdata MUP HN@/K Mostar Bo{njak @eljko. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Medara Rasim. li~na karta broj 05DHA9307.08.07. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0822980. Odsjek za administraciju Jablanica ^uljak Mirko. MUP HN@/K Mostar ^ili} Ibrahim-Dune. li~na karta broj 05DAA8795. voza~ka dozvola broj 04CYA3342. izdata 22.12. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Poturovi} Velid. izdata 09.2005. izdata 14.2003.2004.2010. voza~ka dozvola broj 10DEB7803.2006. izdata 19. Odsjek za administraciju Maglaj Kunovac [ukrija. li~na karta broj 09DHB3334. osobna iskaznica broj 10BDL8360.2004. voza~ka dozvola broj 10DEB7654.2010. voza~ka dozvola broj 04DDA6464. li~na karta broj 04BHA0655. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Fori} Ismir. izdata 06. evidentiran u registar pod brojem 197/10 od 30. voza~ka dozvola broj 04DHA2078.09. Odsjek za administraciju Kakanj Sikira Irnis. reg. MUP HNK Stolac Bo{njak Ante. izdat 18. izdate MUP BPK Gora`de Deljo [ahin.01. osobna iskaznica broj 04BDF1966.03.2005. izdata 05.2004. izdata 23. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Balihod`i} [aban.2004. izdata 26.2006. MUP HN@/K Stolac Bo{kovi} Vladimir. izdata 03.2004.06.Srijeda. osobna iskaznica broj 07CXA4759. li~na karta broj 04DHA0566. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0576335. izdata MUP HN@/K Stolac Blagojevi} Kristina. li~na karta broj 30LAD8802.02. izdata 23. li~na karta broj 07DOC6913. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Kapetanovi} Pero. Odsjek za administraciju Kakanj SREDWOBOSANSKI KANTON A{~i} Salh.2008. Odsjek za administraciju @ep~e Rezakovi} Himzija.2010. Odsjek za administraciju Visoko Seferovi} Mujo.2012.2005. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Mili~evi} Igor. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Rahmanovi} Azra.08. Odsjek za administraciju Donji Vakuf Kuri} Nedima. putna isprava broj 6116306. reg.2007. Odsjek za administraciju Donji Vakuf [aki} Promet doo Kiseljak. li~na karta broj 04DHA0691.2008.12. li~na karta broj 04DOB5914. Odsjek za administraciju Visoko Kova~-Kuki} D`enana. MUP HN@/K ^apljina Begi} Izedin. izdata 12. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Broj 78 . oru`ni list broj No 00454. izdata 15. putna isprava broj 6116307. li~na karta broj 09CUD6543. izdata 14.2011. Odsjek za administraciju Kiseljak [imi} Branko.04. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0781629.2004.08.2007.2009. li~na karta broj 07CZC0811. izdata 19.2010. li~na karta broj 10AUD0787. izdata 21. Odsjek za administraciju Bugojno Kosovac Hasib.04.

tablica broj T37-K-560. izdata MUP HN@/K Mostar Ibrulj Indira. 9. osobna iskaznica broj 05BDI5845.2003. osobna iskaznica broj 09DTB4537. voza~ka dozvola broj 03BDA4945. izdata 09. MUP HN@/K Posu{je Juki} Valentina.2011. MUP HN@/K Posu{je Gali} Ivan. potvrda o registraciji vozila broj AA 0176850. osobna iskaznica broj 05DTA4808. reg. osobna iskaznica broj 04BDE9669. MUP HN@/K Grude Kolobari} Zoran. izdata 30.2010. izdata MUP HN@/K Mostar Memi} Emir. izdate 18. putna isprava broj A0580937. osobna iskaznica broj 07BEC1536. MUP HN@/K Posu{je Gali} Zoran. osobna iskaznica broj 07DTB1174. potvrda o registraciji vozila broj AA0405673. voza~ka dozvola broj 07DTA6533.2003. MUP HNK/@ MOstar Obradovi} Dervi{. potvrda o registraciji broj AA0614847.11. MUP HN@/K ^apljina Gozo Aziz. Filijala Mostar Zelenika Darija. izdata 11.06. izdata 17. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0482741. izdata 18. MUP HN@/K Ljubu{ki Gali} Ivan. reg. izdata 22. osobna iskaznica broj 09DTB4230. MUP HN@/K Mostar Udru`enje ASOC.06.09. MUP HN@/K Ljubu{ki Soldo Mirjana. reg. MUP HNK/@ Mostar Jogunovi} [emsa. izdata MUP HN@/K Mostar Martinovi} Teo. MUP HN@/K Mostar Kara~i} Vlado.2008. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0744850.03. osobna iskaznica broj 10DSB4853. izdata 11. izdata MUP HN@/K ^apljina Hasibovi} Hasib. voza~ka dozvola broj 07BDE6540. MUP HN@/K Mostar Zovko Branimir. osobna iskaznica broj 06DSB0224. osobna iskaznica broj 03BDB5949. MUP HNK/@ Posu{je Knezovi} Janja. izdata MUP HN@/K Mostar Jovanovi} Pero.2008. osobna iskaznica broj 06BEB9437.08.02. MUP HN@/K ^apljina Jozi} Edita. osobna iskaznica broj 04BDH4414. MUP HNK/@ Ljubu{ki Palac Irena. tablice broj T37-K-560.09. putna isprava broj A1006729. izdata 04.2006. izdata MUP HN@/K Stolac Peji~i} Vladimir. plo~ice broj A44-J-960. osobna iskaznica broj 04BDG9699.05.2003. MUP HN@/K Mostar Sulejmanovi} Edis. izdata 08.08. plo~ice borj E88-J-473. osobna iskaznica broj 03BDA4675.2010. izdata MUP HN@/K Mostar So~e Zdravka.04. osobna iskaznica broj 09BDL2224. Gali} Maja. izdata 24. potvrda o registraciji vozila broj AA0591472.o. 2012.o.2007. 12. osobna iskaznica broj 08BDK3217. izdata MUP HN@/K Mostar Sari} Ermin. MUP HN@/K Mostar (korisnik JELI] AUTO MOSTAR) Vrebac Dragana.2005. MUP HN@/K Mostar Gustin Milenko. izdata 24. izdata MUP HN@/K Mostar Tikve{a Aida. Sarajevo. voza~ka dozvola broj 04BDC3074. potvrda o registraciji vozila broj AA0591207. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0170808. osobna iskaznica broj 05DRB5167. MUP HNK/@ [iroki Brijeg Sli{kovi} Anamarija. izdata MUP HN@/K Mostar [imunovi} Vladimir. MUP HN@/K Grude Putica Jadranko. MUP HN@/K Mostar Husi} Hasan.2004. izdata MUP HN@/K Mostar Tinjak Esmin. MUP HNK/@ [iroki Brijeg Mili}evi} Mirjana. MUP HN@/K Mostar Peri} Matea. osobna iskaznica broj 04BDH6470. reg. ra~un broj 101-150-20032261-15 kod PBS DD SARAJEVO. reg. izdate MUP HN@/K Mostar Vu~i} Vjekoslav. osobna iskaznica broj 05BDI6994. osobna iskaznica broj 04BDE6102. reg.10. MUP HN@/K Mostar Popovi} Ilija. AMK u BiH Mostar. osobna iskaznica broj 08BDK5631.08.2010. osobna iskaznica broj 07DRC0659. tablice broj A18-A-702.05.07.Strana 52 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – Srijeda. MUP HN@/K Posu{je .Broj 78 . izdata 05. izdata 27. MUP HN@/K Posu{je Mlinarevi} Ivan. MUP HN@/K [iroki Brijeg MEPAS DOO [iroki Brijeg.2011. izdata 27. MUP HN@/K Mostar VB Leasing BH d.07. potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0996916.2003. MUP HNK/@ Ljubu{ki D`aji} Ante. MUP HN@/K Mostar ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON ^olak Ivan.2006. izdata MUP HN@/K Mostar Tinjak Esmin. plo~ice broj E23-K-782. potvrda o registraciji vozila broj AA0630988. izdate MUP HN@/K Mostar Tolj Vanja. izdata 01.