You are on page 1of 12

Chuyên đề “hình học không gian - Oxy Oxyz ...)!


Bạn muốn được điểm 10 môn Toán? Hãy gặm nhấm hết!! Tin tôi đi!
Đỗ văn Tâm-THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định!

Bài1! -Trong mp(Oxy), cho hình vuông ABCD có M là trung điểm BC,
đường DM: x-y-2=0. A thuộc đường thẳng d: 3x+y-2=0 và có hoành độ âm, C(3;-3). Tìm A,B,D! -Trong không gian Oxyz, cho A(0;2;0), B(0;0;-1), C thuộc trục Ox. Hãy lập phương trình mp(ABC), biết rằng khoảng cách từ C đến mp(P): 2x+2y-z=0 bằng khoảng cách từ C đến đường d:
x −1 y z + 2 = = ! 1 2 2

Bài2!
-Trong mp(Oxy), cho hình vuông ABCD có A,B thuộc đường thẳng d1: x+2y-6=0. C,D thuộc d2: x+2y =0 và có tâm G thuộc d3: 3x-y-2=0. lập phương trình đường tròn ngoại tiếp hình vuông này. -Trong không gian Oxyz, cho hình chóp đều OABC với A(0;3;3) và tâm G(2;2;2) của tam giác ABC. Tìm B,C!

Bài3!
-Trong mp(Oxy), cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12. Tâm K là giao điểm của hai đường thằng d1: x-y-3=0 và d2; x+y-6=0. và trung điểm M của AD là giao điểm của d1 và trục Ox. Tìm A,B,C,D với tung độ A>0.

-Trong không gian Oxyz. B(2. lập phương trình mp(P) chứa BM. C sao cho thể tích tứ diện OABC bằng 3! Bài4! -Trong mp(Oxy).đường trung trực của BC: x+y-6=0.K) tại hai điềm phân biệt A. Tìm m để d cắt (C.1) nằm trong mp(P) và tạo với d một góc 45độ! Bài6! -Trong mp(Oxy). trung tuyến kẻ từ C: 2x-y+3=0. Hãy tìm B.-1.3.-2).-1.2).0. Tìm điểm C thuộc d sao cho diện tích tam giác ABC nhỏ nhất! Bài5! -Trong mp(Oxy).C! -Trong không gian Oxyz. cho B(0. cho tam giác ABC có A(5. cắt Ox và Oz lần lượt tại A. cho tam giác ABC cân tại A.! -Trong không gian tọa độ Oxyz.K): (x+1)(x+1) + (y-3)(y-3) = 4.0) và M(4. cho đường tròn (C. AB:2x+y-1=0 và BC:x4y+3=0. Tìm phương trình đường cao vẽ từ B! . và d: mx-4y+3m+1=0. cho đường thẳng d: x y −2 z = = 1 2 2 và mp(P): x-y+z-5=0. cho A(0.B sao cho góc AKB bằng 120độ.1.1) và đường thẳng d: x −1 y − 2 z − 2 = = 1 −1 2 . Lập phương trình đường thẳng qua A(3.-3).

0). cho I(-2.1) và đường thẳng d: x −1 y +1 z −1 = = .0).9). B1(-6. M thuộc d1: x+y-4=0 và N thuộc d1: 3x+2y+2=0.0) và hai đường thẳng d1: 2x-y+5=0.cho A(4.2. 2 −2 1 Lập phương trình mp(P) chứa d và cách A một khỏng bằng 3! Bài7! -Trong mp(Oxy). Tìm C! Bài9! -Trong mp(Oxy) cho tam giác ABC có d: 2x-y-3=0 là đường phân giác trong của góc A.6). Tìm B. M.B.-3). d2 lần lượt tại A.N sao cho A là trung điềm MN! Bài8! -Trong mp(Oxy). Tìm A. B(-3.4) lần lượt là hình chiếu vuông góc của B và C trên AC và AB. cho mp(P): x+y-5=0. Điểm C thuộc mp(Oxy) sao cho tam giác ABC cân tại C và có bình phương diện tích bằng 1672. mp(Q): y+z+3=0 và điểm A(1. C1(-4. d2: x+y-3=0.B sao cho IA=2IB! -Trong không gian Oxyz.1. cho tam giác ABC có A(6.C! -TRong không gian Oxyz cho hai điểm A(1.-4.-Trong không gian Oxyz.8. Viết phương trình đường thẳng qua I và cắt d1. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng đã cho và cắ mp(P) và mp(Q) lần lượt tại M.C! .N là trung điểm AB và AC.

Lập phương trình đường thẳng d'' cắt d và MN d' lần lượt tại M.-4).C.N sao cho độ dài = 6 và AM .0). Tính thể tích của khối nhỏ hơn! 2 . Oz lần lượt tại B. d': 2x-y+7=0 và AB đi qua M(0.4). Lập phương trình mp(P) qua A. mp(P) đi qua A. C sao cho diện tích tam giác ABC bằng 4 6 ! Bài12! -Cho hình lập phương ABCD.0.C lần lượt thuộc d:x+y=0. AN =3 ! Bài11! -Trong mp(Oxy) cho hình vuông ABCD có đường tròn nội tiếp là (C. Tìm tọa độ A. AB đi qua M(-3.-Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d: x y z +3 = = 1 1 3 x −1 y z − 2 = = . -Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳn d: x y z −2 = = 1 1 −2 x y z −1 = = và 1 1 1 d': điểm A(-1. 1 1 1 d': và mp(P): x-y-z+1=0. H và cắt hai tia Oy.D.1).B.-1).B. K và song song với BD chia khối lập phương thành hai khối đa diện.-2). Lập phương trình đường thẳng d song song mp(P). H(1. cắt d và d' và vuông góc với d'! Bài10! -Trong mp(Oxy) cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(1.K): (x-2)(x-2) + (y-3)(y-3) = 10.0. A.C.A’B’C’D’ có cạch bằng a và điểm K thuộc CC’ sao cho CK= 3 a . TÌm A.1.D biết A có hoành độ dương! -Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(2.

d’ và song song với d’’: x −4 1 = y −7 4 = z −3 −2 Bài13! -Trong không gian. Viết phương trình các tiếp tuyến PE. lập phương trình tổng quát của đường thẳng cắt cả hai d.2)! -Trong không gian Oxyz.0. cho đường tròn (C):xx+yy-6x+2y+6=0 và điểm P(1.-Trong mp Oxy.2) thuộc cạnh BC. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện = y −1 −3 = z −1 2 và x −1 3 = −2 = y z −2 1 . BC= a 6 và độ dài các cạnh bên bằng a 5 . cho đường thẳng d: x-7y+10=0. cho 2 đường thẳng d: x 1 = y +1 2 = z 1 và d’ là giao tuyến của hai mp(P): 3x-z+1=0 và mp(Q): 2x+y-1=0. hãy tính khoảng cách từ điểm M đến AB! . đường phân giác trong của góc B và đường cao kẻ từ đỉnh A lần lượt là: x −2 2 2. cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. F là các tiếp điểm và tính diện tích tam giác PEF! -Trong không gian Oxyz. AB= a SHAB! -Trong mp Oxy. cho tam giác ABC với điểm M(1. Gọi giao điểm của AC và BD là H. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d’’: 2x+y=0 và tiếp xúc với đường thẳng d tại A(4.3). PF của (C). với E.

-1). TÍnh diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện! -Trong mp(Oxy).-1). cho (E): xx yy + =1 16 9 và hai đường thẳng d: 3x+4y- 12=0.5) B(5.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. C(2. Tìm C thuộc (E) sao cho diện tích tam giác ABC luôn bằng 6! -Trong không gian Oxyz. B(1.4.4. cho bốn điểm A(2. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ biết góc BAA’=45độ! -Trong mp(Oxy). Chứng minh rằng đường thẳng d luôn cắt (E) tại hai điểm phân biệt A. B.4.-1).-2) và tiếp xúc với đường thẳng d: y=-4! . Viết phương trình mp(P) tiếp xúc với mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và song song với mp(BCD)! Bài15! -Trong không gian.3). cho tứ diện ABCD có ABC và BCD là các tam giác đều cạnh a. D(2. viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm A(4.Bài14! -Cho lăng trụ xiên ABC.2. Góc giữa đường thẳng AD và mp(ABC) bằng 60độ. Hình chiếu của A’ xuống mp(ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

3. 1 2 −2 d: x −1 y −1 z −1 = = 1 2 2 và Chứng minh d cắt d’ tại A.-1). cho tam giác ABC vuông cân tại B. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng A’B’C’ thuộc B’C’.-4) và điểm B là điểm nằm trên mặt phẳng có phương trình x+y-z-6=0. C(2. Tìm M thuộc AA’ sao cho mp(BD’M) cắt hình lập phương theo một thiết diện có diện tích nhỏ nhất! .3. góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30độ. Viết phương trình đường thẳng đi qua M(2.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. cho hai đường thẳng d ': x y +1 z − 3 = = . Tính thể tích khối lăng trụ ABC. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt hai đường tròn theo hai dây cung phân biệt có độ dài bằng nhau! -Trong không gian Oxyz.3).-Trong không gian Oxyz. d’ một tam giác cân! Bài16! -Cho hình lăng trụ tam giác ABC.1) và tạo với d.A’B’C’ và tình khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và B’C’ theo a! -Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường tròn xx + yy =13 và (x-6)(x-6) + yy =25 cắt nhau tại A(2.A’B’C’D’. cho hình lập phương ABCD. Biết A(5.3. Tìm tọa độ điểm B! Bài17! -Trong không gian.

3. Tìm tọa độ trực tâm H. Viết phương trình mp(P) đi qua H. AB=3a. cho mặt phẳng (P) 3x+2y-z+4=0 và hai điểm A(4.0).2). Gọi I là trung điểm AB.-Trong mp(Oxy). Hình chiếu H của đỉnh S xuống (ABC) nằm ở trong tam giác ABC.H.G thẳng hàng! -Trong hệ tọa độ Oxyz.các mặt bên cùng tạo với đáy một góc 60độ. Oz tại A.C sao cho H là trực tâm tam giác ABC! Bài18! -Cho hình chóp SABCD có đáy là tam giác cân tại A. cắt Ox. Chứng minh I.1).0). C(2. B(0.0.B. tìm phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1. cho tam giác ABC có A(-2. B(3. tâm I của đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm G của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mp(P) đồng thời cách đều gốc tọa độ và mp(P)! Bài19! . Tính thể tích tứ diện này! -Trên mặt phẳng Oxy.1).3) sao cho đường thẳng đó cùng với hai đường thẳng d: 3x+4y+5=0 và d’: 4x+3y-1=0 tạo thành một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của d và d’! -Trong không gian Oxyz.5). cho H(1. Oy. BC=2a.4.

Hãy viết phương trình đường tròn (C)=mp(P) ∩ mc(S)! . hai đường cao xuất phát từ A. Hãy tính diện tích tam giác ABC! -Trong không gian Oxyz.2). cho mp(P): x-2y+2z+1=0 và mc(S): xx+yy+zz-4x+6y+6z+17=0. AC=2a. Tinh thể tích tứ diện ABCD! -Trong không gian Oxyz.B lần lượt có phương trình x+y=0 và 2x-y+1=0. cho mp(P): x+2y-z-4=0 và đường thẳng d: x −1 y z + 2 = = . AD=3a và BÂC=CÂD=DÂB=60độ. các mặt ACD và BCD vuông góc với nhau.-Trong mp(Oxy). Viết phương trình đường thẳng song song với d và cắt đường tròn theo một dây cung có độ dài bằng 4! -Cho tứ diện ABCD có AB=a. cho đường thẳng d: 3x-4y+2013=0 và đường tròn xx+yy-6x-2y+1=0. BC! -Trong mp(Oxy) cho tam giác ABC có C(1. 2 1 −1 Tìm điểm M trên trục Oz sao cho khoảng cách từ M đến mp(P) và d bằng nhau! Bài20! -Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC và ABD là các tam giác đều cạnh a. Hãy tính theo a thể tíchtứ diện ABCD và tính số đo của góc giữa giữa hai đường thẳng AD.

(A’BC) cắt nhau tại O.ABC theo V! -Cho đường tròn (C): xx+yy-4x-4y+4=0 và đường thẳng d: x+y-2=0. Chứng minh rằng d luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A. Tìm tọa độ các điểm C. D lần lượt thuộc d và d’ sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành! +> Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C) xx+yy. các .3) và hai đường thẳng có phương trình d: x y +1 z − 2 = = và 2 −2 1 3 x+4y+4=0 và tạo với trục tung một góc 60độ! d’: x y +2 z = = 4 0 3 .1). cạnh bên bằng a 5 2 . mp(ABC’). Tính góc tạo bởi mặt bên với đáy và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đó! -Trong mp(Oxy): +> Cho hai điểm A(2.A’B’C’ Có thể tích là V.2. B(-1.-3) và hai đường thẳng d: x+y+3=0. d’:x-5y-16=0.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng a.Bài21! -Cho hình chóp tứ giác đều S.2 Bài22! -Cho lăng trụ đứng ABC. Tính thể tích khối tứ diện O. Tìm điểm C trên đường tròn sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất! -Trong không gian Oxy cho điểm A(1. (AB’C).B.

ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A. cạnh SA vuông góc với đáy. Viết phương trình mp(P) đi qua M. tâm I là giao điểm của d: x-y-3=0 và d’:x+y-6=0.1.3).BCNM! . AD=2a. -Trong mp(Oxy).4. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật! -Trong không gian Oxyz. Trung điểm một cạnh là diao điểm của d và trục hoành.-1. AB= a 2. B(3.N sao cho khoảng cách từ K(0. Hãy tính thể tích khối IA = − 2 IH chóp SABC và khoảng cách từ trung điểm K của SB đến mp(SAH). lấy điểm M sao cho AM= a 3 3 .2) và N(-1.-Trong không gian Oxyz cho A(2. Hình chiếu H của S lên mp(ABC) thỏa mãn .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a. GÓc giữa SC và mp(ABC) bằng 60độ. Tính thể tích khối chóp S. Tìm điểm M thuộc d sao cho MA+MB nhỏ nhất! Bai23! -Cho hình chóp S. cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12. cho hai điểm M(0.5.0.1).2) đến mp(P) đạt giá trị lớn nhất! Bài24! -Cho hình chóp S. Gọi I là trng điểm BC.2) và đường thẳng d là giao tuyến của hai mp(P): 2x-y+z+1=0 và mp(Q): x-y+z+2=0. cạnh SB tạo với đáy một góc 60độ. Mp(BCM) cắt SD tại N. Trên cạnh SA.

BD: x-7y+14=0.2.0).1. Tìm tọa độ trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam gác ABC! . Đường thẳng AC đi qua M(2. TÌm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật! -Trong không gian Oxyz.3.-Trong mp(Oxy). cho ba điểm A(2. chp hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB: x-2y+1=0. B(-1.1). C(1.-2).1).