ZandZ 1_1 090304.

indd 1 4/3/09 3:02:54 PM
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
Budapest Médiafigyelô Kft.
MEGRENDELÔLAP
Meg ren de lem a ma ga zint ........ pél dány ban
Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te le fon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dá tum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ol vas ha tó alá í rás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elô fi ze té si díj 2009-re
4865 Ft/év (áfás ár)
Meg ren del he tô:
Ty pon International Kft.
1437 Bp. Pf. 327.
Tel./fax: 370-7108
E-mail: de tek tor@hu.inter.net
Szer kesz tô ség:
1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B

GYÚJ TÓP ONT t a r t a l o m
DETEKTOR PLUSZ • BIZTONSÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ-
GI ME NEDZSMENT • ÔRZÉS-VÉDELEM • BÛNMEGELÔZÉS
• MEGJELENIK ÉVENTE HÉT ALKALOMMAL • 16. ÉV FO-
LYAM 3–4. SZÁM • 2009. MÁRCIUS–ÁPRILIS • LAP -
ALAPÍTÓ: JUHÁSZ BÉLA • KIADJA: TYPON IN TER NATI O-
NAL 1437 BUDAPEST, PF. 327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL
MARINA • SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI GYES,
CSER NAY AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL MA RI NA,
KOVÁCS ALEXANDER, NEU MANN PÉTER, PAJOR MI HÁLY,
SZALAY MIKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY,
SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ • TECH NIKAI SZAK TA-
NÁCS ADÓK: MÓRÉ ATTILA, PÁLFFY ZOL TÁN, TÓTH LE-
VENTE, DR. UTASSY SÁNDOR • LAPIGAZGATÓ: MOLNÁR
ZOLTÁN • FE LE LÔS SZERKESZTÔ: MÁRKUS CSA BA •
MARKETING: KESZ LER LÁSZLÓ • HIRDETÉS FELV É TEL,
LAPRENDELÉS: A SZERKESZTÔSÉGBEN A 370-7108 TE-
LEFONON • ELÔFIZETÉSI DÍJ: 2009. ÉVRE 4865 FT •
KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 390-4474 • MIN-
DEN JOG FENN TART VA! • ISSN 1217-9175
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B
TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor@hu.inter.net
A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ-
NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON-
SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A-
PART NERE
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje,
az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi.
H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744
E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu
Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
Pályázat
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2009 . . . . . . . . 5
Díjnyerteseink
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2008
A szakma legjobbjai
Eredményhirdetés és díjátadás. . . . . . . . . . . . . . . 6–7
Konferencia
MBVE X. Konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–12
Aktuális
Sikeres volt a konferenciasorozat
– a megvitatott fontosabb kérdések . . . . . . . . . . . . 13
Változások az OKJ-s
(Országos Képzési Jegyzék) szakképesítésekben. . . 14

Beléptetés
SUPREMA – kültéri ujjlenyomat
olvasók – Masco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Videotechnika
Intellex
®
Digitális Video Megfigyelô
Rendszerek – ADT Fire&Security . . . . . . . . . . . . . . . 17
Axis – HDTV hálózati kamera,
egyedülálló képminôséggel – Aspectis . . . . . . . . . . 18
A digitális technika térhódítása
– nagyfelbontású IP kamerák – Pentolt . . . . . . . 20–21
Felhasználói igényekre kész – új TruVision™
kameracsalád – GE Security . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Formaruhák
Tart rendkívüli tavaszi akciónk! – Fuldatex . . . . . . . 24
Távfelügyelet
Okos Település – MOHAnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szakmai nap
ASM – Biztonságtechnikai szakmai nap . . . . . . . . . 26

IBSSA hírek
Klubnapok fegyverújdonságokról . . . . . . . . . . . . . . 27

Szolgáltatás
Az Intergraph
bevetés-irányítási rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Szolgáltatók
Akik önnek segítenek…. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–31
MÁRCIUSI–ÁPRILISI HIRDETÔINK:
ADT Fire&Security Kft. (B/I) • MASCO
Biztonságtechnikai Kft. (B/II) • Z&Z
Export-import Kft. (1) • VILLBAU Biz-
ton ság tech nika Kft. (3) • Alphasonic
Kft. (15) • Aspectis Kft. (18) • ERAN-
DO Kft. (19) • Pentolt Tûzvédelmi és
Biz tonságtechnikai Kft. (21) • Sea-
wing Controls Kft. (23) • Top Cop
Security Zrt. (23) • Promatt Elekt ro ni-
ka Kft. (24) • MOHAnet Kft. (25) •
ASM Security Kft. (26) • Fuldatex Bt.
(32) • StP Kft. (32) • Co de Bt. (32)
• Poli-markt Vagyonvédelmi Szaküz-
let (32) • Schrack Seconet (B/III) •
Riarex Kft. (B/IV)
A Magyar Szakmai Kamarák
Szö vetsége (MSZKSZ) és a
Ma gyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) kö zös jelöltek-
kel képviselteti ma gát a Köz-
be szer zések Ta ná csá ban.
■ Hosszas egyeztetést köve tô-
en közös jelöltek támogatá sá-
ban állapodot t meg az
MSZKSZ és az MKIK elnöksé-
ge. Német Ferenc az MSZKSZ
soros elnöke az egyeztetést
kö vetôen kijelentette, hogy a
gaz dasági és szakmai kama-
rák összefogása a jövôben
egyéb területekre is kiterjed,
amelytôl átláthatóbb pi a ci vi-
szo nyok és a közbeszer zési
dön tések esetében dominán-
sabb szakmai szempontok ér-
vé nyesülése várható.
A szervezetek delegáltjai, Hód-
sá gi Ta más, a Békés Me gyei
Ke reskedelmi és Ipar ka ma ra
el nöke, illetve Ko vács Lász ló,
az ELMÛ/ÉMÁSZ Nyrt. Be szer-
zé si Igaz ga tó sá gá nak ve ze-
tôje.
A felek megállapodása értelmé-
ben a két szervezet által je löl-
tek rendszeresen konzul tál nak
az érintett szakmai szer ve ze-
tek kel és munkájuk során a
szak mai kamarák aján lá sait
is meg fogalmazzák a Köz be-
szer zések Ta ná csá ban.
Német Ferenc szerint a szak-
mai szempontok erôteljesebb
érvényesülése hatására meg-
szûn het az a gyakorlat, amely
sze rint az egyik leg do mi nán-
sabb szempontként a vállalási
ár esik latba, az – az ár,
amely sok esetben a kötelezô
já ru lé ko kat és a felmerülô költ-
sé ge ket sem képes fedezni.
Az elnök vé leménye szerint a
fenti szán dék érvényesülése
egy szerre tesz jót a piacnak, a
vál lalkozásoknak és a munkát
elvégzôknek, mert míg elôbbi-
ek reális piaci áron dol goz hat-
nak, addig utóbbiak tisztessé-
ges bérre számíthatnak.
2009. április
MSZKSZ és MKIK
közlemény
02 tartalom.indd 2 4/7/09 10:13:26 AM
3
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Axis – a világ
legkisebb videokódolója
LDSZ Kft. – felhasználók
kedvence az új érzékelô
Megjelent a Risco Group (régi néven ROKONET)
kínálatában az iWISE DT AM 25m Grade3 érzé-
kelô. Az új érzékelô egycsa pásra az ipari és
logisztikai felhasználók kedvence lett, hiszen a
korábbi 15 méter helyett már 25 méter a „látó-
távolsága” 90°-ban.
■ A letakarás ellen védett készülék processzorá-
ba a szabadalmaztatott ACT technológia is be-
építésre került, mely az ember testhômérsékletét
megközelítô szobahômérsékletnél kikapcsolja az infrát – tá-
jékoztatta lapunkat Szabó László, az LDSZ Kft. kereskedelmi
igazgatója. – Ekkor az érzékelô csak radarként mû kö dik, és
a hôpajzzsal (kartonlappal, kôzetgyapottal) védeke zô beha-
tolót is nagy biztonsággal észleli.
Az érzékelôhöz oldalfali és mennyezeti konzol is vásárolha-
tó. A berendezés rendelkezik az EN50131 szabvány megfe-
lelôségi tanusítvánnyal. További információk: www.ldsz.hu
Az Axis Communications bemu-
tat ta kompakt és költségkímélô,
egycsatornás H.264 tömörítésû
AXIS M7001 videokódolóját,
amely tökélete sen megfelel az
analóg CCTV rendszerek IP ala-
pú videofelügyeleti rendszerré
integrálásához.
■ Bata Miklós, az Axis magyar-
országi képviseletét ellátó As pec-
tis Kft ügyvezetôje szerint „ez
egy költségkímélô megoldás ar-
ra, hogy a meglévô analóg rend-
szer lecserélése nélkül használ-
juk ki a hálózati videofelügyelet
elônyeit.”
A kódoló kisebb, mint egy mo-
biltelefon, s így álcázottan alkal-
mazható bankokban és kiske-
reskedésekben, és elhelyezhetô
akár kameraházakban is. A rej-
tettkamerával ellátott változat az
Axis M7001 Covert Sur ve illance
készletben érhetô el.
A videokódolót úgy tervezték,
hogy egy analóg kamera köze-
lében legyen installálható. Bár-
milyen analóg videojelet képes
digitalizálni, melyet ezután egy
IP hálózatba továbbít (pl. LAN,
Intranet, Internet). A készülék
kom patibilis a PTZ és PTZ dóm-
kamerák speciális funkcióval
(döntés, forgatás és zoomolás).
A kódoló egyszerre két videojelet
képes továbbítani, egyet H.264
for mátumban, egyet pedig Mo ti-
on JPG-ként, teljes képméret-
ben, minden felbontásban, egé-
szen D1-ig (720x480 NTSC-ben,
720x576 PAL-ban). Az Axis
H.264-es kódolója számotte-
vôen csökkenti a minimálisan
szükséges sávszélességet és
tárolókapacitást a képminôség
veszélyeztetése nélkül. A fel-
használók maguk kezelhetik a
kép beállításokat (fényerôt, kont-
rasztot, színtelítettséget), így a
ké peket még a kódolás elôtt fel-
javíthatják. A kódoló támogatja
a mozgásérzékelést is. A mû kö-
dé séhez szükséges energiát az
Ethernet kábelen nyeri, így az in-
stal lálás is egyszerûbb.
Az AXIS M7001 a Covert Sur ve-
illance készlettel együtt és külön
is meg vásárolható az Aspectis
Kft.-nél. (www.aspectis.hu)
03 hirek.indd 3 4/2/09 4:00:47 PM
■ A magánbiztonsági konfe-
renciát az IRM Nemzetközi
Oktatási Központjában tar-
tották meg. Különbözô szak-
területek képviselôi – dr.
Janza Frigyes, Német Ferenc,
dr. Kacziba Antal, dr. Bozsik
Frigyes, Fialka György, Samu
Mihály, dr. Boda József, Ja-
senszky Nándor, Móró Lajos,
Magyar István, dr. Kovács Sán-
dor, Plézer Viktor, Szombati La-
jos, Csongor Attila, dr. Bö könyi
István, Borbíró Zoltán, dr. Kaló
József és Borai Ákos – tartottak
rövid összefoglalókat a magán-
biztonság aktuális kérdéseirôl.
Az elhangzott javaslatokat ösz-
szesítve a szakmai kamara
rendelkezésére bocsátották..
■ Az elnökségi ülés napirend-
jén dr. Kaló József három tájé-
koztatója szerepelt. Elsôként az
ágazati bértábla javaslatot, va-
lamint a kollektív szerzôdés ki-
terjesztésének indokait ismer-
tette az MBVMSZ elnöke, majd
az elôzô ülés óta rendezett kon-
ferenciák döntéseit vette szám-
ba. Végül a CoESS és az MBÁPB
aktuális uniós döntéseirôl szá-
molt be az elnökségnek. Majd
4
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
MBVMSZ – Konferencia,
elnökségi ülés, törvénymódosítás
GSSC Kft. – kérdések
a díjnyertesekhez
Farkas György fôtitkár elô-
terjesztése nyomán tagfelvé-
telrôl döntöttek.
■ Az MBVMSZ munkacso-
portja több mint húsz szak-
mai szemléletû észrevételt,
illetve változtatási javaslatot
dolgozott ki a 2005. évi
CXXXIII. Törvénnyel kapcso-
latban. Ezek között szere-
pelnek az igazolványok
meg újítását, az ellenôrzé-
sek vég rehajtását, valamint
az egyéni vállalkozások
foglalkozását érintô parag-
rafusok is.
Mozgalmasan kezdôdött a év a Magyar Biztonsági Vállal ko zá-
sok Munkaadói Szövetsége számára: a Magyar Ren dé sze ti
Tár saság közremûködésével konfe ren ciát tartottak február
vé gén, fontos kérdésekrôl tárgyalt a szövetség elnöksé ge, s
megszületett egy törvénymódosítási javaslatuk is.
Rekord számú telefonhívást kaptunk az
ol vasóktól lapunk legutóbbi számának
meg jelenését követôen. Itt mutattuk be
„Az év biztonságtechnikai terméke
2008” díjas, a GSSC Biztonságtechnikai,
Ke res ke delmi és Szolgáltató Kft. által
létrehozott és üzemeltetett szociális
távfelügyeleti rendszert.
■ Legtöbben az üzemeltetô címe és el-
érhetôségei iránt érdeklôdtek. Ezek az
adatok lapunk KI, MIT, HOL/szolgáltatók
rovatában (aktuális lapszámunk 29–31.
oldalán) találhatók meg.
„Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás”
címû cikkünkben ismertettük a kedvezô
bérleti díjakat, innen azonban kimaradt
egy fontos kedvezmény: „Rendeltetés
szerinti használat esetén az esetleges
meghibásodásért, a rendszer bevoná-
sáért a Szolgáltató díjat nem számol
fel.”
Olvasóink érdeklôdését felkeltette a se-
gítségkérôk karjára erôsített riasztó
gomb is. Kiegészítve a legutóbb leírta-
kat: ez akár a fürdôkádban, fürdés köz-
ben is használható, ha netalán ott lett
rosszul a használója.
Végül, úgyszintén olvasói kérdésre vála-
szolva, ime néhány referencia. A szoci-
ális távfelügyelet piaci mûködtetésében
a CGSSC Kft. szerzôdéses partnerei kö-
zött találhatók: az OTP Életjáradék Zrt.,
az FHB Életjáradék Zrt., az FHB Jel zá log-
bank Nyrt., az MH Szociálpolitikai Köz-
ala pítvány, az ING Biztosító Zrt. Kispesti
Igazgatósága, a Time Forever Bt.
Magánszemélyek az ország egész terü-
letén kérhetik felvételüket a szociális se-
gélyhívó ügyfeleinek népes táborába.
A gondozott lakásán
elhelyezett modem
és a vízhatlan rádiós jelzôgomb
A festôi szépségû szigeten márciusban
meg rendezett Samsung Techwin Vision
Day Konferenciára a magyar cégek közül
egye dül a Mitax Pro Kft., a Samsung Tech-
win hazai képviselete kapott meghívást.
■ A Samsung ügyvezetô igazgatója beje-
lentette, hogy a magyar vállalkozás a régió
egyik legsikeresebb vezetô disztribútora, s
ezért megkapja forgalmazásra az újdonság-
nak számító kamerarendszereket és kiegé-
szítôket, az SGR-1 hôkamerákkal felszerelt
robotot, valamint más új fejlesztésû bizton-
ságtechnikai rendszereket is.
FUJINON
– irány a megapixel!
Mitax Pro Kft. –
meghívó Tenerifére
A japán FUJINON a piac igényeire vála-
szolva, bôvítette a Megapixeles optika
kínálatát.
■ Az egyre inkább piacot nyerô 1,3
Megapixel IP kamerához az 1,3 MP IR kor ri-
gált 15–50 mm DC AI F1.5, valamint az 1,3
MR IR 5–50mm DC AI F1.6 optikát ajánlja
a cég. Ez utóbbi édekessége, hogy a modell
évek óta szerepel a FUJINON analóg kame-
rákhoz adott kínálatában, de a gyártó is
csak most ismerte fel – ennek a „standard”
optikának a felbontása megfelel az 1,3 MP
követelményeinek. Az árát nem emelték
meg, autós hasonlattal élve: a Mer ce dest,
ha nem is LADA, de Toyota áron kínálják.
04 hirek.indd 4 4/8/09 11:42:57 AM
KRIMINÁLEXPO
– szakkiállítás és konferenciák
A nemzetközi biztonsági, bûn-
megelôzési, igazságszolgálta-
tási, környezetvédelmi és in-
formatikai szakkiállítást, vala-
mint konferenciát immár tizen-
hetedik alkalommal rendezik
meg 2009. május 5–7-én.
Helyszín: a Budapesti Európa
Kongresszusi Központ. A prog-
ramról a szervezôk nevében
dr. Fazekas Géza tájékoztatta
szerkesztôségünket.
■ A KRIMINÁLEXPO megnyitá-
sát követôen a rendezvény ven-
dégei és szervezôi a kiállítás
megtekintésével kezdik az is-
merkedést a biztonságtechnika,
valamint a bûnmegelôzés új-
donságaival. A párhuzamosan
folyó konferenciákon és a kí-
sérô rendezvényeken most is
díjmentes a részvétel. A teljes-
ség igénye nélkül lássuk, me-
lyek a konferencia program
legfontosabb, kiemelt témái.
Az idén a korrupció és a hami-
sítások elleni küzdelem tapasz-
talatainak összegezésére és az
idôszerû teendôk megfogalma-
zására különösen nagy súlyt
fektetnek majd a szervezôk. Az
antikorrupció, mint állami és
társadalmi feladat, nem csupán
divatos nemzetközi irányadó
áramlat, hanem a gazdasági
világválság és a feketegazdasá-
gok káros következményeinek
csökkentését is biztosíthatja. A
témáról három napon át a legin-
kább érintett állami, gazdasági
és társadalmi szervezetek ve-
zetô szakemberei tartanak majd
elôadásokat. A szekcióban
megvizsgálják a korrupció tar-
talmi-fogalmi elemeit, de lehetô-
ség nyílik a helyzetelemzésekre
is. Különösen fontos a törvény-
hozási és kormányzati feladatok
áttekintése, a programok ismer-
tetése, a végrehajtás módszer-
tani feladatainak áttekintése.
A hamisítások elleni küzdelem-
ben mind inkább a közegész-
ségre veszélyt jelentô élelmi-
szer- és gyógyszerhamisítások
elleni hatékony védekezésre,
valamint az okmányvédelemre
kell helyezni a fô súlyt.
A konferencia programban sze-
repel a közlekedésbiztonság
helyzetének elemzése és a to-
vábbi feladatok meghatározása
is. A helyzet jelentôs mértékben
javult, hiszen legutóbb a hetve-
nes években történt annyi halá-
los baleset az utakon, mint az
elmúlt esztendôben. Ez a „zéró
tolerancia” bevezetésének, az
ellenôrzések fokozásának kö-
szönhetô.
A közlekedésbiztonság növelé-
sének azonban számos, eddig
kihasználatlan lehetôsége van.
Ezekrôl is szólnak majd az
elôadók. A konferencia résztve-
vôi a gépjármû-azonosítás több
újdonságával és az automati-
zált ellenôrzô rendszerekkel is
megismerkedhetnek.
Nemcsak a szakemberek, ha-
nem a civil biztonságvédelem-
ben dolgozók, sôt az érdeklôdô
polgárok is betekintést nyerhet-
nek majd a büntetés-végrehaj-
tás tevékenységébe. Hogyan
történik az elítéltek rehabilitá-
ciója, milyen reform-intézkedé-
sek várhatók? Ezekre és más
kérdésekre kaphatnak választ a
szek ció elôadásainak résztve-
vôi.
A korábbi Kriminálexpók sike-
res rendezvényei voltak a pró-
batárgyalásos vetélkedôk.
Nos, ez a játékos „Ki, mit tud?”
most is szerepel a programban.
Akik részt vesznek benne, be-
pillanthatnak az igazságszol-
gáltatás kulisszái mögé.
A rendezvényekrôl további in-
formációk a www.kriminalexpo
honlapon találhatók.
ORSZÁGOS
PÁ LYÁ ZATOK 2009
Élet mû díj
Beküldési határidô: 2009. szeptember 1.
Ifjúsági pályázat
a szaktanintézmények végzôsei, a le en dô
va gyon vé del mi rend szer sze re lôk, biz ton ság vé del mi
mér nö kök és me ne dzse rek számára
Beküldési határidô: 2009. szeptember 1.
„AZ ÉV BIZ TON SÁG VÉ DEL MI
SZAK EM BE RE 2009”
Beküldési határidô: 2009. december 15.
„AZ ÉV VA GYON Ô RE 2009”
„AZ ÉV SZE MÉLY Ô RE/TEST Ô RE 2009”
Beküldési határidô: 2009. december 15.
„AZ ÉV BIZ TON SÁG TECH NI KAI/
BIZ TON SÁG VÉ DEL MI OKTATÓJA 2009”
Beküldési határidô: 2009. szeptember 1.
„AZ ÉV BIZ TON SÁG I
SZOLGÁLTATÓJA 2009”
Beküldési határidô: 2009. szeptember 1.
„AZ ÉV BIZ TON SÁG TECH NI KAI
MEG OL DÁ SA/
TER MÉ KE, ESZ KÖ ZE 2009”
Beküldési határidô: 2009. szeptember 1.
A szakma legjobbjai
A ci vil biz ton ság vé del mi szak mák el is me ré sé nek
és meg be csü lé sé nek to váb bi nö ve lé se a cél ja
fo lyó i ra tunk 2009. évi pá lyá za tá nak, me lyet
– a Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesülete (MBVE),
– a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói
Szak mai Ka ma ra (SZVMSZK),
– a Nem zet kö zi Test ôr- és Biz ton sá gi
Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA),
– az Or szá gos Bûn meg e lô zé si Központ,
– a Ma gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let tá mo gat.
Az aláb bi ka te gó ri ák ban hir de tünk pá lyá za tot:
5
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k / pál y áz at
05 krimex+paly.indd 5 4/8/09 11:43:23 AM
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE 2008
MARKÓ BÉLA
PÉNZJEGYNYOMDA ZRT.
AZ ÉV KOCKÁZATKEZELÉSI VEZETÔJE 2008
NÉMETH ÁRPÁD DÁVID
ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÔ ZRT.
A SZAKMA
A
cég több száz mûködési
folyamatának kockázati fel-
mérését és elemzését végez ték el
díjnyertesünk irányításával.
Elôkészítet ték egy teljesen
új tí pusú „Integrált Biztonsági
Rend szer” telepítését, amely az
országban 12 Autópálya Mér-
nökséget fog összefogni a jö-
vôben.
Ezzel egyidejûleg optimalizálják
az élôerôs biztonsági szolgálta-
tást, új biztonsági menedzsment
struktúrát alakítanak ki, s kidolgoznak egy teljesen új „Va gyon-
védelmi Szabályzatot” is.
A mûködési folyamatokba új kontrollpontokat építettek be, jelen-
tôsen javítva ezáltal a megelôzés hatékonyságát.
Díjnyertesünk tagja a Belsô Ellenôrök Nemzetközi és Magyar or-
szági Szervezetének is.
Összességében új rapozíci onálták a biztonságvé delmi tevékeny-
séget, és a vál lalati stratégiába sikeresen beépítették a korszerû
risk ma nagement funkciót is.
K
özel egy évtizede ne vez ték
ki a Pénz jegy nyomdában
az akkor megala kított biztonsági
osztály veze tôjévé, s így Markó
Bélára várt az állami cég bizton-
ságpolitikai rendszerének létreho-
zása. Hogy ez milyen jól sikerült,
már 2007-ben bebizonyítot ták,
ekkor kapták meg a „Kiemelten
nagybiztonságú nyomda” címet,
33-ik pénzegynyomdaként, a vi-
lágon mûködô sok száz közül.
Díjnyertesünk kezdeményezésére
a biztonságtechnikai rendszer korszerûsítése elôt t kocká-
zatelemzéssel határozták meg a fejlesztési irányokat és az
alkalmazandó technikai megoldást. Beléptetôrendszerüknek kö-
szönhetôen folyamatosan követni tudják a dolgozók mozgását,
a CCTV rendszer pedig lehetôvé teszi a kulcsfontosságú helyek
folyamatos megfigyelését. A termelési folyamatokat digitálisan
rögzítik.
Magyarországon az elsô nagyvállalatként 2002-ben auditálták
a BS 7799 Információbiztonsági Rendszert.
6
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2008
A SZAK MA LEG JOBB JAI
Országos pályázatunk eredményhirdetése két szakaszban történik. 2008 novemberében
nyolc díjat osztottunk ki ünnepélyes keretek között a Budapesti Mûszaki Fôiskola Bánki
Donát Fôiskolai Karának Biztonságtechnikai Intézetében. Az év biztonságvédelmi
szakembere 2008, Az év kockázatkezelési vezetôje 2008, Az év testôre 2008, Az év
vagyonôre 2008 kategóriákban, az eredményhirdetésre a Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesületének hagyományos 2009. évi évnyitó konferenciáján került sor.
EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÁS
Díjnyerteseink
(balról jobbra):
Mandrik István,
Bognár József,
Markó Béla,
Szegner Ferenc,
Balogh Imre
és Németh Árpád
Dávid.
Középen Klézl
Marina kiadói
igazgató
06-07 dijnyertesek.indd 6 4/7/09 12:55:10 PM
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
A
Mandrik István kiváló irá-
nyításával mûködô cég né -
hány éve az országos szakmai
szervezetektôl és a megyei ipar-
kamarától is elnyerte „Az év szol-
gáltató vállalkozása” címet. Már
ez is elegendô indok lehetne a
cég vezetô érdemeinek méltatásá-
hoz, aki országszerte is mert ered-
ményes, munkabiztonsági és
szak oktatói szaktevékenységérôl.
Díjnyertesünk az Országos Érdek-
egyeztetô Tanács Munkavédelmi
Bi zottságának ügyvivôjeként közremûködött a nemzeti munka-
védelmi politika elkövetkezô négy esztendôre vonatkozó terve-
zetének elôkészítésében, melyet várhatóan soron kívül vitat meg
és fogad el hamarosan az országgyûlés. A nyíregyházi szék-
hellyel rendelkezô Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat is végez
munkabiztonsági szaktevékenységet. Egyrészt vállalják írásbeli
szabályozások elkészítését, munkavédelmi oktatásokat szer-
veznek, másrészt ellátnak konkrét feladatokat.
K
orábbi pályázatainkon,
– 2003-ban díszokleve let
nyert, 2004-ben pedig kiér de mel-
te „Az év személy- és vagyon ôre”
címet. Most az IBSSA elnö ké nek
javaslatára kapta meg „Az év tes-
tôre” cí met. Balogh Im re 2002-
ben végezte el sikeresen a FOLDA
Bodyguard Oktató Központ testôr
tanfolyamát. Mielôtt 2004-ben a
Bank Biztonság Bizalom Zrt.-nél
kezdett dolgozni, két éven át az
oktatóközpont személyvédelmi
mun katársaként gyarapította ismereteit. Új munkahelyén fél
év elteltével területi vezetônek nevezték ki. Rendszeresen részt
vesz a Nemzetközi KRAV-MAGA Szövetség személyvédelmi kép-
zésein. Tagja a Nemzetközi Antiterrorista Szövetségnek (IAA),
a Védelmi Tisztek Nemzetközi Szö vet sé gé nek (IACPO), külsô
munkatársa a Kábítószer Információs Központnak (C-NIS).
Díjnyertesünk, miután fel sô fokú biztonságtechnikai mérnöki
képesítést szerzett, tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen foly tatja.
AZ ÉV TES TÔRE 2008
BALOGH IMRE
BANK BIZTONSÁG BIZALOM ZRT.
AZ ÉV TES TÔRE 2008
SZEGNER FERENC
POWER SHIELD KFT.
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE 2008
SZOLGÁLTATÓI KATEGÓRIA
MANDRIK ISTVÁN
POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI SZOLGÁLAT KFT.
AZ ÉV VAGYONÔRE 2008
BOGNÁR JÓZSEF
SECURITAS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
MAGYARORSZÁG KFT.
LEGJOBBJAI
7
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
K
ét évtizedes pályafu tá sa
alatt dolgozott sze mé lyi tit-
kár testôreként az egyik miniszté-
riumban, volt ren dezvénybiztosító
a Gellért Szállóban és bizton-
sági vezetô a budapesti Moulin
Rouge-ban. Részt vett a monte-
negrói rendôrök személyvédelmi
ki kép zésében is. Úgyszintén ott
lát ható a Forma-1 versenyek leg-
jobb személybiztosítói között.
Idézzünk néhány sort a pályázat-
hoz mellékelt referencia levelek
egyikébôl, melyet a Budapesti HORI-ZONE Információs és
Biztonsági Iroda ügyvezetôje 2005 áprilisában látott el kézje-
gyével: „Szegner Ferenc szaktanácsadói munkája, a szakmai
hozzáértése, problémamegoldó javaslatai nagyon hasznosak
voltak a birtokviták és adósságkezelések ügyében. A személy-
védelemben nyújtott megbízható munkájáért a megbízók maxi-
mális elismerésüket fejezték ki irodánknak.”
2008-ban a Power Shield Kft.-nél már logisztikai vezetôként is
teljesített személyvédelmi megbízásokat.
M
agas szintû szakmai fel-
készültség, a munká hoz
való kifogástalan hozzáál lás
alapján Bognár József mél tó
arra, hogy minden vagyonôr pél-
daképe legyen… – olvasható a
Securitas Kft. vezetôjének ajánlá-
sában. Itt szó esik arról is, hogy
2008-ban díjnyertesünk kiérde-
melte a biztonságvédelmi cég
„Legjobb váltásvezetôje” címet.
Díjnyertesünk vagyonvédelmi
szakmai pályafutása 1996-ban a
Hungarolen Részvénytársaságnál kezdôdött, majd a Komáromi
Mezôgazdasági Rt.-nél folytatódott. Majd hat évet szerzôdéses
katonaként a Magyar Honvédség egyik könnyû lövész dan-
dárjánál szolgált. Az ezredfordulón két évet Koszovóban töltött
békefenntartóként a magyar biztosító zászlóaljban.
A Securitas Kft.-nél negyedik esztendeje dolgozik. 2008-ban
tagja volt a Biztonsági Ôrök Országos Versenyén elsô helyen
végzett securitas csapatnak
06-07 dijnyertesek.indd 7 4/2/09 3:39:12 PM
Sikeresebb lehet az együttmûködés!
■ A konferenciát a meghívott díszvendég,
dr. Petôfi Attila rendôr tábornok nyitotta
meg. Beszélt arról, hogy a vagyon elleni
bûncselekmények száma az elmúlt idô-
szakban háromszorosára növekedett, mi
több, a bûnözés mára abszolút nemzet-
közivé vált.
A szónok megemlékezett a határôrség és a
rendôrség 2008-ban történt integrációjá-
ról, majd a bûnmegelôzés fontosságát
hangsúlyozta ki. Önkritikus elemzésében
kitért arra, hogy a rendôrség személyi állo-
mányának összetétele az életkor és a szak-
mai tapasztalatok tekintetében sok helyen
nem felel meg az elvárásoknak. Említést tett
arról, hogy a kiképzés túl költséges, s zava-
róan hat a jelenleg bevezetett létszámstop
is. A hallgatóság betekintést nyerhetett a
„rendôrségi bürokrácia” elleni küzdelembe,
de tájékozódhattak a konferencia résztvevôi
a motiváltság megerôsítése érdekében tett
intézkedésekrôl is. Elôadásának végén a
rendôr-tábornok a rendôrség és a magán-
biztonsági szféra szorosabb együtt mû kö-
dését szorgalmazta.
Szoros
kapcsolatokat ápolnak
■ Fialka György köszöntötte a konferenci-
án megjelent MBVE tagokat, majd röviden
fölidézte az Egyesület megalakulásának
történetét, szólt a taglétszám örvendetes
növekedésérôl, az MBVE Alapítvány létre-
hozásáról.
Az MBVE mind több együt tmûködô
partnerrel tart fenn szoros kapcsolatot.
Közéjük sorolhatók: az SZVMSZK, az
ORFK, a Vámnyomozó Hivatal, az APEH,
a Bankszövetség biztonsági csoportja,
a magánbiztonsági szakemberek képzé-
sét végzô fôiskolák, a Magánbiztonsági
Kerekasztal, stb.
Fialka György szólt az MBVE eddigi ered-
ményeirôl, külön is kiemelve a magán-
biztonsági törvény elôkészítésében vál-
lalt munkát, a Bûnmegelôzési Centrum
mûködtetését, az MBVE Alapítvány projekt-
jeit. Jelentôs munkát fejtettek ki a fekete
gazdaság megszüntetése érdekében is.
Megvédhetôk
a bankautomaták!
■ Vörös Gábor az ATM-ek elleni tá-
madások új formáiról tartott elôadást.
Összefoglalta az elmúlt idôszak tapasz-
talatait, majd pedig a jelenlegi rablási
tendenciákat tekintette át. Szólt a „plaz-
mavágós” és „flexes” technikákról, majd
pedig részletesen beszélt a robbantásos
módszerekrôl. A hallgatóság megtekint-
hette a biztonsági kamerák által rögzített
felvételeket is.
8
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
8
DETEKTOR Pl usz 2008/3–4.
MBVE
X. Kon fe ren cia
Tapolcán, a Hotel Pelionban tartották meg március 25.
és március 27. között a Magyarországi Biztonsági Vezetôk
Egyesületének X. Konferenciáját. Az elôadásokon kívül
a konferencia elsô
és második napján
a résztvevôk
számára szabadtéri
bemutatókat rendeztek,
a záró napon pedig
megtartották az MBVE
zártkörû közgyûlését.
A KONFERENCIA EL SÔ NAPJA
A konferencia résztvevôit Fialka György,
az MBVE elnöke köszöntötte
Dr. Petôfi Attila,
a Nemzeti Nyomozó
Iroda vezetôje
08-12 mbvekonf.indd 8 4/3/09 12:47:58 PM
MBVE X. KONFERENCIA
A bankbiztonsági vezetô összefoglalta
a védekezés lehetôségeit, s bemutatott
néhány példát is a veszélyeztetettségi
vizsgálatokra. Az újabb és hatékonyabb
védekezési lehetôségek közül részletesen
foglalkozott a bankautomaták megerôsí-
tett rögzítésével, a körbeburkolással és a
bankjegyek megfestésének módszereivel
az értékmegôrzôk erôszakos felnyitása
esetén.
A válság és következményei
■ Német Árpád Dávid a gazdasági válság
vagyonvédelmi piacra gyakorolt hatásait,
a legújabb nemzetközi és hazai tapasz-
talatokat elemezte. Beszélt az USA-ban
2008 végén kezdôdött megtakarítási és
hitelválságról, majd az EU, Németország
és Kelet-Európa „érintésével” eljutott a je-
lenlegi hazai gazdasági mutatók elemzé-
séhez. Szerinte Magyarországon nemcsak
pénzügyi- és gazdasági válság, hanem
társadalmi-, morális-, érték- és bizalmi
válság is nehezíti a helyzetet.
Részletesen elemezte az ország jelenlegi
gazdasági mutatóit, beszélt a KDH legfris-
sebb adatairól. Ismertette a Szonda Ipsos
legutóbbi felméréseinek eredményeit a
magyarok bizalmatlanságáról, pesszimiz-
musáról, negatív attitûdjeirôl, a szoron-
gásra vonatkozó megfigyelésekrôl. Szólt a
válság következményeirôl, a gyárbezárá-
sokról, a csoportos létszámleépítésekrôl,
a munkanélküliek számának növekedé-
sérôl, a szürkegazdaság erôsödésérôl, a
feketemunka terjedésérôl, a gyengülô köz-
biztonságról, a bûncselekmények romló
felderítési arányáról, valamint a vagyon-
védelmi kockázatokról.
Nagy érdeklôdéssel fogadott elôadása
végén a szakember összefoglalta a meg-
bízói és a szolgáltatói oldalon várható
változásokat, s hangsúlyozta a korszerû
válságkezelés – a risk management – ki-
emelt szerepét.
Kamarai aktualitások
■ Német Ferenc, a Személy-, Va gyon vé-
delmi és Magánnyomozói Szakmai Ka ma-
ra elnöke századunk kihívásairól és a ma-
gánbiztonsági ágazat várható változásai-
ról tartott elôadást. Beszélt a globális fe-
nye getettségrôl, a határokon átnyúló bû nö-
zésrôl. Elmondta, hogy a bûnözés spektru-
ma kiszélesedett, s a professzionális bû-
nö zés mellett mind inkább erôsödik a
meg élhetési bûnözés is. Majd a romló köz-
biztonságról és a széleskörû összefogás
szükségességérôl fejtette ki gondolatait.
A szakmai kamara elnöke sürgette az
összehangolt ágazati kontroll kialakítását,
s beszélt a tudásbázis bôvítésének fon-
tosságáról is.
Szólt a megújuló képzési formákról, elô-
adásának végén pedig azokat a teendôket
vette számba, melyek az új vagyonvédel-
mi törvény elôkészületének folyamatában
várnak a szakmára.
Multi-megapixeles
kamerák és a biztonsági koncepció
■ A komplex vagyonvédelmi rendszerek
fejlesztésével és gyártásával foglalkozó
cég a mûszaki megoldások magas szín-
vonaláról, a vevôközpontú termékfejlesz-
tésrôl ismert. Vonatkozik ez a digitális
videorögzítés terén kínált legújabb megol-
dásaikra is, melyekben multi-megapixeles
kamerákat alkalmaznak. Ezek az analóg
kamerákhoz képest jóval nagyobb felbon-
tást biztosítanak, sokkal részletesebb, na-
gyobb információtartalommal rendelkezô
képeket továbbítanak.
Szólt Csia Sándor a legújabb StP fejlesz-
tésekrôl, melyek között egy jelfeldolgozó
processzor is található.
*
■ A konferencia elsô napja a délutáni
órákban workshoppal és a Qali-Top Kft.
szabadtéri bemutatójával zárult.
A KONFERENCIA
MÁSODIK NAPJA
Helyzetelemzés.
Sikerek és sürgôs teendôk
■ Kondorosi Ferenc kormánybiztos a
jogalkotás idôszerû kérdéseinek áttekinté-
sével kezdte nagy érdeklôdéssel fogadott
elôadását. Mindenekelôtt a közmegegye-
zés fontosságát hangsúlyozta, majd négy
területre bontva vette számba a jogalkotás
idôszerû feladatait.
Kifejtette, hogy idôszerû lenne az ország
rendkívül bonyolult közigazgatási rend-
szerének átalakítása, s a halaszthatatlan
teendôk közé tartozik a bûntetô és gaz-
dasági ügyek kivizsgálásának meggyor-
sítása is. Egyelôre nincs maradéktalanul
megoldva a bírák képzése és minôsítésük
sem – bizonyos korhatár fölött. Számos
esetben hiányoznak a törvényes garan-
ciák.
A kormánybiztos kitért a rendészeti terüle-
ten elért sikerekre, a büntetés végrehajtás
terén sokasodó teendôkre, a gazdasági
jogalkotás feladataira, s elemezte a kor-
rupció és a hamisítások elleni küzdelem
helyzetét is.
Elmondta, hogy továbbra is várat magára
a magánbiztonsági törvény megalkotá-
sa. Ez aligha valósítható meg a civil
biztonságvédelemben dolgozók segítsége
nélkül.
9
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
Vörös Gábor,
az OTP Bank Nyrt.
bankbiztonsági
fôosztály-vezetôje
Német Árpád Dávid,
biztonsági vezetô
(Állami
Autópálya-kezelô)
Német Ferenc,
az SZVMSZK elnöke
Csia Sándor,
az StP Mûszaki
Fejlesztô
Gyártó és
Kereskedelmi Kft.
munkatársa
Kondorosi Ferenc,
kormánybiztos
08-12 mbvekonf.indd 9 4/3/09 12:48:10 PM
Biztonság
és adatvédelem
■ Szembe állítható-e a biztonság és az
adatvédelem? Igaz-e, hogy ezek csakis
egymás rovására érvényesülhetnek?
Ezeknek a kérdéseknek az elemzésével
kezdte elôadását az FHB Bankcsoport
bankbiztonsági és adatvédelmi vezetôje, s
rögtön kifejtette, hogy a két feladatkör csa-
kis együttesen látható el kifogástalanul.
A szakember részletesen kitért a beléptetô
vagyonvédelmi bankrendszerek által ké-
szített nyilvántartások kezelésére, a kame-
raképek rögzítésének és felhasználásának
szabályaira.
Hangsúlyozta, hogy csakis a jogsértôk
szenvedhetnek el elkerülhetetlen jogkor-
látozásokat.
Elôadásának végén dr. Dósa Imre a hu-
mánvédelem néhány idôszerû kérdését
vetette fel és elemezte.
Vállalkozásbiztonság 2009
■ A vállalkozásbiztonság fô területeinek
számbavételét követôen Potoczky András,
a következô elôadó külön-külön kitért a fi-
zikai biztonság, az információvédelem te-
rén található teendôkre, majd pedig a
koc kázat management aktuális feladatait
ismertette. A hallgatóság számos fontos
tudnivaló birtokába juthatott az üzletfolyto-
nossági tervezés „mûhelytitkainak” fölleb-
bentésekor, akárcsak a krízistervezés és
-kezelés módszereinek ismertetésekor is.
Naprakész
és rendszeres az információcsere
■ David R. Whitehead az amerikai nagy-
követség biztonsági attaséja rendvédelmi
és biztonsági szakemberként vett részt és
tartott elôadást az MBVE konferenciáján.
Elmondta, hogy az OSAC (Overseas
Security Advisory Council) 1985-ben ala-
kult, s tagjai között már 4600 amerikai
cég és szervezet található. Több mint 100
országtanácsot hoztak létre, s céljaik kö-
zött szerepel a folyamatos kapcsolattartás
a magánszektorral, a naprakész és rend-
szeres információcsere a magánszektor
és az Amerikai Külügyminisztérium kö-
zött, a biztonsági programok tervezése és
megvalósítása, módszertani javaslatok
kidolgozása a külföldön mûködô amerikai
cégek versenyképességének védelmére.
Képzéseket is szerveznek a magánszek-
torhoz tartozó szakemberek és a vendég
ország rendôri és biztonsági szakemberei
számára.
Végül az USA Budapesti Nagykövetségén
dolgozó biztonságvédelmi szakember ar-
ról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy
milyen területeken épülhet ki a rendszeres
információ csere az OSAC és a hazai civil
biztonságvédelem között.
IP, vagy analóg
legyen a megfigyelô rendszer?
■ A megapixel kamerafelbontás bûv kö ré-
ben élünk. Tudja-e a leendô felhasználó,
hogy mit takar ez a szó, s mi haszna szár-
maz hat a nagyobb felbontásból?
Vegyük sorjába a dolgokat!
A pixel egy digitális kép elemi egysége.
Minél több ilyen elemi egységbôl, pixelbôl
áll a kép, annál részletgazdagabb, annál
simább, annál szebb a szemünknek.
Egy megapixel azt jelenti, hogy a digitális
kép 1 millió pixelbôl, vagyis elemi egy-
ségbôl áll. Ma már ennek a többszöröse is
létezik.
Dúl a megapixel számháború, egyre-
másra jelennek meg a 2, 3, 8, 9, 16, stb.
megapixel felbontású kamerák.
Mi a jelentôsége ennek a videomegfigyelô
rendszerek esetében?
Miért jobb a nagy felbontás?
Mi a haszna a felhasználónak belôle?
A digitális nagyítás adja a nagy felbontás
használatának jelentôségét. Minél na-
gyobb a kamera felbontása, annál széle-
sebb határok között lehet abba belena-
gyítni szoftveresen úgy, hogy még nem
esik szét a kép. Ez az úgynevezett digitális
zoom funkció. A nagyítás révén leolvasha-
10
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
Dr. Dósa Imre,
bankbiztonsági
és adatvédelmi
vezetô (FHB
Bankcsoport)
Tomolák Sándor,
az Intellio Kft.
értékesítési
igazgatója
08-12 mbvekonf.indd 10 4/3/09 12:48:20 PM
MBVE X. KONFERENCIA
tó lesz egy rendszám, azonosítható lesz a
képen látható személy…
Ezzel a tulajdonsággal azonban óvatosan
kell bánni!
El kell ismerni, hogy a digitális nagyítás
egy nagyon jó szolgáltatása az IP kame-
ráknak. A digitálios zoom azonban nem
helyettesítheti a jó minôségû, állítható
fókusztávolságú objektívet.
A digitális zomm jó kiegészítôje a jól meg-
választott optikának, az optikai zommal
elérhetô nagyításnak. Ennek ellenére dúl
a „megapixel számháború”. Egyre-másra
jelennek meg az egyre nagyobb felbontá-
sú kamerák a gyártók termékpalettáján, s
többen közülük arra biztatják a felhasz-
nálókat, használjanak nagyfelbontású ka-
merákat.
A „megapixel számháborúban” az egyik
fél azt állítja, hogy egyetlen nagyfelbontá-
sú kamerával 3-4 kisebb felbontásút vált-
hatunk ki. Hogyan válasszunk kamerát?
Alapvetôen több tényezôt kell figyelembe
venni:
1. A nagyfelbontású kamerák képeinek
átvitele a hálózaton pillanatok alatt fel-
emészti a rendelkezésre álló sávszélessé-
get. Ha rendszert kell építeni több kame-
rával, akkor célszerûbb kisebb felbontású
kamerát választani.
2. A nagyfelbontású kamera képei nagy
tárolókapacitást igényelnek, ami nagyobb
volumenû beruházást jelent.
3. Egy 16 megapixeles kamera ára a
hozzávaló objektívvel valószínûleg ma-
gasabb mint a 3-4 megapixel felbontású
kamera+objektív ára. Megfontolandó, me-
lyik éri meg jobban?
4. Ha az IP kamerák nagy felbontásáról
beszélünk, akkor feltétlenül szót kell ejteni
az élôképek és a visszajátszott képek fel-
bontása közötti lehetséges különbségrôl,
ami a videotömörítés eredménye. Egy 2
megapixel felbontású élôképet szolgáltató
kamera képe MPEG-4 tömörítés után csak
640x480 felbontású lesz, ami az eredeti
felbontás 1/6 része. Ergo, választás elôtt a
kamera élôképeken túl célszerû megnézni
a visszajátszott képek felbontását is!
Fókuszban:
a vállalati erôforrás menedzsment
■ Havasi Zoltán a vállalati erôforrás me-
nedzsment témakörben tartott elôadást.
Az elôadásában szereplô távfelügyeleti
megoldás segítségével a vállalat gépein
és berendezésein kívül lehetôség nyílik
arra, hogy a cégnél dolgozók munká-
ját egy elôre meghatározott forgatókönyv
szerint felügyeljék, ellenôrízzék és szük-
ség esetén be is avatkozzanak. Ez a
felügyeleti megoldás merôben más, mint
az eddigi gyakorlat, mivel a szolgáltatás
összes részfolyamata egy rendszerbôl
menedzselhetô, és az egyes folyamatokba
történô beavatkozások lehetôsége javítja
a szolgáltatás hatékonysági mutatóit.
A raktározás
és szállítás biztonsága
■ Az elôadó mindenekelôtt az angol
TAPA betûszó jelentésének magyarázatá-
val kezdte. Mint kiderült, ez egy egyesülés,
melynek keretében biztonsági szakértôk
és a high-tech vállalatok együttesen tevé-
kenykednek a profiljukba tartozó termékek
raktározásával és szállításával kapcso-
latos biztonsági színvonal rendszerezett
fejlesztése és szinten tartása érdekében.
Czinege András elsôként a biztonság-
ra vonatkozó alapkövetelményeket vet-
te számba. Legfontosabb a minimális
szabványkövetelmények meghatározása
a raktározás és a jármûvek tekintetében.
A TAPA követelmények elôírják a korszerû
CCTV, a beléptetô és behatolásjelzô rend-
szerek alkalmazását.
Ezek együttesen a készletkövetést, a rak-
tárba belépô személyek követését, a sze-
mélyi mozgás ellenôrzését szolgálják.
A riasztórendszernek infrasorompókból,
nyitás-, mozgás és szeizmikus érzékelôk-
bôl kell állnia.
Külön kitért a szakember a magas értékû
áruk tárolásának rendjére, valamint a
TAPA általános követelményeire, a rend-
szerfolyamatokra, a tanúsítás kategóriáira
és menetére is.
Vállalatbiztonsági tudatosság
■ Batyik Géza, a British American To bac-
co magyarországi biztonsági igazgatója
mindenek elôtt a tevékenységükbe nyújtott
bepillantást. A gondjukra bízott telep-
helyek fizikai védelmén túl kiemelte az
üzleti folytonosság biztosításban vállalt
szerepüket, az információvédelem garan-
ciáját, a bûncselekmények megelôzését
és felderítésüket. A siker záloga csakis
a vállalatbiztonság tudatos szintre való
emelése lehet – csenget ki szavaiból.
Batyik Géza szerint folyamatosan szükség
van az önkontrollra, ami négy kérdésre
bontható. Ezek a következôk:
Ǡ Vajon tényleg megtettünk mindent?
Ǡ A dolgozók tudják, értik mit miért te-
szünk?
Ǡ Kapcsolatban vagyunk az üzleti folya-
matokkal?
Ǡ Vezetôink elégedettek a munkánkkal?
A biztonsági igazgató ezt követôen ar-
ról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy
mit tesznek munkájuk hatékonyságának
fokozásáért, majd az eszközeikrôl és le-
hetôségeikrôl is szót ejtett, végül pedig
bepillantást nyújtott a vállalatbiztonsági
teendôk tervezésébe.
Mit kínál
a Sony Megapixel IP technológia?
■ Elôadásának bevezetôjében Móri István
elmondta, hogy a választás szabadsága
adott, hiszen mintegy harminc féle IP
megfigyelô eszköz áll a rendelkezésre a
biztonsági piacon.
Majd arról beszélt, hogy miért érdemes IP-
re váltani, szembeállítva az új megoldá-
sokat az analóg technika adottságaival.
Mindenek elôtt a megapixel képminôség
lehet döntô, hiszen csökkenthetô a ka-
merák száma, s lényegesen jobb kép-

11
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
Czinege András
(DHL Globál
Szállítmányozási Kft.)
Móri István,
a Mitax Pro Kft.
ügyvezetô igazgatója
Havasi Zoltán,
a MohaNet Kft.
tulajdonosa
08-12 mbvekonf.indd 11 4/3/09 12:48:31 PM
minôség érhetô el. Az analóg kamerákkal
nem lehet PAL felbontás fölé menni, míg
az IP kameráknál nincs felbontási limit.
A szakember a felbontás/fényérzékenység
összefüggést is érintette. Az optimális
fényérzékenység és a felbontás 1,3 pixel
esetén optimális.
Ezután a megapixel kamerák kihívásait
vette számba. A Sony úttörô az IP ka-
merák érzékenységének növelése terén
– hangsúlyozta az elôadó, majd több új
Sony megoldást is bemutatott.
Ezek:
Ǡ az Exwave Pro Chip,
Ǡ a Progressive Scan CCD,
Ǡ a Light Funel funkció,
Ǡ a komplementer színszûrô.
*
■ Délután került sor a Sectran Kft. bemu-
tatójára, valamint a vállalkozásbiztonság
aktuális kérdéseivel foglalkozó kerekasz-
tal beszélgetésre.
A KONFERENCIA
HARMADIK NAPJA
Napjaink
pénzintézeti kockázatai
■ Az elôzetes tervhez képest valame-
lyest módosult Fialka György elôadásá-
nak témája, s ezért a bankrablások irány-
zatainak vizsgálata elôtt azokat a belsô
bûncselekményeket elemezte, melyek az
országunkat érintô regresszió is befolyá-
sol. A pénzintézeteknél a munkatársak
körében meglazulhat a fegyelem, gyen-
gülhet a lojalitás, megszaporodhatnak a
szándékos tévedések, számlacsalások,
belsô lopások. Elôfordulhatnak összeját-
szások külsô bûnelkövetôkkel, befogad-
hatnak hamis igazolásokat.
Minderre fokozott figyelmet kell fordítani,
akárcsak a külsô bûncselekmények meg-
elôzésére is.
Megjelent a bankok táján is a megélhetési
bûnözés. A lopásokon túl számolni kell az
ATM bûncselekmények, sôt a bankrablá-
sok, vagy akár a szabotázs-cselekmények
gyakoriságának növekedésével is.
Részletesen kitért az elôadó a megelôzés
lehetôségeire, valamint a Bankszövetség
idôszerû feladataira is. Végül a pénzinté-
zetek és a biztonsági szolgálatok fokozott
együttmûködését hangsúlyozta.
Gépjármû-
beléptetési technológiák
Kit, vagy mit kell azonosítani? – ez az
elsô kérdés, amire három válasz adható
– kezdte elôadását Filkorn József, s rög-
tön válaszol is: – a vezetôt, a jármûvet,
illetve egyidejûleg a vezetôt a jármûvével
együtt.
Az elsô esetben nem ajánlhatók a mág-
neses, vagy vonalkódos kártyák, a bi-
ometrikus azonosítás pedig egyenesen
kizárt. Csakis proximity személykártyákat
alkalmazhatunk.
A jármû azonosítása a gépkocsira szerelt,
illetve jármûhöz rendelt azonosítóval, a
rendszámfelismerés útján oldható meg.
A jármûre szerelt azonosítót többnyire az
alvázra rögzítik, az érzékelô pedig az út-
burkolatba rejtett hurok. Felszerelése csa-
kis szakmûhelyben lehetséges, hiszen fu-
ratokat kell készíteni. Az azonosító a
jármû akkumulátorjáról táplálható. Ez a
megoldás csak saját tulajdonú jármûvek
ellenôrzésére ajánlható.
A jármûhöz rendelt azonosító nagytávol-
ságú (>2 méter hatótávolságú) RFID
szemipasszív, illetve passzív azonosítóból
áll.
A leggyakoribb eszközök az UHF, vagy
mikrohullámú azonosítók. Ezeknél a táv-
kapcsolókat a jármûvezetô mûködteti.
A rendszámfelismerôk állandó humán fel-
ügyeletet igényelnek, könnyen hamisítha-
tók, a felismerés valószínûsége viszont el-
éri a 95 százalékot.
A szakember külön-külön ismertette az
azonosítók felszerelésének, elhelyezésé-
nek lehetséges módozatait, majd a rend-
szerek hibatûrését elemezte. Végül a tren-
dekre, valamint a beléptetésnél felmerülô
kérdésekre és teendôkre tért ki.
* * *
A konferencia tapasztalatainak megvo-
nását követôen tartották meg az MBVE
közgyûlését.
K. M. – N. Á. D.
12
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE X. KONFERENCIA
Filkorn József,
mûszaki igazgató
(Seawing
Controls Kft.)
08-12 mbvekonf.indd 12 4/3/09 12:48:46 PM
K
ilenc országban tartottak konferenci-
ákat, Budapesten az elmúlt év szept-
emberében, amelyrôl részletesen beszá-
molt a Detektor Plusz is. Sajnos, a régió
több ország is kimaradt a sorból, aminek
két oka volt: vagy nem sikerült kapcsolatot
teremteni a munkaadói és a szakszerve-
zeti képviseletekkel, vagy az ágazati szak-
szervezet, illetve a munkaadói oldal kép-
viseletének hiánya jelentette az akadályt.
■ Tudomásunk szerint hat országról van
szó. Ezek: Szlovákia, Csehország, Lett-
ország, Észtország, Horvátország és Lit-
vánia...
– Közülük csak az utolsó két országban
nincs magánbiztonsági szférában mûködô
szakszervezet, illetve munkaadói érdekkép-
viselet. Ezeket, reméljük, rövid idôn belül
létrehozzák. újabb konferenc Egy újabb
megbeszélés sorozaton, mely folytatása
lehet a most zárultnak, remélhetôen már
nem lesznek „igazolatlanul hiányzók”.
■ A kilenc konferencián megvitatott fon-
tosabb kérdéseket keretes írásunkban
gyûjtöttük csokorba. Ön szerint mit te-
kinthetünk a rendezvények legfôbb ered-
ményének?
– Azt, hogy a résztvevô szervezetek megis-
merték az egyes országok problémáit, va-
lamint az ott elért eredményeket is. A tagor-
szágok tapasztalatainak és álláspontjának
ismeretében a különbözô bizottsági ülése-
ken könnyebben történhet a döntéshozás.
Egyébként a konferenciasorozatot értékel-
te a Európai Magánbiztonsági Ágazati
Párbeszéd Bizottság két elnöke, Eduardo
Cobas és Fabrice Warneck is. Mindketten
jó példaként említették a magyar ágazati
párbeszéd eredményeit és követendô pél-
daként említet ték a Magyar Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységét.
■ A zárórendezvényen elnök úr tartott
prezentációt a budapesti konferenciáról,
a késôbb indult vitában pedig részt vett
Nádas Mihály MBÁPB társelnök és Szabó
Sándor MBÁPB tag is...
– Társaim azt fejtegették, hogy a társadal-
mi párbeszéd lényege a munkáltató szer-
vezetek és a szakszervezetek részérôl
egymás kölcsönös elismerése. Ha ez nem
történik meg, kivülrôl senkire nem lehet
rákényszeríteni a párbeszédet. Kifejtették,
hogy a belsô problémákat elsôsorban az
adott országban mûködô szervezeteknek
kell megoldani és rendezni. Ehhez az eu-
rópai országokban mûködô szövetségek
segítséget nyújthatnak, de senki helyett
nem tudják a nemzeti kérdéseket megol-
dani. Az állami szervek feladata a hatósá-
gi érdekek érvényesítése a magánbizton-
sági védelmi szakmával kapcsolatban. A
hatóságok meghatározott ellenôrzési „jo-
gosítványokkal” rendelkeznek, a szakmai
munka ellenôrzése azonban nem az ô
feladatuk! A magánbiztonsági szerveze-
teknek szorosan együtt kell mûködni a
hatóságokkal, de egyik szervezet sem ve-
he ti át a másik feladatát.
A zárókonferencia résztvevôi nagy érdek-
lôdéssel fogadták a magyar szakszerve-
zeti vezetôk érvelését. Többen a rendez-
vény végén megkeresték és újabb kérdé-
sekkel halmozták el ôket.
■ Hogyan folytatódik a társadalmi párbe-
széd a kelet-európai tag- és tagjelölt ál-
lamokban, elnök úr? Szerveznek-e újabb
konferenciákat?
– A párbeszéd folytatására mindenképpen
szükség van már csak azért is, mivel a ko-
rábban felsorolt hat ország kimararadt a
megbeszélésekbôl és a tapasztalatcserébôl.
Ezért a zárókonferencián elogadtuk a szlo-
véniai küldöttség javaslatát, melyben arról
esett szó, hogy szeptemberben indítsunk egy
újabb konferenciasorozatot az ágazati tár-
sadalmi párbeszédrôl. Ehhez egy pályáza-
tot kell benyújtani az Európai Bi zott ság hoz.
■ Köszönjük a tájékoztatást!
M. Cs.
13
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
F ÓRUM ak t uál i s
Sikeres volt
a konferenciasorozat
A konferenciasorozat, melynek az elmúlt évben fontos helyszíne volt Budapest
is, finiséhez érkezett március végén. A záróülést Brüsszelben tartották meg,
melyen részt vettek: Dirk Hadrich, az EB Munka-Szociális és Esélyegyenlôségi
Ügyek Fôigazgatóságának képviselôje, Hilde de Clerck, a CoESS fôtitkára,
Eduardo Cobas, az Európai Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság mun-
kaadói oldalának elnöke, Fabrice Warneck, az UNI-Európa
titkára, az Európai Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd
Bizottság munkavállalói oldalának elnöke.
A záró konferencián elhangzottakról felkérésünkre dr. Kaló
Jó zsef, az MBÁPB elnöke számolt be.
Dr. Ka ló Jó zsef,
az MBÁPB el nö ke
Ǡ Milyen kérdéseket lehet és szüksé-
ges szabályozni a társadalmi pár-
beszéd keretei között?
Ǡ Milyen kérdések megoldását kell az
ágazati kollektív szerzôdéseknek
megcélozni?
Ǡ A foglalkoztatás, a szakképesítés,
az oktatás és képzés problémái.
Ǡ A biztonsági személyzet munkafel-
tételeinek és fizetésének szabályo-
zása.
Ǡ A munkafeltételek javítása a ma-
gánbiztonsági szférában.
Ǡ Milyen problémák merülnek fel a
A konferenciasorozaton megvitatott
fontosabb kérdések
biztonsági ôrök munkájával kap-
csolatban?
Ǡ Kapcsolatok a magánbiztonsági
szféra és a hatóságok között.
Ǡ A közbeszerzés problémái.
Ǡ A magánbiztonsági iparág szerepe
a bûnmegelôzésben.
Ǡ A szabványosítás kérdései európai
és nemzeti szinten.
Ǡ A magánbiztonsági ipar fejlôdési
lehetôségei az egyes országokban.
Ǡ A médiával kapcsolatos problémák
kezelése.
Ǡ Az európai harmonizáció kérdései.
13 kalo.indd 13 4/2/09 3:49:51 PM
14
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
F ÓRUM ak t uál i s
A
szak kép zés rôl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ü gyi és ren dé sze ti mi-
nisz ter fel a dat- és ha tás kö ré rôl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Kor-
mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel a dat kö ré ben el jár va ki ad ta és
ha tály ba lép tet te a 26/2008. (XI. 20.) IRM ren de le tet az igaz ság-
ü gyi és ren dé sze ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí-
tott in téz mé nyek rôl.
A már ha tá lyos jog sza bályt ta nul má nyoz va meg gyô zôd he tünk
ar ról, hogy mi lyen sok fé le szak ké pe sí tés lé te zik a biz ton sá gi
szak má ban.
A jog sza bály leg fon to sabb ré sze i nek is mer te té sé vel ket tôs célt kí-
vá nunk szol gál ni. Egy részt át te kin tést biz to sí tunk azok nak, akik a
fel so rolt szak ké pe sí té sek kö zül vá lasz ta ni sze ret né nek, más részt a
mun kál ta tók fi gyel mét sze ret nénk fel hív ni a jog sza bály ra.
■ A 19/2006. (IV. 12.) BM ren de let bôl meg szûnt
szak ké pe sí té sek
Ǡ Biz ton ság szer ve zô I. (OKJ 54 8919 01), Ǡ Biz ton ság szer ve zô II. (OKJ
34 8919 10), Ǡ Ha tár ren dész (OKJ 52 8912 01), Ǡ Ha tár ren dész szer ve-
zô (tiszt) (OKJ 71 8912 02), Ǡ Ka taszt ró fa és tûz vé del mi szer ve zô (tiszt)
(OKJ 71 8915 02), Ǡ Ku tya ve ze tô (OKJ 31 8912 01), Ǡ Ma gán nyo mo zó
(OKJ 52 8919 01), Ǡ Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zô (OKJ 52 3452
04), Ǡ Rend ôr (OKJ 52 8912 01), Ǡ Rend ôr szer ve zô (tiszt) (OKJ 71
8912 01), Ǡ Sze mély- és va gyon ôr (OKJ 33 8919 01), Ǡ Te le pü lés fej-
lesz té si szak e lô a dó (OKJ 52 5812 01), Ǡ Köz te rü let-fel ü gye lô (OKJ 52
8919 04) szak kép zé sek re vo nat ko zó so ra.
■ Az igaz ság ü gyi és ren dé sze ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek
OKJ szám Szak ké pe sí tés
54 861 01 0000 00 00 Biz ton ság szer ve zô I.
54 861 01 0100 33 01 Biz ton ság szer ve zô II.
61 861 01 Ren dé sze ti szer ve zô
61 861 01 0010 61 01 Ha tár ren dész szer ve zô
61 861 01 0010 61 02 Ka taszt ró fa vé del mi-pol gá ri vé del mi szer ve zô
61 861 01 0010 60 03 Rend ôr szer ve zô
61 861 01 0010 61 04 Tûz ol tó szer ve zô
52 861 06 Rend ôr
52 861 06 0100 52 01 Kor mány ôr
52 861 06 0100 52 02 Ob jek tum ôr-kí sé rô
52 861 06 0100 52 01 Ha tár ren dé sze ti rend ôr
52 861 06 0001 52 02 Köz rend vé del mi rend ôr
52 861 06 0001 52 01 Ku tya ve ze tô rend ôr
52 861 04 0000 00 00 Ma gán nyo mo zó
52 345 01 Ha tó sá gi és köz i gaz ga tá si ügy in té zô
52 345 01 0010 52 01 Mig rá ci ós ügy in té zô II.
52 345 01 0001 52 02 Nyil ván tar tá si és ok mány ügy in té zô
52 345 01 0001 61 01 Mig rá ci ós ügy in té zô I.
31 861 01 1000 00 00 Biz ton sá gi ôr
31 861 01 0100 31 01 Test ôr
31 861 01 0001 31 02 Va gyon ôr
31 861 01 0001 31 01 Bank ôr
31 861 01 0001 31 02 Fegy ve res biz ton sá gi ôr
31 861 01 0001 31 03 Ku tyás ôr
31 861 01 0001 31 04 Ku tya ve ze tô biz ton sá gi ôr
31 861 01 0001 31 05 Pénz szál lí tó
31 861 01 0001 31 06 Ren dez vény biz to sí tó
31 861 03 0000 00 00 Par ko ló ôr
31 861 03 0100 30 01 Díj be sze dô le ol va só
31 861 02 1000 00 00 Biz ton ság tech ni kai sze re lô, ke ze lô
31 861 02 0100 21 01 Biz ton ság tech ni ka-ke ze lô
31 861 02 0100 31 01 Elekt ro ni kus va gyon vé del mi rend szer sze re lô
31 861 02 0100 31 02 Me cha ni kus va gyon vé del mi rend szer sze re lô
52 861 03 0000 00 00 Köz te rü let-fel ü gye lô
52 861 01 0000 00 00 Bün te tés-vég re haj tá si fel ü gye lô I.
52 861 01 0100 31 01 Bün te tés-vég re haj tá si fel ü gye lô II.
52 861 01 0001 52 01 Bün te tés-vég re haj tá si fô fel ü gye lô
■ Az igaz ság ü gyi és ren dé sze ti mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga
szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek
In téz mény meg ne ve zé se és cí me Ré gió
Ady li ge ti Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la ÉM, ÉC, DA, KM, KD,
2094 Nagy ko vá csi, Nagykovácsi út 3. NYD, DD
Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zô Köz pont DA
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út. 1. Pf. 29
Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta tá si Köz pont ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
1033 Bu da pest, Lak ta nya u. 33. NYD, DD
Bu da pes ti Munkaerôpiaci In ter ven ci ós Köz pont KM
1097 Bu da pest, Gyáli u. 33–35.
Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zô Köz pont ÉM, ÉA, DA, KM
4034 Deb re cen, Vámospércsi út 84.
4001 Deb re cen, Pf. 200
Észak-magyarországi Re gi o ná lis Kép zô
Köz pont (ÉRÁK) 3518 Mis kolc, Erenyô u. 1. ÉM
3510 Mis kolc, Pf. 560
Harruckern Já nos Köz ok ta tá si in téz mény DA
5700 Gyu la, Szt. Ist ván u. 38.
Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zô Köz pont DA, KM
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.
Kör men di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
9900 Kör mend, Al kot mány út 5. Pf. 98 NYD, DD
Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
3501 Mis kolc, Szentpéteri ka pu 78. Pf. 82 NYD, DD
Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zô Köz pont ÉM, ÉA
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi I. u. 13.
OK-TAT-60 Kft. ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
3000 Hat van, Ta nács út 9. NYD, DD
Or szá gos Rend ôr-fô ka pi tány ság ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
Ok ta tá si Igaz ga tó ság NYD, DD
2120 Du na ke szi, Pf. 155,
1097 Bu da pest, Vá gó híd u. 11–13.,
1903 Bu da pest, Pf. 314 (RSZKK)
Pé csi Re gi o ná lis Kép zô Köz pont ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
7634 Pécs, Bá zis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90 NYD, DD
Pinkerton-V Ügy nö ki és Szol gál ta tó Kft. ÉA
Pinkerton Ta no dá ja
4400 Nyír egy há za, Szar vas u. 5–7.
Rend ôr tisz ti Fô is ko la ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
1120 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12. NYD, DD
Ró bert Ká roly Fô is ko la Fel nôtt kép zé si ÉM
Köz pont, 3200 Gyön gyös, Mát rai u. 36.
Sze ge di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
6728 Sze ged, Ba jai út 14. Pf. 495 NYD, DD
Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zô Köz pont KD
8002 Szé kes fe hér vár,
Seregélyesi út 123. Pf. 8
Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zô Köz pont ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
Szom bat hely, Akacs M. u. 1–3. (REMEK) NYD, DD
9701 Szom bat hely, Pf. 190
Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Ok ta tá si ÉM, ÉA, DA, KM, KD,
Központja, 1108 Bu da pest, Új he gyi út 9–11. NYD, DD
Vál to zá sok az OK J-s
szak ké pe sí té sek ben
Pon to sab ban fo gal maz va egyes
szak ké pe sí té sek vál toz tak, il let ve ame lyek
ma rad tak az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben,
azok más OK J-s kód szá mot kap tak. Me lyek
szûn tek meg? Me lyek az új ké pe sí té sek?
14 tig.indd 14 4/8/09 11:43:47 AM
az Alphasonicnál!
...és mini kamerák, IR
megvilágítók...
Szeretné tudni, mi is
történt valójában?
T
allo indd 1 2009 03 30 11:38:33
Alphasonic 1_1 090304.indd 15 4/8/09 11:44:25 AM
netmentes tápegységre lesz szükségünk.
A készülék felhasználó általi konfigurálása
és használata teljesen számítógép függet-
len, így minden beállítás a helyszínen,
külön segédeszközök alkalmazása nélkül,
a felhasználóbarát menürendszeren ke-
resztül végezhetô el.
■ A BioLite Net az elôzôekben említettek-
kel szemben hálózatban történô mû köd te-
tésre alkalmas. Ennek érdekében ellátták
TCP/IP és RS485 hálózati csatolókkal is.
Továbbá felszerelték Wiegand interfésszel,
így más rendszerekkel is képes együtt-
mûködésre. Ez a készülék már 5000 fel-
használó összesen 10 000 ujjlenyomat-
mintájának tárolására képes. További fon-
tos eleme a készüléknek, hogy beépített
RF kártyaolvasóval is ellátták, és ennek
folyományaként már RF kártya azonosítá-
si mód használatára is lehetôség nyílik, a
BioLite Solo-nál említett háromféle üzem-
mód mellett. A támogatott kártya formátu-
ma 13,56 MHz-es Mifare kártya. A készü-
lék konfigurálása elvégezhetô helyi üzem-
módban is, vagy akár a mellékelt szoftver
segítségével. Szintén található rajta két be -
menet és egy beépített relé-kimenet egy aj -
tó közvetlen mûködtetésére, de ebben az
esetben is tudjuk használni a Secure I/O
modult, amennyiben a mû köd tetést a ve-
zérléstôl külön akarjuk választani. A ké-
szülék mellé adott telepítô CD-n megtalál-
juk a jelenlét-menedzseléshez szükséges
szoftvert is, amit feltelepítve és számító-
gépes hálózatra kötve, a különbözô fel-
használók által generált eseményeket, to-
vábbi felhasználás céljából kezelhetjük.
Nagyobb memóriájának köszön hetôen
50 000 esemény eltárolására alkalmas.
Mûködési hômérséklet tartománya szin-
tén –20 °C-tól egészen +50 °C-ig terjed.
Ha sonlóan a másik BioLite készülékhez
12 VDC-s tápellátást igényel a mûkö dés-
hez.
Összegezve az eddig leírtakat: ezek az
eszközök kimondottan ajánlhatóak olyan
felhasználási területekre, ahol a készülé-
kek kültéren való elhelyezése szükséges,
és a felhasználó biometrikus azonosí-
tással szeretné megoldani a beléptetést
és/vagy a jelenlét-menedzselést.
Amennyiben sikerült felkelteni az érdeklô-
dést, további részletes információkért for-
duljon a MASCO Kft. munkatársaihoz!
Toto
16
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R be l é pt e t é s / Mas c o
SUPREMA – kültéri ujjlenyomat olvasók
Az ujjlenyomat olvasók kereskedelmi piacán vezetô szerepet betöltô gyártó,
új kültéri használatra tervezett modellekkel bôvítette termékpalettáját. Ezek
az eszközök a BioLite Solo és a BioLite Net készülékek.
M
indkettô közös jellemzôje a robosz-
tus és nagy tartósságú kialakítás,
melyet az IP65 fokozatú víz- és idôjárás-
álló ház biztosít. Mindezek mellett a kiala-
kítása sima és karcsú, így keskeny he-
lyekre is felszerelhetô. Ebbôl fakadóan a
méretei a következôképpen alakulnak;
60x185x40 mm. Az eszközöket ellátták
grafikus LCD kijelzôvel – amelyen a mû kö-
désével kapcsolatos legfontosabb infor-
mációkat láthatjuk – és billentyûzettel is.
Azonban legfontosabb eleme az ujjlenyo-
matolvasó-egység, melyben az 500 dpi-s
optikai érzékelô által leolvasott mintát egy
400 MHz-es processzor veti össze a me-
móriájában eltároltakkal. Mindehhez 2000
eltárolt mintából, maximum 1 másodperc-
nyi idôn belül tudja az azonosítást végre-
hajtani.
A legfontosabb közös jellemzôk után,
most szeretnénk önöknek egyenként is be-
mu tatni ezeket az új eszközöket, mert an-
nak ellenére, hogy szinte testvérek, fel-
használási céljaik jelentôsen eltérnek.
■ A BioLite Solo, – mint talán a neve is
sugallja – önálló mûködési módra készült.
Összesen 200 felhasználó, egyenként két-
két ujj mintájának tárolására képes. Az
azonosításnak azonban háromféle módja
lehetséges, melyek a következôk: ujjle-
nyomat, jelszó és ujjlenyomat + jelszó. A
készülék két bemenete és egy relé-kime-
nete révén teljesen önálló üzemre is ké-
pes, de a biztonság megnövelése céljából
csatlakoztathatunk hozzá, egy Secure I/O
modult is. Ekkor az ujjlenyomat olvasó
nem közvetlenül végzi a be- és kimenetek
felügyeletét, hanem a Secure I/O modullal,
egy külön háromvezetékes kommunikáci-
ós csatorna biztosítja az összeköttetést.
Eseménynaplója 5000 felhasználói ese-
mény tárolására képes, ezzel hosszú
idôre lehetôvé teszi visszamenôleg a meg-
történt események megtekintését. Mûkö-
dési hômérséklettartománya a kültéri fel-
használásnak köszönhetôen –20 °C-tól
egé szen +50 °C-ig terjed. Üzemeltetéséhez
mind össze egy 12 VDC feszültségû szü-
16 masco.indd 16 4/8/09 11:45:04 AM
A
z American Dynamics a
piacon elérhetô digitális
video megfigyelô termékek le-
gátfogóbb választékát kínálja.
A kisebb installációktól kezdve
(Intellex LT) a közepes méretû
alkalmazásokig (Intellex
DVMS) és most a nagyobb ki-
hívást jelentô alkalmazásokig,
amelyek magasabb felbontást
és teljesítményt igényelnek (In-
tellex Ultra), minden helyzet-
re van megoldás. Továbbá,
biz tosítjuk az IP-alapú video-
felügyelet rugalmasságát (In-
tellex IP), valamint minden
plat form távolról is kezelhetô
a Hálózati kliens távoli megfi-
gyelés (Network Client Remote
Management) szoftver segítsé-
gével. Azonban az Intellex nem
csupán rögzít. Ön egyszerre
rögzíthet, visszajátszhat és arc-
hiválhat videó-, szöveg- és
hanganyagot, miközben hasz-
nálja az intelligens keresôfunk-
ciókat az Ön által megadott
feltételeknek megfelelô fontos
események meghatározásá-
hoz és megtalálásához.
Az Intellex felhasználói felület
kezelése a felhasználó szak-
mai képzettségétôl függetle-
nül hihetetlenül egyszerû. Az
összes mûvelet elérhetô egy-
klikkes gombok, legördülô me-
nük, állítható csúszógombok
és tabulált képernyôk segítsé-
gével – akár célterületeket is
rajzolhat a képernyôn egérpa-
rancsokkal.
Ezek a hatékony képernyôk
gyors beállítást, könnyû
mûködtetést és átkonfigurálást
tesznek lehetôvé, és kevesebb
idôt igényelnek az új alkalma-
zottak betanításához.
B. M.
17
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ ADT F i r e &S e c ur i t y
Intellex
®
Digitális Video Megfigyelô
Rendszerek
JELLEMZÔK:
Ǡ riasztások és események
észlelése video, audio és
szöveg anyagok rögzítése,
Ǡ dome kamera nézetek,
ôr járatok és konfigurációk
megadásának lehetôsége
köz vetlenül az Intellex GUI-
ról,
Ǡ a video analizáló eszkö-
zök és a továbbfejlesztett
szövegkeresô segítségével
rákeresési lehetôség egy
adott klipre,
Ǡ CCTV billentyûzet alapú
kameravezérlés és nagyobb
sávszélesség,
Ǡ a rendszereseményekrôl
és riasztásokról azonnali
e-mail értesítés,
Ǡ kameranézetek beállítá-
sának lehetôsége a rugal-
mas megfigyeléshez,
Ǡ magasabb sebességgel
történô rögzítés hozzáren-
delésének lehetôsége,
Ǡ video, audio és szöveg
anyagok egyszerû exportá-
lási lehetôsége CD-RW-re,
vagy DVD+RW-re, egyetlen
klikkel.
Intellex termékcsalád rendszer-
rajz. A képek forrása: ADT
Intellex
Ultra DVR
Intellex
Ultra
DVR
monitorral
17 adt.indd 17 4/8/09 11:45:29 AM
A
nagyobb képrészlet vagy
csúcsértékû színhûség
iránt felállított professzionális
piaci igényeket az AXIS Q1755
hálózati kamera HDTV megjele-
nítése – annak a teljes képará-
nyon nyújtott kristálytiszta, éles
képminôségével – maximálisan
kielégíti. Ezen felül a H.264 vi-
deotömörítési technológiának
köszönhetôen jelentôsen csök-
kent a tárhely- és sávszéles-
ség-igény, amely lehetôvé teszi
a teljes képarányú HDTV minô-
ség megtartását – mondta Bata
Miklós, az Aspectis Kft. ügyve-
zetô igazgatója, az Axis ma-
gyarországi disztribútora.
A Q1755 16:9-es képarány
mellett HDTV 1080i vagy 720
pixeles felbontásban jeleníti
meg a videókat, támogatja
mind a H.264, mind a Motion
JPEG teljes képarányú tömörí-
téseket. A nappali és éjszakai
funkcióknak, valamint a prog-
resszív outputnak köszön-
hetôen, a kamera bármilyen
fényviszony mellett kivételes –
elmosódás nélküli – képminô-
séget nyújt, akár gyors mozgá-
sokról is. Az automata fókusz-
szal párosult 10x-es optikai és
12x-es digitális zoom az adott
képrészletet a legtökéletesebb
minôségben adja vissza. Az
optimális videótárolás, vala-
mint a rugalmasság érdekében,
a gyártó SD/SDHC memória-
kártya-helyet is épített a kame-
rába, ami lehetôvé teszi, hogy
külsô eszközök nélkül eltároljuk
az egyes napok felvételeit. PoE
(IEEE 802.3af) – a hálózaton
keresztül biztosítja az áramot a
kamerákhoz, így ennek segítsé-
gével megtakarítható a kábele-
zéssel járó költség.
A Q1755 kamera az eddig el-
mondottakon felül további in-
telligens funciókkal bír: fejlett
mozgásérzékelés, hangérzéke-
lés, valamint a kameramûködés
befolyásolásának érzékelése
(pl. blokkolás, festékszórás).
Továbbá az ún. Gatekeeper
funkció, ami mozgásnál auto-
matikusan ráfókuszál a hely-
színre, majd elôre beállított idô
múlva visszakapcsol. Ez a ka-
mera a biztonság és a hálózat-
kezelés legfejlettebb megoldá-
sait nyújtja olyan rendszerek-
kel, mint a HTTPS titkosítás,
IEEE 802.1X hitelesítés, IPv4/
IPv6 és a minôségi szolgálta-
tás. A kamera már megvásá-
rolható az Aspectis Kft.-nél.
Laczkó Gábor
Axis – HDTV hálózati kamera,
egyedülálló képminôséggel
Az AXIS Q1755 hálózati kamera az SMPTE standard szerinti
felbontással, színhûséggel és képaránnyal rendelkezik. Egy
HDTV képernyôhöz csatlakoztatott AXIS Q1755 hálózati ka-
mera tökéletes megoldás repülôtereken, útlevél-ellenôrzés-
nél vagy kaszinókban, ahol biztonsági szempontból a na-
gyított képrészletek is indokoltak lehetnek.
AXIS
Q1755
hálózati
kamera
www.axis.com
AXIS Q7401 Videó Szerver
Csúcsteljesítményű videó
megfgyelés H.264 támogatással.
> Kiváló videó képminőség
> Többszörös H.264 videofolyamok
> Intelligens videó képességek
> Power over Ethernet
> Audió támogatás
> Helyi tárolás
További információért látogasson el a
www.axis.com/products/cam_q7401/ honlapra.
Forgalmazó:
1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. | Tel: (06) 1 414 1022
Fax: (06) 1 414 1021 | info@aspectis.hu | www.aspectis.hu
: (06) 1 414 1022
18
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ As pe c t i s
18 aspectis.indd 18 4/2/09 10:51:53 AM
Erando 1_1 090102.indd 19 4/8/09 11:46:19 AM
AZ ANALÓG KAMERÁK
TÖRTÉNETE
Valamikor az 1950-es évek végére tisztult
le a mai is használatos PAL szabvány-
ként emlegetett formátum. Természetesen
a késôbbiek során szükség volt némi
módosításra, a korszerûbb és élvezhetôbb
színes képek megjelenítése miatt.
Akár hisszük, akár nem, a PAL szabvány a
képfelbontás vonatkozásában azóta sem
változott. Eltelt tehát közel 60 év, és
az akkor lefektetett technikai paraméterek
még ma is használatosak. Így van ez az
analóg biztonsági kamerák esetében is.
Fontos azonban megérteni, hogy maga
a kamera már rég digitális áramkörökbôl
épül fel. A képalkotás, képfeldolgozás
digitális. Azonban az eltérô minôségû
kameráknál más-más a „digitális tudás”,
az eszközön belül. A képtovábbítás viszont
a PAL szabványhoz kötött. Ez a szabvány
azt fekteti le, hogy a továbbított kép 625
TV sorból áll. Az említett felbontás, mint
korlát, csak egy a sok közül, mely a mai
technikai szintünkhöz mérten már-már
mosolyra ad okot.
Ha a szerény képrészletesség még emészt-
hetô számunkra, akkor legyen itt pár gon-
dolat, mely mind, mind az analóg technika
elavultságának jelzôje: Ǡ váltott soros kép-
alkotás, melynek jellemzôje, hogy egy-
szerre, vagy csak a páros, vagy csak a
páratlan sorokat közvetítjük a kamerától,
Ǡ 50 Hz-es képfrekvencia, mely képvil-
logást idézhet elô, Ǡ korlátozott sor- és
képpontosság, stb.
A NAGYFELBONTÁSÚ IP
KAMERÁK TÉRHÓDÍTÁSA
Érdekes, hogy az analóg szabvány elter-
jedésével szinte egy idôben elindultak a
nem civil felhasználású, nagyfelbontású
kamerák kutatásai is. 1958-ban, az akkori
Szovjetunióban, kísérleti jelleggel mûködött
1125 TV-sor felbontású kamera.
A számunkra fontos, biztonságtechnikai
vonatkozású, nagyfelbontású IP kamerák-
ra azonban még sokat kellett várni.
Magyarországon elôször a klasszikus vi-
deó magnóknak kellett „kikopniuk” a forga-
lomból. Ezen magnók érdemeit nem kívá-
nom lebecsülni, sôt. Némely típus mecha-
nikailag elképesztô tartósságot mutatott,
ide értve a speciális magnószalagokat is.
Azt gondolom azonban, hogy mára ez a
technika elavult és helyét jó öt éve átvette a
digitális képrögzítôk világa. Egyrészt látjuk,
hogy a digitalizált kép tárolása, archiválása
kezelése, már rég megfogalmazódott a vi-
deomegfigyelô rendszerek fejlesztôinek és
használóinak fejében. Azonban az analóg
PAL szabványt nagyon sokáig gazdasá-
gilag nem volt érdemes átlépni. Egyrészt,
mert az analógkamera-hálózatok viszony-
lag egyszerûen és épületeken belül relatíve
nagy távolságokban voltak olcsón megva-
lósíthatók. Másrészt, mert a képalkotó chi-
pek tömeggyártása révén a kamerák árai
igen kedvezô mértékûre csökkentek.
■ Mi várható a jövôben? – Az IP kamerák
megjelenése és csekély mértékû terjedése
Magyarországon a 2000-es év környékére
tehetô. Azóta, lassú, de folyamatos a térhó-
dításuk az analóg rendszerekkel szemben.
A tömeggyártású, közepes és jó minôségû
színes analóg kamerák ára (lassuló ütem-
ben), lejjebb fog menni. Végül eléri a
gyártás költségeihez mért alsó határt. Az
árak csökkenése várhatóan egy ideig még
fenntartja az analóg technika vezetô eladá-
si szerepét.
A nagyfelbontású IP kamerák azonban
mindenképpen átveszik az uralmat.
A technikai fejlôdés szülte meg az elsô IP
alkalmazásokat. Nézzük meg, mi az, amit
a legelsô IP kamerák már tudtak, de a jól
bevált analóg nem tudott, vagy aránytala-
nul drágább módon teljesített volna:
Ǡ Távolságtól független képminôség biz-
tosítása (interneten át, akár a föld másik
felére is)
Ǡ Védett, vezeték nélküli képátvitel („fillére-
kért” 128 bites rejtjelezés, valós idôben)
Ǡ Infrastruktúra nélküli objektumokból kép-
továbbítás (erôsáramú hálózatot, vagy nap-
elemeket és GSM szolgáltatást feltételezve)
■ Az IP kameráknál nem érvényesül a PAL
szabvány kötöttsége, így ma már 1,3–2–5
megapixeles kamerákat is könnyûszerrel
vásárolhatunk. Ismereteim szerint azonban
a tengerentúlon már forgalmaznak ettôl
nagyobb, akár 16 megapixel felbontású
kamerákat is.
20
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ P e nt o l t
A digitális technika térhódítása –
nagyfelbontású IP kamerák
Aligha van ma már olyan háztartás, ahol néhány gép, szórakoztató elektronika
ne lenne digitális.
Ha körbenézünk a saját otthonunkban, munkahelyünkön, akkor láthatjuk, hogy
az utóbbi években milyen digitális forradalom zajlott le. Gondolok itt a ma már
teljesen tömegcikknek számító CD-re, vagy DVD-re. Ezeket napjainkban a Blue-
ray váltja le.
Ne higgyük azonban, hogy ez a digitális fejlôdés lezárult. Korántsem!
20-21 pentolt.indd 20 4/8/09 11:46:54 AM
„Hová kell ez a nagy felbontás?”, kér-
dezhetjük. Képeninken jól szemléltethetô,
hogy mi is az – IP megapixeles kamerák
– legfôbb elônye.
A teljes kép egy speciális, nagyfelbontású
digitális felvétel. Elsôre talán nem tûnik
egetrengetônek, hiszen kicsit túlexponált
az ég, kicsit görbül-
tek a szélek.
De ha megnézzük
a kiemelt képrész-
leteket, láthatjuk,
hogy a teljes mé-
rethez képest milyen
kicsiny területet, mi-
lyen jó minôségben
„ ki nagyí t hat unk”.
Meg jegyzem azonban, hogy a kép csupán
szemléltetés arra, hogy egy nagyfelbon-
tású kamerával „egyszerre” milyen sok
képi információt lehet befogadni. (Forrás:
http://gigapan.org)
Lássuk, hogy milyen alkalmazásokra ad
megoldást a nagyfelbontású IP kame-
ra rendszer: Ǡ parkolók, építési területek
megfigyelése, akár interneten keresztül is
– 3 megapixeles felvétel (1. kép), Ǡ intel-
ligens képanalízis (2. kép), Ǡ forgalomfi-
gyelés, térfigyelô rendszerek, rendszámfel-
ismerés (3. kép).
ÖSSZEGZÉS
Érdemes tehát észben tartani, hogy a tech-
nikai fejlôdés a megfigyelô kamerákat sem
21
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ P e nt o l t
kerülte el. Ne csak a „jól bevált”, megszo-
kott (és elavult) technikai megoldásokban
gondolkodjunk. A jövô, mint látható, az
egyre kedvezôbb árú, megapixel felbontá-
sú – IP kameráké!
Gál István, biztonságtechnikai
üzletágvezetô – Pentolt Kft.
Ǡ Az 1,3 megapixeles kamerák egyetlen képe össze-
sen 31 457 280 bit, vagyis 3,75 Mbyte informáci ót tar-
tal maz! (1024x1280-as felbontás mellett, kép pon ton-
ként 24 bit információval számolva.) A kor szerû tömö-
rítésnek köszönhetôen ezt 32 kByte-ra sikerül csökken-
teni (kismértékû képveszteség mel lett)
Ǡ Az átlagos emberi szempár felbontása 576 mega-
pixel nek felel meg! (Forrás: http://clarkvision.com)
Ǡ A sötéthez „hozzászokott” emberi szemnek ISO 800-
as a fényérzékenysége!
Ǡ Érdekes, hogy a nappali erôs fény mellett az emberi
szem 600-szor érzéketlenebb, vagyis kb. ISO 1-es ér té-
kû.
Ǡ Az emberi szem dinamikája eléri az 1 000 000:1
arányt!
Ǡ Egy átlagember 25 cm-rôl meg tud különböztetni
egymástól két 75 μm-re lévô képelemet (75x10
–6
m)
Ǡ Az emberi agy számítási sebessége képalkotáskor
meghaladja, a másodpercenkénti 100 millió mû ve le tet
Ǡ Az IBM sikeresen szimulálta egy egér fél agyának
mûködését. Ehhez mindössze 4096 db processzor
egyidejû, összehangolt munkájára volt szükség
Ǡ Minimum 120 pixel vízszintes felbontás szükséges
egy átlag európai ember arcának felismeréséhez
TUDTA ÖN?
1. kép
3. kép
2. kép
20-21 pentolt.indd 21 4/8/09 11:47:07 AM
A
GE Security 2009 márci-
usában mutatta be ha-
zánkban a legújabb, TruVision™
kameracsaládját, amely 3 kü-
lönbözô kameratípusával és
számos változatával, megfelel
a kor folyamatosan növekvô
biztonságtechnikai kihívásai-
nak, és a kiváló ár-érték ará-
nyának köszönhetôen már a
kisebb költségvetésû projektek
számára is könnyen elérhetôvé
válik.
22
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ GE S e c ur i t y
Törekedve a felhasználók ru-
galmas kiszolgálására, az új
széria három típusban is elér-
hetô: hagyományos, mozgat-
ható dóm és beépített infravö-
rös megvilágítóval rendelkezô
kamera. A könnyû telepítés és
egyszerû beállítás jegyében
tervezett kamerákat úgy ala-
kították, hogy kis méretüknél
fogva számtalan felhasználási
igénynek és alkalmazási kör-
nyezetnek feleljenek meg.
Felhasználói igényekre kész
– új TruVision™
kameracsalád
A számos kameraváltozatból a felhasználók kedvükre cse-
megézhetnek, minden igényükhöz találhatnak megfelelô
eszközöket, amennyiben az új TruVision™ szériából válasz-
tanak. A kamerák népszerûségét és széles körû alkalmaz-
hatóságát kedvezô árfekvésük is segíti. Márciustól Ma gyar-
országon is elérhetô a TruVision™ kameracsalád.
KICSI KAMERA – NAGY TELJESÍTMÉNY
A TruVision™ kis helyigényû, színes kamerája 480TVL felbontást
kínál 0.5lux színes érzékenység mellett, és fejlett digitális automa-
tikus követéses elven mûködô fehéregyensúly kompenzálást végez,
ami pontos színvisszaadást eredményez a legtöbb megvilágítási
környezet esetén. A kamera képkiolvasási ideje elektronikusan ve-
zérelt, így jól használható a nagyon erôs és a gyengén megvilágított
környezeti paraméterek mellett is.
TRUVISION™ PTZ
– DÓM KAMERÁK
A TruVision™ széria mozgat-
ható, 16x-os optikai nagyítás-
sal rendelkezô dóm kamerá-
ja, kis mérete ellenére telje-
sítményben könnyen felveszi
a versenyt nagyobb társaival.
Ötvözi a forgatás, billentés, na-
gyítás és automatikus fókusz-
TRUVISION™ KAMERÁK – BEÉPÍTETT
INFRAREFLEKTORRAL
A GE Security TruVision™ infravörös megvilágítással rendel-
kezô kameracsaládja önálló vagy integrált rendszerek esetén
is jól használható. Rugalmasan tág határok között beállítható
kezelés funkcióját, ráadásul
elérhetô minden olyan funkció,
amit a dóm kameráknál már
megszokhattunk. A 16x-os op-
tikai és 8x-os digitális nagyí-
tás kiterjedt területen történô
megfigyelést is lehetôvé tesz,
miközben a nagy felbontású
képfelvevô kiváló képet köz-
vetít.
tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális választás a video-
megfigyelô rendszerek terén, a kisebb üzletektôl a nagyobb
parkolóházakig.
A kamera teljes sötétségben is jól értékelhetô képeket ké-
szít: színes képpel szolgál napközben, és fekete-fehér képet
közvetít a beépített infravörös megvilágítónak köszönhetôen
alacsony megvilágítás esetén.
További információ: www.gesecurity.hu
22 GE.indd 22 4/3/09 2:21:44 PM
Top Cop Security Zrt.
1119 Budapest, Zsombor u. 15.
www.topcopsecurity.hu
23 hird.indd 23 4/8/09 11:47:42 AM
Tart rendkívüli tavaszi akciónk!
Munkaruházati termékeink árát nem lehet a kínai piaccal összehasonlíta-
ni, mert nem azt a minôséget nyújtjuk. Több ügyfelünk számolt be arról,
hogy korábban nagyon sok pénzt dobott ki az ablakon, mielôtt ránk
talált. A mostani válságban sokkal fontosabbá válik az ár-érték arány
összehasonlítása. Ezt követôen érdemes a tartósabbat választani!
E
z nemcsak pénzügyi válságban, ha-
nem bármikor logikus döntés. Nézzük
például az autópiaci helyzetet. A prémium
kategóriában nem tudnak annyi autót
gyártani, amennyit ne lehetne eladni, eb-
ben a szegmensben emelkednek az el-
adások. Amikor pénzbôség volt, vitték az
olcsóbbat, a gyengébb minôséget is.
Napjainkban ideje tudatosabb vásárlásra
átállni.
Partnereink egyedi igényeinek megfelelô
minôségû, biztonságos és korszerû ruhá-
kat, munkavédelmi eszközöket forgalma-
zunk. Az utóbbi két hónapban, egyre több
személyes konzultációra kérnek fel, a
beszerzés kialakítása, ütemezése miatt,
és persze a kihordási idô megduplázódá-
sa okán is. A Partnereinket érdekli a költ-
ségeik csökkentésének lehetôsége is.
Újdonságainkkal, és kidolgozott módsze-
reinkkel már eddig is sok pénzt lehetett
megtakarítani!
24
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R / F ul dat e x f o r ma
Tűzj el zést ec hni k a. Pr of esszi onál i san.
Promatt Kft
1116 Budapest
Hauszmann A. u. 9-11.
Tel.: (+36-1) 205-2385
Fax: (+36-1) 205-2387
info@promatt.hu
www.promatt.hu
Tűz- és gázjelző eszközök forgalmazása, oktatás, telepítői,
karbantartói szakvizsgáztatás, szaktanácsadás, tervezés, szerviz.
Kimagasló minőségű eszközök maximális háttértámogatással.
Mi nden, ami tűzj el zéstechni ka. Önnek i s.
-11.
2
0
0
9
. m
á
ju
s 1
5
-ig

m
in
d
e
n
D
e
te
k
to
r P
lu
sz

ú
jsá
g
o
t b
e
m
u
ta


v
á

rló
n
k

5
%
k
e
d
v
e
z
m
é
n
y
t
k
a
p
a
v
á

rlá
s
ö
ssz
e
g
é

l

g
g
e
tle
n
ü
l!
Aki bennünket választ, az állandó minôséget talál, gyors szállítási
idôket tapasztal, termékeinket megtekintheti on-line web
oldalunkon, s a költségek finanszírozását jelentôsen csökkentheti!
www.fuldatex.hu
24 fuldatex.indd 24 4/8/09 11:48:13 AM
Vannak települések, melyek lakói kifeje-
zetten élvezik a mai modern telemetriás
szolgáltatások sokszínûségét, elônyét. A
GPRS technológia lehetôséget kínál egy
rendszeren belül több különbözô alkalmazás
támogatására, melyek távfelügyeleti szol-
gáltatással folyamatosan felügyelhetôk.
A
MOHAnet GPRS rendszer fejlesztése óta
folyamatosan jelennek meg az újabbnál
újabb alkalmazások. A következô példákban
esettanulmányokat fogok bemutatni, melye-
ket megvalósult projektekbôl merítettem. A
bemutatandó szolgáltatásokat a fejlesztés
során felhasznált technológia szerint csopor-
tosítottam.
■ RFID technológia – Az itt ismertetett tech-
nológia az egyes munkafolyamatok elvégzé-
sének teljesítésigazolását biztosítja. A rend-
szer alapját az egyedi azonosító korongok
és bélyegek adják, mellyel elektronikusan
adminisztrálhatjuk a ránk bízott feladatok el-
végzését. A település utcáin járôrözô kivonuló
szolgálat, az objektumokat ôrzô biztonsági
szolgálat és a közterületeken tartózkodó
közterület felügyelôk munkáját a PATROL
készülék által leolvasott egyedi azonosítók
segítségével lehet ellenôrizni. A közétkezte-
tésben dolgozó ételkiszállítók munkájának
ellenôrzését szintén ezek az egyedi azono-
sítók biztosítják. A kiszállítás pontos idejét
és tényét a kiszállítás helyére kihelyezett
azonosító bélyeg segítségével lehet ellenô-
rizni. Az elôzô alkalmazásokhoz hasonlóan
a „kukások” munkáját a kukákra felszerelt
RFID korongok segítségével lehet felügyelni.
A kukaürítôre felszerelt RFID olvasó minden
kuka ürítésekor elküldi a kuka tulajdonosának
egyedi azonosítóját a felügyeleti állomásra. A
felügyeleti állomás naplózza az ürített kukák
idôpontját és helyét. Egy elôre beállított for-
gatókönyv figyeli az egyes kukák ürítésének
idejét, így véletlenül sem maradhat ki egy
kuka sem az ürítés alól. Egy azonosítóval egy
ürítés engedélyezett. Többszöri ürítés esetén
a szoftver riasztást generál az operátornak.
Azonosítatlan kukáknak a rendszer nem en-
gedélyez ürítést! Minden eseményjelzést a
rendszer naplóz. Az ellenôrzést és az adatok
pontos megjelenítését a Mercurio Commander
távfelügyeleti szoftver végzi.
■ Kétirányú beszédkapcsolat – A kétirá-
nyú beszédkapcsolat kihasználásával a te-
lepülésen élô lakosok számára ingyenesen
elérhetô szolgáltatások nyújthatók, melyek
által növelhetô a közbiztonság és az arra
rászoruló lakosok egészségének védelme. A
Mercurio Commanderrel felszerelt távfelügye-
leti állomások rendelkeznek egy visszahívó
kártyával, mellyel a diszpécserek díjmente-
sen beszélhetnek a kihelyezett terepi készü-
lékekkel. A település fontosabb közterületeire
kihelyezett Checkpoint névre keresztelt utcai
segélyhívó készülékek segítségével azon-
nal segítséget lehet kérni. A helyi turizmust
segítô információs terminálok a turisztikai
központ által élôszóban nyújtot t tájékoz-
tatást szolgálja, s az információs termi-
nálokba beszerelt hívókártyák segítségével
mûködtethetôk. A nagyobb lélekszámú te-
lepüléseken jelzôrendszeres házi segítség-
nyújtás is mûködik!
A rendszer alapját a MedCare segélyhívó
készülékek alkotják. Ezekkel GPRS hálózaton
keresztül segélyhívás és visszahívás kérhetô
a felügyeleti állomástól. A diszpécserszolgálat
visszahívja a készüléket és segítséget ígérô
szavakkal megnyugtatja az ellátottat, majd
ezután értesítheti a házi gondozót, komo-
lyabb esetekben pedig azonnal mentôt küld a
helyszínre. A település felvonóval rendelkezô
épületeiben az Elevator készülékek ellenôrzik
a liftek mûszaki állapotát, meghibásodásuk
esetén pedig jelzést küldenek a felügyeletnek.
Az Elevator segélyhívó gombjával a felvonóban
rekedt utasok szóban értesíthetik a diszpécser-
központot a mentés szükségességérôl.
■ GPS és GPRS technológia együttes al-
kalmazása – A gépjármûvekbe telepítet t
Navigator készülékek alkalmasak flottakö-
vetésre és gépjármûvédelmi szolgáltatás el-
látására. A munkagépek, tehergépkocsik és
mezôgazdasági jármûvek üzemanyaglopást
figyelô szolgáltatása, hûtôkocsik mozgás
és hômérséklet felügyelete csak néhány a
számtalan felhasználási terület közül, melyet
készülékünk képvisel. A jelzések fogadásáról
és értékelésérôl az Observer flottakezelô és a
Mercurio Commander vagyonvédelmi szoft-
verek közösen felelnek.
■ DTMF alapú jelzések támogatása – A laká-
sok, családi házak vagyonvédelmi átjelzôje
az Alarm készülék, melybôl több ezer van
forgalomban Magyarországon. Termékünk la-
kásriasztók és tûzjelzô rendszerek jelzéseinek
továbbítására készült. Az Alarm segítségével
vagyonvédelmi és tûzvédelmi szolgáltatás
valósítható meg minden fixen telepített ob-
jektum (például: ATM automaták vagyonvé-
delme) esetében. A beérkezô eseményeket a
Mercurio Commander fogadja és az intézke-
dés lebonyolítása is ennek a programnak a
segítségével történik. A rendszer nagy elônye,
hogy az illetékes hatóságnál (tûzoltóság,
rendôrség) is lehet a fogadóállomás, mellyel
hatékonyabbá tehetô az intézkedés.
*
A fent leírt technológiák lehetôséget adnak
arra, hogy a felhasználó saját igénye szerint
alkalmazza a MOHAnet megoldásait, így
kielégítve a legfurcsább megrendelôi igé-
nyeket is. Reméljük cikkünkkel felkeltettük
az érdeklôdését nemcsak a felsorolt szolgál-
tatásokban rejlô lehetôségek kiaknázására,
hanem arra is, hogy velünk együttmûködve
fejlesszünk tovább piacképes távfelügyeleti
szolgáltatásokat.
Fekete Tamás
25
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R t áv f e l ügy e l e t / MOHAne t
Okos Település
O
k
o
s

T
e
l
e
p
ü
l
é
s
25 mohanet.indd 25 4/8/09 11:48:44 AM
N
agy Endre László ügyve-
zetô igazgató bemutatta
a cég tevékenységi körét, majd
részletesebben beszélt az ASM
CCTV megfigyelô kamerákról, a
legújabb digitális videorögzítôk-
rôl, a beléptetôrendszerekrôl és
a szállodai ajtózárakról. A to-
vábbiakban a Magyarországon
kizárólagossággal forgalmazott
PROTEC tûzjelzô rendszerrel és
újdonságaival ismerkedhettek
meg a hallgatók. Standos rend-
szerben a termékcsoportok gya-
korlati bemutatása, a szakmai
nap alatt folyamatosan történt.
SIKERES FEJLÔDÉS
A ’97-es alapítású, 100 %-os
magyar tulajdonú dinamikusan
fejlôdô ASM Security Kft. maga-
san képzett szakembergárdával
rendelkezik. A kezdetekkor elsô-
sorban vezérlô- és kapcsolóbe-
rendezések, illetve ESSER gyárt-
mányú tûz- és vagyonvédelmi
rendszerek telepítése, javítása
és karbantartása tartozott a te-
vékenységi körébe.
Jelentôs mérföldkövet jelentett a
mára már 22 munkatárssal dol-
gozó társaság életében a 2007-
es év, mert ekkor lépett piacra a
saját fejlesztésû termékeivel az
ASM, CCTV kamerákkal, belép-
tetôrendszerekkel és hotelzárak-
kal. Ebben az idôben indult és
kezdett lendületesen fejlôdni az
elôzôekben említett termékekkel
a nagy- és kiskereskedelmi te-
vékenység és kibôvült a termék-
paletta a PROTEC (angol gyárt-
mányú) tûzjelzô rendszerrel, a
FireRay vonali füstérzékelôkkel,
valamint a TREND épületauto-
matikai eszközökkel.
Napjainkban a több száz vi-
szonteladóval és telepítôvel ren-
delkezô vállalat komplett szol-
gáltatást kínál a tervezéstôl a
kivitelezésig.
A gyors fejlôdés eredményeként,
a bôvülô forgalom és a széle-
sedô termékskála megkövetelte
egy új iroda és raktárközpont ki-
alakítását, így 2009. áprilisában
a vállalat átköltözik új, közel
700 négyzetméteres épületébe.
Az ASM az elmúlt években szá-
mos figyelemre méltó projektben
tevékenykedett. Az egyik legje-
lentôsebb ezek közül, a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont volt,
melynek építésénél az ASM volt
a beszállítója és kivitelezôje a
tûz jelzô-, a CCTV megfigyelô-, a
CO-érzékelô rendszernek és a
hangosításnak. Itt 8 tûzjelzô köz-
pont és több mint 3500 tûzjelzô
eszköz került beépítésre.
Göczô Ágnes,
marketing vezetô
ASM Security Kft.
www.asmcamera.com
E-mail: info@asm-security.hu Tel.: 56/510-740
MINDEN ÖTÖDIK
KAMERA INGYEN!
Az akció időtartama: 2009. március 25 – 2009. április 30. (Végfelhasználói akció!)
időjárásálló
kültéri kamera
Lista ár: 13 900 Ft+ÁFA
időjárásálló kültéri kamera
Lista ár: 26 900 Ft+ÁFA
ASM
Biztonságtechnikai szakmai nap
2009. március 24-én a budapesti Ében Hotel volt a helyszíne
az ASM Security Kft. Biztonságtechnikai Szakmai Napjának,
amit a Magyar Mérnöki Kamara
is akkreditált. A program 80
résztvevôje az alábbiakról nyert
tájékoztatást elôadás keretében.
26
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
P I ACTÉ R s z ak mai nap/ AS M
26 asm.indd 26 4/3/09 2:29:00 PM
A
klubnapokat Kertész Csaba, a
Magyar Szekció elnöke nyította meg,
majd prof. Popper György, az IBSSA elnö-
ke tartott rövid tájékoztatókat. Szóba ke-
rültek a Nemzetközi Testôrszövetség ôszi
brüsszeli kongresszusával kapcsolatos
elôkészületek, új tagokat mutattak be, el-
ismerô okleveleket nyújtottak át.
■ A márciusi klubnapon Kertész Csaba
külön is felhívta a figyelmet azokra az új
kép zési lehetôségekre, melyek az idei
„SEC-tember” Nemzetközi Tréningen vehe-
tôk majd igénybe.
■ Prof. Popper György üdvözölte a klub-
napon megjelent szlovákiai IBSSA tago-
kat, valamint dr. Varga Miklóst, az IBSSA
USA-ban dolgozó koordinátorát, majd be-
mutatta a Testôrszövetség új tagjait.
■ Következett Kurucz Miklósnak a GLOCK
Fegyvergyárat az indulástól napjainkig
bemutató vetített képekkel gazdagon il-
lusztrált elôadása. A hallgatóság megbizo-
nyosodhatott arról, hogy „a világ legjobb
marok lôfegyverével” ismerkedik meg. A
GLOCK mind épszerûbb Ma gyarországon:
bizonyos fegyveres testületeken túl már a
civil biztonságvédelemben dolgozó tes-
tôrök közül is rendelkeznek vele, sôt nem-
zetközi lövészversenyeken vesznek részt
eredményesen. (Itt jegyeznénk meg, hogy
a GLOCK-ról már az elôzô klubnapon is
szó esett. Kovách Sándor, aki másodállás-
ban az egyik fôiskola fegyverismereteket
oktató tanára, kitért a hosszas fejlesztés
után a legkevesebb alkatrészbôl álló és
legbiztonságosabbnak elismert lôfegyver
több pozitívumára.)
■ A fegyverbemutatók egyébként mindkét
esetben kötetlen beszélgetéssel folytatód-
tak. Az érdeklôdôk kézbe vehették a be-
mutatott fegyvereket, sôt szét- és össze is
szerelhették azokat.
M. Cs.
27
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ I B S S A hí r e k
Az IBSSA Magyar Szekció januári és
februári klubnapjain a szokásos tájé-
koztatókat követôen a fegyvergyárak
újdonságaival ismerkedhettek meg a résztvevôk: sorrendben elôször Kovách Sándor,
a budapesti KOS Vadászbolt tulajdonosa a fegyveres testületeknél és a testôr-fel-
adatokat ellátók körében rendszeresített maroklôfegyvereket mutatta be, majd pedig
a lôszer- és vadászfegyver újdonságokról tájékoztatta a megjelenteket. Február elsô
csütörtökén Kurucz Miklós a szigetszentmiklósi M-ZÉRÓ Fegyver és Vadászbolt tulaj-
donosa, a GLOCK Ges.m.b. hivatalos forgalmazója ismertette az ausztriai fegyvergyár
újdonságait.
Klubnapok
fegyverújdonságokról
Szö vet sé günk hí rei
27 ibssa.indd 27 4/7/09 9:59:16 AM
MEGBÍZHATÓ ALAP
SZOFTVEREK
Az I/CAD rendszer felhasználó oldali alap-
elemei az I/Calltaker vagy I/Dispatcher,
illetve a I/Sight és az I/AlarmPlus. A szoft-
verek használatával az operátor képes a
bejelentések vagy vészjelzések gördülé-
keny fogadására, elemzésére, azaz a be-
vetés-irányítás teljes körû támogatására.
■ I/Calltaker – Az I/Calltaker a vészhívá-
sok fogadására szolgáló eszköz. Térképi
moduljával segít beazonosítani az ese-
mény helyszínét, támogatja az esettel
kapcsolatos összes szükséges információ
adatbázisba történô bevitelét, feldolgo-
zását és (ami különösen fontos) valós
idejû megosztását. Kezeli az automata
riasztórendszerek és az AnI/AlI vezérlôk
bejövô adatait. Ezen kívül amennyiben
a cellainformációk rendelkezésre állnak,
bejövô mobilhívás esetén megjeleníti a
hívó fél földrajzi helyzetét, és megadja a
közelítô postai címet is, így megkönnyítve
az operátor számára az esemény helyé-
nek beazonosítását.
■ I/Dispatcher – Az I/Dispatcher ren-
delkezik az I/Calltaker összes bejelen-
tés-fogadási funkciójával, kiegészítve a
rendelkezésre álló szükséges mûszaki-
és humán-erôforrások megszervezésé-
nek és irányításának képességével. Az
I/Dispatcher lehetôvé teszi a bevetést ve-
zetô parancsnoknak az egységek irányí-
tását és az események pillanatnyi hely-
zetének ellenôrzését akár otthonról is.
Az integrált digitális térkép segítségével
a rendszer megmutatja, az elérhetô és
bevethetô erôforrásokat, illetve ajánláso-
kat tesz a bevethetô jármûvek földrajzi
helyzete, az esettôl való távolság/idô, a
bevetési egység típusa/bevethetôségének
állapota, ill. felszereltség vagy képesítési
szint függvényében, esetleg egyéb fontos
faktor alapján.
■ Abban az esetben, ha a I/Dispatcher és
az I/Calltaker együttesen kerül felhaszná-
lásra, a bejelentés-kezelés és a bevetés-
irányítás elkülöníthetô, mindezt azonban
úgy lehet megtenni, hogy a bejelentést
kezelô operátor által felvett adatok már
a bejelentés közben is elérhetôvé válnak
a bevetési parancsnok, illetve a reagáló
bevetési egység számára.
■ Erôforrás követés – Az I/Dispatcher
lehetôvé teszi az erôforrások teljes körû
tevékenységeinek követését, egészen az
egyszerû „bevetés alatt”, „úton”, „megér-
kezett”, „ebéd szüntet” vagy „szervizben”
állapot kijelzésein át az egyedileg definiált
állapotjelzésekig, ami a bevetés-irányítás
szempontjából fontos lehet. A rendszer
automatikusan figyelmeztet, ha az egy-
ségnek nem változik meg az állapot jelzé-
se a kívánt idôn belül. Különbözô színek
és szimbólumok is rendelkezésre állnak
ahhoz, hogy a térképkijelzôn, illetve az
ál la potjelzô monitoron az egységek kü-
lönbözô állapotai könnyen megkülönböz-
tethetôek legyenek.
■ I/AlarmPlus Desktop – Az I/AlarmPlus
Desktop képes biztonságtechnikai érzé-
kelôk (füst és akusztikai szenzorok, be-
hatolás érzékelôk, beléptetôrendszer, stb)
adatainak térbeli feldolgozására. A térben
pozícionált adatokra alapozva pontosabb
és gyorsabb válasz adható akár a szenzor
vezérlésérôl, akár egységek riasztásról
beszélünk.
■ I/Sight Desktop – Az I/Sight Desktop a
térfigyelô kamerák interaktív vezérlésének
felhasználói felülete. Nagyon fontos, hogy
a diszpécser a kamerák képét használva
sokkal pontosabb információval tud szol-
gálni egy elfogás során, mintha a térfi-
gyelô központ adatait utólag kellene fel-
dolgozni, amikor már a gyanúsított elme-
nekült. Mivel a térképen látható a kamerák
helye, és az egység is, egyetlen felhasz-
nálói felületrôl megfelelô gyakorlattal fo-
lyamatosan nyomon követhetô a gyanúsí-
tott, amennyiben a kamerasûrûség meg-
felelô.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az I/CAD növeli a bevetés-reagálás sebes-
ségét, mivel a feladatok végrehajtása ke-
vesebb lépést igényel, ami gyorsabb dön-
téshozatalt eredményez. Teljességgel kikü-
szöböli a papírmunkát, mivel a teljes fo-
lyamatot automatizálja és lehetôvé teszi
akár több esemény párhuzamos megjele-
nítését és ezek kezelését.
Világszerte több száz szervezet használja
ezeket a megoldásokat a munkája során.
Ilyen mennyiségû közvetlen vissza jelzés
szinte egyedülálló a CAD területén, el-
mondható, hogy az Intergraph a Windows
alapú rendszereit kifejezetten a rendvé-
delmi erôk, a jármûflotta üzemeltetôk, a
katonai bázisok, a közmûcégek és a re-
pülôterek biztonsági szolgálatainak igé-
nye szerint fejleszti immár több, mint
20 éve.
A megoldásról bôvebb felvilágosítást az
info@tekire.hu vagy az info@powershield.
hu e-mail címen adunk.
Janovszki Zsolt – Kovács Péter
28
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
I NF ORMÁCI ÓVÉ DE L E M s z o l gál t at ás / P o we r S hi e l d Kf t . , Te k i r é Kf t .
Az Intergraph bevetés-irányítási rendszer
Az Intergraph I/CAD (Computer-Aided Dispatch – Számítógéppel
támogatott irányítás) elnevezésû bevetés-irányítási rendszere
teljeskörûen biztosítja a korszerû parancsnoki központban ma
már elengedhetetlen informatikai hátteret. A rendszer képes
a bevetések valós idejû nyomon követésére, a szükséges
mûszaki- és humán erôforrások szervezésére és irányításának
támogatására. A mai közbiztonsági szinten létfontosságú
lenne az összes releváns adat valós idejû megosztása az
irányításon és a bevetésen lévôk között, enélkül nem garan-
tálható, hogy a bevetés parancsnoka sürgôs esetekben képes
meghozni a legjobb döntést.
ûvek földrajzi beszélünk.
28 power.indd 28 4/8/09 11:49:20 AM
Ôrzés-védelem
ÉLÔERÔS BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
Mandrik István
POWER SHIELD BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu
www.powershield.hu • Kertész Csaba
KUTYÁS ÔRZÉS
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
LÔSZER- ÉS ROBBANÓANYAG
MENTESÍTÉS
POWER SHIELD BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu
www.powershield.hu • Kertész Csaba
OB JEK TUM VÉ DE LEM
BIZ TON SÁ GI KFT.
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
Tel./fax: 82/508-051 • Andrell László
E-mail: biztonsagi@citromail.hu
www.biztonsagi.hu
CI VIL BIZ TON SÁ GI SZOL GÁ LAT ZRT.
1149 Bu da pest, Angol u. 77.
Tel.: 273-4400, fax: 203-3518
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24.
Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006
Sira Gyula
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
TOP COP SECURITY VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Zsombor u. 15.
Tel.: 784-5413, fax: 784-5411
www.topcopsecurity.hu
E-mail: info@topcopsecurity.hu
Dr. Fábián Péter
PÉNZ- ÉS ÉR TÉK SZÁL LÍ TÁS
FEGY VE RES KÍ SÉ RET TEL
CI VIL BIZ TON SÁ GI SZOL GÁ LAT ZRT.
1149 Bu da pest, Angol u. 77.
Tel.: 273-4400, fax: 203-3518
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI
ESZKÖZÖK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
POWER SHIELD BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu • www.
powershield.hu • Kertész Csaba
TESTÔRSZOLGÁLAT
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24.
Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006
Sira Gyula
MAGYAR BIZTONSÁGI ÉS TESTÔRAKADÉMIA
2500 Esztergom, Lombos út 2.
Tel.: 06-30/991-7464
E-mail: lajbi@vip.hu
TOP COP SECURITY VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Zsombor u. 15.
Tel.: 784-5413, fax: 784-5411
E-mail: info@topcopsecurity.hu
www.topcopsecurity.hu • Dr. Fábián Péter
ÜZEMRENDÉSZETI SZOLGÁLAT
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu
Kovács György
Védelem mechanikus
eszközökkel
ADATHORDOZÓ-TÁROLÓ
SZEKRÉNYEK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Balogh Tamás
BANKJEGYBIZTONSÁGI
RENDSZEREK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
BIZTONSÁGI FÓLIÁK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
VV CENTRAL SECURITY BT.
2194 Tura, Pf. 2.
Tel.: (28) 469-333 • Tóth Tibor
BIZTONSÁGI ZÁRAK, LAKATOK,
VASALÁSOK, HEVEDERZÁRAK
ELGA-ZÁR FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ KFT.
3933 Olaszliszka, Szt. István út 27.
Tel./fax: 06-47/358-244
E-mail: elga@axelero.hu
Kertész László
BIZTONSÁGI ZÁRÓSZALAGOK,
TASAKOK
ADEPTUM KFT.
1221 Budapest, Bencés u. 21.
Tel.: 424-8525, 424-8526, fax: 424-8528
E-mail: adeptum@adeptum.hu
www.adeptum.hu
FALBA ÉPÍTETT SZÉFEK
ÉS BETÉTSZEKRÉNYEK
SAFE-KER BIZTONSÁGTECHNIKA
1066 Budapest, Jókai u. 38.
Tel.: 332-6994, 353-1080, fax: 332-6522
E-mail: safeker@axelero.hu
www.safeker.hu • Szûcs János
PÉNZ- ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
MÜÁRT LUX BT.
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 59.
Tel./fax: 332-6166
Tóth Kornél
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107.
Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354
E-mail: info@straussmetal.hu
www.straussmetal.hu
TÛZÁLLÓ PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Kádas László
SAFE-KER BIZTONSÁGTECHNIKA
1066 Budapest, Jókai u. 38.
Tel.: 332-6994, 353-1080, fax: 332-6522
E-mail: safeker@axelero.hu
www.safeker.hu
Szûcs János
Elektronikus védelem
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELETI
RENDSZEREK
BIZ TON SÁ GI KFT.
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
Tel./fax: 82/508-051
Andrell László
E-mail: biztonsagi@citromail.hu
www.biztonsagi.hu
GSSC BIZTONSÁGTECHNIKAI, KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOCIÁLIS
TÁVFELÜGYELETE
1131 Budapest, Madridi út 5–7.
Tel.: 272-0175, 231-0357, fax: 272-0176
E-mail: info@gssc.hu • www.gssc.hu
Füredi László
KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI
TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ
TÁRSASÁG
1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A
Tel.: 472-3152, fax: 302-5692
Vozil László
Web: www.khvt.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26.
Tel./fax: 350-8823
Dr. Baróti Béla
TÁVÔR MONITORING KFT.
Budapesti távfelügyelet
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Mobil: (20) 433-3678
Tel.: 296-0713, fax: 296-0701
E-mail: bekesi.istvan@trioda.hu
Békési István
Szegedi távfelügyelet
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B
Mobil: (20) 980-6145,
Tel.: (62) 553-377, fax: (62) 553-378
E-mail: szabo.sandor@trioda.hu
Szabó Sándor
Kecskeméti távfelügyelet
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 76.
Tel.: (76) 480-782, fax: (76) 505-979
E-mail: tavor.kecskemet@trioda.hu
Durucz Andrea
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-
ház, I. em. • Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.net • www.vidux.net
Barna Zsolt, Bedô Balázs
ARCFELISMERÔ BELÉPTETÔ-
RENDSZER
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
ÁRUHÁZI, BOLTI ÁRUVÉDELMI
RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540
Nagy Béla
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu
Hurtik Imre
AUTOMATIKUS TÛZJELZÔ
RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
AUTOMATIKUS
TÛZOLTÓ-
BERENDEZÉSEK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
BANKOK, IPARI, VIP
LÉTESÍTMÉNYEK KOMPLEX
VÉDELME
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540
Nagy Béla
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
29
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Akik önnek segítenek…
29-31 kimithol.indd 29 4/8/09 11:49:57 AM
AVS TELEKOM KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Petôfi út 5/a.
Üzlet: Tököli u. 19/b
Tel./fax: 24/411-111, mobil: 06-20/999-6534
E-mail: avs@vnet.hu
www.avsvision.eu
Kurucz Miklós
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540
Nagy Béla
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228 • Szabó László
E-mail: info@ldsz.hu
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077
Garam Ervin
E-mail: budapest@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295
Sándor József
E-mail: info@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
POWER BIZTONSÁGTECHNIKA
1033 Budapest, Szôlôkert köz 9.
Tel.: 367-3405, fax: 367-1252
E-mail: sales@powerbizt.hu
www.powerbizt.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c,
II. lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu
Barna Zsolt, Bedô Balázs
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
KAMERÁS FIGYELÔ-
RENDSZEREK KIEGÉSZÍTÔ
BERENDEZÉSEI, SZERELVÉNYEI
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
KAPUTELEFON
DIAL-COMP IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
1131 Budapest, Keszkenô u. 46/B
Tel./fax: 236-0427, 236-0428
E-mail: dialcomp@dialcomp.hu
www.dialcomp.hu
KÉPFELVEVÔ RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
SAURUS KFT.
1188 Budapest, Erdôsáv u. 62/B
Tel.: 06-30/210-5007
E-mail: saurus@t-online.hu
Web: http://saurus.web.interware.hu/kamera/
geovision/kartyaarak.html
Sárkány Gusztáv
KÉZI FÉMKERESÔK,
CSOMAGVIZSGÁLÓ RÖNTGEN
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu
KOMPLEX BIZTONSÁG-
TECHNIKAI RENDSZEREK
TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu
Hurtik Imre
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
30
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
KI , MI T, HOL
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077
Garam Ervin
E-mail: budapest@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295
Sándor József
E-mail: info@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
POWER BIZTONSÁGTECHNIKA
1033 Budapest, Szôlôkert köz 9.
Tel.: 367-3405, fax: 367-1252
E-mail: sales@powerbizt.hu
www.powerbizt.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
ELEKTRONIKAI, MECHANIKAI
VÉDELMI ESZKÖZÖK
TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE
POWER SHIELD
BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu
www.powershield.hu
Kertész Csaba
FÉMÉRZÉKELÔ KAPUK
Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu
www.zandz.hu
GÁZJELZÔ RENDSZEREK
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
KAMERÁS
FIGYELÔRENDSZEREK
ADT
FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
SEAWING CONTROLS KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
BELÉPTETÔRENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu
Hurtik Imre
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
SEAWING CONTROLS KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
BETÖRÉSJELZÔ BERENDEZÉSEK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540
Nagy Béla
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228
Szabó László
E-mail: info@ldsz.hu
Akik önnek segítenek…
29-31 kimithol.indd 30 4/8/09 11:50:06 AM
LAKÁSOK, IRODÁK,
NYARALÓK KOMPLEX VÉDELME
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933
Püski László
MÁGNESKÁRTYÁS
BELÉPTETÔRENDSZEREK
EURO-ELZETT ZÁRGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
9400 Sopron, Csepel út 3.
Tel.: (99) 514-104, fax: (99) 514-190
E-mail: laszlo.miszti@euro-elzett.hu
Miszti László
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
MUNKAVÉDELEM
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
Mandrik István
ÔRJÁRAT-ELLENÔRZÉS
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu • Hurtik Imre
SZABADTÉRI
OBJEKTUMVÉDELMI
RENDSZEREK
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728
Gonda Béla
TV (VIDEO) RENDSZEREK
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
TÛZ-/BETÖRÉSVÉDELMI
RENDSZEREK INSTALLÁLÁSA
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228
Szabó László
E-mail: info@ldsz.hu
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077
Garam Ervin
E-mail: guarding@axelero.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295
Sándor József
E-mail: ldsz@matavnet.hu
Web: www.matav.hu/uzlet/ldsz/
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344
Rinyu Ferenc
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
TÛZ-/BETÖRÉSVÉDELMI
RENDSZEREK TERVEZÉSE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 431-3700, fax: 431-3717
Szabó Tibor
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540
Nagy Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
TÛZJELZÔ KÖZPONTOK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TÛZVÉDELEM (ÁLTALÁNOS)
PIRO–VÉD TÛZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körû tûzvédelem
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Hevesi Antal
ZÁRT LÁNCÚ VIDEOTECHNIKAI
ESZKÖZÖK SZERVIZE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI ÜZLETÁG
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
Gépjármûvek
biztonsága
AUTÓRIASZTÓK, INDÍTÁS-
GÁTLÓK FORGALMAZÁSA
TOTAL SECURITY SYSTEMS KFT.
3950 Sárospatak, Eötvös u. 15.
Tel.: 47/521-338, fax: 47/521-339
E-mail: info@tssgroup.hu • www.tssgroup.hu
Kovács Péter
MECHANIKUS LOPÁSGÁTLÓK
FORGALMAZÁSA, BESZERELÉSE
CONSTRUCT H KFT.
(Construct
®
sebességváltózárak)
1145 Budapest (Zugló), Szugló u. 52–54.
Tel./fax: 220-8658, mobil: 06-30/333-1000
E-mail: constructh@constructh.axelero.net
www.constructh.hu
RENDSZÁMFELISMERÔ
RENDSZEREK
CENTRAL EURO-VIDICON KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 100.
Tel./fax: 22/327-724
Végh Alajos, Király-Incze Levente
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
Adatvédelem,
számítástechnika
ADATKISUGÁRZÁS ELLENI
VÉDELEM
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
INFORMATIKAI RENDSZEREK
TERVEZÉSE, KIALAKÍTÁSA,
ÜZEMELTETÉSE
POWER SHIELD BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu
www.powershield.hu • Kertész Csaba
LEHALLGATÁS ELLENI
ESZKÖZÖK
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK
KOMPLEX ADATVÉDELME
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Balogh Tamás
Szellemi
szolgáltatások
BIZTONSÁGI RENDSZEREK
TERVEZÉSE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
BIZTONSÁGVÉDELMI
TANÁCSADÁS, KOCKÁZAT-
ELEMZÉS, MAGÁNNYOMOZÁS
POWER SHIELD BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KFT.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Tel.: 364-4364, fax: 273-0350
E-mail: info@powershield.hu
www.powershield.hu • Kertész Csaba
VAGYONVÉDELMI
SZAKTANÁCSADÁS/TERVEZÉS
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
Kereskedelem
FEGYVERSZAKÜZLETEK
M-ZÉRÓ FEGYVER ÉS VADÁSZBOLT
A GLOCK Ges.m.b.H. hivatalos forgalmazója
2310 Szigetszentmiklós, Petôfi út 5/A
Nyitva: hétfô–péntek, 9.00–17.00
Tel./fax: 24/465-373, mobil: 30/948-9602
E-mail: glock@vnet.hu
Kurucz Miklós cégtulajdonos
kurucz@glock.hu
Kis Sándor üzletvezetô
kis@glock.hu
VAGYONVÉDELMI SZAKBOLTOK
CERBEX BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
Szaküzlet és Bemutatóterem
1141 Budapest, Szugló u. 154.
Tel.: 299-0723, fax: 299-0722
E-mail: info@cerbex.hu
Web: www.cerbex.hu
POLIMARKT KFT.
Vagyonvédelmi szaküzlet
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Tel.: 425-4790
E-mail: info@polimarkt.hu
TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.
SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Tel.: 296-0707, fax: 296-0701
E-mail: budapest@trioda.hu
www.trioda.hu
Bak Roland
6000 Kecskemét, Ceglédi út 76.
Tel.: 76/416-148, fax: 505-979
Pullai Tibor
E-mail: kecskemet@trioda.hu
www.trioda.hu
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B
Tel.: 62/553-360, fax: 62/553-367
Tóth Tamás
E-mail: szeged.bolt@trioda.hu
www.trioda.hu
Szakoktatás
BIZTONSÁGVÉDELMI KÉPZÉSEK
BUDAPESTI MÛSZAKI FÔISKOLA
BÁNKI DONÁT FÔISKOLAI KAR
Biz ton ság szer ve zô szak mér nö kök má sod -
dip lo más kép zé se a Gép szer ke zet ta ni
és Biz ton ság tech ni kai In té zet ben fô is ko lai vagy
egye te mi vég zett sé gû szak em be rek szá má ra.
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8. fsz. 13.
Tel.: 666-5314
Felvilágosítás: dr. Kó sa Csa ba fô is ko lai ta nár,
Nyer ges Sán dor né in té ze ti elô a dó.
www.banki.hu
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI
ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûn meg e lô zé si szak em ber kép zés.
A kép zés idô tar ta ma – 3 év.
Je lent ke zés és ügy in té zés:
1085 Bu da pest, Ül lôi út 16. fél e me let 5.
Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563.
Fel vi lá go sí tás: dr. Tóth Fe renc
E-mail: tanito@monornet.hu
ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ÉS GIMNÁZIUM
Elekt ro ni kus és me cha ni kai va gyon vé del mi
rend sze rek sze re lô i nek kép zé se.
1118 Bu da pest, Be reg szász u. 10.
Tel./fax: 246-1578.
Fel vi lá go sí tás: dr. Köpf Lász ló né
E-mail: oveges@drotposta.hu
31
DETEKTOR Pl usz 2009/3–4.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Akik önnek segítenek…
29-31 kimithol.indd 31 4/8/09 11:50:16 AM

StP Kft.
,
Késmárh u. 11-13.
T¢l¢fon: +3ó 1 410-055ó
Fax: +3ó 1 414-0913
E-mail: info@stp.bu
W¢b: www.stp.bu, www.walhdvr.com
1158 Budap¢st
9,1 megapixeIes
biztonsàgtechnikai kamera

a legnagyobb a blztonsagtechnlkaban
HD kepek 3480 x 2600 plxelen
Alacsony megvllagitas mellett ls ìo kepmlnöseg
5 kep masodpercenkent maxlmalls felbontasnal
leguìabb StP feìlesztes
Multl-resolutlon keprögzites
wavelet keptömöritö szabvany - 1PLG2000
Lxtra szeles dlnamlka tartomany
Tudasbazlsu kepfeldolgozas
LOGIPIX-NVR
halozatl vldeo rögzitö
8eepitett kepmeretezes, gyors kereses
Akar 20 Terrabyte beepitett hattertarolo
l6 portos beepitett LPOL router
Alacsony halozatl terheles
analog kamera arfekveseben
20-szor nagyobb felbontas
Sokkal reszletesebb kep
Nagyobb lnformaclo tartalom
Megapixeles biztonsági kamera
9,1 Megapixeles szenzor
MPX9 Jelfeldolgozó processzor
www.logipix.eu
VAGYONVÉDELEM
■ CODE CALL au to ma ta te le fon hí vó
■ CODE COM MAN DER te le fo nos táv ve zér lô
■ ADÉL elekt ro ni kus ôr já rat-el len ôr zô
■ CR–1 kül té ri hang-, fény jel zôk
■ ETR–35VA; 50VA transz for má to rok 230VAC/12–24VAC
■ KTD kö tô do bo zok 15; 20; 30; 45; 60; 120 forr pont tal
■ ISV kül té ri inf ra so rom pók
■ Rá di ós táv kap cso lók, át jel zôk
■ Tûz- és be ha to lás jel zô rend sze rek esz kö zei
■ Vi deofi gye lô rend sze rek al ko tó e le mei, Time-Laps mag nók
■ CO ME LIT au dio- és vi deo-ka pu te le fo nok
■ Egyéb ki e gé szí tôk és sze re lé si anya gok szé les vá lasz ték ban
Kis- és nagy ke res ke de lem – Te le pí tés
Szak üz let: 1138 Bu da pest, Új Pa lo tai út 14.
Nyit va tar tás: H–P: 9–17-ig; Tel./fax: 329-9369;
www.codesecurity.com
E-mail: info@codesecurity.com
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
RÉSZEGYSÉGTÔL A KÉSZ EGYSÉGIG!
POLI MARKT
VAGYONVÉDELMI
SZAKÜZLET
KORSZERÛSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, SZAKÉRTELEM
ELÉRHETÔSÉGEINK:
1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 48. • TEL.: 06-1/216-3858
INFO@POLIMARKT.HU
RIASZTÓRENDSZEREK
VIDEOMEGFIGYELÔ
RENDSZEREK
BELÉPTETÔRENDSZEREK
KAPUTELEFONOK
32 ablak.indd 32 4/8/09 11:50:42 AM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful