You are on page 1of 112

PENGENALAN
 • Rakyat yang tidak berpendidikan akan mudah
dipengaruhi oleh anasir-anasir atau musuh-musuh negara • Pendidikan merupakan alat penting dalam membentuk benteng pertahanan sesebuah negara yang aman dan damai serta maju seperti Malaysia. • Kemunduran dan kemajuan sesebuah negara bergantung kepada betapa mundur atau majunya rakyat dari segi pendidikan yang diperolehinya

DEFINISI
• Pendidikan

– Pendidikan (Yaakub Isa, 1996) ialah perkembangan individu yang termasuk pendedahan kepada pelbagai pengalaman penting. – Pendidikan merupakan proses pemerolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai-nilai murni dan kemahirankemahiran yang berlaku secara berterusan sejak kecil sehingga akhir hayat.

• Pengajaran
– Pengajaran ialah perubahan baru yang berlaku dalam pengetahuan, sikap dan kemahiran

• Pembelajaran
– Gabungan dua aspek, iaitu pengajaran bagi guru dan pemelajaran bagi pelajar

DEFINISI  • Pemelajaran – Aktiviti yang dilakukan oleh pelajar semasa mempelajari pelajaran yang diajar oleh guru • Instruksi – Penyusunan persekitaran dan maklumat dalam membantu pembelajaran pelajar • Akademik – Aktiviti yang berkaitan dengan aspek pendidikan seperti guru dan pelajar .

1996) ialah satu sains pengajaran yang merangkumi aspek kurikulum dan pengkaedahan pada peringkat kanak-kanak .DEFINISI • Disiplin  – Disiplin (Yaakub Isa. 1996) ialah peraturanperaturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik • Pedagogi – Pedagogi (Yaakub Isa.

1996) ialah perkembangan yang berkaitan dengan emosi.DEFINISI • Perkembangan Afektif – Perkembangan afektif (Yaakub Isa. perasaan dan sikap dan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan sikap. motivasi. pembawaan. citarasa dan nilai  • Pengajaran & Pembelajaran (P&P) – Wujudnya interaksi di antara guru (yang melaksanakan pengajaran) dan pelajar (yang mengalami pembelajaran) . keutamaan-keutamaan.

. – Menyediakan pendidikan asas kepada setiap pelajar bagi membolehkan mereka. sekurangkurangnya berkomunikasi dalam masyarakat seharian.DEFINISI  • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) – Memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh yang meliputi aspek rohani dan jasmani. bakat dan fizikal. – Memberikan pertimbangan kepada bakat setiap individu yang berbeza-beza. sosio-emosi. yang termasuk juga aspek kognitif.

1996) . (Yaakub Isa. emosi. yang termasuk juga aspek intelek. – Matlamat KBSM adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengembangkan potensi diri mereka dari segi rohani dan jasmani.DEFINISI  • Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) – Kesinambungan daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai 1988. dan psaikomotor secara menyeluruh.

DEFINISI • Taksonomi Bloom  – Dikemukakan oleh Benjamin Bloom merupakan satu sistem klasifikasi dalam bidang kognitif yang mempunyai enam peringkat yang disusun dari peringkat rendah hingga ke peringkat yang tinggi: pengetahuan. kefahaman. aplikasi. sintesis dan penilaian. analisis. .

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan .Falsafah Pendidikan Negara   Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

 Konsep Pendidikan Isu Pendidikan Cadangan .

it is conducted in a selected and controlled institutionalized environment which we call school” (Dictionary of Education 1979) .  “Education is a comprehensive process to develop individual’s abilities and behaviour.Konsep Pendidikan   Education = perkataan latin “e-ducere” yang bermaksud “ to lead out” atau memimpin. Furthermore. It is also a social process which provides opportunities for the individual to acquire social skills for personal development.

School is seen as a special environment which is the same as the social environment” John Dewey  “Education encompasses our whole being – physically. spiritually and intellectually. sweetness and bitterness. emotionally.“Education is a process to elevate man’s status.” Dr Yusuf al-Qardawi “Education is a process of changing the cultural values of each individual. training and indoctrination” Prof Dr Hassan Langgulung . Its purpose is to prepare men to face the world which is continually faced with good and bad. This change process takes place through teaching.

rohani.Falsafah Pendidikan Negara   Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan .

Sistem Pendidikan Malaysia Diploma/ijazah  STPM/Matrik(2 tahun) SPM KBSM Kurikulum Pendidikan Khas PMR UPSR Pra sekolah KBSR/KSSR .

Pra Sekolah   Untuk murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun  Matlamat i. Menguasai kemahiran asas iii. Memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah . Untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan ii.

Pra Sekolah   Visi “Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf dunia‟‟  Misi “ Membangunkan sistem pengurusan pendidikan yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara‟‟ .

.  Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukan sebagai bahasa kedua.Objektif Pendidikan Prasekolah   Mempunyai sifat peribadi.  Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran komunikasi.perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.  Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama.  Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

 Meliputi aspek-aspek JERI bagi melahirkan insan yang seimbang . harmonis dan berakhlak mulia. seimbang dan bersepadu. .MATLAMAT KBSR   Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh.

4 PRINSIP KBSR  PENDEKATAN BERSEPADU PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA .

1)PENDEKATAN BERSEPADU   Satu pendekatan di mana unsur-unsur pengetahuan. kemahiran dan nilai digabungkan untuk mewujudkan kesepaduan JERI. Penyerapan iii. Kesepaduan antara dua unsur iv.  Konsep kesepaduan melalui 4 cara:i. Penggabungjalinan Kemahiran ii. Unsur merentasi kurikulum .

.  Setiap potensi mempunyai hubungkait dengan potensi yang lain.2)PENDEKATAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH   Potensi individu tidak boleh dikembangkan secara berasingan.

Murid memperolehi ilmu dan kemahiran asas ii. Memupuk minat setiap murid untuk mencari ilmu .3) PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP   Institusi formal mempunyai 2 peranan iaitu: i. memberi sumbangan kepada khazanah ilmu sedia ada .

4)PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA   Semua murid pada tahap persekolahan yang sama mengikuti kurikulum yang sama  Tanpa mengambilkira jenis aliran persekolahan  Yang membezakan ? .

NILAI DAN SIKAP P.HIDUP .ISLAM P.KOMUNIKASI KEMAHIRAN ASAS 3M BAHASA MATEMATIK  MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA KEROHANIAN.MORAL PSK KEMANUSIAAN & PERSEKITARAN SAINS KAJIAN TEMPATAN MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU KESENIAN DAN REKREASI MUZIK SENI VISUAL PJK KEMAHIRAN HIDUP K.

.MATLAMAT KBSM   Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. emosi dan jasmani.  Bagi melahirkan insan yang seimbang. harmonis dan berakhlak mulia.  Meliputi aspek – aspek intelek. rohani. seimbang dan bersepadu.

PRINSIP –PRINSIP KBSM   Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah  Pendidikan umum untuk semua murid  Kesepaduan antara unsur-unsur JERI  Penekanan nilai-nilai murni  Pendidikan seumur hidup .

kemahiran dan kompetensi serta dapat melahirkan modal insan yang seimbang yang boleh menangani cabaran pada masa depan .DASAR DAN MATLAMAT KSSR   DASAR:Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilainilai murni. menguasai ilmu pengetahuan.  MATLAMAT:Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk dengan semangat cintai negara.

 Melengkapkan para pelajar dengan kemahiran asas yang penting supaya mereka berjaya dalam hidup mereka .TUJUAN PENDIDIKAN   Satu proses yang membolehkan seorang manusia mempelajari hidup sebagai seorang insan (mempunyai nilai moral yang tinggi) dan menjadi seorang ahli yang berguna dan diterima oleh masyarakat.

ii. iv. Menjaga diri Menyara keluarga Mengekalkan hubungan sosial dan politik Menghiburkan hati . iii.TUJUAN PENDIDIKAN   Spencer (1989) mengemukakan 4 tujuan pendidikan berikut: i.

tenaga manusia. kurikulum. pelajar.  . bahan pengajaran dan kepimpinan.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN  Ibrahim Mamat (1998) menyatakan bahawa di antara faktor-faktor itu adalah berkenaan kemudahan asas.

Mempunyai penguasaan dan pemahaman asasasas matematik yang tinggi.Ciri-Ciri Kecemerlangan Akademik  i. dan vi. ii. Tahap atau taraf membaca yang luas dan tingi. Mempunyai tahap pemikiran dan kematangan yang tinggi. v. iv. iii. Mempunyai keupayaan menulis yang tinggi. Menganuti orientasi atau disiplin diri yang ketat lagi tersendiri. . Mampu dan berupaya untuk berusaha dengan sendiri mencari atau mengumpul maklumat.

tetapi juga menjadi asas penyediaan masyarakat Malaysia bagi menjadikan negara ini sebuah negara maju. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  . • Masyarakat berilmu dan mempunyai pendidikan yang tinggi biasanya dikaitkan dengan masyarakat maju.• Perancangan pembangunan pendidikan masa kini bukan sahaja dibina sebagai mewujudkan kesinambungan perancangan masa lalu. makmur dan berbudaya yang tinggi. • Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam permbangunan sesebuah masyarakat dan negara. • Perancangan pembangunan pendidikan haruslah juga memberi perhatian kepada aspek ekonomi dan pelaksanaannya.

Memperluaskan pendidikan teknik dan vokasional. 1996) ialah a) b) c) Meningkatkan mutu pendidikan di semua peringkat.• Strategi-strategi pembangunan pendidikan (Yaakub Isa. Memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan di kawasankawasan luar bandar dan kawasan penduduk miskin di bandar. Memberikan keutamaan kepada pembangunan pendidikan rendah sebagai tahap pendidikan yang terpenting. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  d) e) f) g) h) . Memperluaskan lagi program perkhidmatan sokongan. Mengambil langkah-langkah ke arah penjimatan kos pendidikan tanpa menjejaskan mutu dan kecekapan pendidikan. Meningkatkan lagi pendidikan perguruan dan profession keguruan. dan Meningkatkan usaha memajukan mutu pendidikan dengan menggalakkan penyelidikan dan inovasi di peringkat sekolah dan daerah.

Perbezaan  .

Agenda Pengajaran • Gagne R. (1972) telah memberi panduan yang berguna dalam usaha kita menyampaikan sesuatu pelajaran. • Sembilan Agenda Pengajaran disesuaikan lagi membentuk Lima Belas Agenda Pengajaran (Smith dan Ragan. 1993)  .

• Sembilan Agenda Pengajaran (Events of Instruction) tersebut ialah i. iv. Menyatakan tujuan pengajaran (informing the learner of the objective). Mempersembahkan bahan yang dapat memberi rangsangan minda (presenting stimulus materials). iii. . Agenda Pengajaran  Mendapat perhatian pelajar (gaining attention). ii. Merangsang pelajar lepas (stimulate recall of prerequisite learning).

Memberi maklum balas (providing feedback). viii. Memberi bimbingan kepada pelajar (providing learning guidance). Menilai persembahan/produk (assessing performance). . Mencungkil agar pelajar membuat persembahan (elicit performance). ix. vi.Agenda Pengajaran  v. Memperbaiki agar ingatan lebih kekal dan pemindahan pengetahuan (enhancing retention and transfer). vii.

Memberi gambaran keseluruhan tentang topik yang akan diajar. Memberi tujuan pengajaran. ix. Proses maklumat dan contoh. Membuat latihan. . iv. Fokus kepada perhatian. Menilai maklum balas. vii. iii. viii. Mengingati pelajaran sudah yang berkaitan. Mengaktifkan perhatian terhadap pelajaran. Menggunakan strategi pembelajaran. x. vi.Agenda Pengajaran  • Lima Belas Agenda Pengajaran – Pengenalan (introduction) i. – Isi (body) v. ii. Menarik minat dan motivasi.

Agenda Pengajaran  – Penutup (conclusion) ix. Menilai persembahan. Menilai maklum balas dan mendapat bantuan (remediation). xv. Meringkas dan membuat ulangkaji. x. xi. . Memindahkan pengetahuan. Memberi motivasi sekali lagi dan menutup pelajaran. – Penilaian (assessment) xiv.

Isu?   Kualiti pencapaian pendidikan pelajar sangat bergantung kepada pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas. Seringkali dilihat bahawa pelajar amat sukar untuk memberikan tumpuan dan minat dalam mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dimana pengajaran yang melibatkan kaedah berpusatkan guru semata-mata tanpa ada sebarang alternatif atau usaha yang mampu menari minat dan penglibatan mereka. .

 . bermain dan tidak menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang diajar oleh guru. Pelajar juga sukar untuk membuat gambaran secara imaginasi tentang apa yang diajar oleh guru. pelajar kelihatan sukar untuk mengeluarkan pendapat serta idea ketika sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.  Situasi yang biasa dilihat di dalam kelas adalah kebanyakkan pelajar dilihat tidak melibatkan diri secara aktif sewaktu sesi P&P. pelajar kurang memahami dan mengingat apa yang diajar dalam kelas. Dari segi kemahiran berfikir. mereka seringkali bersembang. Akibatnya.  Hal ini terjadi disebabkan fokus system persekolahan kita lebih tertumpu kepada satu kecerdasan sahaja iaitu verballinguistik dimana guru kebanyakkan lebih selesa menggunakan kaedah tradisional tanpa menggunakan bahan mengajar serta aktiviti yang bersesuaian dan membuatkan pelajar kurang berminat untuk terlibat aktif dalam kelas.

. emosi dan alam fizikal di persekitarannya.  Gaya pembelajaran merujuk kepada ciri istimewa keupayaan seseorang pelajar untuk memperlihat. berinteraksi dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran (Keefe. Atas perbezaan faktor-faktor tersebut. Seseorang pelajar mula belajar dari masa dia dilahirkan tetapi cara belajarnya adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosio-ekonomi dan budaya keluarga. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudacara melalui pelbagai strategi pengajaran yang dilakukan. gaya pembelajaran seseorang pelajar mungkin berbeza daripada gaya pembelajaran pelajar yang lain.1979). Walaupun seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri.

 Beberapa pihak berpendapat pelajar akan belajar dengan lebih berkesan jika diberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas.  Apabila guru tidak menunjukkan proses menimbul masalah atau persoalan – hanya memberi fakta dan peraturan kepada murid tanpa memberi peluang untuk membina soalan sendiri dan membuat penyelidikan – murid akan menghafal bahan tetapi tidak memahaminya atau menggunakannya. Disini peranan guru dilihat dapat memberi impak yang besar terhadap penglibatan pelajar di dalam kelas .

Seringkali dilihat bahawa pelajar amat sukar untuk memberikan tumpuan dan minat dalam mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dimana pengajaran yang melibatkan kaedah berpusatkan guru semata-mata tanpa ada sebarang alternatif atau usaha yang mampu menarik minat dan penglibatan mereka.  Kualiti pencapaian pendidikan pelajar sangat bergantung kepada pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru di dalam kelas. .

Interpersonal. Visual-Ruang. Kecerdasan pelbagai merangkumi lapan jenis iaitu Verbal-Linguistik. Intrapersonal dan Naturalis  Para pendukung PBL menyarankan kepada guru untuk mengajukan berbagai masalah nyata (real problem) untuk diselesaikan oleh pelajarnya. Kemudian pelajar diminta untuk berkomunikasi dengan rakan sekelilingnya untuk menemukan cara-cara terbaik untuk digunakan bagi memecahkan masalah nyata yang telah diajukan. . selanjutnya para pelajar akan melakukan berbagai macam bentuk belajar sesuai denga pilihannya. Logik-Matematik. Muzik.Isu pelajar dalam kelas   Teori kecerdasan pelbagai mengikut Howard Gardner (1983) mendefinasikan „Intelligence is the ability to create products that are valued within one or more cultural settings. Setelah para pelajar saling berkomunikasi dan berbincang.


 Tugas utama guru di dalam bilik darjah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan berdasarkan sukatan pelajaran serta mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang bermoral tinggi.  Untuk mencapai objektik ini, guru sebagai pengajar hendaklah merancangkan aktiviti pengajaran yang sesuai, alat bantu mengajar untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, melaksanakan rancangan mengajar yang telah disediakan dan membuat penilaian atas segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan.


 Melalui maklum balas yang diperolehi daripada penilaian, guru dapat menambahbaikkan proses pengajaran dan pembelajaran.  Guru harus menggunakan pendekatan yang kreatif dan kritis untuk menarik minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran.  Di pihak guru-guru pula merasakan pengorbanan mereka mencurahkan ilmu pengetahuan tidak mendatangkan pulangan yang setimpal dengan usaha mereka.

Tiga aspek   GURU  PELAJAR  IBU BAPA DAN PERSEKITARAN SEKOLAH .

Sebaliknya guru yang berhadapan dengan murid yang tidak berminat dalam pembelajaran akan kehilangan azam untuk mengajar . salah-padanan gaya pembelajaran pelajar dan strategi pengajaran mungkin berlaku  Ini mungkin boleh menyebabkan pelajar menjadi bosan dan tidak mengambil perhatian dalam pembelajaran semasa guru mengajar dan seterusnya tidak mencapai prestasi yang diingini. simulasi dan pengajaran reflektif (Freiberg 1996)  Hasil daripada kepelbagaian gaya pembelajaran di kalangan pelajar dan kepelbagaian strategi pengajaran di kalangan guru.Isu semasa dari Aspek guru:   Terdapat strategi yang berpusatkan guru seperti syarahan dan demonstrasi dan terdapat juga strategi yang berpusatkan pelajar seperti main peranan.

skor pencapaian yang meningkat dan perubahan harga diri dan moral sekolah ke arah yang lebih positif. mempercepatkan pembelajaran.  Siti Rahayah dan Ibrahim (2002) dalam kajian mereka mendapati bahawa kecerdasan pelbagai (multiple intelligence) apabila diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas.  . Abelson (1977) menyifatkan pelajar tidak akan menjadi seorang pelajar yang berkesan. menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan. fleksibel atau mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan sekiranya mereka tidak berupaya mengawal dan mengarah proses kognitif mereka.

tidak pilih kasih dan kurang menghukum secara deraan akan mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang sihat. peranan guru di dalam dan di luar bilik darjah. Keith (1979) menegaskan bahawa guru adalah agen sosialisasi yang berpengaruh.  Sebaliknya guru yang tidak adil. pilih kasih.  . semasa mereka berinteraksi dengan murid adalah penting.  Guru yang penyayang pula akan membentuk emosi pelajar yang stabil. Sifat –sfiat yang baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Sifat guru yang adil. Ini akan melahirkan sahsiah pelajar yang kurang baik. Sehubungan dengan itu. suka mendera pelajar akan menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar.

TERDAPAT TIGA JENIS RESPOND YANG DIDAPATI DARI MURID MURID MENGENAI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH:  TIDAK BERMINAT BELAJAR  BERMINAT BELAJAR TETAPI TIDAK PAHAM  BERMINAT BELAJAR TETAPI GURU GARANG .ISU DARI PERSPEKTIF MURID  SETELAH DIKAJI.

susah dan tiada kepentingan  Tidak membuat kerja rumah  Kurang galakkan dari ibu bapa .Isu murid   Persepsi terhadap Subjek – tidak minat.

Melalui bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan.PERSEKITRAN SEKOLAH   Persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan perkembangan sikap positif terhadap rakan dan sekolah. maka harapan untuk mempengaruhi pelajar-pelajar yang mengalami hubungan sosial adalah lebih cerah. membantu pembentukan sahsiah yang sempurna. maka harapan untuk mempengaruhi pelajar-pelajar yang mengalami hubungan sosial adalah lebih cerah. kerana pelajar adalah produk sekitarannya. . Sekitaran sekolah yang baik dapat bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan.

CABARAN GURU   Untuk menarik minat pelajar untuk belajar  Mengubah perspesi pelajar terhadap subjek  Memastikan pelajar membuat kerja rumah dan faham intipati kerja rumah  Mengadaptasi dengan kehadiran media sosial dan bijak menggunakannya didalam pengajaran dan pembelajaran. .

sahsiah pelajar dan penglibatan dalam kokurikulum sebagai penentu gred peperiksaan awam. Timbalan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. Untuk itu.Tidak lagi bergantung 100% peperiksaan – TPM 19/04/2009 KUALA LUMPUR 18 April – Sistem pendidikan negara bakal melalui transformasi penting tahun depan apabila tidak lagi bergantung 100 peratus kepada peperiksaan bagi menentukan gred pelajar. ia akan dimulakan dengan murid prasekolah dan tahun satu. 58  . Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) akan diperkenalkan yang memasukkan kecerdasan akademik.

Teks ucapan Muhyiddin dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran.” katanya yang juga Menteri Pelajaran.  Hadir sama. Datuk Dr.SPPK akan menyebabkan penumpuan terhadap peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Dom. 59 . Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dikurangkan. Datuk Alimuddin Mohd. Wee Ka Siong sempena pelancaran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2009 di sini hari ini. Ketua Pengarah Pelajaran. “Langkah ini secara keseluruhannya akan menyediakan modal insan yang holistik.

kementerian juga sedang menilai sama ada perlu mengadakan sehingga tiga peperiksaan awam. kata beliau. langkah itu menjadikan sistem pendidikan negara tidak terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga kelihatan mengabaikan aspek-aspek lain yang sama penting.Tahap pencapaian pelajar buat masa ini diukur 100 peratus kepada prestasi mereka ketika menjawab soalan peperiksaan akhir tahun dan awam. untuk jangka panjang. Malah. 60 .  Ka Siong pada sidang akhbar selepas itu berkata. SPPK akan meletakkan penekanan terhadap proses pembelajaran secara menyeluruh dan bukan setakat menjawab soalan peperiksaan sahaja. Katanya.

di bawah SPPK.Berasaskan sekolah (peperiksaan mingguan dan bulanan) . .Berpusat (Lembaga Peperiksaan menyediakan soalan standard peperiksaan di semua sekolah). 61 . Alimuddin ketika ditemui menambah. penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan lebih maksimum.Kokurikulum . pemberian markah untuk pelajar akan terdiri daripada empat punca iaitu: Jelas beliau. melalui SPPK.Psikometri (sikap atau sahsiah seseorang pelajar) .

Jelas beliau. 50 peratus berdasarkan pentaksiran dan 50 peratus lagi dalam peperiksaan manakala untuk SPM. katanya.” katanya.Katanya. pihak kementerian mencadangkan 70 peratus markah untuk UPSR adalah berasaskan pentaksiran dan hanya 30 peratus melalui peperiksaan umum.  “Untuk SPM kita menumpukan lebih sedikit pada peperiksaan kerana keputusan itu penting bagi penempatan pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta.Katanya. maklum balas yang diterima termasuk daripada para guru adalah amat positif. 30 peratus berdasarkan pentaksiran serta bakinya melalui peperiksaan. 62 . projek perintis SSPK telah dilaksanakan melibatkan 50 sekolah pada tahun lalu dan 500 lagi pada tahun ini. Bagi PMR pula.

“Macam itu juga dengan kokurikulum. sistem pentaksiran akan dimulakan dari tahun satu hingga enam untuk UPSR. “Sekarang ini pun dah buat. cuma tidak dimasukkan secara rasmi dalam penentuan gred peperiksaan awam pelajar. pengenalan SSPK tidak akan membebankan para guru kerana sebahagian pendekatan sistem itu sudah pun dimulakan. kita ada ujian mingguan. tetapi semuanya hanya simpan di sekolah dan tidak dimasukkan dalam keputusan akhir peperiksaan. main bola untuk sekolah. sekarang pun ada pelajar jadi pengawas. ujian bulanan dibuat oleh guru.Beliau berkata.” katanya. .  Jelasnya. tingkatan satu hingga tiga 63 bagi PMR manakala tingkatan empat dan lima untuk SPM.

kumpulan pertama pelajar yang akan dinilai UPSR mereka menggunakan kaedah SPPK ialah pada tahun 2015 iaitu apabila murid tahun satu 2010 menduduki peperiksaan awam pada tahun berkenaan.Katanya. beliau yakin SPPK akan dapat mencapai objektifnya kerana ia dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. 64 .  Jelas Alimuddin.

MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN  Peperiksaan Berpusat Pentaksiran Holistik 65 .

MENGAPA HOLISTIK Selari dengan Tuntutan Kurikulum Kebangsaan Selari dengan peranan Pentaksiran dlm pendidikan Holistik Selari dgn hasrat Mengupayakuasa Sekolah & Guru Selari dengan Misi Nasional dan PIPP Teras Ke-2 66 .

April 2009) 67 . SK Kodiang. Kubang Pasu Sk Seri Negeri. Langkawi SJK(C) Keat Hwa (H). 2.Sekolah Rintis SPPK Kedah  2008 1. Kota Star 2009  40 sekolah ( Surat dpd LPM . 3.

Menubuhkan jawatankuasa SPPK peringkat sekolah Mengumpulkan bahan/maklumat/laporan yang sedia ada yang boleh menjadi evidens untuk mentaksir pelajar Peperiksaan kaedah pentaksiran yang dijalankan di sekolah selain daripada peperiksaan yang berbentuk formal Dokumentasi yang direkodkan atau disimpan oleh guru sekolah 68  . D. C. B.Tugas dan tanggungjawab Sekolah Rintis SPPK A.

MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN  Peperiksaan Berpusat Pentaksiran Holistik 69 .

MENGAPA HOLISTIK Selari dengan Tuntutan Kurikulum Kebangsaan Selari dengan peranan Pentaksiran dlm pendidikan Holistik Selari dgn hasrat Mengupayakuasa Sekolah & Guru Selari dengan Misi Nasional dan PIPP Teras Ke-2 70 .

SISTEM PENDIDIKAN YANG HOLISTIK  Peperiksaan Berpusat Pentaksiran Holistik 71 .

Apa yang dilaporkan 72 Holistik  .Menyeluruh dari segi 1. Perkara yang ditaksir. Kaedah mentaksir. 2. Siapa mentaksir 4. 3.

Apa itu SPPK ?  73 .

Apa itu SPPK ?  Satu Sistem Pentaksiran yang 1. Merujuk kepada standard. fleksibel 4. seimbang 74 . 2. 3. holistik.

HOLISTIK dari segi Siapa yang mentaksir Perkara dilapor 75 .Perkara yang ditaksir Kaedah Mentaksir 1.

PENTAKSIRAN = PENGUKURAN + PENILAIAN  Peperiksaan Berpusat Pentaksiran Holistik 76 .

2.Rujukan Standard Apa yang ditaksirkan. tugasan dan pencapaian murid  dirujukkan kepada standard yang jelas dan nyata serta difahami semua… Standard merupakan penyataan kriteria umum yang menunjukkan tahap yg perlu dikuasai murid… Mendefinisikan „Kejayaan‟ 77 .

3.Fleksibel Bentuk dan pentadbiran boleh  keupayaan disesuaikan dengan individu yang ditaksir. Pentaksiran boleh dibuat dalam bentuk kertas & pensil / menggunakan komputer / talian 78 . rekod dan lapor yang sepatutnya dan dengan adil. dengan prinsip taksir bila bersedia.

Seimbang   Lebih daripada satu sumber skor digunakan dalam memberikan gambaran keseluruhan tentang murid  Keseimbangan diperoleh dengan mengambil kira skor daripada dua mod pentaksiran  Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)  Pentaksiran Berasaskan Pusat (PBP) 79 .4.

 Apa dan bagaimana PENTAKSIRAN berlaku? 80 .

Perkara dilapor 81 . Perkara yang ditaksir 2. Siapa yang mentaksir 4.Kaedah Mentaksir HOLISTIK 3.1.

1. Pencapaian…(achivement) Profile – Achivement – Development .Involvement ……P A DI 82 .(Profile). kemahiran dan nilai yang  menjurus kepada     Profil…. Perkara yang ditaksir Pengetahuan. kefahaman. Penyertaan… (involvement). Perkembangan…(development).

Siapa yang mentaksir 4.1. Perkara yang ditaksir 2. Perkara dilapor 83 .Kaedah Mentaksir HOLISTIK 3.

2. Kaedah Mentaksir Merangkaikan lima kaedah pentaksiran yang terdiri  daripada      Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik 84 .

Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai) SPPK Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Ko kurikulum (PAJK) 85 .

Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka. manakala pihak sekolah akan mentadbir. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Digunakan untuk mentaksir trait psikologi (semula jadi) murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM). cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan PENTAKSIRAN PUSAT Mempunyai piawai (standard). panduan dan peraturan. ibu bapa dan organisasi luar. ditadbir. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. dibina. 86 .PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI & KOKURIKULUM Mengukur dan menilai prestasi. Instrumen. kokurikulum dan ekstrakurikulum. memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. KAEDAH PENTAKSIRA N PEPERIKSAAN PUSAT Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh LPM. diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid.

ditadbir. dibina. 87 . diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun.PENTAKSIRAN SEKOLAH   Pentaksiran yang dirancang. ibu bapa dan organisasi luar.

manakala pihak sekolah akan mentadbir. memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan. instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM). panduan dan peraturan.PENTAKSIRAN PUSAT   Mempunyai piawai (standard). 88 .

Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah.PEPERIKSAAN PUSAT   Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh LPM. 89 .

90 .  Mengukur dan menilai prestasi. kokurikulum dan ekstrakurikulum. penglibatan dan PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI & KOKURIKULUM penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK   Digunakan untuk mentaksir trait psikologi (semula jadi) murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Instrumen. cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan 91 .

1. Siapa yang mentaksir 4. Perkara yang ditaksir 2. Perkara dilapor 92 .Kaedah Mentaksir HOLISTIK 3.

ibu bapa.3. Siapa Mentaksir   Guru. agensi luar. pemeriksa / pentaksir luar. rakan sepembelajaran sendiri dan mesin 93 .

Siapa yang mentaksir 4.1. Perkara dilapor 94 . Perkara yang ditaksir 2.Kaedah Mentaksir HOLISTIK 3.

K …….Sa Kebudayaan... Apa yang di lapor  Prestasi pelajar akan dilaporkan dari segi. Potensi………P Akademik……A Sosial……….PASSak 95 .4.S Sahsiah……...

Pusat PAJK Pent. Psikometrik PASSaK Laporan pentaksiran PADI Perkara di taksir LIMA SERANGKAI Kaedah mentaksir 96 . Sekolah Pent. Pusat Pep.Pelaporan Potensi Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan Konstruk (perkara) Profil Pencapaian Perkembangan Penglibatan (Profile / achivement / development / involvement ) Kaedah Pent.

KONSTRUK Profil KAEDAH Pentaksiran Sekolah LAPOR Potensi Pencapaian Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat Akademik Sosial Perkembangan PAJK Penglibatan Ujian Psikometrik Sahsiah Kebudayaan 97 .

KONSTRUK Profil KAEDAH Pentaksiran Sekolah LAPOR Potensi Pencapaian (achivement) Perkembangan (development) Penglibatan (involvement) Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat PAJK Ujian Psikometrik Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan 98 .

KONSTRUK Profil KAEDAH Pentaksiran Sekolah LAPOR Potensi Pencapaian (achivement) Perkembangan (development) Penglibatan (involvement) Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat PAJK Ujian Psikometrik Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan 99 .

PS  PP Pentaksiran Pusat  PpP Peperiksaan Pusat PPsi Pentaksiran Psikometrik  PAJK Pentaksiran Aktiviti Jasmani Kokurikulum  Pentaksiran Sekolah 100 .

Pencapaian (Achievement) Apa (Ditaksir) PpP Akademik Apa (Dilapor) Pentaksiran Sekarang Bagaimana (Ditaksir) LPM Siapa (Mengesahkan) Siapa (Mentaksir) Pentaksir Luar Guru 101 .

Profil Pencapaian (Achievement) Apa (Ditaksir) Perkembangan (Development) Penglibatan (Involvement) PP Bagaimana PpP (Ditaksir) PAJK PPsi Guru Siapa (Mentaksir) Rakan Ibu Bapa Pentaksir Luar 102 PS Potensi Akademik Apa Sosial (Dilapor) Sahsiah Kebudayaan (Akan datang) Pentaksiran Holistik Siapa (Mengesahkan) LPM + Badan Pentaksir Bertauliah Dalam & Luar Negara .

PADI Apa (Ditaksir) PASSaK Apa (Dilapor) (Akan datang) Pentaksiran Holistik Lima Serangkai Bagaimana (Ditaksir) Siapa (Mengesahkan) Siapa (Mentaksir) 103 .

Pelaksanaan SPPK

104

PELAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI

105

BENTUK PENTAKSIRAN

106

3 Sekolah Menengah Atas Ting. 2 Ting. 4 Ting.WAJARAN PENTAKSIRAN Sekolah Rendah Pra Sekolah Tahap 1 Pra Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Sekolah Rendah Tahap 2 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Sekolah Menengah Rendah Ting. 1 Ting. 5 PS (70%) PAJK (30%) PS (70%) PAJK (30%) 100% PS (50%) PAJK (20%) 70% PS (35%) PAJK (15%) 50% PS (20%) PAJK (10%) 30% PP (30%) PpP (40%) 100% PP 30% PP 50% 70% PPsi PPsi PPsi PPsi PPsi PS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat PpP Peperiksaan Pusat PPsi Pentaksiran Psikometrik PAJK Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum 107 .

PELAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI  108 .

 109 .

Cadangan   Keperibadian guru: Guru mestilah mempunyai perawakan postitif dalam P&P.  Budaya sekolah  Aktiviti ko-kurikulum (Habib & Megat Ahmad Kamaluddin)  Sekolah sukan. sekolah muzik. sekolah seni – bagi mengembangkan potensi individu .

maka kepelbagaian usaha turut bergerak seiringan dengan pengajaran tersebut. Hal ini perlu bagi membolehkan pelajar mempunyai insiatif sendiri melibatkan diri dalam kelas secara suka rela tanpa ada paksaan atau sebagainya. Ini dapat dilihat apabila pelajar dapat memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru ekoran daripada penglibatan aktif pelajar dalam kelas.RUMUSAN   Secara keseluruhannya didapati bahawa pendekatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara konvensional sememangnya mempunyai keistimewaan dan menyumbang kepada potensi secara menyeluruh dalam diri pelajar. Guru sebagai tenaga pengajar harus peka dengan kebolehan dan potensi yang ada pada diri pelajar agar dapat disesuaikan dengan pengajaran. penglibatan ini membuahkan hasil dan kelebihan pada diri pelajar. Dalam masa yang sama. . Oleh kerana pelbagai subjet pada masa kini yang menjadi suatu keperluan kepada setiap pelajar untuk terus belajar dan meneroka.

 SEKIAN TERIMA KASIH 112 .