You are on page 1of 1

Discuţii privind condiţiile de admisibilitate a recursului declarat de debitoare împotriva hotărârii prin care s-a deschis procedura insolvenţei, la cererea

reprezentantului său
13 mai 2013 | Anca BUTA 491 citiri

Fără a încerca să tratăm exhaustiv aspectele privind admisibilitatea căii de atac împotriva hotărârii judecătorului sindic, a reprezentării societăţii comerciale sau a concurenţei unor norme, prezentăm motivarea unei hotărâri, în scopul evident de a supune dezbaterii profesioniştilor aspectele incluse în materialul următor. Prima instanţă a admis cererea formulată de către debitoare şi, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus deschiderea procedurii insolvenţei. Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a declarat recurs MGC, în calitate de asociat şi creditor al debitoarei solicitând admiterea acestuia şi modificarea încheierii recurate în sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei faţă de SC SID SRL. Asupra excepţiei admisibilităţii recursului, părţile nu s-au pronunţat, cu toate că au fost citaţi în acest sens. Recursul declarat, a fost apreciat ca fiind întemeiat, în majoritate . În prezenta cauză, raportat la starea de fapt şi la aspectele de drept incidente, instanţa a considerat că are de analizat trei aspecte principale excepţia admisibilităţii recursului, efectul incidenţei Legii concordatului asupra cererii de faţă şi posibilitatea formulării cererii, pendinte, de deschidere a procedurii insolvenţei, în maniera abordată de reprezentanta debitoarei. 1. Apreciind că, în speţă, ar fi incidentă excepţia inadmisibilităţii recursului, raportat la condiţiile speciale impuse de dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privitoare la procedura de soluţionare a cererii formulate de debitor, Curtea, în majoritate, a considerat că recursul este admisibil. - În dezacord cu opinia majoritară, s-a considerat că recursul declarat de MGC, în calitate de asociat şi de (afirmat) creditor al debitoarei S.C. SID S.R.L. este inadmisibil şi ar fi trebuit respins ca atare. Aceasta, întrucât potrivit dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 85/2006, „dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 27, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform art. 28 alin. 1 lit. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. a) – f) şi h) la termenul prevăzut la art. 28 alin. 2 ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. 2, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorulsindic va dispune administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. Admiţând opoziţia, judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioară a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariţiei stării de insolvenţă”.