You are on page 1of 3

Da li je Isus osnovao Crkvu?

U ovoj kratkoj studiji bavićemo se pitanjem da li je Isus iz Nazareta, odnosno Ješua kako mu je pravo ime bilo i kako ćemo ga ubuduće oslovljavati, Hristos ili Mesija, osnovao entitet koji se naziva „Crkva“. Zašto je ovo pitanje bitno? Zato što odgovor za sobom povlači značajne posledice, opravdava ili obezvređuje pripadnost toj organizaciji. Počećemo sa stihom u Svetom Pismu koji nagoveštava da on jeste došao da osnuje Crkvu i njega nalazimo u Jevanđelju po Mateju, glavi 16: 18. A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Da li je reč „crkva“ koja se pojavljuje ovde i na još stotinak mesta u „Novom Zavetu“ pravilno prevedena s grčkog jezika? U svakom od tih slučajeva, crkva je prevod s grčke reči ekklesia. Ona se sastoji od dve kraće reči: ek, (“iz”) i kaleo, (“zvati”). Stoga, bukvalno značenje reči ekklesia bi bilo „dozvani“. Ona ne označava građevinu ili versku ustanovu. Sada se postavlja pitanje zašto su u grčkom prevodu koristili baš ovu reč? Da li su je izmislili? Nisu je izmislili, već su je prepisali iz grčkog prevoda Tanaha („Starog Zaveta“), poznatog pod nazivom Septuaginta. U tom tekstu ekklesia se pojavljuje umesto hebrejske reči ‫( קהל‬kahal). Ona ima značenje zbora, sabora ili skupštine, i upravo je tako i prevedena u Tanahu na srpskom jeziku. 2. Mojsijeva, glava 12 6. I čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca, a tada savkoliki zbor Izrailjev neka ga zakolje uveče. 5. Mojsijeva, glava 18 16. Po svemu što si iskao od Gospoda Boga svojega na Horivu na dan sabora svojega govoreći: da više ne čujem glasa Gospoda Boga svojega i da više ne gledam ognja toga velikoga, da ne poginem. Psalam 22 22. Kazujem ime tvoje braći; usred skupštine hvaliću te. Sasvim je jasno da se reč „kahal“, a samim tim i ekklesia, odnosi na Izabrani Narod, Izraelce. Možemo primetiti da su grčki prevodioci odabrali pravu reč, jer Izraelci su bili „dozvani“ iz Egipta.

1

ali da bi se prihvatilo ovakvo objašnjenje. kao ekklesia ili kahal. i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike. (vidi sliku na strani 3). Pravo poreklo reči crkva pronalazimo u grčkoj reči Circe.Ali odakle se pojavila reč Crkva? Iz samih crkvenih krugova se često može čuti da naziv vodi poreklo od grčke reči kuriakon ili kyriakon. kuriakon označava građevinu (dom gospodara). I uvede me duh u pusto mjesto. mati kurvama i mrzostima zemaljskima. Osim toga što ove reči nemaju gotovo nikakvih sličnosti. I žena bješe obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragijem i biserom. koja je koristeći vino i opijate pretvarala ljude u svinje i druge životinje. u ruskom Церковь. ta reč se ne pojavljuje nigde u Bibliji. Vavilon veliki. u holandskom Kerk. I na čelu njezinu napisano ime: tajna. Otkrivenje 17: 1-5 I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša. a ne zbor ili skupštinu ljudi. i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena hulnijeh i imaše sedam glava i deset rogova. Od imena te starogrčke boginje i čarobnice. koja sjedi na vodama mnogima. i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njezina. S kojom se kurvaše carevi zemaljski. i imaše čašu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine kurvarstva svojega. boga Sunca! U pitanju je još jedan oblik obožavanja Sunca. 2 . u nemačkom Kirche. Svaka enciklopedija mitologije nam može reći da je Circe bila ćerka Heliosa. pomešan s verom u pravog Mesiju. potrebno je pustiti mašti na volju i primeniti verbalnu gimnastiku.. Takođe.. vode poreklo nazivi za Crkvu i u drugim evropskim jezicima: u engleskom Church.

3 .