You are on page 1of 4

STRATEGII PRIVIND PRODUSELE TURISTICE NOI Prin produs nou se înţelege orice produs care se deosebeşte de cele existente

prin cel puţin o caracteristică . Produsul nou poate fi: - un produs cu totul nou=se deosebeşte radical de celelalte, fiind conceput pornind de la nimic - un produs perfecţionat=un produs care se deosebeşte de celelalte existente prin una sau mai multe caracteristici , dar este destinat aceleiaşi pieţe - un produs similar =aceleaşi caracteristici,dar mai ieftin Strategii privind produsele noi: 1)Strategia inovãrii=înnoirea pe toate căile a produsului turistic(perfecţionare) 2)Strategia înnoirii=lansarea unui produs nou a)strategia înnoirii prin diferenţiere=înnoirea produsului din punct de vedere a unei singure componente b)strategia înnoirii prin ruptură = schimbarea tuturor componentelor produsului turistic 3)Strategia proactivã=scoaterea unui produs turistic înaintea concurenţilor 4)Strategia reactivã=scoaterea unui produs turistic după concurenţă ca reacţie la produsul turistic scos de concurenţă înainte

1)1) Strategia inovãrii Strategia inovãrii

4)4) Strategia Strategia reactivã reactivã

Strategii privind Strategii privind produsele produsele turistice noi turistice noi

2)2) Strategia înnoirii: Strategia înnoirii:

a)strategia a)strategia înnoirii înnoirii prin diferenţiere prin diferenţiere b)strategia b)strategia înnoirii înnoirii prin rupere prin rupere

3)3) Strategia Strategia proactivã proactivã

operatorii relativ repede produsul nou.din mai multe etape şi chiar multe etape şi chiar presupune crearea unui presupune crearea unui produs turistic intermediar produs turistic intermediar 4) 4) Analiza comercială: Analiza comercială: este necesară o estimare este necesară o estimare reală a vânzărilor potenţiale reală a vânzărilor potenţiale .operatorii b)adoptamţii precoce=adoptã tour . etc. idei care sunt în în beneficiul turismului şi şi beneficiul turismului 8)Procesul de difuzare : 8)Procesul de difuzare : idei în general. marketing agresiv forfetar. cum preţ forfetar. darn u relativ repede produsul nou. Sursele implicã grupuri de indivizi idei în general.concure a)inovatorii= adoptã imediat a)inovatorii= adoptã imediat nţii. dar care aşteaptã reacţia inovatorilor şi aşteaptã reacţia inovatorilor şi adoptanţilor precoce adoptanţilor precoce d)majoritatea tardivã=adoptã d)majoritatea tardivã=adoptã ultimii produsul turistic ultimii produsul turistic e)refractarii=personae e)refractarii=personae conservatoire care nu acceptã conservatoire care nu acceptã produse noi produse noi 1)1 Identificare ideilor ) Identificare ideilor 2) 2) Selectarea ideilor: nunu Selectarea ideilor: toate ideile sunt toate ideile sunt operaţionale şi de aceea operaţionale şi de aceea trebuiesc filtrate trebuiesc filtrate 7)Adoptarea produsului nou:se 7)Adoptarea produsului nou:se realizează în 5 etape: realizează în 5 etape: a)luarea la cunoştinţă = turiştii a)luarea la cunoştinţă = turiştii află despre existenţa noului află despre existenţa noului produs produs b)informarea=turiştii caută b)informarea=turiştii caută informaţii despre noul informaţii despre noul produs produs c)evaluarea=turiştii încearcă să c)evaluarea=turiştii încearcă să estimeze dacă este rentabil să estimeze dacă este rentabil să cumpere produsul cumpere produsul d)încercarea=turiştii încearcă d)încercarea=turiştii încearcă noul produs pentru a-l testa noul produs pentru a-l testa (dar la scară mica) (dar la scară mica) e)adoptarea=turiştii decide să e)adoptarea=turiştii decide să utilizeze în mod real şi cu utilizeze în mod real şi cu regularitate produsul nou regularitate produsul nou ETAPELE ETAPELE PROCESULUI DE PROCESULUI DE CREARE ŞI CREARE ŞI LANSARE AA LANSARE PRODUSELOR PRODUSELOR NOI NOI 3) 3) Testarea conceptului Testarea conceptului dede produs este unun lucru produs este lucru mai concret decât ideea dede mai concret decât ideea produs deoarece reprezintă produs deoarece reprezintă imaginea completă a a imaginea completă produsului turistic cucu toate produsului turistic toate componentele lui. de idei pot realizându-se la nivelul întregii pieţei. idei care sunt inventive . agenţii de turism şi produsul nou nţii. 6)Testarea pieţei: are caca 6)Testarea pieţei: are obiectiv evaluarea reacţiei obiectiv evaluarea reacţiei la la noua ofertă prin diferite noua ofertă prin diferite metode .din mai proces complex. agenţii de turism şi produsul nou b)adoptamţii precoce=adoptã tour . componentele lui. fapt ce presupune distincţie între cei care distincţie între cei care solicită produsul turistic solicită produsul turistic doar pentru a-l încerca şi şi doar pentru a-l încerca cei care-l recumpără cei care-l recumpără . 5) 5) Crearea noului produs: Crearea noului produs: se se realizează printr-un realizează printr-un proces complex. cum ar ar fi:fi: preţ metode .de noi produse: sese de noi produse: bazează pe imaginaţia bazează pe imaginaţia unor persoane unor persoane inventive .experţii. fapt ce presupune o o . marketing agresiv etc.experţii. dar care dormice de noi produse . Existã 5 categorii de clienţi : fi:turiştii.concure Existã 5 categorii de clienţi : fi:turiştii. Sursele implicã grupuri de indivizi de idei pot realizându-se la nivelul întregii pieţei. darn u au acces rapid la informaţii au acces rapid la informaţii c)majoritatea precoce=personae c)majoritatea precoce=personae dormice de noi produse .

4.sunt rentabile pe termen scurt h) . ………………………………………………………………………………………………………………….sunt produsele aflate-n faza de decline e) . Sunteţi directorul de turism în cadrul unei agenţii de turism şi trebuie să optaţi pentru o strategie privind produsele turistice existente.STRATEGII PRIVIND PRODUSELE TURISTICE EXISTENTE 1. Categorii de produse B.sunt produsele aflate-n faza de maturitate g) .au poziţia cea mai favorabilă b) .sunt produse relativ noi aflate-n faza de creştere c) . 3.. Realizaţi corelaţia dintre coloana A şi B. 2. 2.presupun cheltuieli mici aducând venituri mari i) .pot deveni rentabile dacă se soluţionează problema cu cheltuielile 3. …………………………………………………………………………………………………………………. Pe grupe motivaţi alegerea făcută în cazul: • • • • • Strategiei de penetrare a pieţei Strategiei de dezvoltare a pieţei Strategiei de dezvoltare a produsului Strategiei de retragere a produsului O situaţie întalnită în matricea BCG .. Completaţi graficul de mai jos: Cheltuieli promoţionale Mari Mic mare Preţuri 4. Caracteristici 1.mari generatoare de cheltuieli d) .cheltuieli mult prea mari k) .nu au şanse să-şi revină f) .au o problemă j) . Menţionaţi criteriile fundamentale ce stau la baza grupării produselor turistice în matricea BCG. A. VEDETE VACI DE MULS DILEME PUNCTE CRITICE a) .

i. -rata de creştere a pieţei(rata de creştere a vânzãrilor) -cota relativã de piaţã (rata de creştere a profitului) 2.g.j.c.b.h.Barem fişă de lucru 1.e. Strategia Penetrãrii Rapide Strategia Smântânirii Rapide a. f. Strategia Penetrãrii Progresive Strategia Smântânirii Progresive .k. d. VEDETE:-au poziţia cea mai favorabilã -sunt produse relativ noi aflate-n faza de creştere -mari generatoare de cheltuieli VACI DE MULS:-sunt produsele aflate-n faza de maturitate -sunt rentabile pe termen scurt -presupun cheltuieli mici aducând venituri mari DILEME:-au o problemã -cheltuieli mult prea mari -pot deveni rentabile dacã se soluţioneazã problema cu cheltuielile PUNCTE CRITICE:-sunt produsele aflate-n faza de decline -nu au şanse sã-şi revinã 1 2 3 4 3.