You are on page 1of 1

¿

Fusion
Anh Muốn Nói Yêu Em
Nhạc & lời: Quốc Vượng
_
,
Ngày
Ngày
Dm
ta
ta
gặp
gặp
gỡ
gỡ
,
,
,
, ,
phút
đã
giây
yêu
C
,
¸
,
ban
em
đầu.
rồi.
Dm
,
, ,
Tình
Lời
sao
yêu
êm
chưa
ái
nói
Bb
,
,
,
, ,

ngỡ
mãi
,
,
_
,
như
sâu
C
,
giấc
đáy lòng.
mơ.
F
,
, ,
Nhớ
Nhớ
Gm
thương
thương


thế
thế
,
,
,
, ,

dâng
dâng
kín
kín
Dm
,
,
,
một
một
trời.
trời.
, , ,
_
,
Đã
Đã
C
yêu
yêu
người
người
hỡi
hỡi
,
,
,
, ,

nhưng
nhưng
sao
sao
Bb
,
¸
,
ngại
ngại
nói.
nói.
A7
,
, ,
Tình
Chiều
Dm
như
thu
làn
buồn
gió
vắng
,
,
,
, ,
mát
nhớ
,
,
_
,
cho
em
C
,
tâm
vô cùng.
hồn.
Dm
,
, ,
Tình

trong
con
ánh
tim
mắt
đã
Bb
,
,
,
, ,

vấn
khắc
vương
sâu
C
,
,
,
suốt
bóng hình.
đời.
F
,
, ,
_
,
Muốn
Biết
Gm
xin
chăng

người
nắng
hỡi
,
,
,
, ,

vương
anh muốn
gót
Dm
,
,
nói
chân
yêu
em
em
,
,
,
, ,

bóng
muốn
,
,

_
,
dáng
nói
Bb
,
em
yêu
,
yêu
em
,
hiền
thật
hòa.
nhiều.
A7
, , ¸
Ước
Ước
Dm
,
chi
chi


,
, ,
cánh
những
,
1.

_
,
chim
con
C
,
trời
thuyền hoa.
xa.
,
, ,
Đến
Am
bên
,
,
,
người
,
dấu
,
yêu
G
,
của ta.
, ¸
, ,
2.
_
,
Đón
Am
,
đưa
,
người
,
đến
,
đây
G
,

cùng
, ¸
ta.
Dm
,
A
,
,
,
a
,
,
_
,
a
C
,
u
,
,
,
u u
Dm
,
¸
,
u
,
u
C
,
u u
,
¸
,
u u.
Dm
,
¸
¸