You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN BORANG MAKLUJM BALAS KERJA KURSUS Nama: Tajuk Tugasan: Pensyarah

: Tarikh hantar: Subjek / Kursus:EDU 3104 Tarikh diterima (Diisi oleh pensyarah): Angka Giliran Pelajar :

Pengakuan Pelajar Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Tandatangan: ________________________________ ( FELISCA FARAH RUBERT ) Bil 1 2 3 4 5 KRITERIA PENTAKSIRAN Cemerlang Kandungan/Coverage and Content Perbincangan Kritikal dan Refleksi/Critical and Reflective Discustion Persembahan / Presentation Organisasi/Bahasa/Organization/ Language Rujukan dan bahan-bahan sokongan Tarikh :_____1 APRIL 2013________

TAHAP PENCAPAIAN Baik Memuaskan Kurang memuaskan

Lemah

Perincian Maklum Balas Tugasan Pemeriksa Kekuatan:

Moderator Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan

Tarikh:

Tandatangan

Tarikh:

Pengesahan pelajar terhadap maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah. Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami Tandatangan Pelajar : Tarikh :