You are on page 1of 1

Ti si moje sve

Riječi i glazba: B. Brnas
D A

A

SS

:

Â

  Â

         Â
i - me o go - vo - ri

 Â

. ‰ ‰ .

1. Zvije - zde ne - bom Tvo - je 2. Sve na svije - tu

pi - šu, Te - bi,

G

D

A

SS

               Â
pje- sma no - ći duh moj k Te - bi sva - ko bi - će Tvo- jim du - hom

Ê Â Â Í

Ê Â . Â ‰ ‰ . Í

             Â
jut-rom sun - ce zo - ve me da i ja ra - do s nji-ma pjes-mu

no - si di - še

A

G

A

D

A

SS

. Â Â ‰ ‰ .
pje - vam: pje - vam:

               Â
Te - bi, Bo - že, Ti si mo - je Te - bi, Bo - že, Ti si mo - je

„ „
sve! sve!

D

S . Â A S. Â
Pripjev: Ti

Ê Â Â Â Â . Â Â Â Â . Í
si moj O - tac,

Ê A Â . Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â . Í
Ti si mo - ja ma - ti,

Ê Â Â Â Â Í

Ê G Â Â Â Â Í

 Â

pri - ja - telj vje - ran

D

A

SS Â A Â
i

    ‰ ‰
brat si moj,

 Â
Ti

Ê Â Â Â . Â Â Â Â Â . Í
si mi lju - bav,

Ê Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Í

. Â Â .

vječ - na pjes - ma mo - ja,

G

A

D

Ê SS . A Â Â Â Â Â Â . Â Â Â Â Â Â Í
za te živ - jet že - lim

. Â Â Â Â Â Â Â Â ‰ ‰ .
či - tav ži - vot svoj.