You are on page 1of 6

THI TH I HC VT L NM 2013 Thi gian lm bi: 90 pht M thi 88A2 H, tn th sinh:.......................................................................... S bo danh:............ Cho bit: hng s Plng h = 6,625.

.10 -34 J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10 -19 C; tc nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; NA = 6,022.1023 mol-1 Cu 1: Cho mch in xoay chiu RLC mc ni tip, cun dy thun cm ( 2L > CR 2 ). t vo hai u on mch in p xoay chiu n nh u = U 2cos2ft (V). Khi tn s ca dng in xoay chiu trong mch c gi tr f1 = 30 2 Hz hoc f 2 = 40 2 Hz th in p hiu dng gia hai u t in c gi tr khng i. in p hiu dng gia hai u t in t gi tr cc i th tn s dng in bng A. 20 6 Hz. B. 50 Hz. C. 50 2 Hz. D. 48 Hz. Cu 2: S phng x v phn ng nhit hch ging nhau nhng im no sau y? A. u l cc phn ng ht nhn xy ra mt cch t pht khng chu tc ng bn ngoi. B. cc phn ng xy ra th u phi cn nhit rt cao. C. Tng khi lng ca cc ht sau phn ng ln hn tng khi lng ca cc ht trc phn ng. D. Tng ht khi ca cc ht sau phn ng ln hn tng ht khi ca cc ht trc phn ng. Cu 3: Chn cu sai khi ni v tnh cht v ng dng ca cc loi quang ph? A. Da vo quang ph lin tc ta bit c thnh phn cu to ngun sng. B. Da vo quang ph lin tc ta bit c nhit ngun sng. C. Da vo quang ph vch hp th v vch pht x ta bit c thnh phn cu to ca ngun sng. D. Mi nguyn t ho hc c c trng bi mt quang ph vch pht x v mt quang ph vch hp th ring c trng. Cu 4: Trong th nghim giao thoa nh sng khe Y-ng nu lm cho 2 ngun kt hp lch pha th vn sng chnh gia s thay i nh th no? A. X dch v ngun tr pha hn. B. Khng cn vn giao thoa na. C. Vn nm chnh gia khng thay i. D. X dch v ngun sm pha hn. Cu 5: Chiu mt chm nh sng trng song song hp (coi nh mt tia sng) t khng kh vo mt b nc vi gc ti bng 300. Di y b c mt gng phng t song song vi mt nc v mt phn x hng ln. Chm tia l ra khi mt nc sau khi phn x ti gng l A. chm sng song song c mu cu vng, phng hp vi tia ti mt gc 600. B. chm sng phn k c mu cu vng, tia tm lch t nht, tia lch nhiu nht. C. chm sng song song c mu cu vng, phng vung gc vi tia ti. D. chm sng phn k c mu cu vng, tia tm lch nhiu nht, tia lch t nht. Cu 6: Cho mt cun dy c in tr thun 40 v t cm
0, 4 H.

t vo hai u cun dy mt in p

xoay chiu c biu thc u = U0cos(100t /2) V. Ti thi im t = 0,1 s cng dng in trong mch c gi tr 2, 75 2 A. Bin ca in p xoay chiu t vo hai u cun dy bng A. 200 2 V. B. 220 V. C. 110 2 V. D. 220 2 V. Cu 7: Mt mch dao ng gm cun dy c t cm L = 1,5 mH v mt t xoay c in dung bin thin t C1 = 50 pF n C2 = 450 pF khi mt trong hai bn t xoay mt gc t 00 n 1800. Bit in dung ca t ph thuc vo gc xoay theo hm bc nht. mch thu c sng in t c bc sng 1200 m cn xoay bn ng ca t in mt gc bng bao nhiu k t v tr m t c in dung cc tiu? Cho 2 = 10 . A. 990. B. 880. C. 1210. D. 1080. Cu 8: Trn mt si dy n hi c hai im A, B cch nhau mt phn t bc sng. Ti thi im t, phn t si dy A v B c li tng ng l 0,5 mm v 0,866 mm(0,86
3 ), phn t si dy A ang i 2

xung cn B ang i ln. Coi bin sng khng i. Sng ny c bin A. 1,73 mm. B. 0,86 mm. C. 1,2 mm. D. 1 mm.
Trang 1/6 - M thi 88A2

Cu 9: Hai cht im dao ng iu ha cng phng, cng tn s, c phng trnh dao ng ln lt l: 2 +x 2 =13 cm 2 . x1 =A1cost+ cos t+ ( ) x =A ( ) Cho bit: 4x1 Khi cht im th nht c li x 1=1 cm 1; 2 2 2. 2 th tc ca n bng 6 cm/s, khi tc ca cht im th hai bng. A. 8 cm/s. B. 9 cm/s. C. 10 cm/s. D. 12 cm/s. Cu 10: Nng lng = hf m lectrn nm ngay trn b mt kim loi nhn t phtn c A. truyn hon ton cho lectrn mt ng nng ban u. B. cung cp cho lectrn mt cng thot v truyn cho lectrn mt ng nng ban u. C. cung cp hon ton cho lectrn mt cng thot. D. cung cp cho lectrn mt cng thot, truyn cho lectrn mt ng nng ban u v truyn mt phn nng lng cho mng tinh th kim loi. Cu 11: Mt my pht in xoay chiu mt pha c in tr trong khng ng k. Ni hai cc ca my pht vi mt on mch gm cun cm thun mc ni tip vi in tr thun. Khi rto ca my pht in quay u vi tc gc 3n vng/s th dng in trong mch c cng hiu dng 3 A v h s cng sut ca on mch bng 0,5. Hi khi rto ca my quay u vi tc gc n vng/s th cng dng in hiu dng trong mch c gi tr bng A. 3 A. B. 2 2 A. C. 3 3 A. D. 2 A. Cu 12: Mt u r khung dy dn quay u quanh trc xx vi tc 150 vng/pht trong mt t trng u c cm ng t B vung gc vi trc quay xx ca khung. mt thi im no t thng gi qua khung dy l 4 Wb th sut in ng cm ng trong khung dy bng 15 V. T thng cc i gi qua khung dy bng A. 6 Wb. B. 5 Wb. C. 4,5 Wb. D. 5 Wb. Cu 13: Mch dao ng LC l tng thc hin dao ng in t t do vi in p cc i gia hai bn t l 12 V. Ti thi im in tch gia hai bn t c gi tr q = 6.10 -9 C th cng dng in qua cun dy l i = 3 3 mA. Bit cun dy c t cm 4 mH. Tn s gc ca mch l A. 5.105 rad/s. B. 25.104 rad/s. C. 25.105 rad/s. D. 5.104 rad/s. Cu 14: Cho on mch AB gm hai on AN v NB mc ni tip, on AN gm bin tr R v cun cm thun c t cm L = H , on NB ch c t in vi in dung C khng i. t vo hai u A, B mt in p xoay chiu c biu thc u AB = 100 2cos100t (V) . Vn k c in tr rt ln mc vo hai u on AN. s ch ca vn k khng i vi mi gi tr ca bin tr R th in dung C ca t in c gi tr bng A.
104 F. 2
2

B.

104 F.

C.

104 F. 3

D.

104 F. 4

Cu 15: Phn ng nhit hch D + D X + n + 3, 25 MeV. Bit ht khi ca D l m D = 0,0024 u v 1 uc 2 = 931 MeV. Nng lng lin kt ca ht nhn X l A. 9,24 MeV. B. 5,22 MeV. C. 7,72 MeV. D. 8,52 MeV. Cu 16: Vch quang ph c tn s nh nht trong dy Ban-me l tn s f 1. Vch quang ph c tn s nh nht trong dy Lai-man l tn s f 2. Vch quang ph trong dy Lai-man st vi vch c tn s f 2 s c tn s bao nhiu? A. f 2 f1. B. f1 + f 2 . C. f + f . 1 2
f1.f 2

D. f1.f 2 .

Cu 17: Trong th nghim giao thoa khe Y-ng, khe S pht ra ng thi 3 nh sng n sc, c bc sng tng ng 1 = 0, 40 m, 2 = 0, 48m v 3 = 0, 64m. Trn mn, trong khong gia hai vn sng lin tip c mu cng vi mu vn trung tm, quan st thy s vn sng khng phi n sc l A. 35. B. 11. C. 44. D. 9. Cu 18: Dng bc x in t c bc sng = 330 nm chiu vo catt ca t bo quang in. Gii hn quang in ca catt l 0 = 660 nm, t gia ant v catt mt hiu in th U KA = - 1,5 V. ng nng cc i ca cc quang lectrn khi p vo ant l A. 5.10-20 J. B. 4.10-20 J. C. 3,01.10-19 J. D. 5,41.10-19 J. Cu 19: Mt cht phng x pht ra tia , c mt ht nhn b phn r sinh ra mt ht . Trong thi gian mt pht u, cht phng x sinh ra 360 ht , sau 6 gi th trong mt pht cht phng x ny ch sinh ra c 45 ht . Chu k ca cht phng x ny l
Trang 2/6 - M thi 88A2

A. 3 gi.

B. 4 gi.

C. 1 gi.

D. 2 gi.

7 Li ang ng yn. Phn ng ht nhn to ra hai ht ging nhau c Cu 20: Bn mt ht prtn vo ht nht 3 cng tc v hp vi phng chuyn ng ca prtn gc 60 0. Ly khi lng cc ht nhn theo n v u bng s khi. T s ln vn tc ca ht prtn v ca ht X l A. 0,5. B. 4. C. 0,25. D. 2. Cu 21: Mt mch dao ng l tng gm cun thun cm c t cm L v hai t in c in dung C ging nhau mc ni tip, kha K mc hai u mt t C. Mch ang thc hin dao ng in t th ta ng kha K ngay ti thi im nng lng in trng v nng lng t trng trong mch bng nhau. K t thi im bin ca cng dng in trong mch s A. gim 2 / 3 ln. B. khng i. C. tng 2 ln . D. gim 3 / 2 ln. Cu 22: t in p xoay chiu c gi tr hiu dng 60 V vo hai u on mch R, L, C mc ni tip th cng dng in chy qua on mch l i1 = I0 cos ( 100t + 7 /12 ) A. Nu ni tt t in C th cng dng in qua on mch l i 2 = I0 cos ( 100t /12 ) A. Biu thc in p xoay chiu gia hai u on mch l A. u = 60cos ( 100t + / 3) V. B. u = 60cos ( 100t + / 4 ) V. C. u = 60 2cos ( 100t + / 4 ) V. D. u = 60 2cos ( 100t + / 3) V.

Cu 23: Hai con lc n c cng khi lng vt nng, dao ng trong hai mt phng song song cnh nhau v cng v tr cn bng. Chu k dao ng ca con lc th nht bng hai ln chu k dao ng ca con lc th hai v bin dao ng ca con lc th hai bng ba ln con lc th nht. Khi hai con lc gp nhau th con lc th nht c ng nng bng ba ln th nng. T s ln vn tc ca con lc th hai v con lc th nht khi chng gp nhau bng 14 140 A. 4. B. .. C. .. D. 8. 3 3 Cu 24: Pht biu no sau y l khng ng? A. Chu k ca dao ng cng bc c th bng chu k ca dao ng ring. B. Tn s ca dao ng cng bc bng tn s ca lc cng bc. C. Tn s ca dao ng cng bc lun bng tn s ca dao ng ring. D. Chu k ca dao ng cng bc bng chu k ca lc cng bc. Cu 25: Mt chm nh sng n sc chiu ln b mt mt tm kim loi v lm bt cc lectrn ra khi kim loi ny. Nu tng cng chm sng ln ba ln th A. ng nng ban u cc i ca lectrn quang in tng ba ln. B. s lng lectrn thot ra khi b mt kim loi trong mi giy tng ba ln. C. ng nng ban u cc i ca lectrn quang in tng chn ln. D. cng thot ca lectrn gim ba ln. Cu 26: Mt con lc n c qu nng l mt qu cu bng kim loi thc hin dao ng nh vi ma st khng ng k. Chu k ca con lc l T0 ti mt ni g = 10 m/s2. Con lc c t trong in trng u, vect cng in trng c phng thng ng v hng xung di. Khi qu cu mang tch in q 1 th
1 chu k con lc l T1 = 3T0. Khi qu cu mang tch in q2 th chu k con lc l T2 = T0 . T s q bng 5 2 A. - 0,5. B. 1. C. 0,5. D. -1. Cu 27: Cho mch in xoay chiu RLC mc ni tip. in p xoay chiu t vo hai u on mch c biu thc u = U 2cost, tn s gc bin i. Khi = 1 = 40 (rad / s) v khi = 2 = 360 (rad / s) th cng dng in hiu dng qua mch in c gi tr bng nhau. cng dng in trong mch t gi tr ln nht th tn s gc bng A. 110 (rad/s). B. 200 (rad/s). C. 120 (rad/s). D. 100 (rad/s). Cu 28: Mt con lc l xo treo thng ng dao ng iu ho vi chu k T, bin 5 2 cm. Khi vt i qua v tr cn bng th ngi ta gi c nh im chnh gia ca l xo li. Bt u t thi im vt s dao ng iu ho vi bin l A. 5 2 cm. B. 2,5 2 cm. C. 5 cm. D. 10 2 cm.

Trang 3/6 - M thi 88A2

Cu 29: Mt m thoa c tn s dao ng ring 850 Hz c t st ming mt ng nghim hnh tr y kn t thng ng cao 80 cm. dn nc vo ng nghim n cao 30 cm th thy m c khuch i ln rt mnh. Bit tc truyn m trong khng kh c gi tr nm trong khong t 300 m/s n 350 m/s. Hi khi tip tc nc thm vo ng th c thm my v tr ca mc nc cho m c khuch i rt mnh? A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Cu 30: Cho hai ngun sng m kt hp A, B t cch nhau 2 m dao ng cng pha nhau. Di chuyn trn on AB, ngi ta thy c 5 v tr m c to cc i. Cho bit tc truyn m trong khng kh l 350 m/s. Tn s f ca ngun m c gi tr tho mn A. 175 Hz f < 262,5 Hz. B. 350 Hz f < 525 Hz. C. 350 Hz < f < 525 Hz. D. 175 Hz < f < 262,5 Hz. Cu 31: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s v c cc bin thnh phn ln lt l 2 cm, 5 cm. Bin dao ng tng hp l 3 cm. Chn kt lun ng? A. Hai dao ng thnh phn lch pha 1200. B. Hai dao ng thnh phn cng pha. C. Hai dao ng thnh phn ngc pha. D. Hai dao ng thnh phn vung pha. Cu 32: Mt con lc l xo dao ng iu ha c phng trnh dao ng x = A cos ( 4t + / 2 ) cm (t tnh bng s). K t thi im ban u t = 0, khong thi gian nh nht t s gia ng nng ca vt v th nng ca l xo bng 1/3 l A. 1/12 s. B. 2/7 s. C. 2/15 s. D. 1/6 s. Cu 33: Trn mt si dy AB hai u c nh ang c sng dng. Khi tn s sng l f 1 th thy trn dy c 11 nt sng. Mun trn dy AB c 13 nt sng th tn s sng l f2 phi c gi tr A.
6f1 . 5

B.

13f1 . 11

C.

5f1 . 6

D.

11f1 . 13

Cu 34: Mt vt dao ng iu ha dc theo trc Ox vi phng trnh x = A cos ( t + ) . Vn tc cc i ca vt l vmax = 8 cm/s v gia tc cc i a max = 162 cm/s2. Trong thi gian mt chu k dao ng vt i c qung ng l A. 20 cm. B. 8 cm. C. 16 cm. D. 12 cm. Cu 35: Mt l xo cng k = 50 N/m, mt u c nh, u cn li c treo vt nng khi lng m = 100 g. im treo l xo chu c lc ti a khng qu 4 N. Ly g = 10m/s 2. h thng khng b ri th vt nng dao ng theo phng thng ng vi bin khng qu A. 10 cm. B. 8 cm. C. 5 cm. D. 6 cm. Cu 36: t mt in p xoay chiu c biu thc u = U 0 cos ( 120t + /3) V vo hai u on mch gm mt 4 1 H ni tip vi mt t in c in dung C = 10 F . Ti thi im cun cm thun c t cm L = 24 3 in p gia hai u mch l 40 2 V th cng dng in qua cun cm l 1A Biu thc ca cng dng in qua cun cm l A. i = 2cos ( 120t + /6 ) A. B. i = 3cos ( 120t - / 6 ) A . C. i = 2 2cos ( 120t - /6 ) A. D. i = 3 2cos ( 120t - / 6 ) A. Cu 37: Mt con lc l xo dao ng tt dn trong mi trng c lc ma st nh, bin lc u l A . Quan st thy tng qung ng m vt i c t lc dao ng n khi dng hn l S. Nu bin dao ng lc u l 2A th tng qung ng m vt i c t lc dao ng cho n khi dng hn l A. S 2. B. 2S. C. S/2. D. 4S. -19 Cu 38: Catt ca t bo quang in c cng thot A = 5,68.10 J. Chiu vo catt bc x in t c bc sng = 0, 25m . Tch mt chm hp cc lectrn quang in v hng n vo t trng u c cm ng t r u r B = 10-4 T, sao cho vn tc ban u v 0 max ca cc lectrn quang in vung gc vi vect cm ng t B . Bn knh cc i ca qu o lectrn khi chuyn ng trong t trng l A. 4 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 2 cm. Cu 39: Hai ht nhn X v Y c ht khi bng nhau, s nucln ca ht nhn X ln hn s nucln ca ht nhn Y th A. nng lng lin kt ca ht nhn X ln hn nng lng lin kt ca ht nhn Y. B. ht nhn Y bn vng hn ht nhn X. C. nng lng lin kt ring ca hai ht nhn bng nhau.
Trang 4/6 - M thi 88A2

D. ht nhn X bn vng hn ht nhn Y. Cu 40: Chn cu sai khi ni v sng dng xy ra trn si dy? A. Hai im i xng nhau qua im nt lun dao ng ngc pha. B. Hai im i xng nhau qua im nt lun dao ng cng pha. C. Khong cch gia im nt v im bng lin k l mt phn t bc sng. D. Khong thi gian gia hai ln lin tip dy dui thng l na chu k. Cu 41: t mt in p xoay chiu c tn s f = 50 Hz v c gi tr hiu dng U = 220 V vo hai u on mch RLC ni tip. Cun dy thun cm c t cm L =
1 H,

in tr thun c gi tr R = 100 , t

in c in dung C thay i c. iu chnh C cho cng dng in hiu dng trong mch t gi tr cc i Imax. Gi tr ca C v Imax ln lt l A.
104 F; 2, 2 A. 2

B.

104 F; 2,55 A.

C.

104 F; 2, 2 A.

D.

104 F; 1,55 A. 2

Cu 42: t vo hai u on mch gm c ba phn t R, L, C mc ni tip (cun dy thun cm) mt in U 1 p xoay chiu c biu thc u = U 2 cos t. Cho bit U R = v C = . H thc lin h gia cc i 2 2L2 lng R, L v l A. R =
L 3

B. R =

2L 3

C. R = 3L.

D. R = L.

24 24 Na phng x - vi chu k bn r 15 gi, to thnh ht nhn con 12 Mg . Khi nghin cu Cu 43: ng v 11 24 24 mt mu cht ngi ta thy thi im bt u kho st t s khi lng 12 Mg v 11 Na l 0,25. sau bao lu t s ny bng 9 A. 25 gi B. 45 gi. C. 30 gi. D. 60 gi. Cu 44: Tnh cht no sau y l tnh cht chung ca tia hng ngoi v tia t ngoi? A. Lm ion ha khng kh. B. C tc dng nhit. C. C tc dng cha bnh ci xng. D. Lm pht quang mt s cht. Cu 45: Cho mch in gm ba phn t mc ni tip theo th t R, C, L. Trong cun dy thun cm c t cm L thay i c, in tr thun c gi tr R = 100 v t in c in dung C khng i. t vo hai u on mch in p xoay chiu tn s f = 50 Hz. Thay i L ngi ta thy khi L = L 1 v khi L =

L2 = A.

L1 2

th cng sut tiu th trn on mch bng nhau nhng cng dng in tc thi lch pha nhau B.
4 3 104 H; F. 3 3

mt gc 2/3. Gi tr ca L1 v in dung C ln lt l
2 3 104 H; F. 3 3

C.

1 3.104 H; F. 4 3

D.

4 3 3.10 4 H; F. 2 3

Cu 46: Mt sng ngang truyn trn si dy rt di nm ngang. Hai im P v Q nm trn si dy v cch nhau mt khong
5 4

( l bc sng). Bit rng phng truyn sng trn dy t P n Q. Chn kt lun

ng? A. Li ca P v Q lun tri du. B. Khi P c vn tc cc i th Q cng c vn tc cc i. C. Khi P v tr bin dng th Q v tr bin m. D. Khi P c li cc i th Q c vn tc cc i. Cu 47: Mt vt c khi lng m1 = 1,25 kg mc vo l xo nh c cng k = 200 N/m, u kia ca l xo gn cht vo tng. Vt v l xo t trn mt phng nm ngang c ma st khng ng k. t vt th hai c khi lng m2 = 3,75 kg st vi vt th nht ri y chm c hai vt cho l xo nn li 8 cm. Khi th nh chng ra, l xo y hai vt chuyn ng v mt pha. Ly 2 = 10. Khi l xo dn cc i ln u tin th hai vt cch xa nhau mt on l A. (4 4) cm. B. (2 4) cm. C. 16 cm. D. (4 8) cm. Cu 48: Ti hai im A v B trn mt nc cch nhau 8 cm c hai ngun sng kt hp dao ng vi phng trnh u1 = u2 = Acos40t tc truyn sng trn mt nc l 30 cm/s. Xt on thng CD = 4 cm trn mt nc c chung ng trung trc vi AB. Khong cch ln nht t CD n AB sao cho trn on CD ch c 3 im dao ng vi bin cc i l
Trang 5/6 - M thi 88A2

A. 6 cm. B. 8,9 cm. C. 3,3 cm. D. 9,7 cm. Cu 49: Khi cho mt tia sng i t nc c chit sut n 1 = 4/3 vo mt mi trng trong sut no , ngi ta nhn thy tc ca nh sng b gim i mt lng v = 108 m/s. Chit sut tuyt i n ca mi trng ny bng A. 1,5. B. 2 . C. 2,4. D. 2. Cu 50: Tm tc ca ht mzn nng lng ton phn ca n gp 10 ln nng lng ngh. Coi tc nh sng trong chn khng 3.108 m/s. A. 2,985.108 m/s. B. 1,2.108 m/s. C. 0,4.108 m/s. D. 0,8.108 m/s. --------------------------------------------------------- HT ----------

Trang 6/6 - M thi 88A2