You are on page 1of 9

GRUP CLASSE 4rt ESO MATRIA Fsica i Qumica OBJECTIUS DAPRENENTATGE Lalumne ha de ser competent per a:

DURADA 3 sessions

PERODE 3r trimestre

CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 2012-2013 Nria Gonzlez Domnech TTOL DE LA UNITAT Fem una webquest CONTINGUTS Anlisi de limpacte en el medi ambient dels olis sobrants a les cuines. Ampli coneixement del procs qumic pel qual convertim loli de rebuig amb sab (saponificaci) apte per netejar a casa. Conixer amb exactitud les mesures per a lelaboraci del sab a partir doli reciclat. Cerca deines a internet per a lelaboraci duna Webquest. CRITERIS DAVALUACI Comprensi dels conceptes ms rellevants treballats al llarg de la UD en les diverses sessions. Realitzaci i participaci activa en les diverses activitats proposades, tant individuals com de grup. Creativitat en lelaboraci del sab, no noms com un element de reciclatge si no com quelcom que pot resultar artstic (afegint colors i formes, aromes...) Reflexi sobre la necessitat de reciclatge de tot all que produm a casa, en aquest cas dels olis sobrants de la cuina. Funcionament del grup: repartiment de tasques, responsabilitats, participaci i implicaci en el desenvolupament de lelaboraci del sab. Funcionament del grup: repartiment de tasques, responsabilitats, participaci i implicaci en el desenvolupament del disseny de la Webquest.

COMPETNCIES Lingstica, comunicativa i audiovisual. Aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal. Coneixement i interacci amb el mn fsic. Competncia social i ciutadana. Matemtica. Competncia artstica i cultural.

Conixer limpacte que representa en el medi ambient loli que es vessa per les canonades. Fer propostes a partir de lexperincia per a viure de forma ms sostenible, deixant el mnim dempremta ecolgica durant la nostra vida. Conixer el procs de fabricaci de sab casol a partir doli de rebuig. Dissenyar una webquest que, com a proposta didctica de recerca guiada, ha danar dirigida als alumnes de primer de la ESO per a conscienciar-los de la necessitat de reciclar els olis sobrers de les cuines de casa. Contemplar dins la Webquest el desenvolupament de les competncies bsiques. Dissenyar la Webquest a partir de lorganitzaci dels alumnes en treball cooperatiu i la responsabilitat que dins daquest grup de treball t cada individu. Dissenyar la Webquest amb la finalitat de construir coneixement a partir de la transformaci de la informaci en quelcom tangible, en el nostre cas un producte de rebuig com loli que esdev sab per netejar. El disseny de la Webquest combina tots els continguts curriculars relacionats amb la matria amb ls de les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci. La Webquest que els alumnes de 4t dissenyen per als alumnes de 1r ha de ser en tot moment una experincia daprenentatge i descobriment guiat. Els alumnes, amb aquesta prctica seran capaos de construir el seu propi coneixement i generar-ne de nou en els alumnes de 1r del centre.

RELACIONS AMB DALTRES MATRIES Llengua catalana:

Participaci en les interaccions orals, escrites i audiovisuals que tenen com a eix la construcci de la relaci social a linterior de laula i del centre. Participaci activa i crtica en converses i situacions comunicatives orals prpies de lmbit acadmic, per als intercanvis dopini i lexposici de les conclusions i dels aprenentatges. Valoraci de la interacci com a eina per prendre conscincia dels coneixements i de les idees i per a la regulaci dels processos de comprensi i expressi propis de tot procs daprenentatge, tant en activitats individuals com en les de treball cooperatiu. Elaboraci de textos orals, escrits o audiovisuals ben estructurats, a partir de les idees obtingudes en textos escrits o audiovisuals elaborats en diferents llenges o suports. Inters per la bona presentaci dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogrfiques, tipogrfiques i dels elements icnics utilitzats. Aproximaci a la conceptualitzaci de la Terra com un sistema que sautoregula. Anlisi de les conseqncies dalgunes activitats humanes en funci de la teoria de Gaia. Defensa i cura de lentorn ents com a espai com on es desenvolupa la convivncia i coneixement de les accions individuals i collectives i de les poltiques institucionals en pro de la seva conservaci.

Biologia i geologia:

Educaci eticocvica:

TIC: s de recursos TIC (internet, eines per desenvolupar una Webquest...) METODOLOGIA I SEQNCIA DIDCTICA SESSI 1 DESCRIPCI DE LES ACTIVITATS Inicial 1. Explicaci introductria del professor/a i descobriment conjunt amb lalumnat respecte a quin tema es treballar relacionat amb MATERIALS RECURSOS Ordinadors amb connexi a ORG. AULA Distribuci grups a per laula: TEMPS 5 ATENCI DIVERSITAT Assegurar la comprensi de ACTIVITATS DAVALUACI Escolta activa participaci i

leix central del projecte Un poble sostenible: reciclatge de loli fabricant sab. 2. Presentaci de la sessi en que elaborarem sab per tal de tenirne coneixement, de primera m del seu procs. 3. Presentaci de lobjectiu final: disseny duna Webquest per fer sab i que ha danar dirigida als alumnes de 1r dESO per tal de conscienciar-los tamb de la necessitat de reciclar els olis sobrants de les nostres cuines. 4. Recerca de dades objectives en relaci a limpacte que tenen els olis sobrants de les nostres cuines, abocats a les canonades, sobre el medi ambient. Desenvolupament 1. Posem en com les idees que han sorgit a cada grup (cada grup podr escollir si ho fa a travs dun portaveu o si cadasc en diu alguna). 2. Cada grup far un recull de totes les informacions mediambientals tal de poder-les utilitzar en la presentaci de la Webquest que hauran de dissenyar. Sntesi 1. Debat conjunt amb tot el grup classe guiat pel professor de laula. Conclusions i reflexi en relaci a la informaci recollida que utilitzarem en el disseny de la Webquest.

internet. Material per escriure les idees principals en cas de no utilitzar lordinador.

taules ajuntades de 5 en 5 per tal de permetre el treball en grup i, a la vegada, tamb permeti visualitzar la pissarra i el professor sempre que sigui necessari.

15

tots els alumnes de laula. Cada grup sha de preocupar que tots els seus membres hagin ents els objectius generals de la UD. Explicacions clares orals per tal dassegurar la comprensi de lalumne dislxic i de lalumne amb discapacitat visual. Ens assegurarem que aquest ltim estigui assegut en un lloc de laula que faciliti al mxim la seva comprensi i la visi sigui el ms ptima possible. Dirigir alguna pregunta a aquells alumnes que els costi ms

durant el descobriment de la UD. Participaci activa aportacions disseny de Webquest.

i al la

Atenci i seguiment durant la posada en com didees. Grau dimplicaci en el procs delaboraci prvia al disseny de la Webquest.

15

10

participar.

SESSI 2 DESCRIPCI DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS Recursos personals: Per aquesta activitat i donades les seves peculiaritats, necessitarem un professor/a de refor a laula Recursos material per cada grup de treball: Recipient de plstic (un cubell s suficient) Un pal de fusta llarg per remenar (un pal vell descombra) Guants per protegir-se les mans. Ulleres de ORG. AULA Distribuci dels alumnes: Distribuci per grups: de 5 en 5 per tal de permetre el treball en grup. Lactivitat s millor realitzar-la al aire lliure i per tant utilitzarem lespai del pati. En el procs de fabricaci del sab i en la reacci de saponificaci es desprs escalfor i s ms segur ferho on hi hagi bona ventilaci. Haurem de preveure un espai on deixar assecar els nostres sabons, prviament reservarem un TEMPS ATENCI DIVERSITAT Assegurar la comprensi de les instruccions de tots els alumnes. El factor de lactivitat a laire lliure pot dificultar laudici de les explicacions per part dalguns alumnes. Cada grup sha de preocupar que tots els seus membres hagin ents els objectius generals de la UD. Explicacions clares orals per tal dassegurar la comprensi de lalumne dislxic i de lalumne amb discapacitat ACTIVITATS DAVALUACI Atenci i seguiment durant lexplicaci del procs delaboraci. Escolta activa i participaci durant el procs delaboraci del sab. Participaci activa i aportacions prctiques al treball en grup.

Inicial 1. Presentaci de la sessi en que elaborarem sab per tal de tenirne coneixement, de primera m del seu procs. Desenvolupament 1. El professor/a donar les pautes delaboraci del sab aix com els consells de seguretat. 2. Els grups, seguint les instruccions donades pel professor/a realitzaran el procs de saponificaci i posterior emmotllat del sab.

10 35

Sntesi 1. Els alumnes, en grup, faran una descripci detallada de la tasca que acaben de desenvolupar per tal de poder-la detallar a la Webquest que elaboraran finalment.

10'

Grau dimplicaci en el procs delaboraci del sab. Grau de responsabilitat en la seguretat dun mateix i del grup durant el

jardiner per protegir-se els ulls duna eventual esquitxada de sosa custica. Roba cmoda i que es pugui tacar. Oli sobrant de cuina. Aigua. Colador. Sosa Custica. Recipients per collocar el sab lquid on poder solidificar-se.

espai al centre.

visual. Ens assegurarem que aquest ltim estigui assegut en un lloc de laula que faciliti al mxim la seva comprensi i la visi sigui el ms ptima possible. Dirigir alguna pregunta a aquells alumnes que els costi ms participar.

procs delaboraci sab.

del

SESSI 3 DESCRIPCI DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS Ordinadors Connexi internet Pissarra digital projectar imatges a ORG. AULA Distribuci per grups a laula: taules ajuntades de 5 en 5 per tal de permetre el treball en grup i, a la vegada, tamb permeti visualitzar la TEMPS ATENCI DIVERSITAT Assegurar la comprensi de les instruccions de tots els alumnes. Cada grup sha de preocupar que tots els seus membres hagin ACTIVITATS DAVALUACI Escolta activa i participaci durant la valoraci de la tasca delaboraci de sab i presentaci de la sessi

Inicial 1. Valoraci de lactivitat de elaboraci del sab un cop ja tenim els sabons secs i llestos per utilitzar. 2. Presentaci de la sessi en que dissenyaran una Webquest per als alumnes de 1r dESO sobre el reciclatge de loli en lelaboraci de sab casol. Desenvolupament

5 5

per

1. El professor/a donar informaci sobre llocs web on trobar guies per al disseny de la Webquest: http://webquest.carm.es/ http://www.aula21.net/Wqfacil/ http://www.youtube.com/watch?v=gucN92OJ-M8

dexemples de dissenys de Webquest

pissarra i el professor sempre que sigui necessari.

10

ents els objectius generals de la UD. Explicacions clares orals per tal dassegurar la comprensi de lalumne dislxic i de lalumne amb discapacitat visual. Ens assegurarem que aquest ltim estigui assegut en un lloc de laula que faciliti al mxim la seva comprensi i la visi sigui el ms ptima possible. Dirigir alguna pregunta a aquells alumnes que els costi ms participar.

dexplicaci disseny de Webquest. Participaci activa aportacions disseny de Webquest.

de la

35 2. Els alumnes comenaran a perfilar el disseny de la seva Webquest. Sntesi 1. Al final de la sessi ser el moment de posar en com en quina fase es troba el disseny de la Webquest de cada un dels grups de treball. 2. Decidirem si fem una sessi addicional per donar per concls el disseny de la Webquest o cada grup cercar espai per acabar-la de realitzar fora de laula.

i al la

Atenci i seguiment durant la posada en com e lestat delaboraci de les Webquest. Grau dimplicaci en el procs delaboraci del disseny de la Webquest.

IDEA: Treballar a partir de lexperincia de lactivitat de reciclar oli de cuina en sab per netejar. Objectiu final de la UD: elaborar una Webquest dirigida als alumnes de 1r de la ESO per tal que prenguin conscincia de la necessitat de reciclar i incorporin aquesta activitat de reciclatge en la seva vida quotidiana en el s de la famlia. Les diferents propostes de Webquest quedarien penjades a la pgina web de linstitut. Quines competncies prioritzarem i els objectius corresponents: Tractament de l informaci i competncia digital: indispensable pel disseny de la Webquest. Competncia matemtica: ens hem de moure amb diferents mesures. Competncia comunicativa lingstica i audiovisual: la comunicaci s imprescindible en tot el procs tenint en compte que la tasca est basada en el treball collaboratiu. Competncia daprendre a aprendre: el disseny de la Webquest proposada a la unitat didctica s el motor de la construcci de nou coneixement. Competncia dautonomia i iniciativa personal: cada component del grup tindr autonomia i haur de ser capa de prendre iniciativa en les prpies decisions i a lhora darribar a un consens amb el grup de treball. Competncia social i ciutadana: el treball cooperatiu com a prctica en al competncia social i ciutadana per tal dassumir conscincia i responsabilitat de cara a una ciutadania implicada i amb criteri propi. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic: en tot el procs daprenentatge que es desenvolupa a la unitat didctica hi ha una constant interacci amb el mn fsic. Competncia artstica i cultural: el disseny dels sabons amb formes, olors... requereix de la creativitat dels alumnes, tanmateix el disseny de la webquest, a ms del contingut i t molta importncia el disseny.

Activitats davaluaci: en relaci a quins coneixements tenen sobre el reciclatge de loli de cuina i lelaboraci del sab casol. Qui abans ha fet aquesta activitat de reciclatge a casa amb la famlia? En quan al desenvolupament de lactivitat savaluar el grau dintegraci i cooperaci amb el grup de treball aix com el nivell de responsabilitat individual i implicaci en relaci a la tasca del grup. ANNEX 1: Qestionari: Avaluaci Inicial.

1) Has fet alguna vegada sab a casa amb oli de reciclatge? Alg de la teva famlia ho fa? 2) Que en saps del procs qumic de la saponificaci? 3) Penses que el reciclatge doli per elaborar sab s una bona manera de protegir el medi ambient i viure ms sosteniblement?

ANNEX 2: En funci de la informaci subministrada pel professor i les informacions que anem extraient del procs en les diferents sessions i prviament a iniciar lactivitat de cada sessi, es proposa una pauta per lacci que respongui a les qestions segents, considerant el treball autnom de cada persona i el treball grupal:
Qu he de fer/Qu hem de fer? Qu necessito/Qu necessitem? Com ho far/Com ho farem? Qu necessito saber/Qu necessitem saber? Amb qui ho far o ho discutir? Com se que s el correcte el que realitzo/el que realitzem?

Durant el procs dautoregulaci susar la pauta segent:


Qu mest succeint/ens est succeint? Faig/Fem el que ens proposvem? Obtinc el que em proposo/obtenim el que ens proposem? Perqu succeeix? Quina explicaci puc donar/podem donar? Quines sn les ms rellevants i perqu? A quines conclusions arribo/arribem? Quines evidncies selecciono/seleccionem? Per on continuar? Qu caldria modificar? En quins aspectes i mbits? Que dificulta el procs?

Quines limitacions trobo/trobem? Qu seria prioritari fer/saber?

En el moment de la sntesi susa la pauta segent:


He obtingut/ hem obtingut el que ens havem proposat? Que canviaria/que canviarem? Com he solucionat els problemes que he trobat/com hem solucionat els problemes trobats? Com mhe sentit en el grup/com ens hem sentit com a grup? Quina sntesi puc fer de la meva tasca en el grup/ Quina sntesi en podem fer del treball grupal en general?