You are on page 1of 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMAMENTUL MTSAI

Programe de studiu: - Marketing - Economia comerţului, turismului şi serviciilor - Afaceri internaţionale

PRECIZĂRI
cu privire la elaborarea şi redactarea Lucrării de Licenţă (anul universitar 2012-2013)

PROCEDURA DE URMAT: 1. Denumirea temei lucrării de licenţă într-o formulare generală, trebuie să fie legată strict de specializarea studentului, respectiv de denumirea programului de studiu. (Spre exemplu, un student de la una din secţiile menţionate mai sus nu poate opta pentru o temă care să trateze exclusiv aspecte legate de contabili tate, finanţe, teorie economică etc.). Concretizarea temei se va indica în paranteză, nu în titlul lucrării. Spre exemplu, nu se admite o formulare de genul: „Politici şi strategii de preţuri la SC „X”. Formularea corectă va fi: „Politici şi strategii de preţu ri în domeniul.............sau în ramura........................(Studiu de caz la nivelul SC „X”), adică a firmei care face parte din domeniul sau ramura respectivă. 2. Structura cadru a lucrării va fi: Primele pagini:   Coperta exterioară Coperta interioară (vezi exemplele de mai jos)

1

........Y (conf. dr. 2012 ________________________________________________________________________ Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Program de studii..... 2 .U.... Titlul lucrării Studiu de caz: SC XXX SA Conducător ştiinţific: Prof.Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Program de studii.. LUCRARE DE LICENŢĂ Conducător ştiinţific: Prof...... lector dr..) Braşov.. dr. 2012 Absolvent Z.... Absolvent Z.dr........univ...U.....dr... X...Y (conf.. lector dr........univ..) Braşov.... X....

Paginile se numerotează...1... 3... Cap. Font ARIAL de 12 pct. Anexe... analiza economico-financiară sau alte metode de cercetare ştiinţifică..... la un rând şi jumătate. Prezentarea generală a societăţii comerciale /domeniului/aspectului care face obiectul analizei concrete..) 3. Concurenţii ....... 3...5 cm stânga şi 1..17 Lista figurilor...: Anexa 1... – se referă la capitolul 2 etc.. Cap.. scopul/obiectivele lucrării clar definite. PIAŢA IT ÎN ROMÂNIA . 2. Anexele vor avea maxim 10 – 15 pagini... Bold) 2.1.. 2.... documentată a evoluţiilor înregistrate la nivelul domeniului analizat.... Cap... 2.......2..1.. Introducere (max 1 pagină) .. (30-35 pag.98” inci). în care se vor indica numai acele surse care au fost utilizate în lucrare (menţionate la notele de subsol). Dimensiunile lucrării: 40 – 60 pagini (exclusiv paginile de gardă şi anexele)... 10-15 pag...... analiza statistică sau econometrică..prima pagină numerotată (pag......5 cm sus...... Aceasta implică realizarea unei cercetări ştiinţifice bazată pe metodele studiate pe parcursul celor 3 ani: cercetarea de marketing.. Marginile documentului se setează la 2.... 1.... Aspecte conceptuale şi metodologice (strict legate de conţinutul lucrării de licenţă) 5-10 pag.......13 (ARIAL13. Anexa 2...... 4. Aspectele tehnice ale redactării lucrării 3....5 cm dreapta (2.........) Analiza concretă.5 cm jos. la nivelul pieţei pe care activează firma sau al proceselor interne ale firmei. .1....2.5 cm = 0..se referă la cap. 3 ..... Lista tabelelor.. Rivalitatea ...... 1) şi va conţine în mod explicit o motivaţie a alegerii temei. 1... numerotate în funcţie de capitolul la care fac referire (Ex.. Cap. Bibliografie generală (ultima pagina numerotată)..Cuprins – de forma: 2. ce se doreşte a fi analizat / investigat / demonstrat şi metoda de culegere a da telor despre firmă / domeniu. studiul pieţei.13 (ARIAL12) 2. Concluzii şi propuneri 5 pag.. Formatul lucrării: A4........

Bold) Subcapitolele 1. . . . Bold) Figurile se introduc în text. Braşov. . Bold) (Sursa: Adaptare după Lefter. Bold) Subpunctele (subcapitole de gradul II) 1. 2006. chiar dacă teoria respectivă aparţine altui autor. alinierea la stânga. 2006. Bold) Sursa: INSSE – Statistici nationale. Sursa citată va fi lucrarea consultată de student.3. explicaţii. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE PRIVIND . .10)  Vor fi menţionate obligatoriu ca note de subsol toate sursele bibliografice din care au fost extrase informaţiile. Universităţii Transilvania. Braşov.  La capitolul 1. ed.3. . 2012 (Arial 10) 3. Explicaţiile şi numărul figurii.4. Politica de produs (ARIAL 12. ed. vol 1. C. fiecare pagină va avea obligatoriu cel puţin o notă de subsol. (ARIAL.1. Pragul de rentabilitate (Arial 11.3.4. pag.1. Redactarea capitolelor se va face astfel: Cap. Pentru o bună înţelegere a textului şi pentru a se putea aprecia nivelul contribuţiei personale a autorului se vor utiliza note de subsol de tipu l: 1 Lefter. În procesul elaborării lucrării se va acorda o atenţie maximă suportului ştiinţific al lucrării: trimiteri bibliografice. Universităţii Transilvania. Evoluţia indicelui preţurilor în perioada 2000 – 2011 (Arial 11. Mix-ul de marketing (ARIAL 13. precum şi sursa (dacă este cazul) se scriu sub figură (centrat): Fig. 4 . – Marketing. a.67. vol 1. C. pag. numărul şi titlul se scriu deasupra tabelului.6) Arial10 La tabele.1. comentarii. note. 1.1. (ARIAL14. Tabelul 2. (coordonator) – Marketing.

8. c. fiind urmaţi de lucrările fără autor (concepute de diferite instituţii) şi paginile web. 5 . Bergmann.04.2013 30.marketingpower. studentul trebuie să se prezinte la cadrul didactic îndrumător de cel putin 5 ori pentru verificare.2012 16. după modelul de mai sus.6.2013 14.Etats-Unis.). May 2002. vol 1. Prentice Hall. 3. Institutul Naţional de Statistică – Anuarul Statistic. Marketing Management. 3. 2006 3. Kotler. Lefter C (coordonator) – Marketing.2013 30. . Pentru îndeplinirea standardului minimal (obţinerea notei 5) la această disciplină. 4. Ed.05. Alte dispoziţii a. Lucrarea va fi indosariată cu spirală si coperţi de plastic. 3. Bibliografia finală se va redacta astfel: 1.â.b. La fiecare consultaţie.7. Infomarket. Nu se admit lucrări peste 60 pag. afişată pe site -ul facultăţii. 17th Edition. Example à suivre?.2013 b. 2008 4. 2009 5. Lucrarea se va redacta faţă-verso. î. Studentul va trebui să demonstreze că a urmat toate recomandările făcute de îndrumător. 3.com (consultat la data de 10. A. Studentul este obligat să respecte prevederile şi condiţiile din Fişa disciplinei_Elaborarea lucrării de licenţă. P. Braşov.10. Universităţii Transilvania. ţ.03. ş.2011) Autorii vor fi aranjaţi în ordine alfabetică. studentul va avea asupra sa Fişa preliminară a lucrării de licenţă (care contine structura lucrării pe capitole) şi Fişa de urmărire a elaborării lucrării de licenţă (vezi anexa).01. www. Capitolele se vor încheia cu bibliografia aferentă capitolului respectiv (cu excepţia ultimului capitol). după cum urmează: Capitol Capitolul 1 Capitolele 1. Lucrarea se redactează integral cu diacritice (ă.. In 4th Biennial International Symposium SIMPEC 2002 Proceedings.5. Brasov 2. exclusiv anexele şi paginile de gardă. Ed.12.2 Capitolele 2-3 Capitolele 3-4 Forma finală Termen limită 17.

care poate respinge acele lucrări care nu corespund cerinţelor de mai sus sau nu corespund exigenţelor din punct de vedere al conţinutului (inclusiv aspectele de originalitate). Aceasta va fi supervizată de profesorul îndrumător. Vezi ANEXA! 6 . Prin urmare. Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei se va face obligatoriu în POWER POINT. ori va fi declarat în PRELUNGIREA ŞCOLARITĂŢII dacă solicită expres în scris (adică va repeta anul III). nu vor primi nota de trecere la disciplina „Elaborarea lucrării de licenţă” şi nu vor putea acumula numărul necesar de credite (60) pentru a putea fi declarat absolvent al promoției sale. ori va fi exmatriculat. Cei care nu vor putea demonstra cu că au prezentat lucrarea la termenele de verificare pe baza Fişei de urmărire a elaborării lucrării de licenţă.consemnate în Fişa de urmărire a elaborării lucrării de licenţă. c. d. Lucrarea va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării.

ANEXA Fişa de urmărire a elaborării lucrării de licenţă Data Probleme discutate şi recomandările cadrului didactic Semnătura student 7 .

8 .