BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 1916 /QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
Căn cứ Quyết định số 127/CP, ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ của trường; Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường đại học Lâm nghiệp; Căn cứ Thông tư số 10/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Theo đề nghị của chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định các môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kĩ thuật cơ khí gồm: Môn cơ sở: Cơ sở thiết kế máy Môn cơ bản: Toán cao cấp Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quy định trước đây. Điều 3. Các ông Trưởng Phòng, Ban chức năng, Chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học, Chủ nhiệm các khoa chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: - Như điều 3.
- Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng - Lưu:VT, khoa ĐTSĐH

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng. Các ông Trưởng Phòng. .Hạnh phúc Hà Nội. Chủ nhiệm các khoa chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT.Tự do . Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường đại học Lâm nghiệp. Căn cứ Thông tư số 10/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: . Điều 2. Danh sách các môn cốt lõi kèm theo quyết định này. Theo đề nghị của chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học. Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học. Ban chức năng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. nhiệm vụ của trường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quy định trước đây Điều 3.TS.Hiệu trưởng .Như điều 3.Phó Hiệu trưởng .BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 1917 /QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . Nguyễn Văn Tuấn ./. tiến sĩ. ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định các môn học cốt lõi tối thiểu và tương đương ở bậc đại học để dự thi tuyển sinh thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Căn cứ Quyết định số 127/CP. Quy định các môn học cốt lõi tối thiểu và tương đương ở bậc đại học để dự thi tuyển sinh thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí. khoa ĐTSĐH PGS.Lưu:VT.

Danh sách các môn học cốt lõi tối thiểu và tương đương ở bậc đại học để dự thi tuyển sinh thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí TT 1 2 3 (Kèm theo QĐ số 1917/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 28 / 12/2012 ) Danh mục môn cốt lõi Các môn học tương đương Cơ sở kỹ thuật Cơ học lý thuyết Cơ lý thuyết Sức bền vật liệu Sức bền vật liệu Chi tiết máy Cơ sở thiết kế máy Chi tiết máy – Nguyên lý máy Kim loại Vật liệu kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy Vật liệu học Kim loại và nhiệt luyện Kỹ thuật gia công cơ khí 4 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful