You are on page 1of 15

TRNG I HC BCH KHOA H NI VIN CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG *

BI TP LN PHN TCH THIT K H THNG THNG TIN


TI:

PHN TCH THIT K H THNG QUN L TH VIN


Gio vin hng dn: TS. Trn c Khnh Nhm sinh vin thc hin: 1. Nguyn Th Nht L 2. Nguyn Ngn H 3. Cao Vit Linh 4. Trn Th Quang 20109443 20109259 20109308 20109353

Phn 1: Xc nh yu cu
1. S hot ng Quy trnh nghip v:
1.1.

ng k ti khon trong th vin:

M t hot ng - ng k ti khon th vin: B1: Ngi dng in thng tin c nhn vo bn ng k ti khon th vin. B2: Th th nhp thng tin ca ngi dng vo h thng. B3: H thng to mt ti khon mi vi thng tin ca ngi dng mi.

1.2.
act Use Case Mo...

Tm sch

M t hot ng Tm sch: B1: Ngi dng ng nhp vo ti khon th vin qua Internet. B2: H thng s kim tra thng tin Id v Password ca ngi dng ng cha? B2.1: Nu sai: Hin th thng bo li v thot khi h thng. B2.2: Nu ng: Hin th mn hnh sau ng nhp. B3: Ngi dng la chn phng thc tm kim: B3.1: Tm theo tn sch: Nhp tn sch vo key word tm kim ca h thng. B3.2: Tm theo tn tc gi: Nhp tn tc gi vo key word tm kim ca h thng.

B3.3: Tm theo tn Nh xut bn: Nhp tn NXB vo key word tm kim ca h thng. B4: Ty vo tng hnh thc m h thng tin hnh thao tc tm kim theo tn sch, tn tc gi hoc tn NXB. B5: Sau qu trnh tm kim kt thc, h thng s hin th kt qu ln mn hnh ngi dng v kt thc hot ng ca h thng.

1.3.
act Use Case Mo...

t sch
Nguoi dung He thong Thu thu

Dang nhap

Nhap thong tin sach

Kiem tra sach co trong he thong

[Khong] Thong bao loi [Co]

Kiem tra trang thai sach

Thong bao khong duoc phep muon

[Khong]

Kiem tra thong tin nguoi dung

Thong bao khong duoc phep muon

Lay ma so v a xac nhan dat sach

Thong bao ma so dat sach

Luu lai trang thai sach da duoc dat

Thong bao cho nguoi dung khi co sach

M t hot ng - t sch: B1: Ngi dng ng nhp vo ti khon th vin qua Internet. B2: Nhp thng tin quyn sch m mnh mun t.

B3: H thng s kim tra thng tin xem quyn sch ny c trong th vin khng? B3.1. Nu khng tn ti th thng bo li v kt thc hot ng. B3.2. Nu c sch trong h thng th kim tra xem trng thi ca sch xem c ai mn cha? C c t khng? B3.2.1. Nu khng c php t ~> thng bo li v kt thc h thng. B3.2.2. Nu sch c php t th h thng kim tra trng thi ngi dng c c quyn t sch khng? - Nu khng c, h thng thng bo li khng th t sch v kt thc hot ng. - Nu c, h thng thng bo m s t sch v xc nhn t sch vi ngi dng. B4: H thng lu li trng thi ca sch c t v thng tin ngi dng t. ng thi yu cu th th gi in thng bo cho ngi dng ngay khi c sch.

1.4.

Mn sch Mn sch c t trc:

act Use Case Mo...

M t hot ng Mn sch c t trc: B1: Ngi dng xut trnh th v m s t sch cho th th. B2: Th th nhp thng tin ca ngi dng v sch t vo h thng. B3: H thng kim tra thng tin ca ngi t sch v sch c t. B3.1: Nu c li th h thng s hin th thng bo li l kt thc hot ng. B3.2: Nu khng c li th h thng hin th thng bo thng tin hp l. B5: H thng lu li trng thi ca sch c mn v cp nht thng tin ngi dng mn sch.

B6: Th th giao sch v phiu mn sch. B7: Ngi dng nhn sch v phiu mn sch. Kt thc hot ng.

Mn sch khng t trc:


act Use Case Mo...
Nguoi dung Thu thu He thong

Trinh the thu v ien

Nhap v ao thong tin nguoi dung

Kiem tra thong tin nguoi dung

[ Co ] Thong bao loi Loi [Khong]

Chon sach

Cho phep muon sach

Thong bao duoc phep muon sach

Nhap thong tin sach

Cap nhat trang thai cua sang v a luu lai thong tin nguoi dung

Nhan sach v a phieu muon sach

Xac nhan muon sach

M t hot ng Mn sch khng t trc: B1: Ngi dng trnh th th vin cho th th. B2: Th th nhp thng tin ngi dng vo h thng.

B3: H thng kim tra thng tin ngi dng xem ngi dng c c php mn sch hay khng? B3.1: Nu c li, h thng hin th thng bo li v kt thc hot ng. B3.2: Nu khng c li th h thng thng bo c php mn sch. B4: Th th cho php ngi dng mn sch. B5: Ngi dng chn sch v mang ra quy th th. B6: Th th nhp thng tin sch c mn. B7: H thng lu li thng tin sch mn v cp nht thng tin ngi mn sch. B8: Th th giao sch v xc nhn mn sch. B9: Ngi dng nhn sch v phiu mn sch. Kt thc hot ng.

1.5.
act Use Case Mo...

Tr sch

M t hot ng - Tr sch: B1: Ngi dng xut trnh th v phiu mn sch. B2: Th th nhp thng tin ca ngi dng v sch c mn. B3: H thng kim tra thng tin ca ngi dng v sch mn: B3.1: Nu thng tin sai, h thng s hin th thng bo li v kt thc hot ng. B3.2: Nu thng tin ng h thng hin th thng bo xc nhn thng tin chnh xc. B4: Th th xc nhn tr sch, ngi dng nhn sch v phiu tr sch.

B5: H thng kim tra sch c t cha? B5.1: Nu sch c t th thng bo th th gi sch li quy. B5.2: Nu sch cha c t th xp sch v gi sch.
1.6.

Kim tra trng thi sch

2. S ca s dng S Use Case:


uc Use Case Mo... System

Dang ky tai khoan

Tim sach

Dat sach

User Tra sach

Librarian

[Option]

Muon sach

Xem trang thai sach

Ti liu ca s dng:
2.1.

Ca s dng: ng k ti khon th vin

Tc nhn: Ngi dng, th th. M t: Ngi dng in vo bn ng k to ti khon th vin v np li cho th th. Th th nhp thng tin ca ngi dng vo h thng. Sau khi ng k thnh cng ngi dng c th s dng ti khon th vin tham gia cc chc nng khc ca h thng nh tm sch, t sch, mn sch,

Tham chiu ti: Tm sch, t sch, mn sch, xem thng tin sch.
2.2.

Ca s dng: Tm sch

Tc nhn:: Ngi dng M t: Ngi dng ng nhp vo ti khon th vin qua internet v c th thc hin tm sch theo 3 phng thc: - Theo tn sch. - Theo tn tc gi - Theo tn nh xut bn Sau khi tm kim h thng tr v danh sch cc kt qu ph hp vi t kha cn tm. Tham chiu ti: t sch, xem thng tin sch.
2.3.

Ca s dng: t sch

Tc nhn: Ngi dng M t: Ngi dng ng nhp vo ti khon th vin v t sch m mnh mong mun. Sau khi t sch ngi dng s c h thng cung cp mt m s t sch. M ny s c s dng khi ngi dng n th vin mn sch. Tham chiu: Mn sch, tm sch
2.4.

Ca s dng: Mn sch

Tc nhn: Ngi dng, th th. M t: Mn sch c t trc: Ngi dng trnh th th vin v m s t sch cho th th. H thng s kim tra li thng tin m ngi dng t sch. Nu thng tin chnh xc th ngi dng c th nhn sch t th th v phiu mn sch.

Mn sch khng t trc: Ngi dng xut trnh th th vin cho th th. Th th s kim tra ngi dng c c quyn mn sch hay khng. Nu c php th ngi dng s chn sch v thng bo li cho th th. Th th lu thng tin ca ngi dng v sch c mn vo h thng. Sau khi kt thc ngi dng nhn sch v phiu mn sch. Tham chiu: t sch, Tr sch, Xem thng tin sch.
2.5.

Ca s dng: Tr sch

Tc nhn: Ngi dng, Th th M t: Ngi dng a sch v phiu mn sch cho th th. Th th kim tra li thng tin, nu ng ngi dng ly xc nhn tr sch v ra v. Th th lu thng tin vo h thng.
2.6.

Ca s dng: Xem trng thi sch

3. M hnh thc th lin kt:


Diagram: ERD Model
erd ERD Model

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
ID ID

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered MaSoSach Trial Version EA 9 MaSoThe

EA 9.3 Unregistered Trial Version NguoiSuDungEA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 Sach
HoTen TenSach

EA 9.3 Unregistered Trial Version 0..* EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
MatKhau muon sach chi tiet sach

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 TieuDe

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
NXB

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 Email
1..* DanhSachMuon TacGia

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EASoDienThoai 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

TrangThai EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 ID_Sach ID_NguoiSuDung ID NgayMuon
NgayTra

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9