You are on page 1of 3

Anul universitar: 2010-2011

PROGRAMĂ ANALITICĂ
Catedra: EFICIENTA ECONOMICA
Facultatea: MANAGEMENT.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREÇTI
Bibliografie
1 Andreica, M.,Previziune microeconomica,Cibernetica,2007
Însusirea de către studenĠi în mod logic, sistematic si coerent a conceptelor economice reIeritoare la ingineria aIacerilor
Stabilirea notei
finale
(procentaje)
28 0
PREVIZIUNE ECONOMICĂ
Denumirea
disciplinei
Puncte credit
08080701OC418123A Codul disciplinei
6
Forma de evaluare
(E – examen, V – verificare pe parcurs, C –
colocviu)
Obiective
1
Semestrul Anul
1
Facultatea
beneficiară
28 56
L/P S C Total
Numărul ore pe semestru / activităĠi
Management
Program de
masterat
ConĠinut (descriptori)
Examen60%
Proiect 30%
Participare la dezbateri 10%
Cap.1. Bazele previziunii economice
1.1.Aspecte coneptuale
1.2.Rolul previziunii economice
1.3.Paradoxul previziunii
Cap. 2. Tipologia problemelor de previziune.
2.1. Complexitatea problemelor de previziune
2.2. Metode de reducere a complexităĠii problemelor de previziune
2.3. Tipologia problemelor de previziune
2.4. CorespondenĠe între clase de probleme si metode de rezolvare
Cap. 3. Metode si tehnici de previziune
3.1. Metode si tehnici de previziune pe termen scurt
3.2 Metode si tehnici de previziune pe termen lung
Cap. 4. Previziunea în aIaceri
4.1. Previziunea Iluxurilor Iinanciare antrenate în aIaceri si a derulării aIacerilor
4.2. Planul de aIaceri - instrument de gestiune previzională a aIacerilor
4.3. ParticularităĠi ale previziunii veniturilor si costurilor generate de o nouă aIacere
4.4. Algoritmi de simulare a strategiilor de IinanĠare în aIaceri
Cap. 5. AplicaĠii ale metodelor de previziune în previzionarea proIitului în tranzacĠii comerciale transIrontaliere:
5.1. ComerĠul internaĠional
5.2. Leasingul transIrontalier
5.3 Factoringul internaĠional
5.4. Clase speciale de aIaceri
Cap.6. Gestiunea previzională a societăĠilor comerciale
6.1. Componentele gestiunii previzionale a societăĠilor comerciale
6..2. Lucrări speciIice gestiunii strategice si bugetare a societăĠilor comerciale
6. 3. CorespondenĠe între lucrări de previziune si metode de modelare
Cap. 7. Modele de previziune a dezvoltării economice pe termen lung
7.1. Formularea problemei de previziune pe termen lung
7.2. Algoritmi de rezolvare
Cap.8. Previziunea resurselor
8.1. Previziunea capacităĠilor de producĠie
8.2. Previziunea resurselor umane si materiale
8.3. Alocarea si armonizarea obiectivelor cu resursele
Cap.9. Previziunea investiĠiilor
9.1. Strategii de IinanĠare a investiĠiilor
9.2. Metodologii de evaluare a IezabilităĠii investiĠiilor
9.3. Modele de previziune a investiĠiilor la nivel micro si macroeconomic
Cap. 10. Previziunea dezvoltării sectoriale
10.1. ParticularităĠile previziunii dezvoltării sectoriale
10.2. Modele de previziune a dezvoltării sectoriale
Cap. 11. Previzunea dezvoltării regionale
11.1. ParticularităĠile previziunii dezvoltării regionale
11.2. Modele de previziune a dezvoltării regionale
MANAGEMENT.
Categoria formativă a disciplinei:
F - fundamentală, S - de specialitate, C - complementară
Categoria de opĠionalitate a disciplinei:
O - obligatorie, A - opĠională, F - facultativă, S - specială
C
O
V
Titulari
1 Profesor univ. dr. ANDREICA Marin
3 Andreica, R., Andreica, C., Ardelean, D.,Probleme ale IinanĠării IMM,Cibernetica,2003
2 Andreica, M.,Decizia de IinanĠare în leasing,Cibernetica,2003