You are on page 1of 1

_

_
Hoà Hoaøi Anh
Anh
_
¸
Anh vaãn ñeán
G
,
,
duø trôøi
,
, ,
gioù möa giaêng
D/f#
,
,
,
khaép loái
,
, ,
duø cho nhöõng
, ,
,
,
_
¸
luùc
Em
giaù reùt
, ,
,
ru ñeâm muøa ñoâng
Bm
,
,
,
,
laïnh luøng
,
, ,
anh ñeán
C
, ,
vôùi aùnh maét
, , ,
bao tình
,
,
,
_
¸
yeâu
G
noàng naøn
,
,
,
nuï cöôøi treân moâi
C
,
, ,
,
xoùa heát
,
,
,
aâu lo.
D
,
, ,
Anh mang ñeán
G
,
,
cuoäc ñôøi
,
, ,
nhöõng phuùt
,
, ,
_
¸
giaây
D/f#
aám aùp
,
, ,
töïa ñaàu beân nhau
Em
, ,
,
,
döôùi aùnh saùng
, , ,
muoân vì sao
Bm
,
,
,
dieäu kyø
,
, ,
nhö
, ,
_
¸
thaép
Em
aùnh saùng
, , ,
cho tình yeâu
G
,
,
,
ñoâi mình
,
,
,
hoøa nhòp ñoâi tim
C
,
, ,
,
ngaøn lôøi
,
,
yeâu thöông.
F
,
,
,
_
¸
D
,
_
Laø ñoâi caùnh chim
G
,
,
,
naâng eùn bay
, ,
,
cuøng cuoäc
-/f#
,
, ,
ñôøi
, ,
laø nôi aám eâm
Em
, ,
,
,
em tìm
,
,
,
trong côn
,
, ,
_
¸
baõo
Bm
toá
, ,
anh dang caùnh tay
Am
, ,
,
,
ñoùn laáy
, , ,
em vaøo loøng
D
,
,
, ,
ñaët ngaøn yeâu
,
, ,
,
_
¸
thöông
Bm
leân chieác
, ,
,
hoân ngoït ngaøo
Em
,
,
, ,

em laéng
Am
,
,
nghe tim
,
,
,
mình haïnh phuùc
A7/c#
,
,
,
ngaát ngaây
, ,
,
traøo
,
,
_
¸
daâng.
D
, ,
_
Nguyeän ñi vôùi anh
G
,
,
,
suoát con
,
,
,
ñöôøng
-/f#
,
,
ñôøi
, ,
duø cho khoù khaên
Em
, ,
,
,
vaãn chôø
,
,
,
ta
,
,
_
¸
phía
Bm
tröôùc
, ,
vì em haõy tin
Am
, ,
,
,
khi coù
, , ,
anh daãn ñöôøng
D
,
,
, ,
ñaët vaøo tay anh
Bm
,
, ,
,
con tim em
, , ,
cuøng cuoäc
,
, ,
_
¸
ñôøi
Em
,

ñeå anh ñöa
Am
,
,
cho con
, , ,
thuyeàn mình
D
,
,
,
ñeán beán bôø
,
,
,
yeâu thöông.
G
,
,
,