You are on page 1of 2

1 BAB 2 : PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING Jenis Perkhidmatan Bimbingan Bimbingan kelompok dan pengajaran iaitu bimbingan perkembangan yang mengandungi aktiviti terancang dan tersusun yang menggalakkan perkembangan konsep kendiri,kognitifafektif,psikososial, fizikal, seksual dan moral-agama pelajar atau mengenai topik tertentu dari masa ke semasa. 3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD PELAJAR. sistem fail rekod penafsiran minat pelajar mengawas corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling memberi maklumat objektif mengenai pencapaian,kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan Memberi penafsiran/kaji selidik untuk membantu pekembangan diri pelajar 4. PERKHIDMATAN MENGUMPUL DAN MEMBERI MAKLUMAT. Mengumpul,menyedia dan menyebar maklumat berkaitan dengan: o pendidikan pencegahan dadah,AIDS,rokok dan inhalan o latihan dan kerjaya o sosial dan peribadi 2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN 5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN membantu memilih aktiviti ko-kurikulum. penempatan pekerjaan pemilihan aliran / bidang 6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH DAN INHALAN memberi bimbingan dan kaunseling penyalahgunaan dadah. memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan membuat penilaian dan memberi maklum balas tentang program pencegahan penggunaan dadah. 7. PERKHIDMATAN KONSULTASI DAN RUJUKAN membantu bekas pelajar membantu dan berunding dengan pihak pentadbir dan staf sekolah berbincang dengan ibu bapa atau penjaga tentang kebajikan pelajar membuat rujukan ke doktor,pakar kanakkanak,pakar jiwa,pegawai kebajikan dsb 8. PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan perkembangan kerjaya anak-anak mereka.

1. PERKHIDMATAN KAUNSELING Kaunseling individu atau kelompok. pencapaian akademik yang tidak memuaskan. rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. kerjaya, pelajaran, dan peribadi. tidak turut serta dalam ko-kurikulum. masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok, bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalen

2
Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama-sama mengawasi kemajuan pelajar Mengadakan kaunseling keluarg jika didapati bahawa masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga 9. PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOS menyelaras aktiviti kebajikan pelajar dengan agensi luar merancang dan berusaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti B & K kepada komuniti luar. Penyelaras bagi penglibatan majikan,agensi kebajikan dan orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah 10. PERKHIDMATAN PENILAIAN membuat penilaian aktiviti bimbingan menilai model atau modul bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah Terdapat 3 jenis penilaian iaitu : 1) Penilaian personalia : penilaian kepada guru b&k melalui data proses y dkumpul. 2) Penilaian program : menggambarkan status program b&k dgn piawai yang telah ditetapkan. 3) Penilaian hasil : u mjwb persoalan sejauhmanakah perkhidmtan yang diberikan terhadap kejayaan klien 11. SISTEM FAIL,REKOD DAN DOKUMENTASI Menjalankankerja-kerja pentadbiran di bilik kaunseling mengadakan sistem fail menyimpan rekod,pehubungan awam, surat-menyurat,pengelolaan aktiviti,pengendalian bahan bercetak,penyediaan laporan aktiviti dan tugas lain yang diarahkan oleh Jawatankuasa Penyelaras Aktiviti,Pengetua,PPD dan Kementerian Etika kaunseling 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Jenis Kaunseling 1. Kaunseling dindividu Kod etika kaunselor : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. sikap kaunselor tatalaku kaunselor hubungan kaunselor dengan klien tanggungjawab rakan professional tanggungjwb masyarkat tgjwb kpd organisasi dan majikan perkhidmatan professional penyelidikan dan penerbitan latihan pengukuran dan penilaian Masa Hormat klien hubungan profesinal mklumkan kepada pihak lain sekiranya klien membahayakan maklumat sesi bukan untuk umum identity klien dipelihara beritahu klien semasa terima bantuan kaunseling boleh berunding dengan kaunselor lain jika kaunselor tidak mampu rujuk kepada pakar lain.

2.

Kaunseling kelompok