You are on page 1of 7

Aspecte privind aplicarea impozitului

pe venitul angajaţilor din domeniul
tehnologiilor informaţionale
Veronica Vragaleva
șef al direcţiei Administrarea impozitelor
directe, IFPS

Iulia Cernicova
inspector superior, direcţia Administrarea
impozitelor directe, IFPS

nr. 2(12), martie 2013

pagina | 1

Официальная позиция ГНС

Noţiuni generale
Astfel, potrivit regimului de impozitare, aplicat agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de
programe pînă în perioada fiscală 2011 inclusiv, în baza
unei cereri privind scutirea de impozitul pe venit, veniturile salariale, obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă, se considerau neimpozabile.
Prin prisma modificărilor operate la Legea pentru punerea
în aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului fiscal prin Legea
nr. 267 din 23.12.2011, începînd cu 13.01.2012, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este
realizarea de programe, venit impozabil se considera venitul lunar a cărui mărime depăşea 2 salarii medii lunare pe
economie prognozate pe anul corespunzător.
Respectiv, perioada cuprinsă între 01.01.2012 şi
12.01.2012, în contextul modificărilor operate, nefiind
acoperită de vreun regim fiscal special, prevedea aplicarea
regimului general stabilit, cu deducerea din venit a cuantumului scutirilor şi deducerilor, prevăzute de legislaţie.
Pentru perioada de la 13.01.2012 pînă la 16.03.2012
inclusiv, suma venitului impozabil lunar sub formă de salariu achitat angajaţilor agenţilor economici, a căror acti-

vitate de bază este realizarea de programe, se determină
ca diferenţă dintre suma venitului calculat şi suma venitului neimpozabil, cu alte cuvinte venitul a cărui mărime
nu depăşea 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (dat fiind faptul că salariul mediu
pe economie prognozat pentru anul 2012 a fost stabilit
prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 22.11.2011 în mărime de 3 550 lei, venitul impozabil va constitui suma ce
depăşeşte 7 100 lei). Pornind de la acel fapt că redacţia
legii prevedea doar cuantumului venitului neimpozabil,
angajatorul din domeniul tehnologiilor informaţionale
urmează să calculeze impozitul pe venit din cuantumul
salariului îndreptat spre achitare, care depăşeşte 7 100 lei,
cu aplicarea deducerilor aferente şi fără dreptul de a aplica scutirile prevăzute în art. 33-35 din Codul fiscal.
Prin Legea nr. 27 din 01.03.2012 au fost efectuate ultimele
modificări la art. 24 alin (21) din Legea pentru punerea în
aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, prin care, începînd cu data de 17.03.2012, venit impozabil se consideră
venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii
lunare pe economie prognozate pentru anul respectiv. Respectiv, venitul lunar ce depăşeşte 7 100 lei se consideră
venit neimpozabil (salariul mediu pe economie prognozat
pentru anul 2012 a fost stabilit prin Hotărîrea Guvernului
nr. 868 din 22.11.2011, în mărime de 3 550 lei, venit impozabil va constitui suma ce depăşeşte 7 100 lei. Astfel, începînd cu perioada de după 17.03.2012, dat fiind faptul că
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Codul
fiscal, venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilităţile
acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele
într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi
scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale, cota impozitului pe venit
urmează a fi aplicată direct asupra venitului impozabil, fără

Practica fiscală

Pe parcursul anului 2012, prin Legea nr. 267 din
23.12.2011 şi Legea nr. 27 din 01.03.2012 au fost operate
o serie de modificări la prevederile Codului fiscal, care au
vizat în mod direct activitatea persoanelor fizice angajate
în cadrul companiilor ce prestează servicii în domeniul
tehnologiilor informaţionale.
Respectiv, în contextul aplicării corecte a impozitului pe
venit asupra veniturilor primite de persoanele fizice în cauză, se propune o trecere în revistă a principalelor aspecte
ce ţin de problema dată, cu prezentarea, după caz, a exemplelor de completare a formelor şi a dărilor de seamă fiscale.

cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate mai sus. 8. art. prevăzute în art. *** În mai se impune 2 000 (suma de pînă la 7 100) şi 5 100 (ţinem cont de plafonul stabilit de 7 100. 8.a deduce din acesta scutirile sau deducerile aferente.11. În categoria altor venituri. se prezintă situaţia practică de mai jos.12 15 000 30 000 15 000 525 15 000 900 6 475 934.7. se includ şi veniturile primite de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alţi subiecţi pe parcursul anului fiscal. 8. Potrivit art.03. Totodată. acestea urmează a fi diminu- Poziție oficială a Serviciului Fiscal de Stat Practica fiscală 8. Exemplul: 06. atunci asupra veniturilor acestuia se vor aplica prevederile prevăzute de facilitate (în condiţia în care angajatorul. pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sunt necesare următoarele documente justificative: nr.5. Mai mult ca atît. 8. persoanele fizice aplică metoda de casă. prevăzute în art. Merită de menţionat că.05. prevede că actele oficiale intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial sau la data indicată în textul legii.12 15 000 45 000 15 000 525 15 000 900 7 100 1 047 30. Un domeniu de interes se focusează şi în jurul necesităţii deţinerii diplomelor de specializare în domeniul TIC de către angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale ce deţin un post. aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. unde 100 urmează a se impozita cu 7%. martie 2013 . Prin urmare. 36 din Codul fiscal. (21) din Codul fiscal.1. după caz. conform art. 15 lit. 24 alin. În vederea aplicării prevederilor art. respectiv.03. cu excepţia cazurilor în care acest fapt este prevăzut expres. 76 din Constituţia Republicii Moldova şi art. decît cele scutite de impozitul pe venit. legea nu are efect retroactiv. 2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal. Totodată. 8. pentru a beneficia de scutirea la impozitul pe venit. 8.12. (21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal. 8. O atenţie deosebită merită a fi acordată veniturilor incluse în categoria „altor venituri”. conform ocupaţiilor menţionate la anexa nr.12 2 000 68 000 2 000 70 2 000 120 2 000 140 30.12 6 000* 66 000 6 000 210 6 000 0** 05. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal. conform art. 33-35 din Codul fiscal.2. 44 din Codul fiscal). efectuarea recalculului pe perioadele precedente pentru angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale nu va fi necesară.12 5 800*** 73 800 5 800 203 5 800 0** 5 100 907 3 774 40 630 6 158.5 29.6.10. a) din Codul fiscal (7% şi 18%). ţinînd cont de faptul că pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe în legislaţie este stabilită mărimea lunară a venitului impozabil. Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului curentă cumulativ de la începutul perioadei fiscale Numărul de luni Suma scutirilor Suma venitului Prime cumulativ de la de asicare se detergurare mină primele obligade asigurare torie de obligatorie asistende asistenţă ţă medimedicală cală Suma venitului cumulativ de la care se determină contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/ restituirii (+/-) 8. cu suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal. sintagma „alte venituri” presupune şi veniturile obţinute de către angajat din activitatea desfăşurată în cadrul aceleiaşi entităţi (inclusiv darea în arendă sau locaţiune). 24 alin. 8.12 15 000 15 000 1 720 15 000 525 15 000 900 12 855 2 082. urmează a fi utilizat modul distinct pe luni. 2(12). Calcularea În calitate de exemplu de completare a Fişei personale.3. * În aprilie venitul angajatului e de 21 000 lei (15 000 lei + 6 000 lei). 8.01. metoda cumulativă nu va putea fi aplicată.8. aplicarea facilităţii poartă un caracter obligatoriu la îndeplinirea condiţiilor menţionate.12. 8. prin urmare venit impozabil va fi doar suma de 7 100 lei.07. Respectiv. 676 din 14. 10. 1 al Legii nr. Astfel. 24 alin.9 05. corespunzător regimului existent la momentul plăţii (art.4.05. 24 alin.4 TOTAL 73 800 Remarcă: Sumele contribuţiilor şi primelor determinate sunt nedeductibile.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale. Astfel.12 15 000 60 000 15 000 525 15 000 900 7 100 1 047 30. ** Din facilitate nu se calculează contribuţiile sociale. de asemenea. în cazul în care angajatul se conformă condiţiilor stipulate în art.04. 8.9. Respectiv. asupra veniturilor în cauză nu se răsfrîng prevederile art. 44 din Codul fiscal. asupra venitului impozabil (inclusiv a facilităţilor acordate de patron) urmează a fi aplicate cotele impozitului pe venit.2007 (cu modificările şi completările ulterioare). iar 5 000 – cu 18%). se conformă condiţiilor stipulate).04. 173-XIII din 2 | pagina 2 583 ate.

poate servi şi copia legalizată de pe diploma ce confirmă absolvirea colegiului sau a altei instituţii de învăţămînt.2012. Forma IRV 09 pentru luna februarie Practica fiscală actul de constituire al agentului economic.5 Venitul calculat şi îndreptat spre achitare. −− confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului). merită a fi menţionat că. lei pagina | 3 Официальная позиция ГНС Declararea În dările de seamă lunare (forma IRV09). conform modului prezentat mai jos (drept baza de referinţă se iau datele din exemplu adus pentru exemplificarea calculului).−− −− −− −− −− Forma IRV 09 pentru luna ianuarie Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода Codul sursei de venit Код источника дохода 1 2 3 11 Plăţi salariale. în lista documentelor justificative necesare de a fi prezentate pentru obţinerea înlesnirii fiscale la impozitul pe venit nu există obligaţia prezentării şi/sau posedării de către angajaţi a diplomelor de specialitate în domeniu În acelaşi timp. Astfel. copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate. fişa postului. 88 Налогового кодекса SAL 7 100 1 047 Venitul calculat şi îndreptat spre achitare. precum şi suma impozitului pe venit reţinut. acreditate în Republica Moldova pentru angajarea persoanelor în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat al ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare a programelor. 88 Налогового кодекса SAL 13 575* 1 981. ţinem să menţionăm că.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal.03. suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare. 88 Налогового кодекса nr. ст. lei Impozitul pe venit reţinut. lei 4 5 15 000 Cod Код Codul sursei de venit Код источника дохода 2 082.9 Mai Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода Codul sursei de venit Код источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale. ст. art. art. 34. martie 2013 SAL Tipul sursei de venit Вид источника дохода 1 2 3 11 Plăţi salariale. 24 alin. 88 Налогового кодекса SAL Februarie Venitul calculat şi îndreptat spre achitare. lei Impozitul pe venit reţinut. în condiţiile prevederilor art. lei 4 5 Forma IRV 09 pentru luna martie Martie Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода Codul sursei de venit Код источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale. se reflectă în mărimea venitului impozabil. lei Impozitul pe venit reţinut. lei Impozitul pe venit reţinut. lei Impozitul pe venit reţinut. suma venitului calculat şi îndreptată spre achitare va constitui 13 575 lei (15 000 lei+7 100 lei . −− carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă.7 100 lei – 525 lei – 900 lei).03. unde 7 100 lei reprezintă suma venitului impozabil şi neimpozabil. 88 din Codul fiscal Заработная плата. contractul individual de muncă. 88 din Codul fiscal Заработная плата. în calitate de document justificativ pentru beneficierea de facilitatea la impozitul pe venit. 88 din Codul fiscal Заработная плата. ст. ст. −− statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic. precum şi darea de seamă anuală (forma IAL09). . ст. cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului). 88 din Codul fiscal Заработная плата. recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare. 2(12).2012 şi la data de 29. 88 Налогового кодекса SAL 7 100 1 047 Venitul calculat şi îndreptat spre achitare. 88 din Codul fiscal Заработная плата. lei *Ţinînd cont de faptul că în luna martie au fost efectuate plăţi la data de 05. art. lei Forma IRV 09 pentru luna mai Ianuarie Venitul calculat şi îndreptat spre achitare. art. iar 525 lei şi 900 lei – prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii. Forma IRV 09 pentru luna aprilie Aprilie Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода Codul sursei de venit Код источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale. organigrama angajatorului. art. prevăzute în Codul fiscal la art.

вы. pe parcursul anului. в связи с внесенными изменениями. angajatul primeşte şi venituri altele decît cele specificate în art. не подпадает под действие каких-либо специальных налоговых режимов и. период между 1 января 2012 и 12 января 2012. на основании за- 4 | pagina явления об освобождении от уплаты подоходного налога. основная деятельность которых состоит в создании программ.conform datelor din Informaţia privind veniturile îndreptate spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi. следовательно. полученные по месту работы. размер которого превышает две заработные платы по экономике. предусмотренных законодательством. прогнозируемые на соответствующий год. предлагаем обзор основных аспектов. представляя. невысумма плаченная в дохода. lei obligade asigurări Сумма torie de sociale удерasistenţă de stat жанmedicală obligatorii ного / Взносы / Индивиналога обязадуальные (в леях) тельного взносы на медиобязательцинского ное государстраховаственное ния страхование 14 15 16 17 720 1 050 1 800 6 158. 2(12). применяется общеустановленный режим с вычетом из дохода льгот и вычетов. Соответственно. начиная с 13 января 2012 года.angajamele tului** angaФиjatului скальФаминый лия и код имя супруга работ(суника пруги) работника** 3 4 Suma plăţiSuma lor salariale totală a aferente venitului.выплату в плаченная отчетном в отчётном периоде (в году леях) 5 Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii.Forma IAL 09 r. iar pentru luna martie 7 900 lei (15 000 lei – 7 100 lei) . 7+8+9+10+ 11+12+13) / Общая сумма освобождений. Соответственно. основная деятельность которых состоит в создании программ. Общие понятия В соответствии с налоговым режимом. полученные вышеуказанными физическими лицами. За период с 13 января 2012 года до 16 марта 2012 года включительно сумма ежемесячного налогооблагаемого дохода в виде заработной платы. предыдущем направналоговом ленная на периоде. 7+8+9+10+ 11+12+13) Suma deducerilor conform art. 36 din Codul fiscal. 9 S Sm N H 10 11 12 13 Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă. lei Сумма вычетов. va depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 08) Аспекты. внесенных Законом № 267 от 23 декабря 2011 года в Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. acesta. непосредственно связанные с деятельностью лиц. работающих на предприятиях. согласно индивидуальному трудовому договору. примеры заполнения форм и налоговых отчетов. предоставленных за отчетный год. 83 din Codul fiscal. ţinînd cont de faptul că pentru luna ianuarie venit impozabil va constitui suma de 15 000 lei. martie 2013 . облагаемым доходом считался среднемесячный доход. предоставленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр. касающиеся применения налога на доходы работников сферы информационных технологий В 2012 году Законом № 267 от 23 декабря 2011 года и Законом № 27 от 1 марта 2012 года был внесен ряд изменений в положения Налогового кодекса. доходы в виде заработной платы. при необходимости. что предоставляют услуги в области информационных технологий. В свете изменений. lei работной Общая платы. касающихся данной проблемы. для работников хозяйствующих субъектов. perioadei îndrepprecedente tat spre şi achitate în achitare în anul curent perioada Cумма заfiscală. до налогового периода 2011 года включительно. в целях правильного применения подоходного налога на доходы. основная деятельность которых состоит в реализации программ. lei (col. определяется nr. d/o № п/п Poziție oficială a Serviciului Fiscal de Stat Practica fiscală 1 Codul fiscal al angajatului Фискальный код работника 2 Codul fiscal al Nume. согласно коду освобождений (в леях) A P M 6 7 8 44 200* 720 *Se va indica doar suma venitului impozabil. выплаченной работникам хозяйствующих субъектов.4 În cazul în care. prezentată în exemplul anterior. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal. 24 alin.soţului le şi (soţiei) prenu. 36 Налогового кодекimpoziса (в леях) tului pe venit Prime de Contribuţii asigurare individuale reţinut. согласно Suma ст. не облагались налогом. lei Сумма освобождений. применяемым к хозяйствующим субъектам. în temeiul art.

05. налогооблагаемым доходом является сумма.го меди. применяя соответствующие вычеты и без права предоставления освобождений. Таким образом. pagina | 5 Официальная позиция ГНС 8.5 29. является необлагаемым доходом (среднемесячная заработная плата по экономике. прогнозируемой на 2012 год.4 TOTAL 73 800 Примечание: Суммы исчисленных взносов и премий не подлежат вычету.деляются ингосударбож. налогооблагаемым доходом считается сумма. 8. основная деятельность которых состоит в создании программ. превышающая 7 100 леев). предусмотренной лит. подлежащий удержанию. 15 Налогового кодекса (7% и 18%).01. предусмотренных статьями 33-35 Налогового кодекса.ляются взносы циндивидуальные ственное дений обязательного ского взносы на госоциальмедицинского страхо. прогнозируемые на соответствующий год (с учетом среднемесячной заработной платы по экономике. Соответственно. 8. не превышающий 7 100 леев. 2(12). согласно налоговому законодательству.9 05.12 5 73 800 5 800 203 5 800 0** 5 100 907 3 774 40 630 6 158. 8.4. относящихся к этому доходу. направленной на выплату.12. осуществленные в пользу работника текущая нарастающим итогом с начала года Количество месяцев Сумма дохода Сумма дохода Взносы нарастающим Индивинарастающим обязаитогом. другими словами. 8. от дуальные Сумма итогом. размер которого превышает две среднемесячные заработные платы по экономике. Исходя из того. 8. 12 Налогового кодекса. направленного на выплату. утвержденной Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 676 от 14. метод нарастающего итога не может быть применен. и. Законом № 27 от 1 марта 2012 года были внесены поправки в часть (21) ст. налогооблагаемым доходом является валовой доход (включая льготы. была установлена Постановлением Правительства № 868 от 22.2011 в размере 3 550 леев.05.04.03. налогооблагаемый доход составляет 7 100 леев. martie 2013 2 583 ** Из льгот не исчисляются социальные взносы. что редакция закона предусматривала только сумму необлагаемого дохода. которая превышает 7 100 леев. Пример: Дата осуществления выплаты в пользу работника Сумма дохода. направленных на выплату или осуществленных в пользу работника выплатах. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса.03. размер которого не превышает две среднемесячные заработные платы по экономике. прогнозируемая на 2012 год. 8.17 марта 2012 года. nr. возмещению (+ -) 8. Информация о доходах.сударственное ное страстрахования вания социальное хование страхование Налогооблагаемый доход Налог.3. от ко. предоставляемые работодателем) облагается по ставке подоходного налога.12 2 000 68 000 2 000 70 2 000 120 2 000 140 30. превышающая 7 100 леев). полученный налогоплательщиком из всех источников в определенный налоговый период.11. налогооблагаемый доход (в том числе льготы.04.торой опреде. следовательно. Учитывая тот факт. дохода. 8. для каждого месяца используется раздельный метод.5.взносы на осво.тельно. что для работников хозяйствующих субъектов. То есть. и о подоходном налоге.12 15 000 30 000 15 000 525 15 000 900 6 475 934. прогнозируемые на соответствующий год.12 15 000 45 000 15 000 525 15 000 900 7 100 1 047 30. 10. удержанном из этих выплат Practica fiscală как разница между начисленным доходом и суммой необлагаемого дохода. 44 Налогового кодекса). соответствующий режиму. ежемесячный доход. Ставка налога применяется к налогооблагаемому доходу. а 5 000 – 18%). после . а) ст.которой опре.8. 8. работодатель из сферы информационных технологий исчисляет подоходный налог из суммы заработной платы.12 15 000 60 000 15 000 525 15 000 900 7 100 1 047 30. облагаемым доходом считается ежемесячный доход. Итак. предоставленные работодателем). 100 леев облагаются налогом по ставке в 7%. законодательство устанавливает ежемесячную сумму налогооблагаемого дохода.12. *** В мае облагается 2 000 леев (сумма до 7 100 леев) и 5 100 леев (с учетом установленного порога в 7 100 леев.9.10.1.12 6 000* 66 000 6 000 210 6 000 0** 05.2. 8. из которого не исключаются сопутствующие освобождения или вычеты. на которые налогоплательщик имеет право. исчисленный от налогооблагаемого дохода Подоходный налог. значит.12 15 000 15 000 1 720 15 000 525 15 000 900 12 855 2 082.7.11.2007 (с последующими изменениями и дополнениями). 8. * В апреле доход работника составил 21 000 леев (15 000 леев + 6 000 леев). или выплаты. существующему в момент выплаты (ст. начиная с 17 марта 2012 года. утвержденной Постановлением Правительства № 868 от 22 ноября 2011 года в размере 3 550 леев.6. 8. Начисление Ниже представлена практическая ситуация с примером заполнения Личной карточки. за минусом вычетов и освобождений. в соответствии с частью (4) ст.

занимающих должность. входят доходы. Таким образом. Другим аспектом получения права воспользоваться освобождением от уплаты подоходного налога является необходимость наличия специализированной квалификации в области информационных технологий и коммуникаций у работников сферы информационных технологий. согласно нижеизложенному порядку (в качестве основы берутся данные из вышеуказанного примера о начислении). в соответствии с положениями части (21) ст. согласно части (21) ст. Форма IRV09 за январь Январь Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода Codul sursei de venit Код источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale.9 Доход. которые включены в специализированный перечень специальностей. −− расчетная ведомость на работников хозяйствующего субъекта. 34 Налогового кодекса. что перечень подтверждающих документов. должностная инструкция. предусмотренный в самом акте. Следовательно. ст. включенные в категорию «других доходов». если работником соблюдены условия. начисленный и направленный на выплату (в леях) Удержанный подоходный налог (в леях) nr. −− −− −− −− Декларирование В ежемесячном отчете (IRV09). 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. признанного в Республике Молдова. 24 Налогового кодекса. в отношении которой применяются вышеуказанные льготные положения. 44 Налогового кодекса. 76 Конституции и ст. соответствующих деятельности по разработке программного обеспечения. что. −− трудовая книжка или копия таковой. сдача в аренду или в наем). а также сумма удержанного подоходного налога отражаются в налогооблагаемом доходе. являются: −− учредительный документ хозяйствующего 6 | pagina субъекта. осуществленной в той же организации (в том числе. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. art. из вышеупомянутых доходов вычитается. Особого внимания заслуживают доходы. индивидуальный трудовой договор. Вместе с тем. 88 Налогового кодекса SAL 15 000 2 082. martie 2013 . что. подтверждающими документами для освобождения от уплаты подоходного налога. Согласно части (21) ст. предусмотренного ст. при соблюдении вышеупомянутых требований льготный режим носит обязательный характер. предусмотренного данным абзацем. согласно Приложению № 2 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. 33-35 Налогового кодекса. сумма начисленного и направленного на выплату дохода. −− письменное подтверждение работником не передачи супруге (супругу) личного освобождения. в соответствии с действующим законодательством. организационная структура работодателя. Кроме того. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса синтагма «другие доходы» означает доход. которые должны быть представлены для получения налоговых льгот по подоходному доходу. а также годовом отчете (форма IAL09). полученные работником от своего работодателя или от других субъектов в течение налогового года.Practica fiscală Poziție oficială a Serviciului Fiscal de Stat Стоит отметить. что официальные акты вступают в силу со дня опубликования их в Официальном мониторе или в срок. не включает обязательства представления работниками специализированного диплома в данной области и/или владения им. 88 din Codul fiscal Заработная плата. чем освобожденные от подоходного налога. Также. закон не имеет обратной силы. за исключением заработной платы. следует обратить внимание на то. аккредитованного в Республике Молдова. то по отношению к его доходам применяются льготные положения (при условии. в качестве подтверждающего документа для получения освобождения от уплаты подоходного налога может служить и заверенная копия диплома об окончании колледжа и другого учебного учреждения. В то же время. Соответственно. физические лица применяют кассовый метод. Для целей части (21) ст. установленные частью (21) ст. что работодатель также соответствует предусмотренным условиям). за исключением прямо предусмотренных случаев. нет необходимости в осуществлении перерасчета за предыдущие периоды для работников сферы информационных технологий. Так. на основании ст. согласно ст. В категорию других доходов. при найме лиц на должности. следует отметить. на эти доходы не распространяются положения ст. 1 Закона № 173-XIII от 6 июля 1994 года о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов предусматривают. 2(12). по мере необходимости. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. с указанием места работы супруги (супруга). Соответственно. полученный работником от деятельности. 36 Налогового кодекса. заверенная копия диплома об окончании аккредитованного в Республике Молдова учебного заведения или диплома об окончании зарубежного учебного заведения. ст. сумма взносов государственного социального страхования и взносов обязательного медицинского страхования.

или осуществленных в пользу работника выплатах и о подоходном налоге. art. lei Сумма вычетов.5 Доход. lei Сумма освобождений. art. начисленный и направленный на выплату (в леях) Удержанный подоходный налог (в леях) r. 88 din Codul fiscal Заработная плата. представленной в предыдущем примере. art.2012. 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса. согласно коду освобождений (в леях) A P M 6 7 8 44 200* 720 *Указывается только сумма налогооблагаемого дохода.Форма IRV09 за февраль Cod Код Tipul sursei de venit Вид источника дохода 1 2 11 Plăţi salariale. ст. а в марте – 7 900 леев (15 000 леев – 7 100 леев) – согласно Информации о доходах. 2(12). 7+8+9+10+ 11+12+13) / Общая сумма освобождений. perioadei îndrepprecedente tat spre şi achitate în achitare în anul curent perioada Cумма заfiscală. 88 Налогового кодекса SAL 13 575 1 981. предыдущем направналоговом ленная на периоде. сумма начисленного и направленного на выплату дохода составила 13 575 леев (15 000 леев +7 100 леев . Февраль . 88 Налогового кодекса SAL 7 100 1 047 2 3 4 5 11 Plăţi salariale. nr. 88 Налогового кодекса Codul sursei de venit Код источника дохода 3 Доход. предоставленных за отчетный год. d/o № п/п 1 Codul fiscal al angajatului Фискальный код работника 2 Codul fiscal al Nume. 88 Налогового кодекса SAL 7 100 1 047 Cod Код * Учитывая тот факт. начисленный и направленный на выплату (в леях) Удержанный подоходный налог (в леях) 4 5 Tipul sursei de venit Вид источника дохода Форма IRV09 за апрель SAL Codul sursei de venit Код источника дохода Март Доход. обязательного государственного социального страхования. что в январе сумма налогооблагаемого дохода составила 15 000 леев. art. 88 din Codul fiscal Заработная плата. предоставленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр. 36 din Codul fiscal. lei работной Общая платы невысумма плаченная в дохода.angajamele tului** angaФиjatului скальФаминый лия и код имя супруга работ(суника пруги) работника** 3 4 Suma plăţiSuma lor salariale totală a aferente venitului. lei Сумма удержанного налога (в леях) 14 15 16 17 720 1050 1800 6 158. а 525 леев и 900 леев – взносы обязательного медицинского страхования и. соответственно взносы. согласно ст.7 100 леев – 525 леев – 900 леев). lei (col. 36 Налогового кодекса (в леях) Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală / Взносы обязательного медицинского страхования Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii / Индивидуальные взносы на обязательное государственное страхование Suma impozitu-lui pe venit reţinut. начисленный и направленный на выплату (в леях) Удержанный подоходный налог (в леях) Форма IRV09 за май Tipul sursei de venit Вид источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale. 88 din Codul fiscal Заработная плата. он обязан представить декларацию физического лица по подоходному налогу (форма CET08) Неофициальный перевод Светланы Бужак pagina | 7 Официальная позиция ГНС Форма IAL 09 Practica fiscală 1 Апрель Codul sursei de venit Код источника дохода Cod Код Форма IRV09 за март Cod Код лагаемый и необлагаемый доход. на основании ст.2012 и 29. лроме указанных в части (21) ст. ст. 88 din Codul fiscal Заработная плата. ст. 83 Налогового кодекса. удержанном из этих выплат. вы. 7+8+9+10+ 11+12+13) Suma deducerilor conform art. ст. что в марте платежи были осуществлены дважды.4 Если в течение года работник получает и другие доходы.выплату в плаченная отчетном в отчётном периоде (в году леях) 5 Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii. martie 2013 9 S Sm N H 10 11 12 13 Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă. учитывая то. где 7 100 представляет собой об- Май Codul sursei de venit Код источника дохода Доход. направленных на выплату. 05.03. начисленный и направленный на выплату (в леях) Удержанный подоходный налог (в леях) Tipul sursei de venit Вид источника дохода 1 2 3 4 5 11 Plăţi salariale.soţului le şi (soţiei) prenu.03.