TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ──────── * ───────

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Đức Khánh Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Nhật Lệ 2. Nguyễn Ngân Hà 3. Cao Viết Linh 4. Trần Thế Quang 20109443 20109259 20109308 20109353

Phần 1: Xác định yêu cầu
1. Sơ đồ hoạt động – Quy trình nghiệp vụ:
1.1.

Đăng kí tài khoản trong thư viện:

Mô tả hoạt động - Đăng kí tài khoản thư viện: B1: Người dùng điền thông tin cá nhân vào bản đăng kí tài khoản thư viện. B2: Thủ thư nhập thông tin của người dùng vào hệ thống. B3: Hệ thống tạo một tại khoản mới với thông tin của người dùng mới.

1.2.
act Use Case Mo...

Tìm sách

Mô tả hoạt động – Tìm sách: B1: Người dùng đăng nhập vào tài khoản thư viện qua Internet. B2: Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin Id và Password của người dùng đã đúng chưa? B2.1: Nếu sai: Hiển thị thông báo lỗi và thoát khỏi hệ thống. B2.2: Nếu đúng: Hiển thị màn hình sau đăng nhập. B3: Người dùng lựa chọn phương thức tìm kiếm: B3.1: Tìm theo tên sách: Nhập tên sách vào “key word” tìm kiếm của hệ thống. B3.2: Tìm theo tên tác giả: Nhập tên tác giả vào “key word” tìm kiếm của hệ thống.

B3.3: Tìm theo tên Nhà xuất bản: Nhập tên NXB vào “key word” tìm kiếm của hệ thống. B4: Tùy vào từng hình thức mà hệ thống tiến hành thao tác tìm kiếm theo tên sách, tên tác giả hoặc tên NXB. B5: Sau quá trình tìm kiếm kết thúc, hệ thống sẽ hiển thị kết quả lên màn hình người dùng và kết thúc hoạt động của hệ thống.

1.3.
act Use Case Mo...

Đặt sách
Nguoi dung He thong Thu thu

Dang nhap

Nhap thong tin sach

Kiem tra sach co trong he thong

[Khong] Thong bao loi [Co]

Kiem tra trang thai sach

Thong bao khong duoc phep muon

[Khong]

Kiem tra thong tin nguoi dung

Thong bao khong duoc phep muon

Lay ma so v a xac nhan dat sach

Thong bao ma so dat sach

Luu lai trang thai sach da duoc dat

Thong bao cho nguoi dung khi co sach

Mô tả hoạt động - Đặt sách: B1: Người dùng đăng nhập vào tài khoản thư viện qua Internet. B2: Nhập thông tin quyển sách mà mình muốn đặt.

B3: Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin xem quyển sách này có trong thư viện không? B3.1. Nếu không tồn tại thì thông báo lỗi và kết thức hoạt động. B3.2. Nếu có sách trong hệ thống thì kiểm tra xem trạng thái của sách xem đã có ai mượn chưa? Có được đặt không? B3.2.1. Nếu không được phép đặt ~> thông báo lỗi và kết thúc hệ thống. B3.2.2. Nếu sách được phép đặt thì hệ thống kiểm tra trạng thái người dùng có được quyền đặt sách không? - Nếu không được, hệ thống thông báo lỗi không thể đặt sách và kết thúc hoạt động. - Nếu được, hệ thống thông báo mã số đặt sách và xác nhận đặt sách với người dùng. B4: Hệ thống lưu lại trạng thái của sách đã được đặt và thông tin người dùng đã đặt. Đồng thời yêu cầu thủ thư gọi điện thông báo cho người dùng ngay khi có sách.

1.4.

Mượn sách  Mượn sách có đặt trước:

act Use Case Mo...

Mô tả hoạt động – Mượn sách có đặt trước: B1: Người dùng xuất trình thẻ và mã số đặt sách cho thủ thư. B2: Thủ thư nhập thông tin của người dùng và sách đã đặt vào hệ thống. B3: Hệ thống kiểm tra thông tin của người đặt sách và sách được đặt. B3.1: Nếu có lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi là kết thúc hoạt động. B3.2: Nếu không có lỗi thì hệ thống hiển thị thông báo thông tin hợp lệ. B5: Hệ thống lưu lại trạng thái của sách đã được mượn và cập nhật thông tin người dùng đã mượn sách.

B6: Thủ thư giao sách và phiếu mượn sách. B7: Người dùng nhận sách và phiếu mượn sách. Kết thúc hoạt động.

 Mượn sách không đặt trước:
act Use Case Mo...
Nguoi dung Thu thu He thong

Trinh the thu v ien

Nhap v ao thong tin nguoi dung

Kiem tra thong tin nguoi dung

[ Co ] Thong bao loi Loi [Khong]

Chon sach

Cho phep muon sach

Thong bao duoc phep muon sach

Nhap thong tin sach

Cap nhat trang thai cua sang v a luu lai thong tin nguoi dung

Nhan sach v a phieu muon sach

Xac nhan muon sach

Mô tả hoạt động – Mượn sách không đặt trước: B1: Người dùng trình thẻ thư viện cho thủ thư. B2: Thủ thư nhập thông tin người dùng vào hệ thống.

B3: Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng xem người dùng có được phép mượn sách hay không? B3.1: Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và kết thúc hoạt động. B3.2: Nếu không có lỗi thì hệ thống thông báo được phép mượn sách. B4: Thủ thư cho phép người dùng mượn sách. B5: Người dùng chọn sách và mang ra quầy thủ thư. B6: Thủ thư nhập thông tin sách được mượn. B7: Hệ thộng lưu lại thông tin sách đã mượn và cập nhật thông tin người mượn sách. B8: Thủ thư giao sách và xác nhận mượn sách. B9: Người dùng nhận sách và phiếu mượn sách. Kết thúc hoạt động.

1.5.
act Use Case Mo...

Trả sách

Mô tả hoạt động - Trả sách: B1: Người dùng xuất trình thẻ và phiếu mượn sách. B2: Thủ thư nhập thông tin của người dùng và sách đã được mượn. B3: Hệ thống kiểm tra thông tin của người dùng và sách đã mượn: B3.1: Nếu thông tin sai, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và kết thúc hoạt động. B3.2: Nếu thông tin đúng hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thông tin chính xác. B4: Thủ thư xác nhận trả sách, người dùng nhận sách và phiếu trả sách.

B5: Hệ thống kiểm tra sách đã được đặt chưa? B5.1: Nếu sách đã được đặt thì thông báo thủ thư giữ sách lại quầy. B5.2: Nếu sách chưa được đặt thì xếp sách và giá sách.
1.6.

Kiểm tra trạng thái sách

2. Sơ đồ ca sử dụng – Sơ đồ Use Case:
uc Use Case Mo... System

Dang ky tai khoan

Tim sach

Dat sach

User Tra sach

Librarian

[Option]

Muon sach

Xem trang thai sach

Tài liệu ca sử dụng:
2.1.

Ca sử dụng: Đăng ký tài khoản thư viện

Tác nhân: Người dùng, thủ thư. Mô tả: Người dùng điền vào bản đăng kí tạo tài khoản thư viện và nộp lại cho thủ thư. Thủ thư nhập thông tin của người dùng vào hệ thống. Sau khi đăng kí thành công người dùng có thể sử dụng tài khoản thư viện để tham gia các chức năng khác của hệ thống như tìm sách, đặt sách, mượn sách, …

Tham chiếu tới: Tìm sách, đặt sách, mượn sách, xem thông tin sách.
2.2.

Ca sử dụng: Tìm sách

Tác nhân:: Người dùng Mô tả: Người dùng đăng nhập vào tài khoản thư viện qua internet và có thể thực hiện tìm sách theo 3 phương thức: - Theo tên sách. - Theo tên tác giả - Theo tên nhà xuất bản Sau khi tìm kiếm hệ thống trả về danh sách các kết quả phù hợp với từ khóa cần tìm. Tham chiếu tới: Đặt sách, xem thông tin sách.
2.3.

Ca sử dụng: Đặt sách

Tác nhân: Người dùng Mô tả: Người dùng đăng nhập vào tài khoản thư viện và đặt sách mà mình mong muốn. Sau khi đặt sách người dùng sẽ được hệ thống cung cấp một mã số đặt sách. Mã này sẽ được sử dụng khi người dùng đến thư viện để mượn sách. Tham chiếu: Mượn sách, tìm sách
2.4.

Ca sử dụng: Mượn sách

Tác nhân: Người dùng, thủ thư. Mô tả:  Mượn sách có đặt trước: Người dùng trình thẻ thư viện và mã số đặt sách cho thủ thư. Hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin mà người dùng đã đặt sách. Nếu thông tin chính xác thì người dùng có thể nhận sách từ thủ thư và phiếu mượn sách.

 Mượn sách không đặt trước: Người dùng xuất trình thẻ thư viện cho thủ thư. Thủ thư sẽ kiểm tra người dùng có được quyền mượn sách hay không. Nếu được phép thì người dùng sẽ chọn sách và thông báo lại cho thủ thư. Thủ thư lưu thông tin của người dùng và sách đã được mượn vào hệ thống. Sau khi kết thúc người dùng nhận sách và phiếu mượn sách. Tham chiếu: Đặt sách, Trả sách, Xem thông tin sách.
2.5.

Ca sử dụng: Trả sách

Tác nhân: Người dùng, Thủ thư Mô tả: Người dùng đưa sách và phiếu mượn sách cho thủ thư. Thủ thư kiểm tra lại thông tin, nếu đúng người dùng lấy xác nhận trả sách và ra về. Thủ thư lưu thông tin vào hệ thống.
2.6.

Ca sử dụng: Xem trạng thái sách

3. Mô hình thực thể liên kết:
Diagram: ERD Model
erd ERD Model

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
ID ID

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered MaSoSach Trial Version EA 9 MaSoThe

EA 9.3 Unregistered Trial Version NguoiSuDungEA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 Sach
HoTen TenSach

EA 9.3 Unregistered Trial Version 0..* EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
MatKhau muon sach chi tiet sach

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 TieuDe

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9
NXB

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 Email
1..* DanhSachMuon TacGia

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EASoDienThoai 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

TrangThai EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9 ID_Sach ID_NguoiSuDung ID NgayMuon
NgayTra

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9.3 Unregistered Trial Version EA 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful