Tema Organizarea activităţii de asigurare în R Moldova 1. 2. 3. 4.

Dinamica şi incidenţa asigurărilor asupra economiei Iniţierea activităţii de asigurare în R Moldova Intermedierea în activitatea de asigurare Contabilitatea şi controlul intern al asigurătorului 1. Dinamica şi incidenţa asigurărilor asupra economiei Asigurările reprezintă un sector cheie al economiei, a carei influenţă se simte atât în protecţia în faţa riscurilor în domeniul economic si social, în rolul de stimulator al ideii de economisire pe termen mediu si lung, cât şi ca furnizor de fonduri pentru pietele financiare. Pentru a caracteriza importanţa asigurărilor în economie şi a analiza rolul acestora se utilizeaza anumiţi indicatori. Unul dintre aceşti indicatori este volumul total al primelor încasate, care exprimă dimensiunea unei pieţe a asigurărilor în mod absolut. (2007 – 724 mil lei 2008 – 833 mil lei). Un alt indicator este gradul de penetrare a asigurărilor exprimat ca raport între primele de asigurare încasate şi produsul intern brut (PIB), si este un indicator clasic ce reflecta importanţa asigurărilor în activitatea economica a unei ţări sau zone geografice. ( RM 2007,2008 se menţine la 1,3%) Aceasta penetrare a asigurarilor este rezultatul acţiunii conjugate a unor factori obiectivi si subiectivi. Cel mai important îl constituie creşterea venitului mediu pe locuitor. Pe plan internaţional, pe măsura ce creşte produsul intern brut pe locuitor, creşte şi mărimea primelor de asigurare ce revin pe un locuitor, şi invers. Asigurările reprezintă o ramură creatoare de valoare adaugată. Potrivit Sistemului Conturilor Naționale, în ramura de asigurări se încadrează companiile de asigurare, indiferent de riscurile pe care le acoperă, agenții și brokerii de asigurare, serviciile auxiliare ale asigurătorilor, consiliile asiguraților și organizațiile de expertiză. În producția brută a ramurii asigurărilor nu se include totalul primelor de asigurare, ci numai o anumită parte din acestea. Dintre elementele care alcătuiesc primele de asigurare si cotizatiile la casele de pensii, numai remunerarea activitatilor desfasurate de serviciul considerat reprezintă producție brută. Consumul intermediar al companiilor de asigurare cuprinde, în principal, chiriile, furniturile, materialele de birou, cheltuielile de telecomunicații, diurne și deplasare, iluminat, încălzit și cheltuielile de reparații. Valoarea adaugata bruta în ramura asigurarilor se obtine deducând din productia bruta consumul intermediar.De la un an la altul, valoarea adaugata bruta în ramura asigurarilor înregistreaza, dupa caz, cresteri sau scaderi, în functie de conjunctura economica si de amploarea evenimentelor produse (daune). Asigurările reprezintă o ramură creatoare de locuri de muncă. Concomitent cu creșterea numerică a persoanelor ocupate în asigurări, asistăm la sporirea productivității muncii acestora, exprimată ca valoare adaugată brută ce revine în medie pe o persoană ocupată în aceasta ramura.* Asigurarea este ramura participanta la oferta de capital de împrumut pe piața financiară. Pentru a putea face față obligațiilor curente și viitoare asumate față de asigurați și de beneficiarii contractelor de asigurări de viață, societățile de asigurări sunt obligate să constituie, după caz, rezerve de prime la asigurările de viață și rezerve de prime și de daune la asigurările de bunuri și la cele de răspundere. Rezervele de prime la asigurările de viață prezintă următoarele caracteristici:  se constituie în mod treptat, pe masura încasării primelor de la asigurări;  plățile pentru care se constituie rezerve sunt exigibile la termene îndepărtate;  în intervalul de timp cât se afla la dispozitia asiguratorului, rezervele respective ating dimensiuni importante si sunt folosite ca resurse proprii. Politica de plasamente a fiecărei societăți de asigurare este dictată de natura rezervelor constituite, de posibilitățile concrete de fructificare oferite de piața financiară, ca și prevederile legale privind nivelul lichidităților ce trebuie asigurate în orice moment și respectiv proporțiile investițiilor în diverse categorii de active. În ultima instanță, societățile de asigurări îndeplinesc un rol de intermediar între asigurații care dețin resurse temporar libere și persoanele fizice și juridice, care solicită resurse de împrumut. Acest rol

despăgubiri. cu efecte pozitive asupra stabilității monedei naționale. la care se anexează modelele de contracte şi de poliţe de asigurare. per sold.2006. ci numai o redistribuie: resursele provenite de la societățile de asigurări contribuie la consolidarea echilibrului monetar și evită apelarea la emisiunea monetară pentru finanțarea deficitului bugetar Există. în principal. un caz în care plasamentele societăților de asigurări au un caracter monetar : împrumuturile acordate de acestea pe baza polițelor de asigurări de viață. precum şi în condiţiile prezentei legi. care deţin licenţă de activitate eliberată în condiţiile prezentei legi. evaluarea şi diversificarea activelor. a societăților comerciale de producție și a băncilor un volum însemnat de resurse finaciare. mai efectuează și operații de reasigurare: cedează altor societăți o parte din riscurile subscrise de ele. influențând-o. totuși. b) certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor. fie pentru acoperirea deficitului bugetar. efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare. comisioane. care să includă: prognoza cheltuielilor de gestiune.12. 407-XVI din 21. societățile de asigurări influențează. e) baza tehnică pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice. Toate aceste sume se reflectă în balanța de plăți. Asigurătorul (reasigurătorul) nu poate fi înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale fără avizul Autorităţii de supraveghere. Pentru obţinerea licenţei. întocmit pentru primii 3 ani financiari. participări la beneficii. fluxurile de resurse financiare nu sporesc masa monetară în circulație. inclusiv cu investiţii străine. pozitiv sau negativ. primite sau plătite. În ambele cazuri. legalizată de actuar. după caz. Articolul 24. apar fluxuri în valută între țara considerată și țările partenerilor societăților de asigurare și reasigurare. inclusiv detaliile privind proprietatea şi poziţia financiară a reasigurătorului. nu numai pentru că pun la dispoziția autorităților publice. încasarea de prime. Acest lucru se întâmplă când societă țile de asigurări. calculul resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor de asigurare şi al marjei de solvabilitate. și primesc în schimb. Licenţa se acordă pe un termen nelimitat. politica de investiţii. crește masa monetară. prognoza primelor de asigurare şi a despăgubirilor de asigurare. Conform articolului 20 activitatea de asigurare (reasigurare) poate fi desfăşurată exclusiv de către asigurători (reasigurători). uneori. din: oferirea. g) business-planul potrivit categoriei şi clasei de asigurări. 2 Iniţierea activităţii de asigurare Conform Legii cu privire la asigurări nr. c) declaraţie scrisă despre provenienţa mijloacelor din capitalul social depus. și balanța de plăți a țării. dar această creștere este nesemnificativă și este ținută sub control. În masura în care operațiunile de reasigurare depășesc cadrul național. tarifele de asigurare şi structura lor. Prin activitatea desfasurată. ci și pentru faptul că ele participă la un proces de intermediere financiară nemonetară. sub formă de societate pe acţiuni de tip deschis.se apreciază în lumina fluxurilor bănești pe care societățile de asigurări le orientează către diver și solicitanți. . asigurătorul (reasigurătorul) prezintă CNPF. managementul riscului. următoarele documente şi informaţii: a) actul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată. negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare. lichidarea de daune. pe lânga asigurările directe. f) programul de reasigurare propus pentru a susţine clasa de asigurare. Cu sumele acordate astfel asiguraților. d) condiţiile de asigurare pentru fiecare clasă de asigurare separat. riscuri subscrise de alte societăți. portofoliul de active. Licenţierea asigurătorului (reasigurătorului) Activitatea de asigurare (reasigurare) poate fi desfăşurată numai de asigurătorii (reasigurătorii) care au obţinut licenţă de activitate în condiţiile Legii nr.activitate care constă. activitate de asigurare . Societățile de asigurări au un rol financiar foarte important. pozitiv sau negativ. constând din prime. Resursele bănești atrase în circuitul economic prin intermediul societăților de asigurare sunt reciclate de acestea și orientate fie pentru sporirea capitalului productiv al societăților comerciale direct sau prin mijlocirea băncilor.

Casa teritorială de asigurări sociale. Hotărăşte cu privire la contractarea de împrumut bancar pe termen lung. 7. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitate în domeniul asigurărilor este de 10000 lei. Inspectoratul de supraveghere a activităţii de asigurare 3. Hotărăşte alte probleme privind societatea. Stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat al membrilor Consiliului de Administraţie. excepţie fac persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiuni frauduloase. După înregistrare se eliberează un certificat de înregistrare în baza căruia compania trebuie să se înregistreze la: 1. . 10. 8. transformă şi redistribuie disponibilităţile financiare sau transformă riscurile individuale în riscuri colective. transformarea formei juridice a societăţii. al cererea acestora. Aprobă repartizarea profitului. .pot fi constitute numai ca societăţi pe acţiuni la care acţionarii semnificativi şi persoanele semnificative sunt aprobaţi de autoritatea de supraveghere a asigurărilor. Ia hotărâri cu privire la adoptarea şi modificarea statutului. AGA se convoacă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie cel puţin o dată pe an.acumulează. În cazul depunerii cererii pentru reperfectarea licenţei prin includerea în ea a unei noi clase de asigurări. asigurătorul anexează la cererea de reperfectare a licenţei documentele specificate de la lit.funcţionează ca unităţi economice a căror scop principal este realizarea profitului. Discută.d)g). Decide înfiinţarea de sucursale. 9. dar şi de câte ori situaţia specială creată o impune (caracter extraordinar) AGA este organul de conducere al societăţii care are următoarele atribuţii: 1. abuz de încredere. aprobă sau modifică dărilor de seamă după analiza rapoartelor financiare prezentate de Consiliului de Administraţie. Directorului General. Aceasta se constituie în mod planificat şi regulat având caracter ordinar. Comisiei de Cenzori. care se fac venit la bugetul de stat. la două luni de la încheierea perioadei de gestiune pentru examinarea rezultatelor obţinute în anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul curent. comasarea. Organul de statistică 4. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi Comisiei de Cenzori. Conducerea se realizează de către adunarea generală a acţionarilor (AGA). dezvoltarea sau lichidarea societăţii. 6. divizarea. Alege membrii Consiliului de Administraţie şi ai Comisiei de Cenzori. . 3. . Societatea de Asigurare este administrată de către Consiliului de Administraţie compus dintr-un număr de administratori aleşi la AGA pe o perioadă de 4 ani (care pot fi şi acţionari. toate documentele cerute. filiale sau reprezentanţe. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să plaseze într-un loc vizibil copia de pe licenţă. luare de mită).CNPF decide asupra eliberării licenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii şi a documentelor anexate. Inspectoratul Fiscal 2. 4. Aceste instituţii au anumite caracteristici. 5. cum ar fi: . Societate pe acţiuni de tip deschis sunt unităţi instituţionale pe acţiuni a căror funcţie principală constă în desfăşurarea activităţii de intermediar financiar între agenţii economici şi populaţie.funcţionează pe baza legii societăţilor comerciale şi a legii speciale privind societăţile de asigurare şi supravegerea a asigurărilor. modifică şi aprobă situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie. Examinează. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada de activitate. Directorul General care este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie. 2. Directorilor de Departamente sau Direcţii.

direcţii 6. întocmeşte rapoarte financiare şi dări de seamă fiscale.asigură funcţionarea programelor informatice de evidenţa a asigurărilor. Stabileşte tactica şi strategiile de marketing. . de obicei. 4. iar intermediari în reasigurări sînt brokerii de reasigurare. Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări Intermediari în asigurări sînt agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare. . Structura organizatorică este dimensionarea în funcţie de strategia de dezvoltare a societăţii. Tabelul N 1 Aportul compartimentelor societăţii de asigurare la actul de asigurare Compartimentul Asigurări Contabilitate Activitatea de susţinere a actului de asigurare . tipurile de activităţi practicate. La lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare. conform legislaţiei. asigurări a persoanelor fizice. Angajează şi concediază personal şi stabileşte obligaţiile acestora.încheie contractul de asigurare. în cadrul ei: secţia asigurări de bunuri. 2. a profitului sau a pierderii. veniturile din chirie. .asigură buna gestiune a fondurilor de asigurare. satelor în funcţie de potenţialul economico-social în funcţie de interesul pentru asigurare. asigurări a bunurilor ce aparţin persoanelor juridice – secţiile sunt stabilite de companie. trebuie publicat. asigurări a întreprinderilor agricole. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 1.evidenţa încasarii primelor de asigurare . Raportul financiar şi bilanţul după efectuarea auditului. Societatea de Asigurare ţine evidenţă contabilă. Aprobă condiţiile şi tarifele asigurărilor facultative şi programul de reasigure 5. avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.asigură mecanizmele pentru încasarea primelor şi plata despăgubirilor. La încheierea unei polițe de asigurare contribuie toate compartimentele. Gestiunea Societăţii de Asigurare este controlată de acţionari şi Comisia de Cenzori (formată. Elaborează spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli. Acestea îşi pot organiza reţea teritorială la nivelul oraşelor. 4. În cursul anului financiar verifică gestiunea activelor. . reorganizarea sau lichidarea societăţilor de asigurare sunt stabilite prin lege. analizează bilanţurile şi rapoartele financiare şi prezintă AGA un raport în scris. Informatică Daune Juridic 2 Intermedierea în activitatea de asigurare Articolul 47. Prezintă AGA punctul său de vedere la propunerile privind majorarea sau reducerea capitalului sau modificarea statutului. casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează Consiliul de Administraţie asupra neregulilor constatate. 3. 2. situaţia patrimonială. din 3 persoane). de exemplu: Direcţia Asigurări de Bunuri.Preşedintele. Vice-preşedintele şi toţi membrii Consiliului de Administraţie port răspundere pentru prejudiciile aduse activităţii prin încălcarea de lege sau abateri de la dispoziţii legale. Funcţionarea. posibilităţile financiare şi produsele de asigurare oferite. La încheierea anului financiar efectuează inventarierea patrimoniului. Societăţile de asigurare au anumite direcţii sau secţii.contracteză asiguratul. .încasarea primei de asigurare.evaluează şi determină suma despăgubirilor. 3. . Stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului pe compartimente. Elaborarea unei politici manageriale în concordanţă cu strategia de dezvoltare a societăţii.asigură respectarea legislaţiei la interpretarea contractelor de asigurare. . . Intermediarii în asigurări sunt şi vor rămâne un lanţ între asigurător şi asiguraţi. Pentru a putea exercita drepturile de control acţionarilor li se vor prezenta le cerere date cu privire la activitatea societăţii. Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii: 1. De profesionalismul şi seriozitatea acestora depinde calitatea contractelor de asigurare şi a imaginii asiguraţilor despre asigurări creându-se o cultură în domeniul asigurărilor.

d) să cuprindă obligatoriu în denumire sintagma “agent de asigurare”. scrisă. Articolul 48. f) conducătorul său executiv să întrunească condiţiile de pregătire şi de experienţă pentru această funcţie conform actelor normative emise de Autoritatea de supraveghere. care stabileşte libertatea intermediarilor de a acţiona pe întreaga piaţă unică europiană cu respectarea strictă a exigenţilor profesionale şiînmatricularea prealabilă la autoritatea competentă din ţara de origine. denumit Registru al agenţilor de asigurare. denumită în prezenta lege contract de mandat. al cărui regim. c) licenţa pe care o deţine. g) să înfiinţeze şi să ţină un registru al subagenţilor. modificării sau reînnoirii contractului de asigurare sau de reasigurare. b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare în valoare de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune sau de o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui împuternicit este. de cunoştinţe şi aptitudini în domeniul acestei activităţi. cu arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor. Activitatea agentului de asigurare Agentul de asigurare este persoană fizică sau persoană juridică ce deţine din partea unui asigurător o autorizaţie valabilă. precum şi persoane cu funcţie de răspundere. în cazul în care este agent de asigurare.Pe plan european intermedierea asigurărilor este reglementată prin Directiva Uniunii Europene. e) procedura de soluţionare a eventualelor litigii dintre el şi clienţi. c) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare şi/sau de insolvabilitate la data solicitării autorizaţiei de la asigurător. cît şi pe suport de hîrtie. Despăgubirile de asigurare sau indemnizaţiile de asigurare achitate de asigurător prin intermediarul în asigurări se consideră transferate asiguraţilor în momentul în care aceştia le încasează efectiv. b) sediul său (adresa). c) să nu aibă antecedente penale nestinse. d) contractul încheiat cu asigurătorul. pentru a acţiona în numele acestuia. a cărui formă şi al cărui conţinut vor fi stabilite prin acte normative ale Autorităţii de supraveghere emise întru aplicarea prezentei legi. e) să aibă asociaţi şi/sau acţionari. fără antecedente penale nestinse. cel puţin următoarele informaţii referitor la: a) denumirea sa (numele său). care dispune de . Agentul de asigurare persoană fizică trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să dispună de pregătire profesională de specialitate şi/sau de competenţă. Potrivit lucrărilor de specialitate brokerii de asigurare este intermediarul specializat care are ca activitate principală oferirea unor servicii pe baza unui standard rezonabil de experienţă şi competenţă profesională. b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare în valoare de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune sau de o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui împuternicit este. Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări este obligat să pună la dispoziţia clienţilor. Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate numai intermedierea în asigurări. atît în sistem computerizat. Asigurătorul este obligat să înfiinţeze şi să ţină un registru special. anterior încheierii. Primele de asigurare achitate de către asigurat prin intermediarul în asigurări se consideră transferate asigurătorului la momentul plăţii. Activitatea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare (1) În calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate activa orice persoană juridică organizată sub formă de societate pe acţiuni ori de societate cu răspundere limitată. Articolul 49.

eliberată în condiţiile Legii privind licenţierea unor genuri de activitate. (9) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare se pot asocia în uniuni profesionale şi pot adera la uniuni internaţionale de profil.licenţă de activitate. b) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională. Articolul 51.(2) lit. inclusiv la . e) să păstreze şi să pună la dispoziţia Autorităţii de supraveghere. c) certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social. a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25000 de lei. d) să desfăşoare doar activitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare. (6) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare. emise întru aplicarea prezentei legi. g) să înfiinţeze şi să ţină Registrul asistenţilor în brokeraj. avînd împuterniciri din partea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor. să plătească în numele lor despăgubiri în moneda prevăzută în contractul de asigurare şi/sau de reasigurare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Camera de Licenţiere poate retrage licenţa. f) să aibă un personal care să corespundă criteriilor de pregătire şi calificare conform actelor normative privind cerinţele profesionale pentru intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări. brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare va prezenta. c) să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de cel puţin 10 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 15 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune. precum şi în condiţiile prezentei legi. ci numai prin personal propriu sau prin asistenţi de brokeraj. b) să dispună de un capital social. h) să prezinte raportările financiare.39 alin. (8) Ţinerea evidenţei contabile şi controlul intern al brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se vor efectua în conformitate cu prevederile art. (4) Personalul propriu al brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare care are drept atribuţie principală intermedierea contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare şi asistenţii în brokeraj vor fi înscrişi în registrul prevăzut la alin. în modul stabilit prin actele normative ale Autorităţii de supraveghere. după caz.(1). vărsat în formă bănească. cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora. (5) Un broker de asigurare şi/sau reasigurare nu poate fi acţionar semnificativ sau persoană cu funcţie de răspundere a unui asigurător (reasigurător) sau agent de asigurare. (2). registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi să clarifice operaţiunile efectuate în activitatea sa. suplimentar la actele prevăzute în Legea privind licenţierea unor genuri de activitate.(1). altă informaţie privind activitatea sa. i) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau de insolvabilitate la data solicitării licenţei. a cărui formă şi al cărui conţinut se stabilesc prin actul normativ al Autorităţii de supraveghere. au dreptul să colecteze primele de asigurare şi/sau de reasigurare. următoarele documente: a) actul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată. Camera de Licenţiere va decide asupra eliberării licenţei. brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este obligat să informeze imediat Autoritatea de supraveghere. cote sau persoană cu funcţie de răspundere a unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare. al cărui regim. după caz. Un asigurător (reasigurător) sau agent de asigurare nu poate fi deţinător de valori mobiliare. (2) În cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii şi a documentelor anexate. să emită documente de asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului sau al reasigurătorului. (2) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să corespundă cerinţelor prevăzute la alin. la cerere. (7) În cazul constatării incapacităţii de plată a asigurătorului (reasigurătorului). Articolul 50.g). (3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare nu pot desfăşura activitate prin agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori subagenţi. Retragerea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare Retragerea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind licenţierea unor genuri de activitate. Licenţierea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare (1) Pentru obţinerea licenţei de activitate. (6) şi (7).

corespunderea primelor şi analiza surplusului sau deficitului lor care se înregistrează pe parcursul anului. (6) Asigurătorii (reasigurătorii) sînt obligaţi. inclusiv rapoartele externe şi interne. Responsabilităţile brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare (1) În cadrul activităţii sale de intermediere în asigurări şi reasigurări. (4) Asigurătorul (reasigurătorul) care desfăşoară activitate în categoria “asigurare de viaţă” va dispune întocmirea de către un actuar calificat a unui raport exhaustiv privind starea financiară de la finele anului. (5) Lista.sesizarea Autorităţii de supraveghere. în temeiul prezentei legi. (2) Organizaţia de audit sau auditorul întreprinzător individual va verifica situaţiile financiare anuale ale asigurătorului (reasigurătorului) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de audit. alte informaţii necesare în exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control ale Autorităţii. (7) În termen de 4 luni de la încheierea anului financiar. brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare oferă explicaţii şi recomandări privind condiţiile. emise întru aplicarea prezentei legi. volumul obligaţiilor asumate. solvabilitatea. însoţit de raportul de expertiză contabilă. (8) Asigurătorul (reasigurătorul) va ţine registru exhaustiv şi exact pentru eficienţa inspecţiilor efectuate de Autoritatea de supraveghere. brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare reprezintă interesele asiguratului (reasiguratului). sistemul de raportare. asigurătorul (reasigurătorul) va publica în ediţii periodice de largă circulaţie un raport privind rezultatele financiare şi avizul auditului extern. protecţia consumatorului şi confidenţialitatea informaţiei. limitele sau excepţiile contractului şi prima de asigurare sau reasigurare. . despăgubirile de asigurare şi investiţiile. Acest raport va include informaţia privind rezervele tehnice şi matematice. la solicitarea Autorităţii de supraveghere. (2) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare intermediază încheierea contractului de asigurare (reasigurare) doar cu asigurătorul (reasigurătorul) licenţiat în conformitate cu prezenta lege. va elabora acte normative privind alte responsabilităţi şi obligaţii ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare. armonizate la standardele internaţionale de audit. (3) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să calculeze şi să verifice trimestrial indicatorii stabiliţi prin actele normative ale Autorităţii de supraveghere. 3. şi în cazul în care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare a încălcat prevederile art. termenele. Anterior încheierii contractului de asigurare (reasigurare).49 alin. Articolul 40. (2) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să stabilească un sistem eficient de control intern şi să angajeze un număr adecvat de inspectori pentru verificarea corespunderii activităţii lor cu principiile şi legislaţia ce reglementează activitatea de asigurare. garanţiile acordate. Registrele cuprind toată documentaţia ce ţine de primele de asigurare. concordanţa activelor. inclusiv cel deţinut în afara teritoriului Republicii Moldova. (4) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare poartă răspundere faţă de asigurat (reasigurat) pentru pierderile suportate de acesta dacă pierderile au fost cauzate prin neglijenţă şi dezinformare sau prin alte omisiuni proprii faţă de asigurat (reasigurat). Articolul 53. tranzacţiile de asigurare şi reasigurare încheiate. şi va înainta asigurătorului (reasigurătorului) actul de control privind situaţiile financiare anuale. (3) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare informează asigurătorul (reasigurătorul) referitor la propunerile asiguratului (reasiguratului) privind contractul de asigurare sau reasigurare.(3) şi (5). să pună la dispoziţia acesteia informaţii şi date privind patrimoniul. forma şi termenele de prezentare a rapoartelor financiare şi altor dări de seamă ale asigurătorului (reasigurătorului) se stabilesc prin actele normative ale Autorităţii de supraveghere. Auditul extern (1) Activitatea asigurătorului (reasigurătorului) se supune unui audit anual extern efectuat de către o organizaţie de audit sau de către un auditor întreprinzător individual care deţine licenţă pentru activitate de audit în domeniul asigurărilor. participarea la capitalul social al altor persoane juridice. Această cerinţă se referă la toate registrele curente şi la cele cu termen de pînă la 5 ani financiari precedenţi. Contabilitatea şi controlul intern al asigurătorului (reasigurătorului) (1) Asigurătorul (reasigurătorul) ţine evidenţa contabilă în regim electronic şi pe suport de hîrtie a operaţiunilor efectuate în conformitate cu standardele evidenţei contabile obligatorii pentru activitatea de asigurare. (5) Autoritatea de supraveghere.

(3) Raportul de expertiză contabilă al organizaţiei de audit sau al auditorului întreprinzător individual va fi anexat la raportul anual al asigurătorului (reasigurătorului) şi se va publica împreună cu acesta în conformitate cu prezenta lege. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful