You are on page 1of 6

THI TH I HC VT L NM 2013

Thi gian lm bi: 90 pht

M 6301
H, tn th sinh:.................................................................... S bo danh:...........................................
Cho bit: hng s Plng h = 6,625.10 -34 J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10 -19 C; tc nh sng
trong chn khng c = 3.108 m/s; NA = 6,022.1023 mol-1
I. PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH. (40 cu, t cu 1 n cu 40)
Cu
Khong cch gia hai khe hp trong th nghim Young bng 6 ln bc sng nh sng th trn
01.
mn quan st s nhn c
A. 7 vn sng.
B. 11 vn sng.
C. 5 vn sng.
D. 13 vn sng.
Cu
Cho 3 im A, B, C thng hng, theo th t xa dn ngun m. Mc cng m ti A, B, C
02.
ln lt l 40dB; 35,9dB v 30dB. Khong cch gia AB l 30m v khong cch gia BC l
A. 78m
B. 108m
C. 40m
D. 65m
Cu
Chn kt lun sai khi ni v quang ph lin tc.
03.
A. Khi nhit tng dn th cng bc x cng mnh v min quang ph lan dn t bc x
c bc sng di sang bc x c bc sng ngn.
B. S phn b sng ca cc vng mu khc nhau trong quang ph lin tc ph thuc vo
nhit ca vt.
C. Quang ph lin tc do cc cht rn, cht lng hay cht kh p sut thp pht ra khi b nung
nng.
D. Khng ph thuc vo bn cht ca vt pht sng, m ch ph thuc vo nhit ca vt.
Cu
Nu t vo hai u mch RLC in p khng i U th hiu in th gia hai bn t l 120V.
04.
Cn nu t vo hai u mch in p xoay chiu u = U 2 cos t th dng in qua mch l

Cu
05.

Cu
06.

Cu
07.

Cu
08.
Cu
09.

i = 2 cos t (A) v tng tr mch khi bng


3

A. 60
B. 60 2
C. 120
D. 120 2
Mt con lc l xo c tn s gc ring = 25rad / s , ri t do m trc l xo thang ng, vt
nng bn di. Ngay khi con lc c vn tc 42cm/s th u trn l xo b gi li. Tnh vn tc
cc i ca con lc.
A. 60cm/s
B. 58cm/s
C. 73cm/s
D. 67cm/s
Sng dng trn dy nm ngang. Trong cng b sng, A l nt, B l bng, C l trung im AB.
Bit CB = 4cm . Thi gian ngn nht gia hai ln C v B c cng li l 0,13s. Tnh vn tc
truyn sng trn dy.
A. 1.23m/s
B. 2,46m/s
C. 3,24m/s
D. 0,98m/s
Hin tng no di y l hin tng quang in ?
A. Electron b bt ra khi b mt kim loi khi c ion dng p vo.
B. Electron b bt ra khi b mt kim loi khi b nung nng.
C. in tch b bt ra khi b mt kim loi khi c bc x bc sng ngn chiu vo.
D. Electron b bt ra khi b mt kim loi khi b chiu sng.
Hai ngun sng kt hp lun ngc pha c cng bin A gy ra ti M s giao thoa vi bin
2A. Nu tng tn s dao ng ca hai ngun ln 2 ln th bin dao ng ti M khi ny l
A. 0
B. A
C. A 2
D. 2A
Trong quang ph nh sng mt tri qua lng knh th
A. Chm tia mu tm b lch nhiu nht.
Trang 1/6 - M thi 6301

Cu
10.

B. Chm tia mu cam lch nhiu hn chm tia mu tm.


C. Chm tia mu vng lch t hn chm tia mu .
D. Chm tia mu b lch nhiu nht.
Mt ng c khng ng b ba pha mc hnh sao, khi ng c hot ng bnh thng in
p pha cc i bng 200V th cng sut tiu th in ca ng c bng 3240W v h s cng
sut cos = 0, 9 . Vo thi im dng in mt cun dy c cng i1 = 8A th dng in
hai cun dy cn li c cng tng ng l
A. i 2 = 11, 74A ; i3 = 3,74A
B. i 2 = 6, 45A ; i 3 = 1, 55A

Cu
11.
Cu
12.
Cu
13.

C. i 2 = 0 ; i 3 = 8A
D. i 2 = 10,5A ; 18,5A
Trong thi nghim Young v giao thoa anh sang a = 2mm , D = 2m . Ngun S phat hai bc xa
1 = 0, 7m va 2 = 0,5m . Vach en u tin quan sat c cach vn trung tm
A. 0,25
B. 0,375mm
C. 1,75mm
Khi lng ht photon nh sng tm = 0, 4m l

A. 1, 25.10 35 kg
B. 4, 23.1036 kg
C. 5,52.10 36 kg
D. 7,14.10 35 kg
Trong nguyn t hydro, khi lectron nhy t qu o M v qu o L th nguyn t pht ra bc
x c bc sng 0 . Nu lectron nhy t qu o L v qu o K th bc sng ca bc x
pht ra s bng
5
A. 0
7

Cu
14.

D. 0,35mm

1
5
0
0
C. 0
D.
15
27

t in p u = U 0 cos t vo hai u on mch cha mt in tr thun v mt t


2

B.

in mc ni tip. Khi , dng in trong mch c biu thc i = I0 cos t . Mc ni tip


4

vo mch t th hai c cng in dung vi t cho. Khi , biu thc dng in qua mch l
A. i = 0, 63I 0 cos ( t 0,147 ) (A)
B. i = 0, 63I0 cos ( t 0,352 ) (A)

Cu
15.

Cu
16.
Cu
17.

Cu
18.
Cu
19.
Cu

C. i = 1, 26I0 cos ( t 0,147 ) (A)


D. i = 1, 26I0 cos ( t 0,352 ) (A)
Th no l hin tng quang dn?
A. L hin tng in tr ca cht bn dn gim khi c nh sng chiu vo.
B. L hin tng in tr sut ca cht bn dn gim khi c nh sng chiu vo.
C. L hin tng xut hin electron v l trng trong cht bn dn khi c nh sng chiu vo.
D. L hin tng cht bn dn c th dn in khi c nh sng chiu vo.
Cng sut hao ph trn ng dy ti l 500W. Sau ngi ta mc vo mch t in nn
cng sut hao ph gim n cc tiu 245W. Tm h s cng sut lc u.
A. 0,65
B. 0,80
C. 0,75
D. 0,70
2
R
=
0,
45

Mt vng dy c din tch S = 100cm v in tr


, quay u vi tc gc
= 100rad / s trong mt t trng u c cm ng t B = 0,1T xung quanh mt trc nm
trong mt phng vng dy v vung gc vi cc ng sc t. Nhit lng ta ra trong vng
dy khi n quay c 1000 vng l
A. 1,396J
B. 0,354J
C. 0,657J
D. 0,698J
2
2
2
Cho phn ng 1 H + 1 H X + n . Bit ht khi ca cc ht nhn 1 H v X ln lt l
0,0024u v 0,0083u. Phn ng ny
A. ta ra 32,6MeV. B. thu 3,26MeV.
Ht s cp proton nm trong nhm
A. photon.
B. Lepton.
Bin iu sng in t l

C. ta 3,26MeV.

D. thu 32,6MeV

C. Mezon.

D. Barion.

Trang 2/6 - M thi 6301

20.
Cu
21.

A. lm thay i bin sng in t.


B. tch sng m tn ra khi sng mang.
C. trn sng m tn vi sng mang.
D. bin i sng c thnh sng in t.
9
238
U l cht phng x c chu k bn r T = 4,5.10 nm. Ban u phng th nghim c 40g
cht ny. Tnh s ht nhn

238

U b phn r sau 1 pht.

Cu
22.
Cu
23.

Cu
24.

A. 3, 72.10
B. 29, 66.106
C. 4,13.107
D. 5, 29.105
Khi in tch trn t tng t 0 ln 6C th ng thi cng dng in trong mch LC gim
t 8,9mA xung 7,2mA. Tnh khong thi gian xy ra s bin thin ny.
A. 7, 2.104 s
B. 5, 6.104 s
C. 8,1.104 s
D. 8, 6.104 s
Cho m p = 1, 0073u , m Li = 7, 0144u , m = 4, 0015u . Ngi ta dng proton c nng lng
7
1,6MeV bn vo ht nhn 3 Li ng yn v thu c hai ht ging nhau c cng ng nng.

Tnh ng nng mi ht.


A. 5,6MeV
B. 8,7MeV
C. 9,5MeV
D. 4,3MeV
Hai dao ng thnh phn vung pha nhau. Ti thi im no chng c li l x1 = 6cm v

x 2 = 8cm th li ca dao ng tng hp bng


A. 10cm
B. 14cm
C. 2cm
D. -2cm
235
Cu
Trong phn ng dy chuyn ca ht nhn U , phn ng th nht c 100 ht nhn 235 U b
25.
phn r v h s nhn notron l 1,6. Tnh tng s ht nhn b phn r n phn ng th 100.
A. 5, 45.10 23
B. 3, 24.1022
C. 6,88.10 22
D. 6, 22.10 23
Cu 26. on mch xoay chiu ni tip gm in tr thun R, t in C v cun cm thun L. t vo
hai u on mch mt in p xoay chiu n nh th in p hiu dng trn R, L v C ln
lt l 60V, 120V v 60V. Thay C bi t in C th in p hiu dng trn t C l 40V, khi
, in p hiu dng trn R l
A. 53,09 V
B. 63,33 V.
C. 40,57 V.
D. 47,72V.
x
=

4cm
Cu
Mt vt dao ng iu ha trn trc x. Ti li
ng nng ca vt bng 3 ln th
x
=

5cm
27.
nng. V ti li
th ng nng bng
A. 2 ln th nng.
B. 1,56 ln th nng. C. 2,56 ln th nng. D. 1,25 ln th nng.
Cu
Mt cht im chuyn ng trn ng trn ng knh AB = 10cm vi gia tc tip tuyn
28.
a = 2m / s 2 th hnh chiu ca n xung ng knh AB
A. dao ng iu ha vi bin 10cm.
B. dao ng iu ha vi chu k 1s.
C. dao ng iu ha vi gia tc cc i 2m / s 2 .
D. khng dao ng iu ha.
Cu
t in p xoay chiu vo on mch RLC. T in c in dung thay i c. Khi in
29.
dung t in ln lt l C1 = 18F v C 2 = 12F th in p hiu dng trn in tr c cng

Cu
30.
Cu
31.

Cu
32.

gi tr. in p hiu dng trn in tr R t cc i th gi tr ca C l


A. 7, 2F
B. 14, 4F
C. 15, 0F
D. 7, 5F
Hai mch dao ng LC c cng chu k T. Nu em tt c cc linh kin ca hai mch mc ni
tip nhau thnh mt mch dao ng mi th mch mi s c chu k dao ng bao nhiu?
A. T
B. 2T
C. T / 2
D. Khng xc nh.
Mt con lc n c chiu di dy treo 67cm, khi lng vt nng l 100g. Con lc dao ng
ti ni c gia tc trng trng g = 10m / s 2 . Khi con lc i qua v tr cn bng, lc cng dy
treo bng 1,468N. Vn tc ca vt nng khi i qua v tr ny c ln l
A. 1,53m/s.
B. 1,25m/s.
C. 2,04m/s.
D. 1,77m/s.
Lc no sau y c th gy ra dao ng iu ha cho mt vt?
A. Lc hp dn.
B. Lc tnh in tc dng ln vt nhim in.
Trang 3/6 - M thi 6301

Cu
33.

Cu
34.

Cu
35.

Cu
36.
Cu
37.

Cu
38.

Cu
39.

Cu
40.

C. Lc t tc dng ln cht st t.
D. Lc nng ca cht lng ln mt vt ni trn b mt cht lng.
Dao ng duy tr l dao ng tt dn m ngi ta
A. lm mt lc cn ca mi trng i vi vt chuyn ng.
B. tc dng ngoi lc bin i iu ha theo thi gian vi tn s bt k vo vt dao ng.
C. tc dng ngoi lc vo vt dao ng cng chiu vi chuyn ng trong mt phn ca tng
chu k.
D. kch thch li dao ng sau khi dao ng b tt hn.
Gi R, L, C ln lt l in tr thun, h s t cm ca cun dy v in dung ca t in, h
thc no sau y c cng th nguyn vi tn s gc ?
1
1
L
1
A.
B.
C.
D.
LC
RC
C
RL
Vn tc truyn sng m trong cht rn ln hn trong cht lng l v
A. bc sng ca sng m trong cht rn ln hn bc sng ca sng m trong cht lng.
B. tn s ca sng m trong cht rn ln hn tn s ca sng m trong cht lng.
C. mt vt cht trong cht rn ln hn trong cht lng.
D. nng lng sng trong cht rn ln hn trong cht lng.
c im no sau y khng phi ca tia laze?
A. C tnh nh hng cao.
B. C kh nng m xuyn rt ln.
C. C tnh n sc cao.
D. C mt cng sut ln (cng mnh).
Hai cht im dao ng iu ha trn hai qu o song song, cng phng, cng tn s nhng
lch pha nhau . Gi T l chu k dao ng. Khong thi gian ngn nht gia hai ln cc cht
im c cng li l
2T
.T
A. T / 2 .
B. T
C.
D.

2
Mt cht phng x c chu k bn r 1 pht. Ban u c N ht nhn. Hin ti c mt ht nhn
b phn r. Ht nhn th hai b phn r vo thi im
N
1
N
A.
pht.
B.
pht.
C. 1/ N pht.
D. ln 2.ln
pht.
ln 2
N ln 2
N2
Bin php no sau y khng gp phn tng hiu sut ca my bin p?
A. Dng li thp c in tr sut nh.
B. Dng li thp gm nhiu l thp mng ghp cch in vi nhau.
C. Dng dy c in tr sut nh lm dy qun bin p.
D. Thay li thp bng nhng kim loi khc c in tr sut nh, nh: ng, nhm, .
Khi ngun sng n sc t cch t bo quang in mt khong 0,2m th dng quang in bo
ha v in th hm ln lt l 18mA v 0,6V. Nu ngun sng t cch t bo quang in
mt khong 0,6m th dng quang in bo ha v in th hm ln lt l
A. 6mA v 0,6V.
B. 2mA v 0,2V.
C. 2mA v 0,6V.
D. 6mA v 0,2V.

II. PHN RING.


Phn A: DNH CHO BAN C BN (10 cu, t cu 41 n cu 50)
Cu
Tia X khc bc x hng ngoi ch
41.
A. n xuyn qua c vt rn.
B. n b nc v thy tinh hp th.
C. n khng phi l sng in t.
D. n c hnh thnh khng do s chuyn mc nng lng ca electron.
Cu
Trong vng giao thoa sng ca hai ngun kt hp A, B, im M cch A 13cm, cch B 55cm
42.
v im N cch A 105cm cch B 21cm l nhng im c bin cc i. Gia M v N c 17
dy cc i khc. Tm bc sng.
Trang 4/6 - M thi 6301

A. 7cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 2cm
Cu 43. in p hiu dng hai u in tr, hai u cun cm thun v hai u t in ln lt l
30 2 V , 60 2 V v 90 2 V . Khi in p tc thi hai u in tr l 30V th in p tc

Cu
44.

thi hai u mch l


A. 42,43V
B. 81,96V
C. 60V
D. 90V

Chiu bc x c bc sng vo catod ca t bo quang in. Dng quang in b trit tiu


khi U AK 4,1V . Khi U AK = 5V th vn tc cc i ca electron khi p vo anod l

Cu
45.

A. 2, 013.106 m / s
B. 2, 556.106 m / s
C. 1,789.106 m / s
D. 1, 225.106 m / s
Mch dao ng LC l tng gm cun dy cm thun L = 0, 39H v t in C = 18,94nF .
Thi gian ngn nht gia hai ln in tch trn cng bn t khc du nhau nhng nng lng
4
t trng bng nhau v bng Wt = 15.10 J l t = 1,8.104 s . Tnh in tch cc i trn t

Cu
46.

Cu
47.

Cu
48.

Cu
49.
Cu
50.

in.
A. 5,3.10 6 C
B. 8, 7.106 C
C. 4,8.106 C
D. 6, 2.10 6 C
Nng lng ta ra trong phn ng phn hch c nhiu dng nhng ch yu l t
A. ht khi ca cc ht sau phn ng so vi cc ht trc phn ng.
B. cc notron.
C. vic chuyn mc nng lng ca cc electron trong nguyn t.
D. ng nng ca cc ht sau phn ng.
Hai con lc n c chiu di v kch thc cc qu nng nh nhau nhng mt con lc lm
bng g v mt con lc lm bng kim loi ch. Cho hai con lc dao ng cng lc v cng li
cc i trong khng kh th con lc no s dng li trc?
A. Con lc bng g.
B. Con lc bng ch.
C. C hai dng li cng lc.
D. Khng xc nh c.
Bng n dy tc 220V-100W mc ni tip vi cun cm thun v t in. t vo hai u
mch in p xoay chiu n nh. Ban u n hot ng ng nh mc, sau t b nh
thng v ngn mch nn cng sut n gim mt na. Dung khng ca t ch c th nhn gi
tr no sau y?
A. 200
B. 264
C. 345
D. 310
0,
4

0,
76

m
Th nghim giao thoa vi nh sng trng
. rng ph bc 1 l 0,9cm.
Tm rng phn chng ln nhau ca ph bc 3 v ph bc 4.
A. 1,1cm
B. 1,5cm
C. 1,7cm
D. 1,4cm
Mt cht im dao ng iu ha khng ma st. Khi va qua khi v tr cn bng mt on S
ng nng ca cht im l 1,8J. i tip mt on S na th ng nng ch cn 1,5J v nu i
thm on S na th ng nng by gi l
A. 0,9J
B. 1,0J
C. 0,8J
D. 1,2J

Phn B: DNH CHO BAN NNG CAO (10 cu, t cu 51 n cu 60)


Cu
Tnh cng cn thit tng tc mt electron t trng thi ngh n vn tc 0,50c.
2
2
2
2
51.
A. 0,144m 0c .
B. 0, 225m 0c .
C. 0, 25m 0 c .
D. 0,5m 0c .
Cu
Mt con lc l xo treo thng ng : L xo nh c cng k, hai vt nng M v m c ni vi
52.
nhau bng si dy khi lng khng ng k; gi g l gia tc trng trng. Khi ct nhanh si
dy gia m v M th bin dao ng ca con lc gm l xo v vt M s l
Mg
mg
( M + m ) g . D. A = M m g .
A. A =
.
B. A =
.
C. A =
k
k
k
k
Cu
Bc sng ngn nht pht ra t ng tia X l 20pm. Tnh cng in trng trong ng tia X
53.
nu khong cch gia anod v catod l 75cm.
A. 82800V/m.
B. 74500V/m.
C. 92240V/m.
D. 68400V/m.
Trang 5/6 - M thi 6301

Cu
54.

Cu
55.
Cu
56.

Cu
57.

Chn pht biu sai. phng x


A. l i lng c trng cho tnh phng x mnh hay yu ca mt lng cht phng x.
B. ph thuc vo bn cht ca cht phng x, t l thun vi s nguyn t ca cht phng x.
C. ca mt lng cht phng x gim dn theo thi gian theo quy lut hm s m.
D. l i lng c trng cho tnh phng x mnh hay yu ca mt cht phng x.
Mt ci ng kn mt u cha khng kh. N c th to ra mt m c bn c tn s 512Hz.
Cng ci ng ny nu h c hai u th n c th to ra m c bn c tn s l
A. 256Hz.
B. 512Hz.
C. 1024Hz.
D. 128Hz.
"Sao Hm chnh chch ng Ty, sao Mai chnh chch bn ny ng ng". Cu ca dao ny
ni n hnh tinh no trong h Mt Tri?
A. Sao Hm l sao Thy v sao Mai l sao Kim.
B. Sao Hm l sao Thy v sao Mai l sao Mc.
C. ch l mt hnh tinh gi l sao Kim.
D. Sao Hm l sao Mc v sao Mai l sao Ha.
2000
Hz . Khi mch hot ng vi tn s ln hn
Mch RLC ni tip c tn s cng hng l

tn s cng hng th cm khng ca mch l ZL = 36 , v dung khng ca mch l

ZC = 16 . Tnh h s t cm L ca cun dy v in dung C ca t in trong mch.


A. 0,375mH - 1, 67.104 F .
C. 0,375mH - 10, 4F .

B. 6mH - 1, 67.104 F .
D. 6mH - 10, 4F .

Cu
58.

Mt bnh c momen qun tnh I ang quay chm dn u. Momen ng lng ca n


gim t L1 n L 2 trong khong thi gian t . Trong khong thi gian t bnh quay
c mt gc l
t ( L2 + L1 )
t ( L1 L2 )
t ( L1 L2 )
t ( L2 + L1 )
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
I
2I
I
2.I

Cu
59.

Cho hng s Hp-bn H = 1,7.10 2 m / (s.nm nh sng). Mt Thin H cch xa chng ta

Cu
60.

1,5.106 nm nh sng c tc chy ra xa chng ta l


A. 25,5km/s.
B. 25,3 km/s.
C. 25km/s.
D. 23,4km/s.
Mt a mng, phng, ng cht, bn knh 2m c th quay c xung quanh mt trc i qua
tm v vung gc vi mt phng a. Tc dng vo a mt mmen lc 960N.m khng i, a
chuyn ng quay quanh trc vi gia tc gc 3rad / s 2 . Khi lng ca a l
A. 960kg.
B. 160kg.
C. 240kg.
D. 80kg.

Trang 6/6 - M thi 6301