You are on page 1of 7

ANNEXOS UNITAT DIDCTICA: Laura Ruiz Miralles Coneixem, tinguem cura i aprenem a preservar la nostra salut i la de la muntanya tot

gaudint daquesta i dels seus recorreguts!

ANNEX 1: DIARI GRUPAL

-Perqu considerem utilitzar un diari grupal per desenvolupar la unitat didctica? Ls dun diari com a mtode autoavaluatiu t la finalitat dobservar i recollir situacions del dia a dia a partir de la mirada personal de lalumnat. Hem plantejat un diari compartit per a cada grup de treball on cadascun/a dels membres pugui expressar les experincies sorgides al llarg del desenvolupament del projecte i sigui conscient de com es van relacionant amb els coneixements que va adquirint. Hem pensat que seria til un diari per a cada grup, per tal que poguessin aprendre els uns dels altres. Aix mateix, aquest recurs tamb permet a lalumnat fer comentaris sobre el seu propi procs daprenentatge, tot sent conscients de la seva manera daprendre (metacognici) i expressant dubtes i conflictes que van apareixent, i com gestionen tot plegat. Daltra banda, el diari t una alta crrega emocional, ja que est escrit de manera subjectiva i els permet verbalitzar els sentiments i sensacions que van sorgint a cada moment i el punt de vista de cada membre del grup. s important explicar a lalumnat lobjectiu del diari i oferir una srie de pautes orientatives per a que el resultat sigui positiu, com ara:

-Dia: -Quins continguts heu aprs? -Els heu vist tils? Per qu? -Han aparegut dubtes? Si s aix, com els heu solucionat? -Quin ser el segent pas que donareu? -Com us heu sentit treballant avui? -Han sorgit conflictes dins el grup? Si s aix, els heu solucionat? Com?

ANNEX 2:

En funci de la informaci subministrada pel professor i les informacions que anem extraient del procs en les diferents sessions i prviament a iniciar lactivitat de cada sessi, es proposa una pauta per lacci que respongui a les qestions segents, considerant el treball autnom de cada persona i el treball grupal: Aquesta pauta est adaptada segons la lectura de Captol 5. Ru, 2009, El aprendizaje autnomo en ES, Narcea , Madrid. o Avaluaci inicial:
Se quin s el meu rol en el grup? S el que he de fer?/ Sabem quins sn els nostres rols en el grup? Sabem com ens hem dorganitzar? Se a qui o a on puc consultar els dubtes? Sabem a qui o a on podem consultar els dubtes? Se com responsabilitzar-me de la meva tasca en el grup? Hem pactat els criteris de responsabilitat de la nostra tasca grupal? Se com ajudar als meus companys i facilitar-los la feina? Sabem com ens ajudarem com a grup i ens facilitarem la feina? Com em sento a lhaver dajudar a companys ms petits? Em veig capa de guiar-los i ajudar-los? Que he de tenir en compte?/ Com ens sentim a lhaver dajudar als companys ms petits? Ens veiem capaos e guiar-los i ajudar-los? Qu hem de tenir en compte? Crec que puc respectar els temps establerts per realitzar la meva funci? Com puc millorar la meva organitzaci?/ Com podem respectar els temps establerts per a realitzar les funcions establertes? Com podem millorar la nostra organitzaci? Hem ser fcil implicar-me en el grup? Crec que podr aportar una bona tasca pel b grupal? Com ho podr fer?/ Creiem que podrem establir una connexi fluida de treball com a grup? Com ho podem fer? Estem contents de comenar la tasca? Que podem millorar? Qu he de fer/Qu hem de fer? Qu necessito/Qu necessitem? Com ho far/Com ho farem? Qu necessito saber/Qu necessitem saber? Amb qui ho far o ho discutir? Com se que s el correcte el que realitzo/el que realitzem?

Durant el procs dautoregulaci susar la pauta segent:


Crec que estic desenvolupant el meu rol correctament en el grup?/ Estem desenvolupant els diferents rols correctament en el grup? Com podrem millorar la organitzaci? Crec que estic consultant els dubtes que tinc? Creiem que estem consultant els dubtes adequats? Ens en estem sortint? Crec que mestic responsabilitzant de la meva tasca en el grup? Estem respectant els criteris de responsabilitat de les nostres tasques? Crec que estic ajudant als meus companys? Creiem que com a grup estem ajudant-nos mtuament? Com podrem millorar la nostra qualitat dajuda? Tenim presents les necessitats de cadasc? Crec que estic desenvolupant la tasca dajudar als companys ms petits correctament? Estic tenint en compte les seves necessitats?/Creiem que estem desenvolupant la tasca dajudar als ms petits correctament?/ Estem tenint en compte les seves necessitats? Crec que estic respectant els temps establerts per realitzar la meva funci? Com puc millorar la meva organitzaci?/ Creiem que estem respectant els temps establerts per a realitzar les funcions establertes? Com podem millorar la nostra organitzaci? Crec que estic implicat en el grup? Crec que estic aportant una bona tasca pel b grupal? /Creiem que estem establint una connexi fluida de treball com a grup? Estem contents de desenvolupar la tasca? Que podem millorar? Qu mest succeint/ens est succeint? Faig/Fem el que ens proposvem? Obtinc el que em proposo/obtenim el que ens proposem? Perqu succeeix? Quina explicaci puc donar/podem donar? Quines sn les ms rellevants i perqu? A quines conclusions arribo/arribem? Quines evidncies selecciono/seleccionem? Per on continuar? Qu caldria modificar? En quins aspectes i mbits? Que dificulta el procs? Quines limitacions trobo/trobem?

Qu seria prioritari fer/saber?

En el moment de la sntesi susa la pauta segent:

Com crec que he desenvolupat el meu rol en el grup? He sabut resoldre els dubtes?/ Com creiem que desenvolupat els rols establerts en el grup? He aprs a discernir entre la tasca que puc fer sol/a i amb ajuda? Hem aprs a discernir entre la tasca que podem fer sols i les orientacions que hem de consultar? Crec haver estat responsable de la meva tasca? Creiem que ens hem responsabilitat de la nostra tasca com a grup? Crec que he ajudat als meus companys i els hi he facilitat la feina? Creiem que ens hem ajudat com a grup i ens hem facilitat la feina? Crec que he desenvolupat la tasca dajudar als companys ms petits correctament? Crec haver tingut en compte les seves necessitats?/Creiem que hem desenvolupat la tasca dajudar als ms petits correctament?/ Creiem haver tingut en compte les seves necessitats? Crec que he respectat els temps establerts per realitzar la meva funci? Que podria millorar?/ Creiem que hem respectat els temps establerts per a realitzar les funcions establertes? Com ho podrem millorar? Com mhe sentit en el grup/com ens hem sentit com a grup? He obtingut/ hem obtingut el que ens havem proposat? Que canviaria/que canviarem? Com he solucionat els problemes que he trobat/com hem solucionat els problemes trobats? Quina sntesi puc fer de la meva tasca en el grup/ Quina sntesi en podem fer del treball grupal en general?

ANNEX 3: Pauta avaluativa sobre hbits saludables

-Alimentaci: Creus que la teva alimentaci s ladequada? Creus que podries millorar-la? Quan pats fas al dia? Quina quantitat acostumes a menjar en cada pat? Thas informat sobre lequilibri entre els aliments que cal que prenguis al dia? Que opines sobre la frase: som all que mengem? Creus que una alimentaci adequada pot afavorir la teva salut i el teu benestar? Com et sents quan mengis masses greixos o quan no distribueixes b els pats? (cansat, abatut... timpedeix rendir en la teva capacitat fsica?...) creus

que lalimentaci t a veure amb el teu estat energtic i estat dnim? Si fos aix que faries? On demanaries informaci? Que creus que hauries de menjar si fas alguna activitat fsica? Creus que una dieta poc saludable repercutiria en el teu rendiment? Desprs daquesta informaci fes una cerca de cada tem i troba la manera delaborar una pauta dalimentaci saludable.

-Activitat fsica: Creus que lactivitat fsica s important per sentir-te millor? Acostumes a fer algun tipus dactivitat fsica? Quina? Fas exercicis descalfament abans de fer-la? Creus que sn importants? Ets conscient de la teva respiraci? Utilitzes algun mtode de relaxaci quan et trobes molt nervis o estressat? Saps controlar i guiar la teva respiraci? Creus que s important per la teva salut? Creus que s important conixer el teu cos, escoltar-lo i prendre mesures quan tho demani? Com creus que pots aprendre a escoltar el teu cos? Desprs daquesta informaci fes una cerca de cada tem i troba la manera delaborar una pauta dactivitat fsica saludable.

-Son i descans: Quantes hores dorms al dia? Quantes hores creus que hauries de dormir? Com et sents quan et despertes? (cansat, abatut, descansat...) creus que les hores de son influeixen en com et sents quan thas de llevar? Qu pots fer per poder dormir millor i les hores corresponents? Descanses durant el dia entre activitat i activitat? Penses que s important poder tenir moments de relaxaci durant el dia? Perqu? Desprs daquesta informaci fes una cerca de cada tem i troba la manera delaborar una pauta de descans saludable.

ANNEX 4: PAUTA AVALUATIVA SOBRE LES ACCIONS I ACTITUDS EN EL MEDI NATURAL

Coneixes la muntanya del teu entorn? Tagrada caminar i fer senderisme?

Creus que s important recollir les deixalles quan fas un pcnic a la muntanya? Perqu? Quina creus que s la funci dels arbres i de les plantes? Creus que els/les tractes amb cura? Has pensat mai que la natura s lentorn de vida dels animals que hi viuen? Que creus que pot passar si no respectem lentorn? Quina creus que s la teva actitud quan vas a la muntanya? Amb quina paraula podries definir entorn natural? Que significa per tu? Perqu? Desprs daquesta informaci fes una cerca de cada tem i troba la manera delaborar una llista daccions que pots fer tu per afavorir lentorn natural.