You are on page 1of 7

UNIDADE DIDCTICA: AS MOEDAS 1.

XUSTIFICACIN LEGAL E TERICA: A unidade didctica que presento ten como finalidade que o docente sexa un mediador das aprendizaxes, orientando na bsqueda da informacin, fomentando o dilogo entre os alumnos e aproveitando os recursos para a realizacin dos traballos e favorecendo a atencin diversidade. En todo este contexto o alumno/a ser o principal protagonista , activo e participativo, tanto desde o punto de vista individual como grupal. Por outro lado a estructura desta unidade enmarcase dentro da LOE (2/2006 do 3 de maio) e mis concretamente no currculo de primaria que ven recollido no Decreto 130/2007, do 28 de xuo. 2. CONTEXTO: Esta unidade didctica est dirixida aos alumnos de 4 de primaria, na rea de matemticas do Ceip. Bibei en Viana do Bolo. O centro conta con 3 unidades de E.infantil e 6 unidades de E.Primaria. dispn de aula para a PDI, aula de Abalar en 5 de Primaria, pantalla, ordenador e proxector en todas as aulas, Departamento de Orientacin, aula de P.T, aula de A.L, biblioteca, aula de msica, aula de informtica e ximnasio. Os nmero de alumnos na aula de 22, proceden da propia vila e dos pobos dos arredores. O nivel socio-econmico moi variado, dende mediobaixo ata medio-alto. Hai 4 alumnos que permaneceron un ano mis en 2 de primaria, e un dos alumnos de nacionalidade portuguesa. O nivel de atencin na aula variable, en funcindas sas diferencias.
1

3. DESARROLLO DA UNIDADE: NIVEL EDUCATIVO: 2 ciclo, 2 nivel ( 4 de Primaria) REA: MATEMTICAS Bloque 2: Cantidades.

1. OBXECTIVOS DE REA: a. Empregar o coecemento matemtico para comprender , valorar e producir informacin sobre feitos e situacin da vida coti. b. Recoecer situacins do medio natural do alumno que requiran para a sa comprensin ou tratamento, de operacin elementais de clculo. c. Empregar e elaborar instrumentos e estratxias persoais de clculo mental e de medida valorando a coherencia dos resultados. d. Utilizar de forma axeitada as tecnoloxas da informacin, a biblioteca e calquera outro recurso do que se dispoa, tanto para o clculo como na busca, tratamento e representacin de informacin diversas. 2. RELACIN COAS COMPETENCIAS BSICAS: a. Competencia en Comunicacin Lingstica: i. Empregar o vocabulario matemtico adecuado a situacin. ii. Manifestar opinins persoais de maneira argumentada. b. Competencia matemtica. i. Operar, calcular e expresar cantidades. ii. Aplicar tcnicas adecuadas de recollida, ordenacin e representacin de datos.

c. Competencia de Autonoma e Identidade persoal. i. Mostrar iniciativa, confianza e seguridade na anlise de situacins. ii. Facer diversas conxecturas e comprobalas. iii. Ser perseverante e voluntarioso na busca de solucins diversas ante problemas que esixen probar distintas estratexias de resolucin matemtica. d. Competencia no Coecemento e Interaccin co mundo fsico e natural. i. Recoecer a relacin calidade-prezo nos productos de compra habitual. ii. Valorar crticamente a eleccin dos productos de compra en funcin da calidade e necesidades, as como as propias posibilidades econmicas. 3. OBXECTIVOS DIDCTICOS: a. Coecer a moeda de uso no pas e na zona euro. b. Identificar as moedas e billetes de euro. c. Saber aplicar os euros en actividades da vida diaria. d. Expresar cantidades de dieiro de diferentes formas. e. Desarrollar o clculo mental. f. Identificar do total da compra: o que debemos pagar, o que nos teen que devolver e o que nos falta. g. Resolver, co emprego de nocins matemticas ( estimacins, sumas e restas), situacin de compra nas que deben utilizar as moedas e billetes.

h. Ccular o redondeo ao cntimo. i. j. Valorar a importancia do uso do dieiro para a vida coti. Participar e traballar en grupo.

4. CONTIDOS. a. O euro: moedas e billetes b. Emprego do dieiro: compra e venta. c. Expresin de cantidades: cantidades exactas, cambio, redondeo. d. Valoracin da importancia do clculo correcto no manexo do dieiro. e. O traballo en grupo. 5. CRITERIOS DE AVALIACIN. a. Identifica e expresa verbalmente cantidades mostradas observando billetes e moedas. b. Representa, empregando billetes e moedas, cantidades de dieiro. c. Resolve situacins de compra de obxectos empregando as moedas e os billetes de euro adecuados a cada situacin. d. Utiliza o clculo mental para resolver problemas de compra de obxectos. e. Redondea cantidades ao cntimo por exceso e por defecto. f. Traballa de forma colaborativa no grupo. 6. INSTRUMENTOS E TCNICASDE AVALIACIN. a. Listas de control. b. Escalas de estimacin. c. Observacin directa. d. Grabacins en video. e. Xogos de simulacin.

f. Tarefas de Edilim.

7. METODOLOXA. a. Organizar ambientes ricos, estimulantes e motivadores. b. Experiencias de aprendizaxes integradores que preparen para a vida. c. Investigacin- accin no medio. d. Criterio integrador. e. Aprendizaxe cooperativo. f. Traballo por grupos. g. Emprego da biblioteca e as Tics. 8. TAREFAS TIPO. a. Comezamos a actividade con un coloquio dando o turno de palabra aos nenos para que conten se teen dieiro propio e que uso lle dan: gardalo na hucha, xuntalo para comprar algo, gastalo deseguida. b. Levaremos a conversa para concienciar aos nenos e nenas da necesidade de un consumo responsable. c. Na aula, con moedas e billetes elaborados na clase de plstica para traballar cos nenos, identificaremos as diferentes moedas e billetes e faremos relacins de cantidades. d. Montaremos un comercio na aula que nos permitir traballar coas cantidades: clculo exacto, clculo mental, redondeo, estimacin. e. As actividades do comercio tamn xirarn cara a necesidadede un consumo responsable.

f. Para traballar coas tics elaboraremos os alumnos e o mestre actividades de autor coas que estn familiarizados, concretamente a partires do Edilim na PDI. Por grupos repartiremos as tarefas e elaboraremos pxinas referidas a : i. Identificar as moedas de euro, relacionando cada moeda co seu valor. ii. Relacionar as das caras dos billetes de euro. iii. Aplicar o valor das moedas en actividades de compra e clculo mental. iv. Calcular o redondeo ao cntimo por exceso e por defecto. v. Una vez realizadas as actividades faremos o traballo con elas en grupos favorecendo a aprendizaxe cooperativa. vi. A partires de pxinas de enlace a internet faremos xogos para adivinar o precio exacto de cada artculo, bsqueda de tesouros, webquest, miniquest g. A unidade tamn ser enmarcada nas actividades de biblioteca, para isto o grupo de biblioteca elaborou uns billetes para o noso centro e coa cara do nominado este ano nas Letras Galegas, Lois Pereiro. A actividade consiste nun intercambio de libros: cada neno ou nena traer da sa casa un libro que xa leeu e que quere que outros nenos o poidan ter. O encargado de biblioteca troca o libro por un billete, que poder empregar na compra de outro libro dos que trouxeron os seus compaeiros, logo dunha exposicin dos mesmos na biblioteca ao longo do mes de maio.

9. TEMPORALIZACIN: Levaremos a cabo a unidade didctica en 6 sesins de 50 minutos cada una. 10. RECURSOS: a. Libros de consulta e libros de lectura. b. Internet. c. Pizarra dixital, lector de documentos, ratn inhalambrico, tableta grfica d. Xogos na rede. e. Contidos Educativos da Xunta. 11. ATENCIN DIVERSIDADE: Esta proposta didctica ofrece moitas posibilidades de traballo inclusivo cos alumnos con necesidades especficas de apoio educativo. Incorpora recursos cos que poden traballar todos os alumnos, adaptndose as sas caractersticas a travs do traballo en grupo e cooperativo, e as cada alumno traballar e participar en funcin das sas posibilidades . Os proxectos de traballo favorecen a participacin de todo o alumnado, e os recursos tecnolxicos permiten a adaptacin as sas caractersticas. 12. BIBLIOGRAFA. Decreto 130/2007 do 28 de xuo polo que se establece o currculo de primaria. Lei orgnica 2/2006 do 3 de maio . O traballo por proxectos en primaria. Xunta de Galicia Contidos educativos da Xunta. Blogbibei.