You are on page 1of 164

Fiyat Listesi • 10 Aral›k 2012

fialt ve Enstalasyon Tekni¤i

Fiyat Listesi
10 ARALIK 2012

Teknik Destek

444 0 747
teknikdestek.tr@siemens.com

Fiyat Listesi’ni pdf format›nda afla¤›daki adresten download edebilirsiniz.
www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi

Harmonik Reaktörleri SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri Dinamik Kompanzasyon Ürünleri SENTRON PAC3200.fi.Mini Termik Röleler Yard›mc› Kontaktörler (3TH2.‹Ç‹NDEK‹LER >N< Otomatlar 6kA Otomatlar 10kA Otomatlar 25kA Otomatlar Otomatik Sigortalar için Yard›mc› Donan›mlar Minized Sigortalar Neozed Sigortalar Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri Anahtarlar Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› için Yard›mc› Donan›mlar Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› Otomatlar Ark Hatas› Alg›lama Rölesi Alçak Gerilim Parafudrlar› INSTA Kontaktörler INSTA Kontaktörler için Yard›mc› Kontaklar Mini Kontaktör Haftal›k Digital fialt Saati Günlük Mekanik fialt Saati Toprakl› Priz (Raya Montaja Uygun) ‹flletme Saat Sayac› SIMBOXT S›va Alt› ve S›va Üstü Da¤›t›m Kutular› S›va Üstü Sigorta Kutular› NH B›çakl› Sigortalar ‹çin Yard›mc› Donan›mlar NH . 3RB22.B›çakl› Sigortal› Yük Kesicileri Kondansatörler. Deflarj Bobini. 3RW40. 1-3 4-5 6-7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14-15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 26-28 29 29 29 30 31 32 32 32 33-35 36-37 38 38 39 40 41 42 43 44-45 46 AS-Interface Sikostart.B›çakl› Sigorta Buflonlor› ve Altl›klar› ‹lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar SITOR H›zl› Sigorta Buflonlar› Diazed Sigortalar SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks. 3RB29 SIRIUS 3R Termik Röleler Kutulu Yolvericiler. . 3SB3 Plastik Seri Buton ve Sinyal Üniteleri. Sinyal Lambalar› 3SB1 Komple Ifl›kl› Butonlar 3SB1 Komple Özel Butonlar Buton Elemanlar› ve Yedekleme Malzemeleri Metal Seri Buton ve Sinyal Üniteleri.Stop Butonlar›. PAC4200 Ölçü Aleti SENTRON Power Manager 3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri 3LF0 Serisi Paket fialterler Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› 3SB1 Komple Start .Nihayet fialterleri Sinyal Kolonlar› Interface Dönüfltürücüler DC Besleme / Güç Kaynaklar› Emniyet . 3RH) Yedek Bobinler Yedek Ana Kontaklar Yedek Ana ve Yard›mc› Kontak Tak›mlar› Mekaniki Kilitleme Mekanizmas› SIRIUS 3R Kontaktörler ve Aksesuarlar› Termik Röleler Elektronik Afl›r› Ak›m Rölesi 3RB20. SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarlar› SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi) 3TG 10 .Jeneratör Otomatik Transfer Panosu SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz› 3WT Aç›k Tip Güç fialterleri 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri 3KA71 Yük Ay›r›c›s› NH . Softstarter 3RW44 Solid State Röleler 3VL Kompakt Güç fialterleri Kaçak Ak›m Koruma Kombinasyonlar› 3VT Kompakt Güç fialterleri 3WL Aç›k Tip Otomatik fialterler fiebeke .‹zolasyon Transformatörleri SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri 3UG Serisi Kontrol Röleleri PTC Termistör Koruma Rölesi S›cakl›k Denetleme Röleleri Siemens Endüstri Röleleri Klemensler ALPHA Panolar› Instabus HVAC Kontrol Ürün ve Sistemleri Orta Gerilim Komponentler 400V 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli 47-48 49 50 50-51 52-61 62 63-71 72-78 79 80-81 82-83 84 84-85 86 87-88 88 89 90 91 92-93 94-95 96 97 97 98 99 100-101 102-103 104 104 105 106-107 108 109 110 110 111 112 113 114 115 115 116 117 118 118 119 120-121 122-123 128-129 130-131 124-127 149-150 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Mini Kontaktör 3TF2 Serisi Kontaktörler 3UA70 . 3TH4. Sikostart. Softstarter 3RW30. 3SB3 3SB2 16 mm Buton Program› Joystick Kontrol SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri Mekanik Emniyet fialterleri Acil Durdurma Buton Setleri RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri Mentefle Emniyet fialterleri Çift El ve Ayak Pedallar› ‹pli Emniyet fialterleri 3SE . Dönüfl Kombinasyonlar› SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri Aksesuarlar› SIRIUS Bara Sistem Ürünleri 3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Ç›k›fllar› Simocode PRO ET 200S Motor Starterler Not: Siparifl numaralar› indeksi arka sayfadad›r.

00 32.00 32..50 12.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 5SQ2570-2YA05 5SQ2570-2YA01 5SQ2570-2YA15 5SQ2570-2YA02 5SQ2570-2YA03 5SQ2570-2YA04 5SQ2570-2YA06 5SQ2570-2YA08 5SQ2570-2YA10 5SQ2570-2YA16 5SQ2570-2YA20 5SQ2570-2YA25 5SQ2570-2YA32 5SQ2570-2YA40 5SQ2570-2YA50 5SQ2570-2YA63 . 1 0.80 17.00 28.20 13.50 14.00 11.00 43.90 41.20 8.00 11.90 23.50 39.00 11.. 5SP41.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 70 80 100 125 Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 5SQ25.00 12.00 11.00 28.00 28.50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 5SQ21.50 14.00 32..5 1 1.50 14.00 93.00 31.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 32.00 78.5 1 1.00 28.50 14.00 32.50 14.00 28.00 8.00 32.00 11.00 30..00 102..20 8.00 11.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu >N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Çabuk Karakterli B B B B B B B 6 10 16 20 25 32 40 5SQ2160-2YA06 5SQ2160-2YA10 5SQ2160-2YA16 5SQ2160-2YA20 5SQ2160-2YA25 5SQ2160-2YA32 5SQ2160-2YA40 10.00 28.20 11..20 8.70 12 12 12 12 12 12 12 5SQ2170-2YA05 5SQ2170-2YA01 5SQ2170-2YA15 5SQ2170-2YA02 5SQ2170-2YA03 5SQ2170-2YA04 5SQ2170-2YA06 5SQ2170-2YA08 5SQ2170-2YA10 5SQ2170-2YA16 5SQ2170-2YA20 5SQ2170-2YA25 5SQ2170-2YA32 5SQ2170-2YA40 5SQ2170-2YA50 5SQ2170-2YA63 5SQ2170-2YA70 5SP4180-7 5SP4191-7 5SP4192-7 14. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Malzeme
Cinsi

Tip

Anma
Ak›m›
In (A)

Siparifl
No

Birim Fiyat›
TL /Adet

Adet
/
Kutu

>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC
‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli

5SQ22...

5SP42...

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

5SQ2270-2YA05
5SQ2270-2YA01
5SQ2270-2YA15
5SQ2270-2YA02
5SQ2270-2YA03
5SQ2270-2YA04
5SQ2270-2YA06
5SQ2270-2YA08
5SQ2270-2YA10
5SQ2270-2YA16
5SQ2270-2YA20
5SQ2270-2YA25
5SQ2270-2YA32
5SQ2270-2YA40
5SQ2270-2YA50
5SQ2270-2YA63
5SP4280-7
5SP4291-7
5SP4292-7

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
33,80
33,80
33,80
33,80
33,80
33,80
35,20
35,70
48,70
53,20
212,00
262,00
308,00

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3

5SQ2370-2YA05
5SQ2370-2YA01
5SQ2370-2YA15
5SQ2370-2YA02
5SQ2370-2YA03
5SQ2370-2YA04
5SQ2370-2YA06
5SQ2370-2YA08
5SQ2370-2YA10
5SQ2370-2YA16
5SQ2370-2YA20
5SQ2370-2YA25
5SQ2370-2YA32
5SQ2370-2YA40
5SQ2370-2YA50
5SQ2370-2YA63
5SQ2370-2YA70
5SP4380-7
5SP4391-7
5SP4392-7

56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
47,00
49,00
50,00
68,00
76,00
141,00
295,00
299,00
324,00

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2

Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli

5SQ23...

5SP43...

2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
70
80
100
125

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Malzeme
Cinsi

Tip

Anma
Ak›m›
In (A)

Birim Fiyat›
TL /Adet

Siparifl
No

Adet
/
Kutu

>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Yavafl
Karakterli

5SQ26...

0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63

5SQ2670-2YA05
5SQ2670-2YA01
5SQ2670-2YA15
5SQ2670-2YA02
5SQ2670-2YA03
5SQ2670-2YA04
5SQ2670-2YA06
5SQ2670-2YA08
5SQ2670-2YA10
5SQ2670-2YA16
5SQ2670-2YA20
5SQ2670-2YA25
5SQ2670-2YA32
5SQ2670-2YA40
5SQ2670-2YA50
5SQ2670-2YA63

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
64,00
66,00
87,00
92,00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r.)
C
C
C

4 Kutup

80
100
125

400,00
474,00
500,00

5SP4480-7
5SP4491-7
5SP4492-7

1
1
1

5SP44...

5SQ2 Serisi >N< Otomatlar›n k›sa devre kesme kapasiteleri
EN 60 947-2 (IEC 60 947-2) normuna göre endüstriye yönelik kullan›mlar için
In (A)
Icu (kA)

Not :

0.5-2
6

3-4
5

6-8
4,5

10-25
5

32-70
4,5

DC Otomat olarak imal edilmifl olan 5SY5 serisi otomatlar›n kutup bafl›na maksimum
DC gerilimi 220 V’tur.
5SY5 serisi DC 220 V/kutup Otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.

3

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Malzeme
Cinsi

Tip

Anma
Ak›m›
In (A)

Birim Fiyat›
TL /Adet

Siparifl
No

Adet
/
Kutu

(Derinlik 70 mm.)

6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC

70 mm

Yeni

Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Çabuk
Karakterli

B
B
B
B
B
B
B

6
10
16
20
25
32
40

5SL6106-6
5SL6110-6
5SL6116-6
5SL6120-6
5SL6125-6
5SL6132-6
5SL6140-6

12,20
10,60
10,60
10,60
10,60
12,60
17,50

12
12
12
12
12
12
12

5SL6105-7
5SL6101-7
5SL6115-7
5SL6102-7
5SL6103-7
5SL6104-7
5SL6106-7
5SL6108-7
5SL6110-7
5SL6116-7
5SL6120-7
5SL6125-7
5SL6132-7
5SL6140-7
5SL6150-7
5SL6163-7

13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,90
18,00
19,20
25,30

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

35,70
35,70
35,70
35,70
35,70
35,70
36,40
43,40
56,40

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli

5SL61...

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63

Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli

C
C
C
C
C
C
C
C
C

5SL6506-7
5SL6510-7
5SL6513-7
5SL6516-7
5SL6520-7
5SL6525-7
5SL6532-7
5SL6540-7
5SL6550-7

6
10
13
16
20
25
32
40
50

5SL6 ve 5SP Serisi Otomatlar›n K›sa Devre Kesme Kapasiteleri
Siparifl
No

Anma
Ak›m›
ln(A)

1 kutup 230 V AC

2,3,4 kutup 400 V AC

1 kutup 230 V AC

2,3,4 kutup 400 V AC

Icn(kA)

Icn(kA)

Icu(kA)

Icu(kA)

5SL6
5SP4

0,5-63
80-125

6
10

6
10

*ln = 63 A’de Icu = 6 kA

4

EN 60 898 (IEC 60 898)

EN 60 947-2 (IEC 60 947-2)

10*
20**

**ln = 80 ve 100 A’de Icu = 15 kA

6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.

10*
20**

C C C C C C C C C C C C C C C C 0.5 1 1.80 47.30 76.30 76..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.60 64.00 71..80 43. C C C C C C C C C C C C C C C C C 0.50 59.30 76.20 69.5 1 1.50 59.50 59.00 106.80 43.70 53.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 3 Kutup 5SL63.80 43.90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5SL6305-7 5SL6301-7 5SL6315-7 5SL6302-7 5SL6303-7 5SL6304-7 5SL6306-7 5SL6308-7 5SL6310-7 5SL6316-7 5SL6320-7 5SL6325-7 5SL6332-7 5SL6340-7 5SL6350-7 5SL6363-7 71.80 43.50 59..80 47.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 5 C C C C C C C C C C 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 5SL6606-7 5SL6610-7 5SL6613-7 5SL6616-7 5SL6620-7 5SL6625-7 5SL6632-7 5SL6640-7 5SL6650-7 5SL6663-7 6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.30 76.80 47.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 5SL6205-7 5SL6201-7 5SL6215-7 5SL6202-7 5SL6203-7 5SL6204-7 5SL6206-7 5SL6208-7 5SL6210-7 5SL6213-7 5SL6216-7 5SL6220-7 5SL6225-7 5SL6232-7 5SL6240-7 5SL6250-7 5SL6263-7 47. .30 78.40 88.30 92.00 59.00 71.80 48.30 76.50 61.80 47..50 59.80 43.00 71.80 47.00 133.00 71.80 43.) 6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC 70 mm Yeni ‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 2 Kutup 5SL62.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76.50 95.40 125.00 71.80 43.

B B B B B B B 6 10 16 20 25 32 40 5SY4106-6 5SY4110-6 5SY4116-6 5SY4120-6 5SY4125-6 5SY4132-6 5SY4140-6 23..00 63.00 25.00 31.50 23.00 5SY4105-7 5SY4101-7 5SY4115-7 5SY4102-7 5SY4103-7 5SY4104-7 5SY4106-7 5SY4108-7 5SY4110-7 5SY4116-7 5SY4120-7 5SY4125-7 5SY4132-7 5SY4140-7 5SY4150-7 5SY4163-7 5SP4180-7 5SP4191-7 5SP4192-7 25.00 65.50 23.00 25.50 26.00 63..00 66. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0.00 63.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.00 25.00 103..00 20.00 20.5 1 1.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 5SP41.00 20.00 38.00 63.00 63..00 25.00 20.00 72.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 6 C C C C C C C C C C 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 5SY4506-7 5SY4510-7 5SY4513-7 5SY4516-7 5SY4520-7 5SY4525-7 5SY4532-7 5SY4540-7 5SY4550-7 5SY4563-7 10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 95.00 30.00 23.00 26.) 10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC 70 mm Yeni Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Çabuk Karakterli 5SY41.50 23.00 93.50 23.00 25.00 78.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 63. .00 102.50 23.

00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 3 Kutup 5SY43..00 308.00 80.00 80.) 10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC ‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 2 Kutup 5SY42.00 262.00 119.5 1 1...00 150.00 214.00 148.00 167.00 258..00 115. 0.00 80..00 100. 4 Kutup 5SP44.00 10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 299.00 295.. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0.00 148.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.00 324.00 87.00 100.00 104.00 81..00 100.00 87. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 5SY4606-7 5SY4610-7 5SY4613-7 5SY4616-7 5SY4620-7 5SY4625-7 5SY4632-7 5SY4640-7 5SY4650-7 5SY4663-7 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r. Yavafl Karakterli 5SY46.00 212..00 80.00 80.00 142.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 5SY4305-7 5SY4301-7 5SY4315-7 5SY4302-7 5SY4303-7 5SY4304-7 5SY4306-7 5SY4308-7 5SY4310-7 5SY4316-7 5SY4320-7 5SY4325-7 5SY4332-7 5SY4340-7 5SY4350-7 5SY4363-7 5SP4380-7 5SP4391-7 5SP4392-7 115.00 115.00 148.00 474.00 105.5 1 1.00 115.00 80.00 129.6 2 3 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 Yeni 70 mm 5SY4205-7 5SY4201-7 5SY4215-7 5SY4202-7 5SY4203-7 5SY4204-7 5SY4206-7 5SY4208-7 5SY4210-7 5SY4213-7 5SY4216-7 5SY4220-7 5SY4225-7 5SY4232-7 5SY4240-7 5SY4250-7 5SY4263-7 5SP4280-7 5SP4291-7 5SP4292-7 87.00 92.00 87.00 100.00 163.00 148.6 2 3 4 6 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar 5SP43.00 87.00 100.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 148.00 115.00 115.) C C C 7 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 5SP4480-7 5SP4491-7 5SP4492-7 400.00 500..00 87.00 80.00 100.. 1 1 1 .00 148.

00 35.00 1 1 1 5ST3020 5ST3021 5ST3022 71. 6A AC 230V. 6A Mandal Kilidi (5SL6 için) Mandal Kilidi (5SP4 ve 5SY için) Asma Kilit (5ST3801 ve 5ST3806 için) (5ST3 Yard›mc› donan›mlar birbirine tak›labilir. 5SY. Cu bara.00 260. 6 10 16 20 25 32 40 50 63 C C C C C C C C C 5SY8306-7 5SY8310-7 5SY8316-7 5SY8320-7 5SY8325-7 5SY8332-7 5SY8340-7 5SY8350-7 5SY8363-7 YARDIMCI DONANIMLAR 5SL6.00 53.) 5ST3020 5SL6 ve 5SY serileri için müflterek baralar Müflterek Bara. NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) TE: 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. ..00 40. 6A AC 230V.00 71.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Tip Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu 222.5 ithal çelik. 5SP4 ve 5SY serileri otomatik sigortalar›n yard›mc› donan›mlar› yukar›dakiler ile s›n›rl› de¤ildir.00 43.00 222. Çelik Ray 35x7.00 20 5ST2205 5ST2204 15.00 71.00 46.00 44.00 24.00 228. 214 mm.00 40.00 222. kesilebilir. 6A 5ST3010 5ST3011 5ST3012 40. 2 m.00 1 1 1 1 1 1 1 5ST1145 23.00 1 1 35 mm. 16 mm2. delikli 5SQ serisi için yard›mc› donan›mlar 5ST2204 8 Müflterek Bara (210 mm) 5SQ tipi 12 adet >N< Otomat için bir fazl› 5SQ tipi 4 adet >N< Otomat için üç fazl› 5SL6. 6A AC 230V. 5SJ ve 5SU1 serileri için yard›mc› donan›mlar Yard›mc› Kontaklar 1NO+1NC Yard›mc› Kontak 2NO Yard›mc› Kontak 2NC Yard›mc› Kontak AC 230V.00 1 1 1 Ar›za ‹hbar Kontaklar› 1NO+1NC Ar›za ‹hbar Kontak 2NO Ar›za ‹hbar Kontak 2NC Ar›za ‹hbar Kontak 5ST3010 AC 230V.00 250. 5ST3708 Bir fazl› Bir fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› ‹ki fazl› ‹ki fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› Üç fazl› Üç fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl› Üç faz + Nötr 5ST3700 5ST3702 5ST3704 5ST3706 5ST3708 5ST3711 5ST3715 21.00 79. 12 TE. 6A AC 230V.60 35. Di¤er yard›mc› donan›mlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 222. 5SP4.00 222.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (Derinlik 70 mm.00 222. kapakl›.00 1 1 1 5ST3806 5ST3801 5ST3802 11.00 65.) 25 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC EN 60 947-2 70 mm Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar Yavafl Karakterli 3 Kutup 5SY8..

40 10 10 10 10 10 D02 20 25 32 35 40 50 63 Mavi Sar› Siyah Siyah Siyah Beyaz Bak›r 5SE2320 5SE2325 5SE2332 5SE2335 5SE2340 5SE2350 5SE2363 2.00 125. 250 V DC Çal›flma s›n›f› : gG K›sa Devre Kesme Kapasitesi: 50kA AC.00 188.60 2.00 225.) MINIZED YÜK AYIRICILAR ve NEOZED S‹GORTALAR 70 mm MINIZED Yük Ay›r›c›lar (NEOZED Sigortas› Hariç) 5SG7610 Anma gerilimi Un: 230/400 V AC Kumanda devrelerinde. (1NO+1NC) *TE.40 2.5 6 5SG7610 5SG7650 5SG7620 5SG7630 5SG7660 5SG7113 5SG7153 5SG7123 5SG7133 5SG7163 Not : D02 Boy MINIZED Yük Ay›r›c›lara 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir.5 3 3 4. 5SG7133 Malzeme Cinsi Boy Anma Ak›m› In (A) Renk Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay›r›c›lar için) MINIZED için kullan›lan sigortalar 400 V AC.60 2.00 97.60 2.00 197.00 154.40 2.00 178.60 2. D01 D02 1 1+N 2 3 3+N 1 1+N 2 3 3+N 16 63 1 2 2 3 4 1. ölçü aletlerinde vs.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Boy Kutup Ak›m› TE* Say›s› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 45. kullan›l›r. 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.40 2.60 10 10 10 10 10 10 10 .00 94.00 200.60 2.60 2. 8 kA DC D01 D02 9 D01 2 4 6 10 16 Pembe Kahverengi Yeflil K›rm›z› Gri 5SE2302 5SE2304 5SE2306 5SE2310 5SE2316 2.40 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Derinlik 70 mm.

00 38.5 2 4 6 3NW7313 3NW7353 3NW7333 3NW7013 3NW7053 3NW7033 3NW7111 3NW7151 3NW7131 3NW7211 3NW7251 3NW7231 14.00 15.00 6.00 43.00 20. kullan›l›r. 3NW71 ve 3NW72 için 100 kA’d›r. NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak Malzeme Cinsi 1 1 1 Yeni Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3NW6302-1 3NW6304-1 3NW6301-1 3NW6303-1 3NW6305-1 3NW6307-1 3NW6002-1 3NW6004-1 3NW6001-1 3NW6008-1 3NW6003-1 3NW6006-1 3NW6005-1 3NW6007-1 3NW6010-1 3NW6012-1 3NW6117-1 3NW6120-1 3NW6222-1 3NW6224-1 3NW6230-1 6.00 28.00 20.00 6.00 8.00 84.00 228.00 6.00 6.00 150. 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.00 6.00 6.5 0.00 8.00 3NW7901 3NW7902 3NW7903 *TE. 10x38 500 3NW6003-1 3NW6120-1 3NW6230-1 400 14x51 500 400 22x58 500 400 2 4 6 10 16 20 2 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 K›sa devre kesme kapasitesi: 400 V için 20 kA.00 6.00 6. 500 V için 100 kA’d›r.00 42.) S‹L‹NDR‹K S‹GORTALAR (KARTUfi S‹GORTALAR) 70 mm Yeni Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›) 3NW7053 Kumanda devrelerinde.5 98.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Ölçü Kutup Anma TE* Ak›m› Cinsi mmxmm Say›s› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.00 6.00 352.00 6. ölçü aletlerinde vs.00 29. kullan›l›r.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Anma Anma Ölçü Gerilimi Ak›m› mmxmm Un (V) In (A) Silindrik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Silindrik Sigorta Yuvalar› için kullan›lan Sigortalar Çal›flma S›n›f› : gG 3NW6302-1 8x32 400 Kumanda devrelerinde. Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›) için Yard›mc› Kontaklar 1N0+1NC 1N0+1NC 1CO 3NW7901 14x51 22x58 8x32 ve 10x38 - 5 5 6 0.00 6.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K›sa devre kesme kapasitesi: 3NW73 için 20 kA.00 98.00 6.00 114.5 0.00 6.00 20.00 6. 1 1+N 3 10x38 1 1+N 3 14x51 1 1+N 3 22X58 1 1+N 3 8x32 20 32 50 100 1 1 3 1 1 3 1. 3NW70.00 6.5 3 4. ölçü aletlerinde vs. Yük alt›nda açma-kapama yap›lamaz.00 131. 10 .

1NO.00 101. 3 yeflil Sinyal Lambas›.00 101.1. 1CO Enversör Anahtar.. 2NO Anahtar. 1 k›rm›z›+1yeflil Sinyal Lambas›.00 75.00 1 *TE. için kapak.1)xUc • Yük alt›nda 50.00 117.) 70 mm UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM fiALTER‹ 5TT4101-0 • Kumanda Gerilimi: (0. 230 VAC 230 230 400 400 400 400 400 400 400 230 400 230 400 230 400 230 230 230 230 230 230 230 20 32 20 32 20 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5TE8111 5TE8211 5TE8112 5TE8212 5TE8113 5TE8213 5TE8101 5TE8102 5TE8103 5TG8068 5TE8141 5TE8142 5TE8161 5TE8162 5TE4800 5TE4820 5TE4821 5TE5800 5TE5801 5TE5802 5TE5803 5TG8055 5TE5802 11 NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak . 1NO Ifl›kl› Anahtar..00 72.5 5TT4900 58.) ANAHTARLAR 70 mm Mandall›. 3NO Anahtar.00 56.00 136. 5TT4900 Malzeme Cinsi Nominal Anma Gerilim Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 42. 1NO Anahtar. 5TT4104-0 Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialterleri ‹çin Yard›mc› Kontak 1 CO 250 5 - - - 0.00 81.00 13.00 114.00 120. 2CO Buton.80. k›rm›z› Sinyal Lambas›.00 60.00 72.00 56.00 45. 1 k›rm›z› Sinyal Lambas›.00 88. 3 k›rm›z› Ampul.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Derinlik 70 mm.00 82.00 43. 1CO Vaevien Anahtar. 1 k›r+1 yefl..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi ‹flletme ‹flletme Kumanda Kontak Gerilimi Ak›m› Gerilimi TE* Ue Ie Uc NO NC V AC A AC V AC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.00 1 1 1 1 1 Di¤er kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe ak›m flalterleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. 1NO Anahtar. k›rm›z› Ifl›kl› Buton. korumas›z. 2CO Enversör Anahtar.00 132.+40 °C • Koruma s›n›f› IP20 250 400 400 400 250 16 16 16 16 16 230 230 230 230 230 1 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 Yeni 5TT4101-0 5TT4102-0 5TT4103-0 5TT4104-0 5TT4105-0 72.. 3NO 5TE810.00 160. devre açma-kapama anahtar› 5TE8111 5TE8101 5TE8141 5TE8162 Anahtar.00 76. 1NO+1NC.00 75. 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.000 açma-kapama • ‹flletme s›cakl›¤› -10.+1 sar Vaevien Anahtar. 2NO Ifl›kl› Anahtar. 3NO Ifl›kl› Anahtar. 1NO+1NC Ifl›kl› Buton. 2NO Anahtar.00 102.00 63.00 113.

00 90. Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar› Monofaze.00 100...00 94.00 5SM3316-0 123.00 134. 6 A 5SW3000 5SW3001 5SW3002 90. 100 A ve 125 A için 5SW3330 12 NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) . Faz+Nötr Ba¤lant›l› 30 240 25 40 63 80 5SM1312-0 5SM1314-0 5SM1316-0 5SM1317-0 300 240 25 40 63 80 5SM1612-0 5SM1614-0 5SM1616-0 5SM1617-0 5SM131. 5SM3312-0 83.00 117. 6 A.00 423..00 477.00 90.00 5SM3612-0 76. 5SM36.00 516.00 1 1 1 1 1 1 1 1 Trifaze. 6 A.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR 5SM1 serisi için yard›mc› kontaklar 21 11 5SW3000 1NO + 1NC AC 230 V.) HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI-FI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER‹) 70 mm Yeni Monofaze.. 6 A 2NO AC 230 V..00 5SM3317-0 197.00 90.00 90. 6 A.00 5SM3616-0 100..00 111. 5SM161. * SELEKT‹F 109.00 618. 6 A 2NC AC 230 V.00 224. 3 Faz+Nötr Ba¤lant›l› 5SM33.00 5SM3614-0 78.00 505. 80 A’e kadar AC 230 V. 6 A.00 1 1 1 1 22 12 23 13 24 14 23 11 24 12 5SM3 serisi için yard›mc› kontaklar 1NO + 1NC 2NO 2NC 1NO + 1NC AC 230 V.00 90. 80 A’e kadar AC 230 V. 3 Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar› 30 400 25 40 63 80 100 125 5SM1342-0 5SM1344-0 5SM1346-0 5SM1347-0 - 5SM3342-0 5SM3344-0 5SM3346-0 5SM3347-0 5SM3348-0 5SM3345-0 300 400 25 40 63 63* 80 100 125 5SM1642-0 5SM1644-0 5SM1646-0 5SM1646-8 5SM1647-0 - 5SM3642-0 5SM3644-0 5SM3646-0 5SM3646-8 5SM3647-0 5SM3648-0 5SM3645-0 Trifaze.00 5SM3314-0 85.00 299...00 5SM3617-0 150.00 1 1 1 5SW3300 5SW3301 5SW3302 5SW3330 90. 80 A’e kadar AC 230 V.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Eflik Nominal Anma Ak›m› Gerilim Ak›m› IΔn(mA) Un (V) In (A) Birim Adet Fiyat› / TL / Adet Kutu Yeni Siparifl No Siparifl No (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.

C 40A. 300 240 6 10 16 20 25 32 40 5SU1653-1KK06 5SU1653-1KK10 5SU1653-1KK16 5SU1653-1KK20 5SU1653-1KK25 5SU1653-1KK32 5SU6747-0KW40 118.. 16 5SM6021-1 810. 16 5SM6011-1 780.00 1 Set 5SU serisi hata koruma anahtarl› otomatlara tak›lan 5ST3010 yard›mc› kontak için gerekli ara parça (1 set = 5 adet) 5ST3805-1 Not : 5SU serisi hata ak›m› koruma anahtarl› otomatlara 5ST3805-1 ara parças› ile birlikte 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. 1+N. 5SM6021-1 TE. 5SU16. 1+N. 4. 2TE. UV ›fl›nlar›. 2TE. C 16A. gevflek kontaklar ve klemensler.00 120.. 5SY serisi otomatik sigortalarla veya 1+N. sonucu elektrik tesisat›nda oluflan yal›t›m hatalar›nda veya gevflek kontaklarda artt›r›lm›fl emniyet sa¤lar.. kablo s›k›flmalar› vs. 5SU1 serisi hata ak›m› koruma anahtarl› otomatlar ile birlikte kullan›l›r.00 118.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Eflik Nominal Anma Ak›m› Gerilim Ak›m› IΔn(mA) Un (V) In (A) Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Adet Fiyat› / TL / Adet Kutu (Derinlik 70 mm. C 32A. 5SY60 serisi otomatik sigortalarla birlikte kullan›l›r.00 120.BLOK Maksimum 16A.00 120.00 1 Not : Ark hatas› alg›lama rölesi.00 120.00 118. C 25A. (1 NO + 1NC) Malzeme Cinsi Anma Ak›m› In (A) Siparifl No Birim Adet Fiyat› / TL / Adet Kutu (Derinlik 70 mm.00 120.00 118.00 118.00 1 Maksimum 16A.5 kA C 10A. C 16A. C 32A.00 118. 5SU67.. 5ST3805-1 Monofaze C 6A.. C 25A. C 40A 30 240 6 10 16 20 25 32 40 5SU1353-1KK06 5SU1353-1KK10 5SU1353-1KK16 5SU1353-1KK20 5SU1353-1KK25 5SU1353-1KK32 5SU1353-1KK40 120.00 118.5 kA C 10A. sabitleme krofleleri. 5SY60 serisi otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.) 70 mm HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLAR-FI/LS (KOMB‹NE C‹HAZLAR) Kaçak Ak›m Koruma Röleli Otomatlar 5SU13. 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir. 1TE.. 13 . C 20A.00 1 1 1 1 1 1 1 40.00 120. vidalama veya çiviler. 4. C 20A. kablo dar bükülme yar›çaplar›.00 1 1 1 1 1 1 1 Monofaze C 6A.) 70 mm Yeni 5SM6011-1 ARK HATASI ALGILAMA RÖLES‹ / AFD .

Tip 1) 5SD7414-1 1 kutuplu.4 1 1. enversör kontakl› 3 kutuplu TN-C sistemleri için. Tip 3) 2 kutuplu. S›n›f I.00 520. enversör kontakl› 25 100 1. TN-C Sistemleri için 3+0 devreli 3 kutuplu.2 1 2 5SD7432-1 5SD7434-1 .00 1 1 154. TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli.450.5 1. enversör kontakl› 20 1.250.00 594.110.5 1.4 1.00 510. enversör kontakl› 2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için.5 6 8 5SD7443-1 5SD7444-1 2. enversör kontakl› 5SD7434-1 14 *TE.250. S›n›f II. Tip 2) 5SD7464-1 1 kutuplu 1 kutuplu.4 1 1 3 3 4 4 5SD7461-0 5SD7461-1 5SD7481-0 5SD7463-0 5SD7463-1 5SD7464-0 5SD7464-1 Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (D S›n›f›.5 1. enversör kontakl› 4 kutuplu. enversör kontakl› 1 kutuplu. S›n›f II.5 1.4 1 20 20 20 20 20 20 1.00 1 1 Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (C S›n›f›. TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli 4 kutuplu. N/PE 3 kutuplu. Tip 2 ) 1 kutuplu enversör kontakl› 5SD7444-1 2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için.00 422.00 1.00 1. enversör kontakl› 4 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için.00 1 1 1 1 1 1 1 278. enversör kontakl› 4 kutuplu.00 198.5 1.5 2 4 6 8 5SD7411-1 5SD7412-1 5SD7413-1 5SD7414-1 1. enversör kontakl› 25 100 75 100 1.720.5 1.00 2.5 1.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi K›sa Devre Koruma Kesme Kapasitesi S›n›r Gerilimi (kV) In (8/20s) (kA) TE* Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Adet / Kutu (Derinlik 70 mm. S›n›f I.4 1.00 1 1 75 100 1.250.600. S›n›f III. enversör kontakl› 4 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için.00 2. enversör kontakl› 3 kutuplu TN-C sistemleri için. 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.00 625.00 1 1 1 1 Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar (B S›n›f›.4 1.) ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI 70 mm Yeni Alçak Gerilim için Y›ld›r›ma Karfl› Koruyucu Parafudrlar (B S›n›f›.5 2 4 5SD7441-1 5SD7442-1 1. TN-C Sistemleri için 3+0 devreli.00 1. Tip 1 ve C S›n›f›. 3 1.00 162.130.

.. için Koruma terminali L/N 5SD744. T : Ak›m kayna¤›n›n› direkt topraklanmas› (iflletme topra¤›) I : Bütün aktif parçalar›n topra¤a karfl› izole edilmesi veya aktif parça ile toprak aras›ndaki ba¤lant›y› bir empedans ile yapmak 2. için Koruma terminali N/PE 5SD741 . için Koruma terminali Un: 60 V 5SD7432.00 120...00 520.00 450. Harf : Kullan›c› tesislerindeki cisimlerin topraklama flartlar›n› ifade eder. için Koruma terminali Un:230 V 5SD7432.. için 5SD7418-0 Koruma terminali L/N 5SD746.. T : Terre . için Koruma terminali N/PE 5SD742 .00 180. için Koruma terminali 5SD7434-1 için 5SD7448-0 Alçak Gerilim Parafudrlar› için Kategoriler 5SD7428-1 Alman Standard› VDE 0675-6 5SD7468-1 Uluslararas› Standart Avrupa Standard› IEC 61643-1 EN 61643-11 Y›ld›r›ma karfl› koruyucu parafudr B S›n›f› S›n›f I Tip 1 Afl›r› gerilim s›n›rlay›c›s› parafudr C S›n›f› S›n›f II Tip 2 D S›n›f› S›n›f III Tip 3 (Da¤›t›m panolar› için) Afl›r› gerilim s›n›rlay›c›s› parafudr (Da¤›t›m kutular› için) Topraklama ba¤lant›s›n› göstermek için iki harf kullan›l›r ve afla¤›daki anlama gelirler.00 220.00 180.. Neutre) PE : Protection Earth S : Ayr›lm›fl (Separated. 5SD744..00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5SD7490-1 Parafudr için geçifl klemensi Koruma terminali L/N 5SD741 .00 500..00 190.... 5SD744.00 220.. Separe) C : Kombine edilmifl (Combined... için Koruma terminali LN 5SD742 .. Isolation) N: Nötr .. 1..00 220.Combine) 15 ... T : Cisim direkt olarak kendi topraklama sistemine N: Cisim direkt olarak iflletim topra¤›na ba¤lanm›flt›r...00 220.. için Koruma terminali Un: 24 V 5SD7432.‹zolasyon (Insulation.Toprak (Terre.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim Parafudrlar› ‹çin Yard›mc› Donan›mlar Malzeme Cinsi Yeni Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 5SD7490-1 5SD7418-1 5SD7418-0 5SD7448-1 5SD7428-1 5SD7428-0 5SD7468-1 5SD7488-0 5SD7437-1 5SD7437-2 5SD7437-3 5SD7437-4 5SD7438-1 90.. için Koruma terminali N/PE 5SD746. 5SD744.. Earth) I : ‹sole .00 640. için Koruma terminali Un: 120 V 5SD7432. Harf : Ak›m kayna¤›n›n topraklama flartlar›n› ifade eder...Nötr (Neutral..

1. hastanelerde vs.. *TE..00 325..00 325.00 213. 5TT5840-0 INSTA Kontaktörler ‹çin Yard›mc› Kontaklar INSTA kontaktöre maksimum 1 adet kontak tak›labilir 230 6 AC-15 AC-15’te 4 6 230 AC-15 AC-15’te 4 - 2 - 0.00 84.5 5TT5910-1 74.1)xUc • 50/60 Hz • Mekanik açma-kapama ömrü: 3 milyon • ‹flletme s›cakl›¤› -5.) 70 mm Yeni INSTA KONTAKTÖRLER 5TT5800-0 • Konutlarda.85.00 325.00 100. NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC: Açan kontak (Normalde kapal›) 16 Birim Fiyat› TL / Adet 43. 18 mm’dir.00 Adet / Kutu 10 10 .5 5TT5910-0 74.00 100.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi ‹flletme ‹flletme Kumanda Kontak Gerilimi Ak›m› Gerilimi TE* Ue Ie Uc NO NC V AC A AC V AC Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm.00 1 - 1 1 0..00 213.00 213..00 100.. standart 35 mm’lik raya montaj› yap›lan mini kontaktörler • Kumanda Gerilimi: (0. 1 otomat için genifllik birimi olup.. Insta T›p-Kapakl› AC-1: 20A Akkorfl.+55 °C • Koruma s›n›f› IP20 250 20 230 440 25 230 440 40 230 440 63 230 2 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 - 5TT5830-0 1 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4 2 3 3 84.00 1 M‹N‹ KONTAKTÖRLER Malzeme Anma Anma Ak›m Kontak Kumanda le NO NC Gerilimi Gücü Ak›m› Cinsi (kW)(1) (A)(1) (A)(2) V AC 5TT39.00 43.. Lamba 1600 W Kutup Flouresant Lamba: 18 W 43 Adet/kutup 36 W 37 Adet/kutup 4 4 8.00 100. yerlerde kullan›lan.00 325. otellerde.4 8.00 5TT5800-0 5TT5801-0 5TT5802-0 5TT5830-0 5TT5831-0 5TT5832-0 5TT5833-0 5TT5840-0 5TT5841-0 5TT5842-0 5TT5843-0 5TT5850-0 5TT5851-0 5TT5852-0 5TT5853-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Di¤er kumanda gerilimli INSTA kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.4 20 20 4 3 1 230 230 Siparifl No 5TT3983 5TT3987 (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde (2) AC-1 kullanma kategorisinde De¤iflik kontakl› mini kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 213.00 84.

co¤rafi koordinatl› 7LF4.2 mm Koruma IP 65..00 1 Kapakl› Toprakl› Priz 250 V AC.00 1 1 16 16 230 230 1 NO 1 NO 1 1 7LF5300-1 7LF5301-1 120.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi ‹flletme ‹flletme Kumanda Gerilimi Ak›m› Gerilimi Kontak TE* Ue Uc Ie V AC A AC V AC Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu (Derinlik 70 mm. • ‹flletme saat say›c›s› çerçeve 55x55mm De¤iflik gerilim ve frekanstaki iflletme saat sayac›lar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz..00 130. 7LF5. 18 mm’dir. 250 250 16 16 230 230 1 CO 1 CO 2 2 7LF4411-0 7LF4431-0 299.50 1 5TE6801 ‹fiLETME SAAT SAYACI 7KT5502 • Kumanda panolar› için 00000. Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu TOPRAKLI PR‹Z (RAYA MONTAJA UYGUN) 5TE6800 Toprakl› Priz 250 V AC.00 1 7KT9020 4. 50 saat rezerveli 28 programl›. Uc=230V AC 50Hz Montaj derinli¤i 34mm Kumanda pano pencere kesimi 45..00h say›c›d›r. NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) CO : Enversör kontak *TE.00 570. 16 A. klemenslerde IP 20’dir. 16 A.) 70 mm fiALT SAAT‹ Haftal›k Digital fialt Saati 56 programl›. 2.00 1 7KT5502 82..2mm x 45. 1 otomat için genifllik birimi olup. 2.5 TE* 5TE6801 53.5 TE* 5TE6800 42. 17 .00 1 1 Günlük Mekanik fialt Saati Rezervesiz 250 250 100 saat rezerveli Di¤er flalt saatleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.

00.. 1 Otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.00 9. 2.00 1 1 1 1 8GK9910-0KK00 10. 1. 18 Boy 000.00 81.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Ölçüler Siparifl No (GenifllikxYükseklik xDerinlik) Birim Fiyat› TL / Adet mm SIMBOX T SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DA⁄ITIM KUTULARI (HALOGEN FREE) Adet / Kutu Yeni SIMBOX T S›va Alt› Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil) 1 S›ral› 8 TE 1 S›ral› 12 TE 2 S›ral› 24 TE 3 S›ral› 36 TE 8GB11. 3 ve 4 için 3NX1013 62.00 1 NH-B›çakl› Sigorta için Ay›r›c› Plaka Boy 000.00 35.. 00 Boy 1 Boy 2 Boy 3 3NX3105 3NX3106 3NX3107 3NX3108 5.00 1 5ST0311 5ST0321 7.00 1 1 1 1 27. Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR NH-B›çakl› Sigorta Pensleri 3NX1013 3NX202. SIVA ÜSTÜ S‹GORTA KUTULARI 3-4 TE 6-8 TE 80x145x60 155x145x60 TE.00 9.00 13.00 12.00 1 1 8GB1141-3LH00 8GB1141-4LH00 8GB1142-7LH00 8GB1143-8LH00 SIMBOX T S›va Üstü Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil) 1 S›ral› 8 TE 1 S›ral› 12 TE 2 S›ral› 24 TE 3 S›ral› 36 TE 230x175x99.5 308x209x101 314x344x105 314x440x105 8GB1341-3LH00 8GB1341-4LH00 8GB1342-7LH00 8GB1343-8LH00 SIMBOX T için Koruyucu Kapak (Bofl otomat yerine kullan›lan kapak) 12 TE 8GB13. 00 Boy 1 Boy 2 Boy 3 NH-B›çakl› Sigorta için Kontak Kapa¤› 3NX2023 3NX2024 3NX2025 3NX2026 6.00 62...5 308x209x101 314x344x105 314x440x105 27. 230x175x99.00 81.00 62.00 13..00 10..00 35.00 8.00 20 20 10 10 Boy 000.00 20 20 20 20 .

.80 3NA6124 3NA6130 3NA6132 3NA6136 3NA6140 3NA6144 32.80 9.2 500 630 4 101.30 3NA6240 3NA6244 3NA6250 3NA6252 3NA6260 42.00 13.80 9.80 9.00 32.80 9.00 700.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Boy Genifllik (mm) Anma Gerilimi Un(A) Anma Ak›m› In(A) ‹lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli ‹zole Kapakl› Tip Normal Tip Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu STEATIT (SERAM‹K) GÖVDEL‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR NH-B›çakl› Sigorta Buflonlar›-gL/gG 000 21 00 30 500 V AC/250 V DC 2 4 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160 3NA3802 3NA3804 3NA3801 3NA3803 3NA3805 3NA3807 3NA3810 3NA3812 3NA3814 3NA3817 3NA3820 3NA3822 3NA3824 3NA3830 3NA3832 3NA3836 9. 57.00 3 3 3 3 3 3NA3365 3NA3372 3NA3475 3NA3480 3NA3482 69.00 3NA6.00 13.80 9.00 32.00 42.00 32.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 500 V AC/440 V DC 80 100 125 160 200 250 3NA3124 3NA3130 3NA3132 3NA3136 3NA3140 3NA3144 21.80 9.00 13.30 33.80 9.80 9.00 13. 19 3NH3030 3NH3230 3NH3330 3NH3430 3NH3530 .80 9.00 13.00 69.80 9.00 13. • ‹lave ön yüzey bayrak göstergeli • ‹zole edilmifl alt ve üst kapakl› * SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC Farkl› NH-B›çakl› sigorta buflonlar› ve altl›klar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 13.80 9.00 - 3 3 610.00 42..00 13.80 21.80 21.00 - - 3NH3030 3NH3230 3NH3330 3NH3430 3NH3530 14.30 33.00 42.00 32. 1 47.8 800 1000 1250 1 1 1 NH-B›çakl› Sigorta Monofaze Altl›klar›* 000.00 13.00 390.00 13.00 13.00 710.00 13.80 9.00 3 3 3 3 3 3 200 250 300 315 400 3NA3240 3NA3244 3NA3250 3NA3252 3NA3260 33.00 13.80 9.00 1 2 3 4 34 49 102 690 V AC/250 V DC 690 V AC/440 V DC 160 250 400 630 1250 • Steatit (Seramik) gövdeli • Saf ve yüksek vas›fl› Quartz dolgu kumlu • Nominal k›sa devre kesme kapasitesi AC 120kA • Düflük güç kay›plar› • Yüksek hassasiyet ve selektive 3 3 1 1 1 • Ak›m s›n›rlama • Gümüfl kaplamal› kontaklar • DIN VDE 0636 ve IEC 60269’a tam uygun Yukar›dakilere ek olarak 3NA6 Serisi NH-B›çakl› Sigorta buflonlar›n›n avantajlar› .00 13.80 9.2 2 3NA38.80 21.80 9.80 3NA6802 3NA6804 3NA6801 3NA6803 3NA6805 3NA6807 3NA6810 3NA6812 3NA6814 3NA6817 3NA6820 3NA6822 3NA6824 3NA6830 3NA6832 3NA6836 13.00 32.30 33.00 68.00 13.00 40.8 3 71.00 43..00 42.80 21.30 33.80 21.

00 67.00 200.00 280. 1 52 2 60 3 71. 00 21 30 3NE12.00 190. 20 .00 170.00 63.00 275.00 63..00 312. 1 2 52 3 60 250 315 350 400 450 500 560 630 710 800 900 3NE3227 3NE3230-0B 3NE3231 3NE3232-0B 3NE3233 3NE3334-0B 3NE3335 3NE3336 3NE3337-8 3NE3338-8 3NE3340-8 183...00 63.00 207.00 269.00 622. aR 3NE32. * 3NE3337-8 için anma gerilimi 900 V AC * 3NE3338-8 için anma gerilimi 800 V AC * 3NE3340-8 için anma gerilimi 690 V AC 3NE33. SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC Di¤er anma ak›m› ve anma gerilimi de¤erindeki SITOR h›zl› sigortalar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.00 63.00 292.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip/M10) .00 172.1000 V AC*....2 3NE13.00 257.00 540.00 387..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Kullan›lacak B›çakl› Genifllik Sigorta Monofaze (mm) Altl›klar›n Boyu Anma Ak›m› In(A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip) .00 287.00 300.00 266. 16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 350 400 450 500 630 710 800 3NE1813-0 3NE1814-0 3NE1815-0 3NE1803-0 3NE1802-0 3NE1817-0 3NE1818-0 3NE1820-0 3NE1021-0 3NE1022-0 3NE1224-0 3NE1225-0 3NE1227-0 3NE1230-0 3NE1331-0 3NE1332-0 3NE1333-0 3NE1334-0 3NE1436-0 3NE1437-0 3NE1438-0 63.00 74..00 63.00 63. Devrenin afl›r› ak›mlara karfl› korunabilmesi için ilave tedbirler al›nmal›d›r.00 276.00 305. gS 3NE18.00 74..00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ‹flletme S›n›f› aR: Yaln›z k›sa devreye karfl› koruma sa¤lar. Not : Yukar›daki SITOR sigortalar için sayfa 19’da belirtilen NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar› kullan›l›r.00 283.00 262.690 V AC.

5SC2.40 3.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” 25 63 100 5SH122 5SH123 5SH1141 5.40 3...90 1..90 1.20 4..20 34.90 1.90 1.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 5SB211 5SB221 5SB231 5SB251 5SB261 5SB271 5SB281 5SB411 5SB421 5SB431 5SC211 5SC221 2.30 4.00 30 30 1 Pembe Kahve Yeflil K›rm›z› Gri Mavi Sar› Siyah Beyaz Bak›r 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 5SH310 5SH311 5SH312 5SH313 5SH314 5SH315 5SH316 5SH317 5SH318 5SH320 1.40 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 63 100 5SF1024 5SF1214 5SF1401 12.60 2.30 2.30 2.60 2.00 5 5 1 5SH332 5SH334 3..70 5..40 53. 21 (*) Porselen ring dahil.30 2.. Sigorta Gövdesi 500V DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” (*) Porselen Ring DII / E27 DIII / E33 5SF1.40 3...30 10 10 Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) PORSELEN D‹AZED S‹GORTALAR Sigorta Buflonu Gecikmeli 5SB2.20 7. 5SH33.20 4.. .60 2.00 34. 500 V DII / E27 DIII / E33 DIV / R1 1/4” Standart Sigorta Kapa¤› 5SB4.90 1.90 3..00 23. 500V Viskontak 500V 5SH1.00 80.

5 12..20 13.00 77.20 81.5 5.5 16 16 20 40 40 40 11 15 18.30 15.00 186..00 290.5 12.00 53.00 59. 240V AC Ledli Boy: S0 127.00 68.40 4.5 25 32 40 40 50 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Malzeme Cinsi Vida Ba¤lant›l› 48. 240V AC Ledsiz Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz 3RT2916-1BD00 3RT2916-1JL00 3RT2916-1CD00 3RT2916-1DG00 3RT2926-1BD00 3RT2926-1JL00 3RT2926-1CD00 3RT2926-1ER00 Yeni nesil SIRIUS kontaktör kombinasyonlar›na ait aksesuarlar›n› sayfa 23’de bulabilirsiniz.5 10 12.5 22 22 22 7.00 107.00 13.00 68.50 77.00 61.50 48.20 9. Boy : S00 ve S0 4NO 4NC 1NO 1NC 1NO+1NC 2NO Vida Ba¤lant›l› 3RH2911-1FA40 3RH2911-1FA04 3RH2911-1AA10 3RH2911-1AA01 3RH2911-1LA11 3RH2911-1LA20 19.50 59.20 105.5 22 22 22 7..5 5.5 7.00 9.00 1 1 1 1 1 1 YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN AKSESUARLAR Varistör RC Eleman Varistör 3RT2911-1JL00 RC Eleman 22 Boy: S00 127.5 7.00 220..5 7.00 118.60 24.. 240V AC Ledsiz 127. 240V AC Ledli Boy: S00 127. 240V AC Ledsiz 127..40 19.00 81. 240V AC Ledsiz Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz Boy: S0 127..5 16 16 16 40 40 40 11 15 18.50 53.5 22 28 36 40 50 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3RT2015-1AP01 3RT2015-1AP02 3RT2016-1AP01 3RT2018-1AP01 3RT2018-1AP02 3RT2025-1AP00 3RT2026-1AP00 3RT2027-1AP00 3RT2028-1AP00 AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V DC) Boy : S00 Boy S0 Boy : S0 3 3 4 8 8 10 18 18 22 4 5.00 155.30 15.00 143...5 10 12...Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖRLER Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER Boy : S00 Boy S00 Boy : S0 3 3 4 8 8 10 18 18 22 4 5.00 3RT2018-1BB41 3RT2018-1BB42 3RT2025-1BB40 3RT2026-1BB40 3RT2027-1BB40 3RT2028-1BB40 Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Adet / Kutu YARDIMCI KONTAK BLOKLARI Kontaktör Üzerine Tak›labilen Tipler 3RH2911-1FA..00 105. 14.00 19.40 19.00 85.20 1 1 1 1 1 1 1 1 SIRIUS INNOVATION Anma Anma Ak›m Kontak Malzeme Gücü (1) Ak›m›(1) le(2) NO NC Cinsi (A) (kW) (A) Yeni ..40 20.00 3RT2016-1AP02 3RT2017-1AP01 3RT2017-1AP02 Adet / Kutu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› 3RT2015-1BB41 3RT2015-1BB42 3RT2016-1BB41 3RT2016-1BB42 3RT2017-1BB41 3RT2017-1BB42 61.5 7..

00 87.7-1 0.5 2.5 11-16 11-16 14-20 17-22 20-25 23-28 27-32 30-36 34-40 Birim Fiyat› TL / Adet Vida Ba¤lant›l› 3RV2011-0DA10 3RV2011-0EA10 3RV2011-0FA10 3RV2011-0GA10 3RV2011-0HA10 3RV2011-0JA10 3RV2011-0KA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1CA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1EA10 3RV2011-1FA10 3RV2011-1GA10 3RV2011-1HA10 3RV2011-1JA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-4AA10 3RV2021-4AA10 3RV2021-4BA10 3RV2021-4CA10 3RV2021-4DA10 3RV2021-4NA10 3RV2021-4EA10 3RV2021-4PA10 3RV2021-4FA10 87. 0.32 0.45-0.4 0.00 87. Termik ve k›sa devre korumal›.00 87.00 349.00 101.63 0.6 1. S0 3RV2021-.Üçgen Motor Ç›k›fl› 3RV2 Yeni Nesil SIRIUS Motor Koruma fialterleri 23 Adet / Kutu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIRIUS INNOVATION Malzeme Cinsi .35-0.00 121.5-5 4.00 118.00 89.00 87.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi K›sa Devre Kesme Kapasitesi lcu Boy Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹ 60°C Pano içi s›cakl›kta bitiflik montaja uygun.9-1..2-3.00 97.00 87.22-0.00 87.8-4 3.00 115.00 89.00 Yeni Nesil SIRIUS Y›ld›z .55-08 0.3 5.1-1.00 229.25 1.00 87.5 0.00 92.00 343.00 125.5-6.00 87.4-2 1.2 2.00 87..00 122.00 232.00 87.28-0.8-2.5-8 7-10 9-12.00 87. Raya montaja uygun 100kA S00 3RV2011-.

00 1 Düflük gerilim bobini AC 230 V DC 24 V 3RV2902-1AP0 3RV2902-1AB4 41.00 76. siyah Plastik muhafaza kutusu.70 28.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RV2901-1D 3RV2901-1E 3RV2902-1AP0 3RV2926-0B Yard›mc› kontak.00 1 1 1 1 1 Plastik muhafaza kutusu. siyah Plastik muhafaza kutusu. acil stop Plastik muhafaza kutusu.30 11.00 41. acil stop 5 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S00. 240 V DC 24 V 3RV2902-1DP0 3RV2902-1DB0 41. üstten yatay montajl› (1C/0)* (1N0+1NC) Yandan montajl›. vidal› (2N0) 3RV2901-1D 3RV2901-1E 3RV2901-1A 3RV2901-1B 10.. DC kullan›m Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm siyah Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm k›rm›z› / sar› 3RA1921-1DA00 3RA2921-1AA00 3RA2921-1BA00 3RV2926-0B 3RV2926-0C 6.50 11. 54 mm genifllik. S0 3RV1923-1CA00 3RV1923-1DA00 3RV1923-1FA00 3RV1923-1GA00 3RV1915-1DB 30.00 28. AC kullan›m S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›. 54 mm genifllik. 72 mm genifllik.00 41.60 1 1 1 1 1 * Enversör 3RV2 Motor Koruma fialteri ve Tak›labilen Aksesuarlar Tak›labilen Aksesuarlar 1 Yatay montajl› yard›mc› kontak 2 Yandan montajl› yard›mc› kontak 3 Yandan montajl› 4 kontakl› yard›mc› kontak 4 Açt›rma rölesi 5 Düflük gerilim rölesi 3RT2 Kontaktör ve Tak›labilen Aksesuarlar Tak›labilen Aksesuarlar 1 Kontaktör Boy SOO 2 Kontaktör Boy SO 3 Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SOO 4 Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SO 5 4 kutuplu yard›mc› kontak 6 2 kutuplu yard›mc› kontak 7 1 kutuplu yard›mc› kontak 8 Bobin ba¤lant› modülü 24 SIRIUS INNOVATION YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹NE MONTE ED‹LEB‹LEN AKSESUARLAR ..00 24.70 32. 72 mm genifllik.80 8.00 1 1 Açt›rma bobini AC 210.50 1 1 1 1 Afl›r› ak›m ve k›sa devre ihbar› için alarm flalteri (2NO+2NC) (Boy S00 da kullan›lmaz) 3RV2921-1M 31.00 81.00 8. vidal› (1N0+1NC) Yandan montajl›.50 11.00 1 1 S00 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças› S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›.

5 11-16 11-16 14-20 17-22 20-25 23-28 27-32 30-36 34-40 3RU2116-0DB0 3RU2116-0EB0 3RU2116-0FB0 3RU2116-0GB0 3RU2116-0HB0 3RU2116-0JB0 3RU2116-0KB0 3RU2116-1AB0 3RU2116-1BB0 3RU2116-0CB0 3RU2116-1DB0 3RU2116-1EB0 3RU2116-1FB0 3RU2116-1GB0 3RU2116-1HB0 3RU2116-1JB0 3RU2116-1KB0 3RU2116-4AB0 3RU2126-4AB0 3RU2126-4BB0 3RU2126-4CB0 3RU2126-4DB0 3RU2126-4NB0 3RU2126-4EB0 3RU2126-4PB0 3RU2126-4FB0 71.90 34.Dijital ayarl› .43-0. .00 71.2 2.Faz korumal›.6-16 4-40 3RR2241-1FW30 3RR2242-1FW30 566.00 196.00 634.00 196.8-2.00 71.. 240 V.00 83..60 sn ayarl› SIRIUS INNOVATION Malzeme Cinsi .00 71.00 352.00 83.00 71.90 1 1 3RA2816-0EW20 240.22-0.00 108.8 0.. 60°C pano içi s›cakl›¤a uygun S00 .00 71.25 1.5-6.32 0.00 108.30 1 1 Y›ld›z üçgen için ba¤lant› kiti S00 S0 3RA2913-2BB1 3RA2923-2BB1 19.1NO+1NC yard›mc› kontakl› .00 71.5-8 7-10 9-12..5 2.5 0.9-1.00 196.4-2 1.fialt pozisyon göstergeli .1NO+1NC yard›mc› kontakl› .30 32.6 1.00 71.00 71.00 YEN‹ NES‹L SIRIUS ELEKTRON‹K TERM‹K RÖLELER 3RB3016-.Stop ve test butonlu 3RU2126-.6-16 4-40 3RR2141-1AW30 3RR2142-1AW30 300.00 71.00 83.El ve otomatik konumlu.8-4 3.00 71.Faz korumal›..00 1 Y›ld›z üçgen için soketli fonksiyon modülü AC / DC 24.1-0.00 83.7-1 0.00 YEN‹ NES‹L SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLES‹ 3RR2141-.00 196..00 71.00 196.35-0.00 1 1 .Dijital ayarl› S00 S0 1.55-0.32-1.00 1 1 YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLE AKSESUARLARI Tek bafl›na raya montaj için montaj parças› S00 S0 3RU2916-3AA01 3RU2926-3AA01 26.00 71. .00 71.00 108.1-1.4 0.2-3.00 71.63 0.3 5.40 38.00 71.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Boy Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No (Vida Ba¤lant›l›) Birim Fiyat› TL /Adet YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLELER .. 05.00 1 1 3RU2916-3AA01 YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖR KOMB‹NASYONLARI AKSESUARLARI 3RA2816-0EW20 25 Sa¤ sol dönüfl için ba¤lant› kiti S00 S0 3RA2913-2AA1 3RA2923-2AA1 22.00 103. 3RU2116-.Analog ayarl› ..5-5 4.00 71. S0 Vida Ba¤lant›l› 0.Analog ayarl› S00 S0 1.25 1-4 3-12 4-16 10-40 3RB3016-1RB0 3RB3016-1NB0 3RB3016-1PB0 3RB3016-1SB0 3RB3016-1TB0 3RB3026-1VB0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› 196.4 0. Adet / Kutu 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› .28-0. 60°C pano içi s›cakl›¤a uygun .00 71.Stop ve test butonlu S00 S0 0.

00 1.00 76.730.00 1 1 1 1 Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy 0 5.00 293.00 2.AC1 ‘de 40 ºC.850.5 7.00 98.00 93.5 5.00 383. De¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.981.00 1.5 7. AC 230V bobinli 3TF40 ve 3TF41 3TF46 3TF50 Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy 0 4 4 4 4 9 9 9 9 21 21 21 21 1 .40 57.00 1 1 1 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 7.00 561.20 80.00 961.00 2.00 454.5 7.00 78.00 9.00 1.5 16 16 16 16 32 32 32 32 1 2 1 1 2 2 3TF42 10-0AP0 3TF42 20-0AP0 3TF42 11-0AP0 3TF42 22-0AP0 68.1 1 1 2 2 3TF41 10-0AP0 3TF41 01-0AP0 3TF41 11-0AP0 3TF41 22-0AP0 60.200.00 80.50 65.5 12 12 12 12 21 21 21 21 1 .5 5.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Anma Anma Ak›m Kontak le NO NC Gücü Ak›m› Cinsi (kW)(1) (A)(1) (A)(2) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu KONTAKTÖRLER Üç fazl› güç kontaktörleri. AC DC 24 V 0AB0 0BB4 48 V 110 V 230 V 0AH0 0AF0 0AP0 0BW4 0BF4 0BM4 400 V 0AV0 - .40 63.069. 3TF68 26 3TF Serisi De¤iflik AC/DC bobin istenen kontaktörlerin siparifl numaralar›n›n son 4 hanesi afla¤›daki tabloya göre doldurulacakt›r.00 98.00 1 1 1 1 Boy 2 Boy 2 Boy 3 Boy 3 Boy 4 Boy 4 Boy 6 Boy 6 Boy 8 Boy 8 Boy 10 Boy 10 Boy 12 Boy 12 Boy 14 Boy 14 15 18. 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i azami ak›m de¤eridir.00 5.50 60.1 1 1 2 2 3TF40 10-0AP0 3TF40 01-0AP0 3TF40 11-0AP0 3TF40 22-0AP0 57.5 37 45 55 75 90 110 132 160 215 250 335 450 32 40 45 63 75 85 110 140 170 205 250 300 400 475 630 820 65 65 90 100 120 120 170 170 230 240 325 325 425 600 700 910 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3TF44 22-0AP0 3TF45 22-0AP0 3TF46 22-0AP0 3TF47 22-0AP0 3TF48 22-0AP0 3TF49 22-0AP0 3TF50 22-0AP0-ZA01 3TF51 22-0AP0 3TF52 22-0AP0 3TF53 22-0AP0 3TF54 22-0AP0 3TF55 22-0AP0 3TF56 22-0AP0 3TF57 22-0CM7 3TF68 44-0CM7 3TF69 44-0CM7 155.750.00 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00 205.00 10.716.469.5 22 30.00 7.00 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 Frekans konvertörlü uygulamalar için Boy 14 Boy 14 335 450 630 820 700 910 3 3 3 3 3TF6833-1QL7 3TF6933-1QL7 (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz ‘de asenkron motor gücü ve anma ak›m›) (2) Ie .00 111. muhit s›cakl›¤›nda.00 1 1 1 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 Boy 1 11 11 11 11 22 22 22 22 32 32 32 32 1 2 1 1 2 2 3TF43 10-0AP0 3TF43 20-0AP0 3TF43 11-0AP0 3TF43 22-0AP0 88.977.5 5.460.410.

00 59.50 161.00 192. AC1’de 40º C.30 62.550.5 7.5 22 32 40 50 50 60 60 2 2 2 2 2 2 3RT1034-1AP04 3RT1035-1AP04 3RT1036-1AP04 Boy : S3 30 37 45 65 80 95 100 120 120 2 2 2 2 2 2 3RT1044-1AP04 3RT1045-1AP04 3RT1046-1AP04 Boy S0 AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC /DC) Boy : S6 Boy S10 Boy : S10 Boy : S12 Boy : S00 55 75 90 115 150 185 160 185 215 2 2 2 2 2 2 3RT1054-1AP36 3RT1055-6AP36 3RT1056-6AP36 110 132 160 225 265 300 275 330 330 2 2 2 2 2 2 3RT1064-6AP36 3RT1065-6AP36 3RT1066-6AP36 200 250 400 500 430 610 2 2 2 2 3RT1075-6AP36 3RT1076-6AP36 Boy S12 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S3 3 3 4 4 5.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2NO+2NC KONTAKLI Vida Ba¤lant›l› AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V AC) 27 Birim Fiyat› TL /Adet AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹LAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 34’DAN SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z Boy S00 Siparifl No 970.700.5 11 11 15 18.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz’ de asenkron motor gücü ve anma ak›m› (2) le.00 465.00 2.00 59.00 5.00 575.00 200.5 7.00 93.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Anma Anma Ak›m Kontak Malzeme Gücü (1) Ak›m›(1) le(2) NO NC Cinsi (A) (kW) (A) SIRIUS KONTAKTÖRLER Boy : S00 3 4 5.700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› 60.00 61.00 76.00 475.00 59.30 61.00 75.5 7.00 61.800.00 406.5 11 12 17 25 40 40 40 2 2 2 2 2 2 3RT1024-1AP04 3RT1025-1AP04 3RT1026-1AP04 Boy : S2 15 18.00 585.5 7.00 475.430.00 1.00 105.00 295.00 1 1 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› 3RT1015-1AB01 3RT1015-1AB02 3RT1016-1AB01 3RT1016-1AB02 3RT1017-1AB01 3RT1017-1AB02 3RT1025-1AB04 3RT1025-1AB00 3RT1026-1AB04 3RT1026-1AB00 3RT1034-1AB04 3RT1035-1AB04 3RT1036-1AB04 3RT1044-1AB04 3RT1045-1AB04 3RT1046-1AB04 51.00 76.5 22 32 40 50 50 60 60 Boy : S3 30 37 45 65 80 95 100 120 120 1 1 1 3RT1015-1AP01 3RT1016-1AP01 3RT1017-1AP01 3RT1024-1AP00 3RT1025-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1035-1AP00 3RT1036-1AP00 3RT1044-1AP00 3RT1045-1AP00 3RT1046-1AP00 AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) 2NO+2NC KONTAKLI Boy : S00 3 4 5.5 7 9 12 18 22 22 2 2 2 2 2 2 3RT1015-1AP04-3MA0 3RT1016-1AP04-3MA0 3RT1017-1AP04-3MA0 Boy : S0 5.00 2.00 105.075.00 51.00 1.00 396.5 7 9 12 18 22 22 Boy : S0 5.370.5 22 30 37 45 7 7 9 9 12 12 17 17 25 25 32 40 50 65 80 95 18 18 22 22 22 22 40 40 40 40 50 60 60 100 120 120 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Adet / Kutu Vida Ba¤lant›l› 51.* De¤iflik yard›mc› kontakl› ve bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimimizle görüflünüz.00 3.00 305.30 87.5 11 12 17 25 40 40 40 Boy : S2 15 18.5 5.00 93.50 152.00 305.00 406.00 1.00 200.00 161. 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i azami ak›m de¤eridir.00 72.00 585. . muhit s›cakl›¤›nda.70 87.60 76.

580.00 174.00 1.160.00 539. AC/ DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Vida Ba¤lant›l› Boy S0 Boy : S6 55 75 90 115 150 185 160 185 215 2 2 2 2 2 2 3RT1054-1AB36 3RT1055-6AB36 3RT1056-6AB36 Boy : S10 110 132 160 225 265 300 275 330 330 2 2 2 2 2 2 3RT1064-6AB36 3RT1065-6AB36 3RT1066-6AB36 Boy : S12 200 250 400 500 430 610 2 2 2 2 3RT1075-6AB36 3RT1076-6AB36 1.060.00 3.40 136.00 143.50 64.00 466.239.00 272.00 142.40 85.231.00 609.5 3 4 5.5 22 32 40 50 50 60 60 - Boy : S3 30 37 45 65 80 95 100 120 120 - Boy : S00 Boy S00 1 1 1 - 3RT1015-1BB42 3RT1016-1BB42 3RT1017-1BB42 3RT1015-1BB41 3RT1016-1BB41 3RT1017-1BB41 - 3RT1025-1BB40 3RT1026-1BB40 - 3RT1034-1BB40 3RT1035-1BB40 3RT1036-1BB40 - 3RT1044-1BB40 3RT1045-1BB40 3RT1046-1BB40 ‹LAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 34’DAN SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z 3 4 5.40 85.00 1.00 1 1 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLER‹.80 79.00 6.197.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Anma Anma Ak›m Kontak Malzeme Gücü(1) Ak›m› (1) le(2) NO NC Cinsi (A) (kW) (A) KONTAKTÖRLER Siparifl No ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹.00 708.28 12 14.00 215.00 125.5 7.00 73.00 382.5 11 9 12 16 22 Anma Gücü (AC1) (kW) 21 21 32 32 1 1 1 1 1 1 1 1 Anma Ak›m› (AC1) (A) 3TF4011-0BB4 3TF4111-0BB4 3TF4211-0BB4 3TF4311-0BB4 120.5 11 17 25 40 40 - Boy : S2 15 18..40 1 Sirius Serisi Yard›mc› Kontak Bloklar› için sayfa 34 ‘e bak›n›z.00 273.00 1. DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ 7 9 12 7 9 12 18 22 22 18 22 22 1 1 1 Boy : S0 7.80 79.5 22 18 22 35 26 39 40 60 72 92 110 140 3RT1316-1AP00 3RT1317-1AP00 3RT1325-1AP00 3RT1326-1AP00 3RT1336-1AP00 3RT1344-1AP00 3RT1346-1AP00 60.50 110.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹. AC 230V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Boy : S00 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S3 3RT13.076.5 Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Vida Ba¤lant›l› 64.00 Yeni 1 1 1 1 1 1 1 . Boy S10 ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹. DC 24V BOB‹NL‹ 3TF SER‹S‹ Boy : 0 Boy : 0 Boy : 1 Boy : 1 3TF40 ve 3TF41 Malzeme Cinsi 4 5.00 3.00 798. De¤iflik bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.00 4.00 AC KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 24 V DC) SIRIUS SER‹S‹ Boy : S00 4 9 22 1 - 3RT1016-2BB41 1 1 1 1 1 1 1 1 Cage Clamp 79.50 91.650.

5 .00 47.4 3 3 3 1 24 1 110 1 230/220 3TG10 01-0AC2 3TG10 01-0AG2 3TG10 01-0AL2 32.4 8.4 8.. 3TF2 kontaktör üzerine monte edilebilir.16 0.60 22.00 32.10 78.1 3TF2810-0AP0 3TF2801-0AP0 3TF2010-0AP0 3TF2001-0AP0 40.- 2.6 .25 0.1.230 V AC .1 1 .63 0.2 4 4 5 5 9 9 1 .TERM‹K RÖLELER 3UA70 Serisi 3UA70. (Vida Montajl›) Vida montajl› 4 4 8.10 78.4 8.1 1 ..4 4 .40 1 1 1 1 4 4 9 9 1 .63 .3 . test butonlu.00 10 10 10 4 4 4 8.6.- 29 Faz korumal›. stop-reset butonlu.10 78.00 10 10 10 3TG10 10-0BB4 3TG10 01-0BB4 47.4 4 4 4 24 110 .0.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Anma Anma Kontak Kumanda Gücü Ak›m› NO NC Gerilimi Cinsi AC (V) (kW) (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu M‹N‹ KONTAKTÖRLER 3TG10 (AC) Vida montajl› 4 4 4 8.20 43.2 9 9 5 5 1 .25-0.230/220 3TG10 10-0AC2 3TG10 10-0AG2 3TG10 10-0AL2 32.1 1 .16-0.10 78.00 1 1 24 V AC 24 V DC 3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN YARDIMCI KONTAK BLOKLARI 1 2 Malzeme Cinsi 1 2 Termik Ayar Sahas› (A) 3TX4411-2A 3TX4422-2A 12.10 78.00 32..4 8.10 78.2.00 32.2 2.00 32.10 78. 1NO+1NC montajl›.3 6.4 8.1 3TF2010-0BB4 3TF2001-0BB4 53.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M‹N‹ .4 4 3 1 24 24 Malzeme Anma Anma Kontak Kumanda Gücü Ak›m› NO NC Gerilimi Cinsi AC (V) (kW) (A) 3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER Raya montajl› 3TF20.70 43.5 2.10 78.90 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3UA7021-0A 3UA7021-0C 3UA7021-0E 3UA7021-0G 3UA7021-0J 3UA7021-1A 3UA7021-1C 3UA7021-1E 3UA7021-1G 3UA7021-1J 78.00 53.4 0.1 3TF2010-0AB0 3TF2001-0AB0 3TF2810-0BB4 3TF2801-0BB4 43.2 2.20 40.KONTAKTÖRLER 3TG10 (DC) 3TG1 0.10 78.10 .70 1 1 1 1 4 4 2. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.00 10 10 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu M‹N‹ .1-0.40 49. anahtarlama konum göstergeli 0.4 .6 1.70 49.70 43.

00 1 1 1 1 1 1 3TH43 55-0AF0 3TH43 55-0AP0 3TH40 22-0AP0 3TH40 40-0AP0 3TH40 31-0AP0 3TH40 13-0AP0 3TH40 04-0AP0 3TH42 44-0AP0 3TH42 71-0AP0 3TH42 62-0AP0 3TH42 53-0AP0 3TH42 80-0AP0 3TH40 22-0BB4 3TH42 44-0BB4 3TH43 55-0BB4 3TH40 22-0BF4 3TH42 44-0BF4 3TH43 55-0BF4 127.2BB40 3RH1122 .1AF00 3RH1140 .00 46.00 69.00 124.2AP00 3RH1140 ..1BF40 3RH1122 .00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 TH SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 110 V AC 220 V AC 3TH43.30 54.00 69.- 4 3 2 4 3 2 1 2 1 2 3TH2040-0AP0 3TH2031-0AP0 3TH2022-0AP0 3TH2040-0BB4 3TH2031-0BB4 3TH2022-0BB4 46.- Vida Ba¤lant›l› 6A 230 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V DC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 110 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 110 V DC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 6A 6A 6A 6A 3RH1140 .2AP00 3RH1131 .30 70.1AB00 3RH1131 .2BB40 3RH1131 .1AP00 3RH1140 .00 60.50 70.00 124.50 70.2AP00 3RH1122 ..00 54.00 127.30 54.1BB40 3RH1140 ..50 70.1BB40 3RH1122 . . 24 V DC 110 V DC 5 5 2 4 3 1 4 7 6 5 8 2 4 5 2 4 5 5 5 2 1 3 4 4 1 2 3 2 4 5 2 4 5 110 V AC bobin gerilimli kontaktörlerin son dört hanesi 0AF0 olarak doldurulacakt›r.1AP00 3RH1131 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Sürekli Ak›m (A) Kontak NO NC Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3 TH2 SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER 4 4 4 4 4 4 220 V AC 24 V DC 3TH20.00 94.00 50.00 1 1 1 1 1 1 De¤iflik bobin gerilimli (AC veya DC) veya de¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.30 54.1AF00 3RH1122 .00 60.00 69.50 70.00 60.00 205.00 69.00 60.00 46.00 60.1BB40 3RH1131 .00 205.00 69..2BB40 60.1BF40 3RH1131 .00 69.50 94.1AP00 3RH1122 .00 69.00 Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 230 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V DC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cage Clamp 6A 6A 3RH1140 .00 60.00 60.00 60.30 54.00 50. Bu kontaktörlerde fiyatlar ayn› tip kontaktörlerde son dört hanesi 0AP0 olanlarla ayn› olacakt›r.1AB00 3RH1122 .1BF40 3RH1140 .00 50.00 69.00 60.1AF00 3RH1131 . SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 3RH11.1AB00 60..00 69.00 60.

80 1 1 1 1 1 1 1 Boy: 2.626. 3TF48 ve 3TF49 için 220 220 3TY6 483-0AM0 3TY7 483-0AM0 81.00 79.90 10 Malzeme Cinsi Kumanda Gerilimi AC (V) 3TF40/45 AKSESUARLARI RC eleman› 31 .00 1 1 Boy: 12. 3TH40 3TH42. 3TF46 ve 3TF47 için 220 3TY7 463-0AM0 75. 3TF32.00 1 220 3TY7693-0CM7 1. 3TF56 için Boy: 12.00 1 Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet YEDEK BOB‹NLER 3TY7 443 3TY7 483 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Varistör eleman› 127-240 V AC / 150-250 V DC 3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43 3TX74 02-3J 22. 3TF40.00 332.00 1 Boy: 4. 3TB56 için Boy: 12.00 1 1 Boy: 6. 3TF33 3TF42 ve 3TF 43 Kontaktörler için 24 42 110 220 230 380 500 3TY7 403-0AB0 3TY7 403-0AD0 3TY7 403-0AF0 3TY7 403-0AM0 3TY7 403-0AP0 3TY7 403-0AQ0 3TY7 403-0AS0 17. 3TF31.00 1. 3TF34. 3TF6844-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy: 14. 3TF57 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy: 14.80 17. 3TB41.00 1 Boy: 6.307.00 1 220 3TY7 683-0CM7 1. 3TF50 ve 3TF51 için 220 3TY7 503-0AM0 146. 35 ve 3TF44.80 17.355. 3TF41. 3TF30. 3TB52 için Boy: 6.80 17.00 163. 3TB58 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy: 14.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Adet / Kutu Anma Gerilimi AC (V) Siparifl No Boy: 0-1 3TB40.20 10 127-240 V AC / 150-250 V DC 3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43 3TX74 02-3T 38.075. 3TB47 için Boy: 4.00 331.20 1 Boy: 3.80 17.80 17.00 1 1 Boy: 10. 3TF52 ve 3TF53 için 220 220 3TY6 523-0AM0 3TY7 523-0AM0 174.80 17.00 1 1 1 220 3TY6 583-0AM0 1. 3TB54 için Boy: 10. 3TF54 ve 3TF55 için 220 220 3TY6 543-0AM0 3TY7 543-0AM0 352. 3TF6944-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) 220 220 220 3TY6 563-0AM0 3TY7 563-0AM0 3TY7 573-0CM7 358. 45 için 220 3TY7 443-0AM0 46.

00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 YEDEK YARDIMCI KONTAKLAR ve MEKAN‹K‹ K‹L‹TLEME MEKAN‹ZMASI Yedek Yard›mc› 1.00 172.00 392.00 2.754.00 231.80 86.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI 3TY7. 3TF44/3TF69 için 2. 32 Mekaniki Kilitleme (3TF44-3TF55 için) Mekanizmas› (3TF56-3TF57 için) (3TF68-3TF69 için) 3TY7 561-1AA00 24.40 27.295.00 579.00 776.00 1.90 1 111.00 150.00 118.00 397.00 826.340.00 185.00 1.00 5.00 98. Kontak Sa¤-Sol (1NO+1NC) Kontaklar .970.030.. Kontak Sa¤-Sol (1NO+1NC) Kontak Blo¤u 3TY7 561-1.00 130..00 579.00 377.90 1 3TY7 561-1KA00 24.495.0-0A Boy: 0 Boy: 1 Boy: 2 Boy: 2 Boy: 3 Boy: 3 Boy: 4 Boy: 4 Boy: 4 Boy: 6 Boy: 6 Boy: 6 Boy: 8 Boy: 8 Boy: 8 Boy: 10 Boy: 10 Boy: 10 Boy: 12 Boy: 12 Boy: 12 Boy: 14 Boy: 14 3TA20 Kontaktör için 3TA21 Kontaktör için 3TF44 Kontaktör için 3TF45 Kontaktör için 3TF46 Kontaktör için 3TF47 Kontaktör için 3TB47 Kontaktör için 3TF48 Kontaktör için 3TF49 Kontaktör için 3TB50 Kontaktör için 3TF50 Kontaktör için 3TF51 Kontaktör için 3TB52 Kontaktör için 3TF52 Kontaktör için 3TF53 Kontaktör için 3TB54 Kontaktör için 3TF54 Kontaktör için 3TF55 Kontaktör için 3TB56 Kontaktör için 3TF56 Kontaktör için 3TF57 Kontaktör için 3TF68 Kontaktör için 3TF69 Kontaktör için 3TY1 200-0A 3TY1 210-0A 3TY7 440-0A 3TY7 450-0A 3TY7 460-0A 3TY7 470-0A 3TY6 470-0A 3TY7 480-0A 3TY7 490-0A 3TY6 500-0A 3TY7 500-0A 3TY7 510-0A 3TY6 520-0A 3TY7 520-0A 3TY7 530-0A 3TY6 540-0A 3TY7 540-0A 3TY7 550-0A 3TY6 560-0A 3TY7 560-0A 3TY7 570-0A 3TY7 680-0B 3TY7 690-0B 13.00 491.00 1.00 1 1 1 3TX74 66-1A 3TX75 66-1A 3TX76 86-1A .00 5.00 956.

369.20 46. Kontaktörler için 24 230 3RT1935-5AB01 3RT1935-5AP01 46..00 1 1 Anma Gerilimi AC (V) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Malzeme Cinsi SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N DC YEDEK BOB‹NLER Boy: S2 Kontaktörler için Boy: S3 Kontaktörler için Malzeme Cinsi 24 24 Anma Gerilimi AC/DC (V) 3RT1934-5BB41 3RT1944-5BB41 Siparifl No 129. Kontaktörler için 24 230 3RT1934-5AB01 3RT1934-5AP01 46.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . Kontaktörler için Boy: S10 3RT1066-...Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Gerilimi AC (V) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC YEDEK BOB‹NLER 3RT1924-5A. Kontaktörler için 24 230 3RT1944-5AB01 3RT1944-5AP01 56. Kontaktörler için Boy: S6 3RT1054-.00 236.. Kontaktörler için Boy: S2 3RT1035-.00 Birim Fiyat› TL / Adet 1 1 Adet / Kutu SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC/DC YEDEK BOB‹NLER (Boy S6-S10-S12 için) 3RT1955-5A Boy: S6 Kontaktörler için Boy: S10 Kontaktörler için Boy: S12 Kontaktörler için 24 24 24 3RT1955-5AB31 3RT1965-5AB31 3RT1966-5AB31 192.00 635..607.00 977. Kontaktörler için Boy: S10 3RT1064-. Kontaktörler için Boy: S6 3RT1055-...00 394.00 1 1 1 SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC/DC YEDEK BOB‹NLER (Boy S6-S10-S12 için) Boy: S6 Kontaktörler için Boy: S10 Kontaktörler için Boy: S12 Kontaktörler için Malzeme Cinsi 230 230 230 3RT1955-5AP31 3RT1965-5AP31 3RT1975-5AP31 Siparifl No 192..20 1 1 Boy: S2 3RT1035..215. Kontaktörler için Boy: S3 3RT1045-. Kontaktörler için Boy: S10 3RT1065-. Kontaktörler için Boy: S3 3RT1044-. Kontaktörler için Boy: S6 3RT1056-. Kontaktörler için Boy: S12 3RT1075-.00 252.00 825.00 311.00 236.00 236.3RT1036-..00 1.50 56. Kontaktörler için 24 230 3RT1945-5AB01 3RT1945-5AP01 120.. Kontaktörler için Boy: S12 3RT1076-.00 181.00 252.50 1 1 Boy: S3 3RT1045-3RT1046-..00 513..20 46..01 Boy: S0 Kontaktörler için 24 230 3RT1924-5AB01 3RT1924-5AP01 37.80 1 1 Boy: S2 3RT1034.80 37.00 1.00 203.00 1. Kontaktörler için Boy: S3 3RT1046-..00 120.. Kontaktörler için Boy: S2 3RT1036-..00 Birim Fiyat› TL / Adet 1 1 1 Adet / Kutu SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI Boy: S2 3RT1034-...20 1 1 Boy: S3 3RT1044-.00 203. Kontaktörler için 33 3RT1934-6A 3RT1935-6A 3RT1936-6A 3RT1944-6A 3RT1945-6A 3RT1946-6A 3RT1954-6A 3RT1955-6A 3RT1956-6A 3RT1964-6A 3RT1965-6A 3RT1966-6A 3RT1975-6A 3RT1976-6A 109.00 129.

00 Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 1 1 1 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› 3RH1921-1F.40 3RH1921-1EA20 3RH1921-1EA11 3RH1921-1EA02 Kontaktörlere Önden Monte Edilebilen Tipler 1 1 1 Vida Ba¤lant›l› (Kontak numaraland›rmas› DIN 50012’ye göre) Boy : S00 3RH1921-2CA.- 6A Vida Ba¤lant›l› 60. 1 1 1 1 .90 12.00 60.00 69.00 60.40 18.90 18.90 18.90 18.40 8.00 60.00 69..00 60. 3RH1911-2HA.90 * : Cage clamp ba¤lant›l› yard›mc› kontak bloklar›nda siparifl numaras›n›n 8.90 18.40 8. 24 V AC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 6A 3RH1140-1AB00 3RH1131-1AB00 3RH1122-1AB00 60.00 1 1 1 YARDIMCI KONTAK BLOKLARI Kontaktör ve Yard›mc› Kontaktör Üzerine Tak›labilen Tipler* Vida Ba¤lant›l› (Kontak numaraland›rmas› DIN 50005’e göre) 3RH1921-1CA.90 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir. Kontaktörlere Yandan Monte Edilebilen Tipler Vida Ba¤lant›l› (Kontak numaraland›rmas› DIN 50005’e göre) Boy : S0-S12 2NO 1NO+1NC 2NC 6A 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir.90 3RH1911-1LA11 3RH1911-1FA20 3RH1911-1FA11 3RH1911-1FA02 3RH1911-1FA40 3RH1911-1FA31 3RH1911-1FA22 3RH1921-1LA11 3RH1921-1FA22 3RH1921-1CA10 3RH1921-1CA01 3RH1921-1FA31 3RH1921-1FA40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * : Cage clamp ba¤lant›l› yard›mc› kontak bloklar›nda siparifl numaras›n›n 8.00 69. 34 1NC 1NO-2NC 1NO+3NC 2NO-2NC 6A 3RH1911-1HA01 3RH1911-1HA12 3RH1911-1HA13 3RH1911-1HA22 8..90 18. Boy : S00 1NO-1NC 2NO 1NO-1NC 2NC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC Boy : S0-S12 1NO+1NC 2NO+2NC 1NO 1NC 3NO+1NC 4NO 12.90 12.40 8.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi ‹flletme Ak›m› Ie AC-15 / AC-14 Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu YARDIMCI KONTAKTÖRLER Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 230 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V DC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 3RH11.90 18.00 69.00 60.00 69.00 3RH1140-1AP00 3RH1131-1AP00 3RH1122-1AP00 3RH1140-1BB40 3RH1131-1BB40 3RH1122-1BB40 Yard›mc› Kontaktörler BOY S00 230 V AC 4NO 3NO-1NC 2NO+2NC 24 V DC 4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 6A 1 1 1 1 1 1 Cage Clamp 3RH1140-2AP00 3RH1131-2AP00 3RH1122-2AP00 3RH1140-2BB40 3RH1131-2BB40 3RH1122-2BB40 60.40 15.00 60.00 69..00 18.90 12...90 12.

Boy: S3 3RA1913-2A 3RA1923-2A 3RA1933-2A 3RA1943-2A 21.00 1 1 1 Yrd.00 109.5 . düflmede gecikme Boy: S0-S3 0.S12 3RA1924-1A 3RA1924-2B 3RA1954-2A 32.1 s 0.00 98. Malzeme Cinsi Zaman Ayar Sahas› Siparifl No SIRIUS KONTAKTÖRLER‹N BOB‹N‹NE ADAPTE ED‹LEN ELEKTRON‹K ZAMAN RÖLELER‹ 3RT1926-2C.10 s 5 .05 .05 .1 s 0.100 s 3RT1916-2CH11 3RT1916-2CH21 3RT1916-2CH31 109.00 98.00 109.00 1 1 1 1 SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N K‹L‹TLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM ‹Ç‹N) Boy: S00 (Elektriksel bara ba¤lant› Boy: S0 parças› ve y›ld›z köprüsü dahil.100 s 3RT1916-2DH11 3RT1916-2DH21 3RT1916-2DH31 127.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N K‹L‹TLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM ‹Ç‹N) 3RA1933-2A Boy: S00 (Elektriksel bara ba¤lant› Boy: S0 parças› ve y›ld›z köprüsü dahil) Boy: S00’da mek.00 1 1 1 Yrd. S12 boylar›na tak›labilen aksesuarlar için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z..60 143.30 16.5-30 s 3RT1926-2GD51 127.40 14.00 1 Boy: S00 .5 . kilitleme dahildir.00 1 1 1 Y›ld›z üçgen Boy: S0-S3 1.5 .70 83. düflmede gecikme 0.40 14.10 s 5 .S3 Yandan tak›lan mekanik kilitleme Boy: S6.S10.00 127.00 127.00 1 1 1 Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu S6.S2. kilitleme dahildir.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Besleme Gerilimi Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu SIRIUS KONTAKTÖRLER ve YARDIMCI KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN AKSESUARLAR Varistör Boy: S00 RC Eleman Boy: S00 3RT1936-1C.00 91.100 s 3RT1926-2CH11 3RT1926-2CH21 3RT1926-2CH31 98.00 16.00 1 1 1 Çekmede gecikmeli Boy: S0-S3 0.00 38.80 36. Boy: S2 Boy: S3 3RA1913-2B 3RA1923-2B 3RA1933-2B 3RA1943-2B 26.S3 Yandan tak›lan mekanik kilitleme Boy: S0.90 14.30 24. Varistör Boy: S0 RC Eleman Boy: S0 Diyot Boy: S2-S3 Boy: S00 AC 24-48V / DC 24-70V AC 127-240V/DC 150-250V AC 48-127V / DC 70-150V AC 24-48V / DC 24-70V AC 127-240V/DC 150-250V AC 48-127V / DC 70-150V AC 127-240V/DC 150-250V AC 24-48V / DC 24-30V AC 127-240V/DC 150-250V AC 24-48V / DC 24-30V AC 127-240V/DC 150-250V DC 12-250 V 3RT1916-1BB00 3RT1916-1BD00 3RT1916-1BC00 3RT1916-1CB00 3RT1916-1CD00 3RT1916-1CC00 3RT1926-1BD00 3RT1926-1BB00 3RT1926-1CD00 3RT1926-1CB00 3RT1936-1CD00 3RT1916-1DG00 14.00 1 1 1 1 SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N MEKAN‹K K‹L‹TLEME (ENVERSÖR KULLANIM ‹Ç‹N) 3RA1924-1A Önden tak›lan mekanik kilitleme Boy: S0.10 s 5 .100 s 3RT1926-2DH11 3RT1926-2DH21 3RT1926-2DH31 127.40 20.05 .00 83.00 127. ger.) Boy: S2 Boy: S00’da mek.10 s 5 .40 14.40 14. ger.5 .00 127. S10.1 s 0.. Mekanik kilitleme ayr›ca seçilecektir.1 s 0.40 14.00 20.00 44.05 .60 80. 35 Çekmede gecikmeli Boy: S00 0.S2.

50 73.00 69.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Boy:0-4 0.00 69.3-10 10-16 16-25 25-40 40-57 50-63 3UA59 00-0E 3UA59 00-0G 3UA59 00-0J 3UA59 00-1A 3UA59 00-1C 3UA59 00-1E 3UA59 00-1G 3UA59 00-1J 3UA59 00-2A 3UA59 00-2C 3UA59 00-2E 3UA59 00-2T 3UA59 00-2P 73. el ve otomatik konumlu.00 69.4 0.4 0.00 98.63 0.50 73.1-0.6 1.6-2.00 69.5 2.00 69.63 0. kontaktör üzerine montaja uygun (3TB40 / 3TB41) (3TF30 / 3TF31) (3TF40 / 3TF41) Boy:0 0. kontaktör üzerine montaja uygun (3TF34 / 3TF35) (3TF44 / 3TF45) Boy:2 2.5-4 4-6.00 81.00 97.00 97.00 69.16 0.00 69.00 92. el ve otomatik konumlu.50 73.3 6.5 2.5 3UA50 00-0A 3UA50 00-0C 3UA50 00-0E 3UA50 00-0G 3UA50 00-0J 3UA50 00-1A 3UA50 00-1C 3UA50 00-1E 3UA50 00-1G 3UA50 00-1J 3UA50 00-1K 3UA50 00-2S 69.25-0.4-0.3-10 8-12.00 81.50 73.6-2.25 3UA52 00-0E 3UA52 00-0G 3UA52 00-0J 3UA52 00-1A 3UA52 00-1C 3UA52 00-1E 3UA52 00-1G 3UA52 00-1J 3UA52 00-2A 3UA52 00-2B 3UA52 00-2C 69.50 73.16-0.50 73.00 69.00 69.3-10 10-16 16-25 20-32 25-36 32-40 36-45 3UA55 00-1E 3UA55 00-1G 3UA55 00-1J 3UA55 00-2A 3UA55 00-2C 3UA55 00-2D 3UA55 00-2Q 3UA55 00-2R 3UA55 00-8M 81.00 69. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.00 69. kontaktör üzerine montaja uygun (3TB42 / 3TB43) (3TF32 / 3TF33) (3TF42 / 3TF43) Boy:1 0.00 69.00 69.5-4 4-6. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.3 6.00 81.63-1 1-1.25-0.63 0.00 69. el ve otomatik konumlu.00 92.3 6.5-4 4-6.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3UA50 3UA52 3UA55 36 .63-1 1-1.3 6.50 73.3-10 10-16 12.5 10-14.50 73.00 69.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Faz korumal›.00 69. kontaktör tipine ba¤l› olmadan ayr› ve raya montaja uygun 3UA59 Faz korumal›.4-0.5-4 4-6.50 97.4 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Faz korumal›.63-1 1-1.5-20 16. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.00 69.00 69.4-0.6 1.00 104.6 1.00 69.00 69.25 0.00 98. el ve otomatik konumlu.00 69.5 2.25-0.6-2. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.50 73.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy TERM‹K RÖLELER 3UA5 Serisi Faz korumal›.

00 63.00 571.00 804. 48.5 3UW10 01-0E 3UW10 01-0G 3UW10 01-0J 3UW10 01-1A 3UW10 01-1C 3UW10 01-1E 3UW10 01-1G 3UW10 01-1J 3UW10 01-1K 3UW10 01-2S 63.6-2.63 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy:1 4-6.00 63.00 64.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy:0 0. 47.5-50 S3 25-100 S6 50-200 S10/12 55-250 S10/12 160-630 3RB2016-1NB0 3RB2016-1PB0 3RB2016-1SB0 3RB2026-1QB0 3RB2036-1UB0 3RB2046-1EB0 3RB2056-1FC2 3RB2066-1GC2 3RB2066-1MC2 .00 292.Faz düflmesine ve fazdaki asimetriye karfl› duyarl› S00 0.3 6.00 473.32-1.4 0.00 63.00 64. kontaktör üzerine ve kontaktör tipine ba¤l› olmadan ayr› montaj içindir. el ve otomatik konumlu.4-0.058.00 154.Class 10 Çal›flma S›n›f› .00 403.00 533.00 521.5-4 4-6.00 218. 3UW1 Serisi Çevre s›cakl›¤›na uyumlu. kontaktör üzerine montaja uygun (3TF46. * Sadece 3TF50 üzerine tak›labilir.00 465.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Boy TERM‹K RÖLELER 3UA58 Serisi Faz korumal›.00 63. uzaktan reset . kontaktör üzerine montaja uygun (3TB40 / 3TB41) (3TF30 / 3TF31) (3TF40 / 3TF41) 3UW10 3RB2 ELEKTRON‹K AfiIRI AKIM RÖLES‹ SIRIUS 3RB20.00 63.00 63.052.5 10-14..00 1 1 1 1 1 Boy:6-8 10-12 14 55-80 80-110 80-110 110-135 120-150 135-160 150-180 160-250 200-320 250-400 320-500 400-630 3UA62 01-2H 3UA62 01-2X 3UA60 01-2X* 3UA62 01-3J 3UA61 01-3K-1** 3UA62 01-3L 3UA62 01-3M 3UA66 00-3C 3UA66 00-3D 3UA66 00-3E 3UA68 00-3F 3UA68 00-3G 267. el ve otomatik konumlu.3 6.00 391.00 437.25-0.00 63. 49) 3UA58 3UA6 Serisi Faz korumal›.3-10 8-12. 3UA61.00 376.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet Adet / Kutu Boy:3-4 32-50 40-57 50-63 63-80 70-88 3UA58 00-2F 3UA58 00-2T 3UA58 00-2P 3UA58 00-2U 3UA58 00-8W 218.00 294.El/otomatik.00 64.3UA62 ** Sadece 3TF51 üzerine tak›labilir.Kendinden beslemeli . çevre s›cakl›¤›na uyumlu.Konum Göstergesi .- 37 .Test fonksiyonu .25 S00 1-4 S00 3-12 S0 6-25 S2 12.00 1.00 185.00 1.3-10 10-16 16-25 3UW13 01-1G 3UW13 01-1J 3UW13 01-2A 3UW13 01-2C 64.1N0+1NC yar.00 63.00 294.00 218. kontak .00 63.5 2.63-1 1-1.00 154.00 1 1 1 1 154. çevre s›cakl›¤›na uyumlu.00 234.00 230.6 1.00 381.

4-2 3RU1116-1BB0 1.00 1 1 1 1 1 S3 45-63 3RU1146-4JB0 57-75 3RU1146-4KB0 80-100 3RU1146-4MB0 3RU1146-4JD0 3RU1146-4KD0 3RU1146-4MD0 153.7-1 3RU1116-0JB0 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kombinasyon oluflturmak için 1 adet ak›m alg›lama modülü.00 140.00 76.9-1.5 3RU1116-0FB0 0.8-2.00 76.00 76.32 3RU1116-0DB0 0.00 76.00 784.00 39.25 S2/S3 10.28-0.00 91. geniflletme modülü Toprak kaça¤› alg›lama Fonk.Ayar göstergeli koruma kapakl› Adet / Kutu S00 .8 3RU1116-0HB0 0.5-8 3RU1116-1HB0 7-10 3RU1116-1JB0 9-12 3RU1116-1KB0 ..22-0.00 26.5-5 3RU1116-1FB0 4.00 90.. 1 adet de¤erlendirme modülü ve 1 adet ba¤lant› kablosu seçmek gerekir.4 3RU1116-0EB0 0. 400mm.00 76.3 3RU1116-1GB0 5.00 30. 3RB2283-4AA1 Malzeme Cinsi Boy Termik Ayar Siparifl Sahas› No (A) (Vida Ba¤lant›l›) Siparifl No (Cage Clamp) SIRIUS TERM‹K RÖLELER‹ .00 76.5 3RU1116-1CB0 2.00 63...11-0.00 76.25 3RU1116-0KB0 1.18-0. 60°C pano içi s›cakl›¤a uygun 3RU1116-0AC1 3RU1116-0BC1 3RU1116-0CC1 3RU1116-0DC1 3RU1116-0EC1 3RU1116-0FC1 3RU1116-0GC1 3RU1116-0HC1 3RU1116-0JC1 3RU1116-0KC1 3RU1116-1AC1 3RU1116-1BC1 3RU1116-1CC1 3RU1116-1DC1 3RU1116-1EC1 3RU1116-1FC1 3RU1116-1GC1 3RU1116-1HC1 3RU1116-1JC1 3RU1116-1KC1 S0 9-12. kaça¤› ve afl›r› ak›m alg›lama S00/S0/S2/S3 Ba¤lant› kablosu S6/S10/S12 Ba¤lant› kablosu 3RB2906-2BG1 3RB2906-2DG1 3RB2906-2JG1 3RB2956-2TG2 3RB2966-2WH2 3RB2283-4AA1 3RB2985-2CA1 3RB2985-2CB1 3RB2987-2B 3RB2987-2D 329.00 .3.4.00 76.00 117.00 76.C1 Vida Ba¤lant›l› 0.Faz korumal›.....5-6..00 76.2 3RU1116-1DB0 2.El ve otomatik konumlu.2-3.-3AA01 38 Uzaktan reset mekanizmas› 600mm...45-0.2 3RU1116-0BB0 0.00 82.00 1 1 1 3RU1916-3AA01 3RU1926-3AA01 3RU1936-3AA01 3RU1946-3AA01 3RU1900-1C 3RU1900-1B 21. geniflletme modülü Top.00 76.6 3RU1116-1AB0 1.Stop ve test butonlu 3RU1116-.fialt pozisyon göstergeli .35-0..00 76.00 76.63 3RU1116-0GB0 0.25 3RU1116-0CB0 0..00 82.00 111.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Boy Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL /Adet ELEKTRON‹K AfiIRI AKIM RÖLES‹ 3RB29 Ak›m alg›lama modülleri 3RB29. Fonksiyon geniflletme modülü opsiyoneldir.1-1.200 S10/S12 63.00 334.00 153.00 42.8-4 3RU1116-1EB0 3.00 239. 3RU1116-.14-0..5 3RU1126-1KB0 14-20 3RU1126-4BB0 20-25 3RU1126-4DB0 3RU1126-1KD0 3RU1126-4BD0 3RU1126-4DD0 76.55-0.00 82.00 76.00 S2 18-25 22-32 28-40 36-45 40-50 3RU1136-4DB0 3RU1136-4EB0 3RU1136-4FB0 3RU1136-4GB0 3RU1136-4HB0 3RU1136-4DD0 3RU1136-4ED0 3RU1136-4FD0 3RU1136-4GD0 3RU1136-4HD0 99.00 76.00 350.00 520.00 108.630 De¤erlendirme modülü Fonk.00 76.00 47.00 937.16 3RU1116-0AB0 0.B0 Birim Fiyat› TL /Adet 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AKSESUARLAR Tek bafl›na raya montaj için montaj parças› 3RU19.00 76.00 76.100 S6 20.1NO+1NC yard›mc› kontakl› . S00 S0 S2 S3 1 1 1 1 1 1 .3 S00/S0 2.- Adet / Kutu Yeni S00/S0 0.00 33.00 76.

279.5 17 ba¤lant› köprüleri 11 25 dahildir.00 1.130.00 223. 15/18. 5.00 1.5 11 15 18.00 236. 39 . 12 ba¤lant› parçalar›.185.00 200.087.00 660.00 1.00 183.00 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Siparifl No TR‹FAZE MOTORLAR ‹Ç‹N KUTULU YOL VER‹C‹LER Direk Yolverici (kontaktör dahil) Kumanda Besleme Gerilimi 230 V 50/60 Hz 5.584.00 647.00 2.5 32/40 (Boy S2 ve S3’de 22/30 50/65 montaj plakalar› 37 80 da dahildir.5 7.00 1.00 834.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Not: Komple montajl› kombinasyonlarda kullan›lan tüm parçalar›n siparifl numaralar›n› arka sayfalardaki tablolarda bulabilirsiniz. 45 95 Boy S00’da 55 115 mekanik kilitleme 75 150 de dahildir.00 418.00 592.) S00 S00 S0 S0 S2 S2 S2 S3 S3 3RA1415-8XB31-1AP0 3RA1416-8XB31-1AP0 3RA1423-8XC21-1AL2 3RA1425-8XC21-1AL2 3RA1434-8XC21-1AL2 3RA1435-8XC21-1AL2 3RA1436-8XC21-1AL2 3RA1444-8XC21-1AL2 3RA1445-8XC21-1AL2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AC230 V 538. 7.749.00 2.5 22 30 37 45 7 9 12 17 25 32 40 50 65 80 95 S00 S00 S00 S0 S0 S2 S2 S2 S3 S3 S3 3RA1315-8XB30-1AP0 3RA1316-8XB30-1AP0 3RA1317-8XB30-1AP0 3RA1325-8XB30-1AL2 3RA1326-8XB30-1AL2 3RA1334-8XB30-1AL2 3RA1335-8XB30-1AL2 3RA1336-8XB30-1AL2 3RA1344-8XB30-1AL2 3RA1345-8XB30-1AL2 3RA1346-8XB30-1AL2 189.00 1.00 331.00 1 1 1 3RE1310-8XC17-0AP0 385.656.5 12 S00 Not : Termik röle ve ilave yard›mc› kontaklar ayr›ca seçilmelidir.00 606.399.00 1.5 Zaman rölesi.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Motor Nominal Boy Gücü Ak›m (A) (kW) Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RE1010-8XC17-0AP0 3RE1020-8XC25-0AP0 3RE1020-8XC26-0AP0 134.5 7.00 796.00 KOMPLE MONTAJLI YILDIZ ÜÇGEN KOMB‹NASYONLARI 3RA 141.5 11 12 17 25 S00 S0 S0 Sa¤-Sol Yolverici (2 kontaktör dahil) Kumanda Besleme Gerilimi 230 V 50/60 Hz 3 RE10 5. Malzeme Cinsi Motor Nominal Boy Gücü Ak›m (kW) (A) AC230 V KOMPLE MONTAJLI SA⁄-SOL DÖNÜfi KOMB‹NASYONLARI Mekanik Kilitleme ve ba¤lant› parçalar› dahil 3RA 134. 3 4 5.

6 1.0.8-2.11-0.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi K›sa Devre Kesme Kapasitesi lcu Boy Termik Ayar Sahas› (A) Siparifl No SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹ 60°C Pano içi s›cakl›kta bitiflik montaja uygun.25 0.00 103.00 109.00 109.5-6.0. 100kA Birim Fiyat› TL / Adet .00 107.00 103.00 143.28-0.45-0.00 94.00 134.00 435.00 99.00 410.00 96.4-2 1.00 473.00 96.22-0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S2 22-32 28-40 36-45 40-50 3RV1031-4EA10 3RV1031-4FA10 3RV1031-4GA10 3RV1031-4HA10 258.22-.00 97.00 109.00 123.5-8 7-10 9-12.5-5 4.2 2.00 98.00 98.18-0.5 11-16 14-20 17-22 20-25 3RV1021-0AA10 3RV1021-0BA10 3RV1021-0CA10 3RV1021-0DA10 3RV1021-0EA10 3RV1021-0FA10 3RV1021-0GA10 3RV1021-0HA10 3RV1021-0JA10 3RV1021-0KA10 3RV1021-1AA10 3RV1021-1BA10 3RV1021-1CA10 3RV1021-1DA10 3RV1021-1EA10 3RV1021-1FA10 3RV1021-1GA10 3RV1021-1HA10 3RV1021-1JA10 3RV1021-1KA10 3RV1021-4AA10 3RV1021-4BA10 3RV1021-4CA10 3RV1021-4DA10 96.5-8 7-10 9-12 3RV1011-0BA10 3RV1011-0DA10 3RV1011-0EA10 3RV1011-0GA10 3RV1011-0HA10 3RV1011-0JA10 3RV1011-1AA10 3RV1011-1BA10 3RV1011-1CA10 3RV1011-1DA10 3RV1011-1EA10 3RV1011-1FA10 3RV1011-1GA10 3RV1011-1HA10 3RV1011-1JA10 3RV1011-1KA10 94.00 94.3 5.8-2.00 96.32 0..1-1.00 441.6 1.45-. Termik ve k›sa devre korumal›.1 0.00 109.00 98.00 98.8-4 3.20 0.14-0.1-1.4 0.35-0. 50KA 40 Adet / Kutu S00 3RV1011-.0.00 109.00 117.2-3.55-0.00 1 1 1 1 50KA 3RV1041-.00 97.00 99.5 2.00 122.00 94.7-.55.00 117.00 96.63 0.9-1.8 0.00 384.25 1.32 0.14-0.2-3.28-0.00 96.7-1 1.00 1 1 1 1 S3 45-63 57-75 70-90 80-100 3RV1041-4JA10 3RV1041-4KA10 3RV1041-4LA10 3RV1041-4MA10 415. Raya montaja uygun 100kA Vida Ba¤lant›l› 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S0 0.4-2 1.4 0.00 96.00 98.5 0.5 2.16 0.00 107.8 0.2 2.00 97..00 98.00 398.2 0.5-5 4.63 0.8-4 3.00 109.3 5.5-6.00 96.00 102.

üstten yatay montajl› (1C/0)* (1N0+1NC) Yandan montajl›.60 1 1 Açt›rma bobini AC 230 V AC 400V 3RV1902-1DP0 3RV1902-1DV0 41.60 41.00 1 1 1 1 1 1 5 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S00. MOTOR KORUMA fiALTERLER‹ ‹Ç‹N KUTU ve BARA AKSESUARLARI 3RV1901-1A 3RV1921-1M Muhafaza kutusu boy S00 için.80 1 1 1 1 Afl›r› Ak›m ve k›sa devre ihbar› için alarm flalteri (2N0+2NC)** (Boy S00’da kullan›lmaz!) 3RV1921-1M 31.40 1 1 3RV1926-OK 3RV1915-1DB 3RV1915-5A 3RA1931-1AA00 3RA1921-1AA00 * 3RV1913-1AC00 40 mm’lik sistem : Baralar aras› mesafe 40 mm SIRIUS SER‹S‹ ÜRÜNLERE MONTE ED‹LEB‹LEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKT‹NDE BULAB‹L‹RS‹N‹Z. vidal› (1N0+1NC) Yandan montajl›.60 13. 54 mm genifllik Muhafaza kutusu boy S0 için Muhafaza kutusu boy S2 için Acil stop kap› tahrik mekanizmas› boy S0-S3 130 mm 330 mm Kap› tahrik mekanizmas› boy S0-S3 330 mm 3RV1913-1CA00 3RV1923-1CA00 3RV1933-1DA00 3RV1926-0C 3RV1926-0L 3RV2926-0K 26.60 11.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl No Adet / Kutu MOTOR KORUMA fiALTERLER‹NE MONTE ED‹LEB‹LEN AKSESUARLAR 3RV1901-1.60 41.40 30.60 1 3 Fazl› besleme klemensi. Yard›mc› kontak.00 84.30 1 Düflük gerilim bobini AC 230 V AC 400V 3RV1902-1AP0 3RV1902-1AV0 41.20 47. Cage Clamp (1N0+1NC) 3RV1901-1D 3RV1901-1E 3RV1901-1A 3RV1901-2A 10. S2 ve S3’de kullan›l›r.20 6..80 1 Güç flalteri raya mek. 3RV1902-1. montaj› için adaptör Boy: S2 Boy: S3 3RA1932-1AA00 3RA1942-1AA00 36. Bu alarm flalteri boy S0.60 1 1 3RA1911-1AA00 3RA1921-1DA00 3RA1921-1AA00 3RA1931-1AA00 3RA1941-1AA00 4.40 11. boy S00 3RV1915-5A 16.00 86. üstten montajl›.50 13.80 20.00 84. S0 3RV1915-1DB 24. 41 .30 121.20 10 10 10 5 5 S00 Kontaktör-S00 Güç flalteri ara ba¤lant› parças› S00 Kontaktör-S0 S0 Kontaktör-S0 S2 Kontaktör-S2 S3 Kontaktör-S3 * Enversör ** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur.70 5.

00 67.00 68.5-16 mm2 4-35 mm2 16-70 mm2 16-120mm2 Bara ba¤lant› klemensleri 10 mm’lik bara kal›nl›¤› için 240 mm2 kesitli kabloya kadar 20mm x 5 mm’den 30mm x 10 mm’ye kadar 2mm x 40 mm x 10 mm bara için Enerji besleme parças› (kapa¤› ile birlikte) 60 mm’lik bara sistemleri için Bara adaptörleri Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 121 mm (40 mm’lik bara sistemleri için) Boy 00/S0 En: 55 mm Boy: 121 mm Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 139 mm Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 182 mm Boy S2 En: 55 mm Boy: 139 mm Boy S2 En: 55 mm Boy: 182 mm Boy S2 En: 55 mm Boy: 242 mm Boy S3 En: 70 mm Boy: 182 mm Bara adaptörleri Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 182 mm (60 mm’lik bara sistemleri için) Boy S2 En: 55 mm Boy: 182 mm Boy S2 En: 55 mm Boy: 242 mm Boy S3 En: 70 mm Boy: 182 mm Cihaz tutucular En: 45 mm Boy: 139 mm (40 mm’lik bara sistemleri için) En: 55 mm Boy: 139 mm En: 45 mm Boy: 182 mm En: 55 mm Boy: 182 mm En: 55 mm Boy: 242 mm (60 mm’lik bara sistemleri için) En: 45 mm Boy: 182 mm En: 55 mm Boy: 182 mm En: 55 mm Boy: 242 mm Ba¤lama kamas› (iki tafl›y›c›y› ba¤lamak için) 42 7 7 6 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 8US1922-1AC00 8US1903-3AB00 8US1923-2AA01 13.00 58.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SIRIUS BARA S‹STEM ÜRÜNLER‹ Yeni 4 3 1 2 2 5 Malzeme Cinsi 1 Bara sonland›r›c› 2 Bara tutucusu 3 4 5 6 7 6 60 mm’lik bara sistemleri için 40 mm’lik bara sistemleri için 60 mm’lik bara sistemleri için Tek telli iletkenler için ba¤lant› klemensi 5 mm’lik bara kal›nl›¤› için 1.00 68.20 11.00 79.00 58.00 42.00 62.20 1 1 1 8US1921-2AA00 8US1921-2AB00 8US1921-2AD00 8US1921-2AC00 8US1921-2BA00 8US1921-2BB00 8US1921-2BD00 8US1921-2BC00 3.00 116.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 16.00 79.00 93.5-16 mm2 4-35 mm2 16-70 mm2 16-120mm2 10 mm’lik bara kal›nl›¤› için 1.00 73.00 168.00 103.70 16.10 1 1 1 1 1 1 1 1 8US1941-2AC00 8US1941-2BB00 8US1941-2BA00 8US1921-1AA00 8US1051-5DJ07 8US1061-5DJ07 8US1051-5DK07 8US1051-5DM07 8US1061-5FK08 8US1061-5FM08 8US1061-5FP08 8US1111-4SM00 8US1251-5DM07 8US1261-5FM08 8US1261-5FP08 8US1111-4SM00 8US1050-5AK00 8US1060-5AK08 8US1050-5AM00 8US1060-5AM00 8US1060-5AP00 8US1250-5AM00 8US1260-5AM00 8US1260-5AP00 44.20 68.10 7.00 79.30 10.00 93.00 102.50 6.00 168.40 1 8US1998-1AA00 .80 4.20 204.00 87.90 39.00 59.00 47.00 68.

09 kontaktör ve elektronik 0.09 kontaktör ve elektronik 0. CLASS 20 entegre edilmifl LED’ler • Kaynamayan ana kontaklar • Ömür bitiminde devre açma özelli¤i • Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1) Sa¤-sol dönüfl yolverici 3RA62 3RA62. CLASS 20 entegre edilmifl LED’ler • Kaynamayan ana kontaklar • Ömür bitiminde devre açma özelli¤i • Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1) 0.4 3.00 806.4 3. • Sa¤-sol dönüfl için 0.12 8..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIfiLARI Yol Verme fiekli Motor Gücü KW Yeni Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Elektronik Termik Açt›r›c› Ayar Sahas› (A) Siparifl No 0.4 0..32.00 26..0..00 945.37 termik röle ve motor koruma fonksiyonlar›na 1.212......00 818.25 1..00 26.00 1 1 1 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 26.5 • 90 mm genifllik 15 • AC/DC 110...32 3RA6120-1AP32 3RA6120-1BP32 3RA6120-1CP32 3RA6120-1DP32 3RA6120-1EP32 451..1.4 0.. • Direk Yol verme için 0...32 Malzeme Cinsi 3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIfiLARI AKSESUARLARI Yard›mc› kontak bloklar› 1NO + NC 2NO 2NC Güç devresi besleme klemensi (Girifl ve ç›k›fl için) 43 3RA6913-1A 3RA6911-1A 3RA6912-1A 3RA6920-1A .25 1..12 8.240V • CLASS 10.5 sahip kompakt yolverici 5.00 38.00 1 1 1 1 Direk yolverici 3RA61 3RA61....5 sahip kompakt yolverici 5.00 507.32...00 535.00 1.00 847.....00 1 1 1 1 1 3RA6250-1AP32 3RA6250-1BP32 3RA6250-1CP32 3RA6250-1DP32 3RA6250-1EP32 806.0.1.1.240V • CLASS 10.00 465..37 termik röle ve motor koruma fonksiyonlar›na 1.5 • 45 mm genifllik 15 • AC/DC 110..1.

ANA BARA KONTROL ÜN‹TES‹ OTOMASYON SEV‹YES‹ . istatistiksel motor verilerini kay›t alt›na al›r. SIMOCODE PRO V PN 44 . . Ak›m limit koruma Ba¤lant› Kablosu ‹flletme esnas›nda anl›k bilgiler Ölçme modülü Ana cihaz . . servis ve diagnostik bilgiler Standart Web Server üzerinden okunabilir. SIMOCODE PRO V Yeni Simocode-Pro V PN . NTC.Entegre Switch teknolojisi ile line ve ring bus topolojilerini destekler. Sol. Motorun fialt konumu. .PRO (Siemens Motor Koruma ve Kumanda Sistemi) SIMOCODE -PRO flalt panosunda bir çok önemli koruma fonksiyonunu tek bir cihazda sunmaktad›r. Test konumu. .Motoru afl›r› yüklenmeye. H›zl›. .Otomasyon sistemleri ile sorunsuz iletiflim sa¤lar. KTY). So¤uma zaman› devrede Erken uyar› Motor Koruma ve Kumanda Motor Kontrol Kominikasyon . Sa¤.‹flletme. afl›r› s›cakl›¤a. Toplam 12 dijital girifl.Termistor-Uyar›s›. . Blokaj Simocode-Pro C . . SIMOCODE PRO C Simocode-Pro V Simocode-Pro C’nin tüm fonksiyonlar›n› içerir ve geniflleme imkan› sayesinde sahada kendi bafl›na bir sistemi kumanda etme yetene¤ine sahiptir. 2 Dijital ve 2 Analog modül sayesinde motorun etki alan›ndaki Di¤er birimlerin motor üzerindeki etkisini denetler.Elektronik Afl›r› ak›m koruma (CLASS 5-40) ak›m ayar alan› ile (1:4). Fazlarda asimetri . Seçenekli ak›m trafosuna entegre ölçüm modülü sayesinde Motorun tüm elektriksel de¤erlerini denetler (U. sahada kumanda cihaz› ile ve Otomasyon merkezden kumanda edilir. Termistor (PTC. okudu¤u max.Motor. .Start. Yavafl.Diyagnostik. 2 Analog ç›k›fl ile Kumanda etmektedir. El-/ Automatik. Ak›m s›n›rlar› afl›ld›.Anl›k faz ak›m› %.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SIMOCODE .I. ak›m de¤erlerini haf›zalar ve Profibus-dp üzerinde kumanda merkezine gönderir.Cos (phi)). 7 dijital ç›k›fl.Haberleflebilen motor koruma ve kumanda cihaz›d›r. .OPC UA Server özelli¤i ile aç›k haberleflme protokolleri ile haberleflir.Afl›r› yük.Program yard›m› ile tek bir cihazda bir çok fonksiyonu yerine getirir. 4 Analog girifl.P.Profisafe protokolu ile emniyetli olarak haberleflir.Ayr›labilen ak›m trafosu sayesinde üç faz›n ak›m›n› hassas ölçer. Faz kesilmesi/Asimetri tan›ma. denetler. S›cakl›k modülüne 3 tane s›cakl›k sensörü ba¤lanabilir.S. faz asimetrisine. Profibus üzerinden haberleflir. . Blokaj . faz kesilmesine karfl› korur. Stop. Kaçak ak›m.

25A 10.00 641..00 Ana Modül Simocode Pro C Simocode Pro V Simocode Pro V PN Geniflleme Modülleri SIMOCODE PRO V PN Dijital geniflleme modülü DC 24 V Dijital geniflleme modülü AC/DC 110.00 168. 3A 2.00 179.4.00 1.00 3UF7300-1AB00-0 3UF7300-1AU00-0 3UF7400-1AA00-0 3UF7500-1AA00-0 3UF7700-1AA00-0 436.00 609.00 436.00 746.00 29.3 .100A 20.3 m yass› kablo 0.045.00 294.00 .00 1..3 .00 730.00 273.4..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Siparifl No.025 m yass› kablo 0.00 310. 3A 2.630A SICAKLIK ÖLÇER 3 SENSÖR G‹R‹fi 3UF7110-1AA00-0 3UF7111-1AA00-0 3UF7112-1AA00-0 3UF7113-1AA00-0 3UF7114-1BA00-0 599.240 V Analog geniflleme modülü Kaçak ak›m modülü S›cakl›k Modülü Aksesuarlar ve Yaz›l›m Operatör Paneli Gösterge Paneli Profibus adresleme konnektörü 630 A AKIM TRAFOSU 145 MM 4 G‹R‹fi 2 ÇIKIfi D‹J‹TAL MODÜL 45 0.00 39.427.00 945..00 610..00 48..00 945.00 290.00 221.00 29..00 620.25A 10.00 3UF7000-1AU00-0 3UF7010-1AU00-0 3UF7011-1AU00-0 993..5 m yass› kablo PC kablosu RS 232 PC kablosu USB Haf›za Modülü (Panoya montaj) SIMOCODE ES Basic SIMOCODE ES Standard 3UF7200-1AA00-0 3UF7210-1AA00-0 3UF7910-0AA00-0 3UF7930-0AA00-0 3UF7931-0AA00-0 3UF7935-0AA00-0 3UF7932-0AA00-0 3UF7940-0AA00-0 3UF7941-0AA00-0 3UF7902-0AA00-0 3ZS1312-4CC10-0YA5 3ZS1312-5CC10-0YA5 573.1 m yass› kablo 0.100A 20. Birim Fiyat› TL / Adet Ak›m Ölçme Modülü AKIM GER‹L‹M ÖLÇÜ MODÜLÜ 0..200A 63..329.630A 3UF7100-1AA00-0 3UF7101-1AA00-0 3UF7102-1AA00-0 3UF7103-1AA00-0 3UF7104-1BA00-0 289..00 1838.200A 63.00 1.00 147.00 Ak›m/Gerilim Ölçme Modülü 0.

197.00 220.00 69.4.3.00 95.00 460.1 0.16 Çift Yönlü Yol verme Yumuflak Yol Verme Direk Yol verme Çift Yönlü Yol verme Yumuflak Yol Verme Çok fonksiyonlu motor starter Direk Yol verme Çift Yönlü Yol verme Yumuflak Yol Verme 3RK1301-0AB10-0AA4 3RK1301-0AB10-1AA4 3RK1301-0AB20-0AA4 3RK1301-0BB10-0AA4 3RK1301-0BB10-1AA4 3RK1301-0BB20-0AA4 3RK1301-0CB10-0AA4 3RK1301-0CB10-1AA4 3RK1301-0CB20-0AA4 ET200S Yard›mc› Donan›m ET200S Terminal Blo¤u Güç Modülü 46 15MM-Enerji Busbar köprüsü L123 30MM-Enerji Busbar köprüsü L123 Sa¤ yan XB1/XB2 Terminal modul sabitleme Sa¤ yan XB3/XB4 Terminal modul sabitleme Kontrol Modülü (2DI LC COM) Mekanik frenli Motorlar için XB1 DC24 V .16 2.00 160.00 893.4 A Mekanik frenli Motorlar için XB2 DC 500 V ..7 A 40 Derece üstündeki çevre s›cakl›¤› için ara modul Mekanik frenli Motorlar için XB3 DC24 V .4.16 2.00 273.518.00 1.00 105.00 71.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi ET200S MOTOR STARTER.00 90.00 220.5 2..00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Çok Fonksiyonlu Motor Starter Direk Yol verme 1.00 645.00 1. PROFIBUS/PROFINET ÜZER‹NDEN HABERLEfiME ‹MKANI Yol Verme fiekli Motor Gücü KW Normal Ak›m (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 814..308.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .00 1.00 258.029.00 645.4…8 7.4.339.00 1.00 1.087.3 3 2..0.4 A Mekanik frenli Motorlar için XB4 DC24 V .00 1.392.00 1.4 A Motor Starter için Güç Modülü Güç modülü için Terminal modülü Direkt-ve softstarter için kablo giriflli terminal modülü Direkt-ve softstarter için kablo giriflsiz terminal modülü 3RK1903-0AE00 3RK1903-0AF00 3RK1903-0AG00 3RK1903-0AG01 3RK1903-0CH20 3RK1903-0CB00 3RK1903-0CC00 3RK1903-0CD00 3RK1903-0CE00 3RK1903-0CF00 3RK1903-0BA00 3RK 1903-0AA00 3RK 1903-0AK00 3RK 1903-0AK10 44.

00 3. 3RK1901-1MX00 3RX9801-0AA00 3RK2 400-1CE01-0AA2 47 AS-i S22.00 6GK1 415-2BA10 6GK1 415-2BA20 6GK1 411-2AB10 6GK1 411-2AB20 2. 1A AS-i S45 4DI / 4DO. 100 m AS-i siyah kablo (DC 24 V).00 AS-i S45 4DI / 4DO. standart slave.5 ve S45 dijital I/O modülleri 22.00 575. röle ç›k›fll› AS-i S22.00 590.00 3RX9801-0AA00 3RK1901-1NN10 3RK1901-1NR11 3RK1901-1NR21 3RK1904-2AB01 50.5 2DI / 2DO.00 AS-i Güç Kaynaklar› 3RX9501-0BA00 AS-i Güç kayna¤› AS-i Güç kayna¤› AS-i Güç kayna¤› AS-i Güç kayna¤› 3A .00 445.880.5 veya 45 mm geniflli¤inde.00 1.335. A/B slave AS-i S22. röle ç›k›fll› AS-i S45 4DI / 4DO.5 2DI / 2DO. DC 24V 5A .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi AS-Interface Malzeme Cinsi Siparifl No. 2A 3RK1 400-1CE00-0AA2 3RK1 400-1CE01-0AA2 3RK1 402-3CE00-0AA2 3RK2 400-1CE01-0AA2 490. AC 120 /230 V 3A .750.00 3.575.00 . Birim Fiyat› TL / Adet 3RX9501-0BA00 3RX9501-1BA00 3RX9502-0BA00 3RX9503-0BA00 1. standart slave. tekli master IE/AS-i Link.00 1. standart slave AS-i S22.00 uzatmak için kullan›l›r) 3RK1901-1NN10 3RK1901-1NR21 AS-i M12 ba¤lant› eleman› AS-i kompakt da¤›t›c› (Yass› AS-i Kablosu ba¤lant› eleman›) AS-i M12 yass›. 100 m AS-i Extension plug (Güç kayna¤› kullanmadan As-i hatt›n› 200 m'e kadar 3RX9010-0AA00 3RX9020-0AA00 775.00 925. standart slave 3RK1 200-0CE00-0AA2 3RK2 200-0CE02-0AA2 3RK1 400-0BE00-0AA2 3RK1 402-0BE00-0AA2 3RK1 100-1CE00-0AA2 355.00 75.00 4.5 4DI. çiftli master IE/AS-i Link.750.00 480.00 405.00 455.00 3RK1901-1MX00 325. A/B slave. AC 120 /230 V AS-i Linkler DP/AS-i Link Advanced.yuvarlak kablo dönüfltürücü 1m kablolu AS-i adresleme cihaz› AS-i Slimline S22.00 155.5 4DO.530.035.00 610.00 1.620.5 4DI. 2A AS-i S45 4DI / 4DO. AC 120 /230 V 8A .00 1. standart slave. standart slave AS-i S22.yuvarlak kablo dönüfltürücü 1m kablolu AS-i/ Uaux M12 yass›.00 84. çiftli master 6GK1 415-2BA10 AS-i Kablolar AS-i sar› kablo . standart slave. tekli master DP/AS-i Link Advanced. IP20 pano tipi modüllerdir.955.

M12 ba¤lant›l› AS-i K20 2DI / 2DO.600 ohm 3RK1 207-1BQ40-0AA3 3RK1 207-2BQ40-0AA3 3RK1 207-3BQ40-0AA3 970. A/B slave.00 905. A/B slave. standart slave 4.00 K20 dijital I/O modülleri IP67 saha tipi modüllerdir. M8 ba¤lant›l› AS-i K20 2DI / 2DO.00 970.120. duvar montaj modüller için montaj plakas›. AS-i K20 4DI.045.00 735.00 K60 ve K45 modülleri için montaj plakalar› K60 K60 K45 K45 modüller için montaj plakas›.. A/B slave AS-i K60 4DI / 3DO. standart slave 4.00 520. standart slave 4..00 555. A/B slave..00 700. M12 ba¤lant›l› AS-i K20 4DO.00 AS-i K60 2AO ..120.5 V 3RK1 107-1BQ40-0AA3 3RK1 107-2BQ40-0AA3 1.5 V Pt100 / Ni100 / 0.0) 4.5 V 3RK2 207-1BQ50-0AA3 3RK2 207-2BQ50-0AA3 1.035.00 33.00 34. A/B slave.00 1. A/B slave AS-i K60 4DI / 4DO.00 1. A/B slave(Spec.035.00 970.5 V Pt100 / Ni100 / 0. standart slave AS-i K60 4DI / 4DO.00 1.00 K60 Analog modüller 3RK1 207-3BQ44-0AA3 3RK1 901-0CA00 AS-i K60 2AI .20 mA / ± 20 mA / 0.00 520.00 540. standart slave AS-i K60 8DI.00 460.00 535..yuvarlak kablo dönüfltürücü kullan›lmal›d›r.. 3RK1 400-1DQ00-0AA3 AS-i K60 8DI / 2DO. 3.. A/B slave AS-i K45 2DI / 2DO. Montaj plakalar› ayr›ca siparifl verilmelidir. A/B slave AS-i K60 8DI.20 mA ± 10 V / 0.20 mA / ± 20 mA ± 10 V / 1. A/B slave 3RK1 200-0CQ20-0AA3 3RK2 200-0CQ20-0AA3 3RK1 100-1CQ20-0AA3 3RK2 100-1EQ20-0AA3 3RK2 400-1BQ20-0AA3 430.. duvar montaj modüller için montaj plakas›.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi AS-Interface Malzeme Cinsi Siparifl No.00 .00 AS-i K45 4DI. AS .00 860. M8 ba¤lant›l› AS-i K20 4DI. A/B slave 3RK2 400-1HQ00-0AA3 3RK1 200-0DQ00-0AA3 3RK2 200-0DQ00-0AA3 3RK1 400-1DQ00-0AA3 3RK2 400-1DQ00-0AA3 3RK2 400-1FQ03-0AA3 925. As-i ba¤lant›s› montaj plakas› arac›l›¤›yla i¤neleme teknolojisi ile gerçeklefltirilir.120. A/B slave AS-i K45 4DO. standart raya montaj modüller için montaj plakas›. A/B slave. Birim Fiyat› TL / Adet AS-i K60 ve K45 dijital I/O modülleri IP67 saha tipi modüllerdir.20 mA / ± 20 mA ± 10 V / 1.. standart slave AS-i K45 3DO.00 AS-i K60 4AI .00 AS-i K60 2AI .00 465. standart slave AS-i K45 4DI..20 mA / ± 20 mA ± 10 V / 1.00 520.00 65.00 740.045.00 1. M8 ba¤lant›l› 3RK2 200-0CT30-0AA3 48 3RK2 200-0CT30-0AA3 3RK2 200-0CQ30-0AA3 3RK2 400-1BT30-0AA3 3RK2 400-1BQ30-0AA3 3RK2 100-1CT30-0AA3 485.10 V / 1. standart raya montaj 3RK1 901-0CA00 3RK1 901-0CB01 3RK1 901-2EA00 3RK1 901-2DA00 55..‹ hatt›na ba¤lant› için yass› .600 ohm 3RK1 207-1BQ44-0AA3 3RK1 207-2BQ44-0AA3 3RK1 207-3BQ44-0AA3 1..

00 5. Gerilim rampas› ayar› 2.087.00 1.-1BB14 3RW40.5 7. Gerilim rampas› ayar› 2.00 712.5 25 32 38 45 63 72 80 106 134 162 230 280 356 432 1 1 1 Yeni 3RW4024-1BB14 3RW4026-1BB14 3RW4027-1BB14 3RW4028-1BB14 3RW4036-1BB14 3RW4037-1BB14 3RW4038-1BB14 3RW4046-1BB14 3RW4047-1BB14 3RW4055-6BB44 3RW4056-6BB44 3RW4073-6BB44 3RW4074-6BB44 3RW4075-6BB44 3RW4076-6BB44 788.00 7.395.00 1. motor afl›r› yük korumas›.307. Çift yönlü motor uygulamalar› için flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.00 2.00 2. Gerilim rampas› ayar› 11 75 1.00 2. Çift yönlü motor uygulamalar› için flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.00 438.495.00 2.024. Kumanda gerilimi 3RW4055’den itibaren • Entegre edilmifl by-pass Kontaklar› • Entegre edilmifl cihaz korumas›.00 497.041.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : SIRIUS Softstarter kullan›ld›¤›nda köprüleme amaçl› ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur.00 641.092..00 4.-6BB44 • Anma gerilimi 200-460 V (±%10) • Dört ayr› ayar potansiyometresi 1.00 1.6 6. Durufl süresi ayar› 0-20 s • 115-230V AC. Ak›m s›n›rlama 3.00 3RW3045-1AA12 2.-1BB14 • Anma gerilimi 200-480 V (±%10) • ‹ki ayr› ayar potansiyometresi 1.5 22 30 37 45 55 3.00 1.00 563.Kalk›fl süresi ayar› • 110-230V AC/DC.00 827.286.575.5 22 30 37 45 55 75 90 132 160 200 250 12.00 2. durum ve ar›za uyar›lar› 5. Kumanda Gerilimi • Entegre edilmifl by-pass Kontaklar› SIRIUS-SOFTSTARTER BOY S6-S12 Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme 3RW40.626.00 1. Kalk›fl süresi ayar› 0-20 s • 110-230V AC/DC.6 25 32 38 45 63 72 80 106 3RW3013-1BB14 3RW3014-1BB14 3RW3016-1BB14 3RW3017-1BB14 3RW3018-1BB14 3RW3026-1BB14 3RW3027-1BB14 3RW3028-1BB14 3RW3036-1BB14 3RW3037-1BB14 3RW3038-1BB14 3RW3046-1BB14 3RW3047-1BB14 370.00 1.. Kalk›fl süresi ayar› 0-20 s 3.00 884.128.721.938.00 9.00 5.00 1. Tablodaki güç de¤erleri CLASS 10 termik açma s›n›f›na göre düzenlenmifltir.5 11 15 18.462..00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NOT : SIRIUS Softstarter kullan›ld›¤›nda köprüleme amaçl› ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur.00 • Üç ayr› ayar potansiyometresi 5. Kumanda Gerilimi • Yol alma ihbar LED’i.902.331. Kumanda Gerilimi (3RW4055’e kadar) • 230V AC.5 3 4 5. SIRIUS-SOFTSTARTER MONOFAZE MOTORLAR ‹Ç‹N Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme • Anma gerilimi 200-400 V (±%10) 4 25 3RW3026-1AA12 520.5 38 3RW3035-1AA12 815.00 1.266.5 17.5 9 12.191.00 1.5 11 15 18.00 6.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Motor Nominal Gücü Ak›m (A) (kW) Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu SIRIUS SOFTSTARTER Yeni Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme 3RW30. 49 .438. 2 N0 ihbar konta¤› • Entegre edilmifl by-pass kontaklar› • SIRIUS’a uygunluk 1. A¤›r yol alma flartlar›nda (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için flirketimize dan›fl›n›z. Durufl süresi ayar› 0-20 s 4.458.

605.5(30) • Haberleflme özelli¤i 25(45) • Entegre edilmifl motor afl›r› yük ve cihaz korumas› 30(55) • Standart ve kök 3 ba¤lant› 37(75) • Entegre edilmifl 45(90) köprüleme konta¤› 55(110) • Pompa kalk›fl ve 75(132) durufluna uygun 90(160) • Entegre edilmifl fren fonksiyonu.00 525.00 45.00 4.00 14.5 16 3RF2405-1BB04 3RF2410-1BB04 3RF2412-1BB04 3RF2416-1BB04 387.- gre nte rüe ö t tak on ssk -pa By y pla Dis ma oru ikk m Ter e .00 5.400.040.949.009.228..255.960.00 428.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Motor Nominal Gücü Ak›m (A) (kW) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet 3RW44 SIKOSTART SOFTSTARTER Adet / Kutu Yeni AC Motor Yumuflak Kalk›fl ve Durufl Cihazlar› : Direk ve Kök 3 Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme 3RW44.-. de¤irmen.00 3. fan uygulamalar›) bir üst güç de¤erindeki cihaz seçilmelidir.00 7.com/dnl/TEwNzkzAAAA_21772518_HB/5352195- Malzeme Cinsi Ak›m (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet ÜÇ FAZLI YARI ‹LETKEN KONTAKTÖRLER SIRIUS SC Adet / Kutu Yeni ‹ki Fazdan Kontrollü Tipler ‹flletme gerilimi 48-600 V Kumanda gerilimi 24 V DC 5.00 1 1 1 1 5.00 1 1 1 1 ‹ki Fazdan Kontrollü Tipler 3RF24.2 12.00 31.555.290.00 18. Not : Parantez içerisindeki de¤erler kök 3 ba¤lant› uyguland›¤›nda geçerlidir.00 10.00 10. hata ve durum 110(200) uyar›lar› 132(250) • Kompakt yap› 160(315) 200(355) Standart Tiplerimiz Pompa versiyonu için de uygundur.00 19.122.2 9. atalet momenti yüksek olan uygulamalarda (K›rma-eleme. 3RW44 El kitab› için : http://cache.00 520.175.464.00 24.00 1 Normal yol alma s›n›f› d›fl›nda olan (CLASS 10 üzeri)..00 471.215.00 431.00 11.00 28.. 250(400) Di¤er motor güçleri için flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.00 477.2 9.2 12.siemens.00 4. 50 ‹flletme gerilimi 48-600 V Kumanda gerilimi 230 V AC .00 35.283. flm rle olü be ntr Ha Ko t n me Mo • Dönüfl moment kontrolü 15(22) • Grafik ekran display (LCD) 18.731.449.530.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3RW4900-0KC00 1..automation..760.00 5. 315(560) 355(630) 400(710) 450(800) 500(900) 560(1000) PROFIBUS Komünikasyon modülü 29(50) 36(62) 47(81) 57(99) 77(133) 93(161) 113(196) 134(232) 162(281) 203(352) 250(433) 313(542) 356(617) 432(748) 551(954) 615(1065) 693(1200) 780(1351) 880(1524) 970(1680) (Tüm 3RW44 Cihazlara uygun) 3RW4422-1BC44 3RW4423-1BC44 3RW4424-1BC44 3RW4425-1BC44 3RW4426-1BC44 3RW4427-1BC44 3RW4434-6BC44 3RW4435-6BC44 3RW4436-6BC44 3RW4443-6BC44 3RW4444-6BC44 3RW4445-6BC44 3RW4446-6BC44 3RW4447-6BC44 3RW4453-6BC44 3RW4454-6BC44 3RW4455-6BC44 3RW4456-6BC44 3RW4457-6BC44 3RW4458-6BC44 2.5 16 3RF2405-1BB54 3RF2410-1BB54 3RF2412-1BB54 3RF2416-1BB54 389.356.165.00 48..00 4.

00 83.2 8 12 16 20 3RF2310-1AA04 3RF2320-1AA04 3RF2330-1AA04 3RF2340-1AA04 3RF2350-1AA04 ..00 87.5 20 30 40 50 4.00 78..00 165.00 133.00 116.00 135. Güç (A) (Ue=230V) kW So¤utuculu.. Güç (A) (Ue=400V) kW So¤utucusuz..2 12 Ak›m Max.5 20 30 40 50 2.00 167.7 Ak›m Max. S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip 3RF2020-.1 20.6 6.00 109.00 155.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Ak›m Max. Güç (A) (Ue=230V) kW Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet YARI ‹LETKEN RÖLELER (SOLID STATE RÖLELER) SIRIUS SC Adet / Kutu Yeni So¤utucusuz.00 81.9 11. Malzeme Cinsi 10. Kare Tip ‹flletme gerilimi 24-240 V Kumanda gerilimi 24 V DC 20 30 50 70 90 4. ‹flletme gerilimi 24-240 V Kumanda gerilimi 24 V DC Malzeme Cinsi 20 30 50 70 90 4.00 1 1 1 1 1 3RF2120-1AA02 3RF2130-1AA02 3RF2150-1AA02 3RF2170-1AA02 3RF2190-1AA02 77.00 99.9 9.9 11.00 132.00 130.00 144. 51 ‹flletme gerilimi 230-460 V Kumanda gerilimi 24 V DC 10.00 107.5 16.00 179.00 127. S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip ‹flletme gerilimi 230-460 V Kumanda gerilimi 24 V DC 3RF2120-. S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip.7 80..1 20...00 86. Malzeme Cinsi 20 30 50 70 90 8 12 20 28 36 Ak›m Max.00 1 1 1 1 1 3RF2020-1AA02 3RF2030-1AA02 3RF2050-1AA02 3RF2070-1AA02 3RF2090-1AA02 So¤utucusuz.00 1 1 1 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 129.00 129.5 16. Güç (A) (Ue=400V) kW So¤utuculu.4 4.6 6. S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip 3RF2340-..6 6.00 1 1 1 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RF2310-1AA02 3RF2320-1AA02 3RF2330-1AA02 3RF2340-1AA02 3RF2350-1AA02 118. S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip ‹flletme gerilimi 24-240 V Kumanda gerilimi 24 V DC 3RF2330-.00 1 1 1 1 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RF2120-1AA04 3RF2130-1AA04 3RF2150-1AA04 3RF2170-1AA04 3RF2190-1AA04 86.

00 536.00 459. td= 0 .00 553.319.00 6.00 3.00 536.00 4..758.00 2.00 536.713.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VL160 X 20 32 40 50 63 80 100 125 160 16-20 25-32 32-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 125-160 VL250 200 250 160-200 1000-2000 200-250 1200-2500 TM TM 3VL3720-2DC36-0AA0 3VL3725-2DC36-0AA0 70 70 VL400 315 400 250-315 1575-3150 315-400 2000-4000 TM TM 3VL4731-2DC36-0AA0 3VL4740-2DC36-0AA0 70 70 1.284.00 3.00 536.521.00 2.00 9.052.00 1 1 1 1 20 32 40 50 63 80 100 125 160 16-20 25-32 32-40 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 125-160 VL250 200 250 160-200 1000-2000 200-250 1200-2500 TM TM 3VL1702-1DD33-0AA0 3VL1703-1DD33-0AA0 3VL1704-1DD33-0AA0 3VL1705-1DD33-0AA0 3VL1706-1DD33-0AA0 3VL1708-1DD33-0AA0 3VL1710-1DD33-0AA0 3VL1712-1DD33-0AA0 3VL1716-1DD33-0AA0 3VL3720-1DC36-0AA0 3VL3725-1DC36-0AA0 VL400 315 400 250-315 1575-3150 315-400 2000-4000 TM TM 3VL4731-1DC36-0AA0 3VL4740-1DC36-0AA0 55 55 VL630 315 400 500 630 800 250-315 315-400 400-500 500-630 320-800 1575-3150 2000-4000 2500-5000 3250-6300 8 x In TM TM TM TM ETU 20 3VL5731-1DC36-0AA0 3VL5740-1DC36-0AA0 3VL5750-1DC36-0AA0 3VL5763-1DC36-0AA0 3VL6780-1SE36-0AA0 55 55 55 55 VL1250 1000 400-1000 1250 500-1250 11 x In 10 x In ETU 20 ETU 20 3VL7710-1SE36-0AA0 3VL7712-1SE36-0AA0 55 55 VL1600 1600 640-1600 9 x In ETU 20 3VL8716-1SE30-0AA0 TM TM TM TM TM TM TM TM TM VL250 Ics=%50lcu VL800 Adet / Kutu Siparifl No VL160X 300 300 600 600 600 1000 1000 1000 1500 Birim Fiyat› TL / Adet Açt›r›c› Tipi 55 1 1 1 1 1 55 5.00 1 1 1 1 70 5.00 9.00 1 3VL1702-2DD33-0AA0 3VL1703-2DD33-0AA0 3VL1704-2DD33-0AA0 3VL1705-2DD33-0AA0 3VL1706-2DD33-0AA0 3VL1708-2DD33-0AA0 3VL1710-2DD33-0AA0 3VL1712-2DD33-0AA0 3VL1716-2DD33-0AA0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 536. de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler • VL 800 .00 7.VL 630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 1.00 904.00 459.00 867.120. sabit manyetik ayarl› kompakt flalterler • VL 160 .546. 10xln.541.058.00 529.. ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler (ld=1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 55 778.00 536.00 1 1 2.00 3.00 2.00 459.00 459.00 459.155.00 2.120.155.136.155.00 3.VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ 3 kutuplu TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ 3 Kutuplu Kompakt fialterler • VL 160X tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 Ics=%50lcu VL800 300 300 600 600 600 1000 1000 1000 1500 1 3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler 6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü 0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl 52 .546.546.5.00 778.00 2.00 1 VL1250 1000 400-1000 1250 500-1250 11 x In 10 x In ETU 20 ETU 20 3VL7710-2SE36-0AA0 3VL7712-2SE36-0AA0 70 70 1 1 VL1600 1600 640-1600 9 x In ETU 20 3VL8716-2SE30-0AA0 70 6.VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu.369.500 msn) 380/415 VAC Ics=lcu Tip Anma Termik Ayar Manyetik Ak›m› Sahas› Ayar Sahas› Ii(A) In(A) IR(A) Kesme Kapasitesi (kA) TM TM TM TM TM TM TM TM TM 55 55 55 55 55 55 55 55 55 459.887.00 2.00 459.837.00 VL630 315 400 500 630 800 250-315 315-400 400-500 500-630 320-800 1575-3150 2000-4000 2500-5000 3250-6300 8 x In TM TM TM TM ETU 20 3VL5731-2DC36-0AA0 3VL5740-2DC36-0AA0 3VL5750-2DC36-0AA0 3VL5763-2DC36-0AA0 3VL6780-2SE36-0AA0 70 70 70 70 3.00 536.777.110.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160X .

00 1.764.5.00 2.014.00 2.569.00 5.664.904..00 1.313.594.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ics=%50lcu VL630 1 1 3 Kutuplu Yük Ay›r›c› Kompakt fialterler Sabit Manyetik Açt›r›c›l› (Softstarter.411.688.677.00 8. ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler (ld=1.00 - 3VL2710-3DE33-0AA0 3VL2716-3DE33-0AA0 3VL3725-3DE36-0AA0 3VL4740-3DE36-0AA0 3VL5763-3DE36-0AA0 3VL6780-3DE36-0AA0 3VL7712-3DE36-0AA0 3VL8716-3DE30-0AA0 100 100 100 100 100 100 100 100 619.085.243.00 VL630 315 400 500 630 250-315 315-400 400-500 500-630 1575-3150 2000-4000 2500-5000 3250-6300 TM TM TM TM 3VL5731-3DC36-0AA0 3VL5740-3DC36-0AA0 3VL5750-3DC36-0AA0 3VL5763-3DC36-0AA0 100 100 100 100 4.VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ 3 kutuplu 3 Kutuplu Tesis Korumas›na Yönelik Termik Manyetik Kompakt fialterler • VL 160X tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 3.00 5.00 10.779.00 8.00 1 VL1250 1000 400-1000 1250 500-1250 11 x In 10 x In ETU 20 ETU 20 3VL7710-3SE36-0AA0 3VL7712-3SE36-0AA0 100 100 7.00 733..139.021.00 1.225.00 1 1 VL1600 1600 640-1600 9 x In ETU 20 3VL8716-3SE30-0AA0 100 12.411.VL 630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 645.00 2.00 8. 10xln.078.00 1.00 8.134.00 3.00 3.00 1 1 1 1 VL800 800 320-800 8 x In ETU 20 3VL6780-3SE36-0AA0 100 6.500 msn) 380/415 VAC Ics= % 75 lcu Tip Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c› Ayar Sahas› Ak›m› Sahas› Tipi Ii(A) In(A) IR(A) Siparifl No Kesme Kapasitesi (kA) Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu VL160 50 63 80 100 125 160 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 125-160 300-600 300-600 400-800 500-1000 625-1250 800-1600 TM TM TM TM TM TM 3VL2705-3DC33-0AA0 3VL2706-3DC33-0AA0 3VL2708-3DC33-0AA0 3VL2710-3DC33-0AA0 3VL2712-3DC33-0AA0 3VL2716-3DC33-0AA0 100 100 100 100 100 100 733.00 4.804.00 6.00 4.231.00 593.00 1.021. sabit manyetik ayarl› kompakt flalterler • VL 160 . td= 0 .021.00 4.VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu.00 466.00 843.00 1 1 1 1 1 1 VL250 200 250 160-200 1000-2000 200-250 1200-2500 TM TM 3VL3720-3DC36-0AA0 3VL3725-3DC36-0AA0 100 100 1 1 VL400 315 400 250-315 1575-3150 315-400 2000-4000 TM TM 3VL4731-3DC36-0AA0 3VL4740-3DC36-0AA0 100 100 1.00 100 160 250 400 630 800 1250 1600 - 1800 1800 3500 5500 6500 6500 12000 14400 - 100 160 250 400 630 800 1250 1600 - 1800 1800 3500 5500 6500 6500 12000 14400 1800 1800 3500 5500 6500 6500 12000 14400 1 1 1 1 1 1 1 1 380/415 V AC Ics = % 75 lcu Ics=%50lcu VL 160X 53 VL 250 VL 400 VL 630 VL 800 VL 1250 VL 1600 100 160 250 400 630 800 1250 1600 - 3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler 6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü 0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160X .00 861.706.139.00 3.790.396. de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler • VL 800 .00 428.00 733.422. Motor ve H›z Kontrol Uygulamalar›na Yönelik) 380/415 V AC Ics = lcu Ics=%50lcu VL 160X VL 250 VL 400 VL 630 VL 800 VL 1250 VL 1600 Ics=%50lcu VL 160X VL 250 VL 400 VL 630 VL 800 VL 1250 VL 1600 55 55 55 55 55 55 55 55 - 3VL1710-1DE33-0AA0 3VL1716-1DE33-0AA0 3VL3725-1DE36-0AA0 3VL4740-1DE36-0AA0 3VL5763-1DE36-0AA0 3VL6780-1DE36-0AA0 3VL7712-1DE36-0AA0 3VL8716-1DE30-0AA0 3VL1710-2DE33-0AA0 3VL1716-2DE33-0AA0 3VL3725-2DE36-0AA0 3VL4740-2DE36-0AA0 3VL5763-2DE36-0AA0 3VL6780-2DE36-0AA0 3VL7712-2DE36-0AA0 3VL8716-2DE30-0AA0 70 70 70 70 70 70 70 70 377.00 4.021.00 733.00 2.511.

00 1.589.00 552.00 1 1 VL630 500 630 400-500 500-630 2500-5000 3250-6300 TM TM 55 55 3.271.00 1 1 VL400 315 400 250-315 320-400 1575-3150 2000-4000 TM TM 3VL4731-1EJ46-0AA0 3VL4740-1EJ46-0AA0 55 55 2. td= 0 .00 1 1 1 1 1 1 1 VL160 50 63 80 100 125 160 40-50 50-63 63-80 80-100 100-125 125-160 300-600 300-600 400-800 500-1000 625-1250 800-1600 TM TM TM TM TM TM 3VL2705-1EJ43-0AA0 3VL2706-1EJ43-0AA0 3VL2708-1EJ43-0AA0 3VL2710-1EJ43-0AA0 3VL2712-1EJ43-0AA0 3VL2716-1EJ43-0AA0 55 55 55 55 55 55 636.00 786.00 1.00 8.00 1 1 VL800 800 320-800 8 x In ETU 20 3VL5750-1EJ46-0AA0 3VL5763-1EJ46-0AA0 3VL6780-1TF46-0AA0 55 11 x In 10 x In 9 x In ETU 20 ETU 20 ETU 20 3VL7710-1TF46-0AA0 3VL7712-1TF46-0AA0 3VL8716-1TF40-0AA0 55 55 55 5.VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ 4 Kutuplu Kompakt fialterler • VL160 .00 1.590.00 683.00 1 VL1250 1000 1250 VL1600 1600 Ics=%50lcu 54 1 1 1 32 50 63 80 100 125 160 1 1 1 1 1 3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler 6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü 0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl .831.045.247. • VL 800 .00 935.00 3.00 672.VL400 .386.00 1.00 683.00 3.00 VL630 500 630 400-500 2500-5000 500-630 3250-6300 TM TM 70 70 4.370.00 3.00 636.706.00 727.00 4. VL400’e kadar kaçak ak›m koruma modülü ile kullan›labilir. 10xln.00 1.202.384.00 1 1 1 1 1 1 VL250 200 250 160-200 1000-2000 200-250 1250-2500 TM TM 3VL3720-2EJ46-0AA0 3VL3725-2EJ46-0AA0 70 70 1 1 VL400 315 400 250-315 1575-3150 320-400 2000-4000 TM TM 3VL4731-2EJ46-0AA0 3VL4740-2EJ46-0AA0 70 70 1.00 786. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olmayan tip.00 3.00 9..00 1.460.698.5.00 1 1 VL800 800 320-800 8 x In ETU 20 3VL5750-2EJ46-0AA0 3VL5763-2EJ46-0AA0 3VL6780-2TF46-0AA0 70 400-1000 500-1250 640-1600 11 x In 10 x In 9 x In ETU 20 ETU 20 ETU 20 3VL7710-2TF46-0AA0 3VL7712-2TF46-0AA0 3VL8716-2TF40-0AA0 70 70 70 6.00 1 1 1 1 1 1 1 Ics=%50lcu VL160X VL160X 32 50 63 80 100 125 160 VL160 50 63 80 100 125 160 40-50 300-600 50-63 300-600 63-80 400-800 80-100 500-1000 100-125 625-1250 125-160 800-1600 TM TM TM TM TM TM 3VL2705-2EJ43-0AA0 3VL2706-2EJ43-0AA0 3VL2708-2EJ43-0AA0 3VL2710-2EJ43-0AA0 3VL2712-2EJ43-0AA0 3VL2716-2EJ43-0AA0 70 70 70 70 70 70 786.00 11.057.00 584.00 852.00 1 VL1250 1000 400-1000 1250 500-1250 VL1600 1600 640-1600 300 600 600 1000 1000 1000 1600 TM TM TM TM TM TM TM 3VL1703-2EH43-0AA0 3VL1705-2EH43-0AA0 3VL1706-2EH43-0AA0 3VL1708-2EH43-0AA0 3VL1710-2EH43-0AA0 3VL1712-2EH43-0AA0 3VL1716-2EH43-0AA0 70 70 70 70 70 70 70 683.064.00 836.VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 4 kutuplu SENTRON VL160X . ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler (ld=1. de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler 4.00 1. Tip Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c› Ayar Sahas› Ak›m› Sahas› Tipi Ii(A) In(A) IR(A) Siparifl Siparifl No No Kesme Kapasitesi (kA) Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 380/415 VAC Ics = lcu 32 50 63 80 100 125 160 32 50 63 80 100 125 160 300 600 600 1000 1000 1000 1600 TM TM TM TM TM TM TM 3VL1703-1EH43-0AA0 3VL1705-1EH43-0AA0 3VL1706-1EH43-0AA0 3VL1708-1EH43-0AA0 3VL1710-1EH43-0AA0 3VL1712-1EH43-0AA0 3VL1716-1EH43-0AA0 55 55 55 55 55 55 55 552.594.500 msn) 4.502.415.00 1 1 1 1 1 1 VL250 200 250 160-200 200-250 1000-2000 1250-2500 TM TM 3VL3720-1EJ46-0AA0 3VL3725-1EJ46-0AA0 55 55 1.074.00 552.223.00 1.00 1.310.00 12.123.661.176.00 683.00 8.00 7.191.338. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olan tip.VL630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 979.951.

00 1.00 1.752. Tip Anma Termik Ayar Manyetik Ak›m› Sahas› Ayar Sahas› Açt›r›c› Tipi Ii(A) In(A) IR(A) Kesme Kapasitesi (kA) Siparifl Siparifl NoNo Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 380/415 VAC Ics = % 75 lcu 50 63 80 100 125 160 40-50 300-600 50-63 300-600 63-80 400-800 80-100 500-1000 100-125 625-1250 125-160 800-1600 TM TM TM TM TM TM 3VL2705-3EJ43-0AA0 3VL2706-3EJ43-0AA0 3VL2708-3EJ43-0AA0 3VL2710-3EJ43-0AA0 3VL2712-3EJ43-0AA0 3VL2716-3EJ43-0AA0 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1 VL630 500 630 400-500 2500-5000 500-630 3250-6300 TM TM 100 100 5. ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler (ld=1.00 1..881.00 1 1 1 1 1 1 VL250 200 250 160-200 1000-2000 200-250 1250-2500 TM TM 3VL3720-3EJ46-0AA0 3VL3725-3EJ46-0AA0 100 100 2.VL1600 KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ 4 kutuplu 4 Kutuplu Kompakt fialterler • VL160 .00 1. de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler 4.00 5.00 4.101.500 msn) 4. td= 0 .039.510.00 9.00 1 1 VL400 315 400 250-315 1575-3150 320-400 2000-4000 TM TM 3VL4731-3EJ46-0AA0 3VL4740-3EJ46-0AA0 100 100 4. • VL 800 . 10xln.087.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160X .021.725.VL630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›.00 8. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olmayan tip.VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olan tip..273.218.00 2.177.00 2.021.297.00 1 VL1250 1000 1250 VL1600 1600 Ics=%50lcu VL160 1 1 1 3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler 6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü 0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl 55 .194.535.00 13. VL400’e kadar kaçak ak›m koruma modülü ile kullan›labilir.740.5.VL400 .00 1 1 VL800 800 320-800 8 x In ETU 20 3VL5750-3EJ46-0AA0 3VL5763-3EJ46-0AA0 3VL6780-3TF46-0AA0 100 400-1000 500-1250 640-1600 11 x In 10 x In 9 x In ETU 20 ETU 20 ETU 20 3VL7710-3TF46-0AA0 3VL7712-3TF46-0AA0 3VL8716-3TF40-0AA0 100 100 100 6.

VL1250.00 1 1 3VL9400-2AH00 3VL9816-2AL00 41.VL1250.VL1250.00 207. Kap› oyma çerçevesi VL160X.00 195. bölmesi NOT : SENTRON VL güç flalterlerinin izole edilmifl yuvalar›na aksesuar takabilme seçenekleri için sayfa 155’e bak›n›z. VL250 ve VL400 için VL160X. VL1600 için VL630.00 195. VL160. VL250 ve VL400 için sol akses.) ‹lave Kontak Eleman› VL160X.00 1 1 1 Yard›mc› Kontak Adaptörü VL160X.00 207. VL800. VL250 ve VL400 için VL160X. VL250. VL250 ve VL400 için 2HS(1NO+1NC)+1AS(1N0) VL630.00 207. bölmesi VL630.00 36.00 22. VL800. VL250 ve VL400 için VL630. VL250 ve VL400 için 2HS(1NO+1NC) VL630.00 1 1 1 1 1 1 1 1 110-127 VAC 208-277 VAC 380-600 VAC 110-127 VAC 208-277 VAC 380-600 VAC 3VL9400-1SR00 3VL9400-1ST00 3VL9400-1SV00 3VL9800-1SR00 3VL9800-1ST00 3VL9800-1SV00 195. VL1600 için akses. VL160.00 255.00 1 1 3VL9400-2AD00 3VL9800-2AE00 110.VL1250. VL800.00 63.VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI Siparifl No Güç flalterleri tipi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Düflük Gerilim Röleleri Düflük Gerilim ve Açt›rma Rölesi VL160X. VL1600 için VL630.00 49.VL1250.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160 . ve VL160 ve VL 250 için VL400 VL630. VL1600 için 2HS(1NO+1NC)+1AS(1N0) ‹lave Kontak Eleman› (yard›mc› kontak eleman› veya alarm kontak eleman› olarak kullan›labilir.00 49. VL800. VL800.00 62. VL160. VL160. VL160. ve VL160 ve VL 250 için VL400 VL630. VL630. VL1600 için 110-127 VAC 220-250 VAC 380-415 VAC 440-480 VAC 110-127 VAC 220-250 VAC 380-415 VAC 440-480 VAC 3VL9400-1UG00 3VL9400-1UH00 3VL9400-1UJ00 3VL9400-1UK00 3VL9800-1UG00 3VL9800-1UH00 3VL9800-1UJ00 3VL9800-1UK00 207. VL160.VL1250. bölmesi Alarm Kontak Adaptörü VL160X. VL250 ve VL400 için VL160X. VL1600 için Kap› Oyma Çerçeveleri 3VL9300-8BC00 3VL9400-8BC00 3VL9600-8BC00 3VL9800-8BC00 29.00 42. VL160. VL1600 için 4HS(2NO+2NC) Yard›mc› Kontak ve Alarm Konta¤› 3VL9400-2AB00 3VL9800-2AC00 84. VL800.00 135.VL1250. VL250 ve VL400 için N.00 255. VL800 için VL1250.00 243.00 110.00 62. sol sa¤ VL630.VL1250. VL160.00 255.00 56. VL800.00 243.00 1 1 Alarm Konta¤› (kontak adaptörü dahil) VL160X.00 1 1 1 1 36. VL800.00 255. VL160. VL1600 için VL630. VL250 ve VL400 için sa¤ akses. VL800. VL1600 için Yard›mc› Kontaklar (kontak adaptörü dahil) VL160X. VL800.00 56.00 1 1 1 1 1 1 Açt›rma Röleleri VL160X. VL160. VL250 ve VL400 için VL160X. VL 1600 için 1NO 1NC 3SB3400-0J 3SB3400-0K 22.00 243. VL800. VL250 ve VL400 için VL630.VL1250. VL160. VL1600 için VL630. VL1250. VL800 için VL1250. VL1600 için 56 3VL9300-8BG00 3VL9400-8BG00 3VL9600-8BG00 3VL9800-8BG00 .00 1 1 1 1 Döner Tahrik Mekanizmal› veya Motorlu fialter için Kap› Oyma Çerçevesi VL160X. bölmesi VL160X. VL1600 için VL630.VL1250. VL160. VL800. VL1600 için sol akses.00 1 1 3VL9400-2AJ20 3VL9400-2AJ10 3VL9816-2AN10 56. VL250 ve VL400 için VL160X. VL160.VL1250.

ve VL250 için VL400 VL400 VL630 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160 .5 m kablosu ile birlikte) VL160X.00 1 1 1 1 Döner tahrik mekanizmas›.00 1 1 1 1 1 1 1 1 Erken açan tip (1.VL1600 için VL1250 .VL1600 için 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 3VL9300-3AS10 3VL9300-3AT10 3VL9400-3AS10 3VL9400-3AT10 3VL9600-3AS10 3VL9600-3AT10 3VL9800-3AS10 3VL9800-3AT10 33.VL800 VL1250 . VL160X.VL800 VL1250 .00 313.VL1600 için 3VL9300-3HG05 3VL9400-3HG05 3VL9600-3HG05 3VL9800-3HG05 173.00 714.00 39. ve VL250 için VL400 yard›mc› kontak VL400 VL630 .00 216.00 1 1 1 1 Acil Stop kullan›m› için komple uzatma kollu tahrik mekanizmas› (sar›-k›rm›z›) * Uzatma Kollu Tahrik VL160X.VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI Uzatma Kollu tahrik mekanizmas›. VL160.00 1 3VL9800-3HC00 * DI Modüllü VL160X Tipi flalterde kullan›lamaz.VL1600 için Kap›dan tahrik ve döner tahrik mekanizmalar› için erken kapayan veya erken açan yard›mc› kontak eleman› Erken kapayan tip (1. ve VL250 için VL400 VL630 .VL800 VL630 .00 1 1 1 1 1 1 1 1 3VL9300-3AU10 3VL9300-3AW10 3VL9400-3AU10 3VL9400-3AW10 3VL9600-3AU10 3VL9600-3AW10 3VL9800-3AU10 3VL9800-3AW10 33.5 m kablosu ile birlikte) VL160X.00 38.VL800 VL1250 . ve VL250 için VL400 VL630 . 3 asma kilide kadar tak›labilir * VL160X.VL800 VL1250 . VL160.00 38. VL160. VL160.00 76. ve VL250 için VL400 VL630 .00 76.00 69.VL1600 için VL1250 .00 389. ve VL250 için Erken açan / kapayan VL160X.00 69. ve VL250 için VL400 VL630 . VL160.00 166.00 59.VL1600 için 57 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak 1 Enversör Kontak 2 Enversör Kontak .00 59.00 1 3VL9300-3HC00 138. komple.00 1 3VL9600-3HC00 440.00 185. VL160.VL1600 için 3VL9300-3HA00 3VL9400-3HA00 3VL9600-3HA00 3VL9800-3HA00 Acil Stop kullan›m› için döner tahrik mekanizmas› (sar›-k›rm›z›) * Döner Tahrik 126.VL800 VL630 .00 39.00 117. ve VL250 için VL160X. VL160.VL800 VL1250 .00 67.00 268. VL160.00 42.00 613. kap› ve pano kapa¤›na montaj için * VL160X.00 67.00 42.VL800 VL1250 .VL1600 için 3VL9300-3HF05 3VL9400-3HF05 3VL9600-3HF05 3VL9800-3HF05 161.00 1 3VL9400-3HC00 192.00 1 1 1 1 104.

VL800 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 3VL9300-3MN00 3VL9300-3MQ00 3VL9400-3MN00 3VL9400-3MQ00 3VL9600-3MN00 3VL9600-3MQ00 1.00 1.00 979.00 2. VL160.461. ve VL250 için VL160.988.624.00 2.VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI Siparifl No Güç flalterleri tipi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Yay Kurmal› Motor Mekanizmas› (Senkronizasyona Uygun)* VL160X.00 2.988.282.00 3.078.00 2.282. ve VL250 için VL400 için VL400 için VL630 ve VL 800 için VL630 ve VL 800 için VL1250 ve VL 1600 için VL1250 ve VL 1600 için 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 110-127 VAC/DC 220-250 VAC/DC 3VL9100-3MD10 3VL9100-3ME10 3VL9300-3MD10 3VL9300-3ME10 3VL9400-3MD10 3VL9400-3ME10 3VL9600-3MD10 3VL9600-3ME10 3VL9800-3MD10 3VL9800-3ME10 916.00 2.VL800 VL630 .00 2. ve VL250 için VL400 VL400 VL630 .179.00 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yay Kurmal› Motor Mekanizmas› Motor Mekanizmas› (Senkronizasyona Uygun De¤il)* Motor Mekanizmas› 58 . ve VL250 için VL160X.00 1 1 1 1 1 1 VL160X için VL160X için VL160. VL160.624.00 2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160 .00 979.179.00 2.00 916.461.078.

00 881.618.00 1 1 3VL9300-8CE00 3VL9600-8CE00 3VL9800-8CE00 28.00 1 1 1 1 1 1 69.00 1 1 1 1 1 3VL9216-4EC30 3VL9300-4EC30 3VL9400-4EC30 3VL9500-4EC30 3VL9600-4EC30 3VL9800-4EC30 48. VL630. ve VL160 için VL 250 için VL400 VL630 için VL800 için Aç›l› Bara Ba¤lant› Parças› 69. IP 20 koruma s›n›f› için klemens kapaklar›.00 1.00 2.00 1.00 1 1 1 3VL9100-4PC30 3VL9200-4PC30 3VL9300-4PC30 3VL9400-4PC30 3VL9500-4PC30 268. ve VL160 için VL 250 için VL400 VL630 için VL800 için VL 1250 ve VL 1600 için * ** Düz Bara Ba¤lant› Parças› 1 Tak›m = 3 adet 3VL9216-4ED30 3VL9300-4ED30 3VL9400-4ED30 3VL9500-4ED30 3VL9600-4ED30 1 Tak›m = 3 adet Bara ba¤lant› adaptörü ayr›ca siparifl verilmelidir.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160 . montaj vidalar›. Soketli veya Çekmeceli fialter için faz ay›r›c› plakalar Bara Ba¤lant› Adaptörü VL160X.00 1 1 1 1 1 3VL9200-4WC30 3VL9300-4WC30 3VL9400-4WC30 3VL9500-4WC30 3VL9600-4WC30 3VL9800-4WC30 569.947.00 276. güç flalteri soketi.00 104.00 243. Bara Ba¤lant› Adaptörü Kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için VL160X için VL160 için 1 Tak›m = 3 adet 3VL9116-4TA30 3VL9216-4TA30 28.00 578. VL800 için VL1250. kilitleme pimi dahil Faz ay›r›c› plaka VL160X için VL160 için VL 250 için VL400 için VL630 için Çekmeceli fialter Yap› Seti (3 kutuplu flalter için) Soketli flalter yap› setiyle ayn›. ve VL160 ve VL 250 için VL400 VL630.00 84.00 743.00 84. ilave olarak yan duvarlar ve çekmeceli flalter mekanizmas› VL160 için VL 250 için VL400 için VL630 için VL800 için VL1250.00 1 1 VL160X için VL160 için 1 Tak›m = 4 adet 3VL9116-4TA40 3VL9216-4TA40 36.00 36.00 132.00 1 Sabit. Faz ay›r›c› plaka fiyata dahildir.00 290. VL1600 için Soketli fialter Yap› Seti (3 kutuplu flalter için) Komple temel plaka.VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI Siparifl No Güç flalterleri tipi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Aç› verilmifl Bara Ba¤lant› parçalar›** (bir üst boyda flalter ile ba¤lant› için) VL160X*.00 160. VL1600 için 3VL9300-4PJ00(1) 3VL9400-4PJ00(2) 3VL9600-4PJ00(2) 3VL9800-4PJ00(2) 1) Her bir güç flalteri için maksimum 2 adet soket siparifl edilmesi tavsiye edilir.00 36. güç flalteri için b›çakl› kontaklar.00 84. VL160 ve VL 250 için 1 Tak›m = 2 adet 1 Tak›m = 2 adet VL400. (24 konum) Soketli veya Çekmeceli fialter için konum ihbar konta¤› (‹flletme veya ayr›k konumu bildiren 1 enversör kontak maksimum 2 enversör kontak mümkün) fialter Soket ve Çekmece Seti 59 1 Enversör Kontak 3VL9000-4WL00 .00 104.00 41.00 1 1 1 1 90.453. (16 konum) 2) Her bir güç flalteri için maksimum 3 adet soket siparifl edilmesi tavsiye edilir.00 110. VL1600 için Soketli veya Çekmeceli fialter kumanda devresi ba¤lant› soketi 8 pozisyonlu 8 pozisyonlu 8 pozisyonlu 8 pozisyonlu VL160X.00 90.00 28.00 124.959. VL800 için 1 Tak›m = 2 adet VL1250.00 1.00 1 1 1 1 1 1 Düz Bara Ba¤lant› parçalar›** VL160X*.00 56.

trip pimi dahil 1 tak›m = 6 adet B›çakl› Kontak Seti VL160X VL160 VL 250 VL400 VL630 VL800 VL1250.269.00 1 1 1 1 Soketli veya çekmeceli tip güç flalteri için: Mekanik Kilitleme Modülü VL160X. VL1600 için Kurma Kolu Uzatma Parças› 60 3VL9400-3HN00 3VL9600-3HN00 3VL9800-3HN00 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL160 . VL1600 için Bowden kablosuyla mekanik kilitlemesi için modül Her flalter için bir adet gereklidir.00 1 1 1 1 3VL9300-8LD00 3VL9400-8LD00 3VL9600-8LD00 3VL9800-8LD00 491.524.00 153.00 835.00 1 1 1 1 77.00 126.00 1 1 1 1 1 1 1 3VL9300-3HL00 3VL9400-3HL00 3VL9600-3HL00 3VL9800-3HL00 76. ve VL160 ve VL 250 için VL400 için VL630. ve VL160 ve VL 250 için VL400 için VL630. VL800 için VL1250. Kablo uzunlu¤u 0.00 90. Kurma Kolu Uzant›s› VL400 VL630.00 418.00 372.00 1 1 1 SENTRON VL160X’de VL250 e kadar olan güç flalterleri için tavsiye edilen kablo uzunlu¤u 0.00 1.00 1.00 39. ve VL160 ve VL 250 için VL400 için VL630.00 173. SENTRON VL400 ile VL630 güç flalterleri için tavsiye edilen kablo uzunlu¤u 1 m dir.00 391.5 m Not : 3VL9000-8LH10 3VL9000-8LH20 3VL9000-8LH30 52.00 1.5 m Kablo uzunlu¤u 1. VL800 için VL1250. VL1600 için 3VL9300-8LC00 3VL9400-8LC00 3VL9600-8LC00 3VL9800-8LC00 409.VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VL9100-4PS30 3VL9200-4PS30 3VL9300-4PS30 3VL9400-4PS30 3VL9500-4PS30 3VL9600-4PS30 3VL9800-4PS30 140.00 1.196.00 1 1 1 1 Siparifl No Güç flalterleri tipi Sabit Tip fialteri Soketli fialter haline getirmek için B›çakl› Kontak Seti Sabit tip flalterin yedek olarak soketli tipe dönüfltürülmesi için kontak seti.00 1 1 1 33.0 m Kablo uzunlu¤u 1. VL1600 Kurma Kolu Kilitleme Tertibat› Kurma Kolu Kilitleme Tertibat› VL160X. Bowden kablosu ayr›ca siparifl edilmelidir.00 695. Sabit tipte güç flalteri için: VL160X.00 226. VL800 için VL1250. VL160X.00 45. VL1600 için Hareketli mekanik mil ile ayn› tipte iki güç flalterinin karfl›l›kl› mekanik kilitlenmesi için tertibat Motor ve di¤er tahrik mekanizmal› flalterlerin mekanik kilitlenmesi için sadece bu türden mekanik kilitleme yap›labilir.00 839.00 84.058.00 148.00 117.269. ve VL160 ve VL 250 için VL400 için VL630. VL800 için VL1250. VL1600 için Mekanik Kilitleme Modülü 3VL9300-8LA00 3VL9400-8LA00 3VL9600-8LA00 3VL9800-8LA00 Bowden kablosu Her iki flalter için bir adet gereklidir.00 1.5 m dir. VL800 için VL1250.00 111.

-Z ve ilave k›sa kod(lar) + .-.-.-Z ve ilave k›sa kod(lar) + .00 1.00 1.00 A 0 1 1. toprak kaça¤› 0..03-3.341.... döner tahrik mekanizmaları.00 1.00 A 0 1 A 0 1 1.-...Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON VL KAÇAK AKIM KORUMA MODÜLLER‹ Sonradan flalterin alt taraf›na monte edilmek üzere yaln›zca.. kapıdan tahrik mekanizmaları.... Nominal iflletme gerilimi 127-480 VAC’dir..969.00 127-480 1)2) “opsiyonlar› bildiren iflaret” Z 1)2)3) 1.E.03-3.969. DI .00 127-480 3VL9112-5GA40 1)2)3) 3VL9216-5GC40 3VL9325-5GE40 3VL9440-5GG40 Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 1..341.06 sn ile 1.03 A ile 3. 3 kutuplu DI modülü yaln›zca nötr iletkeni topraklanm›fl dengeli sistemlerde kullan›labilir.00 1 1 1 Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 1.MODÜLÜ (3 Kutuplu) VL160X 1)2) için VL 160 için VL250 için Üç kutuplu DI Modülü DI ..03-3..00 127-480 VL250 (3VL3) 250 0.00 A 0 1 1. 3 Kutuplu Güç fialteri “-Z” ‘li siparifl kodlar› fialter Tipi Nominal Kaçak Ak›m Nominal ‹flletme Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi (A) (A) (A) 3VL...00 A aras›nda ayarlanabilir..03-3.00 ----------- A 0 1 1.00 1.00 A 0 1 1.00 127-480 VL400 (3VL4) 400 0.187..03-3. TM-açt›r›c›l› flalterlerde kullan›labilir. 2) VL160X (3VL1) + DI modülü motor mekanizmaları.00 127-480 3VL9112-5GA301)2) 3VL9216-5GC30 3VL9325-5GE30 Nominal Kaçak Ak›m Nominal ‹flletme Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi (A) (A) (A) 160 160 250 400 Siparifl No Siparifl No 0. 3) 4 Kutuplu flalterler için sayfa 54-55’e bakınız.341.187.+.D.00 (Mümkün de¤il) 1) Dahili aksesuarların takılması için sadece sa¤ aksesuar bölmesi ile 4 kutuplu flalterlerde N aksesuar bölmesi kullanılabilir...187.MODÜLÜ (4 Kutuplu**) VL160X1)2)3) için VL160 için VL250 için VL400 için Nominal Kaçak Ak›m Nominal ‹flletme Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi (A) (A) (A) 160 160 250 0..... “opsiyonlar› bildiren iflaret” Z VL160X (3VL1) 160 0.460.273.6-.187.341.273.+.00 1..-.. kurma kolu kilitleme tertibatları.00 ..00 127-480 A 0 1 VL160 (3VL2) 160 0.460.-.00 sn aras›nda ayarlanabilir.. Gecikme süresi 0.03-3.00 1 1 1 1 Kaçak Ak›m Koruma Modülü Monteli 3VL fialter Siparifl Kodlar› fialter siparifl tam kodu sonuna “-Z” eklendikten sonra ilgili k›sa kodlar s›ralanmal›d›r.. 61 ‹lave Fiyat TL 1... 4 Kutuplu Güç fialteri “-Z” ‘li siparifl kodlar› ‹lave Fiyat TL 3VL. vida ba¤lantılı olarak (3VL17.) ve bowden kablolu mekanik kilitleme modülü ile kullanılamaz.

ayarlanabilir histerisiz ve çal›flma prensibi. display üzerinden ayar ve görüntüleme imkan›.Tr 3UL22 02-1A 3UL22 02-2A 3UL22 02-3A 584.00 668..00 1 90-690 V AC/1NO+1NC 3UG4624-1CS20 1 Tüm ak›m trafolar›na uygun act›rma rölesi. Malzeme Cinsi Ak›m trafosu 5SV8706-0KK Çap mm Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 35 70 105 140 210 5SV8702-0KK 5SV8703-0KK 5SV8704-0KK 5SV8705-0KK 5SV8706-0KK 240.887..00 1 Digital 5SV8001-6KK 820.00 1 1 387..02.00 490.10s açma süresi 230V AC.03.00 340. tipine ve markas›na göre de¤ifliklik gösterdi¤i için ilgili kataloglara bak›n›z. 62 Yeni .. 70 mm ve 105 mm ak›m trafolar› için) (1 tak›m = 2 adet) Kaçak ak›m koruma kombinasyonu açt›rma rölesi 0.02.00 1.00 1 Not: Kablo d›fl çap› kablonun kesitine.00 1.30A (Tip AC) ayarlanabilir eflik ak›ml›..3 0.. (Ak›m trafosu de¤erine göre) 3UG46.00 1. 3..520. 3..00 1.5A (Tip AC) ayarlanabilir eflik ak›ml›.00 1 1 1 0.00 1 Tk.03.00 584.- Kaçak ak›m koruma kombinasyonu açt›rma rölesi Eflik Ak›m› (A) Açma Zaman› Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 0.** Açma Rölesi: Kumanda gerilimi: 220-415 V AC Yard›mc› Kontak: 1NO+1NC Ak›m Trafosu: Pencere Çap› Ø120 mm 3UL22.3 0.00 1 1 1 1 1 Ak›m trafolar›n›n standart 35 mm çelik raya montaj aparat› (Çap 35 mm.040.250. 0.Tr A.Tr A. genifl çal›flma alan›.Tr 3UL22 03-1A 3UL22 03-2A 3UL22 03-3A 1.- * ** 6-40A aras› eflik ak›m de¤erli kaçak ak›m koruma kombinasyonlar› için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz Ø 40 mm..3A (Tip A).5s açma süresi 230V AC. 50/60Hz 5SV8001-6KK 5SV8900-1KK 25.5 1 <30 ms <30 ms <200 ms A..3A (Tip A). 50/60Hz Kaçak ak›m koruma kombinasyonu açt›rma rölesi 0. Ayarlanabilir hata haf›zas›. çapl› Ak›m Trafosu tipleri için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.5 1 <30 ms <30 ms <200 ms A.Tr A.. Analog 5SV8000-6KK 630.Tr A.250.. Ölçme aral›¤› 30 mA ile 40 A aras›nda ayarlanabilir..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi KAÇAK AKIM KORUMA KOMB‹NASYONLARI Malzeme Cinsi Toplam Ak›m Trafosu: Pencere Çap›:Ø65mm. 0..

00 261.00 284.612.5-16 A 16-20 A 20-25 A 25-32 A 32-40 A 40-50 A 50-63 A 63-80 A 80-100 A 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 TM TM TM TM TM TM TM TM TM 3VT1701-2DM36-0AA0 3VT1702-2DM36-0AA0 3VT1792-2DM36-0AA0 3VT1703-2DM36-0AA0 3VT1704-2DM36-0AA0 3VT1705-2DM36-0AA0 3VT1706 -2DM36-0AA0 3VT1708 -2DM36-0AA0 3VT1710 -2DM36-0AA0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 261.363.00 380.00 332.00 297.00 297.00 226.00 332.00 372.00 1 1 1 1 1 1 3VT3 3VT1 MOTOR VE TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K AYARLI TERM‹K VE SAB‹T MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER Motor veya yol verici kombinasyonlar› için güç flalterleri.00 607.00 1 1 1 1 3VT1 Yeni 3VT1 3VT2 3VT3 3VT4 3VT5 63 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 250 630 1000 1600 12. manyetik açt›r›c› 4xIn sabit de¤erdedir.218.00 1 1 1 1 1 1 1 3VT2 200 250 315 400 500 630 200 250 315 400 500 630 800 1000 1260 1600 2000 2520 ETU ETU ETU ETU ETU ETU 3VT2720-2AB36-0AA0 3VT2725-2AB36-0AA0 3VT3731-2AB36-0AA0 3VT3740-2AB36-0AA0 3VT3750-2AB36-0AA0 3VT3763-2AB36-0AA0 36 36 36 36 36 36 607.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3VT1-5 T‹P‹ YÜK AYIRICI KOMPAKT fiALTERLER Korumas›z kompakt tip flalterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu 3VT1 160 3VT1716-2DE36-0AA0 3VT2 250 3VT2725-2DT36-0AA0 3VT3 630 3VT3763-2DT36-0AA0 25 36 36 379.00 1.907.00 448.443.00 226.00 371.00 1.00 1 1 1 65 65 65 65 741.00 284.00 466. LI koruma fonksiyonlu.00 2.702.00 261.00 297.00 465.5-16 A 16-20 A 20-25 A 25-32 A 32-40 A 40-50 A 50-63 A 63-80 A 80-100 A 100-125 A 125-160 A - 160-240 200-300 250-375 160-320 200-400 200-500 315-630 400-800 500-1000 625-1250 800-1600 - TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM - 3VT2725-3DT36-0AA0 3VT3763-3DT36-0AA0 3VT4710-3DT30-0AA0 3VT5716-3DT30-0AA0 . 3VT1 Yeni 16 20 25 32 40 50 63 80 100 12.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar) 3 kutuplu 3VT1-5 TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K SAB‹T TERM‹K VE MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER 3VT1 Düflük yol alma ak›ml› hat korumas› uygulamalar› için.00 1.00 297.00 261.00 261.00 2.250.821. 3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu Tip Manyetik Anma Termik Açt›r›c› Ak›m› Ayar Sahas› Ayar Sahas› Tipi Ii(A) In(A) IR(A) Siparifl No Kesme Kapasitesi (kA) Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT1 40 50 63 80 100 125 160 40 50 63 80 100 125 160 160 200 252 320 400 500 640 TM TM TM TM TM TM TM 3VT1704-2DA36-0AA0 3VT1705-2DA36-0AA0 3VT1706-2DA36-0AA0 3VT1708-2DA36-0AA0 3VT1710-2DA36-0AA0 3VT1712-2DA36-0AA0 3VT1716 -2DA36-0AA0 25 25 25 25 25 25 25 226.00 1.00 297.00 3. LI koruma fonksiyonlu.00 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3VT1 TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K AYARLI TERM‹K VE AYARLI MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER Tesis korumas›na yönelik güç flalterleri.00 261.00 261. 3VT1701-2DC36-0AA0 3VT1702-2DC36-0AA0 3VT1792-2DC36-0AA0 3VT1703-2DC36-0AA0 3VT1704-2DC36-0AA0 3VT1705-2DC36-0AA0 3VT1706 -2DC36-0AA0 3VT1708 -2DC36-0AA0 3VT1710 -2DC36-0AA0 3VT1712 -2DC36-0AA0 3VT1716 -2DC36-0AA0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 297.00 372.00 297.

00 TL 2.00 TL 1.00 TL 1.00 TL 1.00 TL 298.25-11xln 800 315-800 1.092.321.00 TL 3VT9210-6AP00 3VT9216-6AP00 3VT9220-6AB00 3VT9225-6AB00 3VT9225-6AP00 3VT9225-6DT00 3VT9331-6AB00 3VT9340-6AB00 3VT9340-6AP00 3VT9350-6AB00 3VT9363-6DT00 3VT9363-6AB00 3VT9363-6AP00 228.00 TL 1.00 762.410xln 400 160-400 1.00 TL 552.00 2.290.25-15xln 1.00 TL 2.00 883.00 TL 763.00 TL 440.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anma Termik Ayar Manyetik Ak›m› Sahas› Ayar Sahas› Açt›r›c› Tipi IR(A) Ii(A) In(A) 100 160 250 400 630 40-100 63-160 100-250 160-400 250-630 1.00 TL 1.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar) 3 kutuplu 3VT2-5 MOTOR VE TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K ELEKTRON‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER Motor ve jeneratörlerin do¤rudan korumas›na yönelik Hat ve transformatörlerin de korumas› mümkün Termik ve manyetik ayarl› M: Modu motor korumas› için TV: Modu hat ve transformatör korumas› için Motor korumas› için M modu seçildi¤inde fazlardan 1 veya 2’si gitti¤inde flalter 4 sn gecikmeli açmaktad›r.092.00 TL 1.00 608.00 TL 283.00 TL 1.271.351.00 TL 308.00 TL 5.00 TL 283.00 TL 2.00 TL 155.00 TL 1.00 TL 763.478.00 TL 2.487.00 TL 1.00 TL 1.795.607.750.00 TL 1.00 TL 283.00 TL 458.607.00 1 1 1 1 1 ETU ETU ETU ETU ETU ETU ETU ETU ETU 3VT2710-3AP36-0AA0 3VT2716-3AP36-0AA0 3VT2725-3AP36-0AA0 3VT3740-3AP36-0AA0 3VT3763-3AP36-0AA0 3VT4780-3AP30-0AA0 3VT4710-3AP30-0AA0 3VT5712-3AP30-0AA0 3VT5716-3AP30-0AA0 65 65 65 65 65 65 65 55 55 815.00 TL 298.00 TL 283.00 TL 552.00 TL 203.750.25-15xln 1000 400-1000 1.5xln 3VT1-5 KOMPAKT fiALTERLER‹N‹N fiALTER GÖVDES‹ VE TR‹P ÜN‹TES‹ AYRI AYRI S‹PAR‹fi ED‹LMES‹ Yukar›daki montajl› kodlar› verilmifl olan flalterlerin ana gövde ve trip ünitesi ayr› ayr› siparifl edilmesi durumunda siparifl nolar› afla¤›da belirtilmifltir.4-10xln 1.873.00 1.25-15xln 160 63-160 1.25-11xln 100 40-100 1.118.750.00 4. 3VT2 3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu Tip 3VT3 3VT2 3VT3 3VT2 3VT3 3VT4 3VT4 3VT5 Siparifl No Kesme Kapasitesi (kA) Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu ETU ETU ETU ETU ETU 3VT2710-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT3740-2AP36-0AA0 3VT3763-2AP36-0AA0 36 36 36 36 36 527.00 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3VT2710-3AP36-0AA0 3VT2716-3AP36-0AA0 3VT2725-3DT36-0AA0 3VT2725-3AP36-0AA0 3VT3740-3AP36-0AA0 3VT3763-3DT36-0AA0 3VT3763-3AP36-0AA0 3VT4710-3DT30-0AA0 3VT4780-3AP30-0AA0 3VT4710-3AP30-0AA0 3VT5712-3AP30-0AA0 3VT5716-3DT30-0AA0 3VT5716-3AP30-0AA0 3VT2725-3AA36-0AA0 3VT2725-3AA36-0AA0 3VT2725-3AA36-0AA0 3VT2725-3AA36-0AA0 3VT3763-3AA36-0AA0 3VT3763-3AA36-0AA0 3VT3763-3AA36-0AA0 3VT4710-3AA30-0AA0 3VT4710-3AA30-0AA0 3VT4710-3AA30-0AA0 3VT5716-3AA30-0AA0 3VT5716-3AA30-0AA0 3VT5716-3AA30-0AA0 552. Kullanmadan önce mutlaka birlefltirilmelidir ve tek bafl›na kullan›lmamal›d›r.748.310.520.00 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 160 250 250 400 630 630 1000 800 1000 1250 1600 1600 Birim Adet Fiyat› / TL / Adet Kutu .092.00 TL 283.2-14.271.00 TL 3.25-14xln 1250 500-1250 1.4xln 1600 630-1600 1.25-15xln 1.00 TL 2.00 1.092. Çekilen ak›m›n LED diyotlar› ile gösterilmesi.092.00 TL 203.092.00 TL 1.00 TL 1.607.25-15xln 1.00 TL 2.00 2. 3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu T‹P 3VT5 3VT2 Ekonomik Çözüm 3VT3 3VT2 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT3 3VT4 3VT9210-6AP00 3VT5 64 Anma Ak›m› In(A) Komple fialter Siparifl No fialter Gövdesi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet fialter Trip Ünitesi Siparifl No 100 160 200 250 250 250 315 400 400 500 630 630 630 3VT2710-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2720-2AB36-0AA0 3VT2725-2AB36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2725-2DT36-0AA0 3VT3731-2AB36-0AA0 3VT3740-2AB36-0AA0 3VT3740-2AP36-0AA0 3VT3750-2AB36-0AA0 3VT3763-2DT36-0AA0 3VT3763-2AB36-0AA0 3VT3763-2AP36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 3VT3763-2AA36-0AA0 283.00 TL 1.045.00 3. Açt›r›c› üzerinde termik haf›za mevcuttur ve üzerindeki anahtar›n T(t) konumundan T(0) al›nmas› ile termik haf›za fonksiyonu iptal edilebilir.25-15xln 250 100-250 1.00 TL 2.00 TL 155.00 5.520.00 6.092.25-15xln 630 250-630 1.064.00 TL 303. Bu durumda komple flalter oluflturmak için flalter ana gövdesi ve trip ünitesi olmak üzere iki parça siparifl edilmelidir.00 TL 1.00 TL 552.00 TL 640.00 TL 308.952.00 TL 303.00 8.231.271.25-12.004.00 TL 3VT9210-6AP00 3VT9216-6AP00 3VT9225-6DT00 3VT9225-6AP00 3VT9340-6AP00 3VT9363-6DT00 3VT9363-6AP00 3VT9410-6DT00 3VT9480-6AP00 3VT9410-6AP00 3VT9512-6AP00 3VT9516-6DT00 3VT9516-6AP00 228.00 TL 458.

00 316.500 1.00 1 Ani (gecikmesiz) 80.00 371.00 1 Ayarlanabilir Ayarlanabilir Kaçak Ak›m Gecikme Süresi td (sn) I (A) 0. manyetik açt›r›c› 4xIn sabit de¤erdedir.000 3.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 160 A’e kadar) 4 kutuplu 3VT1 TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K SAB‹T TERM‹K VE MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER Düflük yol alma ak›ml› hat korumas› uygulamalar› için.00 371.00 1 3VT9115-5GY31 95.kutuplu Ba¤lant› Seti (uzun) 3 .0 Anma Gerilim Ue (V) 4 Kutuplu 160 0.440 3VT9116-5GB40 644.300 0.kutuplu 65 3VT9116-5GY42 1 .kutuplu 4 .kutuplu 4 ..030 0.5 1.00 126.. Nötr iletkeni korumal› tip.00 618.3 0. 4 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu Anma Ak›m› In(A) Manyetik Ayar Sahas› Ii(A) Açt›r›c› Tipi Siparifl No Kesme Kapasitesi (kA) 40 50 63 80 100 125 160 160 200 252 320 400 500 640 TM TM TM TM TM TM TM 3VT1704-2EH46-0AA0 3VT1705-2EH46-0AA0 3VT1706-2EH46-0AA0 3VT1708-2EH46-0AA0 3VT1710-2EH46-0AA0 3VT1712-2EH46-0AA0 3VT1716 -2EH46-0AA0 25 25 25 25 25 25 25 Birim Fiyat› TL / Adet 316.00 316.00 1 3VT9116-5GY32 95..1 0.300 3VT9116-5GB40 DI Modülleri Aksesuarlar› Ba¤lant› Seti (k›sa) 3 .000 Ani 0.00 747.440 3VT9116-5GA40 987.2 0.00 1 3VT9115-5GY41 126..100 0.00 Adet / Kutu 1 1 1 1 1 1 1 4 kutuplu 3VT1 T‹P‹ KOMPAKT fiALTERLER‹ ‹Ç‹N TOPRAK KAÇA⁄I KORUMA MODÜLLER‹ 3VT1 fialterleri için DI Modülleri 4 Kutuplu Anma Ak›m› In(A) 160 3VT9116-5GA40 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 80.

.00 1 1 Alarm konta¤› 3VT9100-2AB10 Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC W: Enversör kontak 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Yard›mc› veya alarm kontak Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9300-1AC00 3VT9300-1AE00 1 NO 1 NO 1 NC 1 NC 3VT9300-2AC10 3VT9300-2AC20 3VT9300-2AD10 3VT9300-2AD20 38..00 1 1 1 1 • AC/DC 60 ..00 55.... 60 V 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 3VT9500-2AF10 3VT9500-2AF20 50. 250 V • AC/DC 5 ...00 44. 60 V • Erken kapayan kontak 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Yard›mc› veya alarm kontak Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9500-2AF10 66 • AC/DC 60 . 250 V • AC/DC 5 . 250 V • AC/DC 5 ..00 1 1 1 1 1 1 1W 1W 3VT9300-2AH10 3VT9300-2AH20 38. 250 V • AC/DC 5 ..00 50.. 60 V Erken kapayan yard›mc› kontak 3VT9300-2AH10 Kontak Durumu • AC/DC 60 .00 55... 60 V • AC/DC 60 .. 250 V • AC/DC 5 .00 1 • AC/DC 60 ...00 50.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Yard›mc› kontaklar Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC Kontak Durumu • AC/DC 60 ....00 1 1 2W 3VT9300-2AJ00 52. 60 V 1W 1W 3VT9100-2AB10 3VT9100-2AB20 38..00 55. 250 V • AC/DC 5 ...00 42.00 1 1 .... 250 V • AC/DC 5 ..00 42. 60 V • AC/DC 60 ...00 42.00 50. 60 V 1W 1W 3VT9100-2AH10 3VT9100-2AH20 39. 60 V • AC/DC 60 .00 1 1 • AC/DC 60 ...00 42.....00 38. 250 V • AC/DC 5 .. 60 V 2 NC 2 NC 1 NO + 1NC 1 NO + 1NC 2 NO 2 NO 3VT9300-2AE10 3VT9300-2AE20 3VT9300-2AF10 3VT9300-2AF20 3VT9300-2AG10 3VT9300-2AG20 50. 250 V • AC/DC 5 ..

00 201.00 1 1 1 • AC 230 V/DC 220 V • AC/DC 400 V • AC/DC 500 V 3VT9500-1UJ00 3VT9500-1UK00 3VT9500-1UL00 201.00 198. 220 V • AC 230. 400.00 1 1 1 Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9300-2AJ00 Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9300-1SC00 *(3VT9200-3M.00 198. 48 V • AC/DC 110 V • AC 230.00 201.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3 kutuplu 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT9100-1SC00 3VT9100-1SD00 3VT9100-1SE00 124.00 181. 230 V • AC 230. 48 V • DC 110.0. 500 V/DC 220 V Düflük gerilim bobini 3VT9300-1SC00 3VT9300-1SD00 3VT9300-1SE00 125.00 162.00 124.00 1 1 1 3VT9500-1SF00 3VT9500-1SG00 3VT9500-1SH00 181. 400.00 162.00 181. 40. 48 V • AC 110.00 1 1 1 • AC/DC 24. motor mekanizmas› ile birlikte kullan›lmamal›d›r) 3VT9300-1UC00 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Açt›rma bobini Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC • AC/DC 24 V • AC/DC 48 V • AC/DC 110 V • AC 230 V/DC 220 V • AC/DC 400 V • AC/DC 500 V Düflük gerilim bobini 3VT9500-1SJ00 Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9500-1UJOO 67 .00 1 1 1 3VT9500-1SJ00 3VT9500-1SK00 3VT9500-1SL00 181.00 1 1 1 • DC 24.00 125.00 125.00 181.00 162. 48 V • AC/DC 110 V • AC 230. 500 V/DC 220 V 3VT9300-1UC00 3VT9300-1UD00 3VT9300-1UE00 162.00 162. 40. 230 V/DC 110. 400 V 3VT9100-1UC00 3VT9100-1UD00 3VT9100-1UE00 162..00 1 1 1 Erken kapayan kontakl›* • AC/DC 24.00 1 1 1 • AC/DC 24 V • AC/DC 48 V • AC/DC 110 V 3VT9500-1UF00 3VT9500-1UG00 3VT9500-1UH00 201. 220 V 3VT9100-1UU00 3VT9100-1UV00 162. 40. 500 V/DC 220 V 3VT9300-1UC10 3VT9300-1UD10 3VT9300-1UE10 198.00 1 1 1 • AC/DC 24.00 162.00 201. 400. 48 V • AC/DC 110 V • AC 230. 48 V • AC 110.00 1 1 Malzeme Cinsi 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Açt›rma bobini 3VT9100-1SC00 • AC/DC 24.00 201.00 181.00 124. 400 V/DC 220 V Düflük gerilim bobini Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC 3VT9100-1UC00 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Açt›rma bobini • AC/DC 24.

00 1 1 1 1 • Kilitlemesiz fialter tipi VT250.00 112.00 93.00 26.00 79. kilitleme isteniyorsa tahrik kolundan yap›lmas› gerekir) **(3VT9300-3HE10 veya 3VT9300-3HE20 ile birlikte kullan›lmal›d›r) 3VT9300-3HJ10 68 . Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi** 3VT9100-3HE10 3VT9100-3HE20 15.00 1 1 • Kilitlemesiz • Kilitlemeli 3. Tahrik mekanizmas›* 3VT9200-3HA10 3VT9200-3HA20 3VT9300-3HA10 3VT9300-3HA20 102.00 152.00 1 1 3VT9100-3HJ10 15. VT630 3VT9300-3HG10 * (Kap›dan tahrik için tahrik mekanizmas› (3VT9200-3HA10 veya 3VT9300-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir. VT630 fialter tipi VT250. Tahrik kolu 3VT9300-3HE10 4. kilitleme isteniyorsa tahrik kolundan yap›lmas› gerekir) ** (3VT9100-3HE10 veya 3VT9100-3HE20 ile birlikte kullan›lmal›d›r) 3VT9100-3HJ10 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir) 1.00 32. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili 3VT9100-3HG10 3VT9100-3HG20 26.00 1 1 • Koruma s›n›f› IP40 (Siyah) fialter tipi VT250.00 140. kilitlemesiz 3VT9100-3HD10 3VT9100-3HC10 93. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili • Uzunlu¤u 365 mm (k›salt›labilir) fialter tipi VT250.00 1 1 • Koruma s›n›f› IP40 • Koruma s›n›f› IP66 (Siyah) 4. Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi** 3VT9300-3HE10 3VT9300-3HE20 21.00 1 1 • Sa¤ yandan tahrik için. VT630 • Kilitlemeli 3. Tahrik mekanizmas›* • Kilitlemesiz • Kilitlemeli 3VT9100-3HA10 3VT9100-3HA20 69.00 1 • Kilitlemesiz • Kilitlemeli • Kilitlemesiz • Kilitlemeli 3VT9300-3HA10 fialter tipi VT250 fialter tipi VT250 fialter tipi VT630 fialter tipi VT630 2. VT630 3VT9300-3HG10 3VT9300-3HH20 32.00 18.00 1 1 3VT9300-3HJ10 16.00 42. Tahrik kolu 3VT9100-3HD10 3VT9100-3HE10 • Uzunlu¤u 350 mm 3VT9100-3HG10 * (Kap›dan tahrik için tahrik mekanizmas› (3VT9100-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir.00 1 3VT9100-3HA10 2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3 kutuplu 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir) 1. kilitlemesiz • Sol yandan tahrik için. VT630 • Koruma s›n›f› IP66 (Siyah)fialter tipi VT250.

VT630 3VT9300-8LA00 258.00 258.00 258.00 1 3VT9500-3HG10 3VT9500-3HG20 52.00 1 203.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar) Malzeme Cinsi Siparifl No 3 kutuplu Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir) 3VT9500-3HA10 1. Tahrik mekanizmas› • Kilitlemeli 3VT9500-3HA10 249. Tahrik kolu 3VT9500-3HE10 • Kilitlemeli 3.00 62.00 1 3VT9500-8LC10 299. Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi* 3VT9500-3HG10 • Koruma s›n›f› IP44 • Koruma s›n›f› IP66 4. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili • Uzunlu¤u 360 mm 3VT9500-3HJ10 *(3VT9500-3HE10 ile birlikte kullan›lmal›d›r) 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Mekanik kilitleme Mekanik kilitleme Afla¤›daki parçalarla birlikte kullan›lmal›d›r • 2 x 3VT9100-3HA/HC/HD...00 1 Mekanik kilitleme (bowden kablolu) 3VT9500-8LC10 69 • ‹ki adet flalterin kilitlemesi için .00 1 3VT9500-3HE10 42.00 1 3VT9200-8LC10 3VT9300-8LC10 3VT9300-8LC20 258.00 1 1 3VT9500-3HJ10 32. tahrik kolu ile kullan›labilir 3VT9100-8LA00 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Mekanik kilitleme Mekanik kilitleme (milli) 3VT9300-8LA00 • Sabit tip flalter için fialter tipi VT250.00 1 2. tahrik mekanizmalar› 3VT9100-8LA00 ile kullan›lmak için (yandan tahrik mekanizmalar› ile kullan›lamaz) • 2 x 3VT9100-3HE.00 1 1 1 Mekanik kilitleme (bowden kablolu) • ‹ki adet 3VT2 flalterin kilitlemesi için • ‹ki adet 3VT3 flalterin kilitlemesi için • Bir adet 3VT2 ve bir adet 3VT3 flalterin kilitlemesi için 3VT9300-8LC10 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Mekanik kilitleme 3VT9500-8LA00 Mekanik kilitleme (döner tahrik mekanizmal› flalter için) • Sabit tip flalter için 3VT9500-8LA00 299.

00 487.00 1.443.00 1 1 1 1 • AC/DC 24 V • AC/DC 48 V • AC/DC 110 V • AC 230 V/DC 220 V 3VT9300-3MJ00 3VT9300-3ML00 3VT9300-3MN00 3VT9300-3MQ00 1.981.443.00 487.00 1 3VT9300-3MF00 92.981.00 1.00 1.00 1 1 1 1 3VT9300-3MF10 379.00 1 1 1 1 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Motor tahrik mekanizmalar› Yandan tahrik motor mekanizmas› 3VT9100-3ME00 Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC • AC/DC 24 V • AC/DC 48 V • AC/DC 110 V • AC 230 V/DC 220 V 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Motor tahrik mekanizmalar› Yay kurmal› motor mekanizmas› 3VT9300-3MQ00 3VT9300-3MF10 Koruma s›n›f› IP00.00 702.443.00 1.00 702. uzunlu¤u 60 cm 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Motor tahrik mekanizmalar› Yay kurmal› motor mekanizmas› Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC • AC/DC 110 V • AC 230 V/DC 220 V 3VT9500-3MQOO 70 .00 1 3VT9500-3MNO0 3VT9500-3MQ00 1.00 1 1 fialter tipi VT630 fialter tipi VT630 fialter tipi VT630 fialter tipi VT630 Açma-kapama sayac› 3VT2 ve 3VT3 için 3VT9300-3MF00 • 110 cm kablo ile birlikte Motor mekanizmas› için kumanda uzatma kablosu 3VT2 ve 3VT3 için • 12 damarl› kablo.00 702.443. üç adet asma kilite kadar tak›labilir Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC • AC/DC 24 V fialter tipi VT250 • AC/DC 48 V fialter tipi VT250 • AC/DC 110 V fialter tipi VT250 • AC 230 V/DC 220 V fialter tipi VT250 3VT9200-3MJ00 3VT9200-3ML00 3VT9200-3MN00 3VT9200-3MQ00 702.00 487.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar) Malzeme Cinsi 3 kutuplu Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT9100-3MA00 3VT9100-3MB00 3VT9100-3MD00 3VT9100-3ME00 487.

00 148.00 1 1 1 1 • Cu/Al-Bara.00 36.00 119. kablo pabucu ve esnek bara ba¤lant›s› için (fialter teslimat› kapsam›ndad›r) fialter tipi VT250 fialter tipi VT630 Düz bara ba¤lant› parçalar› (1 tak›m = 3 adet) • Cu/Al-Bara.00 1 3VT9100-4TN30 36.00 1 • 1.2. 4.00 91.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar) Siparifl No Malzeme Cinsi 3 kutuplu Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› 3VT9100-4TA30 Bara ba¤lant› adaptörü kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için 3VT9100-4TA30 31.00 1 3VT9200-4TA30 3VT9300-4TA30 34..00 1 • Cu/Al-Bara. kablo pabucu ba¤lant›s› için 3VT9200-4ED30 Geniflletilmifl bara ba¤lant› parçalar› • Cu/Al-Bara..2.5.5.6 mm2 Cu esnek kablolar için 3VT9300-4TN30 DIN Ray adaptörü • 3VT1 flalter için 3VT9100-4PP30 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar› Bara ba¤lant› adaptörü kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için (1 tak›m = 3 adet) 3VT9200-4TA30 • Cu/Al-Bara. 4.00 41.00 1 3VT9100-4PP30 20.00 148.. kablo pabucu ba¤lant›s› için fialter tipi VT250 fialter tipi VT630 Yard›mc› iletken terminali (1 tak›m = 3 adet) 3VT9200-4EE30 3VT9300-4EE30 92.. kablo pabucu ba¤lant›s› için 3VT9300-4ED30 fialter tipi VT250 fialter tipi VT630 Geniflletilmifl bara ba¤lant› parçalar› (1 tak›m = 3 adet) 3VT9300-4EE30 3VT9200-4TN30 Kurma kolu kilitleme tertibat› 3VT9200-3HL00 71 • 3VT1 flalter için • 3VT2 flalter için • 3VT3 flalter için • 3VT4 ve 3VT5 flalter için ..00 92.. kablo pabucu ba¤lant›s› için Yard›mc› iletken terminali • 1.6 mm2 Cu esnek kablolar için fialter tipi VT250 fialter tipi VT630 3VT9200-4TN30 3VT9300-4TN30 36.00 1 3VT9100-4ED30 83.00 1 3VT9100-3HL00 3VT9200-3HL00 3VT9300-3HL00 3VT9500-3HL00 41.5.5..00 1 1 3VT9200-4ED30 3VT9300-4ED30 92..

00 7. 77 2) Boy III güç flalterleri ETU15B elektronik açt›rma ünitesi ile siparifl edilemez. .00 7. 4000 A boy II güç flalterleri standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r.00 12.977.958.893.00 9.085.00 7.00 224.32 55 55 55 55 55 55 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 3WL1120-2 .00 6.00 ‹lave Fiyat 0.568.00 2.00 6.00 3) 1.377.00 30.00 19..00 15.064.359.320.00 10.00 74.00 13.00 7.00 11.895.580.205..00 7.00 2.00 12.933.00 6.294.00 7.00 8.103.525.649.402.313.823.805.750.00 1.00 22. ETU15B Trip üniteli fiyat) 1600 2000 1600 2000 2000 2000 3200 4000 3200 4000 1600 2000 1600 2000 2000 2000 3200 4000 3200 4000 55 55 55 55 55 55 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 3WL1120-2 .626.00 18.173.00 25.00 10.696.673.646.711.353.00 12..515.747.010.00 6.36 Di¤er Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c› üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farklar› 2) 5..00 6.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi LSING Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir) 3 kutuplu aç›k tip güç flalteri 4) Siparifl No (55 ve 66 kA.00 7.982.00 16. 72 4) 630-3200 A aras›ndaki güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r.00 734.00 14.36 3WL1120-3 .00 6.32 3WL1120-3 .966.334.00 12.442.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

3 kutuplu aç›k tip
güç flalteri 4)
Siparifl No
Sabit montajl› tip 3 kutuplu flalterler (80 ve 100 kA, ETU15B Trip üniteli fiyat)

4000

4000

80
80
80
80
80
80
80
80

2000

2000

85

3WL1120-4 - - 32

4000

II

3WL1240-4 - - 31

6.701,00
7.129,00
8.021,00
11.576,00
13.581,00
16.558,00
19.379,00
25.916,00
7.926,00
8.205,00
9.594,00
13.365,00
15.090,00
16.813,00
20.819,00
22.571,00
28.097,00
29.585,00
46.098,00
60.769,00

(80 ve 100 kA çekmece dahil, ETU15B Trip üniteli fiyat)

II

4000

4000

80
80
80
80
80
80
80
80

2000

2000

85

4000

4000

3WL1120-4 - - 36

8.958,00
9.346,00
10.269,00
13.825,00
16.307,00
20.434,00
23.572,00
31.099,00
9.518,00
9.844,00
11.232,00
16.061,00
18.298,00
20.190,00
25.278,00
29.190,00
33.715,00
35.502,00
55.180,00
72.912,00

Di¤er Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c› üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farklar›
2)

0,00
224,00
734,00
1.205,00

3)

1.359,00
2.064,00
2.580,00
74.

3WL9111-0AA21-0AA0
3WL9111-0AA22-0AA0
3WL9111-0AA23-0AA0

3WL9111-0AA2.-0AA0

778,00
989,00
1.179,00

3WL9111-0AA3.-0AA0

73

650,00
823,00
981,00

(1) (2) (3) (4) Dipnotlar için lütfen sy. 72’e bak›n›z.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR
Sabit ve Çekmeceli Tip Siparifl No. ilaveleri
fialter kodunun ilk 12 basama¤›n›
Sayfa 72 ve 73’den seçiniz

Tahrik

Ön kurma yayl› elle tahrik
Mekanik kapamal›
Ön kurma yayl› elle tahrik

1. Yard.
Röle

Motor Tahrik Mekanizmas›
2. Yard.
Röle

Açt›rma Rölesi

Düflük Gerilim Bobini

2)

1

110V AC/110V DC
(Mekanik ve elekt. kapama)
230V AC/220V DC
Motor tahrikli
208-240 V AC/220-250V DC
(Mekanik ve elekt. kapama)
110-127 V AC/110-125V DC
Motor - kapama bobini
24V DC
Açt›rma Rölesi “f” F1
yok
24V DC
sürekli enerji alt›nda
30V DC
tutulabilme özelli¤i
48V DC
sayesinde, flalter kapamaya
60V DC
karfl› kilitlenebilir
110V AC/110V DC
230V AC/220V DC
Açt›rma Rölesi “f” F2
yok
24V DC
sürekli enerji alt›nda
30V DC
tutulabilme özelli¤i
sayesinde, flalter kapamaya 48V DC
60V DC
karfl› kilitlenebilir
110V AC/110V DC
230V AC/220V DC
Düflük Gerilim Rölesi
24V DC
“r” F3
30V DC
0 ya da 200 ms gecikmeye 48V DC
60V DC
ayarlanabilir
110-127V AC/110-125V DC
208-240V AC/220-250V DC
380-415V AC
48V DC
Gecikmeli Düflük Gerilim
110-127V AC/110-125V DC
Rölesi “r” F4
208-240V AC/220-250V DC
0,2 sn-3.2 sn gecikmeye
ayarlanabilir
380-415V AC

1. Yard›mc› kontak blo¤u
Yard.
Kontaklar 2. Yard›mc› kontak blo¤u

1)

Siparifl No. ‹lavesi
3WL 1... - .....-    

0,00

2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
U
M
N
P
Q
R
S
T
2
4

2NO + 2 NC
4NO + 4 NC
6NO + 2 NC
5NO + 3 NC

Birim1)2)
Fiyat›
TL / Adet

7
8

351,00
351,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
0
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
0
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
0
408,00
408,00
408,00

‹stenen aksesuarlar›n fiyatlar› standart flalter fiyat›na (S.72-73) ilave edilmelidir.
Çekmeceli flalterlerde kumanda fifli adedi kadar çekmeceli flalter için kumanda devresi prizi fiyat› (3WL9111-OAB08-0AA0)
fiyata ilave edilmelidir. Gerekli kumanda devresi prizi adedi için bknz. Sayfa 153.

Siparifl Ederken veya Sonradan ‹lave Edilebilen Aksesuarlar

Siparifl Numaras›

Aç›klamalar
Motor Mekanizmas›
(kumanda fifli, prizi ve kapama bobini hariç)

Kapama veya Açt›rma Bobini

3WL9111-0AB03-0AA0

3WL9111-0AB08-0AA0

230V AC/220V DC
110V AC/110V DC

208-240V AC/220-250V DC
Düflük Gerilim Bobini
Ani/0,2sn gecikmeli tip
380-415V AC
208-240V AC/220-250V DC
Düflük Gerilim Bobini
380-415V AC
0,2sn-3.2sn gecikmeli tip
Elektriki ON Butonu
‹lave Yard›mc› Kontakt (2NO+2NC)
Sabit ve çekmeceli flalter için kumanda devresi priz (X5, X7, X8)
Sabit ve çekmeceli flalter için kumanda devresi fifli (X5, X7, X8)
Sabit tip flalterin kumanda devresi fifli için kodlama (X5, X7, X8)
Çekmeceli fialter için kumanda devresi ara soketi
Çekmeceli flalter için kumanda fifli ve ara soketi tek parça olarak
Kapamaya haz›r kontak
Trip ihbar kontak
Yay kuruldu konta¤›
Açma kapama say›c›s›
Kap› oyma çerçevesi
*

74

208-240V AC/220-250V DC
110-127V AC/110-125V DC

**
***

3WL9111-0AF04-0AA0**
3WL9111-0AF03-0AA0**
3WL9111-0AD06-0AA0*
3WL9111-0AD05-0AA0*
3WL9111-0AE05-0AA0**
3WL9111-0AE06-0AA0**
3WL9111-0AE13-0AA0**
3WL9111-0AE14-0AA0**
3WL9111-0AJ02-0AA0***
3WL9111-0AG01-0AA0**
3WL9111-0AB01-0AA0
3WL9111-0AB03-0AA0
3WL9111-0AB07-0AA0
3WL9111-0AB08-0AA0
3WL9111-0AB18-0AA0
3WL9111-0AH01-0AA0*
3WL9111-0AH14-0AA0***
3WL9111-0AH08-0AA0***
3WL9111-0AH07-0AA0
3WL9111-0AP01-0AA0

Birim
Fiyat›
TL / Adet
1.460,00
1.460,00
351,00
351,00
560,00
560,00
1.020,00
1.020,00
161,00
408,00
109,00
90,00
109,00
135,00
230,00
216,00
135,00
160,00
415,00
287,00

X6 kumanda devresi fifl ve prizi flalterde standart olarak mevcuttur. F1 açt›rma bobini, Y1 kapama bobini ve S20 kapamaya haz›r kontak için
ilave kumanda devresi fifli ve prizi siparifl edilmesine gerek yoktur. (Bknz. flalter ba¤lant›¤› flemas›: sayfa 154).
Motor, F3 düflük gerilim bobini, F2 açt›rma bobini ve ilave yard›mc› kontak için X5 kumanda devresi fifli ve prizi ayr›ca siparifl edilmelidir.
S24 trip ihbar konta¤›, S10 elektriki on butonu ve S21 yay kuruldu kona¤› için X7 kumanda devresi fifli ve prizi gerekmektedir.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR
Sabit ve Çekmeceli Tip fialterler ‹çin Z Opsiyonlar›
fialter siparifl tam kodu sonuna “-Z” eklendikten sonra ilgili k›sa kodlar s›ralanmal›d›r.
“-Z” ‘li siparifl kodlar›
1 2 3 4 5 6 7

Aç›klamalar

K›sa
Kod

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3WL

Z

ve ilave k›sa kod(lar)

+ ...+...
“opsiyonlar›
bildiren iflaret” Z

5 Basamakl› açma kapama
say›c›s› 1)

‹lave
Fiyat
TL

C 0 1

414,00

C 1 1

161,00

C 2 2

216,00

K 0 7

334,00

(BSS = Breaker Status Sensor)
fialter Veri Sensörü

F 0 1

790,00

PROFIBUS Haberleflme
ba¤lant›s› + BSS modülü 3)

F 0 2

2.80,00

Ölçme fonksiyonlu Plus
(PROFIBUS Haberleflme
ba¤lant›s› hariç 4)

F 0 5

2.688,00

Kap› oyma çerçevesi

T 4 0

287,00

Sabit tip flalter

S 5 5

854,00

Çekmece dahil çekmeceli flalter
için

R 5 5

1.026,00

fialter çekmecesi için

R 5 6

886,00

Çekmece hariç çekmeceli flalter
için

R 5 7

140,00

Çekmeceli flalter için
konum ihbar konta¤›

R 1 5

306,00

Çekmeceli flalter için k›zak
perdesi (Shutter) asma kilit
tak›labilir

R 2 1

EMV-Filtresi

F 3 1

1.478,00

C 2 0

160,00

Elektriki ON butonu 2)
Sadece kapama bobinli flalterle
mümkündür

Kapamaya haz›r kontak (S20)
1 NO kontak

Trip ihbar konta¤› 2)
1 enversör kontak

Karfl›l›kl› mekanik kilitleme
modülü (2 m bowden kablolu
kilitleme modülü)

Boy I
Boy II
Boy III

555,00
663,00
1.070,00

Do¤ru ak›m darbe gürültülerinin
sönümlenmesi için filtre (örn.
frekans do¤rultucular› içeren
IT-fiebekelerinde oluflan gürültüler).

Yay kuruldu konta¤› 3)
1 NO kontak

75

1)

Sadece motor tahrik mekanizmal› flalterlerde mümkündür.

2)

“PROFIBUS-Haberleflmeli flalterlerde” yani Z-F02 opsiyonu ile mümkün de¤ildir.

3)

fialter çekmecesi ve çekmeceli flalterin ayr› ayr› siparifl edilmesi durumunda Z-F02 opsiyonunun
sadece çekmeceli flalterde bildirilmesi gerekir.

4)

Ölçme fonksiyonu PLUS’›n ba¤lant›s› için harici gerilim transformatörlerine ihtiyaç vard›r.

00 110.00 153.00 12.00 383.053.00 140.00 415.00 2.00 76.530.923.00 1.00 1.321. 2000A'e kadar flalterlerde veya kısa devre kesme kapasitesi 85kA olan flalterlerde 2 adet düfley bara ba¤lantı elemanı 3WL9111-0AM01-0AA0 gereklidir.00 140. 3WL çekmeceli flalter için konum ihbar konta¤› 1.00 153.00 * Kumanda devresi soketi adedi kadar 3WL9111-0AB08-0AA0 veya 3WL9111-0AB18-0AA0 ayr›ca siparifl edilmelidir.886.052.00 287.00 1.00 153.555.00 9.00 1) Boy I düfley bara ba¤lantısından kısa devre kesme kapasitesi 55 ve 66kA olan 1000A'e kadar olan flalterler için 1 adet 3WL9111-0AM01-0AA0.00 6.00 396. 76 .00 110.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi * Çekmece 1000 A Çekmece 1600 A Çekmece 2000 A Çekmece 2500 A Çekmece 3200 A Çekmece 4000 A Çekmece 4000 A Çekmece 5000 A Çekmece 6300 A Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy I I II II II II III III III I II III 3WL9212-6AD00-0AA1 2.00 172.00 510.00 3.00 415.00 110.00 204.00 529.00 204.123. Blok (6 mikro flalter) 3WL9111-0AH11-0AA0 3WL9111-0AH12-0AA0 306.00 3.00 7.00 6.00 663.00 415.020.00 110.812. Blok (3 mikro flalter) 2.00 140.00 3WL9111-0AH12-0AA0 555.070.619.00 110.00 110.00 771.00 204.

3 WL Güç flalterleriyle birlikte verilen modül maksimum nominal ak›ma tekabül etmektedir.00 427. kapak ç›kar›labilir ve her iki yandan aç›labilir 3WL9111-0AP02-0AA0 689.00 427.00 427. ETU27B ve ETU 45 için 3WL9111-0AT45-0AA0 64.00 166.00 427.00 1. fialter seçimi için sayfa 72 ve 73’e bak›n›z.00 427. ETU25B.00 427.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi 912.026. 77 .00 427.00 427.00 * ETU 25 ve üzeri flalterlerde kullan›labilir.00 3WL koruma kapa¤› (IP55) 3WL9111-0AP02-0AA0 Emniyet kilitsiz CES marka kilitli IKON marka kilitli 427.00 427.00 427. tornavida ile tahrik için 6.00 110.00 523.00 472.00 Asma kilit takmak için 2 adet fleffaf kapak (1).00 3WL9111-0BB21-0AA0 3WL elektronik trip üniteleri için mühürlenebilir kapak 3WL9111-0AT45-0AA0 ETU15B.00 Kap› oyma çerçevesi ile birlikte kullan›lmaz.00 427.35 mm delikli 2 adet kapak 3SB emniyet kilidi için 2 adet tafl›y›c› 3WL9111-0BA21-0AA0 3WL9111-0BA22-0AA0 3WL9111-0BA24-0AA0 306.00 427.00 427.00 427.

Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON WL AÇIK T‹P fiALTER HABERLEfiME SEÇENEKLER‹ Siparifl No. Programlama cihaz› (örne¤in.4. Gerilim Transformatörü 3-kutuplu Plus ölçme fonksiyonlu SENTRON WL için 380-690 V / 100 V.00 3.00 52. SENTRON güç flaltelerinin kalibrasyonu.00 38.00 787.2 m’lik kabloyla birlikte teslim edilmektedir.00 1 1 1 1 52. COM 15 veya harici CubicleBus modülleri kullan›lmad›¤›nda gereklidir. röle ç›k›fll› Dijital ç›k›fl modülü.00 995. 78 .00 787. dizüstü bilgisayar)Internet Explorer üzerinden JAVA2 VM 1.siemens. Breaker Data Adaptörü ve SENTRON güç flalterine ba¤lant› kablosu teslimat çerçevesindedir. BSS ve ETU45B ve ETU76B açma birimleri ile birlikte SENTRON güç flalteri kablolar›n› içerir. röle ç›k›fll› Dijital girifl modülü Analog ç›k›fl modülü ZSI (Zone Selective Interlocking) Selektif koruma modülü 3WL9111-0AT26-0AA0 3WL9111-0AT20-0AA0 3WL9111-0AT27-0AA0 3WL9111-0AT23-0AA0 3WL9111-0AT21-0AA0 839. COM 15.00 1 3WL9111-0AT15-0AA0 3WL9111-0AT16-0AA0 3WL9111-0AT04-0AA0 2.00 1 1 989.256.258. http://www.de/niederspannungs-schalttechnik/handbuecher adresinden ücretsiz olarak ulaflabilirsiniz. bu modülleri birbirine ba¤layan 0. ETU45B. uzunlu¤u 2 m’dir. 2) * Gerilim transformatörü ayr›ca siparifl edilmelidir. ‹ngilizce A5E0151353 BDA ve Switch ES Power ile ilgili aç›klama.003.0-01 uygulamas›yla çal›flt›r›labilir.ayarlabilen.00 1 1 1 Profibus iletiflim yenileme kiti. Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu CubicleBUS Modülleri1) Döner kodlama anahtarl› dijital ç›k›fl modülü.00 30. COM 15 Profibus Modülü fialter Durum Sensörü (BSS) Gerilim Transformatörsüz Plus Ölçme Fonksiyonu2 CubicleBUS modülleri ve ölçme fonksiyonlar› gibi tüm haberleflme bileflenleri.5 3WL9111-0BB68-0AA0 Donan›m Eklenmesi ve Yedek Parçalar 3WL9 111-0AT16-0AA0 Profibus ekleme kiti 3WL9111-0AT12-0AA0 3.00 1 1 1 1 1 Parametreleme Kumanda ve ‹zleme Cihazlar› 3WL9 111-0AT23-0AA0 Güç flalteri veri adaptörü (BDA Plus) 3WL9111-0AT33-0AA0 4. 3WL911-0AT33-0AA0 Haberleflme Aksesuar› CubicleBUS Modülleri için kullan›ma haz›r ba¤lant› kablolalar› 3WL9 111-0AT15-0AA0 COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 0. izlenmesi ve teflhis edilmesi. devreye alma.00 1 Local interface vas›tas›yla. ETU55B ve ETU76B açt›rma üniteleri ile kullan›l›r.00 1.00 1 3WL9111-0BC21-0AA0 89. Ethernet/Intranet/Internet ba¤lant›s› için ek Ethernet arabirimine sahiptir.00 585.00 1 27. yerlefltirme.00 34. CLASS 0.464. Güç flalterine ba¤lant› için daha uzun bir kablo gereklidir.725.2 m COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 1 m COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 2 m COM 15’siz SENTRON WL ba¤lant›s› için 2 m 3WL9111-0BC04-0AA0 3WL9111-0BC02-0AA0 3WL9111-0BC03-0AA0 3WL9111-0BC05-0AA0 Haberleflme Çözümleri için SENTRON El Kitab› SENTRON güç flalterlerinin haberleflme fonksiyonlar›n›n Almanca A5E0151347 detayl› aç›klamas›. ba¤lama. iflletilmesi. 1) Her CubicleBUS modülü. BDA Plus 3WL fialter Ba¤lant› Kablosu BDA Plus’u devre kesici SENTRON WL flalterinin x8 konnektörüne ba¤layan ba¤lant› kablosudur.

00 3.129. IEC 439. 2) Kullan›lacak 3) Kumanda 1.460.00 109.00 216. her bir 3VL veya 3VT flalter için gerekli olan aksesuarlar için afla¤›daki listeyi inceleyiniz. flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye al›n›p ç›kar›lmas›n› sa¤lar. açt›rma bobini kapamaya haz›r kontak ve trip ihbar konta¤› içerdi¤inden ayr›ca bir aksesuar siparifl edilmemesi gerekir. VL 1250 ve VL 1600 fialterler için) a) Motor mekanizmas› 220 VAC b) 3VL9800-2AE00 x 1 adet c) 3SB3400-0K x 1 adet 2HS(1N0+1NC) + 1AS (1N0) Yard. seçme flalteri durum gösterge lambalar› ile birlikte. + Alarm Kontak (1NC) ‹lave Kontak Eleman› 2HS(1N0+1NC) + 1AS (1N0) Yard.00 fiebeke ve generatör flalterinin. CE. 3VL fialterlerinin 3WX3666-7JC00 ile kullan›lmas› için gerekli yard›mc› donan›mlar Motor Mekanizmas› + Alarm Kontak + ‹lave Kontak Eleman› Grup 1 Grup 2 (VL 160X. Malzeme Cinsi 3WX3666-7J.00 135.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi fiEBEKE-GENERATOR OTOMAT‹K TRANSFER PANOSU Siparifl No. . Zaman röleleri.00 90. + Alarm Kontak (1NC) ‹lave Kontak Eleman› 3VT için gerekli yard›mc› aksesuarlar fialter Tipi 3VT1 3VT2 3VT3 3VT4 ve 3VT5 79 Motor 3VT9100-3M_00 3VT9200-3M_00 3VT9300-3M_00 3VT9500-3M_00 Yard›mc› Kontak 3VT9100-2AB10x2 3VT9200-2AF10 3VT9300-2AF10 3VT9500-2AF10 Alarm Kontak 3VT9100-2AH10 3VT9300-2AH10 3VT9300-2AH10 motorla birlikte 1 adet gelmektedir.625. VL 160 ve VL 250 fialterler için) a) Motor mekanizmas› 220 VAC b) 3VL9400-2AD00 x 1 adet c) 3SB3400-0K x 1 adet (VL 630.750. gerilimi 220V AC’dir.00 1 3VL1-3VL8 için 2) 3VT1-3VT5 için 2) 3WX3666-7JC003) 2.00 351.00 351. TS 3367. Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3WX3666-7JA003) 2.00 109. VL 800.00 Sayfa 82’deki 3WT fialter Kodlar› motor.00 1 1) Kullan›lacak her bir 3WL veya 3WT flalter için gerekli olan aksesuarlar için afla¤›daki listeyi inceleyiniz.

Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON KORUMA. SENTRON 3 VT kompakt güç flalterleri 3. Kablo uzunlu¤u 1..8 m. 64 MB Ram .) • MODBUS RTU üzerinden enerji yönetim sistemlerine ba¤lanabilme imkan› • Ayarlanabilir zaman aral›klar›nda jeneratörü test edebilme imkan› Afla¤›daki SENTRON ürünleriyle uyumludur: 1.518.506.00 1 .70V • Nominal gerilim ayar aral›¤› : AC100.ba¤lant› ara birimi (RS232 seriell) .Jeneratör gibi enerji kaynaklar› aras›nda seçim yap›labildi¤inden çok yönlü kullan›m imkan› • SENTRON ATC SOFTWARE (program›) sayesinde kolayca programlanabilir (Opsiyonel) (Cihaz programlanmas› cihaz›n üzerinden yap›labilmektedir.240V. SENTRON 3 WT kompakt güç flalterleri Malzeme Cinsi SENTRON ATC 5300 Siparifl No.Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7 Malzeme Cinsi SENTRON SOFTWARE ATC 80 Siparifl No.fiebeke..CD sürücü .60Hz • DC 9. Bu cihaz sayesinde alçak gerilim enerji da¤›t›m›n›zda iki besleme kayna¤› aras›nda otomatik veya manuel transfer yap›labilmektedir... SENTRON 3 VL kompakt güç flalterleri 2. Bilgisayar veya kumanda cihaz›na ba¤lant› için kablo dahil. SENTRON SOFTWARE ATC • Software ve el kitab› dahil CD • Hard-ve Software gereksinimleri: .690V SENTRON SOFTWARE ATC Parametrelendirme ve uzaktan kumanda için bilgisayar program›. Software gerektirmemektedir. fiebeke .COM . SENTRON 3 WL kompakt güç flalterleri 4..Pentium.00 1 • Kompakt pano tipi 144x144x96 mm • Vidal› klemens ba¤lant› • AC/DC gerilim beslemesi • AC 220. ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C‹HAZLARI SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz› SENTRON ATC 5300 cihaz› iki adet motorlu flalterle birlikte otomatik flebeke jeneratör transfer sistemini meydana getirir. SENTRON ATC 5300 • Kullan›m kolayl›¤› sunan LED gösterge sayesinde ölçüm de¤erlerinin hassas bir flekilde ayarlanmas› ve gösterilmesi • fiebeke ... Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3KC9000-8TL70 1. 45.. Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3KC9000-8TL30 4.Jeneratör veya Jeneratör .

3VT2 ve 3VT3 .“1 NC” 3VT4 VE 3VT5 .“2 NC” Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO” Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO” Motor mekanizması 3WL1 Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC” Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO” Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO” Açtırma bobini F1 Kapama bobini Y1 Motor mekanizması 3WT8 Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC” Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO” Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO” Açtırma bobini F1 Kapama bobini Y1 Motor mekanizması .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON ATC5300 fiebeke Jeneratör Otomatik Kumanda Cihazının Siemens flalterlerle kullanılması için gerekli malzemeler 81 fialter Tipi 3VL Gerekli Aksesuarlar Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC” Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO” Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO” Motor mekanizması 3VT Yardımcı kontak (kilitleme için ) – 3VT1 .

1) 800 .Trip ihbar konta¤› 4.Kap› oyma çerçevesi ETU 35WT ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi: LSI koruma L: IR 0.00 18.Motor 2.320.00 12. 82 2) 800 .00 7.00 6. 4000 A sabit tip güç flalteri standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r. Çekmeceli tip 3 kutuplu flalterler 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 3800 55 55 55 66 66 66 66 66 * Yukar›da bildirilen 6 adet aksesuar flalter fiyat›na dahildir. maks..525.00 * Yukar›da bildirilen 6 adet aksesuar flalter fiyat›na dahildir.4 .646.00 30.010.103..442.Açt›rma ve kapama bobini 3.00 12.3200 A aras› 3WT8 sabit tip güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r.4000 A Sabit tipte 3 kutuplu 2 Boy ile AC 500 V’da 66kA k›sa devre açma kapasitesine kadar 50 C’ye kadar nominal ak›m ile yüklenebilme imkan› LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart Afla¤›daki aksesuarlar›n tümü flalter fiyat›na dahildir 1.00 7. . ** Çekmeceli flalterde ayr›ca shutter fiyata dahildir.. 1.. 3800 A çekmeceli tip güç flalteri standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r.00 22.966.2NO + 2NC ve enversör kontak 6. 12 x In. td 0 .3200 A aras› 3WT8 çekmeceli tip güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r.805.00 15.00 10.673.00 8.00 19.568.895.0 x In S: Id 1.711. 400 msn 20ln.893.313. 50kA I : li Termik haf›za on/off yap›labilir Faz kayb› duyarl›l›¤› tsd 20 msn (M) ayarlanabilir Ak›m de¤erini gösteren arkadan ›fl›kl› LCD göstergesi Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkan› Sabit tip 3 kutuplu aç›k tip güç flalteri 1) Siparifl No (55 ve 66 kA) 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 55 55 55 66 66 66 66 66 3WT8080-5UA70-0AA2* 3WT8100-5UA70-0AA2* 3WT8120-5UA70-0AA2* 3WT8161-5UA70-0AA2* 3WT8202-5UA70-0AA2* 3WT8252-5UA70-0AA2* 3WT8322-5UA70-0AA2* 3WT8402-5UA72-0AA2* 6.00 3WT8080-5UA74-5AB2** 3WT8100-5UA74-5AB2** 3WT8120-5UA74-5AB2** 3WT8161-5UA74-5AB2** 3WT8202-5UA74-5AB2** 3WT8252-5UA74-5AB2** 3WT8322-5UA74-5AB2** 3WT8402-5UA76-5AB2** 7.377.00 16..933.00 25.25 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON 3WT SER‹S‹ AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 4000 A’e KADAR Nominal iflletme k›sa devre açma kapasitesi lcs lcu Nominal iflletme gerilimi AC 500 V Nominal iflletme ak›m› 400 .Kapamaya haz›r göstergesi ve konta¤› 5..

her flalter için ilave birer adet bowden kablosu ayr›ca siparifl edilmelidir.2sn gecikmeli tip Düflük Gerilim Bobini 0.00 .753.2sn-3.00 1. 2m. Açt›r›c› Bobin Düflük Gerilim Bobini Ani/0. Siparifl Numaras› 220-240V AC/220-250V DC 220-240V AC/220-250V DC 380-415V AC 220-240V AC 380-415V AC 220-240V AC/220-250V DC 2 enversör Sabit tip flalter için çekmeceli tip flalter için 3WT9851-1JK00 3WT9853-1JK00 3WT9853-1JM00 3WT9854-1JK00 3WT9854-1JM00 3WT9832-1JK00 3WT9816-1CE00 3WT9825-1JC00 3WT9827-1JA00 3WT9866-3JA00* 3WT9866-4JA00* 3WT9866-8JA00** * Herbir flalter için bir adet siparifl edilmelidir.00 854.00 2.00 4.) 3 kutuplu 400 .00 1.020.2sn gecikmeli tip Motor mekanizmas› ‹lave yard›mc› kontak Kumanda Devresi Soketi (Sabit Tip) Kumanda Devresi Soketi (Çekmeceli Tip) Mekanik Kilitleme Modülü Mekanik Kilitleme Modülü ‹lave Bowden Kablosu 2m. 3WT8 sabit tip güç flalterini çekmeceli tip güç flalterine dönüfltürme seti.00 643.00 560.00 961.00 166. 2500 3200 3800 3WT9883-2AC10** 3WT9883-4AC10** 3WT9883-6AC10** 3WT9883-7AC10** 3WT9883-8BC20** 1.00 1.. 3 kutuplu Sabit tip flalteri çekmeceli flaltere dönüfltürmek için Sabit tip flalteri çekmeceli flaltere dönüfltürmek için 3WT9888-0GA00 3WT9888-0KA00 486.00 102.648.. 1250 1600 2000 .00 1.00 381. bowden kablosu dahildir.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON 3WT SER‹S‹ AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 4000 A’e KADAR 3 kutuplu aç›k tip güç flalteri Çekmecesi 2) Siparifl No 3WT8 fialter için Çekmece (Çekmeceli flaltere dönüfltürme seti ayr›ca siparifl edilmelidir. Birim Fiyat› TL / Adet 351. ** Üç flalteri birbiriyle mekaniki olarak kilitlemek için.446..334.00 ** 2 adet kumanda devresi ba¤lant› soketi fiyata dahildir.808..00 126.00 560.020.00 Sonradan ilave edilebilen ve yedek parça olarak siparifl edilebilen aksesuarlar Aç›klamalar 3WT9866-3JA00 3WT9851-1JK00 83 Kapama Bobini veya 2.00 3.460.

00 149.00 714.00 2.00 5.00 479.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .00 1 1 1 1 1 1 1 3KX3517-3AA 3KX3527-3AA 3KX3557-3AA 3KX3561-0AA00 59.00 459. ‹zolasyon gerilimi: 1000 VAC 2500VDC Kullan›m s›n›flar›: 3KA71..280.00 3.784. 32 45 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3KA71 11-3AA00 3KA71 12-3AA00 3KA71 13-3AA00 3KA71 14-3AA00 3KA71 15-3AA00 3KA71 16-3AA00 3KA71 21-3AA00 3KA71 22-3AA00 3KA71 23-3AA00 3KA71 31-3AA00 3KA71 32-3AA00 3KA71 41-3AA00 3KA71 51-3AA00 3KA71 52-3AA00 3KA71 53-3AA00 3KA71 54-3AA00 3KA71 55-3AA00 3KA71 56-3AA00 3KA71 57-3AA00 Not: Do¤rudan tahrik mekanizmas› veya kap›dan tahrik mekanizmas› ayr›ca siparifl edilmelidir.00 4.00 1.00 255.982.00 1 1 3SB1400-0A 10.00 319.982.498.) 3KL5030 için 3KL5040/3KL52/3KL53 için 3KL55/57 için 3KL61 / 3KL62 için Faz Ay›r›c› Plaka (1 Tak›m = 5 Adet) 3KL5030/3KL5040/3KL52/3KL53 3KL55/3KL57 Yard›mc› Kontak Eleman› (1 NO + 1 NC) * Bu kesicilerde.502.238 6. 84 192.00 225.00 204. ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapakl›.00 3. 3KL5 Sigortal› Yük Kesici Aksesuarlar› Sigorta Kapa¤› (Sadece aç›k durumdayken kilitleme kalkar ve sökülebilir.00 88. Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri Yayl› Mandal Mekanizmas› ile Elle Tahrik 3KL5230-1EB01 Yeni Boy: 00* Boy: 00* Boy: 00* Kap› kilitlemeli tahrik mekanizmas› Boy: 1* asma kilit takilabilir siyah mandal Boy: 2* Boy: 3* ve uzatma mili ile birlikte Boy: 3 ve 21) 63 125 160 250 400 630 8001) 3KL5030-1GB01 3KL5230-1GB01 3KL5330-1GB01 3KL5530-1GB01 3KL5730-1GB01 3KL6130-1GB00 3KL6230-1GB02 394. 3NA6 NH-B›çakl› sigorta buflonlar› da kullan›labilir.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON 3K T‹P‹ S‹GORTALI ve S‹GORTASIZ YÜK AYRICILAR Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) Siparifl No.. 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› (Sigortas›z) 3Kutuplu: EN60493-IEC439 Yük alt›nda açma kapama yap›labilir.00 1 1) SITOR 3NE sigortalar ile kullan›labilir.00 2.00 1 1 1 1 3KX3507-0AA01 3KX3557-0AA01 45.00 6.284.00 192.00 262. AC21A AC22A AC23A OFF Pozisyonunda 3 asma kilide kadar tak›labilir.421.00 1.00 3. yeni tip.00 211.00 2.019.033.260.00 830.00 76.00 383.00 557.

00 33.00 1 1 1 1 1 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› için Üst Klemens Kapa¤› 3KA71 1 için 3KA71 2 için 3KA71 3 için 3KA71 4 için 3KA71 5 için.00 25. enversör flalter oluflturma seti için 3KX7141-2AB00 3KX7142-2AB00 3KX7141-4AA00 3KX7142-4AA00 3KX7141-6AA00 3KX7142-6AA00 3KX7143-5AA00 3KX7144-5AA00 26.00 43. 1250A’e kadar 3KA71 5 1600-3150A aras›nda 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› için Ana Kontak Örtü Plakas› 3KA71 1 için 3KA71 2 için 3KA71 3 için 3KA71 4 için 3KA71 5 için 85 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON 3K T‹P‹ S‹GORTALI ve S‹GORTASIZ YÜK AYRICILAR 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› için Do¤rudan Tahrik Mekanizmas› (Ana kontak örtü kapa¤› ile birlikte) 3KA71 1 için 3KA71 2 için 3KA71 3 için 3KA71 4 için 3KA71 5 için.00 64.00 27.00 192.00 33.00 204.00 37. 3KA714 için 2NO + 2NC .00 1 1 Not: Özel tipler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz. 3KA711 ve 3KA712 için 1NO + 1NC . 1250A’e kadar 3KA71 5 1600-3150A aras›nda 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› için Alt Klemens Kapa¤› 3KA71 1 için 3KA71 2 için 3KA71 3 için 3KA71 4 için 3KA71 5 için.00 1 1 1 1 1 1 3KX71 12-2AA00 3KX71 12-4AA00 3KX71 12-5AA00 3KX71 12-5CA00 45. 3KA713 ve 3KA715 için 1NO + 1NC .00 28.00 71. 3KA71 Yük ay›r›c›lar› için mil uzatma parçalar› 400mm.00 344.00 38.00 48. 1250A’e kadar 3KA71 5 1600-3150A aras›nda 3KX71 15-1AA00 3KX71 15-2AA00 3KX71 15-3AA00 3KX71 15-4AA00 3KX71 15-5AA00 3KX71 15-5CA00 39.00 34.00 48.00 1 1 1 1 1 3KX7116-2AD00 3KX7116-5AD00 28.00 1 1 1 1 3KA 71 Yük Ay›r›c›s› için Kap›’dan Tahrik Mekanizmas› 3KA71 1 ve 3KA71 2 için 3KA71 3 ve 3KA71 4 için 3KA71 5 için. 3KA711 ve 3KA712 için 2NO + 2NC .00 112.00 97.00 59.00 28.00 84.00 59.00 1 1 1 1 1 1 3KX71 33-1AA00 3KX71 33-2AA00 3KX71 33-3AA00 3KX71 33-4AA00 3KX71 33-5AA00 23. 8 mm kare 3KA711 ve 3KA712 için 400mm.00 40.00 581. 3KA714 için 1NO + 1NC .00 446. 12 mm kare 3KA71 3/4/5/6 için 3KA71 Yük ay›r›c›lar› için yard›mc› kontaklar 1NO + 1NC . 1250A’e kadar 3KA71 5 1600-3150A aras›nda 3KA 71 Yük Ay›r›c›lar› ile Envensör fialter Oluflturma Seti (2 adet 3KA71 Yük Ay›r›c›s›n›n Yanyana Montaj› ile) I-0-II Pano Kap›s› Tahrik Mekanizmas› dahil (flalterler fiyata dahil de¤ildir) 3KA71 2 için 3KA71 31 için 3KA71 32 ve 3KA71 4 için 3KA71 5 için 1250A’e kadar 3KA71 5 için 1600-3150A aras›nda 3KX71 21-2AA00 3KX71 21-3AA00 3KX71 21-4AA00 3KX71 21-5AA00 3KX71 21-5CA00 339.00 45.00 1 1 1 1 1 1 3KX71 31-1AB00 3KX71 31-2AB00 3KX71 31-3AB00 3KX71 31-4AB00 3KX71 31-5AB00 3KX71 31-5CB00 23.00 1 1 1 1 1 1 1 1 3KX71 31-1AA00 3KX71 31-2AA00 3KX71 31-3AA00 3KX71 31-4AA00 3KX71 31-5AA00 3KX71 31-5CA00 23.00 28.00 778.00 71. enversör flalter oluflturma seti için 2NO + 2NC .00 38.00 97.00 48.00 97. 3KA713 ve 3KA715 için 2NO + 2NC .00 25.

.00 1 1 1 1 1 1 3NP1123-1BC20 3NP1133-1BC10 3NP1133-1BC20 3NP1143-1BC10 3NP1153-1BC10 3NP1163-1BC10 280.00 1 1 1 1 1 .00 1 1 1 NH000 NH00 NH1 NH2 NH3 3NP1923-1DA00 3NP1933-1DA00 3NP1943-1DA00 3NP1953-1DA00 3NP1963-1DA00 3NP1 Örtü Plakalar› 3NP 1123 için 3NP 1133 için 3NP 1143 için 3NP 1153 için 3NP 1163 için 86 55.00 177. Di¤er NH- B›çakl› sigorta buflonlar› sayfa 19’da mevcuttur.00 1 1 1 1 1 1 Boy Siparifl No.00 663.00 22.00 57.00 242. ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapakl›. 3NA6 NH-B›çakl› sigorta buflonlar› da kullan›labilir.00 47. Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3NP1123-1CA20 3NP1133-1CA10 3NP1133-1CA20 3NP1143-1DA10 3NP1153-1DA10 3NP1163-1DA10 129. Bara Sistemlerine Tak›labilen Tip Bara ortas› mesafe 60 mm 12 mm’den 30 mm’ye kadar bara enleri 5 ile 10 mm kal›nl›¤›nda baralar için 160 160 160 250 400 630 Üstten veya alttan Blok Klemensli ba¤lant› Üstten veya alttan Yass› ba¤lant› Üstten veya alttan Blok Klemensli ba¤lant› Üstten veya alttan yass› ba¤lant› Üstten veya alttan yass› ba¤lant› Üstten veya alttan yass› ba¤lant› 000 1)2) 00 ve 0002) 00 ve 0002) 1 ve 02) 2 ve 12) 3 ve 22) 1) 125 ve 160 A sadece 21 mm geniflli¤e sahip 3NA3832-8 (125A) ve 3NA3836-8 (160 A) sigortalar ile mümkündür. • Dahili ak›m yollar›na müdahale etmeden kablo ç›k›fl› alt veya üst olarak ayarlanabilir.00 393.00 22.00 143.00 829.00 Yard›mc› Kontak Eleman› 1C/0 (Enversör) 3NP1923-1EA00 3NP1923-1DA00 3NA3832-8 3NA3836-8 Yükseklik x Genifllik (mm) 215x130 215x130 375x220 375x220 375x290 14.00 1 1 1 Standart DIN Ray adaptörü NH000 için NH00 için NH1 için 3NP1923-1EA00 3NP1933-1EB00 3NP1943-1EB00 19.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi SENTRON 3NP1 T‹P‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALI YÜK KES‹C‹LER‹ 3NP1 tipi NH-B›çakl› Sigortal› yük kesicileri Anma Ak›m› (A) En önemli ürün özelliklerine genel bir bak›fl • Bafltan sona tüm boylar için blok klemens ba¤lant›s› mevcuttur • Yuvarlak iletken ve izoleli bara ba¤lant›s› mümkün • Bafltan sona sigorta denetimi mümkün • Eklenebilir busbar tutucular • Busbar kal›nl›¤›n›n 5/10 mm olarak de¤ifltirilmesi durumunda parça ç›kart›lmas›na veya k›r›lmas›na gerek yoktur. • De¤iflik sistem flartlar›na ve taban kaideli ve kaidesiz olan busbar sistemlerine mükemmel uyum için örtü plakalar› • Arkadan ba¤lant› yap›lmas›nda da dokunmaya karfl› koruma • Sigortalar›n kilitleme pimi sayesinde dokunmaks›z›n ç›kart›lma imkan› • Tüm cihazlar›n mühürlenmesi ve kilitlenmesi mümkündür.00 22.00 688.00 1.00 47.00 55. 3NP1 Tipi Yük Kesici Aksesuarlar› 21 mm Geniflli¤e Sahip NH-B›çakl› Sigorta Buflonlar› 125 A 160 A 3NP1940-1FA00 000 000 1 1 NH000 için NH00 için NH1-NH3 için 3NP1920-1FA00 3NP1930-1FA00 3NP1940-1FA00 32.00 280..211. 000 1)2) 00 ve 0002) 00 ve 0002) 1 ve 02) 2 ve 12) 3 ve 22) Ba¤lant› Tipi Önden ve Dipten Tespitli Tip Alttan veya üstten ba¤lant› mümkün 160 160 160 250 400 630 Blok Klemensli ba¤lant› Yass› Ba¤lant› Blok Klemens Yass› Ba¤lant› Yass› Ba¤lant› Yass› Ba¤lant› 3NP1.00 493. yeni tip.00 32.00 32. 2) Bu kesicilerde.

00 95. 5 10.Toplam kay›plar < 0.2 4RB5400-5AB40 4RB5500-5AB40 4RB5400-5AB45 4RB5500-5AB45 4RB5600-5AB45 4RB5400-5AB52 4RB6400-3EA50 4RB6500-3EA50 4RB6400-3EE50 4RB6500-3EE50 4RB6560-3EE50 4RB6400-3FC50 809.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 888.3 46 23.00 331.6 14.7 20 25 30 8. Birim Adet Fiyat› / TL/Adet Kutu Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri IEC 831-1+2.5 2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Kondansatör Tipi Güç Gerilim Güç (kVAr) (V) (kVAr) 400VAC Eski Siparifl No.3 10 15 20 25 30 10 6. Ortam S›cakl›¤› 55°C .130. ** Deflarj bobini uygulamas›nda deflarj direnci kullan›m›na gerek yoktur..Max. 4RB5.Silindirik kuru tip 440 .00 370.00 370.00 388.Entegre koruma sigortas› .00 874.2.00 4RB2015-3EA50 57.5 4RB2.5 17.00 366. 400 415 400 400 400 440 440 440 440 440 440 480 480 480 480 480 480 525 525 525 525 525 525 Trifaze Ba¤lant›l›.7 10. Ortam s›cakl›¤› 55°C .130.00 213.7 23.Reçineli Tip .2 15 25 28. ** Otomatik kompanzasyon uygulamalar›nda anahtarlama s›kl›¤›n›n 60 sn’nin alt›nda olmas› gerekti¤inde deflarj dirençleri yerine deflarj bobini kullan›lmal›d›r.Entegre koruma sigortas› .2 10.7 12.5 20 25 7. Yeni Siparifl No.4 21.00 825. Ortam S›cakl›¤› 55°C ..Max.4 11.Güç kayb› < 0.5 .00 360.100.Montaj flekli: dikey 230 230 230 230 0.5 . .Afl›r› ak›m ›max: 1.000 saat ömür 400 (temp class -40D / temp class -40C) 400 .45 W/kVAR .5 * ›n 440 .4 11.00 445.00 955.7 11. 50 Hz MKK Tip-PhaseCap .00 74.5 5 6 8.00 1 1 1 1 1 - 4RB2017-5AA40 4RB2033-5AA42 4RB2017-5AA23 4RB2025-5AA23 4RB2017-1EA50 4RB2033-1EB50 4RB2017-1CD50 4RB2025-1CD50 1 1 1 1 1 .00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 50 40 50 56 40 33 41.00 63.00 360.00 512.5 20.00 478.1.45W/kvar . 87 52.00 898.00 4RB2100-3EA50 182.7 2.Max.Silindir kuru tip .4 12..Montaj flekli: dikey 4RB2.45W/kvar 525 .3* In ..Afl›r› ak›m Imax: 1.100.Montaj flekli: dikey Trifaze Ba¤lant›l›.SIGUT klemensler . EN60831-1+2 Trifaze Ba¤lant›l›. Monofaze Ba¤lant›l›.00 519.000 saat ömür . 50 Hz MKK Tip-High Density 400 .000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C) .000 / 180.Inrush ak›m› Is: 300* IR 400 440 . 50 Hz MKP Tip .5 kVAR kondansatörler kapaks›z sevk edilir.000 / 180.Deflarj dirençleri beraberinde** 4RB5.Silindirik yumuflak reçine emdirilmifl 400 .5 ve 5 kVAR jak ba¤lant›l› .Montaj flekli: iste¤e ba¤l› dikey veya yatay fiebeke kalitesi kötü harmonikli sistemler veya reaktörlerle kullan›m için 440V ve üzeri kondansatör kullan›lmal›d›r.00 512.5 5 10 - 4RB2010-5AB40 4RB2015-5AB40 4RB2025-5AB40 4RB2050-5AB40 4RB2100-5AB40 4RB2010-3EA50 51.00 468.5 1 1.00 4RB2025-3EA50 71.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C) . 50 Hz MKP Tip-Phicap 400 .2.5 12.5 14.00 365.3 8.000 / 135.00 242.00 453.4 17.00 370.4 4RB5083-5AB52 4RB5104-5AB42 4RB5150-5AB45 4RB5200-5AB40 4RB5250-5AB40 4RB5075-5AB45 4RB5150-5AB47 4RB5142-5AB45 4RB5150-5AB45 4RB5250-5AB45 4RB5282-5AB45 4RB5150-5AB52 4RB5150-5AB47 4RB5200-5AB52 4RB5200-5AB47 4RB5300-5AB52 4RB5300-5AB47 4RB5083-5AB52 4RB5100-5AB52 4RB5150-5AB52 4RB5200-5AB52 4RB5250-5AB52 4RB5300-5AB52 4RB5083-3FC50 4RB5104-3EB50 4RB5150-3EE50 4RB5200-3EA50 4RB5250-3EA50 4RB5075-3EE50 4RB5150-3EJ50 4RB5142-3EE50 4RB5150-3EE50 4RB5250-3EE50 4RB5281-3EE50 4RB5150-3FC50 4RB5150-3EJ50 4RB5200-3FC50 4RB5200-3EJ50 4RB5300-3FC50 4RB5300-3EJ50 4RB5083-3FC50 4RB5100-3FC50 4RB5150-3FC50 4RB5200-3FC50 4RB5250-3FC50 4RB5300-3FC50 213.Deflarj dirençleri beraberinde** .6 14.Toplam kay›plar <0.00 336.00 .00 501.1 12.Inrush ak›m› Is: 300* IR .00 468.Deflarj dirençleri beraberinde . * 690V.00 4RB2050-3EA50 93. 800V nominal gerilime sahip kondansatörler için firmam›zla iletiflime geçiniz.Inrush ak›m› Is: 300* IR 400 .00 365.5 15 16.

334.00 1 1 1 1 1 reaktör oran› %14.00 2.25 12.In 7 7 7 7 7 6.00 861. fr = 210 Hz ILineer = 2. Kondansatör Klemens Kapa¤› (Koruma s›n›f› IP55) PhaseCap için 121 mm.25 12.5 25 50 100 4EP3701-2TE00 4EP4001-1TE00 4EP4401-3TE00 4EU2732-5TE08-0AA0 4EU3632-4TE08-0AA0 640. Siparifl No.00 778.5 25 50 100 4EP3801-1TE00 4EP4001-0TE00 4EP4401-4TE00 4EU3032-5TE08-0AA0 4EU3632-3TE08-0AA0 773..00 1 1 * Kablo rakorlar› klemens kapa¤› sipariflleri kapsam›nda de¤ildir. Kondansatör boyutlar› için lütfen sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.00 THD V oran› %8’lere kadar.66 0.10 1.00 1.5 kVAR 15 kVAR 25 kVAR 30 kVAR 50 kVAR 60 kVAR 690 AC V 21 kVAR 42 kVAR 84 kVAR S00 S0 S3 1NO+1NC 1NO 1NO Not: Bu ürünlerde 1 saatteki ( h-1) anahtarlama s›kl›¤›.5 ve 5 kVAR’l›k gruplar için 10 kVAR’l›k gruplar için Kondansatör Muhafaza Kutusu (Koruma S›n›f› IP55) Phicap ve PhaseCap kondansatörler için 12.00 1 1 1 4RX9122 4RX9142 4RB9300-0BA00 4RB9300-0CA00 55.63 3. Aç›klama 4AJ9903-2YC Birim Adet Fiyat› / TL / Adet Kutu Deflarj Bobini Kondansatörün h›zl› deflarj› için Deflarj bobini (t<10sn) 4AJ9903-2YC (50 kVAR’ a kadar gruplar›n deflarj› için 1 adet 50-100 kVAR’l›k gruplar için 2 adet deflarj bobini kullan›lmal›d›r).18.83 6. Malzeme Cinsi Boy Yard›mc› Kontak Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu SIRIUS 3R SER‹S‹ 3RT16 KONDANSATÖR KONTAKTÖRLER‹ 3RT1647-1AP01 230 AC V 7. çapl› kondansatörler için Klemens Kapa¤› Rakor No PG16* Rakor No PG21* 4RX9151 4RX9152 4RB9316-0CA00 4RB9321-0CA00 28. fr = 189 Hz ILineer = 1.252.67 5.00 1.00 1 1 1 1 1 4EU3.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi ALÇAK GER‹L‹M GÜÇ KONDANSATÖRLER‹ AKSESUARLARI Eski Siparifl Yeni No.211.61 0.14 3. 3RT1617 de : Saatte 180 defa 3RT1627 de : Saatte 100 defa 3RT1647 de : Saatte 100 defa 88 3RT 1617-1AP03 3RT 1627-1AP01 3RT 1647-1AP01 142.00 1 1 1 .31 6.133. 63.In 5.00 27.966.67 4.38 6.00 THD V oran› %8’lere kadar.9 2.00 2.00 20.15 1.00 245.25 12. PhiCap için 1 .00 1 Not: Deflarj bobini kulan›lmas› durumunda deflarj direncine gerek yoktur. çapl› kondansatörler için 142 mm.00 35.00 566.In 14 14 14 14 14 13.00 3.32 1.3 6.00 1.00 1. Ayr›ca siparifl edilmelidir.5 25 50 100 4EP3900-7TE00 4EP4300-6TE00 4EU2732-0TE08-4CA0 4EU3032-0TE08-0AA0 4EU3931-1TE80-0A 922. fr = 134 Hz ILineer = 1.4.00 943.497.5 kVAR’l›k kondansatörlere kadar 20-30 kVAR’l›k kondansatörler için Muhafaza Kutusu Malzeme Cinsi p [%] Qc L [mH] [kVAR] Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu HARMON‹K REAKTÖRLER‹ reaktör oran› %5.5 kVAR 15 kVAR 30 kVAR 400 AC V 500 AC V 12.076.00 1 1 4RX9150 4RX9153 4RX9154 4RB9313-0AF00 4RB9316-0AG00 4RB9321-0AH00 15.00 819.00 1.22 0.5 kVAR’l›k gruplar için 2.67 5.00 1 1 1 1 1 reaktör oran› %7.994.1.00 75.67 5.53 0.76 0.67 5.77.67 THD V oran› %8’lere kadar.

TSM-LC Modülü ile 200 kvar’a kadar güç kondansatörleri yaklafl›k 5 milisaniye içerisinde ihtiyaç duyuldu¤u kadar devreye al›n›p ç›kart›labilir.00 1 450.. kademe bafl›na iki adet gereklidir. Özellikler : • Tristör kumanda devresi modüle entegredir.300. kendi kendine denetimli.00 1 Not : Kompanzasyon rölesi olarak transistör ç›k›fll› tip kullan›lmal›d›r.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi D‹NAM‹K KOMPANZASYON UYGULAMALARI ‹Ç‹N TR‹STÖR MODÜLLER‹ (H›zl› devreye girip ç›kan endüktif yükler için) TSM . • Reaksiyon süresi 5 milisaniyedir.. 200 kvar’a kadar kapasitif yükler için tristörlü anahtarlama eleman›d›r. Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Tip Gerilim 50 Hz’de Ç›k›fl Gücü (kvar) Siparifl No TSM-LC25 TSM-LC50 400 400 25 50 B44066-T0025E402 B44066-T0050E402 2. kademe bafl›na bir adet gereklidir. EW22 89 ..LC Modülü : Elektronik kontrollü. • Gerilim. TSM-HV. BD-100 Ak›m S›n›rlay›c› Reaktör B44066-T0100-E400 25 kvar veya 50 kvar kademelerde kullan›m için.00 1 1 B44066-T0022-E400 150. TSM-LC..00 2. faz süresi ve kondansatör ç›k›fllar› sürekli denetim alt›nda tutulur.570. EW-22 Deflarj Direnci 25 kvar veya 50 kvar kademelerde kullan›m için.

2 adet dijital ç›k›fl • Ön yüzde IP65 .güç faktörü.5% • Entegre Ethernet arabirimi (10 Mbit/s) • Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi • Türkçe dahil 9 menü dili seçene¤i.THD . 3200 ve 4200 için raya montaj aparat› Raya Montaj Plakas› 90 7KM9900-0YA00-0AA0 70.00 7KM2111-1BA00-3AA0 1. 2 adet dijital ç›k›fl • Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.aktif-reaktif güç. ayd›nlatmal› grafik LCD ekran.) • 400/480V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII).420.NOR. • x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü • 1 adet dijital girifl.aktif-reaktif güç.. Daha büyük gerilimlerin gerilim trafosu ile ölçümü..) • 400/690V'a kadar (DC tip için 289/500 V) üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII).güç faktörü.flifre korumas› SENTRON PAC3200 Ölçü aleti 95-240 V AC ± %10 110-340 V DC ± %10 22-65 V DC ± %10 SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz› SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz› SENTRON PAC3200 7KM2112-0BA00-3AA0 1.0 yaz›l›m› ile konfigüre edilebilir Raya Montaj Plakas› PAC 3100.2% / 0. ak›m.060. aktif ve reaktif güçlerin 15 dakikal›k bir ölçüm periyodunda 40 gün kayd› • 4000'den fazla iflletim ve sistem olay›n›n kayd› • Ölçüm de¤erlerinin bar grafik olarak gösterilebilme imkan› • Powerconfig V2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Uc Siparifl No.2 % / 0. ak›m.2% / 0. Daha büyük gerilimlerin gerilim trafosu ile ölçümü.00 • Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 73mm) • 50'nin üzerinde büyüklü¤ün ölçümü. 1 adet dijital ç›k›fl • Ön yüzde IP65 . 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m • Ayd›nlatmal› grafik LCD ekran..XOR.420.00 SENTRON PAC3100 Ölçü aleti SENTRON PAC3100 çok ifllevli ölçüm cihaz› SENTRON PAC3100 100-240 V AC ± %20 • Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 51mm) • 50'nin üzerinde büyüklü¤ün ölçümü.00 • Kompakt pano tipi 96*96*82mm (Haberleflme modülü ile birlikte 99mm) • 200 adet elektriksel büyüklü¤ün ölçümü. • x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü • 2 adet dijital girifl. ayarlanabilir trafo çevrim oran›.güç faktörü. Daha büyük gerilimlerin gerilim trafosu ile ölçümü. ak›m. frekans.(gerilim.(gerilim. 31 aras› ak›m / gerilim harmoniklerin faz bafl›na ölçümü • Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s) • Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi • 12 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND/OR/NAND. harmoni¤e kadar THD .. • x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü • 2 adet dijital girifl. 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m • ‹flletme saati fonksiyonu.. arka yüzde IP20 koruma s›n›f› Yeni • Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç : 1% / 1 % / 3% • Entegre Modbus RTU haberleflme birimi • Türkçe dahil 9 menü dili seçene¤i. frekans..) • 400/690V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII).3 % / 0. arka yüzde IP20 koruma s›n›f› • Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0..XNOR) kontrol imkan› • Entegre gerçek zaman saati arac›l›¤›yla Min Max de¤erlerin tarih ve saat ile kay›t alt›na al›nmas› • Entegre bellek ile görünür. Birim Fiyat› TL / Adet 7KM3133-0BA00-3AA0 1.flifre korumas› • 6 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND / OR) kontrol imkan› SENTRON PAC4200 çok ifllevli ölçüm cihaz› SENTRON PAC4200 SENTRON PAC4200 95-240 V AC ± %10 110-340 V DC ± %10 7KM4212-0BA00-3AA0 3.17.(gerilim.130. ayarlanabilir trafo çevrim oran›.5% • 3.00 . frekans..aktif-reaktif güç. ayarlanabilir trafo çevrim oran›.

00 (*) ‹flaretli olan ürünler SIEMENS Sanayi ve Ticaret A. taraf›ndan üretilmemektedir. sayaç standart EN 50470 (bölüm 1 ve 3) uygundur.00 7KT1907 670. LCD ekranl›. 2TE N .00 MONOFAZE GÜÇ ÖLÇER / DO⁄RUDAN 80A. 1xS0.00 7KM9200-0AB00-0AA0 455. 2xS0. 80A. DIN raylar üzerine monte edilebilir. Ölçü Aletleri Yönetmeli¤i 2004/22/EC (MID) göre kalibre modelleride mevcuttur.8/ 9. 2TE N LCD Ekranl›. Sentron PAC 4200 . 2XS0 (darbe ç›k›fl›). LCD ekranl› güç ölçerler. 3 fazl›. . 2 tarifeli. 1 tarifeli. Mono-faz. Üzerine entegre bir optik arayüz (IrDA) di¤er haberleflme birimleri ile haberleflme imkan› sunar. güç ölçüm de¤eri resetlemeli 2TE N LCD Ekranl›. haberleflme fonksiyonlu kalibrasiyon opsiyonlu güç ölçer 91 7KT1540 1. PAC1500.00 705. 2XS0 (darbe ç›k›fl›).090. Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet SENTRON PAC PROFIBUS DP Haberleflme Modülü 7KM9300-0AB00-0AA0 PAC PROFIBUS DP PAC PROFIBUS DP • • • • 455.2 ve 38.650. 3 faz Elektronik Elektrik Güç Ölçer PAC1500 Siemens kompakt E-Güç ölçer 4 kuadrant elektrik enerjisi ölçümü için modüler cihazlar olarak tasarlanm›flt›r. 2 tarifeli. 80A. ölçüm de¤eri resetlemeli. 2 tarifeli. 80A.440. 2TE N. haberleflme fonksiyonlu güç ölçer LCD ekranl›. 2 tarifeli.00 775. 3 fazl›. 1xS0 RULO 4X1.00 7KT1543 1.00 7KT1900 945. ölçüm de¤eri resetlemeli.6 / 19. kontrol etme. Sentron Power Manager lisanslama ve projelendirme fiyatlar› için lütfen sat›fl birimlerimizle irtibata geçiniz. ölçüm de¤eri resetlemeli. haberleflme fonksiyonlu güç ölçer LCD ekranl›. 80 A'e kadar direkt ak›m ba¤lama imkan› ve ayr›ca ak›m trafosu modeli ile (…/5 A den 10000/5 A kadar ) Aktif ve Reaktif enejiyi Klas 1 uygun ölçer. fi. 80A. Mono-faz.00 M-bus haberleflme modülü Besleme haberleflme hatt› üzerinde H›zlar›: 300-9600 kbit/s modülü üzerinde LED'ler ile Durum göstergesi M-Bus Master yaz›l›m› ile Parametreli KNX / EIB iletiflim modülü KNX / EIB Bus hatt› üzerinden besleme modülü üzerinde LED'ler ile Durum göstergesi RS-485 iletiflim modülü Güç kayna¤›: 230 V AC modülü üzerinde LED'ler ile Durum göstergesi tüm elektriksel de¤erler RS-485 modbus RTU üzerinde tafl›n›r 7KT1908 590. Mono-faz. 2 tarifeye göre tasarlanm›fl.2MM.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Siparifl No. 2 tarifeli.00 7KT1533 1. 3 fazl›. CT/5A. 80A. haberleflme fonksiyonlu güç ölçer LCD Ekranl›.PAC 3100 güç flalterleri Sentron 3WL/VL ve di¤er modbus üzerinden haberleflebilen cihazlar ile haberleflir Ürün Lisanslar› Minimum Standard Advanced Maximum SENTRON POWER MANAGER Opsiyon Paketi 10 cihaz 50 cihaz 100 cihaz 200 cihaz 5 Client 3ZS2711-0CC30-0YA0 3ZS2712-0CC30-0YD0* 3ZS2713-0CC30-0YD0* 3ZS2714-0CC30-0YD0* 3ZS2710-3CC00-0YD0 * Lisanslar için minimum ürün lisans› paketi gerekmektedir.4 kBd haberleflme h›zlar›n› destekler DIO MODÜLÜ PAC 4I/2O • PAC 4200 10 girifl ve 6 ç›k›fla kadar ç›kabilir DIO MODÜLÜ SENTRON POWER MANAGER Veri alma. S0 ç›k›fl› ile puls olarak sinyali PLC sistemine Plus ç›k›fl› ile bilgi gönderir. de¤erlendirme. görsellefltirme ve arflivleme için kullan›l›r.PAC 3200 . 2xS0.00 SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profibus DP haberleflme modülü Profibus DPV1 üzerinden cyclic ve acyclic data transferi 9 kutuplu SUB-D soket 9. 2XS0 (darbe ç›k›fl›).065.6 Kbit/s -12 Mbit/s aras›ndaki tüm h›zlar› destekler SENTRON PAC RS485 Haberleflme Modülü PAC RS485 PAC RS485 7KM9300-0AM00-0AA0 340.00 7KT1545 1. haberleflme foksiyonlu kalibrasiyon opsiyonlu güç ölçer 7KT1140 7KT1530 7KT1531 820.00 • SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için RS485 haberleflme modülü • Modbus RTU ve ya SEAbus protokollerini destekler • 4.

5 9.Rekor giriflli • 0 pozisyonunda 3 kilit ile kilitleme • IP 65 Koruma 3LD2 164-0TB53 3 25 32 63 100 125 9. 3 3+N 16 25 32 63 100 125 160 250 16 3LD2003-0TK5 3LD2103-0TK5 3LD2203-0TK5 3LD2504-0TK5 3LD2704-0TK5 3LD2804-0TK5 3LD2305-0TK1 3LD2405-0TK1 3LD2003-1TL5 7.. Kilitlemeli.00 77.00 730.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73.00 109.5 9. Tahrik kolu rengi 1 sarı/kırmızı (acil-stop) 3 siyah Kutulu Tipler • N ve PE Klemensi • PG .5 22 37 45 75 132 7.00 49.00 889.00 246. Dipten Tespitli.00 78. 3 3+N 16 25 32 63 100 125 160 250 16 7.00 977.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi P/ Ana lu Kontaklar A AC-23A (kW) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3LD2 SENTRON SER‹S‹ ANA fiALTER / AC‹L STOP fiALTERLER‹ 3LD2.00 113.- 3LD2 203-0TK51 3LD2 704-0TK53 Önden Tespitli • Sar›-K›rm›z› / Siyah • 0 pozisyonunda 3 asma kilit ile kilitlenebilir • Klemens koruma kapakl› • Koruma s›n›f› önden IP65 • Ana flalter DINEN 60204-1 Ana/acil stop IEC 947-3 Makine direktifleri EN60204-1 uygundur.00 250.00 180.5 11.5 11.00 269.00 736.5 3LD2013-0TK5 3LD2113-0TK5 3LD2213-0TK5 3LD2514-0TK5 3LD2714-0TK5 3LD2814-0TK5 3LD2318-0TK1 3LD2418-0TK1 3LD2013-1TL5 3LD2 213-OTK53 25/32/63/100/125 A 3+N için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z. Kap› Ba¤lant›l› • Özellikler önden tespitli cihazlardaki gibidir.00 163.5 22 37 45 3LD2164-0TB5 3LD2264-0TB5 3LD2565-0TB5 3LD2766-0TB5 3LD2866-0TB5 Tahrik kolu rengi 1 sarı/kırmızı (acil-stop) 3 siyah 92 .00 92.00 408.00 115.00 198.00 10 10 10 10 10 Tahrik kolu rengi 1 sarı/kırmızı (acil-stop) 3 siyah 25/32/63/100/125 A 3+N için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.5 11.5 22 37 45 75 132 7.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93.5 45.00 67.00 749.

00 5 5 5 5 31. Kilitlemeli.-0B 3LD9200-2B 3LD9220-0B 3LD9250-0BA 3LD9280-0B Dipten Tespitli Kilitlemeli Kap› Ba¤lant›l› fialter Aksesuarlar› Yard›mc› Kontaklar : (Geç kapar..00 71.00 26.-0B Önden/Dipten Tespitli.00 10 3LD9286-4A 3LD9224-1B 3LD9284-1B 3LD9205-2C 5.00 38. erken açar/sa¤-sol montaj) 1NO+1NC 3LD20/21/22/25/27/28 31. geç açar/sa¤-sol montaj) 3LD20 3LD21/22 3LD25 3LD27/28 3LD92.00 38.00 10 24.00 32. erken açar/sa¤-sol montaj) 1NO+1NC 3LD20/21/22/25/27/28 3LD9200-5C Nötr Modülü : (Erken kapar.00 27.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Siparifl No fialter Tipi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Önden Tespitli fialter Aksesuarlar› Yard›mc› Kontaklar : (Geç kapar. geç açar/sa¤-sol montaj) 3LD20 3LD21/22 3LD25 3LD27/28 3LD9200-2C 3LD9220-0C 3LD9250-0CA 3LD9280-0C 3LD92.00 38..00 26.00 5 5 5 5 3LD9286-1A 5. Kap› Ba¤lant›l› fialter Aksesuarlar› • Etiket (ing/alm) • Bofl Etiket • Siyah Tahrik Mandal› • Siyah Tahrik Mandal› • Uzatma mili 93 Main switch/ Hauptschalter 3LD20/21/22 3LD25/27/28 .00 10 10 10 10 3LD9200-5B Nötr Modülü : (Erken kapar.00 10 24.00 71.

00 109. Sa¤-Sol (1-0-2) Çift Devir (D-YY) fialteri (0-1-2) Y›ld›z Üçgen fialteri (0-Y-Δ) Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.60 23.80 42.00 1 1 1 32 40 63 115 3LF0 222-4UH00 3LF0 322-4UH00 3LF0 422-4UH00 3LF0 522-4UH00 77. Ölçü komutatörleri Voltmetre Komutatörü (0-LL) 4 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü (0-LN) 7 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü (LL-0-LN) 6 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü.00 46.30 43.00 1 1 1 1 Sürekli Ak›m lth (A) Malzeme Cinsi Siparifl Siparifl No No 3 LFO. 94 .60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3LF0 122-4BB00 3LF0 222-4BB00 3LF0 122-4BD00 3LF0 222-4BD00 3LF0 122-4BF00 3LF0 222-4BF00 3LF0 322-4BF00 3LF0 422-4BF00 3LF0 522-4BF00 3LF0 122-4BH00 23.10 61.00 321.00 30.00 47.20 35.00 78.00 95.20 32.00 63.00 55.60 39.20 34.60 47.20 40.00 80.22 Serisi Paket fialterler 0-1 açma kapama 3LF0122-4AA00 Monofaze 1 x (0-1) ‹ki fazl› 2 x (0-1) Trifaze 3 x (0-1) Dört fazl› 4 x (0-1) 20 32 20 32 20 32 40 63 115 20 Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.0 -2) Trifaze 3 x (1.0 -2) Dört fazl› 4 x (1 .Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3LF0 122-4AA00 3LF0 222-4AA00 3LF0 122-4AB00 3LF0 222-4AB00 3LF0 122-4AC00 3LF0 222-4AC00 3LF0 322-5AC00 3LF0 422-5AC00 3LF0 522-5AC00 3LF0 122-4AD00 20.70 30.00 42.90 50.20 30.0 -2) ‹ki fazl› 2 x (1.0 -2) 3LF0122-4BB00 20 32 20 32 20 32 40 63 115 20 Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.40 28.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 3LF0 122-2PD00 3LF0 122-2PC00 3LF0 122-2PF00 3LF0 122-2PF10 3LF0 122-5RF00 32.00 40. s›f›rs›z (LL-LN) 4 Pozisyonlu Ampermetre Komutatörü (0-1-2-3) 3LF0122-2PF00 Motor özel flalterleri Trifaze Enversör fialt.40 184. Kutup de¤ifltiriciler (0-pozisyonlu) Monofaze 1 x (1.80 1 1 1 1 1 20 32 20 3LF0 122-4SE00 3LF0 222-4SE00 3LF0 122-4TH00 37.

70 34.30 44. 2 Grup Monofaze. .60 32. Kutup de¤ifltirici (1 0 2) Kademeli Paket fialterler Monofaze / S›f›rl› 2 Kademeli. (1-3) 4 Kademeli.70 29. (1-4) 3LF0122-4JC00 95 * Di¤er kademeli paket flalterler ve özel tipler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.90 1 1 20 32 20 32 20 32 3LF0 122-4DB00 3LF0 222-4DB00 3LF0 122-4DC00 3LF0 222-4DC00 3LF0 122-2DD00 3LF0 222-2DD00 25.60 32. (0-4) Kademeli Paket fialterler Monofaze / S›f›rs›z 3 Kademeli.70 47.30 44. 3 Grup 3LF0122-4EB00 (0-1-2) (0-1-2-3) 20 20 3LF0 122-4EB00 3LF0 222-3EC00 25. (0-3) 3LF0122-4DB00 4 Kademeli.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Sürekli Ak›m lth (A) Siparifl Siparifl No No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Is›t›c› ve Ayd›nlatma Grup fialterler Monofaze.50 1 1 1 1 1 1 1 20 32 20 32 3LF0 122-4JC00 3LF0 222-4JC00 3LF0 122-4JD00 3LF0 222-4JD00 28.70 29.50 1 1 1 1 Yayl› fialterler Kontaktör Start-Stop fialt (Start Stop) Monofaze. (0-2) 3 Kademeli.90 1 1 20 20 3LF0 122-6HB00 3LF0 122-6HB10 25.70 47.20 28.

00 1 Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu.60 14.90 11.30 24.00 95.00 1 10 3SB3802-0DA3 113.00 42. ve beyaz sinyal lambal› 10 3SB3803-0DA3 121.00 76. 1NC kontakl›. yeflil buton.90 10.00 97.80 24. 1NC yard›mc› kontakl› K›rm›z› Mantar Butonlu. 10 3SB3801-0DG3 93.80 14.00 1 10 3SB3801-0DF3 108. 1NC yard›mc› kontakl› 10 3SB3801-2DG3 128.00 1 3SB3 Serisi Bofl Etanj Kumanda Kutular› Metal bofl kutular 1 delikli 2 delikli 3 delikli 4 delikli 6 delikli 3SB3801-2AA3 3SB3802-2AA3 3SB3803-2AA3 3SB3804-2AA3 3SB3806-2AA3 62.00 47.70 23.20 14.00 1 1 1 1 1 Plastik bofl kutular 1 delikli 2 delikli 3 delikli 4 delikli 6 delikli 3SB3801-0AA3 3SB3802-0AA3 3SB3803-0AA3 3SB3804-0AA3 3SB3806-0AA3 40. 4. Önce kutu seçimi yap›lmal›d›r (Kaç delikli. .50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3SB3500-0AA31 3SB3 Serisi Etanj Kumanda Kutular› Aksesuarlar› 1NO Yard›mc› Kontak 1NC Yard›mc› Kontak Lamba Duyu 3SB3501-6BA30 96 1 1 1 Not: Bofl kutulara istenilen buton kombinasyonunu afla¤›daki yöntemle seçebilirsiniz.80 14.00 170.00 1 3SB3 Serisi Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› . k›rm›z› sinyal lambas› kafas› ve gövdesi gibi) 3.IP65 3SB3803-2DA3 3SB3801-2DF3 K›rm›z› mantar butonlu.70 3SB3420-0B 3SB3420-0C 3SB3420-1A 11.00 131. ve beyaz sinyal lambal› 10 3SB3803-2DA3 169.00 1 Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu. plastik yada metal kutu) 2.00 1 1 1 1 1 3SB3804-2AA3 Bofl Etanj Kumanda Kutular› için Buton Kafalar› 3SB3802-2AA3 Siyah Buton Kafas› K›rm›z› Buton Kafas› Sar› Buton Kafas› Yeflil Buton Kafas› K›rm›z› Ifl›kl› Buton Kafas› Sar› Ifl›kl› Buton Kafas› Yeflil Ifl›kl› Buton Kafas› K›rm›z› Mantar Buton Kafas› K›rm›z› Sinyal Lambas› Kafas› Sar› Sinyal Lambas› Kafas› Yeflil Sinyal Lambas› Kafas› Siyah 0-1 Kal›c› Mandal Buton Kafas› Siyah 1-0-2 Kal›c› Mandal Buton Kafas› Siyah 0-1 Yayl› Tip Mandal Buton Kafas› Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Sinyal Lambas› ve Kaide Sinyal Lambas› ve Kaide Sinyal Lambas› ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide Buton ve Kaide 3SB3500-0AA11 3SB3500-0AA21 3SB3500-0AA31 3SB3500-0AA41 3SB3501-0AA21 3SB3501-0AA31 3SB3501-0AA41 3SB3500-1GA21 3SB3501-6BA20 3SB3501-6BA30 3SB3501-6BA40 3SB3500-2HA11 3SB3500-2DA11 3SB3500-2LA11 14.00 1 K›rm›z› Mantar Butonlu.80 14. 10 3SB3802-2DA3 156. 1. koruyucu kapakl› Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu.20 14.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Sürekli Ak›m lth (A) Malzeme Cinsi Siparifl Siparifl No No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3SB3 Serisi Metal Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› .00 1 Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu.IP65 K›rm›z› mantar butonlu.70 23. Bu buton kombinasyonlar›nda kullan›lacak yard›mc› kontaklar ve gerekiyorsa lamba duylar› tek tek seçilmelidir. 1NC kontakl›.30 32. koruyucu kapakl› 10 3SB3801-2DF3 152. Deliklere yerlefltirilecek buton kafalar› tek tek seçilmelidir (Örn. Bütün bunlar›n sonunda istenilen etanfl kumanda kutusu kombinasyonu gerçeklefltirilmifl olur.30 24.20 23.00 66.

50 7.70 10.80 20 3SB1 204-6CC06 3SB1 204-6CD06 3SB1 204-6CE06 3SB1 204-6CH06 7. 3N0+3NC’ye kadar.50 10 10 10 10 3SX1 701 3SX1 702 3SB1 903-0AB 2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) Siparifl Siparifl No No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Komple Start .80 100 100 20 Plastik Çerçeve Komple Sinyal Lambalar› IP 65 Korumal› Komple k›rm›z› sinyal lambas› (soket ve kaide) Komple sar› sinyal lambas› (soket ve kaide) Komple yeflil sinyal lambas› (soket ve kaide) Komple renksiz sinyal lambas› (soket ve kaide) 3SB1 204-6CD06 Ampul 220V Neon Ampul 220V Neon (Yeflil Buton ve Sinyal lambalar› için) Plastik çerçeve 97 .70 10 10 Beyaz Buton 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 201-0AG01 3SB1 202-0AG01 13.70 10 10 Sar› Buton 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 201-0AD01 3SB1 202-0AD01 13.50 10.90 10 Ampul 220 V Neon 3SX1 701 2.50 7.50 1. Max.90 17.40 10 10 Yeflil Buton 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 205-0AE01 3SB1 206-0AE01 19.70 10 10 10 K›rm›z› Buton 1N0+1NC 1NC 10 10 3SB1 201-0AC01 3SB1 203-0AC01 13.50 10.50 100 3SB1 903-0AB 1.40 17.00 100 Ampul 220 V Neon (Yeflil) Yeflil Buton ve Sinyal lambalar› için 3SX1 702 2.90 17.50 10.90 17.70 10 10 Yeflil Buton 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 201-0AE01 3SB1 202-0AE01 13.00 2.Stop Butonlar› Ø 22 mm IP 65 Korumal› Siyah Buton 1N0+1NC 1N0 1NC 10 10 10 3SB1 201-0AB01 3SB1 202-0AB01 3SB1 203-0AB01 13.50 10.40 10 10 10 Sar› Buton 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 205-0AD01 3SB1 206-0AD01 19.50 10.40 10 10 Renksiz Buton 1N0+1NC 10 3SB1 205-0AH01 19. Komple Ifl›kl› Butonlar IP 65 Korumal› 3SB1205-0AD01 K›rm›z› Buton 1N0+1NC 1N0 1NC 10 10 10 3SB1 205-0AC01 3SB1 206-0AC01 3SB1 207-0AC01 19.60 1 3SB1201-0AE01 3SB1 902-0AA * Bask› parçalar› sayesinde bir buton eleman›na 3 ayr› kontak blo¤u tak›labilir.70 10 10 Bask› parças›* (Butonlar için) 2.50 7.

1-0-2 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC. kal›c›. 1N0+1NC 3SB1 208-2EC01 23. kal›c›. 0-1 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC 10 Çift anahtarl›. 1NO 10 10 3SB1 208-2DB01 3SB1 210-2DB01 23.90 1 Mandal Butonlar Ø 22 mm Kal›c›.70 20.30 1 1 K›rm›z› 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 201-2AC01 3SB1 202-2AC01 20.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) Siparifl Siparifl No No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 27.80 18.80 1 1 K›rm›z› 1N0+1NC. 1-0-2 pozisyonlu Siyah 3SB1 .80 18.00 1 Kilitli Butonlar Ø 22 mm Çift anahtarl›.80 1 K›rm›z› 1N0+1NC. 0-1 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC 1NO 10 10 3SB1 201-2AB01 3SB1 202-2AB01 20. 1-0-2 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC.00 1 1 Komple Özel Butonlar IP 65 Korumal› Mantar Butonlar Ø 40 mm K›rm›z›. 1NO 10 10 3SB1 208-2DC01 3SB1 210-2DC01 23.80 1 1 3SB1202-2AB01 Yayl›. 1N0+1NC .Kilitli buton kafas› 98 1N0+1NC. kal›c› 3SB1201-1AC01 1N0+1NC 1NC 10 10 Sar› Emergency-Stop taban plakas› 3SB1 201-1AC01 3SB1 203-1AC01 3SB3921-0AD 13. 1N0+1NC 1N0. 1N0+1NC 1N0. 1N0+1NC 3SB1 208-2EB01 23.80 1 3SB1 201-4JB01 74.80 20.50 1 3SB1 201-4HB01 80.30 1 1 Kal›c›.80 20.

60 5.00 5.00 5.00 10.80 5.80 5. yük: 60 mm) Kontak Blo¤u 1N0+1NC (Yükseklik: 60 mm) Kontak Blo¤u 1N0 (Yükseklik: 60 mm) Kontak Blo¤u 1NC (Yükseklik: 60 mm) Kontak Blo¤u Duyu (Lambas›z BA9s için) Di¤er Aksesuarlar Plastik Çerçeve Bask› Parças›* (Butonlar için) Tutucu (3 ilave flalter gövdesi takabilmek için) * Bask› parçalar› sayesinde bir butona max.70 10.70 10.60 7.00 Mantar Buton Kafalar› 40mm Ø K›rm›z› Buton Kafas› (Kilitlemeli) 3SB1 000-1AC01 17.40 7.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Kutu / Adet Buton Elemanlar› ve Yedekleme Malzemeleri Start .00 5.40 7.Stop Buton Kafalar› Buton kafas› ve tutucusu Mandal Buton kafas› ve tutucusu 3SB 1400-0A Siyah Buton Kafas› K›rm›z› Buton Kafas› Sar› Buton Kafas› Yeflil Buton Kafas› Beyaz Buton Kafas› 3SB1 000-0AB01 3SB1 000-0AC01 3SB1 000-0AD01 3SB1 000-0AE01 3SB1 000-0AG01 5.70 10.00 5.70 10 10 10 10 Ifl›kl› Buton Kafalar› Sar› Ifl›kl› Buton Kafas› K›rm›z› Ifl›kl› Buton Kafas› Yeflil Ifl›kl› Buton Kafas› 3SB1 001-0AD01 3SB1 001-0AC01 3SB1 001-0AE01 5.80 10 10 10 3SB1 320-0A 3SB1 400-0A 3SB1 400-0B 3SB1 400-0C 3SB1 400-2A 13. 10 10 10 10 3SB1 903-0AB 3SB1 902-0AA 3SB1 902-1AC 10 10 10 10 10 A : Yass› bask› dü¤mesi B : Yass› renkli lens C : Plastik muhafaza ringi D : Çerçeve E : Gövde F : Bask› parças› G1 : Tutucu (3 ilave kontak blo¤u takabilmek için) H1 : Kontak bloklar› 99 .80 2.90 20 1 1 Kontak Bloklar› ve Duylar Kontak Blo¤u 1N0+1NC (Tutuculu.40 10 10 10 10 10 1.40 5 Mandal Buton Kafalar› Siyah Mandal Buton Kafas› 0-1 K›rm›z› Mandal Buton Kafas› 0-1 Siyah Mandal Buton Kafas› 1-0-2 K›rm›z› Mandal Buton Kafas› 1-0-2 3SB1 000-2AB01 3SB1 000-2AC01 3SB1 000-2DB01 3SB1 000-2DC01 10. 3N0+3NC kontak ilave edilebilir.

30 18..50 14. 3SB36.30 28.30 1 1 10 10 10 3SB3501-2KA21 3SB3501-2KA31 3SB3501-2KA41 28.70 32. (3SB3400-0C) 100 3SB3603-1CA21 3SB3603-1HA20 3SB3500-1BA20 3SB3921-0AD 37.Program Komple Start-Stop Butonlar› 3SB3602-0AA31 Siyah Buton Siyah Buton K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Mavi Buton 1N0 1NC 1NC 1N0 1N0 1N0 Komple Ifl›kl› Butonlar› BA 9s’e uygun sinyal lambas› duyu ile birlikte.40 44. Klitli mandal butonlarda anahtar her pozisyonda ç›kar›labilir.30 1 1 10 10 3SB3608-2EA11 3SB3610-2EA11 33.50 38.70 32. Kilitli Mandal Butonlar Kal›c› 3SB3603-1CA21 0-1 pozisyonlu 1-0-2 pozisyonlu 1N0 10 10 3SB3602-4AD11 3SB3500-4DD11 Not: 1-0-2 pozisyonlu mandal butonlarda uygun kontak bloklar› ayr›ca seçilmelidir. Komple Mandal Butonlar Kal›c›.40 44.90 27.30 1 1 1 55. 1N0-1NC 1N0.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Kutu / Adet 10 10 10 10 10 10 3SB3602-0AA11 3SB3603-0AA11 3SB3603-0AA21 3SB3602-0AA31 3SB3602-0AA41 3SB3602-0AA51 18.30 1 1 1 1 1 1 3SB3607-0AA21 3SB3606-0AA31 3SB3606-0AA41 32.40 1 1 3SB3 Metal Seri Ø 22 mm .40 44. 1N0 10 10 Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC. 0-1 pozisyonlu Siyah Buton 1N0+1NC 1N0 10 10 Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2 pozisyonlu Siyah 3SB36.70 1 1 1 10 10 10 10 10 3SB3646-0AA21 3SB3645-0AA31 3SB3645-0AA41 3SB3645-0AA61 3SB3645-0AA71 38. Kilitli Mandal Buton Kafas› 1N0+1NC.40 1 1 1 1 . ampulsüz K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton 1NC 1N0 1N0 10 10 10 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.60 41.30 18.50 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 3SB3654-0AA21 3SB3653-0AA31 3SB3653-0AA41 3SB3653-0AA61 3SB3653-0AA71 44. 1N0-1NC 1N0.40 44.80 31.40 64.30 18.40 1 1 1 1 1 3SB3601-2KA11 3SB3602-2KA11 29.60 1 1 3SB3608-2DA11 3SB3610-2DA11 33.50 38.30 28. 1N0 Ifl›kl› Mandal Butonlar Kal›c› 0-1 pozisyonlu K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Not: Ifl›kl› mandal butonlarda 1NC yard›mc› kontak blo¤u ve sinyal lambas› duyu aksesuarlar bölümünden ayr›ca seçilmelidir.70 44.30 18.30 18.. anahtarl› Sar› EMERGENCY-STOP taban plakas› 10 10 Not: K›rm›z› kilitli mandal butonlarda 1NC yard›mc› kontak kullan›lmal›d›r.50 38. Mandal Buton Kafas› Komple Ifl›kl› Butonlar› 230V AC Led’li Tipler K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Beyaz Buton Renksiz Buton 1NC 1NO 1NO 1N0 1N0 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.50 38. Mantar Buton Ø 40mm K›rm›z› kal›c› K›rm›z› kal›c› 1NC (Basarak kilit çözme) 1NC (Çevirerek kilit çözme) K›rm›z›.80 31. Komple Ifl›kl› Butonlar› 24 V AC/DC Led’li Tipler K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Beyaz Buton Renksiz Buton 1NC 1NO 1NO 1N0 1N0 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.

10 1 1 1 1 1 1N0 1NC 1N0+1NC 2N0 2NC BA 9s 220 V AC BA 9s 220 V AC Lambas›/BA9s için 3SB3400-0B 3SB3400-0C 3SB3400-0A 3SB3400-0D 3SB3400-0E 3SX1701 3SX1702 3SB3400-1A 9.30 22.30 17.10 33.10 15. 3SB3644-6BA20 K›rm›z› Sar› Yeflil Beyaz Renksiz Ampul Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için) Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide BA 9s 220 V AC BA 9s 220 V AC Komple Sinyal Lambalar› 24V AC/DC LED’li K›rm›z› Sar› Yeflil Renksiz Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Komple Sinyal Lambalar› 230V AC LED’li 3SB3400-1A K›rm›z› Sar› Yeflil Beyaz Renksiz Aksesuarlar 3SB3400-0B 101 Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Ampul Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için) Sinyal lambas› duyu .00 15.30 17.00 2.60 20 20 10 10 10 100 100 20 Siparifl Siparifl No No Malzeme Cinsi Komple Sinyal Lambalar› 250 V’a kadar direkt beslemeli ampulsüz.30 1 1 1 1 Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide 3SB3652-6BA20 3SB3652-6BA30 3SB3652-6BA40 3SB3652-6BA60 3SB3652-6BA70 33.50 7.30 2.10 33.00 2.20 11.10 33.10 2.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Birim Fiyat› TL / Adet Kutu / Adet 3SB3604-6BA20 3SB3604-6BA30 3SB3604-6BA40 3SB3604-6BA60 3SB3604-6BA70 3SX1701 3SX1702 17.30 17.10 33.30 17.30 22.50 1 1 1 1 1 1 1 3SB3644-6BA20 3SB3644-6BA30 3SB3644-6BA40 3SB3644-6BA70 22.30 22.20 9.

Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Anma Ak›m› (A) Adet / Kutu Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet 3SB3202-0AA11 3SB3203-0AA11 3SB3203-0AA21 3SB3202-0AA31 3SB3202-0AA41 16.60 37.60 16.60 37.00 1 1 10 10 3SB3208-2DA11 3SB3210-2DA11 30.00 1 1 10 10 3SB3208-2EA11 3SB3210-2EA11 30. Komple Ifl›kl› Butonlar› 230V AC Led’li Tipler K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Beyaz Buton Renksiz Buton 1NC 1NO 1NO 1N0 1N0 1 1 1 1 1 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z. Komple Ifl›kl› Butonlar› 24 V AC/DC Led’li Tipler K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton Beyaz Buton Renksiz Buton 3SB3252-6AA30 1NC 1NO 1NO 1N0 1N0 1 1 1 1 1 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.30 1 1NC 10 3SB3203-1CA21 3SB3921-0AD 33.20 28.00 24.20 28. ampulsüz K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton 1NC 1N0 1N0 10 10 10 Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z. 1N0-1NC 1N0.00 44. 0-1 pozisyonlu Siyah Buton 3SB3201-2KA11 1N0+1NC 1N0 Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC.60 1 1 1 1 1 3SB3207-0AA21 3SB3206-0AA31 3SB3206-0AA41 27.60 10 10 10 10 10 3SB3254-0AA21 3SB3253-0AA31 3SB3253-0AA41 3SB3253-0AA61 3SB3253-0AA71 44.90 14. 1N0 Kilitli Mandal Butonlar Kal›c› 0-1 pozisyonlu Anahtar her pozisyonda ç›kar›labilir 3SB3203-1CA21 102 Mantar Buton Ø 40mm K›rm›z› kal›c› Sar› EMERGENCY-STOP taban plakas› .00 10 10 3SB3201-2KA11 3SB3202-2KA11 26. 1N0 Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2 pozisyonlu Siyah 1N0+1NC.00 44.00 44.00 44.60 16.60 37.00 1 1 1 10 10 10 10 10 3SB3246-0AA21 3SB3245-0AA31 3SB3245-0AA41 3SB3245-0AA61 3SB3245-0AA71 37.00 1 1 1N0 10 3SB3202-4AD11 50.40 1 1 Malzeme Cinsi 3SB3 Plastik Seri Ø 22 mm .00 27.00 27.60 16.60 16. 1N0-1NC 1N0. Komple Mandal Butonlar Kal›c›.Program Komple Start-Stop Butonlar› 3SB3202-0AA41 Siyah Buton Siyah Buton K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton 1N0 1NC 1NC 1N0 1N0 10 10 10 10 10 Komple Ifl›kl› Butonlar› BA 9s’e uygun sinyal lambas› duyu ile birlikte.60 37.

20 11.00 33.80 21.80 1 1 1 1 Aksesuarlar 3SB3400-0B Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Kontak Blo¤u Ampul Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için) Sinyal lambas› duyu Etiket Tutucu 1N0 1NC 1N0+1NC 2N0 2NC BA 9s 220 V AC BA 9s 220 V AC Lambas›/BA9s için 3SB3400-0B 3SB3400-0C 3SB3400-0A 3SB3400-0D 3SB3400-0E 3SX1701 3SX1702 3SB3400-1A 3SB3922-0AV 9.30 1 1 1 1 ‹kiz Butonlar K›rm›z› / Yeflil K›rm›z› / Yeflil Ifl›kl› Beyaz / Siyah Beyaz / Siyah Ifl›kl› Not: Kontak elemanlar› ve duy ayr›ca seçilecektir.10 24.80 21.30 37.60 15.00 2.10 10 10 10 10 3SB3100-8AC21 3SB3101-8BC21 3SB3100-8AC31 3SB3101-8BC31 33.10 32.10 24.00 16.10 24.00 15.10 15.10 32.80 21.60 15.00 37.50 1 1 1 1 1 1 1 3SB3252-6AA20 3SB3252-6AA30 3SB3252-6AA40 3SB3252-6AA50 32.10 32.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu Komple Sinyal Lambalar› 250 V’a kadar direkt beslemeli ampulsüz.50 7.10 1 1 1 1 Komple Sinyal Lambalar› 230 V AC Led’li K›rm›z› Sar› Yeflil Mavi Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Komple Sinyal Lambalar› 24V AC/DC LED’li 3SB3400-1A K›rm›z› Sar› Yeflil Renksiz Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide 3SB3244-6BA20 3SB3244-6BA30 3SB3244-6BA40 3SB3244-6BA70 21.00 2.10 2.60 15.50 20 20 10 10 10 100 100 20 10 Led’li duylar. K›rm›z› Sar› Yeflil Mavi Beyaz Ampul Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için) 3SB3204-6AA50 Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide Soket ve Kaide BA 9s 220 V AC BA 9s 220 V AC 3SB3204-6AA20 3SB3204-6AA30 3SB3204-6AA40 3SB3204-6AA50 3SB3204-6AA70 3SX1701 3SX1702 16. 3SB3100-8AC21 103 . lamba tutucusu ile birlikte K›rm›z› Sar› Yeflil Beyaz 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC 3SB3400-1PB 3SB3400-1PA 3SB3400-1PC 3SB3400-1PE 15.20 9.00 16.00 16.00 16.60 2.00 2.60 10 10 10 10 K›rm›z› Sar› Yeflil Beyaz 230V AC/DC 230V AC/DC 230V AC/DC 230V AC/DC 3SB3400-1RB 3SB3400-1RA 3SB3400-1RC 3SB3400-1RE 24.

30 55. 1N0/Yön 3SB1208-7.80 35.80 35.80 35. kal›c›.70 28.30 1 1 1 10 3SB2202-2AB01 58.00 12.00 1 10 3SB2203-1AC01 53.50 1 1 1 1 Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 154.70 28.00 154.ekseninde 4 Yönlü.Program Komple Start-Stop Butonlar› 3SB2203-0AC01 Siyah Buton Siyah Buton K›rm›z› Buton Yeflil Buton 1NC 1NO 1NC 1N0 Komple Ifl›kl› Butonlar Duy ve 24V Ampul Dahil K›rm›z› Buton Sar› Buton Yeflil Buton 1NC 1N0 1N0 Komple Mandal Butonlar Kal›c› 0-1 3SB2226-0AD01 Siyah Buton 1N0 Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2 Siyah 1N0+1N0 Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2 Siyah 1N0+1N0 Mantar Buton 3SB2224-6BE06 K›rm›z› kal›c› 1NC Sar› “NOT -AUS” taban plakas› ile Komple Sinyal Lambalar› Duy ve 24 V Ampul Dahil K›rm›z› Sar› Yeflil Beyaz 3SB2404-0B Aksesuarlar Kontak Blo¤u 1N0 Kontak Blo¤u 1NC Sinyal lambas› duyu 24V Ampul Dahil Etiket Tutucu Malzeme Cinsi Anma Ak›m› (A) SipariflSiparifl No No Joystick Kontrol Koordinat fialteri.00 173. x-ekseninde 4 Yönlü.ekseninde 10 10 10 10 3SB1201-7DV20 3SB1201-7EV20 3SB1208-7JV20 3SB1208-7KV20 .V20 104 2 Yönlü. yayl›. x ve y.00 11.00 1 1 1 1 3SB2 Plastik Seri Ø 16 mm .00 1 10 3SB2210-2EB01 67. kal›c›.70 28.70 1 3SB2224-6BC06 3SB2224-6BD06 3SB2224-6BE06 3SB2224-6BG06 28.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Adet / Kutu Anma Ak›m› (A) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet 10 10 10 10 3SB2203-0AB01 3SB2202-0AB01 3SB2203-0AC01 3SB2202-0AE01 35. Ø 22 mm.80 1 1 1 1 10 10 10 3SB2227-0AC01 3SB2226-0AD01 3SB2226-0AE01 55. x-ekseninde 2 Yönlü. x ve y.70 1 1 1 1 3SB2404-0B 3SB2404-0C 3SB2304-2H 3SB2902-0AB 11. Metal Ringli. yayl›.30 55.00 173.10 2.20 1 10 3SB2210-2DB01 67.

Nihayet fialteri.00 Çift-El Kontrol Emniyet Röleleri ‹ki Fonksiyonlu Emniyet Röleleri (Örn.00 2NO/2NO(t) 1NC Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2827-1BB40 708. O/D Reset 24 DC 24 DC 4NO 1NC. 2TR Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2826-1BB42 805. O/D Reset 0. Nihayet fialteri veya Manyetik Emniyet fialteri ‹zleme O / D Reset 24 DC 2TR - Cat 3/Sil 2/Pl d 3TK2840-1BB40 224.00 307.5…30 sn Zaman Gecikmeli Kontak D/D Reset 24 DC 24 DC 2NO/2TR 1NO/1NO(t) 1TR/1TR(t) 1TR 1TR Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2845-1DB40 Cat 4/Sil 3/ Pl e 3TK2845-1DB41 • O/D Otomatik veya Denetlenen Reseti ifade eder. Acil Durdurma ve Kapı Emniyeti) .transistör ç›k›fl›. 3TK2842 ve 3TK2845 serisi ürünler cascad girifl özelli¤ine sahiptir.00 Emniyet Konta¤› Ço¤altma Modülü 3TK2834-1BB40 24 AC/DC 230 AC 4NO 4NO - Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2830-1CB30 3TK2830-1AL20 311. Mekanik Emniyet fialteri.05…3 Sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak.00 805.05…3 sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak.5…30 sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak. O/D Reset O/D Reset 0.. 3TK2841. O/D Reset 0. Manyetik Emniyet fialteri. D Denetlenen Reseti ifade eder.240 AC/DC 24…240 AC/DC 24…240 AC/DC 4NO 1NO / 1NC Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2826-1CW30 614.5…30 sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak.00 506.00 2NO/ 2NO(t) 2NO / 2NO(t) 1NO/2NC Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2826-1CW31 825.5…30sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak. Nihayet fialteri. D Reset 0. (t) zaman gecikmesini ifade eder. Iflık Perdesi.00 708. RF ID Emniyet fialteri veya Emniyet Paspası ‹zleme 3TK2841-1BB40 O/D Reset 0. NC normalde kapal› konta¤›.00 360.00 24 DC 230 AC 2NO 2NO 2NC 2NC Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2834-1BB40 3TK2834-1AL20 645.5…30 sn Zaman Gecikmeli Kontak. O Otomatik Reseti ifade eder • TR . Iflık Perdesi. 1TR(t) - Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2841-1BB40 3TK2842-1BB41 316.00 370.05…3 sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak.00 24 DC 3TK2827-1BB41 Acil Durdurma.00 700.00 327. Mekanik Emniyet fialteri. D Reset 24 AC/DC 3NO 24 AC/DC 2NO 24 AC/DC 2NO 24 AC/DC 2NO 230 AC 2NO 24 DC 3NO 230 AC 3NO 2NO/2NO(t) 24 DC 1NC 2NC 2NC 1NC Cat 3/Sil 1/Pl c Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 3/Sil 1/Pl c Cat 3/Sil 1/Pl c Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2821-1CB30 3TK2822-1CB30 3TK2823-1CB30 3TK2824-1CB30 3TK2824-1AL20 3TK2825-1BB40 3TK2825-1AL20 3TK2827-1BB41 387. O/D Reset 24. NO normalde aç›k konta¤›.00 . Nihayet fialteri. Mekanik Emniyet fialteri veya Nihayet fialteri ‹zleme 3TK2821-1CB30 O/D Reset O Reset D Reset O/D Reset O/D Reset O/D Reset O/D Reset 0.Acil Durdurma.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Besleme Emniyet Sinyal Gerilimi Ç›k›fl› Ç›k›fl› Emniyet Seviyesi MLFB Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri Acil Durdurma. Emniyet Paspası ‹zleme 3TK2845-1DB40 105 D/D Reset 0. • 3TK2826.00 Acil Durdurma.00 24 DC 24 DC 2TR 1TR..05…3 sn Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli Kontak.00 318. 2TR Cat 4/Sil 3/Pl e 2NO / 2NO(t) 2NC. Manyetik Emniyet fialteri. veya Emniyet Paspası ‹zleme O/D Reset 3TK2826-1BB42 0. O/D Reset 0.00 1NO /2 NC Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2826-1CW32 825.00 Acil Durdurma. 2TR Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2826-1BB40 3TK2826-1BB41 594. Mekanik Emniyet fialteri. 700. Manyetik Emniyet fialteri.00 24 DC 2NO/2NO(t) 2NC. Mekanik Emniyet fialteri. RFID Emniyet fialteri.00 645.00 314.00 24 DC 1TR.00 506. 1TR(t) - Cat 4/Sil 3/Pl e 3TK2842-1BB42 370.

50 PLAST‹K METAL 3SE5 132-0QV20 3SE5 112-0QV10 84.50 50. fialter ve Aktuatörden oluflmaktadır. Uzunluk 67mm Plastik Aktuatör.50 11. IP 65 Standart Tip 1NO/1NC 1NO/2NC 1NO/1NC 1NO/2NC 3SE5 232-1RV40 3SE5 232-0QV40 2LED'li Sarı / Yeflil 1NO/1NC 1NO / 1NC 24VDC 24VDC Gövde Geniflli¤i 40mm.50 93.00 PLAST‹K METAL 3SE5 232-1RV40 3SE5 212-1RV40 106. IP 66/67 Standart Tip 1NO / 2NC 1NO / 2NC 3SE5 242-1QV40 2 LED'li Sarı / Yeflil 1NO / 2NC 3SE5 242-0QV40 24VDC Gövde Geniflli¤i 50mm. 360° Döner Kafa.50 78. fialtere Sa¤dan Aç›l› Yaklaflım Açılı Aktuatör.50 3SX9 926 12.00 SIRIUS 3SE5 Mekanik Emniyet fialterleri Gövde Geniflli¤i 31mm. Aktuatör Girifl Engelleme. IP 66/67 Standart Tip 1NO / 2NC 2 LED'li Sarı / Yeflil 1NO / 2NC 24VDC Gövde Geniflli¤i 56mm. Yatay Sabitleme.00 PLAST‹K 3SE5 132-1QV20 118.50 53. 360° Döner Kafa.00 3SE5 000-0AV05 Opsiyonel Aksesuarlar 3SE5 000-0AV07-1AK2 Çelik Dil. 106 . Uzunluk 77mm Açılı Aktuatör (Heavy Duty).50 5.5 ) 3SE5 000-0AV08-1AA3 • Mekanik Emniyet fialter Seti. Yatay Sabitleme.50 PLAST‹K 3SE5 242-0QV40 87.70 11. IP 66/67 Standart Tip 1NO / 2NC 3SE5 122-1QV10 2 LED'li Sarı / Yeflil 1NO / 2NC 3SE5 122-0QV10 Aç›klama 3SE5 000-0AV01 3SE5 000-0AV02 3SE5 000-0AV03 3SE5 000-0AV04 24VDC Siparifl MLFB No Birim Fiyat› TL / Adet 3SE5 Aktuatörler Standart Aktuatör. Uzunluk 53mm Aktuatör. Uzunluk 51mm.70 116. Uzunluk 75.50 121. Uygulamaya ve ihtiyaca uygun olarak seçilmelidir. Dikey Sabitleme. Uzunluk 40 mm 3SE5 000-0AV01 3SE5 000-0AV02 3SE5 000-0AV03 3SE5 000-0AV04 3SE5000-0AV06 3SE5 000-0AV05 3SE5 000-0AV07-1AK2 3SE5 000-0AW11 10.50 136.00 87.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Kontak Say›s› LED Birim Fiyat› TL / Adet Gövde Tipi MLFB Siparifl No PLAST‹K PLAST‹K METAL METAL 3SE5 232-0RV40 3SE5 232-0QV40 3SE5 212-0RV40 3SE5 212-0QV40 74. 8 Adete Kadar Asma Kilit Asılabilir Ba¤lantı Aksesuarları 3SE5 000-0AW11 Kablo Rakoru ( M20 x 1. 360° Döner Kafa. fialtere Soldan Aç›l› Yaklaflım Açılı Aktuatör. Uzunluk 47mm Açılı Aktuatör.6 mm Aktuatör.70 50.50 3SE5 000-0AV08-1AA3 47.00 METAL 3SE5 122-0QV10 136. 360° Döner Kafa. Uzunluk 51mm.50 PLAST‹K 3SE5 242-1QV40 119.00 METAL 3SE5 122-1QV10 167.

fialter ve Aktuatörden oluflmaktadır.70 50. IP66/67 3SE5 322-0SB21 1300N 2600N 1300N 2600N Aç›klama 3SE5 000-0AV01 3SE5 000-0AV02 3SE5 000-0AV03 3SE5 000-0AV04 24VDC 24VDC PLAST‹K METAL PLAST‹K METAL 3SE5 322-0SB21 3SE5 312-0SB11 3SE5 322-1SB21 3SE5 312-1SB11 SipariflMLFB No 422. 1NO / 2NC + 1NO/2NC.00 555.00 683.70 11.50 11. Yatay Sabitleme.6 mm Aktuatör.00 Ba¤lantı Aksesuarları 3SE5 000-0AV08-1AA3 Kablo Rakoru ( M20 x 1.Mekanik Kilitlemeli Emniyet fialterleri 3SE5 322-0SD21 24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar. Önden Anahtar ‹le Bobin Kilidini Açma 1300N 1300N 24VDC PLAST‹K PLAST‹K 3SE5 322-0SE21 3SE5 322-1SE21 482. Uzunluk 53mm Aktuatör.00 448. 1NO / 2NC + 1NO/2NC. Önden Tornavida ‹le Bobin Kilidini Açma 1300N 2600N 1300N 2600N 3SE5 322-0SE21 24VDC 24VDC PLAST‹K METAL PLAST‹K METAL 3SE5 322-0SD21 3SE5 312-0SD11 3SE5 322-1SD21 3SE5 312-1SD11 414. Uzunluk 77mm Açılı Aktuatör (Heavy Duty).50 3SX9 926 12. Uygulamaya ve ihtiyaca uygun olarak seçilmelidir.50 50. IP66/67. Uzunluk 67mm 3SE5 000-0AV01 3SE5 000-0AV02 3SE5 000-0AV03 3SE5 000-0AV04 3SE5000-0AV06 3SE5 000-0AV05 3SE5 000-0AV07-1AK2 10.5 ) 3SX9 926 • Mekanik Kilitlemeli Emniyet fialter Seti. 360° Döner Kafa. Uzunluk 75.00 24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar. 1NO / 2NC + 1NO/2NC.00 Birim Fiyat› TL / Adet 3SE5 Aktuatörler Standart Aktuatör.70 116. 360° Döner Kafa. 360° Döner Kafa. 8 Adete Kadar Asma Kilit Asılabilir 3SE5 000-0AV08-1AA3 47. Uzunluk 51mm.00 24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar.00 516.50 3SE5 000-0AV05 Opsiyonel Aksesuarlar 3SE5 000-0AV07-1AK2 Çelik Dil.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Kilitleme Kuvveti LED Sar› / Yeflil Gövde Tipi Birim Fiyat› TL / Adet Siparifl MLFB No SIRIUS 3SE5 . 107 .00 24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilitler.00 573. Uzunluk 47mm Açılı Aktuatör. IP66/67.00 462. Dikey Sabitleme.00 541.50 53. fialtere Soldan Aç›l› Yaklaflım Açılı Aktuatör. 1NO / 2NC + 1NO/2NC.00 589. fialtere Sa¤dan Aç›l› Yaklaflım Açılı Aktuatör. Uzunluk 51mm. Önden Tornavida ‹le Bobin Kilidini Açma. Aktuatör Girifl Engelleme. 360° Döner Kafa. Arkadan Acil Ç›k›fl Butonu 3SE5 322-0SJ21 1300N 1300N 24VDC PLAST‹K PLAST‹K 3SE5 322-0SJ21 3SE5 322-3SJ23 645. IP 66/67.

00 80.50 58.00 49.00 .50 57.50 58. 3SB32 03-1HR26 40mm.00 178.50 65.Acil Durdurma Butonları Acil Durdurma Buton Seti.50 53. Pozisyon ‹ndikatörlü Çevir-Bırak. Pozisyon ‹ndikatörlü 1NC 1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme) 1NO + 1NC 1NC 1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme) 1NC + 1NO METAL METAL METAL METAL METAL METAL 3SB36 03-1HR20 3SB36 66-1HR20 3SB36 01-1HR20 3SB36 03-1HR26 3SB36 66-1HR26 3SB36 01-1HR26 2NC 2NC 2NC 2NC PLAST‹K PLAST‹K METAL METAL 3SB3801-0EG3 3SB3801-0EF3 3SB3801-2EG3 3SB3801-2EF3 50.50 70.50 120. Pozisyon ‹ndikatörlü Çevir-Bırak.00 40mm. "EMERGENCY STOP" Yazılı Sarı Arka Zemin Çevir-Bırak Çevir-Bırak Çevir-Bırak Çevir-Bırak. 3SB32 03-1HR20 Acil Durdurma Buton Seti. Pozisyon ‹ndikatörlü 1NC 1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme) 1NO + 1NC 1NC 1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme) 1NC + 1NO PLAST‹K PLAST‹K PLAST‹K PLAST‹K PLAST‹K PLAST‹K 3SB32 03-1HR20 3SB32 66-1HR20 3SB32 01-1HR20 3SB32 03-1HR26 3SB32 66-1HR26 3SB32 01-1HR26 46.100 Adet Acil Stop Butonu Koruma Halkası.50 53.00 Kontak Blokları 3SB34 00-0M 3SB34 00-0C Kontak (1NO) Kontak (1NC) Kontak (1NC) .00 105. Pozisyon ‹ndikatörlü Çevir-Bırak.00 Aksesuarlar 3SB39 01-0AB 3SB39 21-0CG 3SB39 21-0DA 108 Kontak Tutucu (3'lü Kontak Blokları ‹çin) . "EMERGENCY STOP" Yazılı Sarı Arka Zemin Çevir-Bırak Çevir-Bırak Çevir-Bırak Çevir-Bırak.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Kontak Say›s› Gövde Tipi MLFB Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet SIRIUS 3SB3. Acil Stop Butonu Koruma Halkası (5 Adet Asma Kilit Asılabilir) Acil Stop Butonu Led Halka (24VAC/DC) 3SB39 01-0AB 3SB39 21-0AK 3SB39 21-0CG 3SB39 21-0DA 61.50 112.50 Kutulu Acil Durdurma Buton Seti 3SB3801-0EG3 3SB3801-0EF3 Korumasız Korumalı Korumasız Korumalı 78.30 20.00 62.00 62. Pozisyon ‹ndikatörlü Çevir-Bırak.Emniyetli Montaj ‹zleme Kontak 1NO + 1NC 3SB34 00-0B 3SB34 00-0C 3SB34 00-0M 3SB34 00-0A 8.50 11.70 13.30 8.

3m Kablolu (1NO + 1NC Kontak) Manyetik fialter. M12. 1m Kablolu (1NO + 2NC Kontak) 3SE6 606-3BA 3SE6 704-3BA • 3SE6 31-RFID ya da 3SE6 Manyetik emniyet flalterleri EN ISO 13849-1'e göre Pl e. EN 62061'e göre Sil 3 ve EN 954-1'e göre Cat 4'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilmektedir.00 130. • RFID Emniyet flalteri seti.00 192.00 195.00 SIRIUS 3SE6 RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri RFID Kodlu fialter (M12 Soketli) Kodlu Kodlu Eflsiz Kodlu (Birden çok defa karflılı¤ı ö¤retilebilir) Eflsiz Kodlu (Birden çok defa karflılı¤ı ö¤retilebilir) 3SE6 315-0BB01 3SE6 310-0BC01 RFID Aktuatör Standart Standart Ba¤lantı Kablosu.00 3SE6 704-2BA 3SE6 604-2BA 40. • 3SE6 Manyetik flalterler. IP 67 koruma sınıfına sahiptirler.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Birim Fiyat› TL / Adet Tutma Kuvveti Siparifl MLFB No Yok 18N Yok 18N 3SE6 315-0BB01 3SE6 315-1BB01 3SE6 315-0BB02 3SE6 315-1BB02 320.00 3SE6 704-3BA 3SE6 605-3BA 3SE6 606-3BA 40.00 86.00 166.00 3SX5 601-2GA03 3SX5 601-2GA05 3SX5 601-2GA10 77.00 469.00 110.00 591. Ayrı ayrı siparifl edilmelidir. aktuatör ve flalterden oluflmaktadır.00 450.00 Yok 18N 3SE6 310-0BC01 3SE6 310-1BC01 62. • 3SE6 31 -RFID Emniyet flalterleri IP 69K koruma sınıfına sahiptir. 3m Kablolu (2NC Kontak) 3SE6 604-2BA 3SE6 704-2BA Manyetik (Kodlu) Emniyet fialterleri (25x33) Aktuatör Manyetik fialter. Ayrı ayrı siparifl edilmelidir. 8 Kutup 3SX5 601-2GA03 3m 5m 10m Manyetik (Kodlu) Emniyet fialterleri (25 x 88) Aktuatör Manyetik fialter. Ayrıca uygulamaya uygun ba¤lantı kablosu sete ilave edilmelidir. 109 . • Manyetik Emniyet flalteri seti. aktuatör ve flalterden oluflmaktadır.

00 286.50 Mentefle Emniyet fialteri. Tekli Ayak Pedalı (2NO + 2NC) Metal Korumal›.00 324.0LU21 3SE5 212-0LU21 72.00 279. IP 65 Operasyon Açısı 10 Derece.00 92. ‹kili Ayak Pedal› (1NO + 1NC) Korumasız. IP 67/68 Operasyon Açısı 10 Derece.00 304. IP 65 1NO / 2NC PLAST‹K 3SE2 283-0GA53 331. EN 50041'e Uygun 3SE5 132-0LU22 Oyuk Milli Operasyon Açısı 10 Derece. Tekli Ayak Pedalı (2NO + 2NC) Korumas›z. IP 65 Operasyon Açısı 10 Derece.50 Standart Milli Operasyon Açısı 10 Derece. IP 65 1NO / 2NC PLAST‹K 3SE2 283-0GA44 493. IP 66/67 1NO / 2NC 1NO / 2NC PLAST‹K METAL 3SE5 232-0LU22 3SE5 212-0LU22 72.00 3SE5 132-0LU21 Mentefle Emniyet fialteri. IP 67/68 Operasyon Açısı 10 Derece.00 381.00 Standart Milli Operasyon Açısı 10 Derece. ‹kili Ayak Pedalı (2NO + 2NC) Metal Korumalı.00 406. IP 66/67 1NO / 2NC 1NO / 2NC PLAST‹K METAL 3SE5 132-0LU21 3SE5 112-0LU21 75. IP 66/67 1NO / 2NC 1NO / 2NC PLAST‹K METAL 3SE5 132-0LU22 3SE5 112-0LU22 75. 13850'ye Uygun Ayak Pedalı( 2NO+2NC) .50 87. Gövde Geniflli¤i 31mm.50 87. Tekli. EN 50047'e Uygun 3SE5 232.0LU21 Oyuk Milli Operasyon Açısı 10 Derece.00 326.50 Aleminyum Mentefle Operasyon Açısı 8 Derece.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Kontak Say›s› Gövde Tipi MLFB Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet SIRIUS 3SE5 Mentefle Tip Emniyet fialterleri Mentefle Emniyet fialteri. Tekli Ayak Pedalı (1NO + 1NC) Korumasız. Entegre Mentefle 3SE2 283-0GA53 Aç›klama SipariflMLFB No Birim Fiyat› TL / Adet 3SB38 63-4BB SIRIUS 3SB3 Çift-El Konsolları ve Ayak Pedalları Çift-El Operatör Konsolları 3SE2 903-1AA20 Çift-El Konsol (Metal) 3SB38 63-4BB 771.0LU22 3SE5 232.00 ‹yi Kalite Çelik Mentefle Operasyon Açısı 4 Derece.00 Ayak Pedallar› 3SE2 932-1AB20 3SE2 932-1AA20 3SE2 924-3AA20 110 Korumasız.00 3SE2 902-0AB20 3SE2 903-1AB20 3SE2 902-0AA20 3SE2 903-1AA20 3SE2 932-0AB20 3SE2 932-1AB20 3SE2 932-1AA20 3SE2 924-3AA20 194. ‹kili Ayak Pedalı (2NO + 2NC) Metal Korumalı. Tekli Ayak Pedal› (1NO + 1NC) Metal Korumalı. IP 66/67 1NO / 2NC 1NO / 2NC PLAST‹K METAL 3SE5 232.00 106. Gövde Geniflli¤i 40mm.

00 796.00 48.00 664. 2NC+1NO kontak.20 15.00 549.70 3.50 218. Entegre Acil Durdurma Butonu. Kilitlemeli ve buton resetli 50m'ye kadar.00 54. 2NC+1NO kontak. Metal Gövde 2NO + 2NC Kontak.00 643.00 521. 2NC+1NO kontak. Metal Gövde.213. IP65. 35N'dan Büyük Uygulamalarda . Kilitlemeli ve buton resetli 25m'ye kadar. 2NC + 2NO kontak. 2NC kontak. IP65. Kilitlemeli ve buton resetli 25m'ye kadar. M6 x 60 Halat Makarası. IP65. IP65. Halatın yönünü de¤ifltirmek için kullanılır. IP65. 4mm 3SE7910-3AA 3SE7910-3AC 3SE7910-3AH 3SE7941-1AC 3SE7931-1AD 3SE7931-1AE 110.50 25.00 350. 2NC kontak.00 20. 1NO+1NC kontak. 50m'ye Kadar olan Ba¤lantılarda Gergi Yayı.00 509. 4 mm Halat Makarası Sabitleme Aparatı Delikli Vida. Kilitlemeli ve buton resetli 50m'ye kadar. IP67 2X75m'ye kadar. 1NO+1NC kontak. halat yönü de¤iflimi ve sabitleme noktalarında güçlendirilmifl iletim için. ön gergiyi hassas ayarlamada.00 3SE7310-1AE00 3SE7310-1AE04 1. M8. ‹ki Yönlü.031.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Aç›klama Siparifl MLFB No Birim Fiyat› TL / Adet SIRIUS 3SE7 ‹pli Acil Durdurma ve Bant Kaydı fialterleri ‹pli Acil Durum fialteri. Sarı kapaklı. 24VDC Led'li. Kilitlemeli ve buton resetli 75m'ye kadar. Kilitlemeli ve buton resetli 25m'ye kadar. IP 65. Sarı kapaklı.80 . Halatı Sabitlemek için kullanılır Halat Yuvası.00 361. 2x 4 mm Gergi Yayı.5 Kablo Giriflli 3SE7150-1BD00 3SE7120-1BH00 3SE7150-1BD04 3SE7140-1BF00 10m'ye kadar. Sarı kapaklı.00 1.00 Bant Kaydı fialteri. Oval. 3NC+1NO kontak. Kilitlemeli ve buton resetli 3SE7120-1BF00 3SE7120-1BH00 3SE7150-1BD00 3SE7150-1BH00 3SE7150-1BD04 3SE7140-1BD00 3SE7140-1BF00 3SE7141-1EG10 3SE7160-1AE00 361. IP65 . 35N.00 350. IP 65. M20X1.00 6. IP 65 2NO + 2NC Kontak. 24VDC LED'li 3SE7310-1AE00 3SE7141-1EG10 Aksesuarlar 3SE7910-3AA 3SE7941-1AC 3SE7931-1AD 3SE7950-1AB 3SE7921-1AC 3SE7921-1AA 3SE7920-1AB 3SE7930-1AD 111 10m Çelik Halat 20m Çelik Halat 50m Çelik Halat Kablo Kelepçesi. 2x75m'ye Kadar olan Ba¤lantılarda Gerdirme Aparatı. Kilitlemeli ve buton resetli 10m'ye kadar.00 3SE7950-1AB 3SE7921-1AC 3SE7921-1AA 3SE7920-1AB 3SE7930-1AD 23. IP65.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Malzeme
Cinsi

‹fll. Ak›m›
230V AC

‹fll. Ak›m›
24/48V DC

Siparifl
No

Birim Fiyat›
TL / Adet

Adet
Kutu

SIRIUS STANDART N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE 5232
1NO+1NC 31 mm: PLAST‹K MUHAFAZALI, IP 65
Dikey buton tahrikli
Dikey makara tahrikli
Makara kollu tahrikli
Köflegen makara tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarl› tahrikli
3SE5232-0CC05 3SE5232-0HE10 sa¤-sol tahrikli
Uzunlu¤u ayarlanabilir çubuk tahrikli

6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A

10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A

3SE5232-0CC05
3SE5232-0HD03
3SE5232-0HE10
3SE5232-0HF10
3SE5232-0HR01
3SE5232-0HK21
3SE5232-0HK50

43,80
52,90
59,50
59,50
78,10
60,90
70,40

1
1
1
1
1
1
1

6A

10/6 A

3SE5232-0HK80

74,60

1

52,90
64,90
71,40
72,80
81,90

1
1
1
1
1

SIRIUS STANDART N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE 5242
1NO+1NC 50 mm: PLAST‹K MUHAFAZALI, IP 66/67
Dikey buton tahrikli
Dikey makara tahrikli
Makara kollu tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarl› sa¤-sol
tahrikli
3SE5232-0HK50 3SE5242-0HK21

6A
6A
6A
6A
6A

3SE5242-0CC05
3SE5242-0HD03
3SE5242-0HE10
3SE5242-0HK21
3SE5242-0HK50

10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A

SIRIUS STANDART N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE 5112
1NO+1NC 40 mm: METAL MUHAFAZALI, IP 66/67

3SE5112-0CR01

3SE5112-0CC02

Dikey buton tahrikli
Dikey makara tahrikli
Makara kollu tahrikli
Köflegen makara tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarl› sa¤-sol
tahrikli
Uzunlu¤u ayarlanabilir çubuk
tahrikli

6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A

10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A

3SE5112-0CC02
3SE5112-0CD02
3SE5112-0CE01
3SE5112-0CF01
3SE5112-0CR01
3SE5112-0CH01
3SE5112-0CH60

104,00
117,00
100,00
100,00
100,00
113,00
125,00

1
1
1
1
1
1
1

6A

10/6 A

3SE5112-0CH80

127,00

1

SIRIUS STANDART N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE 5122
1NO+1NC 56 mm: METAL MUHAFAZALI, IP 66/67

3SE5122-0CD02

3SE5122-0CF01

Dikey buton tahrikli
Dikey makara tahrikli
Makara kollu tahrikli
Köflegen makara tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarl› sa¤-sol
tahrikli
Uzunlu¤u ayarlanabilir çubuk
tahrikli

6A
6A
6A
6A
6A
6A
6A

10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A
10/6 A

3SE5122-0CC02
3SE5122-0CD02
3SE5122-0CE01
3SE5122-0CF01
3SE5122-0CR01
3SE5122-0CH01
3SE5122-0CH60

104,00
117,00
100,00
100,00
100,00
113,00
125,00

1
1
1
1
1
1
1

6A

10/6 A

3SE5122-0CH80

127,00

1

SIRIUS KOMPAKT N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5 413

Yeni

1NO+1NC 30 mm: METAL MUHAFAZALI, IP 67 2m KABLOLU (5x075mm2)

3SE5413-0CC21-1EA2

3SE5413-0CD20-1EA2

112

Dikey buton tahrikli
Dikey seviyesi ayarlanabilir
buton tahrikli (M12x1)
Dikey makara tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli

6A
6A

10/6 A
10/6 A

3SE5413-0CC20-1EA2
3SE5413-0CC21-1EA2

79,00
89,00

6A
6A

10/6 A
10/6 A

3SE5413-0CD20-1EA2
3SE5413-0CN20-1EA2

83,00
87,00

1
1
1
1
1

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Aç›klama

8WD4420-5AB

Siparifl
MLFB
No

Birim
Fiyat›
TL / Adet

SIRIUS 8WD44 Sinyal Kolonları
Entegre LED'li Sinyal Elemanı, 24VAC/DC

8WD4400-1AC

Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sar›
Kalıcı Iflıklı, fieffaf
Kalıcı Iflıklı, Mavi

8WD4420-5AB
8WD4420-5AC
8WD4420-5AD
8WD4420-5AE
8WD4420-5AF

133,50
133,50
133,50
142,50
142,50

BA15d Ampul/ LED Uyumlu (LED ya da Ampül Ayrı Siparifl Edilir), Sinyal Elemanı, 12-230VAC-DC
8WD4420-5BD

8WD4420-0FA

Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sar›
Kalıcı Iflıklı, fieffaf
Kalıcı Iflıklı, Mavi

8WD4400-1AB
8WD4400-1AC
8WD4400-1AD
8WD4400-1AE
8WD4400-1AF

51,00
51,00
51,00
51,00
51,00

8WD4420-5BB
8WD4420-5BC
8WD4420-5BD

176,00
176,00
176,00

8WD4420-0FA
8WD4450-0EA2
8WD4420-0EA2
8WD4420-0EA

133,00
199,00
193,00
196,00

8WD5320-5AB
8WD5320-5AC
8WD5320-5AD

244,00
244,00
244,00

Entegre LED'li Sinyal Elemanı, 24VAC/DC
Flaflör Tip, Kırmızı
Flaflör Tip, Yeflil
Flaflör Tip, Sar›

Korna 24VAC/DC - 230VAC
8WD5320-5AB

85DB, Pals ya da sürekli ton ayarlanabilir 24VAC/DC
100DB, 8 Tonlu, Ses Ayarlanabilir 230VAC
100DB, 8 Tonlu, Ses Ayarlanabilir 24VAC/DC
108DB , IP 40 24VAC/DC

Entegre LED'li Tekli Sinyal Elamanı, 24VAC/DC
8WD4408-0AA

Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sar›

BA15d Ampul/ LED Uyumlu (LED ya da Ampül Ayrı Siparifl Edilir), Tekli Sinyal Elemanı, 12-230VAC-DC
8WD4308-0DA

Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sar›
Kalıcı Iflıklı, fieffaf
Kalıcı Iflıklı, Mavi

8WD5300-1AB
8WD5300-1AC
8WD5300-1AD
8WD5300-1AE
8WD5300-1AF

93,00
93,00
93,00
93,00
93,00

8WD4408-0AA
8WD4408-0AB

49,50
65,00

8WD4308-0DA
8WD4308-0DB
8WD4308-0DC
8WD4408-0DF
8WD4308-0EE
8WD4308-0EA
8WD4308-0EB
8WD4308-0ED
8WD4308-0CA
8WD4408-0CD
8WD4328-1XX
8WD4358-1XX
8WD4428-6XB
8WD4428-6XC
8WD4428-6XD
8WD4428-6XE
8WD4428-6XF

70,00
40,00
85,00
147,00
65,00
44,00
58,00
142,00
45,00
34,00
11,50
11,50
95,00
95,00
95,00
100,00
100,00

8WD4308-0DB

Kapaklı Ba¤lantı Elemanları
Boruya Montaj Ba¤lantı Elemanı (Alt üst sabitleme eleman›)
Zemine Montaj Ba¤lantı Elemanı (Alt üst sabitleme eleman›)
8WD4308-0CA

8WD4408-0CD

8WD4428-6XB

8WD4308-0EB

113

Montaj Elemanları
100mm Borulu Motaj Aya¤ı
Plastik Ayak, (Boru ba¤lanabilir)
Metal Ayak (400mm'den büyük boru ba¤lanabilir)
Açısı Ayarlanabilir Montaj Aya¤ı (7,5 Derece)
Boru (Uzunluk 150mm)
Boru (Uzunluk 250mm)
Boru (Uzunluk 400mm)
Boru (Uzunluk 1000mm)
Duvara Montaj Aparatı (Tek Yön)
Temel Montaj Elamanı (Boru ve montaj aya¤ı olmadan)
24VAC/DC Lamba
230VAC/DC Lamba
Kırmızı LED 24VAC/DC
Yeflil LED 24VAC/DC
Sar› LED 24VAC/DC
fieffaf LED 24VAC/DC
Mavi LED 24VAC/DC
• Conta dahildir. Maksimum 5 elemana kadar ba¤lant› yap›labilir. IP65 korumal›d›r.
Di¤er elemanlar ve montaj parçalar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.

Standart Ürünler
10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi

Girifl

Ç›k›fl

Siparifl
No

Birim
Fiyat›
TL / Adet

Adet
/
Kutu

262,00
262,00
262,00
262,00
262,00
262,00

1
1
1
1
1
1

‹nterface dönüfltürücüler
Aktif, tek kesiflimli AC/DC 24V, iki yollu, 6.2 mm genifllik
0... 10V
0... 10V
0... 20mA
0... 20mA
4... 20mA
4... 20mA

3RS17...-

0... 20mA
4... 20mA
0... 10V
4... 20mA
0... 20mA
0... 10V

3RS1700-1CD00
3RS1700-1DD00
3RS1702-1AD00
3RS1702-1DD00
3RS1703-1CD00
3RS1703-1AD00

Çoklu dönüfltürücü, AC/DC/ 24V, ‹ki yollu 6.2 mm genifllik, ayarlanabilir girifl ç›k›fll›
0... 10V
0... 20mA
4... 20mA

0... 10V
0... 20mA
4... 20mA

3RS1705-1FD0

365,00

1

0... 10V
0... 20mA
0... 20mA

0... 50Hz
0... 100Hz
4... 1kHz
0... 10kHz

3RS1705-1KD00

396,00

1

Çoklu dönüfltürücü, AC/DC/ 24V, üç yollu 17,5 mm genifllik, ayarlanabilir girifl ç›k›fll›
0... 10V
0... 20m/A
4... 20m/A

0... 10V
0... 20mA
4... 20mA

Besleme Gerilimi

Genifllik
mm

3RS1705-1FW00

Siparifl
No

445,00

1

Birim
Fiyat›
TL / Adet

Adet
/
Kutu

‹nterface röleler girifl / ç›k›fl
Girifl röleleri
AC/DC 24 V
AC/DC 24 V
AC/DC 24 V

1NO
1W
2NO/1W

11,5
17,5
22,5

3TX7002-1AB00
3TX7002-1BB00
3TX7002-1CB00

90,00
110,00
125,00

1
1
1

1NO
1NO

11,5
11,5

3TX7002-2AB00
3TX7002-2AF05

90,00
117,00

1
1

3TX7014-1BM00

49,00

1

Ç›k›fl röleleri
AC/DC 24 V
AC/DC 230 V

3TX...

Soketli (Plug-in) rölesi ile beraber
DC 24 V

114

1W

00 1 6 230-400+/-15 4AV4106-2EB00-0A 479.00 1 4AX3 002-3ED50-0B 75. DIN EN 61558-2-2’ye uygunluk .Paralel çal›flabilme .fiebekeye uyumlu kolayl›flt›r›c› 100 primer de ± 15V konnektörleri .00 1 10 230-400+/-15 4AV4110-2EB00-0A 607. DIN EN 61558-2-2’ye 50 uygunluk .CE iflareti.Vidal›.CE iflareti.00 1 35 400+/-20 4AV5135-2EB00-0A 1.00 1 25 400+/-20 4AV5125-2EB00-0A 902.00 1 4AX3 002-3ED03-0B 157.00 1 Ak›m 4AV4/5 DC Besleme / Güç Kaynaklar› 4AV4.170.00 1 100 4AX3 002-3HA10-0B 91. soketli ve lehimlenebilen klemensler 400V / 230 V (50-60 Hz) Kumanda Trafolar› .Dokunmaya karfl› korunmal› klemensler .Galvanik ayr›m sayesinde yüksek izolasyon .Dalgal›l›k seviyesi %5 .Kompakt tasar›m ve haz›r çözüm Malzeme Cinsi Adet / Kutu 4AX3002 Kumanda Trafolar› 230-400 V/24V (50-60 Hz) 4AX. 24V DC ç›k›fl (DIN 19240) .00 1 250 4AX3 002-3HA03-0B 151.00 1 630 4AX3 002-3HA06-0B 331.00 1 Anma Gücü (VA) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet 50 4AX3 002-3HA50-0B 73... VDE 0551’e uygunluk .00 1 400 4AX3 002-3HA04-0B 231.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Adet / Kutu Girifl Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet 3 230-400+/-15 4AV4103-2EB00-0A 353.fiebekeye uyumlu kolayl›flt›r›c› primer de ± 15V konnektörleri .00 1 4AX3 002-3ED04-0B 247.00 1 4AX3 002-3ED06-0B 358.CE iflareti.50ºC ortam s›cakl›¤› için tan›ml› güç de¤erleri .00 1 160 4AX3 002-3HA16-0B 115.Galvanik ayr›m sayesinde yüksek 250 izolasyon .Her türlü PLC uygulamalar›na uygun . soketli ve lehimlenebilen 400 klemensler 630 115 . .50ºC ortam s›cakl›¤› için tan›ml› 160 güç de¤erleri .‹zole Trafo güvenli¤i .00 1 4AX3 002-3ED16-0B 124.00 1 4AX3 002-3ED10-0B 94.Vidal›.

1 C/O kontak 200-240V AC. 1 C/O kontak 100-127V AC. Sayfa 33 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 0.Çekmede gecikme . yard›mc› gerilimli. 1 C/O kontak 0. 24V AC/DC.00 110..05s-10s 5s-100s 0.5 mm genifllik Multifonksiyon zaman rölesi 7 fonksiyonlu.00 1 1 Y›ld›z-üçgen zaman rölesi 12-240V AC/DC.00 139. gecikmesiz kontak AC 24/240V. 2 C/O kontak 0. Çekmede gecikmeli..DC 24V AC 24/240V. Zaman rölesi.00 1 0.05s-100h 0.05-600s 3RP1540-1AN31 173. 24V AC/DC. LED’li Düflmede gecikmeli. Bkz.00 150.DC 24V AC 24/240V.00 137.127V. toplamal› zaman ayarl› Not: Kontaktörlere tak›labilen zaman röleleri için çekmede gecikmeli SIRIUS program›ndaki ürünlerimizden faydalanabilirsiniz.05s-100h 7PV1512-1AP30 7PV1513-1AP30 7PV1513-1AQ30 7PV1518-1AW30 86. 7PV1578-.5-10s 0.05s-100s 7PV1538-1AW30 7PV1540-1AW30 137.00 109.00 1 Malzeme Cinsi Yeni SIRIUS 7PV15 Zaman Röleleri 17.Yard›mc› gerilimli düflmede gecikmede .5-30s 5-100s 0. DC 24V 1C/0 Kontakl›.00 1 Çekmede gecikmeli zaman rölesi 200-240V AC.K›sa süreli Kapama . 1 C/O kontak 7PV1508-.00 1 1 1 AC 24/100. 0.DC 24-240V 0.DC24V 3RP1505-1A. 8 fonksiyonlu* 2C/0 Kontakl›.Yard›mc› gerilimli. 1C/0 kontakl› 7 Farkl› zaman ayar› aral›¤› AC/DC 24V Yard›mc› gerilimli düflmede gecikmeli 1C/0 kontakl› AC 24/240V.00 1 1 1 1 Düflmede gecikmeli zaman rölesi 12-240V AC/DC.00 133.00 1 Y›ld›z-üçgen zaman rölesi 1 N0. 50ms gecikmeli. 116 Zaman Ayar Sahas› .DC 24V AC 24-240V.00 1 1 0. 12-240V AC/DC.00 86. 24V AC/DC..K›sa süreli açma .00 1 1 SIRIUS Elektronik Zaman Röleleri Multifonksiyon zaman rölesi AC24/240V.05s-100h 0. 1 C/O kontak 12-240V AC/DC. .00 86. 1C/0 kontakl› AC 24/240V.Impuls .. LED’li Düflmede gecikmeli.05s-100h 7PV1578-1BW30 117.DC 24V 1.Flaflör .. yard›mc› gerilimsiz.05-100s 3RP1540-1AB31 173.Yard›mc› gerilimli çekmede ve düflmede gecikmede .00 1 5-100sn 3RP1533-1AP30 149.05s-100h 7PV1508-1AW30 156. 1 C/O kontak 12-240V AC/DC.00 218.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Zaman Ayar Sahas› Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RP1505-1AP30 3RP1505-1BP30 191. 1C/0 kontakl› 7 Farkl› zaman ayar› aral›¤› AC 200/240V-DC 200-240V Zaman Rölesi. DC24V 1-20s 3-60s * Multifonksiyonlu zaman rölesinin fonksiyonlar› afla¤›da belirtilmifltir. 7PV1512-. 16 fonksiyonlu* 3RP1505-1B.00 1 1 3RP1574-1NP30 3RP1576-1NP30 137..05s100h Zaman Rölesi. 1 N0.05s-100h 3RP1512-1AP30 3RP1513-1AP30 3RP1525-1AP30 109. 1 C/O kontak 0. LED’li.05s-100h 3RP1511-1AP30 3RP1525-1BW30 109.

faz kayb›. %20 asimetriye duyarl› 2W AC 160. düflük/yüksek gerilim kontrol 0.690V 3UG4513-1BR20 319.00 1 3UG3081-1AW30 680. 1.05-10A histerizis.110kOhm 117 . düflük/yüksek gerilim kontrol 0.1-20sn. otomatik reset.500V 3UG4511-1BP20 AC 160. Faz s›ras›...... dijital kontrol.690V 3UG4512-1AR20 228. otomatik reset.. N-‹letkenine karfl› gerilim izleme 2W AC 160..00 1 Düflük/yüksek ak›m kontrol ölçme aral›¤› AC/DC 3 .. analog. 5.1-20 sn gecikme S›v› Seviye Kontrol Rölesi 24.240V 3UG4632-1AW30 325. faz kayb›. gecikme...00 235. asimetri.00 1 1 1 Faz s›ras›.500V 3UG4511-1AP20 AC 320. Faz s›ras›. 500mA 0. %10 asimetriye duyarl› 1W 2W 1W AC 320.690V 3UG4615-1CR20 438..00 1 Monofaze gerilim kontrol (Yard›mc› gerilim ile) 10-600 V Ölçme Aral›¤› 1W AC/DC 24.00 1 AC/DC 24. 50-60 Hz. ‹flletme Bas›nc› 10 Bar ‹flletme S›cakl›¤› 90ºC ‹zolasyon Rölesi AC fiebekeler için 24-240V AC/DC Topraklamas›z 1 yada 3 fazl› sistemler için 1 Enversör kontakl›.00 1 3UG3082-1AW30 883. düflük gerilim kontrol Otomatik reset. asimetri. dijital kontrol 2W AC 160.00 1 Faz s›ras›. 100k0hm S›v› Seviye Rölesi Probu Ask› Tipi Elektrot üç telli... Alt/Üst Alarm ç›k›fll› seviye kontrol rölesi 1 Enversör kontakl›.00 1 3UG3207-3A 168. auto reset. faz kayb›.110kOhm DC fiebekeler için 24-240V AC/DC Topraklamas›z 1 yada 3 fazl› sistemler için 1 Enversör kontakl›...1-20sn.690V 3UG4616-1CR20 474. faz kayb›.. 0. auto reset.00 1 3UG4501-1AW30 208.00 263. 1.- Faz s›ras›..00 1 Faz s›ras›.240V 3UG4622-1AW30 320.240V AC/DC. gecikme..Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Malzeme Cinsi Cinsi Kontak Say›s› Nominal ‹flletme Gerilimi Siparifl No Adet Birim / Fiyat› TL / Adet Kutu 3UG4 Serisi Kontrol Röleleri 3UG46.

00 1 AC 230V 3RN1010-1CM00 174.00 1 .00 1 PT 100/1000 KTY 83/84.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Malzeme Cinsi Cinsi Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu 3RN1000-1AM00 151..5 mm genifllik çift LED’li AC 230V Malzeme Cinsi 1C/0 1N0-1NC Ölçme Sahas› SICAKLIK DENETLEME RÖLES‹ 3RS10.240V 1N0+1NC 3RN1010-1CW00 217...- 118 PT 100 S›cakl›k Alg›lama Sensörü ile uyumlu 1N0 + 1 NC Kontak AC 110 / 230 V 2 LED 0º/+200ºC 3RS1000-1CK20 263.00 1 Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu ‹flletme Gerilimi Kontak Say›s› Siparifl No PTC Termistör Motor Koruma Rölesi 3RN1 3RN1. NTC S›cakl›k Alg›lama Sensörleri ile uyumlu 1/C0+ 1C/0 +1 N0 Kontak AC / DC 24.240 V -50º/+500ºC 3RS1040-1GW50 566.00 1 UC 24 .- PTC .Tip A Termistör Motor Koruma Rölesi Otomatik Reset 22.

20 13.00 1 RT Soket 1 ve2 Kutuplu için ortak soket Etiket MT Röle 10A LZSRT78726 3 Kutuplu enversör kontak 11 Pin. 250VAC 4 Kutuplu enversör kontak 14 Pin.Standart Ürünler 10 Aral›k 2012 / Fiyat Listesi Malzeme Cinsi Bobin Gerilimi (V) Siparifl No Birim Fiyat› TL / Adet Adet / Kutu SIEMENS ENDÜSTR‹ RÖLELER‹ PT Röle 5/10 A 3 Kutuplu enversör kontak 11 Pin.10 1 1 1 1 RT Röle LZSPT78720 2 Kutuplu enversör kontak 8 Pin..10 18.00 39.50 10.10 18.10 18.80 10.85 4. 250VAC 24 VDC 24 VAC 230 VAC LZXRT314024 LZXRT314524 LZXRT314730 12.10 18.00 1 1 1 1 LZSMT78750 15.50 1.80 18.230V AC/DC LED modülü LZSPT17024 LZSRT17016 LZSMT28800 LZSPTML0024 LZSPTML0524 LZSPTML0730 1..20 13. 250VAC 24 VDC 24VAC 115VAC 230VAC MT Soket 3 Kutuplu için 11 Pin’li LZSMT78750 LZSRT17040 119 Aksesuarlar PT röle klips mekanizmas› RT röle için yeni klips mekanizmas› MT röle için klips PT/RT için 24V DC koruma diyodlu LED modülü PT/RT için 24V AC/DC LED modülü PT/RT için 110.80 10 10 1 1 1 1 .80 18.10 9. 8A.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PT Soket LZXPT570024 4 Kutuplu için 14 pin’li 3 Kutuplu için 11 pin’li 2 Kutuplu için 8 pin’li Etiket LZSPT78740 LZSPT78730 LZSPT78720 LZSPT17040 13. 250VAC 2 Kutuplu enversör kontak 8 Pin.10 18.10 21. 16A. 250VAC 24VDC 24 VAC 230 VAC LZXRT424024 LZXRT424524 LZXRT424730 12.00 50.10 1 1 1 LZSRT78726 LZSRT17040 13.10 1 1 LZXMT321024 LZXMT326024 LZXMT326115 LZXMT326230 33.50 1. 6A.10 21. 12A 24VDC 24 VAC 115 VAC 230 VAC 24 VDC 24 VAC 115 VAC 230 VAC 230 VAC LZXPT370024 LZXPT370524 LZXPT370615 LZXPT370730 LZXPT570024 LZXPT570524 LZXPT570615 LZXPT570730 LZXPT270730 18.10 1 1 1 1 Kutuplu enversör kontak 5 Pin.10 21.50 13. 10A.75 1.50 13.00 39. 10A.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Tüm ürünlerimiz imalat hatalar›na karfl› en az bir y›l garantilidir. çevre koruyucu sistemlerle üretilmektedir.  Üretim program›nda ve ölçülerde de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. ‹lgili Sertifikalar için baflvuru.com 136 .  Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir. at›k azalt›m›n›n ve geri dönüflümün sa¤lanmas› amac› ile tesislerimize ileterek do¤an›n korunmas›na katk›da bulununuz.  Ürününüzün kullan›m ömrü sona erdi¤inde. ulusal ve uluslararas› standartlara uygun olarak.  Teslimatlar›m›z. Ürünlerimiz.ÖNEML‹ NOTLAR  Fiyatlar›m›zda herhangi bir ihbara gerek duymaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. AB teknik mevzuat›na uyumlu CE iflaretine sahip olup.tr@siemens.  ‹çeride görülen resim ve teknik de¤erler genel bilgi amaçl›d›r. cihazla birlikte verilen iflletme talimat›n› esas al›n›z. TS-ISOEN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgeli kurulufllar›m›zda.  Listemizde bulamad›¤›n›z ürünler için lütfen sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. Otomasyon ve kontrol sistemleri Teknik Destek 444 0 747 Fax : (0216) 459 30 77 e-mail: teknikdestek. montaj ve iflletme verileri için. Cihaz ölçüleri. teslim tarihinde geçerli fiyat listemize göre yap›lmaktad›r.

No: 111 34870 Kartal ‹STANBUL Tel : (0216) 459 34 77 Faks : (0216) 459 30 71 Fuzuli Cad. No: 61 K: 2/4 44100 MALATYA Tel : (0422) 326 30 22 Faks : (0422) 326 30 32 Gsm : (0533) 693 55 18 . Gök Geçidi K.No: 47 K:6 D: 36 Muratpafla ANTALYA Tel : (0242) 248 23 50 Faks : (0242) 248 23 05 Gsm : (0530) 977 22 67 Kurtulufl Mah. Petkon ‹fl Merkezi A Blok Kat:6 Prestij ‹fl Merkezi Kat: 4 D: 26 No: 90/16 26090 ESK‹fiEH‹R 27090 fiehitkamil GAZ‹ANTEP Tel : (0222) 220 40 42 Tel : (0342) 215 10 83 Faks : (0222) 220 40 44 Faks : (0342) 215 10 93 Gsm : (0532) 304 58 98 Gsm : (0533) 693 55 48 (0533) 529 74 87 KAYSER‹ BÜROSU KONYA BÜROSU Gevher Nesibe Mah. Tungan Apt. Necip Bey Cad. No: 24 Koçb›y›k ‹fl Merkezi Kat: 5 D: 10 ‹lkad›m SAMSUN Tel : (0362) 431 49 75 Faks : (0362) 431 49 75 Gsm : (0533) 300 37 44 137 GAZ‹ANTEP BÜROSU MALATYA BÜROSU Niyazi M›sri Cad. ‹hsaniye Mah.14 Birsel ‹fl Merkezi Kat:4/401 35210 Alsancak ‹ZM‹R Tel : (0232) 411 70 04 Faks : (0232) 411 70 25 BÖLGE BÜROLARIMIZ ANTALYA BÜROSU ESK‹fiEH‹R BÜROSU Etiler Mah. Aka Plaza No: 1 Kat: 2 D: 5-6 16080 Çekirge BURSA Tel : (0224) 234 54 00 Faks : (0224) 234 54 07 ANKARA BÖLGES‹ ‹ZM‹R BÖLGES‹ Atatürk Bulvar› No: 169 Kat: 6 06680 Kavakl›dere ANKARA Tel : (0312) 459 52 45 Faks : (0312) 459 52 97 Akdeniz Cad. Adnan Menderes Bulvar› Sami Kaya ‹fl Merk. fiahina¤a Sk. Mestafl Tegin Plaza No:12 K:1 D:15Haz›m Uluflahin ‹fl Merkezi 38010 Kocasinan KAYSER‹ A Blok Kat: 4 No: 404 Tel : (0352) 232 33 16 42050 KONYA Faks : (0352) 232 33 65 Tel : (0332) 236 30 39 Gsm : (0530) 408 01 30 Faks : (0332) 236 16 24 Gsm : (0533) 523 48 22 SAMSUN BÜROSU Pazar Mah. Manolya sok. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E 01120 ADANA Tel : (0322) 459 27 00 454 78 88 Faks : (0322) 453 29 71 Kükürtlü Mah. Niyazi Mah. No.BÖLGE ADRESLER‹M‹Z ‹STANBUL BÖLGES‹ ADANA BÖLGES‹ BURSA BÖLGES‹ Yakac›k Cad. Cumhuriyet Bulvar› Muammer Aksoy Blv.

ve T‹C. No:13 Web : www. Cad.336 20 22 Faks : (0352) 336 20 23 • ÜNKO ELK. Adnan Menderes Bulvar› No:51/1 ANTALYA Tel : (0242) 322 63 19 Faks : (0242) 322 65 46 Web : www. No: 37/1-2 AKSARAY Tel : (0382) 214 42 92 Faks : (0382) 212 63 53 Web : www.fi. A. Böl. San.saltotomasyon. Sok. No: 12 Ostim 06370 ANKARA Tel : (0312) 385 16 02 .com.com. PAZ. Hasanpafla Mah.com. SAN ve T‹C. No: 66 KONYA Tel : (0332) 345 09 00 Faks : (0332) 345 09 09 fiube: Konya Org.com • TINARSOY ELK.344 20 51 Faks : (0242) 334 83 17 Web : www. ‹stikamet Cad. 1424.com. PAZ. No: 42 34420 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 254 77 50 pbx Faks : (0212) 250 19 11 – 15 fiube: Perpa Ticaret Merkezi. Kuruçeflme Sok.tr • TÜMPA ELK. Sanayi Bölgesi 8. T‹C.com • TAM GÜÇ ELEK.151 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 415 21 79-80 Faks : (0216) 415 23 56 • C‹HAN ELK. fiT‹. Cad. No: 5/1A Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 292 48 35/29 Faks : (0212) 245 09 14 Showroom: Yukar› Dudullu Mah. LTD. Merkez: Sanayi Sitesi Ahievran Cad.erciyeselektrik. A. ve SAN. Faks : (0216) 305 90 54 Meydan Kava¤› Mah. SAN.arelektrik. No: 84/1 34742 Erenköy ‹STANBUL Tel : (0216) 444 4 246 Faks : (0216) 410 59 00 Web : www. fiT‹ Merkez: Sanayi Bölgesi 3. Böl. Sahilyolu No: 137 TRABZON Tel : (0462) 325 77 05 Faks : (0462) 325 91 81 • KOÇAK MÜH. ‹Nfi. TAAH. ve T‹C. fiT‹.fi. ve T‹C.fi.com. MALZ.com. fiT‹. Atatürk Bulvar› No: 94/A KARAMAN Tel : (0338) 214 99 29 Faks : (0338) 214 99 28 Web : www. Büsan Özel Org. SAN.com.com fiube: fiair Ziya Pafla Cad. No.tr • ASAL ELEKTR‹K fieyh Hamza Sk. ‹Nfi. Kosgeb Cad.konen. LTD. fiT‹.tr Sat›fl Noktalar›: Had›mköy : (0212) 798 23 04 Dudullu : (0216) 374 53 52 Gaziosmanpafla: (0212) 594 04 04 Perpa : (0212) 210 84 85 Ankara : (0312) 397 71 75 ‹zmir : (0232) 433 00 82 Bursa : (0224) 441 10 62 Adana : (0322) 429 53 31 • KONYA ENERJ‹ LTD. T‹C.com E-posta: tumelektrik@tumelelektrik. 605 Sok. LTD. No: 13/17 (Org.com. Cd. No: 28 Selçuklu KONYA Tel : (0332) 251 82 34 (5 hat) Faks : (0332) 251 82 37 Web : www. Sok. San. 1595.boreltekno.com E-posta : info@nurelektrik.com. No: 24 KAYSER‹ Tel : (0352) 336 32 10–320 82 20–21 Faks : (0352) 336 32 11 fiube: Sanayi Bölgesi 3. ve T‹C. No: 5 R‹ZE Tel : (0464) 213 28 80 Faks : (0464) 213 25 55 • AR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K A. T‹C. SAN. Cd.tr E-posta : tinarsoy@tinarsoy. fiT‹. Yenido¤an 4. fiT‹. No: 410 35110 Gebze KOCAEL‹ Tel : (0262) 751 28 00 Faks : (0262) 751 27 28 Web : www. ‹VOGSAN 1467. A. Cd.tr E-posta : info@aydinlar.com. Nato Yolu Cad. Kozyata¤› Bayar Cad.unko. LTD.tr Merkez: Bankalar Cad.isinelektrik.tr E-posta : konyaenerji@konyaenerji. Merkez: Sanayi Cad. ve T‹C. Taflpazar Mah. A. No: 31 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 256 94 05 Pbx Faks : (0212) 256 95 99 Web : www. Sok.com. Gülabibey Mah. MALZ. Müd. T‹C. A Blok Kat 2 No: 6-7 34384 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 210 44 77 Faks : (0212) 210 44 75 Web : www. TAAH. ve T‹C.konyaenerji.com Tel : (0216) 493 89 91 . LTD. Böl.com E-posta : santral@santral. Sok. Arkas›) KONYA Tel : (0332) 239 13 95 Faks : (0332) 239 13 99 fiube: Sekiçeflme Mah.com • ADNAN ELEKTR‹K Cumhuriyet Cad.simteselektrik.tr • fiALT OTOMASYON ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. No: 7 ANTALYA Tel : (0242) 344 20 41. Etiler Mah.‹STANBUL Tel : (0216) 564 57 00 pbx Faks : (0216) 311 19 48 Web : www.tr E-posta : kocak@kocakmuhendislik.com. T‹C.SAN.santral. LTD. A. fiT‹.com • S‹MTES ELEKT. Yan›kkap› Sok. SAN.tr E-posta : info@arelektrik. D Blok Kat: 2 Ac›badem 34722 Kad›köy ‹STANBUL Tel : (0216) 326 00 01 pbx Faks : (0216) 326 10 20 .cihanelektrik.com Tel : (0242) 311 85 85 Faks : (0242) 311 28 50 • SANTRAL ELK. Çakmak Mah. LTD. Gebze Org. A. Faks : (0362) 228 20 42 Merkez: Güzelyal› Mah.com. No: 3/A–B–C Ulus 06050 ANKARA Tel : (0312) 310 57 32 – 312 22 62 Faks : (0312) 310 60 95 – 324 40 58 fiube: 21. No: 9-B KAYSER‹ Tel : (0352) 336 09 82–83 fiube: Sanayi Bölgesi 6.tr • EGES‹M YÜKSEK TEKNOLOJ‹ SAN.com.23 Web : www.tr E-posta : satis@simteselektrik.305 79 90 • ERC‹YES YAPI MARKET LTD. fiT‹. fiT‹.egesim. 201 Sok.alkanlar.com. Yeni Yol Sok. Bankalar Cad.com. 10 Erenler SAKARYA Tel : (0264) 276 00 83 pbx 276 38 30 Faks : (0264) 275 19 00 Web : www.tr E-posta: istanbul@egesim. Sok. LTD.aydinlar. Y›l Bulvar› Faks : (0216) 493 89 94 No: 48 ‹lkad›m SAMSUN fiube: Orhantepe Mah. MAL.tr • BOREL TEKNO ELEK. Çiftlik Cad.93 fiube: Selahiye Mh. 32 Karatay KONYA Tel : (0332) 345 31 81 Faks : (0332) 345 31 84 Web : www. SAN. No: 28 KAYSER‹ Tel : (0352) 320 82 20 Faks : (0352) 320 82 16 Web : www.‹Nfi. ve SAN. Yavuz Apt.com Gökçe Plaza 34903 Pendik ‹STANBUL E-posta : info@boreltekno.tumgrubu.fi. Yaylac›k Cad.385 16 44 Faks : (0312) 385 16 57 Web : www. Merkez: F.fi.tr E-posta : elpim@elpim.tr • ELP‹M MAK.tr • KONEN ELEKT. T‹C.Bakkalköy Maltepe. Sa¤l›k Sok. ve T‹C. Böl.com.fi.elpim. E-posta : info@erciyeselektrik. 817. Elektrokent No: 2/23 06370 Ostim ANKARA Tel : (0312) 354 86 56 pbx Faks : (0312) 354 41 45 E-posta : unko@unko. Y›l Bulvar› No: 110 Ostim ANKARA Tel : (0312) 354 14 77 Faks : (0312) 385 41 89 Web : www. San.kocakmuhendislik. Böl.com. Busan Özel Organize Sanayi Bölgesi No. ‹Nfi. Kosgeb Cad. A. Org.ELEKTROMARKETLER‹M‹Z ‹STANBUL BÖLGES‹ • ALKANLAR ELK.com. SAN. SAN. ELK.tr E-posta : bilgi@konen.com.tr • NUR ELEKTR‹K SAN.92 .tr E-posta : bilgi@cihanelektrik. MAK.ruhbas.fi. fiT‹. 1. LTD.com. 100.com.fiT‹. No: 31 55080 Canik SAMSUN Tel : (0362) 228 20 12 : (0362) 228 20 32 • IfiIN ELEKTR‹K PAZ. No: 22 Etap ‹fl Merk.com. Cad. No: 12 KAYSER‹ Tel : (0352) 336 35 32 . LTD.com E-posta : ruhbas@ruhbas. Üsküdar Cad.com ANTALYA E-posta: info@isinelektrik.antalyaleventelektrik.T‹C.fi.com.tr 138 • KARADEN‹Z ELEKTROMARKET De¤irmendere.tr .com E-posta: dcinar@saltotomasyon. ve T‹C. Erenler Mah.com E-posta : bulent_levent07@hotmail.com • RUHBAfi ELEKTR‹K OTOMASYON ‹Nfi. TAAH.com. No: 19 SAMSUN Tel : (0362) 432 14 00 Faks : (0362) 431 26 38 • AYDINLAR ELEKTR‹K 100. Tel : (0362) 432 89 22 pbx Tekel Köprüsü Alt› Cevizli ‹STANBUL Faks : (0362) 420 00 81 Tel : (0216) 305 63 31 .tr Web : www. 4/A ÇORUM Tel : (0364) 213 10 45 Faks : (0364) 225 56 57 Web : www. No. San.tinarsoy. Web : www.tr ANKARA BÖLGES‹ • LEVENT ELEKTR‹K Muratpafla Mah. No: 10 Web : www.tr No: 4 34420 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 254 77 50 pbx Faks : (0212) 250 19 11 – 15 fiube: Okçumusa Cad.nurelektrik. ve MAK. No: 7 B.com E-posta : alkanlar@alkanlar. 400.

findikkaya.egesim.com.tr • ALTERNAT‹F ELEKTROMARKET Nilüfer Ticaret Merkezi Alaattinbey Mah. 1.sorkal. MÜH.tr Sat›fl Noktalar›: Afyon : (0272) 222 20 50 pbx Bal›kesir : (0266) 241 00 21 pbx Band›rma : (0266) 718 10 33 pbx Eskiflehir Çarfl› : (0222) 234 32 04 pbx Kemalpafla : (0232) 878 30 78 pbx Kütahya : (0274) 226 13 00 pbx ‹negöl : (0224) 712 03 23 pbx Manisa : (0236) 236 33 79 pbx • MERPA PAZARLAMA A. Sokak No.tr • EGES‹M OTOMAT‹K KONTROL SAN. LTD. Yeni Kaleiçi Çarfl›s› No. Ahisinan Cad. Sok. 1246. No: 4B Boran Plaza 35110 Halkap›nar ‹ZM‹R Tel : (0232) 459 22 22 Faks : (0232) 459 22 90 Web : www. 35110 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 433 30 25 Faks : (0232) 459 90 42 Web : www. SAN. A.tr fiube: Yener ‹fl Mrk. Merkez: Organize San. ve T‹C. SAN. Merkez: Yenice Mah.com.fi. No: 23-27 Beflevler 16159 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 45 00 pbx Faks : (0224) 443 45 88 E-posta : bursa@krc. A.com.isik.tr E-posta : elektrik@erikoglu. No:2 / J Yener ‹fl Merk.com E-posta : merpa@merpa.com • KIRAÇ ELEKTR‹K LTD.com.com • IfiIK ELK.com • FEN‹fi ELEKTR‹K T‹C. Kurtulufl Mah.com. SAN.tr E-posta : kirac@kiracelektrik. ve T‹C.com E-posta : info@emaelektrik. ve SAN. fiT‹. No: 59/1 35090 Camdibi ‹ZM‹R Tel : (0232) 433 20 74 Faks : (0232) 457 27 17 Web : www. ve T‹C. fiT‹.fi. SAN.net • SORKAL ELK.com E-posta : eskisehir@krc.2 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 47 14 Faks : (0224) 443 47 16 Web : www.fi.tr E-posta : egesim@egesim.merpa.tr • FINDIKKAYA ELK. fiT‹.com.acarelektrik. fiT‹. G.net E-posta : satis@promeda.com.tr E-posta: alternatif@aelektromarket. Babada¤ Apt.tr • EMA ELEKTR‹K MALZ. 1203/5 Sok. No:23 26110 ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 234 34 04 pbx Faks : (0222) 234 35 45 Web : www. Alt›n Han No: 50/A 70-71-72 BURSA Tel : (0224) 253 04 03 Faks : (0224) 252 50 11 Web : www. LTD. 35110 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 458 55 55 Faks : (0232) 433 31 96 Web : www. M. LTD.tr • HUZUR ELEKTR‹K Merkez : Nilüfer Ticaret Merkezi 66 Sok. Sanayi Sitesi 154.com. No: 2/M Halkap›nar 35110 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 449 70 20 Faks : (0232) 449 70 22 E-posta :gida@sorkal. A.huzurelektrik. fiT‹. SAN.erikoglu.fi. Böl.com. Organize Sanayi Bölgesi fiehitler Bulvar› No: 21 ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 236 15 00 Faks : (0222) 236 15 01 Web : www. fiT‹. ve T‹C.tr 139 • ÇA⁄IN ELEKTROMARKET K›br›s fiehitleri Cad.info • PROMEDA ELEKTR‹K. ve T‹C.com.tr E-posta : info@findikkaya.4/44 20000 DEN‹ZL‹ Tel : (0258) 264 41 42 pbx Faks : (0258) 265 40 19 Web : www.com.krcelektromarket. Nilüfer Ticaret Merkezi 69.com.tr E-posta :sorkal@sorkal. No: 13 64100 UfiAK Tel : (0276) 215 53 46 (0276) 224 62 69 – 315 11 46 Faks : (0276) 315 33 11 Web : www.com.promeda.ELEKTROMARKETLER‹M‹Z ‹ZM‹R BÖLGES‹ BURSA BÖLGES‹ • BANAZ ACAR ELK.tr fiube: Nilüfer Ticaret Merkezi 66 Sk.tr E-posta : info@acarelektrik. No: 2 20100 DEN‹ZL‹ Tel : (0258) 265 22 15 Pbx – 262 00 77 Faks : (0258) 263 24 64 Web : www. Gönçer Cad. Merkez: Kemalpafla Cad. 9.emaelektrik. 1203 / 5 Sok. LTD. No: 34/B Ozmangazi BURSA Tel : (0224) 272 59 59 Faks : (0224) 254 77 25 Web : www.web.com . No: 15 AFYONKARAH‹SAR Tel : (0272) 223 46 60 Faks : (0272) 223 43 50 fiube: Dumlup›nar Mah.web.Fevzi Çakmak Bul.kiracelektrik. Sok. LTD.com.info E-posta : elektrik@isik. Nilüfer Ticaret Merkezi 65.com • ER‹KO⁄LU ELK. ve T‹C. No: 44/1-I Bulanalp ‹fl Merk. 1204 Sk.com E-posta : info@huzurelektrik. S.fi. Sok. fiT‹. ve T‹C. ve AYDINLATMA SAN. SAN. Cad. 636. 1345 Sok. Alpata ‹fl Han› No: 4/E AFYONKARAH‹SAR Tel : (0272) 213 78 01 Faks : (0272) 212 08 75 E-posta : fenis@feniselektrik.tr • KRC ELEKTROMARKET LTD. Fatih Cad. ve T‹C.com. A. No:17 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 441 95 10 pbx Faks : (0224) 441 95 09 fiube : Ulu Cad.caginelektromarket.com E-posta : info@caginelektromarket. No: 13 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 05 05 Faks : (0224) 443 05 00 Web : aelektromarket. Sok No: 17 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 64 00 Faks : (0224) 443 11 27 Web : www.

ve T‹C. Merkez: Adana Hac› Sabanc› Organize Sanayi Böl 25. 31060 Antakya HATAY Tel : (0326) 221 35 35 pbx Faks : (0326) 221 35 35 Web : www. fiT‹. No. T‹C. fiT‹.ozumitelektrik.erelektrik.tr E-posta : merter@rekorelektrik. 52060 Sok. Niyazi Sok. SAN. Baykal ‹fl Mrk.13 27090 fiehitkamil GAZ‹ANTEP Tel : (0342) 232 98 98 pbx Faks : (0342) 232 55 22 Web : www. ELKT. LTD. Niyazi M›sri Cad. LTD. fiT‹. Niyazi Sk. ‹Nfi.LTD.216 17 88 216 74 08 Faks : (0432) 214 29 88 E-posta : watticaret@mynet. ‹ncilip›nar Mah. No: 6/B 01410 Seyhan ADANA Tel : (0322) 359 30 60 pbx Faks : (0322) 359 30 54 Web : www.fi.tr . 11/A 01010 Yakap›nar ADANA Tel : (0322) 394 40 13-14 / 394 34 90-93 Faks : (0322) 394 47 44 fiube: Abidinpafla Cad. Cad. T‹C. K›z›lay Cad.com • SOYUYÜCE ELK. Ali Emiri Cad. LTD.regule.com. A. SAN.tr. fiT‹.yzd.yuvamelektrik.fiT‹. T‹C. Mustafa Kemal Mah. 6.com.351 40 29 Faks : (0322) 351 29 99 Showroom: Adana Ceyhan Karayolu 8. ve SAN. 5.com. No:18 44100 MALATYA Tel : (0422) 323 51 13 . LTD.tr E-posta : regule@regule. OSB ‹nönü Bulvar› No: 11 01410 Sar›çam ADANA Tel : (0322) 394 51 94 .net • ECER ELK.com.com. ve T‹C.351 40 35 (2 Hat) (0322) 351 40 19 . E-posta : yzd@yzd. LTD. LTD.tr E-posta : info@yuvamelektrik. ANTEP Tel : (0342) 324 20 10 pbx Faks : (0342) 324 21 11 E-posta : info@doguselektrik. ‹Nfi.323 51 18 (0422) 325 04 90 Faks : (0422) 321 96 74 E-posta : doganateselektrik@gmail.com.com E-posta : satis@ozteknikelektrik. 1. fiT‹.com E-posta : info@simpaelektrik.tr • YZD ELEKTR‹K ‹Nfi. SAN.com.ozteknikenerji. Akyol Pasaj› No: 4-5 65100 Merkez VAN Tel : (0432) 214 85 02 .tr • REKOR ELK. TAAH. No: 70/A 33100 MERS‹N Tel : (0324) 336 86 51 Faks : (0324) 336 85 36 Web : www. LTD.218 33 00 Faks : (0424) 212 12 50 E-posta : nadirsoyuyuce@gmail. Kamil Ocak Cad. No: 3 fiehitkamil 27090 G.tr E-posta : mustafa@ozumitelektrik. Merkez: Abidinpafla Cad. ‹nönü Cad.com E-posta : info@ozteknikenerji. ve T‹C. No:3/3 21100 D‹YARBAKIR Tel : (0412) 223 02 83-223 31 88 Faks : (0412) 223 95 15 E-posta : zdeniz2101@gmail.459 15 07 Faks : (0322) 394 51 95 Web : www. 6 01010 Seyhan ADANA Tel : (0322) 351 40 10 . SAN. No: 2/B 23200 ELAZI⁄ Tel : (0424) 238 44 30 .com.com Web : www.com • YUVAM ELK. Niyazi M›sri Cad. San. K›z›lay ‹flhan› Kat:2 No: 6 01960 Seyhan ADANA Tel : (0322) 359 53 75 Faks : (0322) 359 53 74 Web : www. LTD. No.com • ER ELEKTR‹K SAN. km.ELEKTROMARKETLER‹M‹Z ADANA BÖLGES‹ • DO⁄ANATEfi ELEKTR‹K SAN. ve T‹C. No. Sk.tr • S‹MPA ELK. fiT‹. Mücahitler Mah.com. fiT‹. SAN.com Web : www. ve T‹C.simpaelektrik. Sok.doguselektrik. T‹C. fiT‹. LTD. fiT‹.459 14 39 459 14 81 . Bölg.com • ÖZÜM‹T ELEKTR‹K ‹skenderun Yolu 3. 6. SAN.doganateslektrik.tr 140 • REGÜLE ELK. Mesudiye Mah. 121 Sok. km A. Okan Merzeci Bulvar› No: 396/A 33090 MERS‹N Tel : (0324) 226 36 37 pbx Faks : (0324) 226 36 36 E-posta : info@erelektrik. Ara No: 4 44100 MALATYA Tel : (0422) 321 49 69 (0422) 324 22 33 Faks : (0422) 324 12 82 Web : www.net Web : www. Karasoku Mah.com • ÖZTEKN‹K ELEKTR‹K MAK‹NA MOTOR T‹C.com • WAT T‹CARET ve MÜHEND‹SL‹K Cumhuriyet Cad.com • ÖZTEKN‹K ENERJ‹ ELEKTROMARKET MAK‹NA MOTOR T‹C.Sok.com. ‹ncirlik Civar› No. 282 01340 Yüre¤ir ADANA Tel : (0322) 346 55 98 Pbx Faks : (0322) 346 55 98 Web : www. ‹Nfi.ozteknikelektrik. T‹C.com • DO⁄Ufi ELEK. R›zaiye Mah.rekorelektrik. fiT‹. Adana Hac› Sabanc› Org. LTD.

LTD.T‹C. SAN.tr 141 • OMEGA ELK.mar-conltd.ALÇAK GER‹L‹M PANO PARTNERLER‹ fialt panolar›. LTD.com. 1426.com • EGES‹M ENERJ‹ ELEKTROMEKAN‹K SAN.net . fiT‹. Anadolu Bulvar› No:295 55085 SAMSUN Tel : (0362) 465 55 54 Faks : (0362) 465 55 62 Web : www.anelsis. Dr.net E-posta: satis@temart. Afi.com. 35660 Menemen ‹ZM‹R Tel : (0232) 842 60 85 Faks : (0232) 842 60 86 E-posta: fabrika@egesim. Sad›k Ahmet Cad.tr E-posta: nihatbozkurt@eltes. Merkez: 100. ELEKTR. A.tr E-posta: info@ucakmuhendislik. Sitesi 110.478 15 89 Faks : (0232) 478 15 99 E-posta: ali. SAN. fiT‹.ankasim. Böl.saltotomasyon.com E-posta: dcinar@saltotomasyon. T‹C.com. T‹C.com. PANO ve OTOMASYON S‹ST. Marmara Sanayi Sitesi L1 Blok No: 239-240 ‹kitelli K. Kosgeb Cad.com • MERT ELK. fiT‹. Saray Mah.com • INOVEKS ENERJ‹ DA⁄ITIM VE KONTROL S‹STEMLER‹ SAN. LTD.tr E-posta: info@metec. Çekmece ‹STANBUL Tel : (0212) 472 06 08 pbx Faks : (0212) 472 01 48 Web : www.tr E-posta: eptim@eptim.com. Dudullu Organize San. T‹C. PANO SAN.tr • EGES‹M ELEKTR‹K SAN.omegapano.com.com.tr E-posta: istanbul@egesim. ve T‹C. ‹Nfi. T‹C. 6166 Sok.com ADANA BÖLGES‹ • ARI ELEKTR‹K SAN.S. Toybelen Mah.tr Web : www.epkom.com E-posta: info@inoveks. PANO SAN. fiT‹. ‹Nfi. LTD.com.inoveks.tr • EFE ER ELEKTR‹K PANO ‹Nfi. LTD. ‹TH.fiT‹. ‹kitelli O.fi.egesim. SAN. Dudullu ‹STANBUL Tel : (0216) 364 87 27 Faks : (0216) 364 94 39 Web : www.com. 2 Cadde No: 39 34776 Y. Bölg.tr E-posta: bilgi@starpano.com.kirmaci@sivatek.tr E-posta: gemsan@gemsanpano.tr E-posta: mertpano@mertpano. 1.com. VE T‹C. Sok. D / 27 Blok No: 7 81260 Y.tr • fiALT OTOMASYON ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. LTD. fiT‹. Marmara San. Gebze Org.temart. San. Site Yolu Sok.tr siemenspartner@gmail.tr • TEMART ELEKTROMEKAN‹K S‹STEMLER SAN.mertpano. Böl. T‹C. da¤›t›m sistemleri ve panolarda yetkilendirilmifl ürün ve sistem yap›c›l›¤›: Alpha Universal. 7407 Sokak No:19 P›narbafl› ‹ZM‹R Tel : (0232) 478 15 79 .Tuzla ‹STANBUL Tel : (0216) 394 22 00 Faks : (0216) 394 29 99 Web : www. fiT‹. Cad. No: 23 38040 Melikgazi KAYSER‹ Tel : (0352) 231 85 44 Faks : (0352) 231 50 86 Web : www.eptim.T‹C. Akçaburgaz Mah. Küçükçekmece ‹STANBUL Tel : (0212) 279 67 50 Faks : (0212) 279 89 82 E-posta: efe@efeelektrik.com • ANELS‹S MÜHEND‹SL‹K SAN.com • ELTES ELK.tr • S‹VATEK ELK. SAN. 34768 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 636 20 00 Faks : (0216) 636 25 00 Web : www.metec.com. Kayseri Org. TAAH. T‹C. KONTROL S‹STEMLER‹ SAN. 40.eltes. LTD.tr ANKARA BÖLGES‹ ‹ZM‹R BÖLGES‹ • ANKAS‹M ELK. fiT‹. Des.tr • STAR ELEKTR‹K PANO SAN. LTD. LTD. fiT‹. Akdeniz Sanayi Sitesi Maden ‹flleri 5006 Sok. ELKTR. No: 4 Ostim ANKARA Tel : (0312) 354 96 40 Faks : (0312) 354 96 50 Web : www. Turgutreis San. K›z›l›rmak Cad. SAN.com. LTD. Sok.com. fiT‹. No: 410 Gebze KOCAEL‹ Tel : (0262) 751 28 00 Faks : (0262) 751 27 28 Web : www. Sit. fiT‹. ‹HR. T‹C. ‹kitelli OSB Atatürk Mah.com.tr E-posta: bilgi@anelsis. T‹C.com. Adana Karayolu 10. Sivacon 8PT. San. Sicube 8MT ‹STANBUL BÖLGES‹ • 3P PANO ve ELK. ve T‹C. No : 88-90 ANTALYA Tel : (0242) 221 05 64 pbx Faks : (0242) 221 05 67 Web : www.km Kazanl› Kavfla¤› 33281 MERS‹N Tel : (0324) 221 88 10 Faks : (0324) 221 61 15 Web : www. ve T‹C.arica@mar-conltd. LTD.fiT‹. Sitesi G.com E-posta: sinan.tr E-posta: info@omegapano.com.com. fiT‹.tr • EPT‹M ELEK. fiT‹.com. fiT‹. ‹stasyon Sk. Blok No: 3 ‹kitelli. Bayar Caddesi Altın Sitesi C Blok No: 30 D: 9 Kozyata¤ı Kadıköy ‹STANBUL Tel : (0216) 463 39 01 Faks : (0216) 463 39 05 Web : www. ELK.com • UÇAK MÜHEND‹SL‹K ‹Nfi. 32 Karatay KONYA Tel : (0332) 345 31 81 Faks : (0332) 345 31 84 Web : www.tr • MAR-CON DEN‹Z ENDÜSTR‹S‹ S‹STEMLER‹ LTD.com. Böl.com.11 34500 Esenyurt ‹STANBUL Tel : (0212) 886 31 51 Faks : (0212) 886 31 61 Web : www. Busan Özel Organize Sanayi Bölgesi No. LTD. Y›l Bulvar› Kosova ‹fl Merkezi No: 137 / C Ostim ANKARA Tel : (0312) 354 63 64 Pbx Faks : (0312) 354 35 90 Web : www.com E-posta: info@epkom.ucakmuhendislik.arielektrik. SAN. Bu¤ufllu Sok. 871 Ada 18 Parsel Yahflihan KIRIKKALE Tel : (0318) 321 32 33 Faks : (0318) 321 32 37 Web : www.com. Atatürk Bulvar› No: 4 Menemen Serbest Bölg. ve T‹C. Org. Ostim Mah.com E-posta: 3p@3ppano. No:5/4 Anel ‹fl Merk. TAAH. Ayd›ntepe Mah. San. ve T‹C.com.tr • GEMSAN GENEL ELEKTR‹K PANO LTD. No. Sivacon S8 ile 8PU152.com.com. Atatürk Cad. fiT‹. LTD.Dudullu Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 420 19 34 – 35 Faks : (0216) 466 02 71 Web : www. 400.3ppano.ve T‹C. Sok.com.tr E-Posta: ankasim@ankasim.tr • EPKOM ELT. No: 24F Ifl›kkent BORNOVA ‹ZM‹R Tel : (0232) 472 30 60 Faks : (0232) 472 30 69 Web : www. fiT‹. No. ve T‹C.B. T‹C.tr • METEC MAK‹NA ELK.starpano. LTD. LTD.17/B Tuzla ‹STANBUL Tel : (0216) 494 40 75-76 Faks : (0216) 494 40 70 Web : www. TAAHHÜT ‹MALAT MONTAJ SAN. San. 12.egesim. LTD. A1 Blok No: 2 Orhanl› . fiT‹. LTD.Esenflehir Mah. fiT‹.tr E-posta: info@arielektrik.gemsanpano.com.

com E-posta: vahit. No: 6/8 Suadiye ‹STANBUL Tel : (0216) 478 53 29 Faks : (0216) 478 58 36 E-posta: konsis@tnn. fien Apt. Sok. No: 8/1 34335 Akatlar / ‹STANBUL Tel : (0212) 352 16 45 Faks : (0212) 352 16 43 Web : www. Azizye Cad.com E-posta: mehmetu@praxis-tr. LTD. No: 12 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 05 05 Faks : (0224) 443 05 00 Web : aelektromarket.tr/gamma . No: 149/B Çim Apt. ve T‹C.tr E-posta: bilgi@activo.KNX instabus ELEKTR‹K ve TEKNOLOJ‹ PARTNERLER‹M‹Z ‹STANBUL BÖLGES‹ BURSA BÖLGES‹ KONYA BÖLGES‹ • ACTIVO ELEKTRON‹K SAN. fiT‹ Ba¤dat Cad.com.praxis-tr. Beybostan› Sok. Merkez: K.gul@siemens.345 14 55 338 64 95 Faks : (0216) 414 58 46 Web : sanayimuhendislik.com. Çetin Emeç Bulvar› No: 54/6 Balgat ANKARA Tel : (0312) 287 30 80 pbx Faks : (0312) 287 51 58 Web : www. Otomasyon Plaza Alaattinbey Mah. LTD. fiT‹.tr • ALTERNAT‹F ELEKTROMARKET Nilüfer Tic.tr E-posta: alternatif@aelektromarket. Merk.com.com E-posta: esozen@mesmuhendislik.net • PRAKS‹S B‹NA TEKNOLOJ‹LER‹ VE UYGULAMALARI SAN. Bakkalo¤lu Sok.fiT‹. SAN. T‹C.com. Selçuk Sindal Sok. 636. No: 19 UpTwins Deluxe Residence A Blok D: 69 34880 Kartal ‹STANBUL Tel : (0216) 290 41 00 Web: www.com E-posta: emesltd@emesltd.can@smart-can. T‹C.com • SMARTCAN TECHNOLOGY Yanl›z Selvi Cad.com ANKARA BÖLGES‹ • EMES ELEKTROMEKAN‹K S‹STEMLER SAN. VE T‹C. LTD. No:14/A 34696 Üsküdar ‹STANBUL Tel : (0216) 428 81 13 Faks : (0216) 428 81 22 Showroom: Zeytino¤lu Cad. LTD. 7407 Sokak No:19 P›narbafl› ‹ZM‹R Tel : (0232) 478 15 79 . No: 33 34746 Beylerbeyi Üsküdar ‹STANBUL Tel : (0216) 318 10 64-65 Faks : (0216) 318 10 49 Web : www. Azizye ‹fl Han› No: 18/103 42030 Karatay KONYA Tel : (0332) 350 13 51 Web : mesmuhendislik.478 15 89 Faks : (0232) 478 15 99 E-posta: ali. Pembe Gül Sok.smart-can.com. Burhaniye Mah.activo. fiT‹.net.tr sanayimuh@superonline. Çaml›ca Mah. PANO ve OTOMASYON S‹ST.emesltd. LTD.tr • MES MÜHEND‹SL‹K ELEKTR‹K ELEKTRON‹K PROJE VE KONTROL S‹STEMLER‹ Azizye Mah. D: 18 Feneryolu Kad›köy ‹STANBUL Tel : (0216) 336 48 17 .siemens.com E-posta: sanayimuh@ttnet.com ‹ZM‹R BÖLGES‹ • S‹VATEK ELK.kirmaci@sivatek.com • KONS‹S KONTROL ve OTOMASYON S‹STEMLER‹ Ba¤dat Cad. fiT‹.tr • SMT SANAY‹ MÜHEND‹SL‹K T‹C.com Daha fazla bilgi için : Can Murat Gül Tel : (0216) 459 29 01 Faks : (0216) 459 30 71 E-posta : canmurat.com Web 142 : www.com.

T‹C.tr ANKARA BÖLGES‹ • TERMMARKET ISITMA SO⁄UTMA POMPA VE TEK. A. LTD.adeksmuhendislik.com. A. LTD.keyvanpazarlama. SO⁄.com. Muhammer Aksoy Bul.termosar. Çetinkaya ‹flhan› 3/C 06030 Ulus ANKARA Tel : (0312) 311 06 59 Faks : (0312) 312 43 03 Web : www. 1443 Sokak No: 2/E Tesisat ‹fl Merkezi Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 459 77 37 Faks : (0232) 459 77 38 Web : www. T‹C. ‹ZM‹R Tel : (0232) 459 77 37 Faks : (0232) 459 77 38 Web : www. fiT‹.com E-posta: info@termosar. SAN.com E-posta: gunay. fiT‹. T‹C.alarko-carrier. fiT‹. Hürriyet Bulvar› Yusuf Dede ‹fl Merkezi No: 3/1 D402 35210 Çankaya ‹ZM‹R Tel : (0232) 441 04 05 pbx Faks : (0232) 441 21 57 E-posta: info@atasel.abcmakina.com.com. fiT‹. No:15 34718 Kofluyolu ‹STANBUL Tel : (0216) 339 95 00 Faks : (0216) 339 73 33 Web : www.ekserji.com.tr E-posta: info@termmarket. Hamit Kaplan Sok.termmarket. ve T‹C.termmarket. T‹C. LTD. Vak›f ‹fl Merkezi 14/B fiehitkamil GAZ‹ANTEP Tel : (0342) 231 24 44 Faks : (0342) 231 24 00 Web : www.tr • ALARKO CARRIER SANAY‹ ve T‹CARET A. LTD.ersoz@alarko-carrier.com. ‹stanbul Yolu Gersan San.fi.tr • KEYVAN PAZARLAMA T‹C. fiT‹.com.fi. T‹C.com. fiT‹. LTD.com. Ali Nazime Sok.com • ATASEL MÜHEND‹SL‹K SAN. 89. LTD. ve T‹C.tr GAZ‹ANTEP BÖLGES‹ • ABC MAK‹NA MÜHEND‹SL‹K ‹Nfi.tr • ELEKTRO-KALOR‹ PAZ. Sit.tr E-posta: keyvan@keyvanpazarlama.com.com 143 YETK‹L‹ ISI PAY ÖLÇER SATIfi VE FATURALANDIRMA F‹RMALARI .com.tr E-posta: info@termmarket.com. Y›ld›zevler Mah.tr • EKSERJ‹ ENERJ‹ ÖLÇÜM VE PAYLAfiIM S‹STEMLER‹ SAN.com.com.com. fiT‹.tr • TERMOSAR ISI S‹STEMLER‹ SAN. Kalam›fl Fener Cad. No:57 Rumeli ‹flhan› 34425 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 243 45 83 Faks : (0212) 249 04 54 Web : www. 3.tr E-posta: ismet. MLZ. No: 8/3 Çankaya ANKARA Tel : (0312) 443 02 43 Faks : (0312) 443 02 83 Web : www.cetin@scstesisat.com E-posta: hvac@abcmakina. Mumhane Cad. No:2 PK:37 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 528 69 00 Faks : (0216) 365 43 51 Web : www.com.tr • SCS TES‹SAT ve TAAHHÜT LTD.com ‹ZM‹R BÖLGES‹ • TERMMARKET ISIT.tr • TOTALINE Yukar› Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenflehir Mah.tr E-posta: info@adeksmuhendislik.tr E-posta: yalim.com. No: 8-10 Yenimahalle ANKARA Tel : (0312) 397 90 57 Faks : (0312) 397 90 59 Web : www. 1443 Sok. fiT‹. SAN.tr E-posta: info@elektro-kalori. Gebze Organize Sanayi Bölgesi fiahabettin Bilgisu Caddesi 41480 Gebze KOCAEL‹ Tel : (0262) 648 60 00 Faks : (0262) 648 60 78 Web : www. ‹ncirlip›nar Mah. Cad.totaline. SAN.elektro-kalori.fi. No: 83/2 34725 Fenerbahçe ‹STANBUL Tel : (0216) 336 79 66 Faks : (0216) 349 51 55 Web : www.tr E-posta: info@ekserji. 2308 Sok.scstesisat.gencer@alarko-carrier. No: 2/E Tesisat ‹fl Merkz.HVAC KONTROL ÜRÜN VE S‹STEM PARTNERLER‹M‹Z ‹STANBUL BÖLGES‹ ‹STANBUL BÖLGES‹ • ADEKS MÜHEND‹SL‹K ve T‹C. LTD. Sok.

144 .

4 0.1 3RV1011-1AA10 0.37 3RT1015-1AP01 0.5 3RV1031-4FA10 3RT1026-1AP00 3RV1021-4DA10 21 11 3RT1025-1AP00 3RV1021-4BA10 15.5 3RT1015-1AP01 3RV1011-1JA10 9 3RV1011-1HA10 6.2 3RT1015-1AP01 1.2 3RV1011-1GA10 3.55 3RT1015-1AP01 3RV1011-0JA10 1.12 3RT1015-1AP01 3RV1011-0BA10 0.2 0.06 Hat Kontaktörü D‹REKT YOL VERME Motor Koruma fialteri Motor Ak›m› (A) Motor Gücü (kW) 3UA68 00-3F 3UA66 00-3E 3UA66 00-3D 3UA66 00-3D 3UA66 00-3C 3UA62 01-3L 3UA61 01-3K-1 3UA62 01-2X 3RU1146-4MB0 3RU1146-4KB0 3RU1146-4JB0 3RU1136-4GB0 3RU1136-4GB0 3RU1136-4EB0 3RU1126-4DB0 3RU1126-4BB0 3RU1116-1KB0 3RU1116-1JB0 3RU1116-1HB0 3RU1116-1GB0 3RU1116-1EB0 3RU1116-1DB0 3RU1116-1BB0 3RU1116-1AB0 3RU1116-0KB0 3RU1116-0HB0 3RU1116-0GB0 3RU1116-0FB0 3RU1116-0DB0 3RU1116-0CB0 Termik Röle 3VT3763-2AP36-0AA0 3VT3740-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3RV1041-4MA10 3RV1041-4KA10 3RV1041-4JA10 3RV1031-4GA10 3RV1031-4FA10 3RV1031-4EA10 3RV1021-4DA10 3RV1021-4BA10 3RV1011-1KA10 Motor Koruma fialteri 3TF54 22-0AM0 3TF54 22-0AM0 3TF52 22-0AM0 3TF52 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3RT1045-1AP00 3RT1044-1AP00 3RT1036-1AP00 3RT1035-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1024-1AP00 3RT1016-1AP01 3RT1015-1AP01 Hat Kontaktörü 3TF54 22-0AM0 3TF54 22-0AM0 3TF52 22-0AM0 3TF52 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3RT1045-1AP00 3RT1044-1AP00 3RT1036-1AP00 3RT1035-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1024-1AP00 3RT1016-1AP01 3RT1015-1AP01 Üçgen Kontaktörü YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME 3TF52 22-0AM0 3TF52 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3TF50 22-0AM0 3TF48 22-0AM0 3TF48 22-0AM0 3RT1036-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1034-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1026-1AP00 3RT1024-1AP00 3RT1024-1AP00 3RT1024-1AP00 3RT1016-1AP01 3RT1015-1AP01 Y›ld›z Kontaktörü Asenkron Motorlar için Yol Vericilerin Seçim Cetveli 3 Fazl› Sincap kafesli 380V 1500 veya 3000 Devirli 3UA66 00-3D 3UA66 00-3C 3UA62 01-3L 3UA62 01-3K 3UA62 01-3J 3UA62 01-2X 3RU1146-4KB0 3RU1146-4KB0 3RU1136-4HB0 3RU1136-4GB0 3RU1136-4EB0 3RU1136-4EB0 3RU1116-4DB0 3RU1116-4BB0 3RU1126-1KB0 3RU1116-1JB0 3RU1116-1HB0 Termik Röle .09 3RV1011-0DA10 0.18 3RT1015-1AP01 0.6 3RV1011-0GA10 0.7 1.5 3RT1015-1AP01 0.3 0.8 4 3RT1015-1AP01 3 3RT1015-1AP01 3RV1011-1EA10 5.6 2.75 3RT1015-1AP01 3RV1011-1AA10 1.25 3RT1015-1AP01 3RV1011-0EA10 0.8 0.5 3RT1015-1AP01 3RV1011-1BA10 2.5 3RT1017-1AP01 3RV1011-1KA10 11.9 0.145 36 41 63 80 95 99 132 157 195 233 280 340 420 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 3RT1046-1AP00 3TF5022-0AM0 3TF5122-0AM0 3TF5222-0AM0 3TF5322-0AM0 3TF5422-0AM0 3TF5522-0AM0 3TF5622-0AM0 3TF5722-0AM0 3RV1041-4MA10 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2716-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT2725-2AP36-0AA0 3VT3740-2AP36-0AA0 3VT3763-2AP36-0AA0 3RT1045-1AP00 3RT1044-1AP00 3RT1036-1AP00 3VT2716-2AP36-0AA0 3RV1041-4KA10 3RV1041-4JA10 3RV1031-4GA10 3RT1035-1AP00 3RT1034-1AP00 3RV1031-4EA10 29 15 18.5 3RT1015-1AP01 5.5 7.1 3RV1011-1DA10 1.

5 2.11-0.4 0.06 Motor Koruma fialteri Motor Motor Norm Ak›m› Termik Ayar Sahas› Gücü (A) 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 3RT1024-1AP00/3RT1024-1BB40 Kontaktör S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 Boy 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 K›sa Devre Kesme Kapasitesi 45 37 30 22 18.2 0.5 80 66 55 41 35 29 22 15.8 0.9 2.09 3RV1021-0BA10 0.5 7-10 5.5 11.7 3.25 3RV1021-0GA10 0.32 0.8-4 3RV1021-1AA10 1.35-0.25 1.1 1.5-8 4.1 3RV1021-0JA10 0.7-1 0.85 0.5 1.2-3.5 80-100 70-90 57-75 45-63 40-50 36-45 28-40 22-32 18-25 14-20 11-16 Motor Motor Norm Ak›m› Termik Ayar Sahas› Gücü (A) 3RV1042-4MA10 3RV1042-4LA10 3RV1042-4KA10 3RV1042-4JA10 3RV1031-4HA10 3RV1031-4GA10 3RV1031-4FA10 3RV1031-4EA10 3RV1031-4DA10 3RV1021-4BA10 3RV1021-4AA10 Motor Koruma fialteri 3RT1054-1AP36/3RT1054-1BB36 3RT1054-1AP36/3RT1054-1BB36 3RT1054-1AP36/3RT1054-1BB36 3RT1054-1AP36/3RT1054-1BB36 3RT1036-1AP00/3RT1036-1BB40 3RT1036-1AP00/3RT1036-1BB40 3RT1035-1AP00/3RT1035-1BB40 3RT1034-1AP00/3RT1034-1BB40 3RT1034-1AP00/3RT1034-1BB40 3RT1026-1AP00/3RT1026-1BB40 3RT1026-1AP00/3RT1026-1BB40 Kontaktör Class 10.37 3RV1021-0HA10 0.18-0.22-0.1-1.2 3 4 5.5 8.5-6.2 3RV1021-0AA10 0.55-0.45-0.6 5 6.6 3RV1021-0KA10 0.75 1.146 1. Motor Koruma fialteri ile Kontaktör Kombinasyonu (Koordinasyon Tip 2) Sigortas›z Kombinasyonlar›n (45kW>5kA/400V) Katalog Verileri S3/S6 S3/S6 S3/S6 S3/S6 S2 S2 S2 S2 S2 S0 S0 Boy 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 K›sa Devre Kesme Kapasitesi .16 0.25 0.63 0.6 0.3 3RV1021-1KA10 3RV1021-1JA10 3RV1021-1HA10 3RV1021-1GA10 3RV1021-1FA10 3RV1021-1DA10 2.5 15 11 7.5 0.9-1.5 9-12.8-2.4 3RV1021-0EA10 0.28-0.55 0.14-0.2 3.5 0.5 3RV1021-1EA10 3RV1021-1BA10 1.4-2 2.5-5 3RV1021-1CA10 1.3 3RV1021-0CA10 0.18 3RV1021-0FA10 0.12 3RV1021-0DA10 0.

5kW’l›k tiplerde mekanik kilitleme de dahildir....... 3RT1035-. 3RT1015-.. 3RT1034-. 3RT1036-..... 3RT1035-... 3RH1921-1CA.. 3RH1911-1FA. 3RT1034-.. Üçgen Kontaktör 3RT1036-. 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 Zaman Rölesi (230V) 3RT1015-.. 3RT1026-.147 12 17 25 32/40 50/65 80 86 115 150 5. 3RT1044-......5 11 15/18. Y›ld›z Kondaktör * Kitin içinde tüm elektriksel kilitleme köprüleri ve ba¤lant› klipsleri mevcuttur. 3RT1035-.. 3RT1015-.5 ve 7.. 3RH1911-1FA. 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RP1574-1NP30 3RT1024-. 3RT1044-. 3RT1017-. 3RT1034-. 3RT1034-. fiebeke Kontaktörü 3RT1045-. 3RT1024-...5 7. 3RH1921-1CA.. 3RT1026-. 3RT1026-.. 5. ‹lave Yard›mc› Kontak** . 3RH1921-1CA.5 22/30 37 45 55 75 3RT1045-.... 3RH1921-1CA.. 3RT1015-. Motor Ak›m› (A) Motor Gücü (kW) 3RA1943-2C 3RA1943-2C 3RA1933-2B 3RA1933-2B 3RA1933-2B 3RA1923-2B 3RA1923-2B 3RA1913-2B 3RA1913-2B Ba¤lant› Kiti* SIRIUS YILDIZ ÜÇGEN KOMB‹NASYONLARI OLUfiTURMA TABLOSU 3RH1921-1CA. 3RH1921-1CA. 3RT1017-.. 3RH1921-1CA. 3RT1024-.... 3RT1024-.. 3RT1036-. ** ‹lave yard›mc› kontaklar opsiyonel olarak arzu edilen miktarda uygulamaya uygun olarak seçilebilir.

3RH1911-1EA. Ba¤lant› kitinde boy S00’da mekanik kilitleme dahildir... 3RT1035-. 3RT1034-. 3RT1045-.. Kondaktör 2 3RA1943-2A 3RA1943-2A 3RA1943-2A 3RA1933-2A 3RA1933-2A 3RA1933-2A 3RA1923-2A 3RA1923-2A 3RA1913-2A 3RA1913-2A 3RA1913-2A Ba¤lant› Kiti* * Kitin içinde tüm elektriksel kilitleme köprüleri ve ba¤lant› klipsleri mevcuttur. 3RT1026-. 3RT1016-. 3RH1911-1EA.. 3RT1025-.SOL DÖNÜfi KOMB‹NASYONLARI OLUfiTURMA TABLOSU 3RH1911-1EA..... 3RT1044-. 3RT1035-. 3RH1911-1EA. 3RH1911-1EA. 3RH1911-1EA. 3RT1044-... 3RT1015-. 3RT1025-...... 3RT1017-..5 22 30 37 45 S3 S3 S3 S2 S2 S2 S0 S0 S00 S00 S00 Boy 3RT1046-. 3RT1045-..5 7. 3RT1015-.. 3RT1017-. 3RH1911-1FA..148 7 9 12 17 25 32 40 50 65 85 95 3 4 5. 3RT1016-.... 3RH1911-1EA...5 11 15 18... Motor Ak›m› (A) Motor Gücü (kW) 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B 3RA1924-2B - - - Mekanik Kilitleme SIRIUS SA⁄.. 3RT1036-... 3RT1034-. 3RT1036-. Kondaktör 1 3RT1046-. 3RT1026-.. ** ‹lave yard›mc› kontaklar opsiyonel olarak arzu edilen miktarda uygulamaya uygun olarak seçilebilir. 3RH1911-1EA... 3RH1911-1FA.. ‹lave Yard›mc› Kontak** . 3RH1911-1FA.

su 400V.5 25 50 100 Reaktör oran› %14 6.25 12.5 25 50 100 Reaktör oran› %7 6.25 12.149 6.su 4EP3900-7TE00 4EP4300-6TE00 4EU2732-0TE08-4CA0 4EU3032-0TE08-0AA0 4EU3931-1TE80-0A 4EP3701-2TE00 4EP4001-1TE00 4EP4401-3TE00 4EU2732-5TE08-0AA0 4EU3632-4TE08-0AA0 4EP3801-1TE00 4EP4001-0TE00 4EP4401-4TE00 4EU3032-5TE08-0AA0 4EU3632-3TE08-0AA0 4EP3701-2TE00 4EP4001-1TE00 4EP4401-3TE00 4EU2732-5TE08-0AA0 4EU3632-4TE08-0AA0 4EP3801-1TE00 4EP4001-0TE00 4EP4401-4TE00 4EU3032-5TE08-0AA0 4EU3632-3TE08-0AA0 Reaktör Siparifl No.5 25 50 100 Reaktör oran› %7 6.su 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 Kablo Kesiti [mm2] 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 Sigorta* de¤eri [A] . 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 Kontaktör Siparifl No.25 12.5 25 25 50 50 100 100 Reaktör oran› %5.67 Kompanzasyon Gücü [kVAr] 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Seçilen kondansatör gerilimi [min] 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50 4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50 4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50 4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50 1 x 4RB5075-3EE50 1 x 4RB5150-3EE50 1 x 4RB5281-3EE50 2 x 4RB5281-3EE50 4 x 4RB5281-3EE50 1 x 4RB5075-3EE50 1 x 4RB5150-3EE50 1 x 4RB5281-3EE50 2 x 4RB5281-3EE50 4 x 4RB5281-3EE50 Kondansatör Siparifl No.25 12.25 12.5 25 50 100 465 465 465 465 465 430 430 430 430 430 424 424 424 424 424 430 430 430 430 430 424 424 424 424 424 Kondansatör üzerine düflen gerilim [V] Reaktör oran› %5.67 6.

25 12.5 25 50 100 Reaktör oran› %7 6.su 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 6 6 16 35 70 Kablo Kesiti [mm2] 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 25 35 63 125 250 Sigorta* de¤eri [A] .67 Kompanzasyon Gücü [kVAr] 4EP3900-7TE00 4EP4300-6TE00 4EU2732-0TE08-4CA0 4EU3032-0TE08-0AA0 4EU3931-1TE80-0A 4EP3701-2TE00 4EP4001-1TE00 4EP4401-3TE00 4EU2732-5TE08-0AA0 4EU3632-4TE08-0AA0 4EP3801-1TE00 4EP4001-0TE00 4EP4401-4TE00 4EU3032-5TE08-0AA0 4EU3632-3TE08-0AA0 Reaktör Siparifl No.150 465 465 465 465 465 430 430 430 430 430 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 Seçilen kondansatör gerilimi [min] Kondansatör Siparifl No.su 1 x 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 4 x 4RB5200-3FC50 8 x 4RB5200-3FC50 1 x 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 4 x 4RB5200-3FC50 8 x 4RB5200-3FC50 1 x 4RB5100-3FC50 1 x 4RB5200-3FC50 2 x 4RB5200-3FC50 4 x 4RB5200-3FC50 8 x 4RB5200-3FC50 • Harmonik reaktörlü kompanzasyon sistemlerinde uygun filtreleme yapabilmek için yukar›daki reaktör-kondansatör seçim cetveline uyulmas› gerekmektedir.5 25 50 100 424 424 424 424 424 Kondansatör üzerine düflen gerilim [V] Reaktör oran› %5.25 12.su 400V. * NH b›çakl› sigorta ak›m de¤eri 6. 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 3RT1026-1AP04 3RT1617-1AP03 3RT1627-1AP01 3RT1647-1AP01 3RT1064-6AP36 Kontaktör Siparifl No.25 12.5 25 50 100 Reaktör oran› %14 6.

2.Arkadan dokunmaya karfl› korumal› kablo ba¤lant› kapa¤› . 10.Kablo ba¤lant›s› kapa¤› 20.Çerçeve klemens 19.Standart Ürünler 10 Ekim 2011 / Fiyat Listesi SENTRON 3NP1 T‹P‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALI YÜK KES‹C‹LER‹ 3NP1 tipi NH-B›çakl› Sigortal› yük kesicileri En önemli ürün özelliklerine genel bir bak›fl • Bafltan sona tüm boylar için blok klemens ba¤lant›s› mevcuttur • Yuvarlak iletken ve izoleli bara ba¤lant›s› mümkün • Bafltan sona sigorta denetimi mümkün • Eklenebilir busbar tutucular • Busbar kal›nl›¤›n›n 5/10 mm olarak de¤ifltirilmesi durumunda parça ç›kart›lmas›na veya k›r›lmas›na gerek yoktur. 3. Tüm bileflen ve aksesuar parçalar›na genel bak›fl 1.Blok klemens 12.Blok klemens için yard›mc› iletken ba¤lant›s› 13. 6. 8. 9. SENTRON 3NP1 sigortal› yük kesici Örtü plakas› kenar parças› Siemens busbar sistemleri için dokunmaya karfl› koruma Rittal busbar sistemleri için dokunmaya karfl› koruma Kilitleme tertibat› Yard›mc› kontak ve tahrik parças› Örtü plakas› Elektromekanik sigorta denetimli kol (MFM) Elektronik sigorta denetimli kol (EFM 10) Elektronik sigorta denetimli kol (EFM20/25) 151 11. 4. • De¤iflik sistem flartlar›na ve taban kaideli ve kaidesiz olan busbar sistemlerine mükemmel uyum için örtü plakalar› • Arkadan ba¤lant› yap›lmas›nda da dokunmaya karfl› koruma • Sigortalar›n kilitleme pimi sayesinde dokunmaks›z›n ç›kart›lma imkan› • Tüm cihazlar›n mühürlenmesi ve kilitlenmesi mümkündür. • Dahili ak›m yollar›na müdahale etmeden kablo ç›k›fl› alt veya üst olarak ayarlanabilir.Yass› bara için yard›mc› iletken ba¤lant›s› 15.Prizma klemens 17. 5. 7.Derinlefltirilmifl ba¤lant› eleman› 16.Yass› ba¤lant› 14.Prizma klemensi için yard›mc› iletken ba¤lant›s› 18.

Standart Ürünler 10 Ekim 2011 / Fiyat Listesi LSING Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir) (L) (S) (I) (N) (G) 152 .

ETU27B afl›r› ak›m açt›r›c›s› c2 ETU45B. g1. kont.Standart Ürünler 10 Ekim 2011 / Fiyat Listesi SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR Gerekli olan kumanda devresi fifli ve prizi say›s›n›n belirlenmesi X7 X6 X5 X8 Kumanda devresi fifli ve prizi say›s›n› etkileyen faktörler: • Tahrik türü • Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s›n›n gerilim trafolu olup olmay›fl› • Yard›mc› açt›r›c› türü ve say›s› • Haberleflme ba¤lant›s› COM15 Kumanda Soket soketi say›s› 1 X6 0 0 +1 X6 X5 0 +1 X8 N-iletkeninde afl›r› ak›m korumas› ve toprak kaça¤› korumas› için haric ak›m trafosu ba¤lant›s› c3 N-iletkenine ba¤l› ak›m trafosu (c2 seçilmediyse 3 kutuplu flalterlerde gereklidir) +1 c4 Transformatörün y›ld›z noktas›na ba¤l› ak›m trafosu (c2 veya c3 seçilmediyse gereklidir) +1 X8 X8 d Yard›mc› açt›r›c› d1 1. ve 2. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S22 + S23 0 +1 X7 g g1 g2 g3 g4 +1 +1 +1 +1 X7 X7 X7 X7 +1 X7 g6 g7 g8 Opsiyonal ihbar fonksiyonlar› / aksesuar Trip ihbar konta¤› S24 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür) Yay kuruldu konta¤› S21 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür. F4 gecikmeli düfl. g1 seçilmediyse gereklidir) Elektr. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S23 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür. yard›mc› açt›r›c›l›/s›z (F1 açt›rma bobini) d2 2. 153 (maks. ON but. ETU25B. yard›mc› kontak blo¤u 2NO + 2NC e2 1. g3 veya g4 seçilmediyse gereklidir) Kapamaya haz›r kontak S20 Motoru devreden ç›karma flalteri S12 (sadece motor tahri¤i seçildi¤inde mümkündür) Uzaktan resetleme bobini F7 (c2 seçilmediyse gereklidir) 0 0 +1 X6 X5 X8 h Kumanda devresi soketi toplam say›s› a b b1 b2 b3 ‹lk kumanda devresi prizi X6 her zaman gereklidir.. bob. ETU55B. g1 veya g2 seçilmediyse gereklidir 1. g2. F3 düfl.blo¤u 4NO+4NC (b3 veya d2 seçilmediyse gereklidir) 0 +1 X6 X5 f f1 f2 Haberleflme modülü COM15 haberleflme modülü olmaks›z›n COM15 haberleflme modülü ile X7 kumanda devresi soketi tamamiyle iflgal edilmekte oldu¤undan afla¤›daki opsiyonlar bu sebeple mümkün de¤ildir: • Trip ihbar konta¤› S24 • Yay kuruldu bilgisi S21 • Elektriki ON butonu S10 • 1. ger. g2 veya g3 seçilmediyse gereklidir) 2. 4) . S10 sadece f2 seçilmediyse mümkündür. ve 2. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S22 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür. yard. gerilim bob. ETU76B ( dahili CubicleBUS ) g5 Not : 3WL fialter ba¤lant› flemas› için Sayfa 145’e bak›n›z. Tahrik türü Ön kurma yayl› mekanik elle tahrik mekanik kapama Ön kurma yayl› mekanik elle tahrik mekanik ve elektriki kapama Yay kurmal› motor tahrikli mekanik ve elektriki kapama c Afl›r› ak›m açt›r›c›s› tipi c1 ETU15B. yard›mc› açt›r›c›l› (F2 açt›rma bobini. g1.) 0 +1 X6 X5 e Yard›mc› kontak blo¤u e1 1.

Toprak Kaça¤› Trafosu / G Sensör S2 Toprak Kaça¤› Trafosu / G Sensör S1 Nötr Trafosu / N Sensör S2 Nötr Trafosu / N Sensör S1 Y›ld›z Ba¤lant›l› Harici Gerilim Trafosu Ortak Uç Harici Gerilim Trafosu L3 Harici Gerilim Trafosu L2 Harici Gerilim Trafosu L1 0 V DC 24 V DC CubicleBUS + CubicleBUS - UC X6 1.) Dahili Ba¤lant› Kumanda Fifli Kumanda Prizi L / L+ N / L- X8 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Uzaktan Resetleme Bobini F7 IN DP Write Free Enable COM 15 (Option F02) L / L+ Us/ Uc -+ Free -+ Close Y1 -+ F1. Transformatörün y›ld›z noktas›nda ba¤l› ak›m trafosu veya Toplar Ak›m Trafosu 1200A / 1A Internal Haberleflme fonksiyonu “F02” seçilmesi durumunda mevcut de¤ildir. Açt›rma bobini 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F1”ST” S1”S” / “NO” S1 “Ö” / “NC” Kapama bobini Y1 Kapamaya haz›r S20 kontak S2 “S” / “NO” S2 “Ö” / “NC” L/L+ N/L- U N/LL/L+ U º º X5 F4 sadece “h›zl› OFF” F4 sadece “h›zl› OFF” FS “ST”. 2 S21 24 V DC besleme 1 Yay kuruldu konta¤› L1 L2 L3 CubicleBus Trip ‹hbar konta¤› S24 Nötr Trafosu kullan›lmad›¤› takdirde köprülenecektir. F4 “UVR td” / S 3 “NO” veya S7 “NO” S 3 “NC” veya S7 “NO” S 4 “NC” veya S8 “NO” S 4 “NC” veya S8 “NO” Motor tahrik mekanizmas› Opsiyonel motor kapatma S12 anahtar› 154 (siyah) M (kahve) 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Acil stop butonu L/L+ U º N/L- L/L+ U º N/L- L/L+ N/L- U º . External kahverengi siyah mavi Örn. F3 “UVR”.Sentron WL Kumanda Devresi Ba¤lant› fiemas› (S1. Açt›r›c› ihbar konta¤› 6 S22 5 1. S2 Yard›mc› Kontaklar Standartt›r. “X7” klemens blo¤unda COM15 Modülü bulunmaktad›r. Açt›r›c› ihbar konta¤› 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 S10 X7 3 Elektriksel On butonu T Harici CubicleBUS modülü kullan›lmad›¤› takdirde sonlama direnci kullan›lmal›d›r.2 9 Open 8 OUT S23 7 2. F4 “UVR td” / F3 “UVR”.

3 HS Max. 4 HS Max. Kutup Aksesuar bölmesi SENTRON VL Kompakt Güç fialterleri için izole edilmifl aksesuar bölmelerine aksesuar ilave edebilme seçenekleri . Max. 4 HS 2 HS + 2 AS Max. Max. Max. 3 HS VL160 3VL2 DI Modüllü VL 160X : Sol aksesuar bölmesi açt›rma bobini ile doldurulmaktad›r. 4 HS Max. 4 HS Max. 3 HS 2 HS + 1 AS Max.155 VL 630’dan VL 1600 güç flalterlerine kadar fialter bafl›na maksimum 8 kontak eleman› (HS) Not : VL 160X’den VL 400 güç flalterlerine kadar fialter bafl›na maksimum 6 kontak eleman› (HS) Açt›rma bobini veya düflük gerilim bobini HS: 1 NO veya 1 NC Yard›mc› kontak AS: 1 NO veya 1 NC Alarm kontak U< U< U< U< U< U< U< Max. 4 HS VL250 3VL3 VL400 3VL4 VL630 3VL5 VL800 3VL6 VL1250 3VL7 VL1600 3VL8 Max. 3 HS 2 HS + 1 AS Max. 3 HS X2: Sol Aksesuar bölmesi VL160X 3VL1 X4: N-4. 4 HS 2 HS + 2 AS Max. U< Max. Max. Max. 4 HS Max. Max. 3 HS 2 HS + 1 AS Max. 3 HS 2 HS + 1 AS Max. Max. U< Max. 4 HS Max. 3 HS 2 HS + 1 AS Max. 4 HS Max. Max. 4 HS 2 HS + 2 AS Max. 3 HS Max. Max. 3 HS Max. 4 HS Max. Max. 3 HS 2 HS + 1 AS X1: Sa¤ Aksesuar bölmesi Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›l› VL 160 / VL 250 (ETU ve LCD ETU) : Sol aksesuar bölmesi açt›rma bobini ile doldurulmaktad›r. 3 HS 2 HS + 1 AS Max. 4 HS 2 HS + 2 AS Max. Max.

IEC 60947-2. • • • • • • Siemens’in yeni kompakt tip güç flalterleri ile hayat›n›z› kolaylaflt›ran avantajlar› yakalay›n. Tüm uygulamalar için afl›r› ak›m ve k›sa devreye karfl› tam koruma Toprak kaça¤› için DI modülü (400 A’ya kadar) opsiyonel Çok alternatif kablaj imkan›. Tüm dünya standartlar›na uygunluk. CE Sadece 2 boy aksesuar ile tüm seriye hitap edebilme Grup 1 : VL160X’den VL 400’e kadar. Çekmeceli flalter kenar parçalar› Faz ay›r›c› plakalar Geniflletilmifl kutuplar aras› mesafe için bara ba¤lant› parçalar› Düz bara ba¤lant› parçalar› Al / Cu Kablo ba¤lant›s› için yuvarlak klemensler Bak›r için blok klemensler Geniflletilmifl klemens kapaklar› Standart klemens kapaklar› Kap› oyma çerçeveleri Motor tahrik mekanizmas› Motor tahrik mekanizmas› (Yay kurmal›) Döner tahrik mekanizmas› Uzatma kollu döner tahrik mekanizmas› Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s› ETU/LCD Dahili aksesuarlar SENTRON VL güç flalterleri Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s› ETU20 Kaçak ak›m koruma DI-Modülü-RCD Elektronik açt›r›c›lar için elle test cihaz› COM 10 PROFIBUS Modülü Arkadan ba¤lant› parçalar› -düz ve yuvarlak Esnek bak›r bara için ba¤lant› parças› 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SENTRON VL: Güç ve da¤›t›m sistemleri için. Grup 2 : VL630’den VL1600’e kadar. Soketli / çekmeceli flalter soketi • • • • 1 Sayamad›¤›m›z daha bir çok özellik için bizi aray›n›z. 16 Seçime Ba¤l› Aksesuarlara Sahip SENTRON VL Güç fialterleri 19 18 17 15 20 23 21 . Kompakt ve yer tasarrufu sa¤layan ölçüler. ‹zole edilmifl yuvalara basitçe aksesuar montaj (click in).156 16A’dan 1600 A’ya kadar komple bir seri. ayn› anda maliyetten tasarruf sa¤layan tam uyumlu çözümler sunar. 50°C’ye kadar yüklenebilme. 14 13 22 40/45/50kA-70kA-100kA k›sa devre kesme kapasitesi.

39. 107. 118 22. 3TH4 3TK 3TK28 3TL 3TX 3TY 3UA5 3UA6 3UA7 3UF 3UG 3UL 3UW 3VL 3VT 3WL 3WX 3WT 3ZS 157 Sayfa Siparifl No.101. 7 8 11.24.88 38 47 23.. 3 3AE 3AH 3AY 3KA 3KC 3KL 3KX 3LF 3LD 3NA3 3NA6 3NE 3NH 3NP 3NW 3NX 3RA 3RB 3RE 3RF 3RH 3RK 3RN 3RP 3RS 3RT 3RU 3RX9 3RV 3RW 3SB1 3SB2 3SB3 3SE5 3SE6 3SE7 3SX1 3TF2 3TF4 3TF5 3TF6 3TG 3TH2. 105 105 127 31. 5SB 5SC 5SD 5SE 5SF 5SG 5SH 5SL6 5SM 5SP 5SQ 5ST0 5ST1 5ST2 5ST3 5SU 5SV 5SW 5SY4 5SY8 5TE 5TG 5TT39 5TT4 5TT5 5WG 87 21 21 14.28.35. 34 46-48 118 116 106.41 49. 28 26 26 29 30 26.33. 110 106.51 30. 100-104. 122-123 42 120-121 113 B 89 B44 L LZS LZX 119 119 .50 97-99.41. 17 11 16 16 16 128-131 6 6GK Sayfa 45 7KM 7KT 7LF 7PV 88. 117 62 37 52-61 63-71 72-78 79 82-83 42.114 31.103 29 26.85 4AJ 4AV 4AX 4EP 4EU 4RB 4RX 7 88 115 115 88 88 87-88 88 5 52. 108.40.27. 93 19. 126 125 84-85 80 84 84-85 94. 95 92. 32 36.104 104 96.S‹PAR‹fi NUMARALARI ‹NDEKS‹ Siparifl No. 89 17 116 8 8GB 8GK 8US 8WA 8WD 18 18. 4 124 125. 37 37 29 44-45 62. 110. 86 19 20 19 84 10 18 35.43 37. 112 109 111 97. 5 12-13 1-3.89 17. 15 9 21 9 21 4. 6-7 1-3 18 8 8 8 13 62 12 6.38 39 50.32. Sayfa Siparifl No. 114.